R.A. Leende

 

 

HLZR 1637  (1622-1626)

 


1. geloften ende panden te .. ende dach neven van het jaar 1622

ligger voor Henrick [Joost] Goossens Jacop Bluijssen (schepenen)

 

2. item Peter Clevers vorster tot Leende nomine officii door bevel van mr. Jochem van Aelst stelt dag en recht Aerdt Buijs tegen Hanrick Willem Buijkens tegen den naesten so voor als recht is (18-05-1622)

 

2. item Jan Engel Daemkens ende Bernard Pompen stellen te buerde, om te verhueren een stuck lants gelegen in de parochie van Leende, geëvinceert wesende toebehorende, Jacop van Hal ende Cristina weduwe van Thijs Janssen ende Merij Timmers erfgenaemen so sij vercklaerden ende dat voer gebreck van betaelinge van een rente van vier gulden siaers ende dat te gebruiken tot 8 maart eerstkomende met gerede gelden ende hebben daer voor geboden in afkortinge van meer pacht, die somme van twee gulden ende die schade van recht ... so heeft het Peter Clevers vorster tot Leende, tselvige afgehangen voer alleman ende is die hueringe aen personen gebleven voor die somme voerst. ...

 

3. item Henrick Willem Maes (sr of jr?) heeft verkocht een aengericht toebehoerende Hoebert Sijmons van Pelt een koe met een verck ende dat vt kracht van schepen vonnisse voer die somme van negentien gulden met gerede gelden ... (17-05-1622)

 

3. item Peter Clevers vorster tot Leende, nomine officii, stelt dag en recht Arien Hoeben tegen Hanrick Bruijnen door bevel van mr. Jochem van Aelst tegen den naesten so veel als recht is (28-05-1622)

 

3. item Peter Clevers vorster tot Leende nomine officii stelt dag en recht Willem Hanrick Selkens tegen Hanrick Bruijnen door bevel van mr. Jochem van Aelst tegen den naeste so veel als recht is (30-05-1622)

 

3v. Henrick Willem Bueijkens stelt te beurde om te verhueren drie stucken erffs gelegen inde parochie van Leende onder Strijp (te weten) een stuck groesen genoempt die Donckerbroecken, noch een stuck genoempt het Belienbroeck ende een stuck lants gelgen inde Hoeffven toebehoirende Peter Wouter Daems ende dat te gebruijcken tot Sinte Marten ijerstcomende toe, ende dat doir gebreck van betalinge van seeckere achterstellige pachten van een jaerrenthe van sesthalven gulden siaers, ende dat met gereden gelde, soe verre als recht is, ende heeft Henrick evicteur voirst. daer voir geboden in affcortinge van meer achterstellige pachten de somme van achthalffven gulden ende de schade van recht van desen dage, ende soe daer niemant comen en is ijet meer daer voer biedende soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende tselvige affgehangen ten hoechsten voir alle man ende heeft Peter Wouter Daems tselvige gemijnt voir negendalffven gulden ende de schade van recht van dese dage op heerlijcke ende parate executie, vt in forma (31-05-1622)

 

4. item wij ondergeschreven zijn geweest met Tibis Roelants ten huijse van Aert Tonis Smulders ende hebben hem afgevraecht of hij die woorden wilden staen die hij Flips (van) Mol nae hadden geseijt waer op hij antwoerden dat hij souden beweijsen dat hij Flips selfs souden hebben geseijt dat hij een pert souden hebben gestolen (14-06-1622)

 

 

5. item wij ondergeschreven zijn geweest met Tibis Roelants (Tibos?) ten huijsse van Jan van Brug om hem af te vraegen of hij die woorden stont die hij Flipsen nae hadde geseijt waerop hij antwoordde ja al wat hij geseijt hadden dat hij dat stont naer en hadden hem geen schandael nae geseijt dat sijn eer te na souden gaen maer dat Tibis hem Flipsen self souden hebben verweten dat hij een pert souden hebben gestoelen (17-06-1622)

