Cijnsboek Heeze  1535

 

oudste inschrijving onderaan 1535, daarna telkens naar b o v e n bijgeschreven

 

1.1a                        G.. aert ….. tutor uxoris

##                     Jenneken Jan Hendrick Gobbels alias van Velthoeven dochter

                Heijlwich ende Jenneken Jan Hendrick Gobbels alias van Velthoeven kijnder

                Anneken die wede van Jan Handrik Gobbels sn alias van Velthoeven genaempt

                Jan Hendrick Gobbels soen alias van Velthoeven genaempt

voer        Jan Aert Rutten soen

vanwegen Arijken Hendrick Goort Gobbels dochter zijnen huijsvre

voir         de kijnder van Hendrick Goort Gobbels sn voorschr

voer        den zelffve Hendrick hennen vader

vanwege Heijlwich Wouter Jan Wouters (vV) dochter

voer        denselffve Wouter alias Woeijt van Velthoeven haeren vader

voer        de ses kijnder van Aert Dierick Bacx

                vanwegen desselffs

uuijt huijs ende hoff aenden Venne gelegen, 1. Dierick Ariaens sn van Velthoeven, groot omtrent een vaitsait aen den Venne als voor in den Velthoevens Hoerik gelegen

                                                                                                ½ aude grt  qrtt grt  .. d                                  


i

  1.1                 Jan Antonis Bocx

                                Anthoenis Jan Bocx bij coope

                                Goordt Hendrick Gobbelssn

            Wouter Jan Wouters (vV) dochter Heijlwich

                vi kijnderen van den selven

            edcba   Aert Dierick Bax soen

            voir      Maes van Helmont

                        uuijt enen stuck beemdts bij Venredijck gelegen, 1. Lenart Jan Meeus soen, 2. Willem verVlaessen ende Jan die Haze           i3 aude grt  ½ d

                                                                                                ½ aude grt  qrtt grt  qrtt d

                dezen anderen ½  ..qrtt grt hijer naer fo: onder Hendrick Gubbels (vV) hijr gedeleert

                ii oirt ##

 

  1.2     1600       Goort ende Neesken Lambert Heijmans kijnderen

                                Lambert Heijmans uxor cum prolibus

                                Henrick Goijart Stoepkens soen

voir         die kijnder Ardt Bax

            edcba   Idem

            voir      Henrick Jan Uden zoen                       terdeel van i oude grt

                                uutter halver husingen metten halven gelage dair Ardt Bacx inne woenden Ginder over, 1. Henrike Vincken

 nu          daer Goort Heijmans inne woont, 1. Peeter Delen, 2. de wede Delis Goossens cum prolibus

 

  1.3                 Nicolaus Servaes de Scheper soen, man ende momboir Anneke Goijart Heijmans dochter

                                Aert Gerart de Laet, tutor uxoris

                1600       Goordt ende Neesken Lambert Heijmans kijnder

                                Lambert Heijmans

Idem

            voir      Heijnen Jan Peters soen                      i hoen

                uuijt        huijs ende hoff Ghinderover gelegen, 1. die wede Delis Goossens, 2. Jacop Geraert de Laet             

  1.4                 Peerke Lambert Ruth Colen dr.

                                Jutje wede

                                Lambert Rutten Colen soen

                                Jenneken Jan de Scheper dochter, wede Willem Blesen

                                Willem Blasius Lobben tot Leende

                        die twe kijnder van Jan Meeus Iewaens en die twee kijnder van Jacob Adriaens Sierssn

                        Meeus Joosten als man ende momber Hendricxken zijnder huisvrouwe ende Marie, weduwe
           van Jan Corstens/ allen erfgenamen IJewaen Meeus dochteren voorscr. alias Hoeben genampt

Marijke Handrick Zenders dochter

Arijken die dochter van IJwen Meeus sn

Engel Henrick Zenders dochter

                                Willem Henrix van Boshoven sn

voir         Aerdt Bax erfgn.

            edcba   Idem

            van      Jan Hellincx wegen

            uut       enen stuck dries ain den Venre dijck i3 hoenren  ½ d

1. Griet Scepers nu Anthoenis Willem Daems alias Cuijpers gnampt, 2. Mathijs Gerit Maessn; 3. Gijsbert Anthoenis Goijenssn, 4. Venredijck/

              nu            genampt den Hoegen Drijesch, groot zijnde omtrent twee vatsait

                                                                                   

 


  1.5                 Dierick Anthoenis Diericx sn alias Aerts genampt als man ende momber Catharijn Adriaen sGroeven dochter

1600       Aerdt Ariaen sGroeven

                                Catelijnen uxor

                                Adriaen sGroven

                twe kijnder mr Adriaen sGroven

edcba   Engel die huijsfrouwe van Henrick Ardt Peter Lemmens zn

            voir      Korsten Nollens soen

            vanwegen Heer Ott van Witphen Persoen tot Heeze

                                                                                                    qrtt grt ende viiie deel van i oude grt

           uuijt           huijs ende hooff, 1. mr. Jan Snijers, 2. Matthijs Heijlen en Peeter Stoffels, 3. Huijbert verVlaessen Bossel, 4. de straet     

 

  1.6                 Eodem

            voir      denselven, haren man

            van      Jan sMarsmans wegen

            uuijt enen stuck landts geheiten den Braickmans ecker

habet Thijs Scepers huijsfre in …                                         ii3 d  qrtt d


  1v1                Eodem

            voir      Heer Otten van Witphen Persoen tot Heeze

            uuijt     huijs ende hoff                                    ½ aude grt  qrtt grt

 

  1v2                Eodem

            voir      Lemmen Willem Jan Lemmens soen

            vanwegen Daem die Clerck                            thienste deel van i oude grt

 

  1v3    1650     Adriaen Aert Wespen bij coop

                1637       Jan Anthoenis Pieter Mettensz (verVlaessen) tutor uxoris

                                Geerardt Goort Cristoffens soen

                1613       Goordt Cristoffell Zwuesten

                1600       Anthoenis, Arijken, Marike ende Margriet Anthonis Martens kijnder

                                uxor cum quator prolibus Anthonis ..

Anthonis Martens soen

            dcba    Marten Ardts soen Verdoeijenbraken

            voir      Thonis Ardts soen van Velthoven

            voir      Ardt zijnen vader

            uuijt     zijnen huse ende hove dair hij inne woende   ½ aude grt  ½ d

1. Anthonis Jan Box, 2. het Velthoven straetken, 3. de gemeijn straet, 4. Teunis Martens weduwe

 

  1v4                Idem

voir      Wouter Stockelmans

            voir      Ardt Gielis soen van den Voirt

            uten gelage dat Ardts te wesen plach              iiii alde grt

 

  1v5                Idem

            voir      Michiel Dierix soen van den Broeck

            uuijt     huijs ende hoff ain den Ven gelegen, 1. Peter Jans verDoeijenbraken

                                                                                    ½ aude grt

  1v6                Idem

            voir      die kijnder van Goijart Zwuesten

            uten voirschr huijse ende hoff ain den Ven gelegen   vi d


ii 

2.1                   vi proles

                        Jan Deelis Dierick (Verhagen)

              1600       Dielis Dierick Daems alias Verhaegen genaempt als man ende momber van Hens Jan Hendrick Vaes alias van Velthoeven dochter zijnen huijsvre met

                nu           Jan Hendricx Vaes sn alias van Velthoeven genampt

                nu           die kijnderen

                                Heijn van Velthoven

                                Jan Daem Tielkens, Hein van Velthoven (X Marie J D Tielens) ende Henrick Goert Gobbels (X Heilwich Wouter v Velthoven) soen als momber hender huijsfren

            edcba   Jan Damen Tielens sn

            voir      Elsken Mathijs Dierick Herbrechts dochter

            voir      denselven Matthijs

            van      Ardts wegen van Velthoven

                        uuijt zijnen huijse metten gelage dair hij inne woent, groot zijnde omtrent I½ vatsait aen genen Venne in de Velthoevens Hoerik gelegen

                                                                                    i aude grt  i d

  2.1a                      Gerart Amants de Lauwere

                        Idem

                voir         Jan Gielis Dochter van Eijck

              uuijt een stuck groisen groot omtrent iiii vatst, 1. Geenen Venne inden Velthoevens Hoerck, 3. en 4. Adriaens soene van Velthoeven erffve, 2. erffve Ardt Ardt Wespen soen alias …

                                                                                                                i aude grt  qrtt grt  ½ d

  2.2                 #Margriet wede Dierick vscr.

                        Dierick Adriaens van Velthoeven

                                Peter //Hanrick Leenen als man ende momber Marijken Andries Tielkens dochter zijnder huijsvre

                        Idem

            van      Jans wegen Verenen

            uuijt enen stuck dries ain ghenen Ven gelegen die Jans was 1. Dierick vanden ..

                                                                                    ii hoenren

 

  2.2a                    van desen voerschr. chijns heeft Henrick van Velthoeven ...

                                //Marie dochter Dierick van Velthoven wede Aert Wespen

            nu              Dierick Adriaen van Velthoeven .. sijnen brueders

                                ende Adriaen die soen #van Hendrick Vaes alias van Velthoeven genampt            i st.

 

  2.3                      Peter Handrick Leenen als man ende momber Marij Andries Tielkens dochter zijnder huijsvre

                                uuijt zijnen huijse en hoeffve metten aengelage daerbij gelegen, 1. Jan Hendrick Gobbels alias van Velthoeven, 2. Delis Diericken Daemssoen alias verHagen, 3. Goiart         alias Slouwers, 4.die straet

                        Henrick van Velthoeven als man ende momboir Marie Jan Damen Tielens alias van Velthoeven dochter

                        Idem

            voir      Jan Gielis zoen van Eijck

            uuit enen dries ain genen Ven gelegen, 1. Henrick Jan Meus                        ii3 aude grt

desen ii3 auden grt is geseth op Delis Diericken Daems op Adrian Henrick van  Son ende Hendrick Gobbels gedeleert

 


 2.3a                       Pieter Goijart Stoffels

                                Heijlwich ende Jenneken Jan Hendrick Gobbels alias van Velthoeven kinder

                                # Anneken die wede van Jan Hendrick Gobbels alias van Velthoeven genampt

                                Jan Henrick Gobbelssn alias van Velthoeven gnampt

                van dezen voerscr. tx heeft Henrick Gobbels eenen st. iii ob.

               uuijt       eenen drijesch aenden Venne gelegn, 1. Dierick Adriaens van Velthoeven, 2. Delis Dierick Daems alias verHagen gnamppt, 3. Jan Dierick Hannensn den ouden, 4. die straet groot omtrent ii3 vatsait

 

  2.4                 Peter Maes soen van Hall

            edcba   Joest Dierick Hanrick Bax zn

            voir      Ardt van Velthoven

            uuijt enen erff geheiten den Heers driesch die Ardts was

desen chijns is gelost                                                        ½ aude grt  ½ d

 

  2.5     Libbeke Handricken Diericx dochter, wede Jan Francen            

Jan Francen Teunis a/d Eijmerickerdijck                        Wouter Pieter Cocx soen

1614       de vi kinderen Handrick  Diericx                      Margriet Frans Swuesten dochter va Adriaan ..             

1600       Goeijaert van Asten voor d’een helft               1604 ende Adr. soen Jacop Wouters voir d’ander helft

            edcba   die kijnder van Gielis Verrijsbraken              

            voir      Jan Willems soen verVlaessen

            vanwegen Jan Heijmans soen van Velthoven

            uuijt     huis ende hof aan ghenen Ven gelegen, 1 en 2. erffenis Lambrecht Jan Heijmans soen

            nu een stuck dries, groot ontrent vier loopen saet, 1. Adriaan Willem Zweers, 2. Jan Thijs van Can, 3. Wouter Cocx, 4.genen straet                                       v aude grt  qrtt grt

 

  2.6                 Willem Delis Delen

                1614       de vi kinderen van Handrick (A) Diericx voor d’ander helft

                                                                Johanna, vidua Henrici predicti

                                      Handrick Joosten van Stercksel als man ende

                                      momber van Jenneken Rucken sijnder huijsvre voor d’een helft

                Willem Delissen Verrijsbraecken

            edcba   Willem Jansszn Verrijsbraecken

voir      Gielis Henrick Verrijsbraecken soen

            voir      Teunen ende Meeussen Thijs Gobben soens

uuijtten torffven van Thijs Gobben soens

                                                            vijfte deel van i aude grt

             uuijt         een stuck …. gelegen aen genen Ven, groot ontrent  ...  lopensaet, 1.  Margriet wede Dierick van Velthoven, …. . Pieter verVlaessen als principael pant voor desen enden  naestvolgenden texten


  2v1                Idem

            vanwegen Wouter Heeskens                           iii oude grt  iiiii d

 

  2v2                Idem

            vanwege Jan Heijmans                                    xi3 d 

 

  2v3                Dielis Genens      

                        van desen twee naestvolgenden texten moet gelden Lijn Goijens met haeren soene Dielis Goijens                                                                   ½ braspenn.

 

                        Willem Blasius Lobben soen tot Leende

                voor        d’erffgenamen Arijkens voirschr                      qrtt grt

 

                nu           die erffgenamen vande voerschr. Arijkens

                ende       Arijken die dochter            

                voir         Iewen Meussen .. text

            edcba   Gielis Lemmen Goijart Thijs dochter soen alias Gevens

            voir      zijn moeder

            voir      Ardt Wespen soen Jan

            uten vierdel van den Voertkens Venne dat aen’t den Hulsbroeck gelegen is over Venre dijck neven der gebuer thijnsgoet gelegen       ½ oude grt

                       

  2v3a               Henrick Lamberts, Jan Lamberts en Jan Brants nomine uxoris Marij Lambert Coolen

                                Lambert Ruth Coolen zoen

                                Jennen Jan Schepers dochter

                voir         Willem Blasius Lobben haren man

                uuijten stuck dries aenden Venre dijck .. voorschr. gel.   i

 

  2v4                Idem

            voir      Heijn Aleijten

            uuijt enen stuck landts ain Hezerkerck genampt de Streep    i d

                                                dit ½ d als .d. heeft Henrick Goort Hoirckmans sn hijer naer fo

 

  2v4a                    Delis Peter Goossens

                                Jacop Delis Delen soen met sijne twe kinderen ne uxor

                                Hendrick Goort Hoirckmans als man ende momber van Heijlwich Jan Meeus Iewaens dochter

                                die erffgenamen van Arijken Iewaen Meeus dochter wede

                                voerschr Arijken

                voor        Gielis Lemmen Goijart Thijs dochter soen alias Goijens genampt

                vanwegen Heijn Aleiten

                uuijt eenen stuck lants omtrent Hezerkerck #bij sint Jobs capelle onder ‘t gehuechte oft hertscappe van de Venne gelegen.

                daer aff gedeilt is groot omtrent vijff copsait, die Streepe genampt         

                                                                                    i d

           


  2v5                                                                Aelken Jan Loeffen dochter

            Claes Anthoenis Jan Bocx voor 2/3                 Jan Loeff Ariens voor 1/3                 

                Jan Anthoenis Bocx                           

                        dese chijns is tusschen partijen gedeilt gel volgt

                                Anthonis Henrick Jan Claeus alias Bocx genampt

            edcba   Henric Jan Claeus sn (Bocx)

            voir      Dierick Peter Lemmens soen

            voir      Lambrecht Willem Bisscope soen

            voir      Margriet Vranckx      

                                                iii hoenre  qrtt hoens        v hoenre  vi d  i3 d

               uuijt       eener drijes aen den Venne gelegen, groot omtrent vier vatst 1. Joncker Jan van Gerwen, Jan Lemmen Bocxz, 3. Andries Meus, 4. die straet

desen chijns is tusschen partijen gedeilt gel. volgt

 

  2v6                Lauren Bartholomeus Andries Box voor d’een helft van dese ende naervolgende text  vii3 st.

            1629     Jenneken wede van Bartholomeus vschr.

                1600       Bartholomeeus Andries Meeus sn alias Bocx

                                Jan Lambert Goessens alias Bocx

                                proles

                                Lambert Goessens van Best als man ende momber van Elizabeth Anthoenis Boicx voorschr dochter

                                Anthoenis Henrick Jan Claes sn alias Bocx genampt

                        Idem

            voir      Lemmen Zweners

            van       Venredijck                              i3 hoen  viiite deel hoens  ½ aude grt  nunc  qrtt d

           uuijt           huijs end hoff metten aengelegen driessche groot omtrent twee vastst aen den Venne gelegen, 1. Jan Anthonis Bocx, 2. en 3. Andries Meus, 4. die straet                     

 

 

 


  3.1                 Dierick Aert H.. Delis van desen ende voirschr text moet betalen vii½ st.

                       

                        Jenneken wede van Bartholomeus vscr.

                1600       Bartholomeus Andries sn alias Bocx genampt

                                Jenneken Anthoenis Bocx dochter metten kinder, huijsvre van Drijes Meuszn

                                Anthonis Hendrick Jan Claeus sn alias Bocx genaempt

                        Idem

            van      Peter Lemmens zijns vaders wege

            van      Jans wegen Verrennen

                        uuijt enen huijs ende hoeff metten erve dair bij gelege die Diericken toe behoerende zijn aen denVenne        qrtt grt i3½ hoen  viiie deel hoens  i3 d

                                groot twee vatsaet, 1 # Aerdt Aerdt Wespensn alias Coppen genampt, 2. Jan Lemmen Goessens van Best alias Bocx, 3. die strait, 4. Drijes Meeus andere erffve

                                                                                   

                                Jan Box moet hebben van dese drie voergaenden chijnsen         xviii st

                                Lambert Goessens zoen van Best alias Bocx                                 x st

                                Jenneken Anthonis Bocx dochter metten kijnderen                      x st

hijer voor geseth elck op zijnen text end onderpant dus hijr gedeleert

 

  3.2                 Peter Jacop Theeus zoen

            dcba    Marten Ardts sn Verdoijenbraken

            voir      Mari Ardts dochter van Velthoven

            voir      Art hueren vader

            was uuijt enen stuck bemdst geheiten de Langbleeck            ½ aude grt  ½ d

desen chijns is gelost

 

  3.3     edcba   die nagebuer van den Venne, van Oesterwijck ende Boshoven

            van der gemeijnten van Haechter pael tot Oevelwege hoven totter Beeckwart

                                                                                    i  oude grt

  3.4                 Jenneken wede Eijmbert Jan Eijmberts

                                Eijmbert Eijmberts van Oirschot

                                Marijke Bernaerts van Grevenbroick dochter, wede Jan Eijmberts van Oirschot voorschr.

                                Jan Eijmberts van Oerschot

                                Jan Gerardt Willems zoen

                                Thonis Brostghens

            edcba   Heijlwich Willem sMollers dochter

            voir      Michiel Michiels sMollers soen

            voir      Arden van der Hofstat                            ½ hoen  i d

            uten gelage daer eertijts een huijsken op gestaen heeft, nu hoff ende driessche gelegen aen Hoffstadt straet, groot omtrent vijff copsait, 1.die straet, 2. en einde noortwaerts Aerdt Willem Wijntkens

 

  3.5                 Wijllem Engelen

                voir         den Heijlegen Gheest van Leende

            edcba   twe kijnder van Goessen Willem Mathijs Sraets

            voir      denselven Goossen

            voir      Willem Matthijs Sraets

            van      Ardts wege van Velthoven

            uuijt enen stuck beemdts in ‘t Rosthut gelege            i hoen

desen chijns is gelost

 


  3.6                 Jan Delis Joosten voor d’een helft ende          Wouter Joost Eersen voir d’ander helft          

                                de iiii kinderen Delis Joost vschr     

                                Deelis Joost Jan Joosten zn voor d’een helft ende Jan Wijnen van Dessel als man van

                                                                                                Elizabeth Joest Jan Joosten dochter voor d’ander helft

                                proles

                                Jenneke die wede van Joest Jan Joestens alias Gijsen voorshcr

                nu           Joest Jan Joosten sn alias Ghijsen bij coope

                voir         Zender Eimbert Staels sn

                                Henrick Eijmbert Staels zoen

                                Vranck Vreijs Ghijssen dochter

            edcba   die weduwe wilne Laureijs Goeijens

            voir      denselven Lauwreijs

            voir      Willem Verrijsbraken

            voir      Jan Goijart Bocx sn                            iii oude grt

            van         zijnen erve de Silleman genampt aen den Hezeren (Ven) gelegen groot omtrent ses lopen sait 1. en 3. s Heeren gemeijnt, 3. de ke Willem van Vairlen                        

van  desen voerscr. chijns moet gelden Willem ^Claeus Hermans twe blancken

 

3.6a                        Willem soone Jan Daems Dommels voorschr

                                Jan Daemen van Dommelen zoen

                voer        Wijllem Claeus Hermans (v Someren) sn sijnen schoenvader

                moet gelden van deesen voorschr text hier l...           

 


  3v1                Idem

            voir      Jan van Loer                                        i hoen

 

  3v2                Frans Delis Cornelis van Breugel soen

                                Goijaert Matheus Aerts sn

                                Theeus Goiart Erkens

            edcba   Jan Henrick Damen Bouwens sn

            voir      Damen Henrick Bouwens soen

            vanwegen Willem Smets soen aen den Gruijter Hoirck         ½ oude grt  ½ d

                uten        Vetarts Eussel, 1. Hanrick Gijart Jan Diericxsn alias sLaets, 2. Pauwels Jan Hens alias van Sontvelt/ den Westerman gnampt tusschen Hout ende Rull gelegen                                 

 

  3v3                Eilke wede Jacop Sauwen

               1621       Jacob Lauwreijnsz alias Souwen genaempt

                1604       Engel die wede van Joost Woutersz van Vairle cum proles

                1600       Joost Wouters van Vaerle soen

                                die vijff kijnder Wouters van Vaerle voorschr.

