R.A. Leende

 

 

HLZR 1638  (1627-1628)

 


2. item Jan Peter Goijens heeft gecalengeert ende onderstaen als naeder van bloede alsulcke stuck groesen inde Wekenshorst als Mathijs Aert Josephssoen heeft in coop vercregen van die kinderen van Jan Pauwels met hennen mombers ende Thijs voirst. heeft den coep overgegeven aen Jannen voirst. ende heeft sijnen penningen ontfangen (26-05-1627)

 

2v.-4. Goort Peter Thonis ende Aert Coppen wettige mombers van Derick soone Jacop Wespen ende Loeff Willem Loeffs hem mede sterckmaeckende voir Jacop Nicasius Wespe Alsem oock wettighe mombaeren van Jacominen dochter Jacop Wespen voirst. die selve Jacomingen present wesende hebben in gerechte erffcope getransporteert vercocht ende met helminge vertijdenisse overgegeven in gewoenelijcke manieren aen Derick Gerits van Someren alles wt crachte van wettich decreet nae voir gaende velinge ende getuichgenisse daer toe geproduceert cum form dordinantie van hoech loffelijcke memoire des keijsers als hertoge van Brabant een huijs, hoff metten aengelach ende toebehoirte binnen die prochie van Leende gelegen tot Boshoven tusschen 1. Derick Jans Donder 2. die weduwe Jan Hoeben met haren knderen 3. Loeff Willem Loeffs 4. die gemeijn straet ... (28-05-1626)

 

4v. die voorst. vercoepere hebben in qualiteijt als voir ende vt crachte van het voirst. decreet vercocht opgedragen ende overgedragen Jan Gerit Bacx eenen ecker gelegen inde voirst. prochie tot Bosshoven tusschen 1. Henrick Vaes Loeffs 2. Reijm Hoirs 3. Hanrick van Asten 4. Henrick Vaes Loeffs ...

 

5. alnoch die selve vercoperen hebben in qualiteijt als voor vt crachte van het voirst. decreet vercocht opgedragen ende overgegevn Jan Janssen den Smet eenen ecker in die selve prochie tot Boshoven gelegen inde Speel tusschen 1. Wouter Peter Deelen 2. die weduwe Willem Donckers met haren kinderen 3. Mathijs Bleesen 4. aende gemeijnwech ...

 

5v. alnoch die selve vercoperen in de selve qualiteijt voirst. vercocht een stuck groesen in die selve prochie gelegen aen het Heeserven aen Derick Gerit Bax tusschen 1. den copere 2. die weduwe Willem Donders Litsenburgen met haeren kinderen 3. aen het Heeserven 4. Jan van Lisent ...

 

6. alnoch die selve vercoperen hebben opgedragen ende overgegeven Jacop Hogers eenen ecker gelegen in het Swartlant in die selve prochie tusschen 1. Jacop Clerx 2. Anna van Moll met haren kinder 3. Jan Gerit Bax 4. die gemeijn straet ...

 

6v. alnoch die selve vercoperen hebben opgedragen ende overgegeven ende mechtich in qualiteijt als boven Derick Henrick Verbrakensoen een tweederdendeelen erfs gelegen in die selve prochie tot Oesterijck in de Scaveijen tusschen 1. Henrick Pompen 2. Anna van Moll met haeren kinderen 3. Jenneken Henrick Boenen met haer kinderen 4. het naebueren chijnsgoet ...

 

7. alnoch die selve vercoperen vt qualiteijt als boven hebben alnoch opgedragen ende overgegeven Willem Thonis Verhagensoen een stuck erffs in die selve prochie gelegen inde Cransijt tusschen 1. Jacop Clercx 2. Dielis Henrick Martens 3. Jan Thonis Smulders 4. eenen gemeijnen wech... (28-05-1627)

 


7v. item Jan Gerit Bacx heeft vercocht ende helminlinge vertijdenisse gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaect in eeenen eeuwigen recht Derick Gerit Bacxsoen eenen erffwech een roeij breet gelegen inde Speel geheijten het Saempken tusschen 1. Wouter vanden Biesen met meer anderen 2. den vercoper 3. Jan van Lissent 4. Hanrick van Asten ... (28-05-1627)

 

8. item Loeff Willem Loeffs als momber met Jacominen Jacop Wespendochter heeft vercocht ende helminge vertijdinisse gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaekt in eenen eewige recht Goort Peter Thonis ende Aert Coppen als mombers van dat onnosel ende onmunidcht kijnt Dirck Jacop Wespensoen eenen jaerlicken chijns van drie gulden ende twelf stuijvers den gulden tot twintich stuijvers gerekent jaerlicker renten alle jaer te gelden ende te betalen op onser liever vrouwendach lichtmisse alsnoch die kerssenboom ende die te heffen ende te bueren in ende vt een stuck ecker lants inde prochie van Leende tot Boshoven in die Speel gelegen tusschen 1. Jan van Moll 2. Derick Daems 4. den Speelwech van allen voorcommer geloevende noch voorts als voor die voirst. onderpant te maecken altijt goed genoch gelijck die constitutiebrieff vermelt daer aff seijnde van data (17-02-1567) ... (04-06-1627)

 

9v. item op heden den 8 juni anno 1627 soe isser sekere verschille geresen tusschen die voirkinderen ende naekinderen van Jacop Wespen saliger van een huijsken staende tot Boshoven ende dat tusschen welspreken van goeij mannen daer toe gesubvmiteert soe sijn partije veraccordeert als dat die voirst. kinderen souden hebben voir haer gedeijlte die somme van deerthien gulden ende thien stuijvers voir haer vierde parte van dat voorst. huijsken .. ende daer voir Adam Aert Wespen hem op die voirst. huijsken ende helft daer helminge vertijdenisse op gedaen ..

 

10. item alnoch soe oock minnelijck gescheijden ende gedeijlt die mombers van die ommunidge kinderen van Jacop Wespen te weten Loeff Willem Loeffs voir Jacominen Jacop Wespendochter ten eenre ende Goort Peter Thonis ende Aert Coppen voir Derick Jacop Wespen soen ten anderen van alle vercochte goederen soe bekent Loeff voorst. als momber van Jacominen voirst. volmecht ende betaelt te wesen van die vercochte goederen met meer op en sal eeijsschen oft versoecken vt gescheijden een .eentbrieff van drie gulden siaers haer apart toe comende aende staende to tHeeze ende geloven partije malcanderen opt een oft opt ander niet meer te soecken op die een helft onder verban van hunnen personen ende goederen hebbende ende vercreijgende (08-06-1627)

 

11. item Wouter Claessen heeft helminge vertijdenisse gedaen overgegeven ende opgedragen ende mechtich gemaekt in eenen eewigen recht Arien Jan Necken een stuck groesen gelegen inde Jansburg beneven 1. Anneken Corstens met haeren kinderen 2. gemeijnen naebueren wech 3. Peter jan Woijtensoen 4. Jan Bitters ... (25-06-1627)

 

12. item Aert Wouters ende Jacop Martens als mombers van Aelken die naegelaten weduwe van Claes Kusters hebben helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen ende over gegeven ende meechtich in eenen eewigen recht Reijmen Vee ende Derick Josten ende Francis [Tonis] Bluijssen als kerckmeesters vande kercke van Leende een erffrente van drie guldens jaerlix het capitael vijftich gulden in comisse ende die twee heffen ende bueren op sint Jan Baptistendach een huijs hoff metten aengelage gelegen in die prochie van Heeze genaempt aen het Heezerbos tussen 1. Jan Verholsem 2. Aeriken Hoirs haren kinderen 3. Marij van Lil met haren kinderen 4. die gemeijnstraet ... (26-06-1627)

 

13. item Henrick Goertsen van Ham als man ende momber van Mereken sijnder huijsvrouwe mede presen woenende tot Weerde ende Jenneken Jan Smersdochter met haren momber Henrick Goertssen voerst. hebben helmingen vertijdenisse gedaen op gedragen ende overgegeven ende mechtich gemaekt in eeenen eeuwigen recht heer Jacoppen vanden Brouck pastoir der kercke van Leende elck een van hen beijden een hondert gulden capitael tsamen twee hondert guldens in sekere meerder erffrente van tweendetwintich hondert gulden capitael in provissie gelde dat gehaven wort op het dorp van Heeze gelijck hen aangecomen is bij erffdeijlinge door die overleeden Maeriken dochter Henrick Wouters hunnen nicht in haeren leven woenachtich tot Strijp bij Eindhoven ende bekennen Henrick ende Jenneken voirst. volcomelijck ende volmecht betaelt te sijn... (08-06-1627)

 

14. item voir ons scepenen sijn gecompareert Mereken weduwe Jan Tielens alias Heesterbeecx geassisteert bij mij mr. Jochem van Aelst scholtis van Mierlo haaren curatuer tot desen genoemen ende Jacop Aerts als man ende momber van HeijlkeH sijnder huijsvrouwe ende Merreken voirst. hebben te saemen aengegaen schijden erfdeijlinge van alle die erffgoeden die welcke die voirst. Mereken nae doot van den selven haren man in tochte is blievende, . hebbende al die selve goederen gestelt in twee gelijcke gedeelte ende daar over gedaen behoirlijcke lote af is die voirst. Mereken te deele gevallen eenen beempt genaempt die Bus 1. Jan Heerpens 2. Henrick Lobben 3. Jenneken Thijs 4. Jan Peters ... Alsnoch eenen beempt dae helf genaempt de Ren benevens 1. Theus Weijnen 2. Arien Pompen 3. idem 4 den naeburen chijnsgoet .. .Alsnoch eenen beempt genaempt het Cleijn Brouck beneven 1. Jacop Hannen 2. Goort Leenders kinder 3. idem 4. Thijs Thijs ... Alsnoch eenen beempt genaempt het groot Broeck beneven 1. Lijs Gerits met haren kinder 2. Jan Dries 3. idem 4. [leeg] ... Alsnoch eenen halven ecker gelegen inde Strijperecker genaempt den Baxecker beneven 1. Delis Dries 2. die mede deeler 3. Lijs Gerits kinder 4. Pauwel Berchmans kinder ... Alsnoch eenen ecker genaempt den Bosecker beneven 1. Bernaert Pompen 2. idem 3. Enneken Reijmen met haeren kinderen 4. Aert Buijs ... Alsnoch een rente van vierdalven gulden jaerlix te heffen van Arien Thonis alsnoch een halff rente XV stuijvers jaers te heffen aen Jan Verstappen

