7.30              Dielis/Gielis Aart Delen 1589~1670 vs 2021

 

7-1-1611 Dielis Aart Delen erft van het aangelag aan de Ven van zijn grootouders

29-11-1622 Gielis Aart Delen koopt huis, tuin en aangelag a/d Ven (nr. 59) van Jenneke, wede Handrik Aart Delen. Het huis is belast met een rente van 15 gl. per jaar (d.w.z. met ~300 gl. hypotheek) aan Reim Jan Hoirs (schepen)

10-5-1623 1. Gielis Aart Delen, man van Lijntje (J P Claus)

2.   Jop Jansen, man van Libke, dochters van wijlen Jan Peter Claus en Thoniske verkopen hun erfdelen, samen 2/4 gedeelte van huis, hof en aangelag aan de Ven te Heeze aan hun zwager Willem Jan Claus

3.   Willem Claus neemt ook de jaarlijkse lasten, te weten:

- 6 gl. aan Peter Vervlaessen

- 4 gl. aan de pastorie van Heeze

- 3 gl. aan Reijm Mol

- 3 gl. aan Peter Martens

(totaal 17 gl./ jaar)

Gielis en Jop mogen zes bomen omhakken die om de schuur staan, en hun deel van het fruit dat rijpt aan de bomen.

3-4-1626 Gielis Aart Delen koopt de Hennekensakker te Heeze van Jenneke, weduwe Handrik Aart Delen

23-11-1626 Joost Cornelis Dirks, Henrik Lambers, Jan Michiel Delen, Adam Mathijssen, Gielis Aart Delen, afgaande borgemeesters tot Heeze beloven 6 maanden contributie af te doen te Heusden, alle renten en een halve pacht, evenals al het andere wat in hun tijd is gevallen, met de eventuele achterstallige betaling aan de drossaard van Cranendonck, ieder voor zijn straat.

21-10-1626 proces van Aart Melchiors (de secretaris) tegen Dielis Aart Delen

t/m 10-3-1627 (zie verder 1648)

16-11-1634 1. Job Janssen (X Lijbke Jan P Claus) en Jan Thijs (X m Berbera Tielen Kuijpers)

2.   Willem en Peter zonen van Jan Willem Claes Kuijper

3.   Gielis Aerdt Delen en Job Janssen namens hun vrouwen de dochters van wijlen Jan (P) Claes (Kuijper) vrs.

verkopen huisje, tuin en toebehoren gelegen a/d Ven aan Heer Peter van Asten.[1]

1638-1653 Dielis Aart Delen is kerkmeester van Heeze

13-12-1645 Dielis Delen cum suis in proces tegen Anthonis Jan Sijnen t/m 30-1-1646

19-12-1647 ...

16-4-1648 de broers Raas Aart Melchiors en Marten Aart Melchiors beloven om over een jaar 222,60 gl. te betalen aan Dielis Aart Delen en Gerit Raessen, als voogden van de kinderen wijlen Willem Jan (Claus) de Cuiper. Raes Aart Melchiors verklaart dat het geld alleen voor hem is opgenomen, en dat hij zijn broer altijd zal vrijwaren.

27-1-1652 betaald aan Jan Jan Willem Claus en aan Dielis Aart Delen als voogd van de andere kinderen van Jan Willem Claus

16-4-1648 Raas Aart Melchiors en Marten Aart Melchiors, broers, beloven om 175 gl. te betalen aan Dielis Aart Delen

13-10-1659 Isaak Aart Melchiors betaalt terug namens de weduwe van Aart Melchiors

20-12-1649 Jenneke, weduwe Henrik Aart Delen met Jan Aart Delen als voogd, verkoopt krachtens testament met Henrik al haar goed aan Dielis Aart Delen

5-2-1650 Jan Jan Goossens Cleijnen belooft 157 gl. terug te betalen aan Dielis Aart Delen

9-1-1654 Dielis Aart Delen is voogd over Marijke Willem Claus

4-4-1656 Dielis Aart Delen koopt de Hegakker 700 m2 bij de kerk van Heeze van Jan Aart Delen.

7-2-1657 Dielis Aart Delen koopt een beemd van 0,83 ha. in de Elsen van Gerit Amants de Lauwere X Catelijn Dirk Aart v Velthoven

7-12-1657 Dielis Aart Deelen (66 jaar) getuigt als oud kerkmeester t.b.v. Thomas Spranckhuysen, de predikant van Heeze.

