6.15     Delis Peter Delen  ~1540-1633                     vs 2021

 

cijnsen Heeze 1535                                                                 herkomst                                

41v2    belendend a/d Hulsbos

41v3    akker de Hulsbos 0,08 ha. te Eimerik                         Gerard Sceijntkens     

62.6     belendend a/d Stedincx heide Ginderover

66.5     de achterste Hovenkamp 0,42 ha. Ginderover           Joostje Goijart Ghijssen v Nuenen

66.6     de Everardsbeemd 0,66 ha. te Ginderover                 Goijart Gijsbert v Nuenen 1589

78.6a   Knijnshove 0,33 ha. te Ginderover                             Margriet Gerard Vera           

 

 7-2-1574        Willem Ghijben Gerardts, man van Lipke Peter Deelen verkoopt al het goed dat Lipke van haar vader Peter geërfd heeft aan Delis Peter Deelen

 7-2-1574        Delis Peter Delen verkoopt weiland de Heithorst achter ‘t kasteel van Heeze voor 25 gl. plus 106 (?) pacht te betalen volgend jaar, aan zijn zwager Delis Jan Gerits van Zomeren.

28-2-1575       Delis Peter Delen koopt een eeuwselveld aan de A bij ‘t Hoog Schoor te Ginderover van IJda, wede Henrik Lomans

~1575~1577    oorlogsschade: Delis Delen voer wijn en schatgeld 3,45 gl.

 

30-1-1586       Delis Delen en Aart Maes verkopen als kommerheffers de koeien van vier burgers wegens achterstallige dorpsbelasting

  9-6-1586       Delis Delen en Aerdt Maes als kommerheffers, verkopen een aangericht pand voor t’achterheid van kommer, staande op ’t erf van de erfgenamen Hilleken Joosten of de bruikers vandien, voor 8 gl. min een halve.

  7-1-1587       Delis Delen en Aart Maes verkopen als kommerheffers een partij rijp koren voor 6 gl. achterstel van dorpslasten en een vat bier.

 

  4-6-1588       Schepenen hebben bij Delis Delen thuis een koe bezocht, ‘zo hebben wij die dood bevonden en doen opensnijden, of die gans of engans was, zo hebben wij bevonden loese en lever verrot, vervuild uiteenvallende etc.’

 

  7-1-1587       Delis Delen koopt een rentebrief van 3,60 gl./ jaar (dus 72 gl. kapitaal) op Gijsbrecht Jan van Nuenen voor (slechts) 40 gl. van (zijn zwager) Matthijs Zijmons. Peter Loechen schiet hem voor tot 1-11 aanstaande (het gaat  kennelijk om een dubieuze debiteur).

29-1-1587       Delis Delen eist de schuld op van Jan en Gerard Maes, als erfgenamen van

 t/m 13-5-’87   Gijs van Nuenen

31-5-1587       Delis Delen neemt verbeurd erf van de kinderen van Gijs van Nuenen voor een jaar in gebruik

  8-6-1588       Delis Delen verkoopt in het openbaar in de herberg van Andries Zwuesten een verbeurde erfcijns van 3,60 gl. die Gijsbert Janssen van Nuenen 20-1-1554 gevestigd had op Jan Stijnen van Nederweert, en mag hem zelf als hoogste bieder ‘met der kerssen aan’ houden

  2-1-1589       Goeijart Gijsberts (v Nuenen) verkoopt Delis Peter Delen al zijn goed in de parochie van Heeze, te weten huis, hof, heide ende weide, ..

 

12-10-1588     Delis Peter Delen eist een lijnwaad op, dat Jan Rucken (alias v Asten) in beslag heeft genomen, maar dat toebehoort aan (zijn vrouw) Franske Blonk van Asten

23-11-1588     Schepenen geven Delis Delen toestemming om het lijnwaad afkomstig van zijn schoonvader (v Asten), dat hij in vruchtgebruik had gegeven, bij opbod te verkopen.

14-12-1588     Delis Delen veilt het lijnwaad van zijn schoonvader in twee delen. Hij zet het ene deel in op 7½ stuiver, 4 sxs, per el het andere deel op 5 stuivers per el. Hij mag beide delen zelf houden en biedt 2 kannen bier aan.

20-11-1589     verzoek van Delis Delen cum suis borgemeesters contra Aleid Martens

10-10-1590      proces tegen weduwe A. Martens <>

 

26-2-1587       Delis Delen belooft aan Goeijard Roubos met zijn voogden over vier jaar 66 gl. te betalen, hij mag tussentijds aflossen

  6-3-1591       Henrik Roubos als voogd (van G Roubos) is in het gelijk gesteld tegen Delis Delen voor 66 gl., volgens gelofte

29-5-1591       Delis Delen exceptie een mede presentatie contra Hanrik Roubos

 


                                                Delis Peter  X  Marijke Heesborchs

 

17-10-1588     1.  Willem Heesborchs en Lijske zijn vrouw als grootouders van het minder-
     jarig kind dat Delis Peter Delen heeft verwekt bij Marijke, hun dochter (plus
     Jan Vesters als voogd?)

2.   Delis als vader van het kind met Jacob en Michiel zijn broers als voogd,

komen overeen dat voornoemd kind gelijk zal erven met de nakinderen die Dielis heeft verwekt of nog verwekken zal bij Frenske, zijn 2e vrouw.

17-10-1588     Delis Delen neemt aan om voor (zijn schoonvader) Willem Heesborchs voor Pasen 1589 een stuk van 1m75 achter aan Willems huis te timmeren voor 25 gl. plus het oude hout dat overblijft en de eikeboom die nu achter het huis staat.
De 25 gl. worden betaald uit de erfenis na het overlijden van Willem en zijn vrouw, inclusief 7% rente.

10-1-1607       Delis Peter Delen en Nicasius Anthonis Dirks als voogden van de wezen van Jan Anthonis Dirks en Libbeke Keijmps (alias Heesborchs) verhuren een huis met aangelag etc. a/d Molenstraat te Heeze (1609 -> Andries Jan Delen)

10-12-1610     Mathijs Ghijsbert Peters, man van Lijntge dochter van Jan Dircks en Libbeke Jan Heesborchs verkoopt wat erfgoed: weiland en heide ‘het Ven’ te Heezerenbosch aan Jan Jan Souwen. Delis Peter Delen en Nicasius Anthonis Dircks (als voogden) erkennen deze overdracht totdat de verkoper (Lijntge Dirkcx) meerderjarig is geworden. Dezelfde Mathijs Ghijsberts belooft aan Delis Peter Delen en Nicasius Anthonis Dircks dat hij niet meer erfgoed binnen Heeze zal verkopen zonder hun toestemming.

28-1-1615       Delis Peter Delen geeft (een bruidsschat) aan zijn schoonzoon Andries Michiels, man van Margriet, dochter uit het vorig huwelijk van Delis met Marij Willem Heesborchs:

-   aandeel in beemd de Laak

-   400 m2 op de Soeij akker

-   aandeel in het gelag van wijlen Peter (Delis) Delen

-   aandeel in lening van 50 gl. aan de kinderen wijlen Jacob Delen

-   nog twee jaar gebruik van een akker die is gekomen van Peter Coppen (zie 1574), en die werd gebruikt door Jacob Delen.

alles gelegen te Strabrecht.

Andries Michiels ziet hierbij af van elke aanspraak op verder erfgoed van Delis.

 


31-8-1600       Delis Delen bezit huis en haard te Eimerik (Voortstraat)

30-10-1601     Delis Delen lijdt 6 gl. schade bij doortocht prins Maurits en andere legers door Heeze

23-8-1604       Delis Delen betaalt 3 gl. haardgeld voor een huis met bakoven op Eimerik

 

  3-4-1604       Delis Peter Delen belooft 23 gl aan Aerd Loeff Arien wegens schuld.

 

25-8-1610       1.  Jan Reijnders alias Vaessen

2.  met Jan zijn zoon

3.  en Dirk Hanrik van Boxtel, zijn schoonzoon, man van Marijke

       beloven voortaan 3 gl./ jaar te betalen aan

4.   Hanricxke weduwe Loeff Adriaens met haar kinderen

5.   en Anthonis Udemans de Molder

met als onderpand de Boontijt te Heeze 0,46 ha. naast Jan Goijart Faessen en Jan Veraa. Deze geldrente komt in plaats van de rente van een mud rogge uit hetzelfde onderpand, waarvan de constitutiebrief verloren was.

Peter Delen en na hem Delis zijn zoon waren een malder[1] schuldig in genoemde brief van een mud, daarom belooft Delis om voortaan 1½ gl./jaar te betalen aan Henricxke, weduwe Loeff Ariaens, en hij zal Handrik van Boxtel en Jan Jan Reijnders, zijn zwager hier eeuwig van vrijwaren, met al zijn patrimoniaal goed als onderpand, te weten beemd de Laak 0,15 ha. naast de kinderen van wijlen Peter Delen.

 

31-5-1606       Adriaen Arndt Martens, heden borgemeester te Heeze,

Frans Zwuesten, Hanrik Jan Schepers, Joost Bax, Delis Delen als buren van de Voorderstraat,

Jan Peters, Jan Vesters en Willem Snoeijen, schepenen van Heeze,

verkopen aan Michiel Gerart Michiels (v Exel?) een uitbouw langs zijn huis, met een opgaand eikeboompje dat daarop staat, samen maximaal 30 m2 zoals de palen gestoken zijn, met voorwaarde dat Michiel niet mag poten buiten zijn erf of palen.