                                Wouter van Vaerle uxor cum prolibus

                                Jan Janszoon van Kessel

                        Cornelis ende Jan gebroederen, Libbeken, Arijken, Engelen hen susteren kijnderen Jans van Kessel voirgt

                1554       Jan Janssen van Kessel

            dcba    die weduwe wilner Claeus Ghijs Aerdts soen

            voir      den selven Claeus haren man

            voir      Jan Sotkens

            van      eenre hoffstat ain ghene Bosch gelegen dair Gerit Wreijssen Fikens soen in woent, 1. Willem Aelen, 2. Willem Delis Joest Ghijsen soen

                                                                                    i3 oude grt  i d

3v4                  Idem

            van      zijns vaders wegen

            uuijt enen Camp neven diezelve hoffstat gelegen, groot 5 vaetsaet

                                                                                    ii hoenren

3v5a                       Wouters sone Joost Elsen

                                # Anneken Wouter van Vaerle dochter wede Joost Elssen

                1600       Joest Antoenis Thoenis Corstenszoen alias Elssen genampt

                                Joest ende Jacob Anthonis Thoenis ^Corsten alias Elsen genampt soonen

                                Cornelia Franck Ceel tZasen dochtere

                voir         Francken heuren vader

                voir         Ceel tZasen sijnen vader

                voor        de kijnder van Gelis Jan tZasen sn

                voer        Cornelia wede Gelis Jan tZasen heur moeder

                voer        Gelis Jan tZasen

              vanwegen Heijnen Neven ende van Jan Neven ende vanwegen Macelis Verrijsbraecken ende Claeus Jan Claeus met Jan Jan Claeus sijnen broer

              uuijt        huijs ende hoff metten aenliggenden drijessche aen Geenen Bossch geleegen, 1. Daem Jan Dams Hanrickx alias Keijmps/ Snoecx hoff.2. Adriaen Gijsbertsn van Waelre alias Willen/ 3. Den genmeijn waterlaet/ 4. die straet  groot omtrent vijff copsait

                                                                                                                ½ aude grt  qrt grt   qrtt hoens

3v5                  proles

            dcba    Cornelia weduwe wilen Gelis Jansz Hazen soen

            vanwege Heijnen Neven en van Jan Neven en vanwegen Marcelis Verrijsbraecken

                                                                                    i oude grt  qrtt grt  i hoen

 


3v5b                       Adriaen Ghijsbertssn van Waelre alias Willen genampt

                van wegen Geertruijt die dochter wijlen Geertruijdt Ceel tZasen dochter zijnder huijsvre

                voor        Geertruijdt Ceel sHasen dochter haerder moeder

                voor        Ceel Hazen haeren vader

                voor        die kijnder van Gielis Jan tZasen

                voer        Cornelia wede (G) Jan sHazen heur moeder

                van wegen Gelis Jan tHasen haren man

               ende van weegen Heijnen Neven/ Jan Neven ende Marcelis verRijsbraecken met Claeus Jan Claeus ende Jan Jan Claeus sijnen broeder

               uuijt       een stuck drijesch aen geenen Bosch geleegen , 1. Anne die dochtere van Hans Willen wede Jacob Aechten, 2. Cornelia Franck Ceel tZasen dochter alias Alssen genampt, 3. den gemeijnen waterlaet/ 4. die straet

               X            noch uten drijesken groot omtrent een vtsait, 1. die k. van Jacob Aechten, 2. Cornelia Franck Ceel tHasen dochter ….

 

3v6                  Eodem

                voir      haren man

                voir      Claeus Jan Claeus soen ende Jan Jan Claeus zijnen broeder

                                                                                                                ii oude grt

 


4.1                   Eilken Adriaen Geerarts dochter, wede Jacop Souwen

                                Jacob Lauweijssen alias Souwen genaempt

                                Engel die weduwe van Joost Wouters van Vaerle

                                Joost Wouters van Vaerle soen        

                                Die vijff kijnder Wouter van Vaerle voerscreven

                                Wouter van Vaerle uxor cum prolibus

                                Jan Janszoon van Kessel

Cornelis ende Jan gebroederen, Josijn, Libbeken, ^Arijken, Angela, hen susteren, kijnderen Jans van Kessel voirnt

                                Jan Janssoen van Kessel

                voir         Arijken

            dcba    Maria weduwe wilne Claeus Ghijs Aerdtszn

            voor     denselven Claeus haren man

            voor     Ghijs Ardts

            voir      Lenart van Driemulen

            van      Peter Hoers wegen

             uuijt    enen stuck landts dat Peters was gehoir, die Jaepkenshove

                        omtrent iii copsaet aen ’t huijs gelegen aen de Hezerenbosch

                                                                                                        i hoen

 

  4.2                 Eodem

           voir      denselven

            voir      Lenart van Drijmoelen

            van      enen uuijtfange                                   ii d

 

  4.3                 Dierick Wouter vander Biesen                          Jan Dierick Aerdtssoen     

de iiii kijnderen Wouter vande Biesen voor een derdendeel       Dierick Anthonis Aerdts d’ander

                                                                                                ende Jan Handrick ….. dese iiii naevolgende texten

               nu          die iiii kijnderen van Ariaen Jan Thonis als Stijnen/ te wethen Jan, Dielis, Arijken ende Cristijna

                                Aeriaen Jan Thonis

            dcba    drie kijnder van Wouter Henrick B(o)elen zn

            voir      Wouteren voirschr. haren vader

            voir      Gielis Ardt sHazen soen

            voir      Heijnen Wespen                                  ii3 aude grt  ii d

              uuijtten gelage aen den Venne gelegen, groot omtrent ses vatsait, 1., 2., 3. die straet, 4. mr. Jan van Lille/ende dat voer deesen ende vier navolgende chijnsen als principael onderpandt

 

  4.4                 Idem

            voir      denselven haren vader

            van      twe paelen gericht den almen bij zijn huis en een anderen an die strait

                                                                                    ½ aude grt

  4.5                 Idem

            voir      denselven haren vader

            voir      Gielis Ardt sHaezen

            voir      Ardt sHazen zijnen vader

            uten halven Manbroeck                                   iii d

 


  4.5a                      die iiii kinderen Delis Joost Ghijsen

               noch      uuijt eenen drijessen over den waterlaet gelegen  groot omtrent drije copst, 1 Jacob Aechten kijnder, 2. Adriaen Ghijsberts van Waelre

               noch      uuijte eenen driesken inden Hoeven gelegen groot omtrent een copst, 1. Jacob Aechten kijnder, 2. Adriaen Ghijsberts van Waelre voorscr.

                noch        uuijt eenen heijtvelt, 1. …

 

  4.6                 Idem

            voir      dieselve

            uter      Bredereijcken ecker                            een derdeel hoens

 


  4v1                Idem

            voir      die selve hennen vader ende auwervaders

            vanwegen Marten Wouters soen                     i aude grt  3e deel van ½ oude grt

 

  4v2                die Heilige Gheest van Lendt

            voir      Jan Maes

            voir      Jan Wilmen Jan sRaets soen

            van Ardts wegen van Velthoven

            uuijt vier vaitsaiit landts in’t Herlaer gelegen

desen chijns is gelost                                                        ½ oude grt  ½ hoen  qrtt pulli  qrtt d

 

  4v3                Idem

            voir      Jan Jan Lemmens soen

            voir      Jan van der Hoffstat

            uuijt enen stuck bemdts in die Joedenstrait gelegen

desen chijns is gelost                                                        i oude grt  ii d

 

  4v4    1620       Willem Delis Delen soen, tutor uxoris Elisabeth Ghijsbert Gevens dochter

                1601       de iiii kijnderen van Ghijsberten

                1600       Ghijsbert Anthonis Goijens

                                nu die drije kijnderen van Thonis Jacop Goijens sn

                1587       superorum prolibus, nu Thonis Jacop Goijens

            edcba   Jacop Henrick Goeijens sn

            voir      Henricken Goijart Truselarts soen

uten huse metten halven gelage ende erve dat Willem Plets te wesen plach an die Moelen te Heeze gelegen                                    i oude grt, i hoen, viii3 d

 

  4v5    ~1550  Jan zijn soen

            edcba   Peter Henrick Delen sn

            voir      Henrick Gelis Heijnen soen

            voir      Goeijen zijnen zwager uuijt enen ecker die Goeijen vschr. plach te hoeven

            ende voir Ghijsbrecht Ghijsbrecht Wouters soen uten selven ecker

~1560 desen cijns is gelost                                                iiii d

 

  4v6    dcba    drie kijnder wilner Aleijts Gelis Gerit Heijnen dochter

            voir      hair moeder

            vanwegen Heijn Gelis Heijnen soen hairen oem

            voir      Gelis Gerit Heijnen

            voir      Copken Daems

            voir      Sije Truselarts                                     ii3 aude grt

 


  5.1                 Eodem proles

            voir      dieselve personen boven genamt

            van      Meeus wegen van Velthoven

            uuijt     enen hijetvelt                                       ii aude grt  i hoen

 

  5.2                 Eodem

            voir      dieselven

            van      twe uuijtfanck, den enen bij haer huijs ende den anderen tusschen hair kempken                                                     ii aude grt  iii d

 

  5.3     Jan Willem Tijssen                  Delis Peter Coppens

                nu           Wijllem // Matheeus

                                Matheeus Wijllem Tijssoen

               voir         Jan Willem Tijssoon zijnen broeder

            edcba   die weduwe metten kijnderen van Peter Gerit Jan Wouterszn

            voir      Henricken Ardt Tsolres soen

            van      allen den goederen die hij besittende was

                                                                                    iii3 aude grt  qrtt grt

  5.4     Willem Eimbert Pappen voor seven duiten en

                                Jenneken wed: Eijmbert Jan Eijmberts

                                Eijmbert Jan Eijmberts van Oirschot zoen alias Pappen genampt

                1625       Eijmbert, Bernart en Joostken, Jan Eijmberts van Oirschot naekijnder

                1604       Elizabeth Corsten Swuesten dochter

                1600       Jan Emberts cum proles, tutor uxoris

                                Die vier kijnderen van den tweden bedde

            edcba   Korsten Zwuesten

            voir      die twe kijnderen van Pauwels van Gijppingh

            voir      Delis Wreijssen

            voir      Jacop Everart Smollers zoen

            voir      Jacop Thonis

            van      Marcelis Peter Gobbels, natuurlick zoen van Fien Willem Weijndelen dochter

            uuijt     huijs ende hove dair Marcelis inne woenden ain gheen Cruijs

                                                                                    i3 d

  5.5                 Idem

            voir      Heijnen Verhoffstat

            uuijt     enen stuck dries geheijten die Techt ain den Ven     

                                                                                    i d

  5.6                 Idem

            voir      dieselve personen boven genampt

            voir      Jannen Peter Heijn Peters soen

            vanwegen Jan Otten

            uter helft van enen ecker, welcken ecker geheel groot is ii vaitsait,

                        d’ander helft hebben Wouter Coppens kijnderen

                                                                                    i d

 


  5v1                Idem

            voir      die selve personen boven geruert

            vanwegen Peter Ghijsels met zijnen kijnderen

            voir      Wouter Janssoen van Craendonck

            van      Fien Willem Weijndelen wegen

            uuijt     huijs ende hoff dar Wouter inne woent,

                        dat wilner Heijntken Snoecx was, ain gheen Cruijs

                                                                                                i3 d

5v2                  Idem

            voir      Dries Korstens

            uten     selven erve                                                      i d

 

5v3                  Idem

            voir      die huijsfrouwe ende kijnder van Gerit Peter Ghijsels soen

            uten     voirschr. huijse ende hoeve ain t bij des voirschr. Korstens consent

                                                                                                ½ aude grt

 

5v4      ~1610    nu Lucia Peeter Jans Thonis als Coppen dochter wede van mr. Jan van Lille voirschr.

                                # meester Jan van Lille

                        Wauter Pieter Cocx, schepenen

                                Joannes Gerardi die scaut ende rentmeester deser heerlijckheijt

                                Lucia zijne huijsvr. bij evictie

                                de vermeijnde erffgenamen van Jan van Lille

                                Thonis Jacop Goeijens soen ende Marij ende Anna sijn nicht

            edcba   Katherijn Jan Tielens dochter

            voir      Jan Tielens soen

            voir      Willem den Schrijver

             uuijt    enen stuck beemdts, vier vaitsait groot metten oesteijnde ain Goeijen Wouters erve ende metten westeneijnde ain Henrick Tielens erve , 1. erfenis Henrick Henrick Getruijden soen was ainden Venne gelegen

                                                                                                                iiii aude grt

              nu           metten oesteijnde Herman Mathijs Hermanszn, metten westeijnde Bartholomeus Gerarts Francissen, 1. Delis Zweers, 2. Lijnken Hendrick Goijens dochter cum prolibus ende Willem Blasius Lobben soen

 

5v5                  die kijnder van Jan Gielis

            voir      hennen vader

            van      Henrick Gielis Boelen soens, zijns vaders wegen

            uut       enen stuck landts geheiten ’t Biel, 1. Jan Boeijens

            ende voir Gielis Gerit Heijnen soen

                                                                                    vi d  ii3 d

              nu            1. Hendrick Jan Goort Siers alias van Gastel, Jan Hendrik Petersz alias van Meel genampt, 3. Hendrick Jan Woutersn, 2. die kijnder van Hendrick Deelen alias van Wetten

 


5v6                                                       # Katharijn ende Marijken, Aerdt Martten Michiel Vaes kijnder

                                                               Ardt // Marten Michiel Vaessoen voer ’t vierdendeel vanden twee naevolgende texten en chijnsen

Elizabeth wede Joost Zweerszn

$ Joost Zweer Adriaen Zweerssoen

voir de vijff kijnder van Zweer Adriaen Sweerssoen voirscr.

die vijff kijnder van Zweer Adriaen Zweerszn             

Zweer Adriaen Zweers als man ende momboir van Elizabeth Marten Michiel Vaes dochter zijnder huijsvrouwe voor de drije delen vande twee naevolgende texten en chijnsen

                nu           die vier kijnder van Marten Michiel Vaessoen

                                Marten Michiel Vaes soen

                                uxor cum prolibus

            edcba   Ardt Henrick Gielis soen

            van      zijns vaders wegen

            uuijt     enen stuck landts geheiten t Roelant, 1. s Heeren gemeijnt

                                                                                    ii hoenren

                2. t heijtvelt, 3. vanden hoeve tot Creijel toebehoerende de heer van Geldrop

 


6.1                   Libbeken de weduwe van Joost Zweers

                        Idem

            voir      Ardt Ardt Gerits

            vanwegen Willem Jan Engelen

            uuijt     eenen eeuzel over den Rulre dijck      ½ aude grt  vii d

1.  der nabueren chijnsgoet, 3. Merijken Adriaens

 

6.2                       de iiii kinderen van Delis Martens als Gevens

Arijken Henrick Gerits die Pelser dochter

Gert ende Arijken Hendricx voirschr. kijnder

Henrick Gerit Goijart Meijssoen als die Pelser genampt

            edcba   Gerit Goijart Jan Meijssoen

            voir      Goijart zijnen vader met zijnen anderen kijnderen

            voir      Henrick Ghiben Maes soen

            voir      Willem Henrick Baten soen

            uuijt     enen uuijtfanck neven sijnen mijsthoff   i d

ende huijse aenden Venne gelegen, 1. Jan Reijnen, 2. Jenneken Rucken, 3. de straet, 4. Jan Sauwen

 

6.3                   Idem

            voir      denzelven

            van      Coppen goeden (?)                              i hoen 3deel van ½ hoen d. i3 d  3deel van i d.

 

6.4                   van desen vier naervolgenden thijnsen sal gelden

                                Jan van Gestel                                                                      vijff stuvers

                        ende Aerdt Peters verHoven soen die oudtste                               iiii sts

                                Dirck Hannen, die swaeger van Henrick Siers

                                Dirck, Aerdt ende Adriaen kijnderen

            edcba   Henrick Sijers

            voir      Goossen Bock

            voir      Reiner Willem Reijners soen

            van      Baten Scholsarts wegen

                        te weethen uuijt eenen drijeschen den Vorsten drijeschen genampt i alde grt

                        1. den gemeijnen wech, 2. Jan Peter Peterssn, 3. en 4.

              ende uuijt eenen stuck drijessche het Daelken genampt, 1. den Udenberch toebehoirende Gijsbert Anthonis Goijenssn, 2, Jan Mathijs sVolders alais Wijnen gnampt, 3. en 4. Jan Jan Peterssn ende Arien Hoerck jo: Johan van Gerwen Tissen bempt

                                                                                   

  6.5                 Idem

            voir      denzelven Goessen Bock

            voir      Reijner Willem Reijners soen

            van      Wouter Heeskens soen wegen

            uuijt     sijnen erven, te weten huijs, schuer metten geheelen camp ende drijesschen dair teghen aen gelegen, groot . omtrent vii vtst

                                                                                    i3 aude grt


6.6                   Idem

            voir      diezelve

            van wegen Willem Reijners

            voir      Lijben Rueskens

            uuijt     enen driesch in ghenen Udenberch gelegen, toebehorende Jan Heeskens kijnderen                         ½ aude grt

                        metten Noert eijnde ainden auden gemeijnen wech, metter sijde oistwaerts ende anderen eijnde suijdtwaerts Gijsbert Anthonis Goijenssn Udenberch ende westzijde Jan Peeter Peterssn

                                                                       


  6v1     1610     Jan Mathijs sMolders soen alias Wijnen genaempt

                vanwege Neelke Jans van Gastel dochter sijnen huijsvre

                                Jan, Neelken, Heijlken ende Merijken Jans van Gastel kijnder

                1600       Marien die weduwe cum quatuor prolibus Jans Jans soen van Gastel

                                Jan Jans sn van Gastel

                                Dierick Hannen die zwager van Hendrick Siers

                                Dierick, Ardt ende Adriaen die kijnder van Hendrick voerschr.

                                Hendrick Siers

            1535    Idem

            van      Jans wegen van Uden

            uuijt zijnen huijs, schuer metten geheelen camp ende driesschen dair t’eijnde aene gelegen, groot ‘t sij omtrent vii vatst lants  i alde grt

 

  6v2                Ghijsbert ^Aerts soen van Lijl

            dcba    Jan Jans Gruijterssn

            voir      Lemmen Hollart van zijnen erven      vi aude grt  i hoen

is gelost

 

  6v3                Willem Delis Aelen

                                die vier kijnder van Delis Jan Ercken sn

                                Delis Jan Ercken sn

                nu           Jan Emberts sn van Oirschot

                                Geertruijt weduwe Bernaert Zenders

                                Bernardt Jan Zenders soen

                                die weduwe Wouter Joesten Cocx cum pueris

                        Jan Jans sn van Hoescit (v Vaerle)

            voir      Lambert van Tuijl

            voir      Henrick Heijnen Boelen soens soen was

            voir      Goijart Trusellarts

            uut enen eeusel ain den Molendijck gelegen metten enen eijnde

                                                                                    ½ gans

 

  6v4     Lijntge wede Willems voorschr

                Willem Anthonis Hoirs

                Goijart Aert Wespen alias Coppen                                   Adriaen Bartholomeus Francisen

                Jan sone Aert Wespen alias Coppen genaempt voor d’een helft

                                                                                                                d’ander helft de weduwe Meeus Francissen

                                Geerart sone Anthonis Wauters sn

                                Joosten Arden Wespen

                                Thonis Geert Wouters sn met Wouter ende Adam zijnen bruederen voorschr

                                Joosgen filia

                                Elizabeth uxor cum prolibus         

            edcba   Aerdt Aerdt Wespen soen                                                      

            voir      Henrick Jacops Herbrechs soen met zijnre dochter van den iersten bedden

            voir      Henrick Jan Meeus soen

            voir      Gielis Jan Heijmans soen

            voir      Henrick Ardt tzHazen sn

            uuit enen stuck beemdts ain Venredijck gelegen, groot omtrnet twe lopen saet

            nu uuijt eenen acker saitlants groot omtrent drije loepensse ende een halff gelegen omtrent Jan Bitters camp onder ‘t hertscappe vande Venne

                                                                                    ii d       desen ii d is gelost ergo

 


  6v5    1535    Idem

            van      Jans wegen van Hout

            uuijt enen stuck landts geheiten den Zoe ecker,

            nu uuijten voerschr acker saitlants, groot omtrent drije loepensse ende een halff gelegen omtrent Jan Bitters camp onder ‘t hertscappe van den Venne       i oude grt

 

  6v6                Hans van Lijl die kijnde

            1535    Jan Jans Gruijters

            voir      Heijnen Jan Jans sn van Thoren

            voir      zijnen vader

            uuijt enen stuck ackerlants groot omtrent een lopen saet

            ende uuijt enen heijtvelt oick omtrent een lopen saet groot dat t’samen toe plach te hoeren Jan Hollarts                                    ½ aude grt

desen chijns is gelost          


  7.1                 Jan Aert Coppensn (Wespen)

                                Jacop en Marij kijnderen van Jan Lenarts Meussoen

                        Jan Lenaerts

            edcba   Twe kijnder van Lenart Jan Meus

            voir      haren vader

            voir      Hein Martens

            van      zijnen erve

 

  7.1a                      Marie Jans van Kessel dochter wede wilne Jan Jan Lenartszn

                                Jan Jan Leenarts die jonge

                voir         die kijnderen Jan Jan Lenart Meeussoen

                voir         denselften Jan hennen vader

                voir         Jan Lenart Meeussoen zijnen vader d’oude

                uuijt        huijs ende hoff met sijnder toebehoorten aenden Venne gelegen, 1. …

 

  7.2                 de none(?) van Venredijck

                        Idem                                                    i aude grt

                       

  7.2a      ~1655    Goiaert Aerdt Wespen als Coppen bij coop

                                Hendrik Jan Jan Lenartszn

                voir         die vier kijnder van Jan Jan Lenart Meuszn

                voir         denselven Jan heuren vader

                voir         Jan Lenart Meuszn sijnen vader

                voir         de twee kijnder van Lenart Jan Meeuszn

                voir         denselven Lenart henne vader

               nu          uuijt een stuck groesen geheijten ’t Lampleeck aenden Venne gelegen, 1. Lucia Peter Jacob Theeus dochter wede wilner nr. Johans van Lille, 2. Jacob Jan Jan Lenarts alias Leen soen dair t aff gedeilt is, 3. Katharijn dochtere Jans Scepers alias van Lill gnampt, 4. Lenart Jan .. Jan Lenartssn alias Leen gnampt/ groot omtrent i3 vatst           qrtt hoens  ½ aude grt  i3 d