4-2-1668 Hendrik Jan Delen

1. met Goort zijn zoon

2. en Goris Cornelissen zijn zwager als man van Anneke Hendrik Delen

3. mede namens Joost, Klaas en Andries, zonen van Hendrik Jan Delen die absent zijn

geven akker de Poortman 0,3 ha. aan de Heezerhei te Ginderover als extra onderpand aan Dielis Aart Delen voor een lening van 75 gl. op de Holenberg

9-11-1673 de schuld wordt afgelost aan Aert Dielis Delen en Cornelis Joosten, zijn zwager

22-11-1670 Dielis Aart Deelen getuigt (80 jaar)[2]

 

X ~1622 m Lijntje Jan Peter Claus (Kuijper?)

kinderen:

Aart Dielis Delen * 1622/23 + 9-11-1687 Heeze volgt 8.30

Lijntge Dielis Delen * ~1639 + 18-4-1680 Heeze

X 22-6-1664 Heeze Rk m Cornelis Jan Joosten (alias Scheepers)

+ 25-4-1708 Heeze: 5 ke * 1665/80

 

19-2-1667 Cornelis Jan den Scheper, man van Lijntge Dielis Delen verkoopt een beemdgroes in de Rulse hei voor 56,88 gl. aan Jan Thomas Janssen.

1698 Ven: Nelis Jan Josten, ke: Jan, Engel, Gielis, Marie, Josijn 3-1-2

 

 

 

 


8.30 Aart Dielis Delen 1623-1687

voerman

 

23-9-1654 Aart Delen is voogd voor Margriet Jan Delen (zijn nicht)

1670,1678 burgemeester van de Ven

kerkmeester

26-2-1670 Aart Dielis Delen krijgt procuratie van Dirk Jan Joppen uit Weert om zijn zaken in Heeze te behartigen.

15-12-1671 Jan Marten Celien uit het buitengebied van de stad Weert, man van Judith Joppen, verkoopt weiland t Dijkske 0,25 ha. a/d Ven voor 78.95 gl. aan Aart Dielis Delen

9-11-1673 de schuld van 75 gl. op de Poortman (zie 1668) wordt afgelost aan Aart Dielis Delen en Cornelis Joosten, zijn zwager.

1676-1677 Aart Dielis Delen en Wouter Jan Venten zijn momboir over de 5 onmondige kinderen van Jacob Jan Venten X Marie Arien Sweers

15-11-1677 Aert Jan Joppen, Jan Jan Joppen, Aert Dielis Delen en mr. Willem Aelberts als bijstaende momboiren in desen en hen sterk makende voor Frans Jan Joppen den welcken woonaghtigh is tegenwoordigh tot Dordrecht ende voorts voor alle andere hier eenighsints reght comende en pretenderen, verkopen aan Jacob Jans van Litsenborgh een huijs hoff met den aengelagh groot ha. a/d Ven

11-6-1678 Aart Dielis Delen is borgemeester

 

11-1-1683 Aart Dielis Delen, verkoopt uit procuratie van Dirk Jan Joppen uit Weert (zie 1670):

- weiland de Bleek 0,23 ha aan de Ven te Heeze voor 32 gl. aan Goort Geerit van Someren.

- een akker van 0,15 ha liggende aan weerskanten van de akkerweg van het Mecheles erf naar het huis van Willem Martens te Heeze voor 23 gl. aan Aart Jan Joppen

12-1-1684 Aart Dielis Delen verkoopt een schuldbrief van 157 gl. d.d. 15-2-1650 van Jan Jan Goossens Cleijnen door aan Jan Joost Snoeijen, schepen

20-7-1684 Aart Delen bekent een schuld van 196,95 gl. aan Heer Coenraet Duppegieter, uit Aken voor een partij koper die op order van Aart in Duitsland is geleverd aan Peter de zoon van Aart. Onder dreiging van executie belooft Aart dat de schuld bij zijn dood overgaat op Peter en uit diens kindsdeel voldaan zal worden. Verder belooft hij met kerstmis a.s. 70 gl. af te lossen en over de rest 4% rente te betalen.

12-5-1685 Aart Dielis Deelen (62 jaar) en andere buren (vd Ven) verklaren dat zij Monincxhoeve (het leengoed a/d Ven) gehuurd hebben volgens afspraak met de heer Bardoel (+1676) totdat zij bij de uitwinning van de heer van HLZ werden aangesproken en afstand moesten doen.