 

16. item Alsnoch is te deelen gevallen Jacop Aertsen man ende momber van Heijlken sijnder huijsvrouwe inden ijersten eenen beempt genaempt die schulhorst beneven 1. Peter Heesterbeecx 2. Arien Tonis 3. gemeijn straet 4. [leeg]... Alsnoch die halff Ren beneven 1. Tonis van Roij 2. den mede deeler 3. idem 4. idem ... Alsnoch het Cleijn Broeck 1. Aert Buijs 2. den mede deelr 3. Goert Leenders kinder 4. Thijs Thijs ... Alsnoch het Groot Brouck beneven 1. Thijssen Gerits 2. den mede deeler 3. Jan Dries 4. [leeg] ... Alsnoch eenen ecker gelegen op die Trijm beneven Jan Baten 2. Willem Engelen 3. Bernaert Pompen 4. het Weerken ... Alsnoch eenen ecker genaempt Baxecker beneven 1. den mede deeler 2. [leeg] 3. Lijs Gerits met haren kinder 4. Pauwel Berchmans kinder ... Alsnoch een halff rente van XV stuijvers noch jaers te heffen aen Jan Verstappen ... (14-06-1627)

 

17v. item den voirst Jacop Aertsen heeft affstant gedaen gelijck hij doet met deesen van twee stucken groesen inde Riest gelegen ende eenen ecker gelegen aen den Noppenbech ende dat tot behoeff van Meriken Jan Tielens sijnen schoenmoeder, die welcke die voerst. Meriken aengecomen ende verstorven sijn van Heijlken, Marrijken voirst. sustere, Mariken haer nichte sondat dat Jacop voerst niet meer daer op en en in praenderende of soeckende sal sijn ... (14-06-1627)

 

18v. item Peter Jan Truijen doet affstant ende renonceert op alle die goederen comende van Jan Pauwelsdochter Jenneken Peter voirst. huijsvrouwe geweest ende maeckt mechtich te vercopen ende te verobligeeren in allen daer niet meer op versoecken ende transpo.. dat over aen sijnen soen Jan Peter Truijen verweckt bij Jenneken Jan Pauwelsdochter sijnder huijsvrouw saliger ... (13-07-1627)

 

19. item Jan Peter Truijen heeft helmingen vertijdenisse gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Arien Jan Neecken een stuck lants gelegen in die prochie van Leende gelegen inde Cranscut tusschen 1. Claes Roelens 2. Peter Lobben kinder 3. Jan Gossens met sijn kinderen 4. tHeeren Aert ... (13-07-1627)

 

19v. item Jan Peter Truijen heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Libben Jan Belien huijsvrouw een stuck lants gelegen in die prochie van Leende genaempt op de Huijst tussen 1. Merrij Thijs Broeckmans met haeren kinder 2. Peter Bitters 3. Lennert Hannen 4. Lijs Scepers met haeren kinder ... (13-07-1627)

 

20. item Jacop Pompen heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeenen eeuwigen recht Jan Peter Guijens een stuck eckerlants gelegen inde prochie van Leende tot Strijp genaempt het Blittersven aen den santberch tussen 1. Jan den Smet met sijnen kinderen 2. tHeeren Aert 3. Jacop van Hees 4. Thijs Berchmans ... (13-07-1627)

 

20v. item Jan Peter Truijen heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jacop Aertssen een stuck eckerlants gelegen in die prochie van Leende genaempt tot Strijp tussen 1. Peter van Weert 2. Jacop Jan Jutten 3. Wouter Bluijssen 4. Tonis Peter Lobben ... (13-07-1627)

 

21v. item Jan Peter E.ken heeft helminge vertijdinge gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Cornelis Reijnders een stuck groesen gelegen in die prochie van Leende genaempt in die Roetse tussen die kinderen van Merten Herincx van Miltenburch 2. die kinderen van Joost Coppen 3. Meussen Francissen oft die erffgenaemen 4. die naebueren chijnsgoet ... (23-07-1627)

 

22. Jan Engel Daemkens achtergelaeten weduwer Henricxken sijnder huijsvrouwe gebruickende die macht hem gelaeten bij den testamente met der selver Henricxken gemaeckt bijden heere pastoor ende getuijgen opden (25-10-1608) gepasseert ons scepen gebleecken sijnde, Jan Peter Cleverssoen man ende momber Willemkens sijnder huijsvrouwe, Margriet ende Marijken wittige dochteren van Jan Englen Daemkens ende Henricxken voirnoempt met hunnen gecoren mombers die voirst. gesusteren meerderjaerich wesende hebben tsamen ende elck van hun beundere wittelijck ende erffelcijk vercocht Franssen Jacop Bluijssensoen een stuck erffs gelegen tot Strijp in die prochie van Leende soe selve tusschen sijn palens gelegen tusschen 1. den copers 2. die Schoerhorst 3. die straet 4. Jan Herers... Jan Engel Daemkens ende Jan Peter Cleverssoen met die voirst. twee dochters mondich wesende als voirst is hebbender helminge op verteegen geloevende tselve vercopen van weerden te houden ende te vrijen erffelijck ende te weeren nu ende ten eeuwige dagen ... (26-07-1627)

 

23v. item Philips Cemelinx heeft helminge vertijdinge gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jan Antonis Smulders een stuck eckerlants gelegen in die prochie van Leende genaempt inde Speel tussen 1. die weduwe van Hein Ruevens met haren kinderen 2. Jan Henrick Boonen 3. Joest die weduwe van Joest Coppen met haeren kinderen ende die weduwe Lib Culen met haeren kinderen 4. die Speelwech .... (27-07-1627)

 

24v. Jenneken weduwe Henrick Boonen met Jan haeren soon in desen geaffineert ter eender ende Marrieken weduwe Henrick Peter Gossens met Wouteren Peter Da(ems/Delen) haeren momber hebben geerfdeelt selvere stuck lants hen aen gecoemen van henrickxken Corstiaen Smets gelegen aen Oesterijckdijck 1. Henrick Vee 2. nabueren chijnsgoet 3. Wouter Peter Daems 4. naeburen chijnsgoet alsoe sij seijde soe is Jenneken voirst te deel gevallen die een sijde nae des nabueren chijnsgoet ende Merrieken voerst. te deel gevallen die sijde nae Henricken Vee ... (16-08-1627)

 

25. item Peter Wouter Daems heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewighe recht Jacop Jan Jutten een stuck lants gelegen in prochie van Leende tot Strijp genaemt op die Hoeff tussen 1. die weduwe Merrij Vervlaessen met haeren kinderen 2. Gielen Goijens met meer anderen 3. Jan Thijs Bercmans 4. Jan Jacops ... (08-09-1627)

 

26. item Loeff Willem Loeffs schoenvader van Jan Peter Lobben ende Anthonis Peter Lobben Jans voirst broeder hebben voir Jannen Peter Lobbensoen vt crachte van procuratie voir notaris Vande Hove van Hollant ter stadt Delft gepasseert van data den (03-05-1627) hebben helminge vertijdinge gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Willem Jan Beliensoen een stuck eckerlants gelegen in prochie van Leende tussen 1. Aert Loeffen 2. Jacop Jacops Luijten 3. Jan Tielens 4. Willem Belien ... (16-07-1627)

 

27. item Jan Peter Truijensoen heeft helminge vertijdinge gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jan Frans Berchmans een stuck groesen gelegen in die prochie van Leende tot Strijp inde Bercken tussen 1. Jacop Hannen 2. Willem Engelen 3. Henrick van Huechten 4. Jan Herpas ... (20-09-1627)

 

27v. item Jan Janssen van Someren heeft helminge vertijdinge gedaen opgedragen ende overgegen ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Dandel Claessen met sijnen broeders ende susters tsamen een erfchijns van twee gulden jaerlicx gelijck den constitutie daer aff sijnde vermelt ... (22-09-1627)

 

28. item Jenneken suster Verstappen woenende int convent van Achel heeft helminge vertijdinge gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Lennert Hannen een stuck erff gelegen inde prochie van Leende onder Strijp inde Bercken tussen 1. den copere 2. die kinderen Jan Pauwels 3. aen den Berckwech 4. die erffgenamen wijlen Aert Lobben ... (23-09-1627)

 


28v. item Derick Jan Quijcken met Marij Aert Woutersdochter sijnder huijsvrouwe heeft helminge vertijdinge gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht wt crachte van testamente voir ons scepenen gebleecken Marie voirst. gemaeckt is van haere oude moije met haren man Deelis Wouters, ende Merrijken voirst. Peter Aerden Gijsberts een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende tot Oesterijck inde Lange Straet tussen 1. Lijnen Geven den Lathouwer met haeren kinderen 2. Henrick Pompen 3. Lammert Bax 4. aen die gemeijn Langstraet ... (23-09-1627)

 

29v. item Derick Jan Quijcken met Merrij Aert Woutersdochter sijnder huijsvrouwe hebben wt crachte van testament voir ons scepen geblecken hebben helminge vertijdinge gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Aert Gijsberts een stuck groesen gelegen in die prochie van Leende tot Oesterijck in die Langstraet genaemt tussen 1. Lijnen Gerits die Bruijn met haeren kinder 2. Henrick Pompen 3. Lammert Bax 4 die Langstraet ... (23-09-1627)

[kantlijn: van Deelis Wouters ende Merij sijn wettige huijsvrouwe maecken ende geven sij testatueren voirst. malcander den langstlevende rechts ende volle macht te copen ende vercopen soe haef als eerste .. huijs onder hair of sij bijde inde leven waren. Item maecken ende geven sij testatueren voirst. VI quasi donatione inter vues nae die doot vanden langstlevende Marijken dochter Aert Wouters verweck bij Aelken sijnder huijsvrouwe wesende die pete van Merij testatrisse voirst. wesende van datum (29-04-1592)]

 

30v. item Jacop Leijen heeft helminge vertijdinge gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Henrick Arien Maes ende Henrick Willem Maes als proviseurs vanden Heijliggeest van Leende eenen erfchijns van vijff gulden ende vijff stuijvers ende die te bueren op onser lieven vrouwen dach te in august waer van het capitael is hondert gulden provissie gelde ende die te heffen ende te bueren in ende wt huijs hoff metten aengelage in de prochie van Leende tussen 1. Henrick van Hall 2. die gemeijn straet 3. Peter Aertsen 4. Jennen Boonen met haeren kinder ende alsnoch inde selve prochie tussen 1. Henrick van Hall 2. Peter Aertssen ende Thonis Engelen kinderen met meer anderen 3. Willem Engelen 4. Henrick van Hall ... (09-10-1627)