  6-2-1607       boedelscheiding tussen de erfgenamen van Adam Jan Wouters alias Marsmans:

1.       Dielis Jansz Willem Maes krijgt
-    een schepengelofte van 75 gl. staande op Delis Peter Delen

6-2-1607 Dielis Jansz geeft zijn deel over Mathijs Anthonis (Coensen)

 

22-1-1605       Delis Peter Delen als voogd van Claarke en Marijke, dochters van Aart Thijs Maes en Lijntje diens 2e vrouw (uit haar 1e huwelijk?; zie Peter Jan Delen)

28-5-1614       Jan Peter Sijmons (de ondervorster) eist namens de schout een boete van 10 gl. van Delis Delen en Aart Maes.

5-11-1614       proces van Aerdt Matthijssen en Delis Peter Delen tegen Joost Jan Goossens

t/m 11-3-1615 op grond van schepenbrief

 


10-6-1611       Delis Peter Delen X Frenske, weduwnaar van Margriet Gerart Veraa, ruilt het vruchtgebruik van erfgoed van Margriet met zijn neef Jan Peter Driessen, man van Thoniske, dochter van wijlen Hanrik Bax en Arike Gerart Vera tegen:

                        -  de Gobbenbeemd

-  het Lage Heideveld en

-  erf waarop een huis stond naast het aangelag waar Delis nu woont,

alles Ginderover gelegen

13-7-1620       Delis Peter Delen en de andere buren van de Eimerikkerstraat machtigen Willem Snoeijen over de pacht van de heide van de prelaat van Averbode (uit Sterksel)

11-1-1621       Delis Delen heeft een huis a/d Voort. Hij gebruikt samen met Jan Driessen (Delen?) één ploeg

12-2-1625       Aert Coppen, Dielis Peter Delen , .... bedezetters namens de schout in proces tegen Hendrik Hendrik Roubos

 

1649/51 bij de boedelscheiding omvat de boedel van Delis Delen en Frenske:

            -   huis a/d Eimerikkerdijk                                                                              cijns

            -   akker de Stocxhoeve                                  0,18 ha. i/d Bulders

            -   akker bij Gerit Claus

            -   akker de Haagdoorn                                   te Euvelwegen

            -   akker het Zand                                            te Euvelwegen

            -   erf de Letele                                                te Euvelwegen

            -   de Daem                                                      0,52 ha. i/d Euvelsbeemden    66.6

                                                            100 gl. schuld aan de wede Amant Dircx

            -   de (Hoeven)Dries   

            -   de Lange Beemd                 200 gl. schuld  0,51 ha. in de Elsen

            -   de Gubbenbeemd (1611)      50 gl. schuld aan de wede Amant Dircx      

            -   de Stincxe heide                                         0,21 ha. Ginderover

            -   het Grote Heideveld

            -   het Lage Heideveld (1611)

                        -------------------------

            Totaal 12 percelen belast met 350 gl. schuld en een huis

           


X    ~1570 Margriet Gerard Veraa, * ~1555, + ~1575 [2]

 

XX   ~1575 m Marie Willem Heesborchs alias Keijmps + v1585:

dochter:

Margriet Delen                       * ~1582           + 26-5-1629 Heeze    

X ~1607 m Andries Michiels (Vaes): 2 ke, + 3-4-1630 Heeze

 

XXX ~1584 m Frenske Blonk v Asten, * 1560, + 1633/49                         

kinderen:

Peter Delis Delen                   * ~1585           + 12-4-1628 Heeze                     volgt 7.14

Willem Delis Delen               * ~1586           + 30-11-1664 Heeze                   volgt 7.19

Jan Delis Delen                      *   1589           + 13-7-1678 Heeze             volgt Jan Delis

Jacob Delis Delen                  *   1596           +        n1672                                volgt 7.17

Henrik Delis Delen                                        +        n1656

Merike Delis Delen                 * ~1600           +        n1685

X  ~1625 m Jan Willem Gielens Clissen, + 3-1654: 3 ke

            Libke Delis Delen                   * ~1605           + 23-6-1689 Heeze

                                                                                    nihil-aanslag coll. successie

 

   9-1633          het huis van Henrik Delis Delen brandt af (Zuid Eimerik) als het leger van Frederik Hendrik in Heeze ligt; 13 gebinten, 800 gl. schade. Hij kan het huis niet herbouwen[3]

 

2-12-1649       1.  Willem Delis Delen

2.   Jan Delis Delen

3.   Jacob Delis Delen

4.   Henrik Delis Delen

5.   Libke Delis Delen

6.   Jan Willem Gielens, namens zijn vrouw

7.1 Henrik Henrik Maes, man van Geertrui Peter Delis Delen

7.2 Henrik Faes Schepers, man van Frenske Peter Delis Delen

7.3 Peter Peter Delis Delen, oud 22 jaar

verkopen aan Jan Joost de Scheper:

-   akker de Haagdoorn

-   akker het Zand

-   erf de Letele, alles te Euvelwegen


  1-2-1650        Boedelscheiding tussen de kinderen van Delis Delen en Frenske

1.  Willem Delis Delen krijgt
-   de voorste kavel in de Lange beemd, 165 m2 meer dan de andere
     kavels, belast met 1/3 van een schuld van 200 gl. en met recht van 
    overpad
-   de akker bij Gerit Claus met 2½ ct grondcijns per jaar
-   zoveel in ‘t Heideveld, dat deze 2 percelen samen even groot zijn als  
    de kavel in ‘t Heideveld

2.  Jacob Delis Delen krijgt:
-   de middelste kavel in de Lange beemd, 165 m2 minder als de voorste 
     kavel, met recht van overtocht voor de voorste en de achterste kavel,
     belast met 1/3 van een schuld van 200 gl.
-   het Groot Heideveld naast het Gaelven, zoverre het voor week is

3.  Libbeke Delis Delen, meerderjarig krijgt:
-    de achterste kavel in de Lange beemd, 165 m2 minder als de voorste
      kavel, met recht van overtocht, belast 1/3 van een schuld van 200 gl.
 -   de Stijncxe heide met 7½ cent grondcijns
 -   en moet 1½ gl. geven aan de Hoevendries

4.  Jan Willem Gielens krijgt namens zijn vrouw:
-    een kavel in de Daem, de zuidkant naast Libbeke Coppens, 130 m2
      meer als de andere kavels, met recht van overtocht over de voorste
      kavel, belast met 1/3 van een schuld van 100 gl. aan de weduwe Amant
      Dirx
-    de halve Stoxshoeve

5.  Jan Delis Delen krijgt:
-     de middelste kavel in de Daem, overlangs gedeeld, 65 m2 minder als Jan
       Willem Gielens kavel belast met 1/3 van en schuld van 100 gl. aan
       Amant Dircx weduwe
-     de halve Stoxshoeve naast Lambert Heijmans

6.  de kinderen wijlen Peter Delis Delen
-     kavel in de Daem, de kant naast Jan Schepers, overlangs gedeeld, 65 m2
      minder als Jan Willem Gielens kavel, met recht van overpad, belast met
      1/3 van en schuld van 100 gl. aan Amant Dircx weduwe
-    het Lage Heideveld, zoals dat is afgepaald

7.  Henrik Delis Delen krijgt
-   de Gubben beemd, belast met 50 gl. schuld aan Amant Dircx weduwe
-   de Dries met de cijns van 5ct die daar in staat, waarvoor hij 3 gl
     compensatie krijgt, en de pacht die daarop rust, waarvoor hij van de
     andere delers een eenmalige compensatie krijgt van 10 gl.
<   de ½ achterste Hovencamp 0,42 ha. Ginderover, cijns 66.5>

<   andere ½ naar achterneef Jan Peter Driessen>


21-1-1651       Willem en Jan, zonen van Dielis Delen en Frenske verkopen hun 2 kindsdelen van het huis en aangelag buiten de Eijmerikkerdijk aan Hanrik en Libbeke, hun broer en zus

21-1-1651       1.  Jacob Delis Delen

2.   Peter Peter Delis Delen en Henrik Henrik Maes, man van Geertruijt, mede namens Henrik Faes Schepers, hun zwager,

verkopen hun 2 kindsdelen aan de noordzijde van het huis en aangelag buiten de Eimerikkerdijk aan Jan Willem Ghielens, hun mede-erfgenaam

14-6-1656        1.  Jacob Dielis Delen

2.   Willem Dielis Delen

3.   mede namens Jan Dielis Delen

4.   en Hendrik Dielis Delen

5.   en Libbeke Dielis Delen

6.   en Merije Dielis Delen, alle zes broers en zusters

7.1 Adriaen Jan Driessen (i.p.v. Peter Delis Delen?)

7.2 Peerke Jan Driessen

alle acht erfgenamen van vaderswege voor 1/3 part van de goederen van Jacob Goorts en Mechel Jansen, zijn wede, tegenwoordig wonend te Waalwijk, ....

 

26-2-1654       Testament van Jan Willem Gielens en Merijke Delis Delen

19-9-1654       Merijke Delis Delen, wede Jan Willem Gielens, verkoopt krachtens testament uit 1654 1/3 deel groot 0,19 ha van een beemd aan de A in de Euvelsbeemden te Heeze aan Marten Aert Melchiors, belast met 1/3 van een rente van 5 gl./jaar.

26-10-1661     Merije Delis Delen belendend aan Jan Jan Delis (haar neef, zie 7.15)

 

  5-4-1679       Liesbeth Dielis Delen verkoopt akker de Stincxe Hei 0,21 ha achter de Boel   Ginderover voor 45 gl. aan Jan Wouter Bernaerts.