 

  7.3                 Idem

            voir      Claes Daems                                       i3 d

 

   7.3a                     Anthonis Wauter vander Biesen soen

                                de iiii kinderen Wauter vanden Biesen

                                Joest Delis Joost Ghoisensn

                                Jacob Jan Jan Lenarts

                voir         die vier kijnder van Jan Jan Lenart Meeussoen

                voir         denselven Jan hennen vader

                voor        Jan Lenart Meeussn sijnen vader

                voor        de twee kijnder van Lenart Jan Meeussn

                voir         denselven Lenart hennen vader vscr.

              uuijt        eenen stuck groesen geheiten t Lampleeck aenden Venne, 1. Dielis Aerdt Joerdenssoen, 2. Hendrick Jan Jan Lenartssn dair t aff gedeilt is, 3. Lenart Jan Jan Lenartssn, 4. Katharijn dochtere Jans Sceps als van Lille gnampt/ groot omtrent i3 vatst         qrtt hoens  ½ aude grt  i3 d     

  7.4                 Idem

            voir      Goijken Heijmans                               i aude grt

 


  7.4a                      Handrick Goort Stoffels

                                Lenart Jan Jan Lenarts

                voir         die vier kijnder van Jan Jan Lenart Meussoen

                voir         de selfve Jan hennen vader

                voir         Jan Lenart Meeussoen, sijnen vader

                voir         denselffven Lenart hennen vader

              uuijt        eenen stuck ackerlants aen den Venne gelegen, 1. jo: Johan van Gerwen/ 2. den Lijckwech vanden Hazenhoirck/ 3. Jan Beerten/ 4. Gijsbert Anthoenis Goijenssn

                                                                                                                qrtt hoens  i aude grt  i3 d

  7.5                 Idem

            van      eenen noothofstat neven zijnen camp i oude grtt

 

  7.6                 Idem

            van      Jan Heijmans Hus wegen van Velthoven

            uuijt     huijs ende hoff 1. en 3. der hoenen landt

                                                                                    ii3 aude grt  qrtt grt

 

  7.6a                      Heijlken Ghijsbert Gevens dochter weduwe Jan Weijnen

                                iiii proles

                                Ghijsbert Anthoenis Goijenssn

                van weegen Agnees Jacob Jan Lenarts als Leen dochter sijnder huijsvre

                voor        den selven Jacob hennen vader

                voir         Jan Lenart Meeussoen zijnen vader

                voor        den twee kijnder van Lenart Jan Meussoen

                voor        den selffven Lenart hennen vader

               uuijt       eenen stuck saitlants/ den Vorsten ecker geheuijten onder t hertscappe vanen Venne, 1. Jo: Johan van Gerwen, 2. den Lijckwech vanden Haezenhoirck/ 3. Lenart Jan Lenartssn, 4. den wech                                                           qrtt hoens  i3 aude grt  qrtt grt

 

  7.6b                      Jan Aert Wespen als Coppen

                                Hendrick Jan Jan Leonartssn

                voir         die viii kijnder van Jan Jan Lenart Meeussn

                voir         den selffven hennen vader

                voir         Jan Lenart Meeussoen sijnen vader

               uuijt       eenen stuck eckerlants seeven copst groot geleegen achter die kerck, 1. die straet ofte Hoerenwech, 2. Jan Jan Bitters als Souwen, 3. .. Jacop verHagen, 4. Gijsbert Anthonis Goijenssn              

                                                                                                                qrtt hoens  i3 aude grt 
  7v1                Idem

            voir      Joosten Dierick Baxsoen

            uuijt     enen stuck beemdts ain Venre dijck   ii3 d

 

  7v1a                    Jan Marcelis Cremer alias Mont (?)

                                Marie Geerart Teeuwens dochter

                        Dielis Handrick Peetersoen als van Meel genaempt

                vanweegen Dingna Jacob Jan Jan Lenarts dochter zijnder huijsvre

               voor       Hendrick, Agnees, Marijke ende Dingna Jacob Jan Lenart Meeus alias Leen kijnder

                voor        den selften Jacob hennen vader

                voor        Jan Lenart Meeussoen sijnen vader

                voor        die twee kijnder van Lenart Jan Meeuszn

                voor        denselven Lenart hennen vader vscr.

               uuijt       huijs ende hoff aenden Venne geleegen, 1. jo: Johan van Gerwen, 2. Hendrik Jan Lenarts Leen soen, 3. die straet, 4. Anthonis Hendrik Keers soen van Someren als Leen genampt                                                                                             qrt hoen  i aude grt  qrtt grt  i3 d

 

    7v2              Idem

            uuijt     enen stuck groesen geheiten t Lampleeck ain den Ven gelegen

                                                                                    i hoen

     7v2a                 Jan Aert Wespen alias Coppen

                                Marie Jacop Leen dochter wede Anthonis verscr.

                                Anthoenis Hendrick Keriszn van Soemeren als Leen genampt

                vanwegen Marije Jacob Jan Lenarts alias Leen dochter sijnen huijsvre

                voir         Henrick, Agnees, Marije ende Jacob Jan Lenart Meeus als Leen kijnder

                voir         denselven Jacob hennen vader

                voir         Jan Lenart Meeus soen sijnen vader

                voir         de twee kijnderen van Lenart Jan Meeus zoen

                voir         denselven Lenart hennen vader

              uuijt        huijs ende hoff metter toebehoirten aen den Venne gelegen, 1. jo: Johan van Gerwen, 2. die kijnder van Jan Jan Lenartssn alias Leen die jonge/ 3. Adam Aerdt Wespensn, 4. die straet

                                                                                                                qrtt hoens  i aude grt  qrtt grt  13 d

  7v3                Idem

            voir      Jan Meeus Wijnen soens soen

            van      Jan sMarsmans wegen

            uuijt     zijnen sestendeel vanden Hezervenne

 

  7v4    ~1620   juffrauwe Maria Monix ende jr. Johan Gerwen haren sone

                                Jr. Adriaen van Gerwen

                nu           joncker Jan Andriex Franchoise Monix

                                die weduwe Jan Monnix

            dcba    Jan van Middegail                               vi st iiii hoenren

 

                                                                                Pieter Anthonis Aerts als Diericx

 


  7v5    Dierick Anthonis Aerts                       Jan Delis sLauwers tutor uxoris Jenneken Jan Bussen dochter

1630       Marie Geerart Teuwens dochter wede Anthonis Dierck Aerts

Anthonis Dierick als Aerts genaempt als man ende momber

van Marie Gerart Theeuwens als die Decker dochter                  

sijnen huijsvre voir d’een helft          Elizabeth die wahe van Jan Gerart Theeuwens soen voer d’ander helft van de
                                                                drije naebescreven parthien

                        proles

                                Gert Theuwen als de Decker

                                Powels Dierck Willems sn

                                Lenardt Jacop Thijs zoen als opten Bulder

                        die kijnder van Dierick Boermans

            voir      Jan van Kervene

            van      zijnre hofstat                                               iiii d

               nu          den Borreman genaempt aen den Venne gelegen, 1. de kinderen Pieter Swuesten, 2. Het Bulder straten, 3. Marten sone Aert Melchiors, 4. de gemeijn straet

 

  7v6                Idem

            voir      Jacop Melant                                       xiii d  qrtt d

 

 


  8.1                 Idem

            voir      Andries Jans soen van Kervene

            voir enen pael te richten bij zijn huijs ain die straet

                                                                                    qrtt aude grt

 

  8.2                 Merije Goijken Heesberchs dochter

                                Willem ende Jan Heesberchs gebrueders

            edcba   Goijart Henrick Maes sn

            voir      Dierick Coppen Leijten soen

            vanwegen Wouter Nelis soen van Hoescit ende Aleit Cocx wege

            uter helft van enen stuck landts geheiten ‘t Geluijckt dair Lemmen die Sceper d’ander helft aff heeft                                                i aude grt

 

  8.3     1627     Judith Claes Vesters wede

                1621       Claes Jan Vesters

                                Margriet Willem Heesburchs dochter alias Souwen gemeijndelijck genampt

                                Willem Heesburchs

                        Idem ende met hem Henrick zijn zwager

            voir      Geert Leijtkens

            voir      Lemmen Jan Lemmens soen

            voir      Jan Lemmen Gerits soen ende

            voir      Gielis van Boshoven

            van der Strepen die Lijsbeth Geven was, nu den Coppendrijssche genampt

                                                                                    ii aude grt  i d  i d

dit ½d hijer uuijtgedaen, is geseth hijernaer op de naestvolgende text bij deijlinge van der huijs ende hoff

 

  8.4     1600     Merije Goort Heesberchs dochter

                        Idem

            noch    van Eelsen Cocx wegen                     

            uuijt     huijs ende hoff ain ghenen Bosch gelegen     i3 aude grt  i d

 

  8.5     Judith Claes Vesters wede                 Joost ende Jan Delis Joosten kinderen

Claeus Jan Vesters soen voer d’een helft ende Delis Joost Jan Joestensn alias # Ghijsen als man ende mombar
                                                                                 van Hendricxken Jan Vesters dochter sijnder huijsvre

                Jan Claeus Vesters soen

voir         Nicasius Adriaen Siers soen

Nicasius Adriaen Siers soen, schoolmeester en custer tot Heeze voor d’een helft ende

                                                                                                Peterken Jan Peter Vesters dochter voor d’ander helft

                                                                van navolgende chijns

                                Goijaert Pieter Vesters

                                Jan Peter Vesters soen

            edcba   vier kijnder van Daem Henrick Bouwens

            voir      hennen vader

            vanwegen Jan Neven ende Hanrick Neven

            uuijt enen stuck beemdts in gheen Elsen gelegen       i oude grt

 


  8.6a                     Geerart Goijaert Vesters sn

                                Arijken Gerart Willems dochter, wede wijlen Goiart Peter Vesters met Gerart ende Aelke hair kinder

                                Goijardt Peter Vesters soen

                voir         Daem Jan Damen Henricx soen alias Keijmps genampt

                voir         die vier kijnder van Daem Henrick Bouwens

                van         Peter Rijethoevens weghen

                uuijt eenen stuck eckerlants groot omtrent drije copsait aen gheen Bossche gelegen

                                                                                                                qrtt oude grt  I d

 

  8.6                 Goijardt Pieter Vesters heeft den heelen chijns

                Jan Peeter Vesters dese helft uuijt huijs ende hoff                        ende Daem Keijmps d’ander helft

                        Idem

            van      Peters Rijthovens wege

            uuijt enen stuck landts ain ghenen Bosch gelegen     I½ oude grt

                desen cijns van I½ oude grt is hijr gedeilt ende geseth op Goiart Peter Vesters ende Delis Jan Erckens soen fo onder dus groijeert

 

   8.6a                    Willem Delis Aelen

                                die vier kijnder van Delis Jan Erken sn

                1600       Delis Jan Ercken soen

                voir         Goijart Peter Vesters soen, zijnen heer

                voir         Jan Peter Vesters zijnen broeder

                voir         die vier kijnder van Daem Henrick Bouwens

                vanweegen Elsbeen Cocx

                uuijt huijs en hoff aen de Bossche gelegen, groot omtrent vijff copsaet

                                                                                                                ½ oude grt  qrtt grt

 

  8.6b                      Idem

                voir         Goijardt Peter Vesters soen zijnen heer

                voor        Daem Jan Damen Henricx soen

                voir         die vier kijnder van Daem Hanrick Bouwens

                van         Peter Rijthovens wege

                uuijt eenen stuck eckerlandts groot omtrent drije copsait aen gheenen Bossche gelegen

                                                                                                                qrtt oude grt

 


  8v1                Metken Jan Wouters dochter die jonge

            edcba   Peter Henrick Bouwens soen

            voir      Jannen Boeijens zijnen heer

            vanwegen Henricken Heijne Claeus soen

            uuijt enen stuck landts geheiten den Mortel ain den Rul gelegen die Jan Boeijens zijnen heer toe plach te horen                                   i3 oude grt  qrtt grt

 

  8v2                Delis Peter Coppen

                                Willem Matheeus Thijs sn

                                Jan Thijs

            edcba   Lijpken Thijs weduwe metten kijnderen van Peter Gerit Scepers soen

            voir      Lijntken Stijnen

            van den goeden van xpirmen van Hezijne dat toebehoirt Mathijs Lijntkens uuijt huijs ende hoeve dair hij inne woent aen den Venne gelegen           vi d

 

  8v3                Eodem

            van      Belien wegen van den Wijer

            uten selven onderpant boven Gervert             i oude grt  i d

 

  8v4                Geerart Jan Dommels

                                Margriet dochter Jan Aert Delen

                                Jan Matthijs sMolders alias Wijnen genaempt als man ende momber van Neelke Jans van Gastel dochter

                                Jan, Neelken, Heijlken ende Merijken kijnderen Jannen Jans soen van Gastel voirschr

                                Jan van Gastel

                nu           die weduwe met vier ke voor Jan van Gastel

                                Aert Sijers voerschr                           

                                Dierik, Aert ende Adriaen kijnder

            edcba   Henrick Siers

            voir      Goessen Bock

            voir      Reijner Willems

            voir      Heijn vander Rijsbraken

            van      sLampkens wege

            uuijt eenen beempde in die Elsen gelegen, groot omtrent twe vatst   qrtt grt

 

  8v5                Idem

            voir      Willem Heijnen zVorster soen

            uuijt     enen stuck beemdst in die Elsen gelegen        qrtt grt  qrtt d 

 

 


  8v6    #          Gerart Peeter Dominicus voir die 2/3

                                                               ende Joost Zweer Adriaen Zwerssn als man ende momber van Elisabeth Peeter Dominicus dochter sijnder huijsvre voer t derdendeel vande twee naebescreeven tochte ofte chijnsen

                        Gerart, Jan ende Dominicus met Joosten Zweers ...... vierendeel #

                                proles van Peeter Dominicus ende Engel sijn huijsvre

              1604       Engel Gerarts van Dommelen dochter, wede Peter Dominicus voerschr met Gerart, Jan, Dominicus ende Elizabeth hennen kijnder

                                Peeter Dominicus Daems van Geelen soen

                                Goijart Cristoffel Zwuesten sn

                nu           Jenneken Bouwen

                                die huijsfre metten kijnderen van Henrick Bouwens

                voir         Jan Gerit Baten soen

            edcba   twe kijnder van Henrick Bouwens

            voir      Jan Gerit Baten soen

            vanwegen haers vaders

            voir      Jacop Gerit Daems soen

            vanwegen Baten Smeedts

            uten naebeschreven huijs ende hoff te Strabrecht      i hoen

 


  9.1                 Idem

            voir      denselven Henrick Henrick Bouwens haren vader

            vanwegen Jan Gerit Baten soen

            uuijt     huijs ende hoff t Strabrech gelegen

                                                                                    i aude grt  qrtt grt  i groot Brab.  I hoen

 

  9.2                 Jacop, Pieter, Niclaes ende Anthonis kinderen Jan Jacop Souwen

                                Jan ^Jacop Souwen

            edcba   die weduwe met twe kijnderen van Jan Thijs Hoers zn

            voir      Jannen haren man

            voir      Peter Lijbben Hoerszn

            van      t sMersmans wege                              i hoen

                te weten uuijt huijs hoff ende aengelage groot tsamen ontrent twee loopen saet aende HeserenBosch gelegen neffen de kinderen van Anthonis Pieter Hoirs

 

  9.3                 Eodem

            voir      denselven

            van      Wouter wegen van Hoescit                 i aude grt

 

  9.4                 Eodem

            van      Jans wegen vander Rijsbraken

            uten     enen stuck erfs geheiten dat Willekens velt

                                                                                    qrtt van i aude grt

 

  9.5                 Maria Peter Hoers dochter

            voir      Peter Lijbben Hoers soen

            uten     Hezer Torffven                                   vte van i oude grt

 

  9.6                                                                             Peeter Peeter Bueckenszn 

                Jan Handrick Dingenssoen als Olmans tot Leende       Hendrick Joost Goessen ..

                Peeter Peeter Bueckenszn                                                  Aardt Deelis Kuppenzn

                Pieter Jan Buijkens voor die twee deel ende die twee ke Deelis Cuppen voer het derde deel van deezen volgenden cheins

                                Adriaen Delis Dircx soen met sijn twee susteren

                                uxor cum prolibus

            edcba   Delis Ardt Dierix sn

            vanwege zijne huijsfrouwen

            voir      zijnen heer

            uuijt     huijs ende hoff metten uuijtfanck gelegen t Oostrijck, 1. Dierick Gobben

            ende voir Jannen Peter Pompen soen

            yten     selven onderpandt                              i3 aude grt


  9v1                Willem Pouwel Delen zoen

                                uxor cum prolibus van Henrick van Werdingen

            ba        Mathijs Goijart Gobben soen

            voir      Geveren Nijs van Weert

            voir      Damen Jacop Heijnselmans soen ende Mathijs die Raet

            van      Gielis wegen van Boshoven

            uuijt enen stuck beemdts genamt die Groot Sundert  I½ hoen  qrtt van 1d  paijments

            desen chijns is gelost          

 

  9v2                Gerardt sBruijnen                                desen chijns is gelost bij Gerardt sBruijnen

                                Wijlmen Goessens                                   ½ brasp.

            edcba   die huijsfrouwe van Peter Stapparts soen

            voir      denselven haren man

            voir      Aert Frans

            voir      Heijnen Jan Grieten zoen

            uuijt enen stuck beemdts geheijten den Grooten Theeus beemdt      ½ aude grt

                Jan Gielis sn van Eijck       ½ d

                dese chijns is gelost bij Gerart sBruijnen voirschr.

 

  9v3    Joost Jan Delis Joosten    

                Eiken Jacop Sauwen

            Jacop Laureijs Souwen, tutor uxoris                Elisabeth Marten Jan Wijnen dochter

#              Hendrick Jan Joosten                                          Marten

            Jan Antonis Aerts                                                Jan Wijnen van Dessel als man ende momber van      

                Deelis Joost Jan Joosten sn voor d’een helft  Elisabeth Joest Jan Joesten dochter alias Ghijsen         

                Jenneken de weduwe cum proles                      genampt

                Joest Jan Joesten alias Ghijsen genampt, vorster tot Heeze voer d’een helft

                                                ende Adriaen Adriaen Gerarts sn voir d’ander helft van naebeschreven chijnse

                                Mr Jan van Lille

                nu           Willem Joachim s, pastoer tot Heeze, vanwege der kerkcken van Heeze bij evictie

            edcba   Gelis Gerit Joesten soen genamt War

            voir      Willem die Cux

            voir      Gillis Bollart van der Herstappen van den Bosch

 

  9v3a                    Willem ende Corsten Adriaen Gielens kijnder

                                Katharina Hendricx Vervlaessen dochter, weduwe Adriaen Gielens met Willemen ende Corsten hair soenen

                voir         die kijnder Hendrickx Vervlaessen voirschr

                vanwegen Henricx vader

                voir         die kijnder van den tweeden bedde Willem Hanrick soens Vervlaessen

                voir         Heijnen Lemmens die oude

                voir         Jan Jan Scrijvers soen

                voir         Claeus Jans sn Verhofstadt

                voir         Jannen van den Hofstadt

                ende van Pauwels wegen van Hofstadt

                uuijt eenen stuck eckerlandts genampt ‘t Heijtvelt, groot omtrent seven copsait over Eijmerickerdijck ter plaetsche Gijnderover genampt gelegen.  i oude grt  ½ hoen

 


  9v4                    Peerken vidua Adriaen Jan Henssen soen

                1621       Jan Hendrick Henssen tutor Peterken Willems Vervlaessen dochter zijnder huijsvrouwe

                                Willem Hendrickx sn Vervlaessen

                                die kijnder Hendrick Willem sn Vervlaessen

                                Hendrick Willems sn Vervlaessen

            edcba   die kijnder van den tweden bedde Willems Henrick soens Vervlaessen

            voir      Heijnen Lemmens die oude

            voir      Jan Jan Scrijvers soen

            voir      Claeus Jans soen Verhofstadt

            voir      Jannen van den Hoffstadt ende van Pauwels wegen van den Hofdstat

            uuijt huijs ende hoff groot omtrent twee vaitsait aen den Venne gelegen

                                                                                    i oude grt   ½ hoen

 

  9v5                                                        Handrick Peeters inden … moet van Geerit Bitters betalen  i3 st

                                                            Lambert Wouters vanwegen Geerit Bitters moet hieraff

                                                                                                                                                                betalen  i3 ob

                                                                                Handrick Peeters

                                                                1600       Geerit Ariaen Bitters

Aertken Jan Hoirs dochter, wede wilner Wouter Corstens voor d’een helft

                                                                nu Wouter Lambert Corstens alias Woeijten genampt

                                                                                ende Wouter ende Jan kinderen Lambert Wouter Corstens voir d’ander helft

                                Dierick ende Lambert, Wouter Corstens zoenen

            edcba   die huijsfrouwe van Lambert Gerit Theeus

            voir      haren man

            vanwegen Jan Lemmen Gertruden zoon

            uuijt huijs ende hoff ain ghenen boss gelegen

            nu uuijt een stuck groesen groot omtrent iii vaitst aen geenen Bossch geleegen

                                                                                    i3 oude grt  ½ d

  9v6                Eodem

            voir      denselven

            voir      Heijnen Willem Leetkens soen

            voir      Daem Henrick Neven soen

            van      enen pael te richten neven Lemmen van den Oevels ain die Lantweer

                                                                                    ii d


10.1                 Eodem

            voir      denselven haren man

            voir      Heijn Aleiten soen

            van      enen uuijtfancxken ain Venre dijck    i d

 