 

31v. Aert Gijsberts beloeft te betaelen aen die tselve heijlichgeestmeesters vt supra eenen erfchijns van seven gulden ende vijfthien stuijvers ende dien te bueren op bannis dach waer van het capitael is hondert ende vijftich gulden in provisse gelden in ende wt een stuck groesen gelegen in die prochie van Leende tot Oijsterijck in de Langstraet tussen 1. Leijnen Gerits met haeren kinderen 2. Henrick Pompen 3. Lammert Bax 4. die Langstraet ende alsnoch een stuck lants inde selve prochie tot Oesterijck genaempt den Vrijdach tussen 1. Gerit Goorts 2. Joost Wouters 3. Jan Vossen 4. eenen gemeijnen waterlaet ... (09-10-1627)

 


33. item Anneken weduwe van Roelant Verbraken heeft vercocht van testamene bij haer ende haren man gemaeckt voir scepenen van Leende gepasseert met clousule luidende aldus "voorts maken ende geven sij testatueren voirst. deen den anderen den langstlevende van hen beijden reciproce vollen macht ende dispositie om te moegen vercopen te allijeren transporteren de lasten ende te befwaeren ende sijnen roijen wille te mogen doch al off sij beijde inde leven ware alle hunne goeden soe haeffelick ende erffelijck egene wt geschijden ec alsvolgende het testamiene wesende de data van (07-07-1616)". Heeft met helminge vertijdinge opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Gerit Wils sMuijsers een huijs hooff schuere metten aengelage gelegen in die prochie van Leende aende kerck gelegen tussen 1. die gemeijn straet 2. mr. Jochem van Aelst met die gemeijn straet 3. Goort Tonis 4 die gemeijn straet ... (09-10-1627)

 

34. item Hanrick Jan Gossens als man ende momber van Libben sijnder huijsvrouwe heeft gecalengeert ende onderstaen als nader van bloede alsulcke stuck lants gelegen in prochie van Leende inde Speel als Jan van Mol in coop vercregen heeft van Willem Joost Coppensoen ende Jan Boonen heeft vernaerdert als van bloede van Jan van Moll ende Jan Boonen heeft den coop overgegeven aen Henricken Jan Gossens voirst. ... (15-10-1627)

 

35. Voir ons scepenen gecompaereert die naegelaten kinderen van Abraham Matijssen met Jenneken sijnder huijsvrouwe met naemen Jan Abrahams ende Jan Thijs Deelen als man ende momber van Aelken Abrahams sijn huijsvrouwe ende Anneken Abrahams met Derick Joosten haeren curatuer hebben tesamen aengegaen schijden ende deijlinge ende Marijken Abrahams hun bede suster woonende tot Delft hebben die voirst susters ende broeders wtgecocht van alle haer achtergelaten erfgoederen van haeren ouders ende dat door procuratie van Geert Claessen haeren man wonende tot Delft, gepasseert voir schout scepenen ende borgemeesteren aldaer, ende heeft inder qualiteijt geconstitueert ende mechtich gemaeckt sulcx hij doet desen heer Jacop vanden Brouck pastoor tot Leende ende Marijken Abrahams Geert voirst. huijsvrouw tsamen ofte elck van hen nu besonder wesende die procuratie van date den (21-09-1627) ....

A: Inden iersten soe is te deel gevallen Jan Abrahams, Jacoppen Vreijssen gelaech met het huijs daerop staende in de prochie van Leende benevens 1. Jan Martens 2. Anneken Abrahams 3. Jan Thijs Deelen met Jan Martens 4. die gemeijn straet ... Alsnoch een stuck groesen gelegen inde Bulderbeemt tussen 1. Joost van Erp 2. Merrij Vervlaessen met haeren kinderen 3. die gemeijn straet 4. Reijm Hoirs ... Item alsnoch een stuck groesen aen den Leenderdijck gelegen tussen 1. Henrick Antonis Smulders 2. Tonis Tielens 3. Goort Tonis 4. de Leenderdijck

B: item Jan Thijs Deelen is te deel gevallen inden ijersten den Cuijlenbeemt tussen 1. Jan van Pelt 2. Henrick Antonis Smulders 3. die gemeijn Aa 4. Jan Abrahams ... Item alsnoch eenen ecker inde Cruijt gelegen tussen 1. Lennert Hannen 2. Anneken Abrahams 3. mr. Reijm Hoirs 4. Jan Bluijssen ... Item alsnoch een stuck groesen in die Craenscut tussen 1. Merrij Vervlaesen met haeren kinderen 2. Peter Deelen 3. die gemeijn Aa 4. Merrij Weijnen ...

C: item Anneken Abrahams hun beiden suster is te deel gevallen inder ierster een huijs aen den Boocker Hoevel tussen 1. Loeff Willem Loeffs 2. Jan Abrahams 3. Lijn Henrick Loefs met haeren kinderen 4. die gemeijn straet ...  Item alsnoch eenen ecker gelegen inde Cruijt tussen 1. Tonis Tielens 2. Jan Thijs Deelen 3. mr. Reijm Hoirs 4. Jan Bluijssen ... Item alsnoch eenen ecker gelegen inde Langecker tussen 1. Lennert Hannen 2. Merrij Vervlaesen met haeren kinderen 3. Henrick Hanssen 4. Theeus Aert ...

 

Item voirts hebben sij tsamerhant elck een malcanderen helminge vertijdinge gedaen opgedragen ende overgegen ende mechtich gemaeckt tselve vast, stedich ende van weerde te houden op hun ende hunnen goederen hebbende ende vercrijgende op pene van vijftich gulden brabants ... (09-10-1627)

 

39. Item Marijken Abrahams heeft door procuratie van Geert Claessen haeren man voir schouten schepenen borgemeesteren der stadt Delft gepasseert wesende van den (21-09-1627) heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen ende overgegeven Jannen Abrahams ende Jan Thijs Deelen ende Anneken abrahams tsamen alle haeren erfgoederen twelcke Marijken voirst. haer ouders achtergelaten hebben egeen goet alt gescheijden haer portie filiael ... (12-10-1627)

 

39v. item Jan Abrahams heeft helminge vertijdinge gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Dirck Joosten een stuck Groesen gelegen in die prochie van Leende inde Bulderbeemt tussen 1. Joost van Erp 2. Merrij Vervlaesen met haeren kinder 3. die gemeijn Aa 4. mr. Reijm Hoirs ... (21-10-1627)

 

40v. item Peter Willem Bitters heeft gecalengeert ende onder staen als naeder van bloede alsulcke stuck lants gelegen inde prochie van Leende inde Breetvennen als mr. Jochem van Aelst heeft in coope vercregen van Michiel Marten Herincx ende Lipken Hubert Sijmonsdochter met haren momber ende mr Jochem heeft den coop overgegeven aen Peter Willem Bitters ende heeft den selven wijckende in die naederschap maer midts dus dat hij den selven coope daer nae wederom ende voor der heeft overgelaten bij ander transport aen Jacop Anthonis Peter Vreijssen ... (29-10-1627)

 

42. item Gerit Daems heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedraegen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Antonis Jan Box een stuck eckerlants gelegen in die prochie van Heeze onder den Veen genaempt het Heijtvelt tussen 1. Meus Box 2. Peter Tonis Wouterssoen met meer anderen 3. den waterlaet 4. Peter voirst. ... (03-11-1627)

 

42v. item Gerrit Daems heeft gecalengeert ende onderstaen als naeder van bloede alsulcke stuck lants gelegen inde prochie van Leende genaemt op die Tuijn als Wouter Delis Box heeft in cope vercregen van Adam Peters Severssoen? ende Wouter voorst. heeft den coop overgegeven aen Gerrit Daems ... (03-11-1627)

 

43. item Henrick Willem Buijkens ende Willem sijnen soen hem sterck makende voir sijn broeders ende suster[.] heeft helminge vertijdinge opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeenen eeuwigen recht Gerit Daems een halven hooff gelegen in de prochie van Leende tot Strijp tussen 1. Jan Bluijsen 2. Jacop Jutten 3. den copere 4. Strijperdijck ... (03-11-1627)

 


43v. item Jan Delis Boxsoen heeft gecalengeert ende onderstaen als naerder van bloede een stuck eckerlants gelegen in die prochie van Leende tot Strijp genaempt het Blittersven als Jan Peter Goijenssoen in cope heeft vercregen van Jacop Jan Pompen nae vermellen van transport boi. van data (13-07-1627) ende Jan voirst. heeft de coop overgegeven aen Jan Box voirst. ... (08-11-1627)

 

44. [boven bijgeschreven: nichilt geredoceert] item Henrick Dirck Verbraken heeft helminge vertijdinge gedaen opgedragen ende overgegeven in eenen eeuwigen recht Franssen Henrick Verbraken ende Henrick sijnen broeder een huijs hoeff schuere metten aengelage gelegen inde prochie van Leende tot Oesterijck tussen 1. Lambert Joost Coppen ende Wouter Coolen 2. Faes van Son ende Tonis Donckers 3. die weduwe Jacop Dielis met haeren kinder 4. die gemeijn straet ... (08-11-1627) [onder bijgeschreven: Henrick Henrick Verbrakensoen heeft dat de. .este ge. ]

 

44v. item Wouter Willem Donckers heeft helminge vertijdinge gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Goort Willem Donckers sijnen broeder alles sijnen erfgoederen liggende in prochie van Leende te weten huijs hooff lant met groesen egeen wtgescheijden hooch ende leeg soe wel haeffelijck als erffelijck hem aengestorven van Willem Donckers ende Anneken hunnen vader ende moeder ende dat met alsulcken lasten chijnssen als daer op staet oft bevonden sullen worden ... (15-11-1627)

 

45v. item Lijsken Vreijs Berchmans dochter met haeren mombers Reijm van Moll ende Jan Vossen heeft helmelinge vertijdinge gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Henrick Vreijs Berchmanssoen haren broeder ende Jenneken Vreijs Berchmansdochter ende Meriken Vreijs Berchmans haer sustere alle haeren erfgoederen liggende inde prochie van Leende huijs hooff lant ende samt groes heij ende wt hooch ende leeg haer toe behoerende soe wel haefflijck als erfelijck haer aengestorven van haer ouders ende dat met alsulcken lasten chijnsen commer ende oock dorpscommer daer op staet oft bevonden sal worden ... (19-11-1627)