1685 Ven: Aart Delen met 4 zonen en twee dochters (n klein); 3 buiten Heeze

16-6-1687 Heeze: Aart Dielis Delen 2-0-1

 


X 31-10-1655 Leende Rk m Anneke Tijs Hannen alias Cockx

* 23-3-1632 Leende, + 29-8-1680 Heeze

kinderen:

Jan Aart Delen * 11-10-1656 Heeze + 26-5-1685 Heeze

Peter Aart Delen * 13-7-1658 Heeze + 19-6-1717 Heeze volgt 9.30

Lijntje Aart Delen * 22-1-1661 Heeze + 5-8-1720 Heeze

X 5-12-1694 Heeze Rk m

Michiel Tijs Coolen, * ~1665, + 17-10-1730 Heeze: 3 ke * 1698/1703

1699,1707 burgemeester van de Ven

Willem Aart Delen * 22-1-1663 Heeze + 23-2-1745 Heeze volgt 9.31

Dielis Aart Delen * 14-11-1664 Heeze

Dielis Aart Delen * 1668 + 19-4-1734 Heeze

volgt Dielis Aart jr.

Leendert Aart Deelen * ~1669 + 28-11-1739 Heeze

volgt Leendert Aart

Hendrik Aart Deelen * ~1670 + 12-5-1740 Leiden volgt 9.34

Liesbeth Aart Delen * 11-8-1678 Heeze + n1717

X 29-1-1702 Heeze Rk m

Peter Klaas Tijssen v Ommel, + n1736: 9 ke * 1702/17

 

1-3-1698  Ven: Matthijs Coolen met zijn kinderen: Machiel Coolen X Katalijn (Aart Delen), Margriet Kolen

 

13-8-1691 1. Willem Aart Delen

2.   Lijntje, meerderjarige dochter Aart Delen

3.   Dielis Aart Delen, 22 jaar

4.   mede namens hun afwezige broers en zrs

verkopen een weilandje van 0,12 ha in de Cuylen te Leende voor 60 gl. aan Anthonis Jan Engelen

2-11-1693 Willem Aart Delen c.s. erfgenamen Aart Dielis Delen verkopen met autorisatie van schepenen d.d. 2-9-1693

- de Bosakker 0,27 ha aan de Heserbos voor 45 gl. aan Jan Caspers de Louwerd.

- een halve akker van 0,13 ha aan de Ven te Heeze voor 35 gl. aan Frans Philipse

- 0,15 ha in de Smelen te Heeze voor 22 gl. aan Jacob Vente

- weiland van 0,23 ha aan de Ven voor 30 gl. aan Jan Arien Philipsen

(totaal 0,97 ha voor 132 gl.)

1-2-1695 1. Willem Aart Delen

4.   Michiel Thijs Coolen, man van Cathalijn Aart Delen

5.   mede namens de andere kinderen van Aart Delen

verkopen een perceeltje van 0,17 ha. in de Speel te Leende aan Dirk Noten t.b.v. zijn kinderen verwekt bij wijlen Hendrikske Aart (Delen?)

7-2-1695 1. Leendert

2.   Dielis Aart Delen

3.   Hendrik Aart Delen

4.   Michiel Tijssen, man van Cathalijn Aart Delen

5.   mede namens Lijsbet en

6.   Peter Aart Delen, hun broer en zus

verkopen huis en half aangelag, groot 0,23 ha aan de Ven (nr. 59) te Heeze voor 150 gl. aan

7. Willem Aart Delen

1707 de erfgenamen van Aart Dielis Delen eisen voor de schepenbank een schuld van 125 gl. op van Arien de Organist

 

 


9.30 Peter Aart Delen 1658-1717

 

Peter is compagnon in het bedrijf van zijn vader, het gaat echter niet goed:

1684 Peter Aart Delen haalt namens zijn vader een partij koper op Coenraad Duppegieter, kopermeester in Aken.

20-7-1684 vader Aart verklaart dat een schuld aan Coenraad van 195,95 uit het erfdeel van zoon Peter afgelost moet worden.

Daarna vertrekt Peter Aart uit Heeze. Bij de erfenisafwikkeling van zijn ouders in 1691/95 is hij er niet bij. Hij staat ook niet op de hoofdgeldlijsten van 1685 en 1696 t/m 1698.

19-6-1717 uiteindelijk wordt Peter toch in Heeze begraven?.

 

 


9.31 Willem Aart Deelen 1663-1745

timmerman

 

12-12-1695 Willem Aart Delen koopt de Gansbleek 0,17 ha.