10.2                 Eodem

            voir      Damen Henrix soen

            van      Stijnen Ardts kijnder wege

            uuijt     huijs ende hoff

            ende    voirts uuijt allen zijnen erve langhs des Heren gemeijnt ende Jan Maes erve
                        gelegen                                                v d

 

10.3                 Gerit Peter Vesters

                                Goeijart Peeter Vesters soen de jonge

                                Goeijart Peter Vesters soen cum prolibus

                                Delis Jan Keijmps sn

                                Elizabeth filia cum prolibus

            edcba   Jan Leetkens

            voir      Willem Leetkens

            uuijt     enen stuck groesen geheiten den Zielenhoff, groot omtrent vijff copsaet

                                                                                    ½ aude grt  ½ hoen

                        oft den Balemers genaemt, 1. s Heeren aart/ 2. Gerit Geijart Vesters/ 3. Wouter verElsen/ 4. Willem Aelen acker

 

10.4                 Idem

            voir      denselven Willem Leetkens

            vanwege Lemmens Verovels

            ende vanwegen Gielis Bollart

 

10.5                 Willem Pauwels Delen sn

                                Delis hair soen

            edcba   Margareta sGrenen weduwe wilne Jan Janszn van Eijck

            voir      denselven

            voir      Jan Jacop Daems soen

            voir      Gielis van Boshoven

            uuijt     enen stuck beemdts geheiten die Sonert dat Gielis van Boshoven was

desen chijns is gelost                                                                           i aude grt  qrtt gert  i3 d         

 

10.6                 Delis Jan Janszn van Eijck

                        Eodem

            voir      deselve

            voir      Heijnen Jan Grieten soen

            uuijt     sijnen huse ende hoeve dair hij inne woent t Oostrijck gelege

desen chijns is gelost / gestelt alhijer gelijck dairaff verantwoirdt is bij joncker Amant de Hornes in d’uijtgeven van sijn xviie rekening eijndende xa augusti xvc xcviii fo: lxxix verso. causa ibi. dus gecasseert

 


10v1    Geerart Goort Vesters alias Gevens voor d’een helft   Willem Delis Aelen voor d’ander helft

                                die vier kijnder van Delis Jan Erkens sn

                                Deelijs Jan Erkens sn

                nu           Arien Aert Mettens sn bij uxor Mari

                                die weduwe metten kijnderen

            edcba   Matheeus Damen Theeus soen

            voir      Joesten Peter Jan Beerten soen

            voir      Peteren zijnen vader

            vanwegen Jan Lemmen Geertruden soen

            uuijt enen stuck landts ain ghenen Bosch gelegen neven den gemeijnen watelaet

                                                                                    i aude grt

 

10v2                Adriaen Anthonis Peeter Vervlaessen

                                de vi kinderen van Anthonis Peeter Vervlaessen

             1600        Anthonis Peter Vervlaessen van Rijel als man ende momber Metken Tielen Joesten dochter zijnder huijsvre

                                Tielman Ghijsbert Joesten zoen

                                uxor cum prolibus

                                Henrick Wijntkens

            edcba   Engel die weduwe met vii kijnder van Willem Thijs Hoers soen

            vanwegen Gertruijt Peter Koeijts wijff

            was uuijt huijs ende hoff met zijne toebehoirte aan ghenen Bosch gelegen

                                                                                    i3 oude grt  i hoen  i d

10v3                Eodem 

            voir      denselven Willem haren man

            voir      Gijsbrecht Henrix soen van den Gruenendael

            voir      Marten Hillen soen

            van      HezerVen                                            ii vdeel  van i oude grt

 

10v4                Eodem

            voir      Willemen van Huerne

            ende voir Marten Hollart                                i oude grt  i hoen  ii d

 

10v5                Hendrick Jan Lucas tutor uxoris

                                Engel weduwe van Aert Wintkens

                                Ardt ende Gerardt Willem Wijntkens kijnder

                                die drij kinderen van Wijllem Wintkens

                                Lijntken weduwe Willem Wijntkens met den kijnderen

                                Willem Wijntkens

                                Delis Coppen

                                die vijff kijnder

            edcba   Goijart Goeijarts sn Verpoorten

            voir      Lijsbeth Jans dochter van Vairlen

            van haeren erff, te wethen eenen acker saetlants aentermijs op d’auwe Voirt onder die Moelenstraet en ‘t hertscappen van den Bossche gelegen, groot omtrent I½ vatsait

                                                                                    ½ oude grt  i3 d

 


10v6                Aleit die wede van Jan Hendrick Boelen sn voirschr

                                Jan Hendrick Boelen sn

                                proles

                                Henrick zijn soen

            edcba   Jan Willem Boelen sn

            voir      Jan Damen tsKlercx zwager

            voir      Kathrijnen Daems

            uten Coppenhove

            nu uuijt eenen stuck lants groot omtrent drije vatst den Boelen acker gemeijndelijck genampt                                           i hoen  iiii d


 

11.1                 Idem

            voir      denselven

            uten     beemde in gheen Elsen dien hij van Henrick Lijskens heeft

            nu        uten voerschr. onderpande

                                                                                    ii hoenen

11.2                 Idem

            voir      denselven

            van       Goijart Gielis Smollers

            vanwege Jan Reijners zoon van Tuijl

            uten     Runtfoirtsbeemde, 1. Aerdt Geritssn die Laet, 2. ´s Heren vliet, 3. Jan Goijart Scepers, 4. Elisabeth die Mase met hairen kijnderen van Jan Goijart Gobbels

                                                                                    i aude grt en vte deel van i d

11.3                 Eilken weduwe Jacop Souwen

                                Jacob Lauwreijs alias Souwen genaempt

                                Engel die weduwe van Joest Wouters van Vairle …. proles

                                Joest Wouters van Vairle soen

                                die vijff kijnderen Wouters van Vairle

                                uxor cum prolibus

                                Wouter van Vaerle

                                Jan Jansz van Kessel,

                                Cornelis ende Jan gebroederen, Josijn, Libbeken, Arijken, Engelke, hen susteren kijnderen Jans voirschr.

              1554       Jan Janssoen van Kessel

            dcba    Claeus Ghijs Aerdtssn

            voir      Ghijsbrecht Ardt Ghiben soen

            van      Lemmens wege Verovels

            uuijt     enen stuck dries ain Ghenen Bos gelegen, tusschen erfenis Willem Leijckens ain beijde zijden

                                                                                    i3 aude grt

11.4                 den Heijligen Geest van Heeze

            dcba    Jan Peter Heijnen Peters sn

            uuijt     enen dries ain den Ven gelegen

                        die zijns vaders was                            iii d

 

11.5                 Idem

            uuijten Moerlebeeck ain die Molen gelegen   qrtt grt

 


11.6                       Jenneken dochter Bartholomeueus vschr

                                Bartholomeeus en Weijndel, kijnderen

                                Bartholomeeus Anthoenis Jan Zweers als man ende momber Marijken Goort Michiel Jan Ariens dochter, verweckt bij Weijndel Hanrick Wijntkens dochter

Weijndel, die dochter van Hanrick Wijntkens en Peterken sijnen huijsvr, dochter Hanrick van Moerssel

                nu           de vier kijnderen van Peterken Doinkers

                                uxor cum prolibus

                                Henrick Wijntkens

                                die vijff kijnder

            fedcba Goijart Goeijarts sn Verpoorth

            voir      Ceel Willekens

            van      enen uuijtfanck bij zijn huijs, 1. Heijn Eelkens, 2. den gemeijne  weech

              nu           een stuck driesch genampt den Balimaij, groot omtrent vijff copszt aen die hoffstadt om ’t hertscappe van de Venne gelegen , 1. Jan Eijmberts van Oirsschot, 2. Lenart Janszn, 3. die strate                                                     i aude grt  i3 d   ½ d  qrtt d                         

desen ½ d  qrtt d  hieraff geroijeert habent Ardt en Gerart Willem Wijntkens … aen d’ander zijde van desen blade

 

11.6a                     Bartholomeeus, Anneken en Weijndel kinderen Bartholomeus vschr.

                                Bartholomeeus Anthoenis Jan Zwerszn als man en momber Merijken Goijart Michiel Jan Ariens (vV) dochter, zijn huijsvr.

                vanwegen Weijndel die dochter van Hanrick Wijntkens haren moeder

                voer        Peterken dochter van Hanrick Peters Verhoeven alias inde Moerssel genampt

                voir         denselven haeren vader

              uuijt        huijs ende hoff metten aenliggende …… groot zijnde omtrent drije loepen, gelegen aen ’t Cruijs

                                # 2. Gerart Willem Wijntkenszn, 3. Ardt Willem Wijntkens zn voershcr., 4. die straet

                                                                                                                i hoen, derdeel hoens

                               


11v1                s sone Goijart Jacops (v Tonglere) zoon

                                Dirck Jacop Meeus (v Tongelre)

                                Aerdt en Gerardt, Willem Wijntkens kijnder

                                Willem Wijntkens, Hanrick Wijntkens voorschr. zoon

                                die vier kijnderen van Peeter

                                Peter weduwe Henrick Wijntkens

                                Anna Maes Balman

            df        Idem

            voir      Damen Snoex

            vanwegen Tielman Jan Tielens soen

           uuijt      enen stuck erffs ain d’auwe Voirt, dat Gerarts toe plach te horen, 1. Delis Coppen, te weten een stuck  ackerlants groot omtrent twee lopen op d’auwe Voirt aen’t Cruijs onder ’t Hertscappe vanden Bossche ende Moelenstraet gelegen, 1. Goort Jacobs, 2. Bartholomeeus Jan Sweerszn, 3. de voerschr. Gerit Willem Wijntkens, 4. de Moelenstraet voirschr.

                                                                                    i aude grt  qrtt d  i3 d  qrtt d

 

11v2                Joost Peter Cleverssoen als man ende momber van Anthonia, Jan Ercken dochter uxoris

                                heer Anthonis Jan Ercken soen, pastoer tot Heeze vorischr.

                                die pastoer van Heeze

                                Marten verHoeven als Heijlige Gheestmester

                        Idem

            noch voir Theeus van der Poorten genamt

                        die Marsmans dries, 1. Theeus verPoorten

                                                                                    i hoen ii d qrtt pnb

                                                                                                dit is geset op die kijnder

                                                                                                                                van Goijardt verPoerten

11v3    Marten   Anthonis Jan Sijnen soen, tutor uxoris

                                Margriet Sander van Gastel dochter, wede van Dierck Adriaens van Velthoven

                                Dierck Adriens van Velthoeven

                                Aelbert van Dommelen als man ende mombar van Peterken, Michiel Adriaens dochter, uxoris

                                die kijnder van den voirsch. Jenneken

                                Jenneken, weduwe Michiel Ariaens

                                uxor cum prolibus

            edcba   Jan Ghijsel Rijcken

            voir      Michielen Diercx soen vanden Broeck

            vanwegen Gielis Gerit Joosten soen

            uuijt     enen stuck groesen, geheiten ’t Hoefken

                                                                                    qrtt grt

 

11v4                Adriaen Adriaen van Velthoven den jongen

                        Adriaen Adriaenssoen van Velthoven als man ende mombar van Peterken Peeter Anthoenis Hendrick Dierckssn  dochter sijnder huijsvrouwe

                                die kijnder van Anthoenis Henrick Diercxzn voirschr.

                                Anthonis Henrick Diercx zoen

                        Idem

            voir      Jannen van Lijl

            vanwegen Ardts van Hamont

            voir      Gertruijt Templers van Elswijnckel

                en voir    Christiaen Ariaen Peters huijsvr.

                uuijt        een selven onderpandt bij haren consent qrtt grt

                                                                                    ½ oude grt  qrtt grt  adc qrtt grt

 


11v5                Jan Pieter Cloussn heft deezen ende naestvolgenden he….

                        Mr. Jan van Lijl verne saeten grooten fo iiiixlix ergo hier geroijeert

                        Jan Henrick Diercx soen aenden Ven

                        Idem

            voir      Katherijn verVenne

            voir      Ardt Art zHazen soen

            voir      Jan vander Venne                               iii ald grt  i3 d

 

11v6                Jan Pieter Claussn

                        Idem

            voir      Dierick verVennen

            uuijt     enen stuck erfs geheiten den Hoff bij Jan Hoijmans gelegen

                                                                                    i3 alde grt

 


12.1                 Reijm Reijmenssn alias Gielis gemeijndelijck genampt

                                Die drije kijnder van Reijm Gielis voirschr.

                        Reijm Reijmenssn vande Sande van Someren alias Gielis gemeijndelk genampt, als man ende mombar van Hendricxken Gielis heer Henricx dochter, sijnder huijsvr.

                                die drije kinderen Gielis voorschr.

                                Gielis heer Henricks

            edcba   Heijn heer Henrix soen van Vehen

            voir      Diercken die Wuest

            van      Claeus ’t Heerke wegen

            uuijt     enen stuck beemdts geheten den Voirtbeemdt drie dachmait groit, welcken die Rentmr. voir den chijns dairuuijt gaande voorwonnen hadde

            voir     welcken thijns metten kosten van recht ende die boeten die voirgen. Henrick van den voirgen. rentmr. gecocht heeft

 

12.2                 Jooste Jan Pappen dochter, wede van Andries Zwuesten

1600       Andries Frans Zwuesten                                   

                Eijmbert, Bernard ende Joestken, Jan Eijmberts van Oirschot naekijnderen          

                Jan Eijmberts soen van Oirschot                                      

                Jan Rijntghens voer Jan voerschr.

                Jacop Wijlm Frans kijnderen

            edcba   Gielis Jacop Craendoncx

            voir      Gielis Henrick Gielis soen (Craendoncx)

            voir      Henrick Maze die jonge

            voir      Aleiten Pauwels

            van enen niewen uuijtfanck aen d’oude Molen gelegen genaempt het Coppengelaege, genaempt als principael pand voor dese twee naestvolgende texten, groot ontrent seven loopen saet, 1. Jan Bacx ende Aert Goossens, 2. en 3. de gemeijn straet, 4. Jan Ghijsberts ende Willem Vincken leeghvelt Aert Hanssen ende meer anderen

                                                                                    i3 aude groot

12.3                 Idem

            voir      Peter Aelbrechts

            voir      Heijnen Jans Meus soen

            voir      Jan Pauwels ende voir Wouter van Tuijl

                                                                                    v3 aude grt  iiii d  ii derdeel derop

 

12.4                 Idem

            voir      Wouter Henricx soen van Luer

            voir      Tielman Wouters

            uuijt     zijnen huse ende hove                         ½ aude grt  ½ hoen  qrtt pul.  i d

 


12.5                 Pieter Goort Stoffels

                                Die vier kijnder van Delis Jan Erckenssn

                                Deelijs Jan Erkenssoen tutor uxoris Agate Goort #Peeter Vesters dochter voer d´een helft

                        Goijart Peter Vesters                           en Jan Meeus IJewans

                nu           Jan Peter Vesters voer den helft       en Anna Goerts (Sanders) d’ander helft

                                proles

            edcba   Aleit Jan Eessen huijsvrouwe mette kijndere

            voir      Jacop Zijmon Aerdts vander Hofstat

            voir      Willem Hellincx

            uuijt     enen stuck landts geheten den Bollarts ecker                         i aude grt  i hoen  i d

              nu           sijnde groeslant gelegen aen den Hofstadt onder den Venne tusschen erfve van Jan Souers ende Jan Meeus IJewaens andere erffve, 1. ’s Herenstraet, 2. Jan Eijmberts van Oirschot alias Pappen genampt, ende # uuijt een stuck bempts gelegen in d’Elsen groot lxvi roeien,
1. Anthonis Adriaen Anuels (?), 2, des joncker Monincx bempt, 3. Teunis verHagen, 4. Goort Coolen ende Willem Aelen bij Pieter Stoffels gestelt voor principael pant omdat Pieter Stoffels het vscr. pant hadde vercocht Aerden Janssen los ende vrij sonder te weten den vscr. chijns

                                   

12.6                                                                                       Jacop Delis Delen cum duabus prolibus

nu Peter Goijart Jan Meeussn voor d’een helft                en Hendrick Goort Hoirckmans als man en momber van Heijlwich voirschr., Jan Meeus dochter, sijnder huijsvr.

                1621       Goijart en Heijlwich Jan Meeus IJewaens kijnder

                1600       Jan Meeus IJewaens

                                Anna Goort Sanders dochter

                voor        de kijnderen van Aleit Jan Eessen huijsvrouwe

                        Eodem

            voir      denselven Jacop

            vanwege zijns vaders

            voir      Arden verHofstat

            uuijt     huijse ende hoeve dair hij woenden ende uuijt zijnen anderen erven dat Ardts zijns vaders was, gelegen aen den Hofstat onder den Venne , dair Jan Meeus IJewaens in woendt, 1. erfve van Luenis Janssen vande Capellen alias Metten genampt, 2. die kijnderen Delis Jan Erckensn.                       i aude grt  i hoenen

                                                                       van desen ende naeleste thijns hebben die vier kijnde van Delis Jan Erckenssn  i hoen ende i grt ….

 

 


12v1                Eodem

            voir      haren vader Damen Snoecx

            uten gelage                                          ½ aude grt  i d  qrtt d

 

12v2                Jan Joesten van sDueren  

            edcba   Thonis van Craendonck
            voir      Goijart Henrick Hoerdzn

            voir      Jan Tobbers

            voir      Lenart Henrick Lijskens soen

            van wegen Jan Truij Swarts zwager

            van enen pael gericht aen zijnen hoff aen de Moelen

                                                                        i aude grt

 

12v2a                    Metten wede (Jan) Lambert Rutten Coelen   

                                Hendrick Pieters (Cissen), tutor Digna dochter Pieter Michiel Delen uxoris          

                                Ghijsbert Adriaen Heezens               

                                Metten wede Lamber Rutten Boelen huisvre 

                                Lamber soen Handrick Rutten Coelen                           

                        #   Marie Gijsbert van Lille dochter, weduwe van Adriaen Aerdt Martens Verhoeven  alias
 Heezens de jonge voorschr.

                        Adriaen Aerdt Martens sn alias Heezen de jonge

                                van desen voirscreven chijns moet Adriaen van Waelre hebben                i stuijver

                                geweest zijnde een gelach, nu ackerlant, groot zijnde omtrent ii vatst aen d’Aude Moelen gelegen 1. Jan Eijmbertssn van Oirschot, 2. s Heeren gemeijnte, 3.Willem Wouterssn van Vairle, 4. Willemken die wede van Anthonis Metten met haeren ii kijnder           

                               

                                Aert Goossens ende Pieter Tunis van Oers

                                ende Anthonis Metten (verVlaessen) sal dair aff hebben                            i stuijver

                  nu       die weduwe Willemken Peeter Daems dochter van Anthonis Metten met haren ii kijnderen              

                                uuijt eenen stuck drieschen metten ackervelden, eertijts een gelaech geweest zijnde, groot omtrent ii vatsait gelegen aen d’Aude Molen

 

12v3                Idem

            voir      Stijnen Goijart Heinekemans dochter

            vanwegen Henrick Henrick Heijnekemans dochter

            van      Jan Otten wegem

            van eenen noothofstat ain die Moelen

 


12v4                Marie Gijsbert van Lille dochter wede van Adriaen Aerdt Martens Verhoeven sn alias Heezen de jonge voorschr.

                                Adriaen Aerdt Martens sn alias Heezen de jonge

                                van desen chijns moet Adriaen van Waelre hebben      i stuijver

                                ende Anthonis Metten sal daer aff hebben                     i stuijver

            nu              die wede van Anthonis Metten, Willemen Peeter Daems dochter met hare ii kijnderen

                                Willem Wouters van Vairlen

                                Jan Willem Snoijen

                                Dielis Dielis sn van Stratum

                                Maria Uman die Mulder dochter

            nu              vi kijnderen van Uman voirschr

                                Uman Uman sMolders sn

                                Meus Hoerens

            dcba    Katherijna weduwe wilen Henrick Goesens soen mette kijnder

            voir      denselven Henrick Goesens haren man

            voir      Jans Gobbel Zweuers soen

            van enen pail bij zijn huijs                              i d

 

12v5                Eodem

            voir      denselven

            voir      Lemmen Vervoirt

            van den gelage dair hij woonde

             nu       metten voirgaende pael te richten een stuck erffenisse gelegen aen de Moelen onder Hezerbossche                                   i oude grt

                        1. die Schopenstrait, 2. Jan de Blocker, 3. den Molenpat, 4. Jan die Blocker voergen. groot wesende omtrent vier vaitsait halff lant halff grois genampt den Hoereman daer eertijts een huijs op gestaen heeft            

 

12v6                            Jan Pieter Schaverts en Jenneke Jan Joosten dochter wede Jan
bij coope voor d’ander helft

Jan Delis Joosten sn ende Lambert Celen Xo

Deelis Joost Jan Joosten alias Gijsen soen voor d’een helft

                ende Jan Martten Wijnen van Dessel als man ende momber Elizabeth Joost Jan
Joosten alias Gijsen dochter zijnen huijsvr.   

                                die kijnder van Joost Jan Joosten alias Gijsen voorschr.