15-6-1682       Libbeke Dielis Delen verkoopt de Lange Beemd 0,17 ha in de Elsen aan Jenneke Jan Coppen, wede Jan Janssen Delis Delen.

         1685       □ Ginderover: Libbeke Delen met haar zus  (Merike?)

  2-8-1690       de boedel van Libbeke Delen bestaat uit:

-            huisje en aangelag 0,17 ha. Ginderover

-            weiland van 0,25 ha. idem

-            akkertje van 0,17 ha. idem

-            belast met een rente van 3 gl./jaar aan de erfgenamen mr Jan van Lill d.d. 19-8-1587

-            1,35 ofwel 32 gl. kapitaal aan Jan van den Boomen

vanwege de schulden wordt het voor de collaterale successie op 0 getaxeerd.

19-1-1690       Jan Hendrik Celen en Jan Jansen Gielens (Clissen) verkopen mede namens de erfgenamen van (tante) Libbeke Dielis Delen het huis en aangelag 0,25 ha. Ginderover aan Jan Jansen Gielens (Clissen)


 

 

7.14     Peter Delis Delen  ~1585-1628

 

cijnsen Heeze 1535                                         herkomst                                                        

18v6    de Holenberg 0,33 ha. Ginderover     Catharina Goijart Heijmans

 

      1610          Peter Dielis Delen borgt voor Mathijs Peters X Lijntge Jan Dirks [4] Heeze.

 

X  ~1618 m Catelijn Goort Heijmans ,* ~1595, + 1656:                 

kinderen:

            Geertrui Peter Delis Delen     * ~1619           + n1678

X  ~1644 m Henrik Henrik Maes (kruishuwelijk), □ Euvelwegen

* 1615, + 20-1-1674 Heeze: 4 ke *1645/62

Frenske Peter Delis Delen      * ~1624           + n1681  

X  ~1649 m Henrik Faassen Schepers, + n1681: 1 ke *1655/58

Peter Peter Delis Delen         *   1627           + 12-8-1698 Heeze                 volgt 8.14

 

Peter Delis Delen overlijdt als de kinderen nog zeer jong zijn, daarom noemen zij zich ook Heijmans naar de moeder.

2-12-1649       Henrik Faes Schepers, man van Frenske Peter Delis Delen en andere erfgenamen Delen verkopen 3 stukken grond aan Jan Joost de Scheper:

21-1-1651       Henrik Faes Schepers, man van Frenske Peter Delis Delen en andere erfgenamen Delen verkopen hun deel in het huis Ginderover aan Jan Gielens, hun mede-erfgenaam

        1656        Catelijn Goort Heijmans, wede Peter Delis Delen bezit:

-       de grote akker

-       de kleine akker

-       het lage Heideveld

-       de Holenberg

-       de Lenaert akker

-       de Roubosch akker

-       de Gubbenbeemd

-       de Daem

24-10-1656     Boedelscheiding tussen de kinderen van Peter Delen en Catelijn Goort Heijmans:

1.   Peter Peter Delen krijgt de zuidelijke helft van de grote akker, de kleine akker, de helft van het Lage Heijtvelt, de Holenberg, 17 gl. van de 3e kavel en 66 gl. van de 2e kavel

2.   Hendrik Vaessen, man van Franske Peter Delen krijgt de Lenaert akker, de Roubosch akker en de Gubbenbeemd en moet 66 gl. betalen aan de 1e kavel

3.   Hendrik Maes, man van Geertruij Peter Delen krijgt de westelijke helft van de halve grote akker, de helft van het Lage Heijtvelt, de Daem en moet 17 gl. betalen aan de 1e kavel

Totaal 8 kavels, waarde meer dan  3 x 83 = 249 gl.

18-11-1656     Hendrik Maas en Hendrik Faessen verkopen hun 2/3 deel van een huis, tuin en aangelag, belast met (~180 gl. tegen) 9 gl./jaar aan Peter Coolen Ginderover aan Peter Peter Delen.

Peter Peter Delen leent 100 gl. van zijn tante Jenneke Goort Heijmans tegen 4,75% op weiland de Sant, 0,19 ha aan de A buiten de Eijmerikkerdijk.

27-2-1657       Hendrik Faes Schepers X Frenske Peeters verkoopt een cijns van 2½ gl. aan Lijntje Jacob Bacs uit de Evertsakker, 7/24 ha. Ginderover.

28-10-1680 Willem Michiel Vesters X Maeike Jan Claus erkent mede namens zijn zwager Peter Jan Franssen, dat Hendrik Faes Schepers deze rente aan hem heeft gelost.

23-10-1681           De 5 erfgenamen van Peerke Goort Heijmans, o.a.

Hendrick Faessen man van Frenske Peter Delen zijn wettige vrouw ook zo voor hem zelf als hem mede in deze sterkmakende voor zijne mede- erfgenamen van zijn staak

zijnde alzo 5 staken en alle te samen erfgenamen wijlen Peerken Goort Heijmans naergelaten weduwe Jacob Tielen Cuijpers, verkopen aan Jan Joosten de Eijcxkensacker 1/3 ha. in de Middeldromtiende onder Heeze

24-11-1681      nog zo’n verkoop

 

18-7-1657       Hendrik Maas jr, man van Geertrui Peter Delen vernadert het Broekske in de

Bulders dat Marcel Anthonis Smulders op 27-12-1656 heeft gekocht van Cornelis Corsten (Swuesten).

 

 


8.14     Peter Peter Delen alias Heijmans sr  1627-1698     

 

cijnsen Heeze 1681                                         herkomst                                                        

18(v6)  de Holenberg 0,33 ha. Ginderover     Catharina Goijart Heijmans

 

3-12-1650       Peter Delis Delen, man van Lijske, dochter uit het 2e huwelijk van Henrik Maes en Engel Peter v Dommelen sluiten akkoord over de boedelscheiding van de goederen Henrik Maes i.v.m. diens 2e huwelijk

7-8-1655               

7-8-1656              Willem Simons van Neerpelt, man van Heilke, verkoopt perceel het Runtvoort aan de kleine Aa Ginderover aan Gerard Willem Claus en Peter Peter Delen.

Vanaf dit moment blijkt dat Peter Delen en Gerit Willem Claus een gemeenschap van goederen hebben. Waarschijnlijk voeren zij samen een bedrijf. Rond 1680 zullen hun kinderen in twee kruishuwelijken met elkaar trouwen. Aan het eind van zijn leven is Peter Peter Delen tot grote welstand gekomen, dit blijkt wanneer hij rond 1690 500 gl. aan het dorp leent. De goederengemeenschap wordt pas verdeeld in 1698.

 

24-10-1656     Peter Peter Delen erft 4 stukjes land van zijn ouders

18-11-1656     Peter Peter Delen koopt zijn 2 zusters uit uit het ouderlijk huis Ginderover

18-11-1656     Peter Peter Deelen leent 100 gl. tegen 4,75 % op weiland de Sant 0,21 ha. Ginderover van Jenneke Goort Heijmans     

2-11-1660 afgelost

 

27-9-1660       Boedelscheiding tussen de kinderen van Hendrick Maes sr., verwekt bij Libke Jan Delen:

-   Peter zoon Peter Deelen X Lijske dochter Henrick Maes is te deel gevallen 1) akker de Truijmen tot Euvelwegen, 2) groese de Coppenveldekens, ook tot Euvelwegen 3) de helft in het Voorste Veldje, de Noordzijde beneven de Soghwe, 4) ¼ in de dries bij de erve van Willem Thijs tot Euvelwegen aan de Noordzijde dwers op te delen, en zal deze kavel dwers 2 voeten groter zijn dan de andere kavel.

Daarnaast krijgt hij samen met Hendrik zoon Hendrik Maes de schuur met de halve boomgaard en de halve hof  aan de Oostzijde, 2) groese het Nieuwveld, met de beste appels te mogen genieten vanden huizinge, en 36 gl. eens.

12-3-1661       Peter Peter Delen X Liesbeth Hendrik Maes en Hendrik Maes jr verkopen een schuur met 1/3 ha. land daarbij aan Jan en Marie, ke van Hendrik Maes sr.

18-3-1662       de Heilig Geestmrs zetten weiland de Holenberg 0,49 ha. buiten het Hoogschoor van de ke Peter Delen te koop wegens achterstalligheid van een rente van 3 gl./jaar. Het wordt opgekocht door Peter Peter Delen en Hendrik Hendrik Maes.

18-11-1662     Peter Peter Delen koopt een akker van 1/6 ha. Ginderover voor 136½  gl. van de erven Jan Joosten

19-3-1668       Peter Peter Delen koopt de (1e) Boelenakker 1/6 ha. Ginderover voor 96,25 gl. van de erven Adriaan v Velthoven

16-10-1668     Peter Peter Delen koopt de (2e) Boelenakker 1/6 ha. Ginderover voor 110 gl. van de erven Adriaan v Velthoven X Libbeke Aart Gerit de Laat

1-12-1673       Jan Geerit Claus en Aeltgen Geerit Claus, zijn meerderjarige zuster met momboir verkopen aan Peter Peter Delen en Jan Hendrick Ceelen samen de voorste en de achterste Holenberg, elk ¼ ha. bij ’t Hoooghschoor onder Heeze.

  1-7-1674       Peter Peter Delen ( Eimerik) leent 25 gl. aan de gemeente Heeze voor contributie aan de Fransen

                                5-1-1682 afgelost aan (schoonzoon?) Jan Gerit Corstiaens en Jan Gerets Willems (Claus?)