 

46. item Loeff Willem Loeffs ende Jacop Janssen als mombers van Jacomijnen Jacop Wespendochter heeft vercocht ende helminge vertijdinge gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Goort Tonis ende Aert Coppen als mombers van dat onnosel ende onmundich kind Dirck Jacop Wespensoen eenen jaerlicken erfchijns van drie gulden van twintich stuijvers den gulden geven hem jaerlijcke ende erfelicker rechten alle jaer erffelijck te betaelen ... te bueren in ende wt een stuck erfs geheijten den Batenveltgens gelegen aen den ven inder prochie van Heeze tussen 1. Gerardt Verbak gelach 2. de kinder Gijsen van Lill 3. Pauwels Dirick Willemsen 4. die vercooper ... gelijck die constitutiebrief daer aff sijnde vermelt wesende van data den (17-05-1576)... (29-11-1627)

 

47v. item Peter Wouter Daems heeft helminge vertijdinge gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Engel Mathijs Berchmans een houtvelt in de prochie van Leende genaempt het Rouven tussen 1. Arien Nasen 2. naegebueren chijnsgoet 3. den vercopers 4. Aert Antonis Smulders ... (10-12-1627)

 


48. item Peter Wouter Daems heeft helmelinge vertijdinge gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Engel Mathijs Berchmans een houtvelt gelegen in de Broucken in die prochie van Leende tussen 1. Jacop Hannen met meer anderen 2. Henrick Arien Maes 3. Dirck Martens 4. Jan van Eijndhoven ... (10-12-1627)

 

48v. item Libbeken naegelaten weduwe van Lammert Peters Roijmacker ende met haeren gecoren mombers te weten Jan Peters ende Hubert Peters ter eender sijde ende Jan van Brug ende Dielis Henrick Martens den andere sijde, hebben helmelinge vertijdinge gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Henrick Antonis Smulders een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende aen den Leenderdijck tussen 1. Jan Thijs Deelen 2. den Leenderdcijk 3. die gemeijn Aa 4. die weduwe Henrick Loeffen met haer kinderen ... (10-12-1627)

 

49v. item Jacop Pompen ende Peter Thomas Versantvoort scepenen ende Lammert Joost Coppen ende Jan Bonen, Willem Engelen, Peter Bitters, Jan Baeten ende Jacop Hannen borgemeesteren ende Reijm Vee, Frans Bluijssen ende Dirck Joosten kerckmeesters ende Henrick Arien Maes ende Henrick Willem Maes heijlichgeestmeesters respective tot Leende met als deel vanden ingesetenen ende naegebueren desselffs dorps representerende corpus ende gemeijnte van Leende voirst. ende hebben eendrachtelijck voir hun ende hunnen naecomelinge wittelijck ende erffelijck vercocht Arien Koochmans Nasen oft sijnen e. naecoemelinge oft helder des brieffs een jaerlijcke rente van vijffthien gulden jaerlijcx elicken gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijck ... te buren in ende wt alle die verchijnsden gemeijnte ofte chijnsgoederen den voirst. ingesetenen van Leende toebehoerende ende affgepaelt liggende in verscheijde perceelen tussen 1. des heeren van Heeze ende Leende 2. die naebueren propergoeden van Leende ... (10-12-1627)

 


51v. item Engelken weduwe Willem Peters van Someren alias den Sceper geassisteert met Loef Willem . ende Jan Maes wettige mombers vanden voirst Engel ende onmundige kinderen heeft wt crahte van testamente bij haer ende haeren man gemaeckt voir getuigen ende scepen alhier met clausele luidende aldus "voirts maken ende geven sij testatueren voirst. deen den anderen den langstlevende van hun beijden reciproce ende volle machte ende dispositie om te mogen te vercopen te altijde . ende transporteren ende wech te vesten die helft vanden sijnen goederen om alle haer sculde die de testatrice achter gelaten heeft daer mede te betaelen ende voirts tot nootruft ter haeren leven om te vercopen oft sij bijde inde leven waren ende voirs ander helft van Willemen voirst goederen sal Engelken voirst in tochte blijven besittende etc ende voirts" als volgende het testamene wesende van data den (25-02-1628) heeft met helmelinge vertijdenisse geaden opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt van eenen eeuwige recht mr Jochem van Aelst een stuck lants gelegen inde prochie van Leende tussen 1. Peter Driessen saliger 2. die weduwe Jacop Dielis 3. die kinderen van Corsten van Erp 4. Jenneken Willem Loeffen ... (11-5-1628)

 

52v. item alsnoch in qualiteijt als boven hebben Engelken voirst. met haren momboirs vt crahcte van testamente met helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jacop Joesten een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende inde Nieuwendijck tussen 1. Lijn Loeffs met haren kindren 2. IJken van Brug met haeren kinderen 3. eenen naebueren wech 4. die gemeijn Aa ...

 

53. item alsnoch in qualiteijt vt supra heeft Engelken vercocht ende met helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegevn ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Willem Peter Engelensoen een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende inde gemeijn Eusselen tussen 1. Gijs Josephs met sijn kinderen 2. die gemeijn Aa 3. Loeff Willem Loeffs 4. scherp vuijtgaende aen Gijsen voirst. ...

 

53v. item voir ons ondergeschreven gecompareert )

 

55. item Jan Philips heeft door procuratie van Henricken sijnen broeder wesende van data den (21-04-1628) voir notaris van Geursum gepasseert burgslijden Horne van Hollant geadmiteert heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Adriaen Janssen de Smet drie stuxken erfs soe groes ende sant gelegen inde prochie van Heeze over den Veenderdijck gelijck die selve in hunnen palen gelegen ontrent den Petser genaempt ende oock daer aen Reijnoot alle die drie perselen .. (27-04-1628)

 

55v. item Arien Janssen de Smetsoen heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Arien Willem Daems alias Cuijpers drie stuxkens erfs soe groes ende lant gelegen in die prochie van Heeze over den Venderdijck bij den Pelser genaempt end oock alle die selve perselen daer aen vernooten...

 

56v. item Anneken Jan vanden die huijsvrouwe van Dirck Joosten alias Cuijper heeft gecalengeert ende onderstaen als nader van bloede alsulcken hoff als Thijs Hannen in cope heeft vercregen van die mombers van Anna van Moll ende met haeren kinderen nae vermellen van .brief van data (15-01-1628) ende Thijs voorst. heeft cope overgegeven aen Anneken voirst. ende heeft sijn penningen ontfangen ... (09-5-1628)

 

57. item Henrick Franssen als man ende momber Anna Jan mr. Delis dochter sijn huijsvrouwe heeft gecalengeert ende onderstaen als naeder van bloede alsulcken stuck lants als Henrick Vee in cope heeft vercregen van die mombers van Anna van Moll met haeren kinderen na vermellen vanden transportbrieff van data den (15-01-1628) ende Henrick Vee voirst. heeft die cope overgegeven aen Henricken Franssen voirst. ende heeft sijn penningen ontfangen ... (11-05-1628)

 


57v. item Henrick Franssen als man ende momber van Anneken Jan mr. Delis dochter sijn huijsvrouwe heeft gecalengeert ende onderstaen als naeder van bloede alsulcken stuck groesen als Faes van Son in cope heeft vercregen van die mombers van Anna van Mol met haeren kijnderen na vermellen vande transportbrieff van data den (15-01-1628) ende Faes voirst. heeft den coop overgegeven aen Henricken voirst. ende Faes heeft sijn penningen ontfangen clinckende ende blinckende (11-05-1628)

 

58. item Henrick Franssen van Someren heeft vercocht opgedragen ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Claes Franssen sijnen broeder eenen jaerlijcken erfchijns van drie gulden jaerlijcx elleken gulden tot twintich stuijvers gerekent allen jaer te betaelen ... in ende vuijt een stuck lants gelegen inde prochie van Leende inde Steeneckerdriessen genaempt die Seijn tusschen 1. Aert Houben 2. Dirck van Velthoven 3. Peter Clevers 4. Dirck van Velthoven ... sal den selven erfchijns sal mogen lossen ende afquijten metten somme van negenendevijftich dergelijcken guldens ... (16-05-1628)

 

60. item Anneken weduwe Roelant Verbraken heeft vt crachte van testamente vt supra helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Henrick Derix Verbraken een stuck lants gelegen inde prochie van Leende onder Oestrijck tussen 1. Lammert Willems 2. Aert Jacops 3. die weduwe Catelijn Frans Berchmans met haeren kinderen 4. die gemeijn straet ... (08-04-1628)

 

61. item Henrick Derix Verbraken ende hem sterck makende voir sijnen broeders ende susters absent wesende heeft helminge vertijdenisse gedaen overgegeven opgedragen ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Anneken weduwe Rolant Verbraken alles sijnen quest.sen goederen die sij tegens malcanderen in processe hebben goeptimeert ende hebben gestelt alle verschille die sij gehadt hebben onder goede partinchge mannen daer toe ge.. in alles geaccordeert ende op malcanderen niet meer te pretendere nu noch ihiernaemaels oft enige van sijne kinderen te soecke of te doen soecken ...

 

63. item Henrick Peter van Buel heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemeackt in eenen eeuwigen recht Marinus Gielen Heesterbeecx een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende aen Strijperdijck tussen 1. Peter jan Woijten 2. Engel Thijs Berchmans met meer anderen 3. den vercopers 4. den Strijperdijck ...

 

63v. item alsnoch Henrick Peter van Buel heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven end emechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jacop Jan Jutten een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende tot Strijp tussen 1. Frans Jacop Bluijssen 2. Jan Peter Goijens 3. Henrick van hees 4. Aert Buijs ... (19-12-1627)

 

64. item Henrick Peters van Buel heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Henrick Willem Jan Truijensoen met Geertruijt sijnder suster een stuxken erfs gelegen inde prochie van Leende tot Strijp tussen 1. die weduwe Marij Willem Truijen met haeren kinderen 2. die gemeijn straet 3. idem 4. idem ... (19-12-1627)

 


64v. item Henrick Peter van Buel heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jacop Antonis Smulderssoen een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende tot Strijp inde Bues tussen 1. Willem Henrick Buijkens oft het kint van Willemen voirst. 2. Delis Bocx 3. Tonis Donckers 4. Frans Jacop Bluijssen ...