                                Jenneken die weduwe

                                Joost Jan Joosten als Gijssen genampt vorster tot Heeze

                nunc        omnes proles

                                uxor cum quator prolibus   

            edcba   Wouter Willem Korstens soen

            voir      Ardt Willems soen van Vairle

            voir      Jannen van Mol

            die hij te gelden plach uuijt den Camp           x hoenren

                ende uuijt een groesvelt somme heijde tot aen des Heeren gemeijnts aenden Heserenbosch


13.1                 Idem

            voir      denselven

            vanwegen Michiel Goeijken sMollers                        i3 aude grt  qrtt grt

 

13.2                     Luijcas Jan Bleuckers soen

                                Lambert Wouters

                                Gerart Adriaen Bitters                                        ^ alias Tielens

                                Bartelijme weduwe Jacop Thijs Zwusten cum tribus prolibus

                nu           Anthonis Laureijsen ende Jacop Willem Francissen

                nu           Tuenis Goijart Buijens

                                Jacop Thijs mester Jans zoen zal desen halven naevolgende cijns betalen ende Jan Meus IJwens soen d’ander helft

                dcba    die weduwe met haren twe kijnderen van IJwan Ardts

            voir      denselven IJewaen haren man

            voir      Willemen Ardt Gobben soens zwager

            uuijt     zijnen gedeelt vander hoeven die Gielis sMollers te wesen plach Lijsbeth 1. Goijart sMollers huijs

           nu            het Tielen gelaegh gen…. 1. Luijcas sone Jan Bleuckers, 2. en 3. Handrick Aerdt Cuijpers, 4. de gemeijn straet.                                                ii3 oude grt

 

13.3                 Eodem

            voir      denselven

            voir      Meeus Meeus Everart Wouter Leitensoens soen

            voir      Heijnen Janssoen van den Broeck

            uuijt     huijse ende hoeve metten gelage dair hij in woent

            groot    omtrent een mauwer saets lants

            uuijt        den voorschr. Tielens gelage                                  i aude grt  iii d..

 

13.4                 Lijntken wede Jacop Willems vscr.                   Jenneken en Eilken kinderen Teunis Laureissen

                                Jacop Willem Francissen voer d’een helft      Anthonis Laureijssen sn voir d’ander helft

                        Eodem

            voir      denselven

            van      Jan sMollers wegh

            uten     vierdeel van allen de hoeven die Jan Smollers was

            groot    omtrent ‘t selve vierdeel een mauwersaits lants

            gelegen aen d’oude Moelen onder ’t Hertscappe van den Bossch, 1. Jan Goijart Jan Diericx alias sLaets genampt, 2. Jan Meeus IJewaens, 3. des Heeren gemeijnt, 4. den gemeijnen Moolenpat                            iiii oude grt

 

13.5                 Eodem

            voir      dieselve

            van      Grieten Everarts wijf wege van den Broeck

                                                                                    qrtt pull.

13.6                 mr. Johan van Lille

            dcba    die Heilige Gheest van Heeze

            vanwegen Everarts van den Broeck

            uuijt     eenen strepen beempdts geheiten die Elsen

                                                                                    i aude grt  qrtt grt

desen cijns is gelost bij de Heijlige Geestmesters van Heeze op ten xiiiien novembris 1604 aen jo: Amant de Hornes


13v1                Eilken Adriaen Gerarts dochter, wede Jacop Sauwen

                                Jacob Lauwreijnssoen alias Souwen genampt

                                Engel die weduwe van Joest Wouters van Vairle voorschr. soen cum prolibus

                                Joest Wouters van Vairle soen

                                die vijff kijnder Wouters van Vairle voorshcr.

                                uxor cum prolibus

                                Wouter van Vairle

                                Jan Sijmons van Kessel

                                die zes kijnderen Jans voirsc hr.

                                Jan van Kessel

            dcba    die vier kijnder van Jannen Henrick Bouwens zn

            voir      Jannen haren vader

            voir      Jan Maes

            voir      Marten Marten Hillen soens soen

            van      enen pail gericht tot ghenen Bosch an der Lantwer

                                                                                    i oude grt

13v2                    Lijntken wede Jacop vschr.

                                Jacob Willem Pancrassoen, smit, voir Adriaen voirschr.

                                Adriaen Lambert Willem Boelen soen voir d’een helft en

                                Anna Lambert Willem Boelen dochter voir d’een helft

                ii             Jan Teunis van Can

                                Hendrick, Arien, Caterinen ende Anna vschr. Lambert Willem Boelen proles

                                uxor cum prolibus voir d’een helft

                                Lambert Willem Boelen soen

            dcba    Stijn Goijart Heijnekemans dochter

            voir      haren vader

            voir      Gerit Daems

            van      enen stuck landts groot drije vaitsait, dat Jan Leijten was te wegen

            uuijten Coppen Gijssels acker                                 qrtt aude grt  ½ aude grt

                                1. en 3. den Moolenpat, 2. Hendrick Gerart Willems alias Boelen/ 4. Gijsbert Anthoenis Goijenssn

van desen chijns heeft gelost Hendrick Gerit Willems alias Boelen gnampt voerscr. qrtt aude grt aen jo: Amant de Hornes opten xven novembris 1602

 

13v3                Jan Vester voir d’ene helft

            edcba   Daam Theeus Ghenen sn

            voir      Marten sMarsmans

            uten     camp van Hezeijnde

            ende van Jan sMarsmans wege

            uuijt     huijs ende hoeve dair Marten inne woent       i3 hoen  ½ d       iii hoenren  i d

               nu          Hooffstadt zonder huijs som drijesch som heijtvelt/ groot omtrenmt vier vtst, 1. erffve der erffgenamen van Willem Heesberchs het Venne gnampt

 

13v3a                    Peter Gort Vesterssn

                                proles tres Goorts voerscr.

                                Goordt Peter Vesters

                                Idem Daem Theeus Geenensn

                voir         Marten sMarsmans

               uuijt       eenen stuck lants som saitlant som groise groot omtrent iii3 vatsait aenden Bossche gelegen, 1. erffve van die kijnder Gijsbert Lenart Hoirckmans alias van Can gnampt/ den Proest geheiten

                                                                                                                                i3 hoen  ½ d

 


13v4                Jan ende Anthonis Willems verSchueren

                                Willem Willems verSchueren

1600    # Hendrick Willem Gijsbrechtssn alias verSchueren ende Elizabeth Willem Gijsbrechts voorscr. dochter

                voor        Anna Gerart Hanrick dochter alias verHoeven voorscr.

                        Anna Gerardt Henrick Siers dochter alias verHoeven genampt

                                die twe kijnder van Gerarden Siers

                                Gerart Henrick Siers zoen

            dcba    die weduwe met drie kijnden Wouters Jan Reijntkens

            voir      Jan van Uden

           uten      ecker geheiten den Willem Kijnder acker gelegen neven Willem Reijners erff achter die kerck                        i aude grt

             ende uuijt huijs ende hoff metten aengelagen groot tsamen omtrent drije vatst aenden Venne geleegen, 1. en 3. erffve Jacob Willems verHagen, 2. Jan Claeus Vesters, 4. die straet

 

13v5                Idem

            voir      Jannen Jan sMarsmans

            van zijnen sestendeel van HezerVenne          ½ aude grt  ½ d

                nu           uten voorscr. huijs ende hoff metten aengelage

 

13v6                Eodem

            van      Willem sMersmans wegen

            uut       enen stuck erfs dat Willems was nven Joirdens erve … gelage

                nu           uten voorscr. huijs ende hoff metten aengelage            ½ hoen


14.1     1613     Antonius Jan Deelis Goessens sn

                                Aerdt Melchiors, secretaris van Heeze ende Leende

                                die erffgenamen van Adriaen voerschr.

                1600       Adriaen Gijsberts sn van Waelre alias Willen genampt

            dcba    Lambert Gelis Coex zn

            van      Elsbeen Coex wegen

            uuijt huijs ende hoff ain ghenen Bosch gelegen         ½ aude grt  i hoen

 

14.2                 Jan Delis Goossens

                                Wauter

                                Dierick Handrick Adriaens soen

                                Hendrick Ariaens als man ende momber van Heijlwich Mijs zijnder huijsvre

                                die erffgenamen van Dingen Jacop Aerdt Bacx alias van Boort dochter

            nu              Arien Wijllen ain Heezerbossche als man ende momber van Dingen Jacob Aerdt Bax alias van Boort genampt dochter, dijns huijsvre

                                Jacop Aert Bax zoen

                        Idem

            van      Gijsbrechts wege van den Genenedail

            uuit enen stuck landts groot omtrent vijff copst        

 

14.3                 Anneken Geerart Bitters dochter

                                de VIII ke Geerart Bitters

                                Handricx wede Adriaen Bitters zn

                                Arien Geraert Bitters zn

                                Gerardt Bitters

                                Geraerdt Jans van Dommelen zoen

                        Idem

            voir      Hillen Marten Smarsmans dochter

            van      Ardt Hollarts wege

            uuijt eenen heitvelt ende dries ain een gelege, groot omtrent ii3 vaitsait landts gelege

                                                                                    i oude grt

 

14.4       1611       weduwe H Mathijs Hermans

                                Willem Mattheus Thijs sn

                                IJda, die wede van voirschr. Jan Dierick Hannen zn den ouden

                                Jan Dierck Hannen zoen den ouden, chirurgijn

                                Dierick Hannen

                                Willem Henrick Zwoesten zoen

                                Marten Verhoeven

            dcba    die wedue metten kijnden van Meeus Ardt Bonen

            voir      denselven Meeus

            voir      Dierick Henrick Vossen

            voir      Peter IJsbouts alias van Boort

            voir      Lambrecht Dierick Dries

            vanwege zijns vaders

            voir      Jan van den Remmen

            uuijt huijs ende hoff metter toebehoirten dair hij woent

            nu uijt selver stuck groesen geheten den Booaart     

                                                                                    i hoen

 


14.5                 Eodem

            van wegen derselven

            uuijt enen stuck landts geheiten den Molenecker       i hoen

 

14.6                 Pierken, Digna ende Jenneken kinderen Pieter Michiel Delen

                                Peeter Michiel Deelen sn

                                Gerardt Claes Peeters sn van Erp, perdemr.

                                Jenneke die wede van Claes Peters sn van Erp voirschr.

                                Anthoenis Claes Peters van Erp, perdemr.

                                Gijsbert Anthonis Goijens sn

                                Peeter Hendrick Knippen sn

                                Daniel, Dierck ende Martijn, kinderen des voirschr. Martens Deenen

                                uxor cum iii prolibus

                                Marten Deenen, man ende momber van Elizabeth zijnen huijsvre ende Heijlken sijn geswije

            edcba   Jenneken Michiel Goijart Nesen dochter

            voir      Ardt Willems soen van Vairle                        i hoen


14v1                Eodem

            voir      Michiel haren vader

            voir      Goien Gerits soen verPoerten

            van      Art Hollarts wegen

            uuijt     huijs ende hove metter gelage dair toebehorende groot omtrent een mauwer saits metter oostzijden ain die Hollarts strait gelegen ende metter westzijden neven Peters erve van Enckevoirt       i oude grt

 

14v2                              Willem Hanrick Lamberts vanwegen Heijlwich Jacob Goijens dochter sijnen huijsvrouwe voor d’ander helft van desen chijns

Ariken Gerart Willems dochter wede wijlen Goijart Peter Vesters met Gerart ende Aelken hen kijnder voor d’een helft

                        Goijart Pieter Vesters

                                Kathelijn die weduwe met den kijnderen

                                Aerdt Henrick Diericx zoen

                                die weduwe Wouter Joesten Koucx metten kijnderen

                        Jan van Hoescut

            voir      Michiel Jacop Bonen soen

            van      Art Hollarts wege

            uuijt     enen halven heitvelde groot omtrent twe lopen sait gelegen metter westzijden neven Tielens verRijsbraken erve ende metter oostzijden neven Gerit Gerit Hannen soens erve                                                                                                i oude grt

                                / genampt nu het Busselen/ nu die westzijde Willem Nijssen, 2. Jan Adams Diessn cum suis alias van Dommelen gnampt 

 

14v3                die kinderen van Jan Vesters

            edcba   Jan Henrick Bouwen soen

            van wegen Claus Theeus

            uuijt     enen stuck landts geheiten den Loermansecker, 1. Heer Gerit Heijmans

                                                                                    ii hoenren  qrtt pull.

                nu           den Flueter gnampt

                                                                                    i hoen ende 1 achtste deel hoens

14v3a                    Jan Wauter vander Biesen soen

                                de iiii kinderen Wauter vanden Biesen

                                Margriet wede Dierick vscr

                #              Dierck Adriaens van Velthoevensn voir de kijnder van Peter Jacob Theeus

                                die kijnder van Peter Jacob Theus zoen

                                Peter Jacob Theeus zoen voir die kijnder van Jan Vesters           i hoen

 

                                …………

                                Henrick verHaegen                                                                             i  hoen

 

14v4                Joost Hans Aarts van dese text  ii d

                nu           Jenneken Eelken Schaverts dochter huijsvre van Thijs Ardt Deelen

                                Peterken ende Jenneken Eelken Schaverts (X Vesters) kijnder

                                Eelken Schaverts met den kijnderen

                        Idem

            vanwegen Ghijsbrecht van Gruenendael

            uuijt     enen stuck dries ain ghenen Bosch gelegen, 1. Henrick Bouwens, 2. Ceel Hazen

                                                                                    ii oude grt  ½ d

            nu              den Metten drijesch gnampt. 1. Adriaen Gerarts/ 2. Adriaen Gijsbertsn van Waelre/ die kijnder van Jacob Aechten/ Neelken Franck Seel Hazen dochter alias Elssen met meer anderen

 


14v5                                        Willem Delis Gossens

                                                                Jan Jan Delis soen als man ende momber van Digna Delis Joosten dochter

                de 4 kinderen                        Willem Delis Joesten                     

Judith wede Claes Vesterssn              Joost sone Delis Joosten

Claeus Jan Vesters voir d een helft   ende Deelis Joost Jan Joostensn als Gijsen als man ende momber van
 Hendricxken Jan Claeus Vesters dochter sijnder huijsvre voir d ander helft

                                Willem Vesters ende Jan zijn bruer

                        Idem

            vanwegen Jan Lemmen Gertruden soen

            uuijt     huijs ende hoff ain ghenen Bosch gelegen tusschen 1. Gerit Leijtkens …

                                                                                    i oude grt

 

14v6                Jan sone Laureijs Bartholomeusen Weijntkens

                                Laureijs Bartelomeussn van Weerde tutor uxoris

                                Jan Jan Goessens den ouden aenden Heezerenbossche

                                Aerdt Senders Jan Senderssn als Keijmps genaempt

                                Sender Delis Jan Keijmpssn

                                Sender, Dierick ende Jan Delis Jan Keijmps

                                Delis Jan Keijmps soen metten kijnderen

                        Idem

            voir      Michiel Henrix soen vanden Broick

            van wegen Jan Maes

            uuijt     enen stuck erfs geheiten den Hooff ain t Hezer Venne omtrent iiii vaitsait groot

                                                                                    i hoen


15.1                 Aleijt weduwe Adriaen Sijmons

                                due proles

            dcba    Willem Claeus Ghisen Ardts soen

            voir      Jan Sijmons

            voir      Jan Marten Snijders

            voir      Pauwels Soelmans ende Sijmen Heerme

            uuijt     enen Heitvelt omtrent twe vaitset groot in’t Bossenvenne, NW: Jan Gerits kijnder, W: Jan Zijmon Hermens soen erve                       qrtt van i aude grt  i d

 

15.2                       Willem Jan Daemen Dries alias Dommels

              1600       Jan Damen Driessen alias van Dommelen genampt als man ende mombar van Marie die dochter van Willem Claeus Hermans soen van Soemeren / zijnen huijsvr.

                                die kijnder

Willem Claeus // Hermans soen van Soemeren als man ende mombar van Anna Willem Claeus Ghijsen Aerdts dochter alias Nijssen genampt

                                 Idem

            voir      Jan Sijmon Hermans soen

            voir      zijnen vader

            ende voir Pauwel Saelmonts

            uuijt     sijnen huijs, hove ende erve, omtrent drie lopen saet groot, aen Ghenen Bosch gelegen, N. mijns Heren straet tegen het Dommels gelaich over, Z. Marie die (?) van Jan Arien Thonis Nijs Huijbensz als Stijnen genampt, 1. Goijart Peter Vesters zoon, 2. Margriet Nijssen                                                                 i oude grt   iiii d

 

15.3                 Marijken wede Jan Anthonis Hoirs

                1600       Jan Anthonis Peter Hoirsz

                                Jan Jan Snijders

                                Metken weduwe Jan Peter Snijders met den kijnderen

                                Jan Peter Snijders zoen

                                Dierck Lambert Coecx zoen

            edcba   Agnes Marcelis Peter Gobbels dochter

            voir      denselven Marcelis haren vader

            van      Willem Hellincx wegen

            uuijt     enen huijse ende hove dat Willem Hellincx was ain ghenen Ven gelegen metter Suijdtzijden ain Gertruiden Dries ende Peter Lemmens erve 2. die gemeijn straet                                               i hoen  v d

                nu           1. Jenneken wede Eijmbert Jan Eijmberts van Oirschot, 2. en 3. Handrick Stoffels, 4. die straet

 

15.4                 Jenneken weduwe Handrick verSchueren

                nu           Dijlijs ende Thunis Aert Joerdens vschr.

                                Aert Joerdens

            edcba   Joerden Janssn van Lijlle

            voir      Margareten weduwe wilner Jan Gielis soen verHofstatt met haerer dochter

            voir      denselven Jan Gielis

            van      Joerdens Verhagen wege

            uuijt     huijs ende hoff dat Jan Tielensoens was

            ende uten dries die Joerdens Verhagen was

            aen den Venne gelegen, 1. erffe vande kijnderen van Nees Reijmen, 2. Delis Zweers, 3. Jan Jan Bitters alias Souwen den ouden, Margrijet Nijssen oft Heilken haer dochter ende Jan Daims Driessen alias van Dommelen genampt, 4. s Heeren straet, groot omtrent iii vaetset

                                                                                    ii3 aude grt

 


15.5                 Idem

            voir      Willem Schrijvers ende voir IJden Schrijvers

            en van Jan Tielensoens wege

            uten     selven erve ende gelage

                                                                                    ii3 aude grt  i d

15.6                 Idem

            voir      dieselve

            vanwege Jacop Craendocx

            uut       enen stuck erfs, groot omtrent een mauwersaits, gheijten ’t Geloict

                                                                                    iii alde grt

              nu           den Hoeghen drijessch aen den Venne, 1. Delis Zweers, 2. het straetken naerden beemden gaende ende Hanrick ende Jacob Lenarts, #3. Herman Mathijs Hermanssn, 4. s Heeren straet

 

                                Adriaen Bartholomeus Geerart Francissen soen

                                Weijndel die wede cum prolibus van Bartholomeus Gerarts Francissen sone voerscr.

                nu           Meus ^Gerarts Franciessen

                nu           mr. Jan van Lill

                                van den voergescreven cijns sal gelden Aert Joerden van Lil zoen  ix stuijver ende een blanck

 

                                Henrick Corsten Swoesten zoen vanden selven chijns vi stuijver  ½ blanck

 

             uuijt         huijs ende hoff aen geenen Ven, 1. Wauter Cox ende Jan Gau.., 2. de straet, 3. Jan Reijnders, 4. Lambert Colen groot ontrent vii loopen saet


15v1                Maaijken, Jacob en Neesken, kinderen Jan Jacob Deckers

                                Jan, Barthelmeeus ende Matthijs, Jacob Deckers kijnder

                                Agnees die huijsvrouwe van Jacob Deckers

                                Jacob Deckers als man ende momber van Agnees Jan Reijmen dochter, sijnen huijsvouw

                                die kijnder van Jannen voorschr.

                                Jan Reijmen

            edcba   Goeijart Goijart Stoepkx soen

            voir      Jacop Willems soen verVlaessen

            voir      Ardt Gielis zHazen soen

            van      Joerdens wegen verHagen

            uut       huse ende hove metten gelage dair hij in woonde aenden Venne gelegen. 1.

                                                                                    ii3 aude grtt

15v2                Idem

            voir      dieselve

            voir      Meeus verHagen

            uuijt     vijff vaetset landts ain’t HezerVen gelegen, dat Meeussen voirschr. was

                                                                                    ii aude groot

15v3                Goijart sone Handrick Roubosch

                                Hendrick Goort Stoepkens alias Roubosch

                                Delis Wouters (Bijnen) als man ende momber van Elizabeth Hendrick Faessen alias van Velthoeven dochter zijnen huijsvr.

                nu           die kijnderen van Henrick Vaessen

                                Henrick Vaes Vaes zoen ende Dries Tielkens

            edcba   Jan Damen Tielens soen

            voir      Jan van Hoescut

            voir      Lambrecht Goijartsoen van Tuijl

            was voir Henrick Snoex

            uut       enen stuck beemdts in die Elsen gelegen dat Henrick Snoecx te wesen plach, omtrent een dachmaet groet                        iiii3 d  qrtt hoens

              nu           uuijt # zijnen gedeelte van enen stuck bempts in die Elsen gelegen, groot omtrent iii copsaets, 1. Peeter Hanrick Leenen sn, 2. Gijsbert Anthoenis Goijenssoen, 3. s Heeren Vliet, 4. Merij ende Jenne Dierick Aert Gerits kijnder

 

15v4    ~1620    # Geerart Goijaert Vesters

                                Hendrick, Faes ende Hendricke, Hendrick Jan Scheepers kijnder

                                Hendrick Jan Sceperssoen als man en de momber van Elsken Hendrick Faessen alias van Velthoeven dochter, sijnen huijsvr.

                                Die kijnder van Henrick Faessoen alias van Velthoeven

                        Henrick Vaes Vaes soen alias van Velthoven genampt als man ende momber van Marie Jan Damen Tielens alias van Velthoeven dochter, zijnen huijsvr.