 

23-12-1679     Peter Peter Delen is voogd over Hendrik onmondige zoon Hendrik Maes

10-1-1680       Hendrick Faessen ende Peeter Peeter Delen zijn momboir gesteld over Hendrik onmondige zoon van Hendrik Maes.

  8-3-1691       Peter Peter Delen leent 500 gl. aan de vrouw drossaard, schepenen, borgemeesters en Heilige Geestmeesters van Heeze

 

In 1698 bezitten Peter Peter Delen en GW Claus ieder een huis Ginderover, 11 stukjes land en 700 gl. in obligaties.       

 

X  30-11-1650 Heeze sc m Lijske Hendrik Maes, * ~1625, + 1665/98

kinderen:

            Peter Peter Delen alias Heijmans  * 1654              + 30-5-1728 Heeze     volgt 9.14

Geertrui Peter Delen              * 12-3-1656 Heeze     + 20-7-1724 Heeze

X 11-11-1680 Heeze Rk m Jan Gerit Claus (kruishuwelijk)  Ginderover

* ~1650, + 28-8-1725 Heeze: dr Liesbeth * 1681

            Catharina Dele                       * 26-2-1660 Heeze    

            Hendrikske Heijmans              * 26-2-1665 Heeze

           

28-9-1698       Boedelscheiding tussen de kinderen van Peter Peter Delen en Elisabeth Hendrik Maes, alsmede tussen de kinderen van Geert Willem Claus en Cathalijn Hendrik Dirx

1.  Jan Gerit Claus, man van Geertrui Peter Delen krijgt:

-  huis en aangelag van Peter Peter Delen onder het Groot te

    Ginderover (= nr 116) 0,15 ha.

-  11 percelen land

-  de helft van 700 gl. kapitaal in 2 renten op de gemeente Heeze

2.  Peter Peter Heijmans, man van Jenneke Gerit Willems Claus krijgt:

-  huis en aangelag te Ginderover (= nr 110) 0,33 ha .

-  11 percelen land

     -  de helft van 700 gl. obligaties

24-9-1722        1.  Peter Peter Delen alias Heijmans

2.  Jan Gerit Claus, man van Geertrui dochter van Peter Delen
verkopen een obligatie van 500 gl. uit 1690 aan:

3.  Hendrik Goort Peter Joosten t.b.v. Willemina Gobbels, wede Peter Mathijs Delen


9.14     Peter Peter Delen/Heijmans jr  1654-1728

                           herbergier

  2-1-1671       Peter Peter Delen (16 jaar) en Jan Gerit Claus (32 jaar) getuigen over de moord op Frans v Can

         1685       □ Heeze: Peter Heimens met zoon en vrouw en klein dochtertje

16-12-1687     Peter Peters jr koopt de weiland de Hooft 0,33 ha. in de Wustenbeemd op publieke verkoop van Jan Hendrik Loeffs

25-11-1692     Peter Delen jr koopt weiland het Heidveld 900 m2 Ginderover naast zijn eigen land van de erven Jan Vincken

1697/1698        Eimerik (Ginderover 116?): Peter Heijmans X Jenneke, Peter de vader (1698), ke Liesbeth, Helena   1-1-3

  7-2-1705       verklaring over verteringen door Franse en Spaanse partijen in de jaren 1703 en 1704, o.a. Peter Heijmans, herbergier

         1724       Peter Heijmans heeft 1,5 ha. land bezaaid, maar het brengt niet meer op dan de kosten

 

X  1-12-1681 Heeze Rk m Jenneke Gerit Willem Claus, * ~1656, + 1-8-1707 Heeze

kinderen:

            Hendrik Peters                        *   8-9-1682 Heeze     + v1685

Liesbeth P P Delen/Heijmans * 25-10-1683 Heeze   + 11-10-1762 Heeze

                        X  11-5-1704 Heeze Rk m Adriaan Jan Thijs v Buel alias v Velthoven

* 15-8-1680 Heeze + 20-2-1720 Heeze: 4 ke * 1705/14

                        XX  21-9-1721 Heeze Rk m Tieleman Adam Thijs (v Sterksel)

* 23-5-1686 Heeze, + 25-2-1737 Heeze: zoon * 1725

Helena P Delen/Heimens        * 18-6-1687 Heeze     + 7-11-1702 Heeze

Catharina Heimens                 * 6-10-1689 Heeze

 

13-1-1724       1.  Peter Peter Delen alias Heijmans

2.  Thieleman Adam Thijs, man van Elisabeth Peter Peter Delen alias Heijmans lenen 86 gl. van Willem Bull, schepen

14-8-1728       afgelost door Thieleman Adam Thijs

         1734       er wordt een brandhaak bevestigd aan het huis van Thieleman Adam Thijs  Ginderover

         1736       Thieleman Adam Thijs is eigenaar/bewoner van huis Ginderover 116

 


7.17    Jacob Dielis Delen  1596~1672

                                                 voerman

 

Jacob Dielis raakt vanaf 1660 in de schulden. In 1672 haalt de Heer pand wegens 3 achterstallige cijnsen en moet Jacob land en obligaties verkopen

 

Cijnsen Heeze 1535                                        herkomst                                

2v5a    land tussen de kerk en st Job              Hendrik Goort Hurckmans (schoonvader)

12v6    huis a/d Hofstand bij de Ven                          ,,          ,,         

50.2     Hofstadbeemd Ginderover                             ,,          ,,

50.3     beemd ‘t Zand en de Holenberg         Frans Goossen Heinskens

55.4     voor ke  belendend a/d Elensakker

64v1    1/3 ha. a/d oude Voort                         Hendrik Goort Hurckmans

77.6     het rood Bergske a/d Toerenstraat      koop van Anneke Cornelis Joost Goorts

                        a/d oude Molen

84.6     tuinen a/d oude Molen                        Hendrik Goort Hurckmans

 

  6-3-1630       Jacob Delis Delen, 33 jaar

2-11-1636       Jacob Delen en zijn broer zijn nog 100 gl. schuldig aan Gerard Stoffels, die op sterven ligt van de pest

 

31-5-1647       4 actes over Gerit Henrik Geevens en Jacob Delen als voogden van Matthijs

t/m                   en Hilleke minderjarige kinderen uit het 1e huwelijk van wijlen Gerit

25-5-1650       Matthijssen en Margriet Frans Gerits

 

21-4-1655       proces van Anthonis Jan Sijnen over in beslag genomen geld en achterstalligheid berustende onder Jacob Dielis Delen, dat toebehoort aan de kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob Boonen te Keulen en Heinsberg.

 

16-12-1656     Jacob leent 200 gl. aan zijn dochter Anneke op zijn eigen voormalig huis

 

31-1-1657       Jacob Delis Delen vervoert een transport met paard en wagen.

31-1-1657       Jacob Delis Delen heeft schuld aan wijlen Jacob Boonen, koopman uit Keulen (uit 1655)

31-1-1657       Marten Antonis Sijnen eist voor de schepenbank het in beslag genomen geld op dat berust onder Jacob Dielis Delen, om daaruit de kosten te verhalen als zaakwaarnemer van Maria Helmans, weduwe Jacob Boonen in haar proces tegen Adriaen Franse en Johan Schellings voor de schepenbank van den Bosch [HLZR b 694].

26-11-1657      Jacob Dielis Delen vernadert een akker van 0,12 ha in de Nieuwhoeven die Jan Andries Smulders op 27-11-1656 heeft gekocht van Jan Jacob Delen (zijn zoon)

 

11-8-1659       Jacob Delis Delen is voogd over Peerke wede Goort Hendrik Roubosch

12-10-1660     Jacob Dielis Delen en Gerit Hendrik Beeckmans zijn voogd over Heilke Hendrik Gevens alias Meeussen, meerderjarig (dochter van schoonzus ?)

 

     1-1672        Pandhaling wegens achterstallige cijnsen: Jacob Dielis Delen met 2 kinderen  verwekt bij Geer­truid Hendrik Goort Horckmansdr. e.a.

-   uit huis en tuin waar hij woonde ¼ kip 1 s. ½ oirt (cijns 12v6)

-   uit 1/6 ha. land op de Oude Voort 1 kip (cijns 64v1);

-   uit tuinen aan de Oude Molen onder Heezerenbosch ½ kip (cijns 84.6).

  2-3-1672       Jacob Dielis Delen verkoopt:

-  het Lanckvelt 0,19 ha in de Elsen te Heeze

-    1/3 deel van een rente van 100 gl. aan Adriaan Matthijs Coensen

-   1/3 deel van een rente van 100 gl. aan de Heilige Geest te Heeze

voor 131,65 gl. aan Jan Jop Jansen

 

X  ~1624 m Anneke                                                                          

kinderen:

            Hilleke Jacob Delen                * ~1625           +       n1655

                        X  25-8-1652 Heeze NG m Adriaan Willems, * Woensel, + 11-8-1679 Heeze

 

XX ~1626 m Geertrui Henrik Goort Horkmans, + 24-12-1635 Heeze

schoonzus van Heilwich Jan Meeusen

kinderen:

            Jan Jacob Delis Delen           * ~1627           +        n1665                            volgt 8.17

            Anneke Jacob Dielis Delen     *   1631           + 15-10-1664 Heeze               volgt 8.17a

 

XXX 1/9-1654 m Peterke Dielis Verhagen, * ~1620, + n1662       

 

10-1-1654       Boedelscheiding tussen de kinderen (t.g.v. 3e huwelijk van vader Jacob Delis):

1.   Jan Jacob Delis Delen verwekt bij Geertruijt Henrik Meeussen krijgt:

-   het huis met het halve aangelag

-   het Santje

-   de halve Bleeck

-   het halve Vender veldje

-   de halve Houbraeck

-   het korte akkertje in de Molenhoeve

-   de hele Haas akker.