 

65v. item Henrick Lobben heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Willem Lamberts twee stucxkens erfs bij een gelegen met sijn toebehoire tussen 1. Henrick Josephs 2. Delis Bocx 3. Henrick van Asten met sijnen kinder 4. die erfgenaemen van Philips van Vessem ...

 

66. item Henrick Peter van Buel heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Aelbert Ariens een stuck groesen gelegen in die prochie van Leende onder Strijp genaempt inde Jansburg tussen 1. Jenneken Lemmens? 2. Jan Dielis Cox 3. Thijs Berchmans 4. Haug den Desseler?? .. (19-12-1627)

 

67. item voir scepenen gecompaereert die naegelaten kinderen van Jan Goijens ende Marij sijnder huijsvrouwe te weten Wouter Jan soene Jan Goijens ende Peter Jan Woijten als man ende momber van Heijlken Jan Goijensdochter sijnder huijsvrouwe ende hebben te samen aengegaen schijdinge ende deijlinge van alle die erfgoederen achtergelaten van hunnen ouders ende hebben die selve goederen gestelt in twee gelijck gedeelte ende daer over gedaen behoirlijcke lote

A: inden ijersten soe is te deel gevalen Wouter Jan Goijenssoen eenen stuck groesen gelegen inde prochie van Leende genaempt tot Strijp tussen 1. Wouter van Hees 2. Jan Pouwels Berchmans 3. Jacop Hanssen 4. Wouter van Hees ...

B: item Peter Jan Woijten als man end emomber van Heijlken sijnder huijsvrouwe is te deele gevallen eenen ecker gelegen in die selve prochie van Leende tot Strijp tussen 1. Willem Jan Woijtensoen 2. Wouter van Hees 3. Tonis Peter Lobben 4. den Hoecheijndewech .. (03-01-1628)

 


68v. item voir ons scepenen gecompareert die naegelaten kinderen van Jan Willem Bluijssen met naemen Willem Jan Bluijssensoen [A] ende Jan Jan Bluijssensoen [B] ende Willem (P) Maes als man ende momber van Lijsken sijn huijsvrouwe [C] ende Marcelis Jan Bluijssen [I], die twee naegelaten kinderen van Jacop Wouter van Hees met Gertruijt Jan Bluijssendochter huijsvrouw [H] met Henrick van Hees hunnen soen kinderen curature ende Anneken [E] ende Lijntgen [F] ende Meriken Jan Willem Bluijssendochtere [D] met Wouter Willem Bluijssen ende Frans Jacop Bluijssen als mombers van die drie onmundige voirst kinderen hebben te samen aengeagen scheijdinge ende deijlinge van alle die erfgoederen achtergelaten van hunnen afgestorven ouders ende hebben die selve erfgoederen gestelt in acht gelijcke gedeelte ende daer over gedaen voir scepenen behoirlijcke loten

A: item inden ijersten is te deel gevallen van Jan Bluijssen erfgoederen Willem Jan Bluijssen sijnen soen het woenhuijs met dne halven hoff ende boomgaert gelegen tot Nuenen tegen den schutbom ... ende acht gulden ende thien stuijvers jaerlijcx aen die erfgenaemen Jenneken van Tartwijck tot Roij ende noch sal den selven hebben het Eussel metten voort soe het tselve van deerde loot is affgepast groot ontrent vijfftalff vaetsaet. Alsnoch het lant den Laercamp. Alsnoch het seesterse genaempt. Alsnoch den Nuenense camp ... alsnoch een rente van tien gulden ende tien stuijvers jaerlijck aen Dirck Tonis Vuijsten. Alsnoch een rente van dertich stuijvers staende aen Jan Schobbers weduwe met haeren kinderen

B: item alsnoch is te dele gevallen Jan Jan Bluijssensoen inden ijersten die schuer metten halven hoff ende bomgaert in sijn paelen gelegen tot Nuenen ende het kiesseveltgen ende Josepsveltgen daeraen gelegen. Alsnoch den ecker aen den Duijnendijck noch die Langestrepe. Alsnoch het Hoechecker ... Alsnoch die rente van ses gulden jaerlijcx staende aen Claes Francissen. Alsnoch een rente van seven gulden aen Arien Aelkens

C: item alsnoch is te deel gevallen Willem Maes alle die erve gelegen tot Cleijn Tongelre groes ende lant soe groot ende cleijn als het daer gelegen is. Alsnoch het gelach van Wouter Theus gelegen inde prochie van Leende. Alsnoch een rente van vier gulden jaerlijcx staende aen Jan van Luteren? tot Helmond. Alsnoch een rente van ses gulden jaerlijck aen die erfgenaemen van Thijs Libben. Alsnoch een rente op die standt van Eijndhoven soe groot als den constitutiebrieff vermelt.

D: item alsnoch is te deel gevallen Marijken Jan Bluijssendochter inde ijerten den ouden bomgaert soe het daer affgepaelt is gelegen inde prochie tot Nuenen. Alsnoch die voorst. soe het afgepaelt is. Alsnoch het Cockenveltgen alsnoch die beijde Paijhoecken noch den ecker bij Jan va nColl noch die corte Strepen gelegen tot Nuenen ... Item alsnoch een rente aen Henrick de Hont tot Eijndhoven van vijff gulden jaerlix. Alsnoch een rente aen Gielen Vrijssen van drie gulden jaerlicx

E: item alsnoch in qualiteijt als boven is te deel gevallen Anneken Jan Bluijssendochter het Nuenhuijs metten boouhuijs ende aengelach gelijck het affgepaelt is gelegen in de prochie van Leende ... Alsnoch het velten van Ariken van Vechelen. Alsnoch die groten Jansburg. Noch het clijn Riesten van Gerit Dingens. Alsnoch den vull aenden dijck voir ende achter. Alsnoch den ecker over den Strijperdijck gelegen. Alsnoch den hoechgen ecker achter Arien Nasen. Alsnoch den hoff aen Pompeneusel en het Pompen eusel daer aen gelegen ende eht hoecheckerken bij Jenneken Lemmens soen afgepaelt is. Alsnoch den Ketelbuijten ende noch het vierde gedeelte van den Vranckenecker ...

F: item alsnoch in qualiteijt als boven is te deel gevallen Catelijn Jan Bluijssendochter inden iersten die schuere met het cleijn huijsken soe het afgepaelt is ende dies moet onmaken haer suster ende Catelijn malcanderen niet engen ende die poor malcanderen helpen onder den gelijck tselve gepaelt is. Alsnoch het veltgen op het eijntgen van Geert Dingens alsnoch het Cleijn Veltgen van Meriken van Hall. Alsnoch den Santhoff van Meriken van Hall met die Eijcken daer op staende. Alsnoch het Donckerbroeck. Alsnoch die hoeve van gerit Bruijnen. Alsnoch het lechde achter Arien Nasen het voerst ePeertsbroeck het derde deel van het turffvelt gelegen anede pael die putten voir aen die heggen het vierde deel vanden Vranckenecker naest Wouter Bluijssen malcanderen te schicken nae ad venum. Alsnohc den ecker gelegen ande capel. Alsnoch die haeffcul ...

G: item alsnoch in qualiteijt als boven ose is te deel gevallen die onmundige twee kinderen van Jacop Wouter van Hees. inden iersten het out huijs metter schueren ende aengelage soe het selve affgepaelt is in die prochie van Leende tot Strijp alsnohc het Blittersven die groete bercken alsnoch den hoecheijntecker. Alsnoch Willem Homans gelaech ... Alsnoch Willem Homans putten. Alsnoch die Putten inde Doeijligge die leste clachte vande Vranckenecker. Alsnoch Henrick Joseps hoeve. Alsnohc die half Doelegge alsnoch die rente aen Henrick Peters tot Aelst van vijf gulden jaerlicx

H: item alsnoch is te deel gevallen Marcelis Jan Bluijssensoen inden eersten het gelach genaempt het Iurie gelaech alsoe het tsleve afgepaelt is gelegen in die selve prochie onder Strijp . Alsnoch het Grientenvenlt. Alnsnoch het Celijn Jansurg. Alsnohc het Cleijn Doelegge. Alsnoch die half Cuijlen. Alsnoch het Bijlken. Alsnoch Jenneken Lemmens Huijsken soe affgepaelt is. Alsnohc het achsterste Peertbroeck het Busselken. Alsnohc Vranckengelach metter eijcken daer op staende. Alsnoch het torfvelt vanden heijligengeest. Alsnoch die tweede clochte vanden Vranckenecker. Alsnohc het eechgen. Alsnoch die helft van Anneken vanden Santweijer... (03-01-1628)

 

74. item Willem Peter Goijens heeft gecalengeert ende onder staen als nader van bloede alsulcke stuck lants in die prochie van Leende onder Strijp als Henrick Arien Maes heeft in cope vercregen van Peter Jan Truijen ende Jan sijnen voirsoen ende Henrick voirst. heeft den coop overgegeven aen Willem voirst. ende heeft sijn penningen ontfangen (10-01-1628)

 

74v. item Henrick Willem mr. Delis ende Delis ende Meus gebroederen mundich wesende ende (G) Frans Maes ende Arien Janssen als geede mombers van die onmundige kinderen van Willem mr. Delis voirst. ende. Henrick Delis ende Meus geloven hun sterck makende voir Merrij ende Lijbken ende Heijlken ende Hanrixken gesusteren hebben helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht .. . ende dat met decreet voir sceepenen gepasseert al hier wesende van data den (30-12-1627), Henrick Franssen een gelaech gelegen inde prochie van Leende tot Oesterijck tussen 1. Antonis Donckers 2. die coepere 3. Henrick van Velthoven 4. die gemeijnstraet ... (15-01-1628)

 


75. item alsnoch in qualiteijt als voirst. hebben alsnoch vercocht opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Thijs Lennert Hannen een stcuk hoefs gelegen inde prochie van Leende tussen 1. Frans Smulders kinder 2. Peter Cocx 3. Peter Cox 4. die gemeijn straet ...

 

75v. item alsnoch in qualiteijt als boven hebben alsnoch vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwige recht Dirck Verhagensoen een stuck lants gelegen inde prochie van Leende tussen 1. Claes Ballincx 2. Dirck Joosten 3. Willem Tonis Verhagen 4. Willem Peters van Someren ... (15-01-1628)

 

76v. alsnoch in qualiteijt als boven hebben vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Henrick Vee een stuck lants gelegen inde prochie van Leende tussen 1. Jan Aert Hoeben 2. die weduwe Dirck van Velthoven 3. Peter Clevers 4. die weduwe Dirck Arien van Velthoven ...