                        Idem

            voir      Damen Henrick Snoexsoen

            uut       denselven onderpande            ½ hoen  i hoen  qrtt hoens

              uuijt        zijnen gedeelte van de voorschr. onderpande zijn drije copsait beempts inder Elsen gelegen, 1. erffve van Peter Hanrick Leenenzn, 2. Jan Claeus Vesterssn, 3. erffve Dierick Ariaenssn van Velthoven, 4. s Heeren vliet, die Ado gnampt

dit ½  hoen op Dierck Ariens van Velthoeven sijn hijeronder geseth, dus gedeleert ende qrtt hoens hijerboven bij Henrick Goijart Stopkens alias Roubosch cijns geseth, dus hijer gedeleert

 


15v5                Michiel Aert Coppen         

                1628       Jenneken Adriaen Geerarts dochter vidua Athonii predicti

                        Teunis Jan Hoirssoen bij coope

                        Peter //Hanrick Leenen als man ende mombar Marijkens Andries Tielkens dochter, sijnen huijsvrouwe

                        Idem

            voir      Jacob Marten sMarsmans soen

            van      Jan Aleiten wege

            uuijt     enen stuck dries ainden Ven gelegen dat Jans was

                                                                                    i aude grttd  3deel van i d

               nu          inden Grooten drijesch genampt aenden Venne gelegen inden Velthoevens Hoerick/ 1. mr. Jan van Lill soen Jans van Lil lende Jan Anthoenis Bocx, 2. Jan Hanrik Hanrick Gobbels alias van Velthoeven/ 3. Frans Jacobs alias Hannen genampt/ 4. die straet groot omtrent vier vatsait

 

15v5a                    Pieter sone Handrick Roubosch

                                Hendrick Goort Stoepkens alias Roubosch genaempt

                                Dierick Adriaens van Velthoven

                voor        die kijnder Adriaen Henrick Faes sn alias van Velthoeven gnampt

                voor        Adriaan Henrick Faessn van Velthoeven hennen vader

                voer        die kijnder van Henrick Vaessn alias van Velthoven

                voer        Henricken Vaes van Velthoeven heuren (vader)

                van wegen Marie Jan Damen Tielens alias van Velthoeven dochter zijn huijsvre

                voir         die kijnder van Jan Damen Tielenssn alias van Velthoeven genampt

                voir         Jan Damen Tielenssn alias van Velthoeven gnampt hennen vader

                voor        Damen Henrick Snoecxsoen

              uuijt        zijnen gedeelt van eene beempt in de Elssen aenden Venne, 1. erffve Peter Hendrick Leenensn, 2. Jacob Lenarts alias Leen genampt, 3. erffve Hendrick Jan Sceperssn, 4. Hendrick Goiart Stoopkens alias Roubosch gnampt groot zijnde omtrent drije copsait               ½ hoen

 

15v6     1628       Jenneken Adriaen Gerarts vidua Anthonii predicti

                        Teunis Jan Hoirszn bij coope

                                Peter (H Leenen) voerschr.

                        Idem

            voir      Heijn Aleiten

            uut       enen hove geheiten den Vlasshoff

                                                                                    viiite deel hoens

              nu           inden Grooten drijessen genampt aenden Venne gelegen in den Velthoevens hoerck , 1. erffve Jan van Lill soen Jans van Lill ende Jan Anthoenis Bocxsn, 2. Jan Hanrick Hanrick Gobbelssn alias van Velthoeven, 3. Frans Jacobs alias Hannen genampt, 4. die straet groot omtrent vier vatsait


16.1                     Eelken wede Jacop Souwen

                                van desen ende twee naestvolgende texten moet Jacop Laureijs Sauwen betalen

                                                                                                                ii3 oirt

                                Jan sone Hans Daems

                                Hans Dams als Bax                                             i st.  ii oirt

 

                                Handrick, Pierken, Merije, Anna ende Heijlken kinderen Teunis Pieter Hoirs

                                Ariken Adriaen Geerarts dochter                     i st.  ii oirt

 

                                Adriaen Adriaen Gerartssn

                                drije kijnderen van Jan Maes

            dcba    die vi kijnder van Peter Henrick Maes

            voir      haren vader

            voir      Willem Ardts soen verHofstat

            van      Heijn Aleijten wegen

            uut       vier vaitsait landts achter Jan Heijmans Busselken gelege

                                                                                    i3 d

16.2                 Idem

            voir      dieselve

            van      Gielis Bollarts wege

            uuijt     huijs ende hoff ain ghenen Bosch gelegen, 1.

                                                                                    ½ aude grt
16.3                 Idem

            voir      Damen Bouwen kijnder

            uuijt     enen stuck driesch enden Bosch, 1. Ceel zHasen       i oude grt

 

16.4     edcba  die Heerscap van Eijmerick ende die vanden Ven

            vander aangebleken met haerer toebehoirten als t gepailt is  xx oude grt

 

16.5     s sone Goort Diericx tutor uxoris voor d’een helft

                1632                                                                                       Ariken Mathijs Coensen voor d’ander helft

                                Heijlken wede van Matthijs Coensen

                                Mathijs Anthons Willemsz als Coensen scepene vanwegen Heijlken sijnen huijsvre

                nu           Frans, Heijlken ende Meriken ke Arien Gubbels voorschr.

                van desen naevolgenden chijns heeft Adriaen Gobbells x st. ende $ Aerdt Verhoven

                                                                                $ desen chijns is gelost bij Aerdt Martenssoen verHoeven

            dcba    die weduwe met vii kijnderen van Jan Meeus Everarts

            voir      denselven Jan

            voir      Geertruijt Meeus dochter van Velthoven

                                                                                    i3 d

              nu           uuijt huis ende hoff met den aangelage gelegen inde Eijmerickerstraet ende Haege, 1. Marten verHoeven daer het aff gedeijlt is, 2, Handrick Roubosch, Aert Floris met meer anderen, 3. en 4. de straet voor deen ende drije naervolgende texten

 

16.6                 Eodem

            voir      denselven

            voir      Meeus (vV) voirschr.

            ende voir Gielis vanden Dijck

                                                                                    viii3 aude zwart

desen chijns is gelost bij Aerdt Martenssoen verHoeven


16v1                Eodem

            voir      denselven Jan Meeus

            voir      Henrick Everart Schoenmekers soen

            van      Peter wegen verHofstat

            uut       huijse ende hove dat Henricx was      ii hoenren

desen chijns is gelost bij Aerdt Martenszn verHoeven

 

16v2                Eodem

            voir      dieselve

            vanwegn Meeus van Velthoven zijns zwagers

            voir      Meeus vader ende voir Gelis van Dijck

                                                                                    iiii oude zwart

desen chijns is gelost bij Aerdt Martenszn verHoeven

 

16v3                Eodem

            voir      Jan Leijten soen

            uten     beemde die Jan Leiten was geheiten die Nedersandt

                                    desen chijns is gelost                    i  aude grt

                        is doot ende tenijet

                                Frans Peter Wouterszn sal desen ouden groot jaarlicx betaelen

 

16v4                Eodem

            van      Geertruijt Templers wegen

            uten     gelach dat Geertruden was                 i aude grt  i hoen  qrtt hoens

 

16v5                Eodem

            voir      Willem Wouter Leiten soen

            uten     Buller                                                  i aude grt

 

16v6                Eodem

            vanwegen Heijnen verHofstat

            uut       enen dries ende heitvelt groot omtrent x vaitsait

                                                                                    i aude grt  i d


xvii

17.1                 Jan ende Hendrick Hendrick Dierick Gerit Tijelens kijnder op d Ade tot Oevelwegen

                        Hendrick Dierck Gerit Tielens / Merije

                                Aleit die weduwe met Henricken haeren zoen van Dierick Gerit Tielenszn voerschr.

                                Dierick Gerit Tielens sn vanwege Aleit Henrick Maes dochter zijnen huijsvre

                                quator proles

            dcba    Henrick Maes tot Oevelwege

            voir      Katherijn Dierck Voichs dochter

            voir      Jan Willem Leitkens soen

            voir      Goijen Stoepkens van Oevelwegen

            van      zijnen erve                                           viii Engelsch  ii aude grt

                        te weten huijs ende hoff metten erffve daerbij ende aen gelegen tot Oevelwegen op de Ado,
1. die Ado, 2. die gemeijnte groot omtrent ii vtst

              ende        uuijt eenen eckeroijck tot Oevelwegen gelegen groot omtrent vijff vatst , 1. Mathijs Damen Jan Claeus alias van Engelant genampt, 2. Aleit die wede van Hendrick Aerdt Wespen alias Coppen genampt ende die voorscr. Mathijs Damen Jan Claeus voirscr.

 

17.2                 Idem

            voir      stonts(?) goeden                      i3 aude grt

                                te wethen een acker van i3 vtst tot Ovelwegen gelegen, 1. Gerardt Willemssn van Vairle, 2. Aleit wede van Hendrick Aerdt Wespen alias Coppen genampt

               ende uuijt eenen stuck beempts groot omtrent i3 vtst oijck tot Oevelwegen gelegen, 1. Delis Dierick Daems alias verHagen genampt/ 2. Aleit wede Hendrick Aerdt Wespen alias Copen gnampt/ 3. die Ado.

 

17.3     dcba    die gemeijnt van Eijmerick ende van Strabrecht

                                                                                    ii paijments …

                        van desen chijns heeft Jan Deelen gelost i st

         1575/88       van desen chijns heeft Ariaen Sweers

                                gelost een oert stuvers

 

17.4                 Ida de wede van Casijn Jan Sijnen

                                Casijn Jan Sijnen soen

            dcba    Lijsbeth ende Acht Ghijsen van Kan dochter

            voir      Gielen Loefs kijnder

            voir      Loeff Jans Schrijvers soen ende Jan Heijnen Jutkens soen

            voir      Lijnen Willem Bonen wijff

            uten     helege camp erfs dair zij wonen                     ½ hoen

 

nu           Elsken ende Frensken

                                iiii proles

                #              Hendrick Hendrick Scepers als man ende momber van Hendricxken Frensken van Can
                dochter zijnen huijsvre

                nu           Frensken van Can, Jennekens dochter             #

                                Jenneken hen suster neempt hier aff voor het vierde gedeelt een vierdeel hoens en achtste deel hoens uuijt huijs aengelage bij de capelle

 


17.5     Peter sone

Jan Jan Reijnders van Doorsen voor d’een helft          en Dirick Hendricx van Boxtel als man en momber van Marie Jan Reijnders van Dorssen dochter sijnen huijsvrou voor d’ander helft

                                die kijnder van Jan Reinders van Doorssen voorschr:

                                Jan Reijnders soen van Doorssen als man ende momber van Elisabeth Jan Jan Faes dochter, sijn huijsvrou

                                die kijnder van Jan Jan Faes soen voorschr

                                Jan Jan Faes soen

            dcba    Ardt Willem Goijartssn

            voir      die huijsfrouwe met vijff kijnder van Henrick Henrick Ghijselen soen

            voir      Meeus Ardt Aleitensoen

            vanwegen Heijnen Willem Quadebecks sn

            uuijt     allen sijnen erven die hij heeft                               iii½ d

            nu uuijt huijs ende hoff tot Strabrecht (= herberg de Zwaan?), 1. Janssen van Velthoven alias Coppens genampt, 2. Jan Adriaens, 3. Hendrick Cornelis Diericxsn, Jacob Janssen van Velthoven alias Coppens voorschr, 4. die straet           

 

17.6                 Pieter ende Jenneken ke Jan Goijart Faessen

                nu           Jan Goijaert Faessen sn     

                nu           Goijart Aerdt Faessen sn

                                iiiiiii proles eiusdem

                                uxor cum prolibus

                                Aerdt Willem Goiarts sn

                        Idem

            voir      Ardt van Hamont

uuijt     enen acker geheiten den Camp tot Strabrech gelegen,1. Ariaen Dierick Theeus

nu           Loeff Jan Ariens, 2. Wouter Ardt Ardt Faessens sn als Snoeijen genampt, 3. ’t Nulants straetken, 4. Dierick Ariaens van Velthoven, groot omtrent ii vtst


17v1                Hendrick Joosten tutor uxoris

                                Engel(v Gastel) wede van Aert Willem Wijntkens

                nu           Aerdt en Geert Willem Wijntkens kinderen

                                die drije kinderen Wijllem Wintkens

                                Willem Wijngens voer Wijllems voerschr.

                        Jan Smeetkens/ Heijn Willem Quadebecks zoen, Jan Didden, Lemmen Hannen ende Heijn Thijs

            van enen erffwege van Snoex huse tot ain der Molenstat, ende die Heere mach op den selven wech varen off hij ‘ts behoeft ende nijemant anders die desen chijns nijet en ghilt hier vooren veronderpant huis ende hof aen’t Cruijs gelegen                  ii d

 

17v2                Maijken Driessen van Haepert

                1645       de iiii kinderen Heijlwich vscr

                                Heijlwich Jan Vos dochter (X Dries Jan Delen)

                                Heijlwich ende Jenneken kinder van Jan Vos ende Agnees zijnder huijsvre voorschr

                                Heijn Faessen alias Vos

                                Agnees wede metten kijnderen van Jan Faes

                                drie kijnder

            edcba   Faes Heijne Faes sn

            voir      Hein Vossen

            vanwegen Heijn Vos

            van zijnen erve ende van den uuijtfanck

            uuijt eenen acker t’Euvelwegen gelegen groot ontrent iii3 loopen saet         xv d

 

17v3                Jan sone Willem Thijs van Stercsel (hoevenaar)

                                Joost Peter Clevers als man ende momber van Anthonia Heer Anthonis Jan Ercken dochter sijnder huijsvre

                                Heer Anthonis Ercken, pastoor tot Heeze

                                die huijsvre metten kijnderen Jans voerschr.

                                Jan Willem Ercken zoen van Ovelwegen

            edcba   Aleit Willem Damen huijsfrouwe mette kijnderen

            voir      Jannen Daem Jan Daems soen

            voir      Daem Jan Daems soen

            van      Thijs Vijssers wege

            uuijt huijs ende hoff met allen den anderen erven tot Euvelwegen gelegen

                                                                                    ii3 oude grt

 

17v4                Eodem

            voir      dieselve

            voir      Jan Damen Willems soen

            vanwegen Lemmen Jans soen van Euvelwegen

            van Moijarts beemde, nu die Sigbempt genaempt, groot omtrent seven copsaet

                                                                                    viii d

 

17v5                Eodem

            voir      Erken Jan Denkens huijsfrouwe

            uut den Meeus ecker, een vaetsait groot         qrtt pulli

 


17v6a               Catharina Delis wede als sLauwers genampt

                                Jan en Libbeke, Deelis Jan Willem Gerits kijnder van Someren alias die Louwer

                voir         denselven Deelis henne vader

              voer        de seven kijnder van Jan Willem Gerits van Someren alias die Louwer voirschr.

                voer        denselven Jan hennen vader

                voor        Gabriel Goijart Gielis Jans sn

                van wegen Gielis sijns vaders

                                uuijt eenen stuck lants tot Oevelwegen geleegen, groot omtrent i3 vatst, 1. Jan Mathijs Daems alias van Engelant, 2. Aert Andries Loemanssn, 3. Hanrick Hanrick Dierick Tielenssn, 4. s Heeren gemeijnte

              noch uuijt ½ vatst lants dair bij geleegen, 1. en 2. Ardt Andries Loemanssn voorscr. genampt den achtersten ecker

 

17v6                vii proles

            edcba   Jan Willem Gerits sn van Zomeren alias die Louwer

            voir      Gabriel Goijart Gelis Jans sn

            vanwegen zijns vaders

            uten achtersten ecker, groot omtrent V vaitsait         

                                                                        ii3 aude grt ende een 3 deel hoens

 

17v6b                    Joosten Delis weduwe tot Euvelwegn

                                Anthonia Thijs verBeeck dochter, wede Aert Loemans

                                Aerdt Andries Loemans

                vanwegen Jenne Peeter Drijes dochter, zijnder huijsvre voer de kijnder van Peeter Drijes voorschr.

                voer        denselen Peeter hennen vader

                vanwegen Jenne Jan Willem Gerits van Someren alias die Lauwer dochter

                voor        de zeven kijnder des voirschr. Jans

                voer        denselven Jan hennen vader

                voor        Gabrijel Goijart Gielis Jans sn

                vanwegen zijns vaders

                ende vanwegen Peeter Stoopkens wede van d’Euvelwegen

               uuijt een stuck lants groot omtrent i3 vatst tot Euvelwegen gelegen, 1. Tusschen erffve van Jan ende Lijbbeken Delis Louwers kijnder, 3. Jenne die wede van Hendrick Jan Wouters, 4. s Heeren gemeijnte

                noch uuijt ½ vatst lants daer bij gelegen, 1. Jan ende Libbeken Delis Louwers kijnder voorscr., 2. die ...

                                                                                i3 aude grt  i d  qrtt d                                                         


18.0a                     Geerart Hendricx

                                die kijnder van Jan voirschr.

             ~1594      Jan Willem Emberts

                van weegen  Geertruijt Peeter Drijes dochter sijnder huijsvre

                voer        de kijnder van Peeter Drijes

                voer        denselven Peeter hennen vader

                vanweegen Jenneken Jan Willem Gerits van Soemeren alias die Louwer dochter

                voer        den vii kijnder Jan Willem Gerits alias die Louwer voorschr.

                voer        Gabriel Goijart Gelis Janssn

                vanweegen sijns vader ende van Peeter Stoepkens weegen van Oevelwegen

               uuijt       een stuck landts groot omtrent i vatst tot Oevelwegen geleegen inden achtersten acker genampt den 1. en 3. Jan & Libben Delis sLouwers kinder, 2. de gebuer thijnsgoet, 4. Aerdt Andries Loemanssn                                         qrtt grt

 

18.1                 Idem

            van      Peter Stoopkens wegen van Oevelwegen

                                                                                    twe deel van i oude grt  i d

18.2                 Jan Joost Geukens bij coope

                                Heijlken ende Weijndelken kinderen Wouter van Lierop

                nu           Wouter van Lierop

                        Heijlken Mathijs Daems dochter ende Anna verHaegen weduwe van Diercken Mathijs Damens zoen

            edcba   Mathijs Damen Culen soen

            voir      Gelis Thijs

            voir      Thijs den Vijsther ende voir Peter van Oevelwegen ende van IJeven Lemkens

            uuijt     huijs ende hoff metten aengelag tot Euvelwegen

                                                                                    i aude grt  qrtt grt pal  i3 d

die helft van desen ende naevolgenden chijns is hijerachter in t boeck fo xcviii verso tusschen Delis verHagen ende Goort Michiel Ariaens gedeelt, dus geroijeert

                                                                                    qrtt grt  i d  viiite deel hoens  i d  qrtt d

18.3                 Idem

            van      Jans wegen van Craendonck

            uuijt     enen stuck beemdts in dei Werde gelegen, groot twe dachmait

            nu        genaempt den Weijtkens bempt          vi hoen  twe deel hoens  i d   ii vite deel d

                                                            ii3 hoen  qrtt hoens  vite te deel hoens  qrtt d  terdeel d

 

18.4                 Gerit Gerit Geuns tutor Catharina

                                Jan Handricx van Es als de Molder

                                Dielis Dielis van Stratum als man ende momber van pa Uman die Molders dochter zijnder huijsvrouwe

                                die ses kijnder van Uman die Molder voorschr.

                                Uman Uman die Molderssoen als man ende momber Marie Henrik Henrick Zwuesten alias Hollerts dochter

                        die kijnder en erffgen.

                        dcba    Henrick Henrick Zwuesten soen ^als Hollerts

            voir      Wouter Lambrecht Hollarts soen

            vanwegen Gherit Heijnen Ghenen zoen

            uuijt     enen stuck landts op die Houbraeck dat Gerits was   een hoen

                                groot omtrent i3 vatsait en een copst 1. Jan Daem Willems, 2. Anthonis Willem die Molder soen, 3. die straet, 4. Ghijsbert Anthoenis Gijenssn met meer anderen, den Hoirsecker nu genampt                                                       i hoen

 


18.5                 Idem

            voir      Wouter Snoex

            vanwegen Goijart Heijnkemans

            uten     selffven voerschr. onderpande           i d

 

18.6     1635       Jan Willem Dams

                                Hendrick Jan Beeckmans

                                Jan Peter Sijmons, ondervorster tot Heeze als de Lichter genampt

                                Anthonis Uman die Molderssoen

                                die ses kijnder van Uman Uman de Molders soen

                                Uman Uman die Moldersoen als man ende momber Marije Hanrick Hanrick Zwuesten alias Holarts dochter sijnder huijsvrouwe

                                die kijnder ende erffgenamen

                        Henrick Henrick Zwuesten soen alias Hollers als man ende momber Geertruijt Wouter Lambert Hollarts dochter, zijnder huijsfrouwe

                        Idem

            voir      Wouter Lambert Hollarts soen

            voir      Gerit Korsten Leiten soen

            van      Willem Peters wegen

            uuijt     huijs ende hoeve dair hij woent

                nu           eenen drijes groot omtrent ii3 vaetsaet gelegen aen d’oude Moelen, 1. den Moelendijck, 2. Adriaen Aerdt Martenssn verHoeven alias den jongen Ariaen Heezen genaempt, 3. den gemeijnen waterlaet genampt die Audevoirt


18v1                Jacop Tielen Cuijpers

                                Engel Floris Sijmons dochter

                                Aert Floris Sijmons

                                dit navolgenden idem aldus gedeilt en de hebben hijer aff Libbeken Jan Coppen dochter met haren iii kijnderen

                                die weduwe Margriet van Jan Boelen

                                Delis Delis sn van Stratum voir die kinderen van Uman die molder

                                Willem Hanrick Zwuesten

                                die erffgenamen van Hanrick Hanrick Zwuesten

                        Idem

            voir      denselven

            voir      Willem Hellincx

            uut enen stuck landts in den Laken gelegen

                nu           Mr Willem Lenarts van Bilsen, custer ende schoolmr. tot Heeze als man ..

 

18v2                Bartholomeus Jacop Reijmen tutor uxoris (H Emberts)

                                Marie Gijsberts van Lille dochter, wede  van Adriaen Aerdt Martens Verhoeven zn alias Hezen den jong voorschr.