2.  Jacob Delis Delen als vader en Gijsbert Goort Meeussen als oom en voogd van Anneke, minderjarige dochter Jacob Delis Delen krijgen:

-   de schuur met het halve aangelag,

-   de Rijt,

-   de halve Bleeck,

-   het halve Vender veldje,

-  de halve Houbraeck,

-   het hele Lanckakkertje

-  de hele Oude Voort-akker.

23-9-1654       Jacob Dielis Delen, man van Peterke Dielis Verhagen verkoopt de helft van een huis met plaats aan de Ven aan Henrik Daem Dielis Verhagen.

23-9-1654       Boedelscheiding tussen de (klein)ke van Dielis Verhagen:

1.      Jacob Dielis Delen, man van Peterke Dielis Verhagen krijgt
-  de Voorste akker
-  de halve Kerkdries
-  de helft van de akker naast de weg naar Euvelwegen
-  de halve Wouterbeemd

2.      Hendrik Daam Dielis Verhagen, oud 21 jaar en bijgestaan door Peter Celen en Jan Peter Geeven als voogd krijgt …

15-10-1654     Jacob Dielis Delen, man van Peterke Dielis Verhagen, verkoopt:

-     een weiland aan de Ven van 0,31 ha.

-     een akker van 0,23 ha tussen Heezerbos en de kerk

aan Hendrik Adam Dielis (Verhagen)

5-11-1654        Jacob Dielis Delen ruilt met Jan Joosten, wedr Merie Hendrik Snoecx

-          Jacob, man van P D Verhagen krijgt akker de Boontijt 0,17 ha. in de Middeldromtiende

-          Jan Joosten krijgt de Zuidhelft van een akker van 0,13 ha. te Euvelwegen

5-11-1654        Jacob Dielis Delen, man van P D Verhagen, verkoopt de Zuidhelft van de Wouterbeemd, in t geheel 0,33 ha. aan Joost Wouter Goorts

21-9-1660       Jacob Dielis Delen, man van Peterke Dielis Verhagen verkoopt de helft van het gelag (zijn huis staat op de andere helft) in de Ve..thovens Hurk aan de Ven aan Hendrik Hendrik Daems (Verhagen)

  1-3-1662       Jacob Dielis Delen X Peerke Dielis Verhagen verkoopt de helft van een huis belast met 3 gl. rente/jaar te Oisterik aan Lambert Joost Coppen

  4-2-1668       Jacob Dielis Delen verkoopt halve akker de Boontijt 0,15 ha in de Middeldrom tiende te Heeze voor 45 gl. aan Anthonis Gerit Gevens, zijn schoonzoon

 

20-11-1655      Adriaan Willems, man van Hilleke dochter van Jacob Delen en Anneke diens 1e
                               
vrouw, verkoopt aan Elke, weduwe Jan Anthonis Franssen (Cuijpers),

  -  een hofstee of timmerplaats bij de Eimerikker kapel
     (wordt 18-11-1656 weer vernaderd door Merje Jan Michiel Delen X Jan
      Jochems
)

-  de Clootakker, 0,17 ha bij de Windmolen van Heeze

aan Nijs Jeronimus

                        -  weiland ‘t Sant 0,21 ha Ginderover aan Nijs Jeronimus
    (wordt 17-11-1656 vernaderd door Peter Dielis Goossens)

17-11-1656     Peter (J) Dielis Goossens vernadert groese de Sant 0,21 ha. Ginderover dat Nijs Jeronimus op 20-11-1655 had gekocht van Adriaan Willems


                    

 

8.17          Jan Jacob Delen  ~1627~1670                       

 

Als voermanszoon is Jan Jacob mobiel. In 1653 trouwt hij in Boxtel. Eind 1655 vertrekt hij naar Werkendam en verkoopt in 4 transacties al zijn erfgoed in Heeze:

10-1-1654       Jan Jacob Dielis Delen erft een huis en 6 percelen van zijn ouders

16-12-1655     Jan Jacob Delen verkoopt huisje met half aangelag aan de Ven voor 200 gl. aan Anneke Jacob Delen, zijn zus

20-12-1655     Jan Jacob Delen en Anneke zijn zus, met Jacob haar vader als voogd verkopen een akkertje met houtopstand van 0,19 ha aan de Oeijenberg aan de Ven te Heeze aan Matthijs Matthijs Goorts

27-11-1656     Jan Jacob Delen X Berbel Jansen, wonende te Werkendam in het land van Altena verkoopt:

-   een akkertje van 0,1 ha in de Molenhoeve te Heeze aan Gerit Hendrik Gevens (vader van zijn zwager vanaf 1660) (wordt 1657 vernaderd door zijn vader Jacob Delis)

-  een akker van 0,12 ha aan de A te Ginderover aan Libbeke, weduwe Jan    Franssen

-   een akker van 0,12 ha naast Anneke Jacob Delen in de Nieuwhoeven aan   Anthonis Smulders (wordt 1657 vernaderd door zijn oom Willem Delis
Delen
)

16-10-1656      peter voor Eelke kind van neef Jan Delis Delen (7.15) ?

26-10-1661      Jan Jacob Dielis Delen uit Werkendam verkoopt:

-          akker van 0,15 ha. bij het Mechelen te Heeze

-          helft van weiland de Bleek 0,13 ha.

aan Thonis Gerit Gevens (X Anneke Jc Delen, zijn zus)

 

X  15-6-1653 Boxtel m Berbel Jansen, + n1656

dochter:

            Gertrud J Jacobs                    * 28-6-1655 Heeze


 

 

8.17a   Anneke Jacob Delen  1631-1664

 

16-12-1655     Anneke Jacob Delen, meerderjarig, koopt huisje met half aangelag van haar broer Jan Jacob Delen. Zij leent 200 gl. van Jacob Willem Delen (achterneef)  tegen 5% op huis, schuur, tuin en aangelag samen 0,31 ha aan de Ven te Heeze.

  6-2-1658       Anneke Jacob Dielis Delen leent 75 gl tegen 5,3% van Jacob Willem Delen op een akker van 0,23 ha in de Nieuwhoeven te Heeze

11-10-1664     testament van Anthonis Gerit Gevens en Anneke Jacob Delen

 

X  4-7-1660 Heeze sc m Thonis Gerit Gevens alias Gobbels, * 1631, + n1700

XX  23-7-1674 Heeze Rk m Marie Hendrik Bouwens: zoon * 1675

kinderen:

            Catharina T Gevens                *   5-6-1660 Heeze (buitenechtelijk)

            Gertrud T G Gevens                * 18-11-1661 Heeze   + n1699

 

  3-1-1667       Anthonis Gerit Gevens, wedr Anneke Jacob Delen verkoopt krachtens testament uit 1664 een akker van 0,15 ha. in de Nieuwhoeven aan Bartolomeus Willems

26-1-1667       Anthonis Gerit Gobbels, wedr Anneke Jacob Delen verkoopt krachtens testament uit 1664 weiland de Rijt 0,13 ha. a/d Voortstraat voor 115 gl. aan Jan Klaas Vesters.

  4-2-1668       Anthonis Gerit Gevens koopt halve akker de Boontijt 0,17 ha. in de Middeldrom tiende te Heeze voor 45 gl. van zijn schoonvader Jacob Dielis Delen.

10-12-1668     Anthonis Gerit Gobbels, wedr Anneke Jacob Delen verkoopt krachtens testament uit 1664 een akker van 0,25 ha. a/d Oude Molen aan Hendrik Joosten

 

28-7-1692       de kinderen van Thonis Gevens en Anneke Jacob Delen lossen de hypotheek van 200 gl. uit 1655 op het huis aan de Ven af aan Hendrik Nelis Joosten (erfgenaam van Anneke Jacob Willem Delen)

  1-3-1698       Ven: Thunnis Gerit (Gevens), zoon Gerit, vader en zoon werken buiten Heeze.  