 

77. item alsnoch in qualiteijt als boven hebben helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Henrick Goorts alias Bull een stuck groesen gelegen in de prochie van Leende tot Oesterijck tussen 1. Tonis Donckers 2. de copere met meer anderen 3. die weduwe Jan Jan mr. Delis met haeren kinder 4. die Voortstraet ...

 

77v. item alsnoch in qualiteijt als boven hebben helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Faes van Son een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende tussen 1. die erfgenamen van Willem Sweers 2. Jan Peter Bitters 3. den copere 4. die Langstraet .. (15-01-1628)

 

78. item Jan Goort Tonissoen heeft gecalengeert ende onderstaen als nader van bloede een stuck lants in de prochie van Leende onder Strijp gelegen als Jacop Aerts in cope heeft vercregen van Jan Peter Tonissoen ende Jacop Aerts heeft den coop overgegeven aen Jan Goort Tonis ende heeft die penningen ontfangen (17-01-1628)

 

78v. item Libbeken weduwe Lammert Peters (Raijmakers) geassisteert met Jan Peters ende Huijbert Peters Henrick Antonis Peter Vreijssen ende Jacop Antonis Peter Vreijssen wittige mombers vanden voirst Libbeken ende onmundigen kinderen wt crachte van testamente bij haer ende haeren man gemaeckt voir scepenen van Leende gepasseert met clausule luijdende aldus "voirts soe maecken ende geven sij testatueren voirst. deen den anderen den langstlevende van hun beijden reciproce vollen macht ende dispositie om te mogen vercopen veralijeneeren ende transporteren wech te veesten oft sij bijde inde leven waeren sonder imants tegen seggen om tot alle wittige schulden betaelt sullen sijn en als volgende het testameten wesende van data den (01-07-1625) [1-7-1627]" als oock bij voirgaende singulaere conden ende drie verscheijden publ. tot desen wittelijck geinterponeert op den (08-01-1628) hebben helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Dingen (H W Maes) die weduwe Jacop Dielis een stuck erfs oft dries gelegen tot Oesterijck in die prochie van Leende tussen 1. Libbeken die vercopere met haeren kinderen 2. die gemeijn broeckerstraet 3. Jan van Lissent ende Reijm Thijs 4. die gemeijn broeckerstraet ... (20-01-1628)

 


79v. item in qualiteijt als boven heeft Libbeken weduwe Lammert Peters geassisteert met Jan Hubert Peters ende Henrick ende Jacop voirst als wittige mombers helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jan Antonis Peter Vreijssen een stuck groesen gelegen in die Schaveijen in die prochie van Leende tussen 1. Jan van Liessent 2. Jan Henrick Dingenssoen 3. den Schaveijenwech 4. die gemeijn Aa ...

 

80. item alsnoch in qualiteijt als boven hebben helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jan Antonis Peter Vreijssen een stuck lants gelegen tot Oesterijck in de prochie van Leende tussen 1. Oij mr Genis met haeren kinderen 2. Peter Aerts 3. Anneke weduwe Rolant Verbraken met haeren kindere 4. Jenneken Tielkens met haeren kinderen ... (20-01-1628)

 

81. mr. Jochem van Aelst heeft vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Henrick Lobben een hoffstadt gelegen tot Strijp onder Samberch in prochie van Leende tussen 1. Jan Timmers 2. Jacop Thijs 3. die gemeijn straet 4. Jan Hout ... (20-01-1628)

 

81v. in qualiteijt als boven den selven alsnoch vercocht ende overgegeven ende mechtich in een eeuwigen recht Henrick Lobben een stuck lants gelegen tot Strijp in die prochie van Leende tussen 1. Tonis van Roij 2. Jacop Jan Jinten 3. Jan Pauwels Berchmans 4. Henrick Pauwels van Huchten ...

 

82. item Jan Aert Hoeben heeft vercocht ende opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Arien Willem Bittersoen eenen erfchijns van drie gulden ende twelf stuijvers jaerlix ... in ende wt een stuck lants gelegen tot Oesterijck inde prochie van Leende tussen 1. Grietgen Aerts met haeren kinderen 2. den heijligen geest tot Leende 3. Gritgen Aerts voirst 4. die gemeijn broeckerstraet. Ende alsnoch een stuck erfs gelegen inde Scavijen in die selve prochie tussen 1. die kinderen ofte erfgenaemen van Michiel Henrick van Put 2. Lammert Coppen 3. Jacop Jan Hogers 4. Jan van Lissent ... (20-01-1628)

 

83. item mr. Jochem van Aelst heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht in erfmangelinge aen Jan Pauwel Berchmans een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp genaempt inde .. tussen 1. Henrick Buijkens met sijnen kinderen 2. Jacop Thijs met meer anderen 3. die weduwe Michiel Heesterbeecx met haeren kinderen 4. den vercoperen voirst. ... Ende alsnoch een stuck groesen gelegen in die selve prochie inde Broecken het achterste broeck tussen 1. Aelken die naegelaten weduwe van Thijs Thijs met haren kinderen 2. Arien Nasen 3. Jan Timmers 4. die vercopere voirst. ...

 

84. item Jan Pauwel Berchmans heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht in erfmangelinge mr. Jochem van Aelst een stuck groesen gelegen in de Jansburg inde prochie van Leende tussen 1. die weduwe Henrick den Blocker van Waelre met haeren kinderen 2. Merij Vervlaessen met haeren kinderen 3. Henrick Hanssen met meer anderen 4. Peter Thomas  ... (20-01-1628)

 


84v. item Peter Wouter Daems heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Philip Cemelincx eenen stuck lants gelegen inde prochie van Leende tussen 1. Anneken Goijens metten erfgenaemen 2. Wouter Peter Daems 3. den aen den copers 4. die gemeijnstraet ... (21-01-1628)

 

85v. item alsnoch Peter Wouter Daems heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Wouter Peter Daems sijnen soen een stuck erfs gelegen tot Boshoven in de prochie van Leende tusseen 1. die copere 2. die gemeijn straet 3. Tielen Janssen van Sterxsel 4. Philips Camelincx ... (21-01-1628)

 

86. item alsnoch in qualiteijt als boven heeft Peter Wouter Daems opgedragen Wouter Peter Daems sijnen soen een stuck erfs gelegen tot Strijp inde prochie van Leende tussen 1. die straet 2. Jan Bluijssen 3. die gemeijn straet 4 .die erfgenaemen Jan Bluijssen ...

 

86v. item Henrick Dielis Vee heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen ende overgegeven mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Gerit Adams een stuck groesen gelegen in die prochie van Leende tot Strijp tussen 1. die coepere 2. Willem Peter Engelen met meer anderen 3. Antonis Donckers 4. Laureijns Herpers met sijnen kinderen ... (29-01-1628)

 

87v. item Lijn Henrick Loeffs huijsvrouwe met haeren kinderen heeft gecalengeert ende onderstaen als naeder van bloede een bosken ofte eenen houtwas gelegen in de prochie van Leende genaempt inde Geruijneusel als Jan Dielis Cocx in cope heeft vercregen van Willem den Sceeper ende Jan voirst heeft coop overgegeven aen Lijnen voirst (23-01-1628)

 

88. item Henrick Dielis Vee heeft helmingen vertidjenisse gedaen opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jenneke die naegelaten weduwe van Henrick Gielen Vreijssen een stuck lants gelegen in die prochie van Leende onder Strijp tussen 1. Delis Bocx 2. die coper 3. Jenneke Thijs 4. Henricxken Coppen met haeren kinderen ... (29-01-1628)

 

88v. alsoe sekere differentie ende verschil is tussen Jacop Arien Tonis ter eenre ende Jenneke Laureijs Jutten dochter van Buel naegelaten weduwe van Jan Aerts vanden Zande ter andere sijde aengaende die mobile ende inmobile goederen bij hem Jannen achtergelaten, egene wtgescheijden, hoedanich die selve bevonden mochter worden, in vuegen, als dat Jen vorst met Laureijs haeren vader ende mede als mede hem daervoir fort ende sterckmaeckende ende helminge renuntieren op alle soe mobile als inmobile goederen als boven geschreven bij hem Jannen voirst achtergelaten, ende beloeven daer nimmer meer op te versuecken, dies sal Jacop voirst. ende beloeft midts desen haer Jennen in ge. terstont te betaelen die somma van vijftich brabants gulden lopens gelt... (28-01-1628)

 

89v. item Dirck Gerit Bax heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Aert Peter Cocx een stuck groesen gelegen in de prochie van Leende genaempt in den Nieuwendijck tussen 1. Gijsbert Josephs 2. die weduwe Jan Willem Bitters met haeren kinderen 3. Eijken die weduwe Antonis Peter Vreijssen met haeren kinderen 4. den naebueren chijnsgoet ... (31-01-1628)

 


90v. item Gijsbert Josephs heeft vercocht opgedragen overgegen ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht die provisuers van die taeffelen vanden heijligen geest van Leenden eenen erfchijns van twee vaeten roggen jaerlix ende twee lopende pachten ... in ende wt een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende in den Rij tussen 1. Jacop Bax 2. Ruth Weijnen kinder 3. den naebueren chijnsgoet 4. Jan Snijders ... (31-01-1628)

 

91v. Anneken weduwe Roelant Verbraken met Hans Stoeten als man ende momber van Anneken sijnder huijsvrouwe ende Philips Moll als man ende momber van Engelken sijnder huijsvrouwe ende Hans ende Philips voirst hun sterckmaekende voir Anneken voirst ander kinder absent ende met Peter Thomas Versantvoort haeren curatuer heeft Anneken voirst wt crachte van testamente bij haer ende haeren man gemaeckt voir scepenen van Leende gepaseert met clausule luijdende aldus: "voirts maeken ende geven sij testatueren voirst. deen den anderen den langstlevende van hun beijde reciprocre vollen macht ende dispositie te mogen vercopen te verallijeeueren ende transporeteren belasten ende be.. ende sijnen vrijen wille mogen doen oft sij beijde inde leven waren allen hunnen goederen soe haeffelijck als erffelcijk egeen wt gescheijden etc. als volgende het testamente wesende van data (08-07-1616)" helminge vertidjenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Henrick Antonisse ende Jacop Antonisse  scepen een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende genaempt inde Schammerden tussen 1. Peter Berchmans met sijnen kinderen 2. Tonis Delis met meer anderen 3. die gemeijn Aa 4. Jacob Jacop Smulders ... (31-01-1628)