                                Adriaen Aerdt Martens Verhoeven alias den jongen Ariaen Heezen gemeindelijck genampt

                nu           die erffgenaemen

                nu           Willem Hanrick Swuesten sn

                                die kijnder ende erffgenaemen

                                Henrick Henrick Zwuesten sn alias Hollarts als man ende momber Geertruijdt Wouter Lambert Hollarts dochter, zijnder huijsvre 

                        Idem

            voir      denselven

            van      Willem Snijers ende van Peter sHoechs wegen

            uten voirscr huijs ende hoff nu een drieske, groot omtrent iii½ vaitsait

 

18v3                Maria vidua

                                Michiel Gerart van Erp sn

                                Mariken ende Ariken Mr Willem Lenarts kinderen

                                Mr Willem Lenarts sn custer ende schoolmr. tot Heeze als man ende momber van Jenneken Hans Snijers dochter, zijnder huijsvrouwe

                                die ses kinder van Uman Uman die molder sn

                                Uman Uman die molder sn als man ende momber Marie Hanrick Hanrick Zwuesten alias Holerts dochter sijnder huijsvrouwen

                                die kijnder ende erffgenamen Hanrick Hanrick Zwuesten alias Hollerts

                        Idem

            voir      dieselve

            voir      Joesten Art Ghiben soen

            ende voir Meeus Art Bonen soen

            uten     Eelsen                                                  i d

een stuck beempt van ii3 loepen sait in die Elssen gelegen, 1. Joncker Jan Moenicx erffgenamen, 2. Lenart Jan Leen, 3. Marije wede Hans van Gestel met haren kijnderen, 4. Aleit wede van Anthoenis Martens verHoeven met haren kijnderen.

 


18v4                Pieter Jan Coppen soen

Jan Jacops alias de Wever

die erffgenamen van Willem Pauwel Jans sn en Jenneken Coelen sijnen huijsvre

<Ardt Matthijs> Maes soen

die wede met haren iii k. van Willem Pouwel Jans sn genampt Jenneken Coelen

Wijlm Pouwel Jans soen

Wijlmken wedue van Wijlm Boelen

            edcba   Henrixken Seel Nollens dochter

            voir      Michiel Baetgens

            voir      Jan Kerkhoffs

            uter Coppenhoeven

            nu uuijten gelage Ghijnderover                          v½ d

                       

18v5                Aert Gerets de Laet tutor uxoris

                                Goijardt ende Neeske Lambert Heijmans kijnder

Henrick Aert Nesen soen

Eodem

            voir      Michielen Jan Hellincx soen

            voir      Jan Kerckhoofs

            van halven Runtfoirts beemde Ginderover gelegen omtrent anderhelff vaitsait

 

18v6                Peter Peter Delen

                                Matthijs ende Catharina kinderen Goijart Heijmans

                                Goijart Lambert Heijmans

                                Goijart ende Neeske Lambert Heimans kijnderen

                                Hanrick Aerdt Nesen soen

                        Eodem

            voir      die selve van Jan Hellincx wegen

                        uuijt een stuck bempt Ginderover gelegen geheijten den Holenberch omtrent ii vaetsaet                                        i hoen


19.1                 Heijlwich Jan Vos dochter wede van Andries Jan Peter Deelen voirschr

                                Andries Jan Peeter Deelen soen

                                Dinghen Willem Gheenen dochter alias Henssen genampt

                voir         Jan Willem Genen alias Henssen haeren broer voorschr.

                                Jan Willem Geenen soen

                                Flip Broeken ende Willem Jan Geenen soen

            edcba   Jan Phs Ceelen sn ende Willem Jan Ghenen

                        kijnder van Seijken Ceel Joosten (Coelen) wijff

            voir      denselven haren man

            voir      Willem Jan Hellincx soen

            van      Goijens wegen van Thoren

            uut twe vaitsait landts over Eijmerickerdijck gelegen neven Lemmen Willems hoeve, nu het Cortmans gelach geheijten, Ginderover gelegen

                                                                                                qrtt grt    i d        ½ aude grt

dit i d ii is hijernaer geseth bij Jan Willem Geeven anderen cijns fo eodem dus hijer uuijtgedaen

 

19.2                                                                                                     Willem Hendrick Wouters sn alias Snoeijens sn

                Adriaen Jans sn van Esse                                                   die Heijlig geest mrs van Heeze

                Jan Handrick van Esse, molder                                         Heilwich Faes Deelen dochter weduwe wilner

                Hendrick Jacob sn Vincken alias Coelen genampt       Jan Willem Geenen sn alias Henssen genampt

                                Jacop Vincken ende Jan Willem Geenen soen

                        Idem

            van      Heijne wegen Verhofstat

            uuijt huijs ende hove dair hij woenden over Eimerickerdijck gelegen, het Portmans gelach genampt, zijnde nu eenen ecker groot omtrent twee vaitsait, 1. Andries Jan Peter Deelen soen

                desen halven chijns is gelost bij Hendrick Jacob Vincken sn alias Colen genampt op ten xvien aprilis 1601 aen Amandt de Hornes                                                   ¼  ½ aude grt  i d

 

19.3                 Hendrick Jacob Vincken sn alias Coelen genampt

                                Jacop Vincken cum prolibus

                        Idem

            voir      Henrick Ghenen

            uut enen eeusel ain ‘t Schoerken                                ½ aude grt

                                desen chijns is gelost bij Hendrick Jacob Vincken sn alias Coelen genampt voerschr op ten XVIen aprilis 1601 aen Amant de Hornes

 

19.4     1611     Heer ende meester Marcelis Goessen, cappelpriester tot Eijmerick onder Heeze

                                Corsten Adriaen Gielis soen

                                Willem en Corsten, Adriaen Gielis kijnder

                voir         Katharijn Hendricx Vervlaessen dochter  wede van Adrian Gielis

                                Lijn (wede A) Gielis dochter Hendricx Vervlaessen voerschr met twee kijnderen

                                Henrick Vervlaessen voer

            dcba    drie kijnder van Cazijn Gielis Zweers

            voir      hennen vader

            voir      Griet Jan Hennens dochter

            voir      Jan Kemerlinck

            van den huse dat Willems van Hoerne was onder ‘t hertscap van Strabrecht gelegen, 1. ….                                                                        ½ aude grt

 


19.5     1611       Heer ende meester Marcelis Goossens cappelpriester tot Eijmerick onder Heeze

                                Corsten Adriaen Gielis son

                                Willem ende Corsten Ariaen Gielis kijnder

                                Lijn (wede A) Gielis dochter Hendricx Vervlaessen voerschr. met haren twee kijnderen

                        Idem

            voir      denselven haren vader

            voir      Griet Jan Hennens dochters

            vanwegen haers vaders

 

19.6                       desen chijns is gelost

                                Loeff Jan Ariens zoen van den hoenderen navolgende                i hoen

                                Jan Adriaens

                voer        die kijnder Cazijn Zweers

                        Idem

            voir      dieselve personen

            vanwegen Goeijen Louwens

            uten Heijthorst                                                                        ii hoenren

 

19.6a                      iiiiiiii proles Anthonii                                        

                                Thonis Jan Zweers zoen van den twe hoenderen voirschr.          ii hoen

 


19v1 Aart Wouter Snoexsn voor d een helft                Handrick Mattheus Delen voor d ander helft

                                Marie Handrick Gobbels wede

                                Hendrick Jan Goort Gobbels als Guijens gnampt als man ende momber van Marie Loeff Jan Ariens dochter sijnder huijsvre

                                proles

                                Handricxken die weduwe van Loeff Jan Ariens voirscr.

                                Loeff Jan Ariaens zoen

                        Idem

            voir      denselven hennen vader

            voir      Gielis Zweers

            voir      Ghenen van Boert

            uuijt     enen euzel t Strabrecht gelegen dat Ghenen voirscr. toe plach te hoeren

                                                                                    ½ aude grt  v d           

                        1. Jan Joosten Henrick Heijnselmanszn alias oft Cosers gnampt woenende tot Tongelre, 2. Hendrick Lemmens ende Goort Willem Janssn van Soemeren alias Haijgen gnampt, 3. Jan Janssn verA, 4. t gelaeg van Margrijet van Boort nu driesch zijnde aenden Strabechterdijck gelegen

 

19v2     # Michiel Adrikens (v Velthoven) als man ende momber van Elisabeth Mathijs Hermans dochter

                                Anthonisken Jan Hoeben dochter wede wijlen van Herman Mathijs Hermanssoen

                nu           Herman //Mathijs Hermanssn

                nu           Marieken die dochter

                                Jan Lenart Horckmans zoen

                                Lenart Jan Hurckmans sn

            edcba   die weduwe metten kijnderen van Gerit Ghisels

            voir      denselven

            voir      Ghijsel Ghijsels soen

            voir      Peter Jan sMarsmans zwager

            van      Jan sMarsmans wegen

            uuijt     zijnen vite gedeelt vanden Hezer Venne

            ende    uut huijs ende hoff mette erfenis dair ain gelegen bij de kerck van Heeze

                                                                                    i3 alde grt  ½ aude grt  iii d  ½ hoen  ½ d

19v3                Eodem

            voir      dieselve personen

            uuijt     zijnen deel vanden Moirlebeeck dat Gielis Hollarts te wesen plach

            ende voir Peter Lijben Hoers sn

            uut       zijnen deel vanden Moirlebeeck         ½ aude grt  qrtt grt  qrtt grt

 

19v4                     Jenneken Adriean Gerarts dochter wede Anthonis Hoirs vscr.

                                Anthoenis Jan Hoirssoen cremer aenden Kercke van Heze

                                Nijcasius Arien Sierssoen inde relevant         iii suijvers

                                Daem Jan Wouters soen

            dcba    Mari sMarsmans wedue wilen Jan Wouters

            voir      die huisfrouwe metten kijnderen van Gerit Ghijsels

            uut       enen stuck groesen ainden Ven gelegen geheiten dat euzel d welck Gerit Ghijsels toe plach te hoeren              ii aude grt

           

19v5                Peter Gherit Zwuestensn

            voir      Willem Dierick Theeus sn

            voir      Gerit die Wuest

            voir      Wouter Wouters soen                         viii d  ½ hoen  qrtt d

 

19v6                Idem

            voir      die selve

            van      Heijnen Wouters wegen                     vite deel hoens  ½ d  vite deel d
20.1                 Idem

            voir      dieselve personen

            voir      Wouter Wuentkens

            uuijt     den erve dat hij gekregen hadde van Jan van Gastel

                                                                                    i d  ve deel d ende ve deel hoens

20.2                 Idem

            voir      Goijart Janssoen van Gaill

            uten     camp die Henrick Belen was              i aude grt

dezen chijns is achtergeset op die kijnder op zekere goede onder panden, daeromme hijer uuijtgedaen

 

20.3                                                                 Dierck Aert Kemps voor die hellicht

Marie Wouter Tielens dochter voor d’een helfft ende Marie Aart Sanders (Keijmps) dochter voor d’ander helft

Lijn Eelkens met twee kijnderen                                      Peter Jan van Gemert d’ander hellicht

                                Henricxken die weduwe met den kijnderen van Henrick Zwoesten

            dcba    heer Dierick ende Henrick Zwuesten ^ als Eelkens

            voir      Aleit die weduwe van den jongen Gerit die Wuest

            vanwegen Ardt Willem Heijnen soen

            uten     gelage tot Eijmerick gelegen dat Wouter Scrijvers toe plach te hoeren

                                                                                    i aude grt

ende uuijt eenen beemdt genaemt den Wilma beemt groot omtrent derdalf vtsaet gelegen t Eijmerick,
4. Scerpdonck, 2. Jan Faessen erve, 1. den gemeijnen wech als principael pandt voer dese voerscr. chijns ende naevolgenden

 

20.4                 Idem

            voir      dieselve

            voir      Pauwels Wouters soen ende voir Heijnen Snoex ende voir Heijlken Lijskens

                                                                                    ii oude grt  i d

20.5                 Henrick Lambrechts van Gastel

            dcba    Gielis van Gastel

            voir      Gertruijt Quadebecks

             uuijt    enen stuck beemdts geheiten den Heijthorst, 1. Ardt Aleiten kijnder, 2. Henrick Ghijselen                         i hoen  i3 d,

desen chijns is gelost                                                          

 

20.6                 Nelis Henrick Dirx soen

            edcba   Beatrix Korsten Jan Gerit Baten dochter

            voir      haren vader

            voir      Jan Geert Baten soen

            van      Jan Quadebecks goet                                   i hoen  i3 d

desen chijns is gelost                          

 

 


20v1                Arike weduwe

                                Geerart Anthonis Geerits

                                Peerken (Th Zweers), die wede van Anthonis voirschr.

                                Anthonis Gerit Willems

                                die ses kijnderen van Gerit voerschr

                                Gerit Willems ex parte uxoris Aleit Hendrick Boelen dochter

            dcba    Henrick Peter Boelen soen

            voir      Boudewijn Goijart Boeijens soen

            van      Sander Everarts wegen

            uut huijs ende hoff dat Sanders was bij Eijmerick gelegen    i aude grt

 

20v2    1535    Idem

            van      Lijsbeth Boelen wegen

            uut enen stuck dries dat van denselven Lijsbethen comen is, dair Peter Boelen huijs op plach te stain                                                i aude grt ende vi deel van i d

 

20v2a                    Arike weduwe

                                Gerart Antonis Gerarts (de Jongh) bij coope d’ander hellicht     ii st

 

20v3                Meriken, Anna, Arien ende Michiel, kijnderen Lijntge voorschr (uit 2e huwelijk?)

                                Katharijn die wede van Wouter Jan Hanrick Boelen sn met Jan ende Katharijn henne kijnderen

                                Wouter Boelen

                                Margriet die wede Jan Henrix Boelen sn

          1535      Idem

                        uut enen stuck beemdts in die Weerde gelegen dat Jans van Craendonck te wesen plach

 

20v4                de ii ke Jan Wauter Boelen

         1535       Idem

         van         Peters van Tuijl wegen

         uten selven onderpandt                                     ½ aude grt  qrtt grt

 

20v5                                                                            Peerken Lambert Ruth Colen dr

                                                                                                                Lijntje wede Lambert Ruth Colen soen

                                                                                                                viii proles Rutgers

Adriaen Bartholomeus Geerart Francissen                                     nu Ruth van Nederweerdt voir Anthonis Thonis

Weijndel wede cum prolibus van Bartholmeus voirschr,                 Martens ende Hendrik Jan Goiarts voirschr.

Bartholomeus Gerarts Francissen als man ende momber            ende Anthonis Anthonis Martens met

    van Ariken Anthonis Martens dochter voor d’een helft              als man … Martens kijnder

                                Anthonis, Arijke, Marije en Margriet Anthonis Martens kijnder

                                die weduwe Anthonis voorschr met iiii ke

                                Anthonis Martens soen

            dcba    Marten Ardts Verdoijenbraken zn

            voir      Heer Jan Peter Lemmens

            voir      Heijnen Tielen

            vanwegen Metten Dries

            uuijt enen stuck groesen aen Venre dijck gelegen, dat Jan Lemmens toe plach te hoeren, 1. Willem verVlaessen                 ½ aude grt  qrtt d

                nu            1. Lambert Coelen, 2. Merijken Diericx van Velthoven, 3.

 


20v6                           

Aert Jacops voir die hellicht van den Wijbos  ii d                        

Hendrick Jacops voir d’ander hellicht ii d                      Marten Antonis Sijnen

Marie Arien Zweers dochter                                             Lintken Jan Jochems dochter wede Jan Matthijs Engelen

Adriaen Zweers ½ a gr.                                                      Jan Matthijs Dams alias Engelen     ½ auden grooten

                                Aleijt, die wede van Jan Joachim s cum prolibus          

                                Jan Joachim Phs zoen                                                                                        

                                Jochem Phs

                                uxor com prlbs

            dcba    Jan Goijart Phs soen

            voir      Henrick Peter Boelen sn

            vanwegen Bouwen Goijart Boeijens soen ende Jans wegen van Gael

            uten Wijbosch                                                 i aude grt

 


21.1                 Arike weduwe

                                Geerart Anthonis Geerarts sn

                                Peerken, die wede van Anthoenis voorschr.

                                Anthoenis Gerit Willems zn woenende tot Dommelen

                                Adriaen Henricx van Werdingen soen

                                die kijnder van Henrick Martens zn van Werdinge

                                Henrick Martens van Weerdingen als man ende momber van Jenneke Joachim s dochter, zijnder huijsvre

                        Idem

            voir      Aleit Gerit Gerit Zwuesten huijsvrouwe wede met haren wittigen kijnderen

            voir      Henrick Heijnen Gheerten soen

            van      Lijsbethen Boelen wegen

                        uuijt enen stuck landts t Eimerick gelegen, geheiten den Garsthoff,                                                                         i d  qrtt van enen hoen

                                1. die kijnder van s Joachim ssn, 2. en 3. het Scerpdonckx beempt straetken, 4. Goiart Stoffel Zwuestensn  groot omtrent i3 loepen st

 

21.2                 Jan Jacob van Velthoven

                                Anneken wede Jan Snoijen

                        Jan Willem Snoijen sn

                                Goordt Willems sn van Soemeren alias Haijge genampt als man ende momber Anne Henrick Lemmens dochter zijnder huijsvrouwen

                                die vier kijnder van Peter Henrick Lemmens

                                Peter Henrick Lemmens zoen

                        Idem

            voir      Jan Gerit Baten soen

            voir      Gielis Dierick Snoex zwager ende Haijwich Snocx

            uut enen stuck beemdts ende eusels, groot omtrent drie vaitsait metten Westeneijnde ain s Heeren vliet t Strabrecht geleegen   i aude grt  qrtt grt  ½ d  qrtt d

                                                                                    i hoen  viiite deel ende xxxiite deel hoens

              nu           d Euvelsbeempt genampt tot Eijmerick gelegen, 1. # Jan Wouter Tielens ende Anthonis Marten Coppens kijnder, 1. Gerart Andries Zwuesten, 2. Hendrick Jan Gobbelssn cum suis

 

21.3    #           Peerken vidua van Anthoenis Gerart Willems

                                Anthoenis Gerit Willems

                                Adriaen Hendricks van Werdingen soen

                                prolibus

                                s Joachim Phs zoen ende Hendrick Martens sn van Werdingen, tutor Jenneken   

                                Jochim Phs zoen                                                                                  Joachim Phls dochter

                        Idem

            voir      Meeus Sander Everarts soen

            van       Sander Everarts wegen

            uut       enen stuck landts geheiten den Garsthoff t’Eijmerick gelegen, 1. Het Scherpdoncks beemptstraetken, 2. Die kijnder

 


21.4       van deesen navolgende chijns gelden ende is aldus gedeelt:

                                Ariaen Aerdt Matheus Brijcken sn alias van Duijsel genampt   i d  qrtt d  ½ mith

die weduwe cum prolibus van Gerart Hendrick Swuesten voirschr.

Gerart Hanrick Swuisten sn alias Eelkens als man en momber Agnes Art Mattheus Bricken dochter zijnder

                                                                                                                                huijsvre                  i bl

                                Aert Mattheus Brijcken

            edcba   Agnes die weduwe met haren kinderen van Jan Gielis Craendonx

            voir      denselven haren man

            voir      Henricken Wouters soen Verbraecken

             uter helft van enen ecker geheiten den Rul, 1. Jacop Jan Engelen kijnder, 2. Sijmon Boelen kijnder iii d  ½ deel van ½ aude grt

               nu          1. # Hendrick Goort Siers alias van Gastel gnampt, 2. Jan Hendrick Peeterssn alias vanden Meel gnampt, 3. die wede metten kijnderen Hendrick van Wetten

 

21.5                 Agnes (v Duijsel) die wede cum prolibus van Gerart voirschr.

                                Gerart Hendrick Swuesten (Eelkens) sn

                1604       die erffgenamen van Margriet Henrick Jan Delis dochter, huijsvre van Goiart Molimans vorschr.

                                Goeijaert Molimans als man ende momber Margriet Hanrick Jan Delis dochter, zijner huijsvre

                                Henrick Jan Delis soen

                        Eodem

            voir      denselven

            van      Gelis Thijs wegen ende Henricken Verbraken

            uuijt enen stuck landts geheiten den Rull       ½ hoen  i vdel hoens

                                1. Michiel Jan Gobbels, 2. Jan Hendrick Peeterssn alias vanden Meel gnampt, 3. den gemeijnlijcke pat, 4. Marten Jan Aerts

 

21.6     1604-    Jan Moescops tot Eijndoven als man ende momber Lipken Hanrick Jan Deelis dochter

                vanwegen Margriet Hemnrick Jan Delis dochter ende als erffgenamen van selven haeren suster

              1604       Hanrick Schepers soen alias sFoechs tot Leende als man ende momber Ida Hanrick Jan Delis dochter

vanwegen Margriet Henrick Jan Delis dochter ende als erffgenaemen van selve haeren halffer suster

1604       Hanrick Jan Goijens tot Oisterick

vanwegen Marie Hanrick Deelis dochter, zijnen moeder

voor Margriet Hanrick Jan Deelis dochter haeren suster, sijnder moeje 

1604       die iiii ke van Hanrick Scepers tot Stratum

vanwegen Jenne Hanrick Jan Deelis dochter zijn moeder

                voor        Margriet Hanrick Jan Delen dochter haeren suster, zijnder moeie

            1604     Hanrick Jan Wouter Tielens sn

                vanwegen Agnees Hanrick Jan Delis dochter sijnder moeder

                voor        Margriet Hanrick Jan Deelis dochter haeren suster, sijnder moeije

                        Eodem

            vanwegen Gielis Craendoncx zijns vaders

            uut enen stuck landts geheiten ’t Beerchlandt gelgen ain Henrick Coppens

                                                                        I hoen en II deel hoens

                                habent mons. Tielen Willems ende Jan Goiaerts in somme die sone … de Heere g.

 


21.6a                      Handrick Claessen woonende tot Boxstel      

                                Marijken pr wede cum prolibus                        

                                Hendrick Jan Wouters (Tielens)

                voor        Agnes Hanrick Jan Deelis dochter, sijnder moeder

                voor        die erfgenamen van Margriet Hanrick Jan Deelis dochter haren suster

                voor        deselfve Margriet huijsvrouwe was van Goijart Molemans alias Breijen genampt

                voor        Hanrick Jan Deelis soen, hairen vader

                voor        Agnees die weduwe met haeren kijnder van Jan Dielis Craendoncx haren man

               uuijt enen stuck lants den Buijersacker genampt aen den Rulle gelegen, 1. Adriaen Aerts van Duijssel sn, 2. Mathijs Adriaens verVlaessen alias Libben gnampt, 3. De Cappelpat, 4. Die kijnder van Lambert Willems verHaegen                ½ hoen  ½ vierendeel hoens

 


21v1                Margriet dochter Agnes uxoris

                                Agnes die wede cum prolibus van Gerart voirschr.