7-12-1699       Geertrui Jan(?) Gevens te Delft geeft volmacht aan Gerrit Theunis Gevens te Heeze om huis en schuur van Annetje Jacobs Delen, hun moeder te verkopen


 

 

7.19     Willem Delis Delen ~1586-1664

 

cijnsen Heeze 1535                                         afkomstig van            

2.6       turfven en beemd a/d Ven                  ke Hanrik Dierks

2v1/2                                                                           ,,

4v4      huis a/d Molen                                                Elisabeth (Th) Geven

41v2b  akker de Hulsbos                                Delis Peter Delen (vader)                             

64.3     0,66 ha. beemd a/d Ven                      ke Hanrik Dierks                                            

84.6     tuin a/d oude Molen                            X dochter van Gijsbert Tonijs Goijens

 

15-10-1636     Willem Delen erft 50 gl. van zijn (half)nicht Merie Dries Michiels (slachtoffer van de pest) voor het schoonmaken van haar huis (hij was dus een ‘schrobber’)

26-2-1638       1.  Antonis Willem Verhagen en Willem Dielis Delen, voogden van de
     minderjarige kinderen van Willem Marten Antonis Engelen en Anneke

2.   Jacob Wouter Coolen, man van Heilke

verkopen in het openbaar na 3 zondagen krachtens vonnis van de heer drossaard d.d. 3-2-1638 een huis met tuin, aangelag, brouwerij en toebehoren te Leende aan Jan Goossen Huiberts, man van Marie Martin Engelen

    1649/51       afwikkeling van de erfenis van de ouders van Willem Delis Delen

5-4-1657              Willem Delis Delen vernadert een akkertje van 0,1 ha in de Molenhoeve te

5-4-1658              Heeze, dat Gerit Hendrik Gevens op 29-11-1656 heeft gekocht van (zijn neef) Jan Jacob Delen

 

X  ~1616 m Libbeke Gijsbert Th Gevens(/Goijens)/Vesters, + 30-7-1665 Heeze:

kinderen:

                ? Maarten Willemsz (v) Delen * ~1618 Heeze        + n1689                       volgt 8.D

            X  29-9-1648 Rijswijk m Trijntge Ockenburg, * ~1623 Rijswijk

            ? Liesbet Willemsz v Deelen                                       + n1689

            Anneke Wilms Delen               * ~1621                       + 18-1-1671 Haarlem

                                                                                                over 91 gl. collaterale successie

Peter Wilms Delen                * ~1630                       +   9-4-1684 Heeze     volgt 8.18

            Jan Willem Delen                                                      +        n1672

? Franske Wilms Delen           * ~1634           +          1670

                        X  31-12-1659 Heeze Rk m Jan Lambrechts, * Stratum, + 14-1-1662 Heeze

XX 14-1-1663 Heeze Rk m

Goort Gerit Vesters, + 15-11-1698 Heeze: 3 ke * 1663/65

XX  7-6-1671 Heeze sc m Mechel Thomas, + 11-1-1675 Heeze

                                    XXX 18-10-1676 Heeze Rk m Jenneke Simons, * Breugel

Merie Wilms Delen                 * ~1637                       +        n1672

                        X  12-1-1662 Heeze Rk m

Goort Lambert Bax, + 29-4-1676 Heeze, wedr Heilke Vaessen (X1651)

            Gijsbert Willem Delen          * ~1639                       +   6-1-1722 Heeze     volgt 8.19

 

19-11-1665     Jan Willem Delen belooft om 80 gl. te betalen aan Jan Thonis v Can op akker de Camber 0,23 ha. a/d Oude Molen

14-2-1670       Anneke Willem Delen voor 2/3 deel, en Gerit Thonis Gevens (haar zwager), mede namens Jan Thonis Gevens zijn broer samen voor 1/3 deel, verkopen de Laak a/d A te Strabrecht voor 50½ gl. aan .... (zie 1605)

 

15-1-1665       proces van mr. Jan Verschuren chirurgijn tegen Goort Bacx, man van Merie Willem Delen gedaagde. Hij heeft haar been behandeld na een ongeluk (en eist betaling).

 

25-2-1671       Goort Lambert Bacx man van Marie Willem Delen eist van Gijsbert Willem Delen als erfgenaam van wijlen Anna Willem Delen als gedaagde:

-   restitutie van een bed dat zij 6 jaar geleden aan Anna haar zuster had geleend

-   vergoeding of betaling van 20 pont boter die Maria afgelopen zomer 1670 aan Anna haar zuster in de bleek te Haarlem had gezonden ad 20 ct per pond de tob van 3 schillingen en 2 peperkoeken ad 1,05 gl. en een schort van 3,15 gl. (totaal dus 8,20 gl.) [HLZR b 872].

16-12-1671     Goort Lambert Bacx, man van Marie Willem Delen verkoopt

-          akker de Hulsbos 0,1 ha. Ginderover voor 28 gl. aan Thonis Thonis Vincken

-          akkertje ’t Heitveld 0,13 ha. Ginderover voor … aan Gerit Willem Claus.

 

30-1-1671       aanslag van 4,55 collaterale successie over het vermogen van Anneke Willem Delen 4 percelen ad 91 gl.       

-          beemdje in de Elsen, 800 m2

-          akker het copsaet 400 m2

-          de Molenhoef 0,19 ha.

-          0,18 ha. roeden in de Lange beemd

  1-1-1672       1.  Jan

2.   Peter en

3.   Gijsbert, zonen van Willem Delen,

4.   mede namens Goort Bacx, man van Merie Willem Delen,

verkopen de Lange beemd, 0,19 ha achter de Bulders naast Jacob Dielis Delen, gekomen van

5.  wijlen Anneke, hun zus

voor 28,15 gl. aan Adam Jacob Pancras

        1673        Wolfart Ideleth eist voor de schepenbank betaling van Goort Lambert Bax voor het proces over de erfenis van Anneke Willem Delen [HLZR b 883] (zie 1671).

 


 

8.D      Maarten Willemsz (v) Delen  ~1618~1690

 

X  29-9-1648 Rijswijk m Trijntge Ockenburg, * ~1623 Rijswijk

kinderen:

            Arie Maartensz v Delen        * ~1655

            X  ~1685 m Klaasje Jansz Loos:                                                        ke 9.

 

 

9.         Jan A M v Delen                   * 15-4-1686 Delft Rk (st Hyp)

                        X  ~1706 m Catrien v Lendt:                                                              ke 10.

Maarten A v Deelen              * 23-9-1689 Delft Rk (st Hyp)

                        X  13-7-1720 Delft sc m Maria Gerrits vd Kade

 

 

10.       Maarten J v Deelen                 * 11-1-1707 Delft NG (oude kerk)

 

 


8.18     Peter Willems Delen  ~1630-1684                  

 

  5-2-1659       Peter Willem Delen krijgt een akker van 0,15 ha aan de Heezerenbos van zijn vader Willem Dielis Delen

5-12-1661       Peter Willem Delen koopt de Nerenakker 5/24 ha. a/d Heezerbos van Adriaan en Liesbeth Hendrik Verschueren.

         1684       Peter Willem Delen is borgemeester van Heezerenbosch

 

X  15-10-1656 Heeze Rk (supermoet) m Marie Jan Goossens, * ~1631, + 8-8-1700 Heeze

kinderen:

            Jenneke Peter Delen               * 10-11-1656 Heeze

            Dielis P Delen                        * 21-10-1660 Heeze   + n1685

            Jan Peter Delen                     * 19-8-1664 Heeze     +   8-2-1740 Heeze     volgt 9.18

            Jenneke Peter Delen               *        ~1675                + 20-5-1730 Heeze

X  23-9-1708 Heeze Rk m Peter Goort Vesters, * ~1675, + n1730

 

         1685       ⌂ Heezerenbos: Peter Delen wede met 2 zoons en 1 dochter; 2 werken buiten Heeze

1697/1699        Heezerenbos: Marie Goossen, wede Peter Delen, ke: Jan en Jenneke  
2-0-1 (omgeving Haarlem)

16-5-1730       Boedelscheiding tussen de kinderen van Peter Willem Delen en Maria Jan Goossens:

1.   Jan Peter Delen krijgt:

-   het huis, 500 m2  aan de Heezerenbosch (nr. 21)

-   de Aersdries 0,22 ha

-   halve akker de Hoeve aan ‘t Heezerven, de helft 0,12 ha

-   de Boschakker 0,12 ha aan de Heezerbosch

-   weiland de Mortel 0,34 ha aan de Heezerbosch

-   de Binnenakker 0,2 ha

-   ‘t Heideveld 0,11 ha

-   de akker van Klaas Vesters + de halve akker aan ‘t huis, 0,25 ha

2.   Peter Goort Vesters, man van Jenneke Peter Delen krijgt 6 (halve) percelen grond

                        Totaal: 1 huis plus 8 percelen: ~2,8 ha


9.18     Jan Peter Delen  1664-1740

 

1685-1699       Jan Peter Delen werkt buiten Heeze (omgeving Haarlem)

30-10-1704     Jacob Goort Gerits en Jan Peter Delen, beiden inwoners van Heeze leggen de eed af als voogden over Antonis Jan Venten minderjarige zoon van Jan (Thonis) Venten (een kennis die ook in Haarlem werkte) en Agneet Joost Jacobs.

23-2-1705       Jan Peter Delen krijgt bij zijn huwelijk met Anneke Willem Stoffels 100 gl. in een obligatie van 600 gl. gesticht d.d. 24-4-1691 door de minderjarige kinderen wijlen Willem Hendrik Stoffels op het dorp Heeze.

29-1-1709       Jan Peter Delen krijgt van Hendrik Willem Stoffels (zijn zwager) nog eens 100 gl. in dezelfde obligatie van 600 gl. (op dezelfde dag wordt 100 gl. afgelost)

  9-2-1709       Jan Peter Delen verkoopt huis aan de Ven voor 140 gl. aan de ke Jan Thijs de Jonge.

11-3-1713       Jan Peter Delen verkoopt namens Arien Jansen, man van Cathalijn Tonis Venten te Haarlemmerliede al hun goed voor 521 gl.

26-6-1720       Jan Antonis van Wijn, Jan Peter Delen en Jan Gerit van Exel: dat U Eerw. gelieve iemand te autoriseren om de nagelaten goederen van Hendrik Willem Stoffels na voorafgaande publicaties aan de hoogste bieder te verkopen.

26-7-1720        1.  Jan Antonis van Wijn, man van Jenneke Willem Stoffels

2.  Jan Peter Delen X Anneke Willem Stoffels

3.  Jan Gerit v Exel X Marie Willem Stoffels

4.  mede namens Willem Willem Stoffels, hun zwager

doen afstand van de erfenis van Hendrik Willem Stoffels hun zwager, jongeman onlangs is overleden, omdat de schulden de baten overtreffen.