28-12-1695 Willem Aart Delen koopt de halve beemd over de Aa van de erven Verbiesen

1695-1745 Willem Aart Deelen is eigenaar/bewoner van huis Ven (Kerkhof) 59

1697/1698  Ven: Willem Aart Deelen X Driske, ke: Arjantje en Anneke (1698) 2-2-0 1-1-1

1698 Willem Aart Delen heeft drie beemden, samen 0,66 ha. op de Bulders in leen van de heer van HLZ

1704 Willem Aart Deelen is burgemeester van de Ven

1717, 1728 ,, ,, ,, ,, ,, van de Ven en Heezerenbos

1706 Willem Delen (Clevers?) koopt voor 43 gl. een vervallen huis 0,22 ha. uit de boedel van Dielis Clevers

1706-1707 Leiden? (2 x doopheffer voor kinderen van zijn broer Hendrik Aart)

1710 Willem Aart Deelen maakt 3 doodkisten voor 8 gl.[3]

13-9-1721 land van Hendrik Aart Delen en van Willem Aart Delen ligt buiten cultuur

1724 Willem Aart Deelen heeft 1,17 ha land ingezaaid, maar het brengt de kosten niet op.

Verpondingsboek Heeze: de akker bij de heerbaan van jonker v Gerwen 0,43 ha:

~1720-1745 Willem Aart Delen

1755 Jan Willem Maas (zoon van Adriana Willem Delen) bij deling

 

X 8-1-1689 Maarheeze m Driske Clevers, + 24-12-1719 Heeze

kinderen:

Anna Willem Deelen * 3-11-1690 Heeze

Aart Willem Deelen * 8-9-1692 Heeze

Adriaantje Willem Deelen * 20-1-1694 Heeze + 1732/54

X 17-10-1717 Heeze Rk m Joost Hendrik Maes

* 25-8-1691 Leende, + 1732/54: 5 ke *1718/32 Heeze

Anneke Willem Deelen * 15-2-1697 Heeze + 8-11-1757 Heeze

X 7-7-1726 Heeze Rk m

Hendrik Aart Thijs Schepers, * 23-10-1685 Heeze, + 20-11-1747 Heeze

hoevenaar op den Steen

1726-1730 Sterksel: 3 ke * 1727/30 Sterksel (Maarheeze)

Aart Willem Deelen * 26-10-1698 Heeze

15-1-1754 Willem Leendert Deelen legt de eed af als voogd over Willem Joost Hendrik Maas verwekt bij Arjaantje Willem Deelen.

19-2-1755 Boedelscheiding tussen de erfgenamen van Joost Maas en Adriana Willem Deelen te Heeze

1.       Jan Maas krijgt huis en aangelag van Dielis Deelen 0,84 ha.(Ven 59)

2.       Aart Maes

3.       Helena Maas

4.       Willem Maas

5.       Jan Janse Thijs namens Dirk Maas

 

 

 

9.34 Hendrik Aart Deelen ~1670-1740 te Leiden

linnenwever, herbergier

 

7-2-1695 Hendrik Aart Delen en zijn broers en zusters verkopen het ouderlijk huis in Heeze

1705-1719  Beestenmarkt Leiden.

1740 herbergier,  korte Steenstraat Leiden

 

X 3-5-1705 Leiden sc m Maria Bogaarts uit Montfoort,  Warmond, + 1707/19:

kinderen:

Anna Deele * 24-3-1706 Leiden Rk

Anna Deelen * 25-2-1707 Leiden Rk + 26-1-1754 Leiden[4]

X ~1732 m Jan Boekelaar, + n1754,  hoge Woerd

XX 7-10-1719 den Haag Casuariestraat/Leiden Rk m Maria Hezemans, * den Haag

eerder gehuwd m Thomas Robbeson

kinderen:

Gertrude Dele * 17-5-1721 Leiden Rk (moeder heet Dirkje vd Ret)

Anna Maria Deel(en) * 25-4-1722 Leiden Rk + 3-12-1802 Overpelt

X 9-1-1740 Leiden sc m Hendrik Smolders, + 9-12-1784 Neerpelt

koopman uit Wikberg (Glick),  Amsterdam:

3 ke * 1740/42 Amsterdam, 11 ke * 1743/67 Leiden[1] HLZR 1782

[2] HLZR 861

[3] HLZR 2157

[4] begraven in Oegstgeest