                                Gerart Hanrick Swuesten alias Eelkens

                                Aert Matheus Brijcken (v Duijsel)

                        Eodem

            vanwegen Daem Gelis Lijnen zoen

            voir      Katherijnen Gielis van Creijelt

            uut       enen stuck groesen geheiten den Lemmens beemdt

                        ende dat uut zijnen helft, 1. Henrick Jan Eneglen, Jan Hendrick Huijbrechts van Nuenen 2. Goordt Lambert Bruijstens soen alias Joosten genampt, 3. Truijen, die wede van Jacob Bocx, 4.             i hoen 

 

21v2                Merijken die wede cum prolibus

                                Adam Adriaen Artssn van Duijssel

                voir         Gijs Jan Goijenssn alias van Put genampt

                                Ghijs Jan Goijens alias van Put genampt, sijnde des voirschr Jan Goijens naef(olger)

                                Hendrick Jan Goijens
                vanwegen <Neeske> Hendrick Jan Delis dochter, sijnen moeder

                                die erffghename van Margriet Henrick Jan Delis dochter, huisvre van Goiart Molmans

                                Goijaert Molmans als man ende momboir Margriet Henrick Jan Delis dochter sijnen huisvre

                                Henrick Jan Delis soen                                                                                      

                        Eodem

            voir      Ariaen Peter Zwuesten sn

            vanwegen Gelis Boelen

            uuijt zijnen gedeelt van den Meeus Beemdt  ½ aude grt  ¼ grt  ½ d

                                aen den Rulle, 1. Gerardt Hendrick Zwuestensn alias Eelkens, 2. der gebuer chijnsgoet, 3. die kijnder van Sweer Adriaen Sweerssn, 4. Michiel Jan Gobbelssn

                                                                                   

21v3    Jacop sone Anthonis Willem Daems pro tertia parte  

                1636                                                       Merijken (vV) wede Aert Wespen voor twee deelen van dese

                                die kijnder van voirschr Anthonis Willem Daems als Cuijpers

                                uxor cum prolibus

                                Anthonis Willem Daems alias Cuijpers

                                die kijnder Willems voerschr.

                nunc       Wijlm Daems uxor cum prolibus

            edcba   Thonis Vreijsen

            voir      Jacop den Blockmeker

            voir      Jan Tomas soen van den Berge

            voir      Thonis Claeus Korsten soen

            voir      Korsten Heilen

            uuijt     huijs ende hoff aen den Ven gelegen, 1. Dirck Bax   ii d.

 

21v4                Idem

            voir      Damen Theeus Ghenen soen

            vanwegen Marten sMarsmans

            uut zijnen gedeelte van den camp vanden Hezeijnde i aude grt

 


21v5    1636     iiii kinderen Pieter Michiel Delen

                1623       Pieter Michiel Delen bij coop

                                Heijlke Snijers ofte Buijens met Jan ende Grietten hare kinderen

                                Willem Hermans Cleermaicker

                                Bernart Jan Eijmbers van Oirschot soen alias Pappen genampt

                1601       Eijmbert, Bernart ende Joestken Jan Eijmberts van Oirschot alias Pappen naeke

                                Jan Eijmberts van Oerschot

                                Dirck Boelen

                voer        Gijs van Can

                                Jacop Jacops sn van Hall

                                Arian Jan Nijss Huben sn

            dcba    Jan Janssen van der Capellen

            voir      Peter van Tuijl

            uuijt     huijs ende hoff (a/d Hollerstraat) dat zijns vaders was gelegen neven erfenis Jan Gielis

                                                                                    ½ aude grt

 

21v6                Jacop sone Andries Gerits bij versterf

                                Marie Adriaen Sweers dochter, wede van Jacob Jans sn vschr

                                Jacob Jans soen van Velthoven alias Coppens genampt

                nu           die kijnderen s Jochem Phlips sn

                                Phlips Jochem Phlips zoen

                                Joachim s

                                uxor cum plibus       

            dcba    Jan Goijart Phs zn

            voir      Jan Michiels soen

            vanwegen Lijsbetthen Boelen

            uuijt     enen stuck landts te Eijmerick gelegen, geheiten den Garsthoff

                                                                                    i d  qrtt pulli

 


22.1                 Hendrick Jan Lucas

                                Engel wede van Aert Weijntkens

                nu           Aerdt ende Geert, Willem Wijntkens kijnderen

                                Gerardt Daemen Dries zoen

                        Idem

            voir      denselven

            vanwegen Ardt Ardt tzHazen

            vanwegen Gielis Boelen

            uter      Scerpdonk                               ½ aude grt

 

22.2                 Heer & mr. Handrick Sijnen, pastoor tot Thoor(n)

                                Marijke, die wede van Jan Casijn Hendrick Dircx alias Sijnen voirschr.

                                Jan Casijn Hendrick Diericx alias Sijnen gemeijndel. genampt

                                die kijnder ende erffgenamen van Sijken voorschr

                                Sijken, mr. Hendrick Phls dochter, soe voor hair zelffven als nme Peeter haaren Heerbroeder

                                                                                                                                                                                voorscr.

                nu           mr. Peeter, mr. Handrick Phls voer een derdendeel van desen chijns

                                                                                ende Sijken mr. Handrick s dochter voer die twee deel(en)

                                meester Henrick Phls

                        Idem

            van      Peters wegen van Tuijl

            voir      Peterken Schonarts

            uut       enen stuck bemdts aen den Heijthorst, het Rulsveldt genaempt

                                                                        ii d.

22.3                 Adriaen Aert Wespen soen

                                Jan Anthonis Pieter Mettenzn (Vervlaessen) tutor uxoris

                                Geerardt Goort Cristoffel Zwuesten

                                Goort Cristoffel Zwuesten

Anthonis Anthonis Martens voor d’een helft

                                               en Hanrick Jan Goijarts (verHoven) als man ende momber van Margriet Anthonis Martens dochter, sijnen huijsvre voor d’ander helft

                                Anthonis, Arijke, Marije ende Margriet Anthonis Martens kijnderen

                                Aleit die weduwe met iiii onmondige ke

                                Anthonis Marten Verhoeven zoen

                                Marten Verhoeven

            dcba    Katherina weduwe metten kijnderen van Meeus Ardt Bonen soen

            voir      denselven

            voir      Michiel Diericx soen van den Broick

            vanwegen zijns vaders

            uut       enen stuck dries aen den Venne die zijns vaders was, die Veluwe genampt

                                                                        ½ aude grt  ¼ grt

            voir           t bij pandt ende uuijt huijs ende hoff metter toebehoirten aen den Venne gelegen, 1. Anthonis Jan Bocx, 2. en 3. die straet/ 4. wijlen Anthonis Anthonis Martenssn      

 


22.4                 Geerart Jan Geerarts de Jonge

                                Margriet de weduwe van Jan Willems de Jonge

                                Jan Gerardt Willems de Jonghe

nu           Arijken Peter Deelen dochter met hair dochter, wede wijlen Everarts Gerart Swuesten sn

                nu           Everardt Gerart Swuesten soen

                nu           die kijnderen van Gerart Swuesten sn

                        Gerit Peter Swuesten

            voir      Jan Pauwels Soen van den Veen

            vanwegen Marten Wouters

            uten Scerpdonck, groot omtrent twee vaitsait            i3 d

                                                adhunc  qrtt d  terdeel van I vat evenen  ‘t seste deel hoens

 

22.5                 Marie Dirick Bartholomeus alias van Hamont genampt dochter, wede wijlen Jacob Hendricx van Helmont soen met Jan ende Marie henne kijnder

                                Jacob Henricx van Helmont

                                Anna Eijmericx voir haer suster Agnees ende voir hair selve cum proles

                                Agnees Eijmericx en Anna haer suster mette kijnderen

            dcba    IJda weduwe wilen Willem Eijmericx

            voir      Jannen die Droge van Hamont als man ende momber Jannen Eimericx van den Borcharde wittige dochter

            voir      Eijmericken voirschr

            vanwege Baten Didden

             uut      enen stuck landts groot omtrent drie vaitsait 1. Willem Eijmericx leengoet, 3. mijns Heeren van Gaesbeeck Heestercamp

                                                                                    twedeel van i st.

22.6                 Eodem

            voir      denselven Eijmerick

            vanwegen Jan Willem Leiten sn

            uten     selven onderpande                              ii st d.

 


22v1                Margriet vidua

                                Dierick Adriaens van Velthoven soen

                                Gijs ……gelden an desen naestvolgenden .   is gelost

                nu           die kijnderen Henricx voorschr.

                                Henrick Vaes Vaes zoen (vV)

            1535    Willemken weduwe mette kijnden van Henrick Dierick ‘tzHazen soen

            voir      Peteren Ghijsels

            uuijt     enen stuck landts dair een huijs op geset is gelegen bij Sint Jobs capelle in den Soemerman groot omtrent 1½ vaetsaet, 1. Hendrick Jan …

                                                                                    ½ aude grt  ¼ grt  1 d.           

 

van desen naevolgenden .. grt is bij de kerkm.. van Heeze i d. gelost op ten xiiii novembris (1604) aen jo: Amant de Hornes ende voor … gedeilt Dierck Adriaen van Velthoeven Merije van Velthoven/ Jan Scepers/ Delis Dierck Daemssn verHagen ..

22v1a                    Goijart Gerit Gorts

                                Marten Anthonis Sijnen

                                Anthonis Jan Sijnen tutor uxoris

                                Margriet vidua

                                Dierick Adriaens van Velthoeven

                                die kijnder van voirschr. Marie Hanrick Vaessen dochter alias vanVelthoeven genampt

                voir         Heijn Dierick Tielens op de ado tot Oevelwegen woenende haren man

                voor        de kijnder van Hendrick Vaessen alias van Velthoeven

                voor        Hendrick Vaessen alias van Velthoeven, hennen vader

                voor        Willemken wede metten kijnderen van Henrick Dierick tsHazen soon

                voor        denselfven

voor        Peteren Gijsels

uuijt       omtrent een vaitsait lants bij Sint Jobs capelle in de Soemerman geleegen, 1. Dierck Adriaens van Velthoeven, 2. den kerckenlant van Heeze, 3. Ardt Ardt Wespen alias Coppen genampt, 4. die straet oft gemeijnen wech                     ¼ grt

 

22v1b                    Gerart Goort van Velthoeven

                                vi proles Jan Anthonis Pieter Metten

                                Jan Deelis Dierick Daems sn alias Verhagen

                                Delis Dierick Daems sn alias Verhagen genampt als man ende momber van Handrickske Jan Hendrick Vaes alias van Velthoeven dochter, zijnder huijsvre met Jan hennen zoen

                voir         Jan Hendrick Vaessen alias van Velthoeven zijn heer

                voor        die kijnder van Hendrick Vaessen (v Velthoven)

                                Delis Dierck Daems alias Vaessen alias van Velthoeven

 

22v1c                     Elisabeth Aert Wespen dochter

                                Handricx wede Aert Wespen

                                Aert Aert Wespen alias Coppen

                                Hendrick,  Faes en Henricke Hendrick Jan Sceepers kijnder

                                Hendrick Jan Schepens als man en momber van Elsken Hendrick Vaessen alias van Velthoven dochter, zijn huijsvre

                voer        de kijnder van Hendrick Vaessen alias v Velthoeven

                voer        denselven Hendrick, hennen vader

                voor        Willemken wede metten kinderen van Henrick Dierick tzHazen soon

                voor        denselven

                voor        Peteren Gijsels

              uuijt omtrent een halff vaitsait lants bij Sint Jobs capelle in den Soemerman gelegen, 1. Delis Dierck Daems alias tzHazen genampt, 2. Dierick Adriaens van Velthoven, 3. Aerdt Aerdt Wespen soon alias Coppen genampt, 4. die straet oft gemeijnen vaerentwech                                      1 d.

 


22v2                Jus Bernarts ….. Ariens dr. bij coop

                                Marie, die wede van Hendrick voirschr cum prolibus

                                Hendrick Hendrick Oerlemans

                                Aerdt en Hendrick, Hendrick Peeter Maes kinder

                                Hanrick Peeter Maes soen

                                Adriaen Claes van Gael zoen

                voir         heer Jan Fijen

            dcba    Her Peter Willem Diericx alias Bitters

            voir      Lijsbeth Goijart sMollers huisjvrouwe

            was voir Goijart Gielis sMollers soen

            uut       huijs ende hoff dat Gielis s Mollers was        i aude grt

                                geleegen aenden Heezerbossche, 1. die gemeijn straet/ 2. die kijnder van Damen van Dommelen tusschengaende den gemeijnen waterlaet, 3. die H.. strate, 4. Hilleken Joesten met haeren kijnderen

                                                                                               

22v3    dcba    Ardt Dierick Bacx

            voir      Katherijnen Willem sMarsmans

            van      den dries die Heijnen Hoers was        qrtt grt  ½ d

            nu              genampt den Bacx dries aen den Venne gelegen 1. Dierick Adriaens van Velthoeven, 2. Peter Willem Martens sn, van 3. Affje Delis Zweers tot 4. die Joodenstraet, nu Langhstraet genampt           

 

22v4    edcba   Joost Dierick Bacx

            voir      Katherijn Willems Marsmans dochter

            van      den dries die Heijn Hoors was            ¼ grt  ½ d

desen chijns is gelost

 

22v5                Gerit die Wuest

            van      Dirck Zwuesten

            wegen zijns vaders

            uut       enen camp ain gheen Voort gelegen   ½ aude grt  ¼ grt

                                                                                    en heer Dirck Zwuesten st. xlix interest

22v6                Idem

                        uut den Kaersen ecker                         ½ aude grt  i hoen        

dese cijns is alhijer bevonden bij Peteren Verbeeck verseth hijer nae fo xxx (bij) Gerit die Wuest anderen (cijnsen) die nu gelden die kijnderen Gerarts Francissen vgel. dairaff verantwordt is bij joncker Amandt de Hornes in sijn xviie rekening eijndende xa augusti xvccviii fo lvi et causa ibi: dus hijer geroijeert ende gecasseert

 


23.1     Willem Delis Goossens

1636 de viii ke Geerart Bitters voor d’een helft         de wede Handrick Willems als verSchuren voor d’ander helft

                1622       Handricx Adrian Bitters wedwue

                                Arien Geerijt Bitterszn

                                Gerart Herman Weerts soen

            dcba    Herman Weerts huijsfrouwe

            voir      denselven Herman

            voir      Lijsbeth Goijart sMollers huijsfrouwe was

            vanwegen Goijrts Gelis sMollers soen

             uut      zijnen gedeelt ende erve dat hij van Lijsbetten heeft, 1. Jan Her Ardts ende Willem verVlaessen                        ½ aude grt  ii hoenren  ii deel hoens

 

23.2                 Adam Jacop Pancras bij coope

                                Wauter Jan Delis Goossens

                                Marie die weduwe van Jan Jan Bitterszn alias Souwen den ouden

                                Jan Jan Bitterszn alias Souwen de oude

                nu           Anthonis Uman die Molderszn voorschr.

                nu           die vi kijnderen van Uman voerschr.

                                Uman Uman sMolders vanwegen Gerart Herman Weertszn

                        Eodem

            voir      Elizabeth Goijart sMollers huijsfrouwe was

            vanwegen Jacop Sijmons soen vander Hofstat

            uuijt     enen stuck erfs geheijten den Mortel, 1 Boeijen Goijart Boeijenssn i hoen

                                aen den Venne gelegen, groot omtrent twee vaitsait groisvelts/ 1. Willem Hanrickssn verVlaessen             

 

23.3                 Gerardt Goijardt Peeter Vesters alias Gefen genampt

                                Anthoenis, Wouters Peter Henrick Lemmens zn

                                die vier kijnder van Peeter Henrick Lemmens

                                Peter Henrick Lemmens zoen met den kijnderen

                        Gerardt van Dommelen

            edcba   die weduwe met vier kijnden van Jan Her Ardts

            vanwegen Goijart Gielis sMollers soen ende Willem Ghiben

            uuijt     huijs ende hoff dat Willem Ghiben te wesen plach, 1. Lijsbet sMollers ende Gielis hair soene 

                                                 i hoen  vii d  ½ auden grt  viiite deel ende xxxiite deel hoens

             nu             een stuck driesche aen gheenen Bossche gelegen, 1. Adriaen Gerit Bitters, 2. Marije die weduwe van Peter Hobosch, 3. Willem Henrix verVlaessen erffve ende 4. die straet groot omtrent twee vatsait ende vijfftalff vierdeel roijsgenampt den Hobosch

 

23.4                 Pieter Claes …

                        Willem Handerick Wauters alias Snoeijen

                                ……..

                                Andries Michielszn tijmmerman

                                Katharina die dochter van Elizabeth Luijtken Wilbert Keijmps dochter, dairaff vader was Jan Anthonis Hanrick Diercksn ….

                nu           Luutken zijnder dochter cum filia

                                Wilbort Keijmps

                        Eodem

            voir      Everart Keijmps

            uuten   heijtvelde inden Toreman gelegen                                i aude grt

 


23.5                 Joostken wede van Andries Swuesten

                        Andries Frans Peter Zwuesten als man ende momber van Joostken Jan Eijmberts van Oirschot dochter zijnder huijsvrouwe

                        Eijmbert, Bernardt ende Joestken, Jan Eijmberts van Oirschot alias Pappen kijnderen

1587       nu           Jan Eijmbers van Oirschot

                nu           die k Hanrick ende Mariken van Wouter en Corstiaen Willem Jan Corstiaens k voer die ii deel

                                                                                ende die vijff k Thomas van Bruegel voir derdendeel

                Wouter en Willem Johan Corstens soenen voir die tweedeel

                                                                                ende Thomas van Bruegel tutor uxoris voor het derdendeel

                                Johan zijn soen

            dcba    Korsten Jan Goijartszn

            voir      Ariaen Peter Zwuesten soen

            uut       den Camp ain die Voirt gelegen            i oude grt  qrtt grt  i3 d

                                groot omtrent ses vatsait

              nu            den Corstens camp genampt, 1. en 3. die straet/ 2. den gemeijnen acker vaerntwech/ 4. Dielis Lauwreijns van Weerde

 

23.6     Gerit Hendrick Gobbels voor d’een hellicht

            1633                                         de 4 voorkijnderen Gerit Hendrick Gobbels voor d’ander hellicht

                                de iiii kinderen van Handrick Gerart Willems

                1587       Hendrick sn Geerijts

nu die k van Wouter Corstens, Hanrick ende Mariken ^ ende Corstiaen Willem Jan Corstenssn voer die twe deel

                                                                                ende die vijff k Thomas van Bruegel voer het derdendeel

            dcba    vier kijnder vanden vorsten bedde mest Jans Korsten Jan Truselarts soen

            voir      denselven Korsten

            voir      Lauwreijs den Smet

            van      Korsten Leiten soene wege

            uut       zijnen huse ende hove                         iii3 d

                        aen de Voort gelegen, 3. Embert Pappen, 4. erve Antonis Laureijssen, 1. s Heeren straet

 


23v1    de iii kinderen van //Delis Willem Thijs voor een derdendeel te wethen Handrick met sijn twee susteren

                Delis Willem Thijs

Jan Joost Geukens               ende de vi kinderen Michael Anthonis (Schaften) voor een derdendeel  

die kijnder van Wouter Corstens / Hanrick ende Marijken ende Corstiaen Willem Jan Corstiaenszn voir die twee delen                             ende die vijff kijnder van Thomas van Breugel voir het derdendeel vande naevolgende chijnsen

                        Idem

            voir      denselven

            van      desselfs Korstens wegen

            uut       enen euzel inden Buller gelegen groot drie vaitsait metter Zuijdt sijden ain Peter sMarsmans kijnder erve ende metter Noort sijnden ain Heijnen Nollens kijnder erve                             iiii d                                       

              nu           inde Santen, 1. Faes Faessen, 2. Jan Joosten, 3. Matthijs Coensen, 4. aen de Ceunincx bemptgen ende Handrick van Gastel als principael pant voir de naevolgened texte voor een derdendeel.

              noch       uijt een stuck lants groot twee vatsait gelegen aen de Ven oft Rensoe groot in t geheel vijff vatsait daervan de kinder Handrick Snoex hebben hier naer telling(?) drije vatsait en Margriet de Scheper wede Handrick Goort Willems als Haijgen d ander twee vatsait

 

23v2                Idem

            voir      dieselve

            van      desselfs Korstens wegen

            uten derendeel van enen stuck beemdts metten Oesteijnde ain’t voirschr. euzel gelegen groot omtrent denselven beemdt dair aff zijn derdeel leit(?) inder Middelt iii vaetsait

                                                                                    qrtt grt

 

23v3                                                    Aerdt Melchiors voor de vijff kinder van Thomas van Bruegel

                nu           die k Hanrick ende Mariken van Wouter ende Corstiaen Willem Jan Corstiaens die ii deel

                                                                                                die vijff k van Thomas van Bruegel

                nu           die k Willem ende Wouter Jan Corstens soenen voer die ii deelen

                                                                                                ende Thomas van Bruegel tutor uxoris voer het derdendeel

                        Idem

           voir       Willem Weijndelen uut zijnen erve dat Laureijs die Smet die tweedeel heeft en Gheerken Hillen terdeel              ix d  en i d paijments de novo

 

23v4                                                    Aerdt Melchiors voor de vijff kinder van Thomas van Bruegel

                nu           die k Hanrick ende Mariken van Wouter ende Corstiaen Willem Jan Corstiaens die ii deel

                                                                                                die vijff k van Thomas van Bruegel

                nu           die k van Willem ende Wouter Jan Corstens soenen voer die ii deelen

                                                                                                ende Thomas van Bruegel tutor uxoris voer het derdendeel