1730-1740       Jan Peter Delen is eigenaar bewoner van huis Heezerenbos 21

28-8-1738       Jan Peter Delen verkoopt 100 gl. in de obligatie die hij in 1709 verkregen had aan Jan Mak te Leende.

 

X  5-2-1702 Heeze Rk m Maria Adam Celen, * ~1675, + 23-9-1703 Heeze (kraambed)

            Peter J Peters                           * 23-9-1703 Heeze

 

XX 23-2-1705 Heeze Rk m Anneke Willem Stoffels, * ~1675, + 12-10-1722 Heeze

dochter:

Marie Jan Peter Delen            * 4-4-1710 Heeze       + 12-10-1750 Heeze   volgt 10.18

 

 


10.18   Marie Jan Peter Delen  1710-1750

 

X  3-5-1743 Waalre m Hendrik Jan v Gerwen alias Herberts uit Aalst, + 4-10-1757 Heeze

3 ke * 1744/48 Heeze

XX 2-2-1751 Aalst Rk m Peternel Vogels, + n1757

 

         1741       Maria Jan Delen, meerderjarig ongehuwd te Heeze verkoopt aan Johanna van Litsenburgh, huisvrouw Gerardus Cocx 100 gl. in de obligatie die haar vader Peter Jan Delen in 1705 had verkregen.

1740-1751       Maria Jan Delen is eigenaar/bewoner van huis Heezerenbos 21

  9-5-1752       Hendrik Herberts, in huwelijk gehad hebbende Maria Delen, inwoner van Heeze vader van drie kinderen, bezit huis en grond te Heeze belast met schulden. Toestemming tot verkoop.

  1-6-1752       Hendrik Herberts (v Gerwen) wedr Maria Delen verkoopt

-   weiland "de halve Eegde van Leendert Stoffels" 0,41 ha. a/d Ven aan Niclaes de Jonge

-   akker 0,17 ha. bij de pastorie van Heeze aan Maria Smeijers X Jan Jacob Coolen

-   akker 0,17 ha. aan Govert Frans Hesius

-   akker 0,17 ha. aan Maria Smeijers X Jan Jacob Coolen [5]

    z.d.              Hendrik Herberts wedr Maria Delen, wonende te Heeze, heeft een huis gedevolveert op zijn drie kinderen.

 

 


8.19     Gijsbert Willem Delen  ~1639-1722

 

Cijnsen Heeze 1681                            afkomstig van            

2.10     de grote beemd a/d Ven          Willem Delis Delen

64.6     beemd a/d Ven                        Willem Delis Delen

 

12-1-1662       Gisbert Wilms is huwelijksgetuige voor Maria Willem Delen

 

25-2-1671        Goort Lambert Bacx man van Marie Willem Delen eist van Gijsbert Willem

Delen als erfgenaam van wijlen Anna Willem Delen (+ 18-1-1671 Haarlem) als

gedaagde:

-  restitutie van een bed dat zij 6 jaar geleden aan Anna haar zuster had geleend

    -  vergoeding of betaling van 20 pond boter die Maria afgelopen zomer 1670

aan Anna haar zuster in de bleek te Haarlem had gezonden ad 20 ct. per

pond, de tob van 3 schillingen en 2 peperkoeken ad 1,05 gl. en een schort

van 3,15 gl. (totaal dus 8,20 gl.) [HLZR b 872]

1673        Wolffart Ideelth, procureur, tegen Goort Lambert Bacx over verdiend honorarium in het proces tegen Gijsbert Willem Delen [HLZR b 883].

 

1681/1683       voogd van de ke van Jan Jan Dielis Delen en van Elke Jan Delen.

         1685        Eimerik: Gijsbert Delen met vrouw, 4 zonen en 2 dochters (2 groot, 4 klein), 3 werken buiten Heeze (al in Bennebroek?)

16-6-1687        Heeze: Gijsbert Delen   1-0-1

         1696        Ven (?): Gijsbert Delen met kinderen: Liesbeth, Geertrui en Peter

1697/1698        Eimerik: Gijsbert Delen (werkt in Bennebroek) X Maaike; ke: Liesbeth (1697), Peter, Geertrui (1698), Flip (1698)   1-2-1 à  1-1-3

23-4-1698        1.  Gerrit Philipsen van Dijne

2.   Gijsbrecht Willem Delen, gehuwd met Maaike Philips van Dijne

verklaren voor de notaris van Willemstad dat hun moeder, resp. schoonmoeder Maritje Gerits, wede Philip Claes Coppe enige tijd geleden in de Meierij is overleden. Zij staan goederen in de boedel af aan hun broer Klaas Philips van Dijne die ze reeds in bewaring heeft.

 

X 1-9-1669 Heeze sc m Maaike Philips Klaas Coppen/v Dijne

* ~1644, + 5-1-1729 Heeze

kinderen:

Willem Gijsbert Delen          *        ~1670                + n1693                       volgt 9.19

Gerit Gijsbert Delen                                                 + n1693

Jacob G Willems Deelen      *   1-7-1674 Heeze     + n1704                       volgt 9.19a

Flip G Willems                        * 21-7-1677 Heeze    

Liesbeth G Willems                 * 21-6-1680 Heeze    

Flip Gijsbert (v) Deelen        * 12-7-1682 Heeze     + n1728           volgt Oud Beijerland

Liesbeth G W Delen                * 20-8-1685 Heeze     + n1723                       volgt 9.19b

Geertrui Gijsbert Delen          * 11-11-1686 Heeze   + ~1749

            X  26-10-1721 Bennebroek m Dirk Cornelis Koopman uit Limmen

                        XX 8-2-1750 Bennebroek m Catharina Reijnders

Peter G Delen                        * 25-6-1690 Heeze     + n1722                      

                        8-3-1722 doopheffer voor kind van zus Liesbeth

 

13-9-1721       (de erven?) Gijsbert Delen en anderen hebben 0,77 ha. land buiten cultuur, zodat dit geen belasting meer opbrengt

  8-4-1722       Maria, wede Gijsbert Delen, verklaart dat haar dochter Geertrui Gijsbert Delen, geboren te Heeze en gehuwd met Dirk Cornelis Koopman, gaat wonen in Bennebroek bij Haarlem, en verzoekt om acte van cautie.

                        De provisoiren van de armentafel van Heeze verklaren dat Geertrui Gijsbert Deelen tot armoede kwam te vervallen, zodat zij de armenkas nodig had. Zij zullen haar ook in de toekomst ondersteunen

 

 


9.19     Willem Gijsbert Delen/Decker  ~1670~1710

 

  1-1-1693       Klaas Philips (Coppens, een oom), Gerit en Willem Gijsbert Delen inwone­rs van Heeze vallen op nieuwjaarsavond met messen de voorkamer van het huis van Lambert Joosten in Heeze binnen en verwonden Jenneke de vrouw van Lambert Joosten boven haar rechterhand.

16-5-1693       Willem wordt verbannen uit HLZ

23-9-1695       Marie (vv) Willem Delen is getuige in Boort

19-4-1708       Marie (vv) Willem Delen is getuige in Opwetten

 

X  1-2-1693 Nuenen Rk m Maria Jansen, + n1708                                     

kinderen:

Liesbeth Willem Delen/Decker * 29-11-1693 Nuenen (Boort)  + n1731

Boort (Nuenen)

X  29-1-1719 Nuenen sc m Jan Roeloffs Verbrugge: 7 ke * 1722/31

 

 


9.19a   Jacob Gijsbregts Delen  1674~1725

 

X  ~1702 m Cornelia Pleunen Cool 

kinderen

            Willem Delen                          *  7-1-1793 Klaaswaal

            Gijsbrecht Delen                     * 26-10-1704 Klaaswaal


9.19b   Liesbeth Gijsbert Delen  1685~1730

           

X  24-6-1714 Bennebroek (moetje) m Peter Lauris Vromen, + 16-6-1722 Heeze

kinderen:

Wouter Vroomen                    * 2-11-1714 Heeze

Maria Vroomen                      * 30-8-1717 Heeze

Gijsbert Vroomen                   *   8-3-1722 Heeze

 

XX 23-1-1723 Heeze NG m Jan Gerrit Lathouwers, + 15-11-1735 Heeze

dochter:

Petronella Lathouwers           * 30-12-1723 Heeze   + 28-3-1735 Heeze

 

23-1-1723       Elisabeth Gijsbert Delen, weduwe Peter Vromen wil hertrouwen en geeft daarom inventaris op:

bed plus hoofdkussen, deken plus 2 paar lakens, ijzeren pot, 3 stoelen, koperen ketel, de kleren van haar man zijn vermaakt tot kleren voor haar minderjarige kinderen.

  4-9-1727        Elisabeth Gijsbert Delen, vrouw van Gerit Lathouwer 40 jaar (moet zijn 42).