 

93. item Willem Jan Jutten heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt ine eenen eeuwigen recht Arien Broeckmans ende Wouter Willem Bluijssen als proviseurs vander capellen sint Jan tot Strijp onder die parochie van Leende eenen erfchijns van vier gulden ende twee stuijvers twee ort jaerlix tot reparatie van der capellen ... in ende vuijt huijs ende hoff ende aengelage gelegen inde prochie van Leende onder Strijp tussen 1. die kinderen Jacop van Hees 2. Willem Jan Woijten 3. Jan Peter Goijens 4. die gemeijn straet ende alsnoch wt een stuck lants in die selve prochie onder Strijp tussen 1. Thijs Wuijsten? 2. Peter Jan Jutten 3. Henrick Maes 4. Ariken Goijens ende noch een stuck lants tussen 1. Jacop Jan Jutten 2. Aert Raessen 3. Jan Herpers 4. die gemeijn straet .. (04-02-1628)

 

95. Jan Wouter Claesens heeft vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Henrick (A) Maes ende Henrick Willem Maes als proviseurs der tafelen des heijliggeests van Leende ende tot behoef der selver tafelen eenen jaerlijcken ende erfelcijken chijns van twee gulden ellicken gulden tot twintich stuijver gerekent jaerlicker ende erfelicker rente alle jaer te gelden ende te betaelen ... in ende wt een stuck groesen onder die prochie van Leende aen den ouden dijck gelegen groot ontrent drie vaetsaet tussen 1. Wouter Peter Deelen 2. heer Adam Hermans met meer anderen 3. naebueren chijnsgoet 4. den stroom genaempt die Aa ... ende noch vijf gulden aen die selve provisuers der tafelen vanden heijligen geest gelijck die constitutiebrieff vermelt wesende van data (09-01-1625), ende met conditie dat men desen erfchijns van twe gulden siaers altijd sal mogen lossen ende quijten met vier ende dertich der gelijcker guldens .. (08-02-1628)

 

96v. Henrick Arien Maes heeft helminge vertijdenisse opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jan Goort Tonissoen een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp inde Wekenshorst tussen 1. Lenart van Sechelen [Seckelen] 2. Mathijs Twuijsten 3. Lenart voirst 4. die copere voirst. ... (08-02-1628)

 

97. item Tonis Henrick Pauwels heeft vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Henrick Arien Maes ende Henrick Willem Maes als provisuers der taeffelen des heijligen geests tot Leende ende dat tot behoeff der selver taeffelen een jaerlijcken ende erfelijcken chijns van seven den halven gulden elke gulden tot twintich stuijvers ... in ende wt huijs hoff metten aengelage groot ontrent vijff vaetsaet in die prochie van Heeze  aen den ven tussen 1. Jenneke Bleesen met haeren kinderen 2. die Langstraet 3. Veenderstraet oft gemeijn straet 4. het Kemptsveltgen ... losbaar met hondert ende vijfendetwintich der gelijcker guldens met allen pachten ten tijde der lossinge... (08-02-1628)

 

98v. item Jan Antonis Smulders heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Dandel Claessen een stuck lants inde prochie van Leende onder Oesterijck tussen 1. [leeg] 2. Anneken Roelant Verbraken met haeren kinderen 3. [niet aanwezig] 4. Jenneke Tielkens met haeren kinderen .. (08-02-1628)

 

99v. item Aert Antonis Smulders heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Willem Jan van Houtsoen een stuck lants gelegen inde prochie van Leende onder Strijp tussen 1. Jan Engel Daemkens 2. Arien Willem Tonis 3. Jan Berchmans 4. Henrick Martens ... ende alsnoch heeft deselven Aert vercocht den selven coperen een stuck beempts gelegen inde selve prochie onder strijp tussen 1. Laureijs Loeffs 2. Laureijs voirst. 3. Jacop Luijten 4. Aelken Thijs Thijs met haeren kinderen ... (09-02-1628)

 

100v. item Wouter Peter Daems heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jacop Jan Jutten ende Delis Dries een stuck lants gelegen inde prochie van Leende onder Strijp tussen 1. die erfgenaemen Jan Willem Bluijssen 2. die gemeijn straet 3. idem 4. erfgenaemen Jan Bluijssen voirst. ...

 

101. item Peter Jan Jutten heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jacop Jan Jutten sijnen broeder een schuere metter plaetsen daer op staende totter paelen toe ende den coper sal mogen decken lacken ende leijnen onberoert vanden vercopere ende dat gelegen inde prochie van Leende onder Strijp tussen 1. die copere 2. die vercopere 3. die gemeijn straet 4. den vercopere ... (09-02-1628)

 

101v. item Henrick Peter van Buel heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jan van Hout een stuck hoefs gelegen inde prochie van Leende onder Strijp tussen 1. den coper 2. Laureijns Herpers met sijnen kinderen 3. den copere voirst. 4. den naebueren chijnsgoet ... (09-02-1628)

 

102. item Goort Willem Donkers heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jan Verstappen een stuck lants gelegen in die prochie van Leende onder Bossoeven tussen 1. Tielman Janssen van Sterxel 2. Henrick Leenen 3. Jan Antonis Verhagensoen 4. Tielman Janssen voirst. .. ende met alsulcken wegen als het heeft over Willem donckers gelaech daer aen den ecker voirst. liggende .. (14-02-1628)

 


102v. item alsnoch heeft Goort Willem Donckers vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Tielman Jansens van Sterxel een stuck erfs gelegen in de prochie van Leende tot boshoven tussen 1. den copere 2. Henrick Leenen 3. die gemeijn streat 4. den vercopere ...

 

103. item alsnoch in qualiteijt als boven heeft Goort voirst. noch vercocht ende heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Corsten van Moll een stuck erfs in die prochie van Leende onder Bossoven tussen 1. Tielman Jansen van Sterxel 2. die gemeijn straet 3. die erfgenaemen van Joost Coppen 4. sHeeren Aert ...

 

103v. item alsnoch heeft Goort Willem Donckers helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jacop Joost Coppensoen een stuck erfs gelegen inde selve prochie onder Boshoven tussen 1. die gemeijn straet 2. eenen gemeijnen eckerwech 3. Reijm van Moll 4. die gemeijn straet 3. ... (09-02-1628)

 

104. item Jacop Arien Tonissoen heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Margrieten Joosten van Erpdochter weduwe wijlen Jan Willem Bitterssoen een stuck lants gelegen in de prochie van Leende tussen 1. Willem Belien 2. die vercopere 3. Willem Engelen met sijn voirkint verweckt bij Delissen Bocxdochter 4. sHeeren Aert ... (23-02-1628)

 

105. item Anneke weduwe Roelant Verbraken met wt crachte ende machte van haeren kinderen alsere gegeven ende wt crachte van testamente bij haer ende haren man gemaeckt voir scepenen van Leende gepasseert met clausule luidende aldus "voorts maken ende geven sij testatueren voirst. deen den anderen den langstlevende van hen beijden reciproce vollen macht ende dispositie om te moegen vercopen te allijeueren ende transporteren de lasten ende te beswaeren ende hunnen vrijen wille te mogen doch oft sij beijde inde leven ware alle hunne goeden soe haeffelick ende erffelijck egene wt geschijden ec alsvolgende het testamiene wesende de data van (07-07-1616)". heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Wouter Janssen een stuck groesen gelegen in de prochie van Leende in de Ren tussen 1. Jacop Jacops Gelaesmaecker 2. eenen doorgaende wech daer veel den overwegen 3. Peter Willem Bitters 4. den Veenwech ... (23-02-1628)

 

106. item alsnoch in qualiteijt als voir staet soe heeft Anneken weduwe Roelants Verbraken wt crachte ende machte wt testamene als boven verhaelt helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Arien Jan Necker een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende gelegen inde Molenschutten tussen 1. Henrick Franssen van Someren 2. Dielis Aerts Wouterssoen 3. Theus Weijnen met meer anderen 4. Aert Jacops ... (23-02-1628)

 


106v. item Jan Engel Daemkens achter gelatenweduwer Henricken sijnder huijsvrouwe gelanckende die, macht hem gelaten bij de testamente met den selver Henricxken gemaeckt bij de heer pastoir ende getuijgen opten (15-10-1608) gepasseert voir ons scepenen gebleken sijnde Jan Peter Cleverssoen man ende momber Willemken zijnder huijsvrouwe Margriet Marijken alle wittige dochteren van Jan Engel Daemkens ende Henrixken vernoempt met hunnen gecoren mombers die voirst gesusteren meerderjaerlix wesende hebben tesaemen ende ellick van hun besundere wittelijck ende erffelijck vercocht Marcelis Mathijssen een stuck lants gelegen inde prochie van Leende tussen 1. Henrick Hanssen 2. Willem Peter Engelen 3. Merrij die weduwe Thijs Brouckmans 4. Vreijs Loeffs ... (16-02-1628)

 

108. item alsnoch in qualiteijt als boven soe heeft Jan Engel Daemkens vercocht overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Willem Lanberts een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende inde Jansburch tussen 1. Willem Verhagen 2. mr. Reijm Hoirs 3. Aert Cox 4. Henrick Hanssen ...