? Jan Delen                            * ~1702 Nuenen         + 16-1-1759 Heemstede, 

blekersknecht, 1732  Eindhoven

                        X  23-11-1732 Haarlem m Willemijn Pieter vd Berg

Cornelis Delen                                               + n1730

            20-9-1730 getuige in Nuenen
Cijnsen

 

Heeze 1535

 

2.6       Willem Delis Delen                        (J W) Goort Rucken debet 3 sts 2d (1621)

1614        de 6 ke van Hanrick Diericx ½               Jenneke (Willem Rucken dr), wede Henric voorschr.                                                                                                             Handrik Joost v Sterksel X Jenneke Rucken ½

                                1585        Willem Delis Verrijsbraecken                                                                            

                        1535    Willem Jan Verrijsbraecken               

                        voor     Gielis Henrik Verrijsbraecken

                        voor     Leen en Meeus Thijs Gobben

uit een turfven van Thijs Gobben en een beemd 0,66 ha. a/d Ven

 

2v1      Idem

 

2v2      Idem

 

2v4a       Delis Peter Goossens

                Jacop Delis Delen met 2e

                Hendrik Goort Hoirckmans, man van Heilwich Jan Meeus Iewens

                de erfgenamen van Arike Iewan Meeus dochter wede

                voorschr Arike

voor        Gielis Lemmen Goijart Thijs (dochter) zoon alias Goijens

vanwege Hein Aleiten

uit een stuk land tussen de kerk van Heeze en de kapel van sint Job

waarvan de Streep 0,25 ha. is afgedeeld

 

4v4:                                                                                        

1630    Willem Delis Delen zoon, man van Elisabeth Gijsbert Gevens dochter      

1625    de 4 kinderen van Gijsbert (Gevens)                                     

1610    Gijsbert Anthonis Goijens                              1621  f 4v       

            nu de 3 ke van Thonis Jacob Goijens zoon     1583 f 17.4: Heijlke Tonis Goijens te

                                                                                                Someren

1570    hun kinderen, nu Thonis Jacob Goijens                     Tonis Jacob Goijens zoon      

1535    Jacob Henrick Goeijens zoon                                                

voor     Henrik Goijart .. zoon

            uit het huis met half gelag en erf dat van Willem was aan de Molen te Heeze

 

12.6                                                                                       Jacop Delis Delen cum duabus prolibus

nu Peter Goijart Jan Meeussn voor d’een helft                en Hendrick Goort Hoirckmans X Heilwich voirschr., Jan Meeus dochter

                                Goijart en Heijlwich Jan Meeus IJewaens kijnder

                                Jan Meeus IJewaens

                                Anna Goort Sanders dochter

            voor     de kijnderen van Aleit Jan Eessen huijsvrouwe

                        Eodem

            voir      denselven Jacop

            vanwege zijns vaders

            voir      Arden verHofstat

            uit        huis en tuin waarin hij woonde en uit zijn andere erf dat van Ardts zijn vaders was, gelegen aen den Hofstat onder den Venne , dair Jan Meeus IJewaens in woendt, 1. erfve van Luenis Janssen vande Capellen alias Metten genampt, 2. die kijnderen Delis Jan Erckensn.

 

18v6

1656    Peter Peter Delen

1620    Matthijs en Catharina kinderen Goijart Heijmans

            Goijart Lambert Heijmans

            Goijart en Neeske Lambert Heimans kinderen

            Hanrik Aerdt Mighilen (?) zoon

1535    Henrikske Seel Nollens dochter

voor     dezelfde vanwege Jan Hellincx          uit beemd de Holenberg 0,33 ha. te Ginderover

 

Heeze 1535  f 41v2:                                                   

1630    Jan Delis (J) Delen soen                                           

1620    Jenne en Margriet Matthijs Daems                            1621  f27v1

vanwege Aleijt Jan Vaes Geeven alias Vincken hun moeder

voor     Daam Jan Wouters alias ..mans genampt

vanwege Anne Jan Vaes Gevens alias Vincken dochter

voor     de twee kinderen van Jan Vaes Gheeven alias Vincken

voor     dezelfde (Jan Vaes Ghevens) hun vader

voer     Willem van Hulsbosch

vanwege Aart Verhofstat                    …..

uit akker de Hulsbosch 0,17 ha. aan de Conijnden straat Ginderover

 

1535  f 41v3a de Hulsbos 800 m2 a/d Eimerikkerdijk

1650    Willem Delis Peter Delen                                            

1633    Frenske wede Delis Peter Delen                                            

          v1583    Delis Peter Delis Delen zoon                         1583  f 35v      1621  f 27v2     

            voor     Gerard Sceijntkens                                                     

            uit een akker de Hulsbos 800 m2 over de Eimerikkerdijk     

 


1535  f 50.2    

1630    Jacop Delis Delen tutor uxoris (Geertruijt Hoirckmans)

            Hendrik Goort Hoirckmans X Heijlwich Jan Meeus dochter ½

                                                                                    de 3 kinderen Goijart Jan Meeus

                                                                                    Goijart Jan Meeus ½

                                                Goijart ende Heilwich Jan Meeus II kijnder

                                                Jan Meeus Iewens zoon

                                    1535    Willem Hein Gerits zn

                                    vanwege Willems van den Hulsbos

                                    voor     Ardt Verhofstadt

                                    uit de Hofstads beemd over de Eimerikkerdijk

 

1535  f 50.3

1630    Jacob Delis Delen namens zijn vrouw

            Frans Goossen Heijnskens alias Geraerts Goijarts

            Jan Roel Delen namens Jenneke Willem Geraerts zijn 1e vrouw

1535    Willem Hein Gerits zn

uit beemd de Sant en de Holenberg

 

1535  f 64.3

1621 f 42v       Willem Delis Delen                                                    Jenneke Willem Rucken, wede Hendrik Joosten

t/m 1647          de 6 ke Handrick Dierckx een helft                             Hendrik Joost van Sterksel de andere helft

                                    1621 t/m 1630 Jenneke Willem Goijart v Asten alias Rucken uit 0,66 ha. beemd a/d Ven

 

1535  f 64v1:

1672    pandhaling

1625    Jacob Delis Delen namens zijn vrouw (Geertruitd Henrik Horckmans) met Jan en Anneke zijn ke

            Hendrik Goort Horckmans als man van Heijlwich Jan Meeus dr. voor de helft

            Jan Meeus Iewens zoon

1535    Korsten Henrick Zwuesten

uit een stuk land 0,33 ha. a/d oude Voort

 


f 66.5               de achterste Hovencamp van Mattheus Jans 0,42 ha. Ginderover

1649    Handrik zoon Delis Peeter Delen voor d’een helft       

                                                                                    Jan Peter Driessen voor d’ander helft

                        Frenske wede Delis Pieter Delen

                        Delis Pieter Delen zoon

                        Jodoca filia Goeijart Ghijssen zn van Meu..

            1535    Margriet weduwe Wilm Goijart Ruelens van Gail

            voor     Mattheeus Jans zijn schoonvader

            vanwege Jan Gerits zijn vader

                                                                                    I oude grt  qrtt d

halve Everartsbeemd (later de Daem) 0,66 ha. Ginderover

1535 f 66.6                                                                 

1650    -   Jan Willem Gielen man van Mari Delis Pieter Delen

                moet van dit goed betalen   1½ st

-    Jan Delis Delen                 1 st 1 oirt

-    Handrik Handrik Maas, man van Geertruijt (P)

     Delis Pieter Delen              1 st 1 oirt                                

1633    Frenske weduwe Delis Pieter Delen                                               

1589    Delis Pieter Delen soen                                                                    

            Jut weduwe Hanrik heer Willems bij opwinning                              

            Goijart Ghijsbert van Nuenen                                     1583 f 53v1    

1535    Margariet wede Willem Goiart v Gail                        Joestke Goert van Gail dr

voor     Everart Jan Reijners soen                                          

vanwege Jans Diemen heit Damen sKlerx

 


77.6     ~1670    Jacop Delis bij coop

                                Anneken Cornelis Joost Goortsn

                                Cornelis Joest Goortssn Hoedemaicker

                nu           die kijnderen Philips Joachim Philipssn

                                Philips

            dcba    Joachim Philips

            voir      Gertruijt Meeus Vrancken dochter

            voir      Jannen haren brueder

            van wegen haers vaders enden Jannen Kocx

            uut       enen acker geheiten den Tuijt bij Moerlebeeck

             nu           genampt het Root Berchsken,  ¼ ha. t eijnde die Toremans staet gelegen aen d Auwe Moelen onder t Hertscappe vanden Bossche

 

de Knijnshove 0,33 ha. Ginderover

78.5a:                                                                                     

1650    Libbeke Delis Peter Delen dr.                                   

1633    Frenske wede Delis Peter Delen

1580    - Delis Peter Delen zoon vanwege Margriet dochter van Gerit Vera X Lijsbeth 
  heer Hanrix
, zijn 1e vrouw                          

            - Arike (Vera X Hanrik Bax) zijn schoonzus

nu uit de Knijnshove 1/3 ha. op Ginderover

 

78.5     ........

1535               

uit een uitbouw          

 

84.6                                                                  1672 pandhaling

                                                                                                  Jacop Delis Delen soen loco Handrik Hoirckmans tutor uxoris met Jan en Anneke zijn kinderen

#             Goijart Jan Meeus soen voor d’een helft         en Hendrik Goort Hoirckmans X Heijlwich Jan Meeus dr.

                                Goijart ende Heijlken Jan Meeus Iewaens kijnder

                                Jan Meeus Iewaens sn       

                                Iewen sijn soen

            edcba   Meeus Ywan Meeus sn

            voir      Theuwen Kortsens soen Verpoerten

            vanwegen Geritten Jan Reijntkens soen

            uit zijn gedeelte van de tuinen die Geritten toe plach te hoeren a/d Oude Molen                                                                  I hoen

 [1] = 1/2 mud = 150 liter

[2] zie acte 1611

[3] verklaring 30-1-1634: 9 huizen afgebrand

[4] van Asten

[5] HLZR 1880