 

108v. item Henrick Jan den Smetsoen heeft door procuratie van Henrick Antonis ende Baltis Sijmens van Achel hun Henricken voirst gec. .eet voir scepenen alhier vercocht overgegen ende mechtich gemaeckt Gielen Willem Bleesen een gedeelte hun Henricken ende Balissen hun loe coenp. in het gelaech met gedeelt wesende hunnen apat eijssende op Michiels voirst gelach daer Michiel op gemelt heeft soe vortijdig die voirst persoenen Balis ende Henrick op hunnne persoen ende goederen hebben ende naemaels vercregen ende Henrick Jan den Smet heefter helminge vertijdenisse gedaen doer .. vanden persoenen voirst ... (26-02-1628)

 

109v. item Willem Loeffs als broeder van Jacominen Loefs Willem Loeffsdochter heeft gecalengeert ende onderstaen als naeder van bloede een stuck lants in die prochie van Leende onder Boshoven gelegen als Jan Gerit Bacx in cope heeft vercregen van Gerit Antonis ende Aert Coppen wittige mombers van Dirck sone Jacop Wespen ende Loeffs Willem Loeefs oock momber van Jacominen dochter Jacop Wespen voirst. ende Jan Gerit Bax heeft Willemen voirst den coop overgegen ende heeft sijn gelt ontfangen clinckende ende blinckende (28-02-1628)

 

110. item Willem Loeffs als broeder ende momber van Jacominen Loefs sijn suster heeft gecalengeert ende onderstaen als nader van bloed eeen stuck lants gelegen in de prochie van Leende onder Boshoven als Jan Janssen de Smet in cope heeft vercregen van Goort Tonis ende Aert Coppen wittige mombers van Dirck Jacop Wespensoene ende Loeff Willem Loefs oock momber van Jacomine dochter Jacop Wespen voirst. ende Jan Janssen voirst heeft het Willemen voirst den coop overgegeven voor Jacominen Loeffs sijn suster ende Jan voirst heeft zij ngelt ontfangen (28-02-1628)

 

110v. item alsnoch in qualiteijt als voirst. staet soe heeft Willem Loeffs voirst. noch gecalengeert een stuck erfs gelegen in de prochie van Leende onder Oesterijck als Dirck Henrick Verbrakensoen in cope heeft vercregen van die voorst wittige mombers ende Dirck voirst heeft die coop overgegen aen Willem voirst. ...

 

111. item Henrick Arien Maes heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht met erfmangelingen aen Willem Lamberts een stuck groesen gelegen in die prochie van Leende onder Strijp tussen 1. Dries Leenen 2. mr. Reijm Hoirs 3. Peter Willem Bitters 4. Meriken die weduwe van Arien Verover ... (28-02-1628)

 

111v. item Willem Lamberts heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht in erfmangelinge aen Henrick Arien Maes een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp tussen 1. Peter Willem Bitters 2. Jan van Hout 3. Jan Jan Baten 4. mr. Reijm Hoirs ...

 

112v. Henrick Henrick Leenen heeft wittelijck ende erfelijck vercocht Jan Antonis Bocx een jaerlijcken ende erfelijcken chijns van drie gulden ellijcken gulden tot twintich stuijvers gerekent jaerlijcker rente alle jaer te gelden ende te betaelen ... in ende vuijt een stuck lants onder die prochie van Leende gelegen genaempt die Soeij tussen 1. Wouter van Velthoven 2. Henrick Goorts van Velthoven 3. vander Heeserpat tot den hofstadtswech. Noch in ende vuij teen stuck groesen geheijten die Cortstraet onder die voirst prochie gelegen tussen 1. Wouter van Velthoven 2. Arien Hoeben 3. Henrick Verbraken tot aen Mathijs Bleesen ... (29-02-1628)

 

114. item Jan Antonis Smulders heeft wittelijck ende erfelijck vercocht Antonis Janssen Bacx eenen jaerlijcken ende erfelijcken chijns van acht gulden jaerlijcx den gulden tot twintich stuivjers gerekent in goede provissie gelden jaerlijcker rente alle jaer gleden ende te betaelen ... in ende wt huijs hoff metten aengelage gelegen in die prochie van Leende tot Oesterijck tussen 1. Jan Peter Bitters 2. Henrick Willem Maes ende die weduwe Jan Jan mr. Delis met haeren kinderen 3. die weduwe Frans Berchmans met haeren kinderen met meer anderen 4. die gemeijn straet. Noch in ende wt een stuck groesen gelegen in de Scaveijen onder die voirst prochie gelegen tussen 1. Jan van Lissent 2. Jan Oerlemans 3. die gemeijn Aa 4. den Scaveijenwech ... losbaar metter somme van eenhondert ende vijftich der gelijcken gulden .. (02-03-1628)

 

115. item Willem Peter Goijens heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jan mr. Reijm Hoirssoen een stuck erfs oft eenen dries met eenen ecker daer aen gelegen in die prochie van Leende tussen 1. Jacop Luijten Gelaesmaecker 2. mr. Reijm Hoirs 3. langs den kerckpat 4. die gemeijnstraet ... (13-03-1628)

 

116. item Anneken weduwe wijlen Roelant Verbraken heeft wt crachte van testamente ... met helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Anneken (Goijens)weduwe wijlen Martinus Antonis Engelen een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende inde Scammert tussen 1. Peter Berchmans met sijnen kinderen 2. die kinderen van Andries van Put 3. aen die gemijen Aa 4. Aert Jacops ... (18-03-1628)

 

117. item alsnoch in qualiteijt als boven Anneken voirst heeft noch helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Reijm Thijs ende Aert Gijsberts een stuck erfs ofte houtwas gelegen inde prochie van Leende inde Steewige tussen 1. Jan van Hout met sijnen kinderen 2. Joost Coppen kinderen 3. den naebueren chijnsoget 4. die gemeijn stroom ..

 

117v. item alsnoch in qualiteijt als boven Anneken voirst heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Henrick Goorts alias Bull een stuck erf oft houtwas gelegen in de prochie van Leend etussen 1. die erfgenaemen Joost Coppen 2. Cornelis Reijnders met meer anderen 3. den naebueren chijnsgoed 4. die gemeijn stroom ofte Aa. [doorgehaald: die weduwe van Meussen Franssen] ...

 

118v. Henrick Goorts alias Bull hem sterckmaeckende voir sijn broeders ende susters ende Reijm Dielis van Vee mede ende ock voir sijn selven hebben helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Gerit Arien Bitters een stuck lants gelegen in die prochie van heeze genaempt die Truij tussen 1. Antonis Aerts 2. Jan Willem alias Snijder 3. Aert Coppen 4. eenen wech lopende naer het Heezerven ... (24-03-1628)

 

119. item Anneken weduwe Roelant Verbraken heeft wt crachte van testamente als voirst staet helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Peter Thomas Versantvoort een stuck lants gelegen inde prochie van Leende ontrent die Lijckeijnde tussen 1. Peter Aertsen 2. Jan Antonis Smulders 3. die weduwe Jan den Schoenmaecker 4. Philips Cemelincx ... (24-03-1628)

 

119v. item alsnoch in qualiteijt als boven heeft Anneken voirst vuijt crachte van testamente helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Willem Henrick Dingens een stuck lants gelegen in de prochie van Leende inde Broeckecker tussen 1. Peter Deelen 2. Niclaes Ballincx met sijnen kinderen 3. Sijken weduwe Antonis Smulders met sijnen kinderen 4. den copere voirst. ...

 

120v. item Henrick Vee heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Arien Frans Pompen een stuck groesen inde prochie van Leende onder Strijp genaempt inde Riesten tussen 1. mr. Reijm Hoirs 2. den cooper 3. Aert Raessen 4. mr. Reijm Hoirs ... (29-03-1628)

 

121. Merijken dochter Frans Verstappen geassisteert met mr. Jochem van Aelst haeren curatuer tot dese geassumeert heeft wittelijck ende erffelijck vercocht Willem Peter Goijens een stuck beempt gelegen inde prochie van Leende onder Strijp genaempt die Riest tussen 1. Aert Raessen met meer anderen 2. mr. Reijm Hoirs 3. Aert Raessen 4. Sijken Kerst .. (30-03-1628)

 

121v. item alsnoch in qualiteijt als boven den selven heeft vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Heijlken Willem Beliendochter een stuck lants gelegen inde die selve prochie genaempt den Noppenberch tussen 1. Wouter Belien kinderen 2. Henrick Coppen 3. Theus Weijnen 4. die erfgenaemen Jacop van Hall Lobben die weduwe Jan Belien met haeren kinderen

 

122v. item Gijsbert Peter Deelen heeft met helminge vertijdenisse vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht mr. Jochem van Aelst eenen hoff gelegen inde prochie van Leende tussen 1. den copere 2. Goort Tonis 3. Aert Jacops 4. die gemeijn straet ...

 

123. item den selven in qualiteijt als boven heeft wittelijck ende erfelijck vercocht met helmelinge vertijdingen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Dirck Jucken een stuck lants gelegen inde prochie van Leende inde Cransit tussen 1. Henrick Jan Pompen 2. Jacop jan Pompen 3. Henrick van Roij 4. sHeeren Aert ..

 


123v. item Henrick Derix Verbraken heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Dandel Claessen een stuck eckerlants gelegen inde prochie onder Oestrijck tussen 1. Lambert Willems 2. Aert jacops 3. Lijnen die naegelaten weduwe Frans Berchmans 4. die gemeijn straet ... (01-04-1628)

 

124. item Henrick Peter van Buelsoen heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Henrick Willemsen een huijs hoff metten aengelage soo groot ende clijn als daer gelegen is in die prochie van Leende onder Strijp tussen 1. Dirck Martens met sijnen kinderen 2. Jan van Hout met meer anderne 3. Dirck Martens voirst. 4. sHeers s.. ... in dese voirst copingen van het huijs ende hoff etc bekent Lijsken Philips, Henrick Willems tegenwoordige huijsvrouw haer in egene manieren affmochten aen te gaen waerom sij noch haere kinderen geen macht noch actie en sullen hebben te pretenderen nu noch hier naemaels te soecken noch te doen soecken maer sal tselve blijven tot behoeff van Henrick Willems voirst als copere ende nae sijn doot voir sijnen naecomelinge ende kinderen etc. sonder e. oft list ende wel verbaat te sijn soude Henrick voirst tot geenen onderstant van betaeln comen ... (08-04-1628)

 

125v. Wouter Frans Smulders ende Mathijs Bullens ende Peter Henrick Frans Smulders ende Sander Henrickx als momber van Peter Frans Smulders kint hebben te samen elck een voir all geconstitueert ende procuratie gegeven ende gemechtich als ofte gelijcker hant bij malcanderen waeren om te vervolgen te vesten ende te bewaren Willem Jan Bitters een huijs hoff schuere metten aengelaege elck een van hun alles ofte altesamen presen waeren sonder e. oft list ...

 

127. Peter van IJck gelangt in Eijndhoven van ons .. drie rijcxdalder , twee ducatoir, twee gouwen coninxdalder, noch drie gout guldens, noch eenen gout gulden, noch eenen beerkers rijcdalder, noch eenen rijcxdalder

 

127. Jacop den Gelaesmaecker gegeven enen gout gulden, noch een ducatum. Noch twee rijcxdalder noch een mat met eenen schilling noch een festen ...