 

5. item Flips Mol geeft volkomen macht ende procuratie mr. Jochem van Aelst om te vervolgen alsulcken intriege als Aert Tonis Smulders ende Jan van Brug hem nae heeft geseijt om met recht te vervoegen ende in alle saecken wat Flips van doen heeft so wel in deen als in het ander ... (17-06-1622)

 

6. item Adam Willems stelt te buerde om te verhueren een op gewonnen stuck erfs om te verhueren toebehorende Peter Aelberts ende omdat het bij haaren op alsulken boven alle contributien ende schattingen die daer op souden mogen komen van dorpe wegen ende die schade van recht die daer op sijn ende op souden mogen komen tot heden ten dagen toe ende dat voer een rente van enen gulden jaerlijcks ende dat door gebreck van betaelinge van veel achterstalliggen pachten ende met gereden gelde ende aen te berden terstont ende tot st. Marten te verschrijven. ... Peter Clevers vorster tot Leende heef het geset voor vijf gulden ende die schade van recht ende dorpslasten ende so heeft het Peter Clevers afgehangen van scheren wegen voer alleman ... (27-06-1622)

 

6v. item mijn heer den drossaart heeft verkocht twee aengerichte koeijen toebehoerende Arien Pompen ende dat voer enige actien die hij op hem is te eisen van bruicken daer hij in is gevallen van den in put om dat Peter Cocx daer voor was klachtij of gevallen, dat zijn biezen die hadden gebrouben niet over en hadde gebrocht ende so heeft ze Peter Clevers vorster tot Leende in geset voer vijf ende twintig gulden ende afgehangen voer alle man ... (28-06-1622)

 

7. item mr. Jochem van Aelst stelt dach Jan Engel Daemkens tegen Lucas Bieris tegen een schepenvonnis al hier geoptineert mits gaders tgene is gevolcht ende dat so weer als recht is (16-07-1622)

 

7v. item Jinthis Hollen als man ende mombaer sijnder huijsvrouwe als naerder van bloede calengeert ende onderstaet al sulcken cope van seeckere bomen als Jan Willem Bitters gedaen heeft tegen ende met Jan Aelen ende heeft hem Jannen de penningen gepresenteert clinckende ende blinckende, ende soe Jan voirst. de penningen recufeerde te ontfangen heeft de penningen onder scepenen gestelt te verminderen ende vermeerderen nae rechts behoiren (23-08-1622)

 

7v. item Peter Wouter Daems heeft verkocht aengericht koren toebehoerende Hanrick Willem Snoeijen met die viem [vim, benaming voor een stapel of hoop] ende Peter Delen heeft die viem ingeset voer drie gulden ende Hanrick Verhoeven heeft het afgehangen van sHeren [wegen] voer alle man ende so daer niemant meer voor en was biedende so heeft het Hanrick gemeijnt van scheren wegen ende heeft Peter den koop overgegeven ende stelt den los op den derden dag ende heeft het verkocht door krachte van schepenvonnis dat Peter daer op heeft verworven ende dat voor seeckeren achterstaligge [betalingen] die Hanrick te achter is hebbende aen verschillende borgemeesters toen hij op Peters voerst. goed hadde gewoont ende gebruijckt ...

 

8. item Benaert Pompen ende Jan Engel Daemkens stellen te buerde om te verhuren een opgebouwen stuck lants in die parochie van Leende toebehoerende Jacop van Hal ende Christina die weduwe Mathijs Janssen ende Merrijken Sneijders [oorspr. Sneders] als sij verklaeren ende dat voer een rente van vijer gulende jaerlijcks ende dat te gebruijken tot St. Marten ierstkomende ende dat in afkortinge van achterstaligge pachten ende personen voerst. daervoor geboden dertich stuijvers ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft het afgehangen voer alle man ende so niemant meer was voer biedende so heef Peter Clevers gemeijnt ende hebben personen voorst. den huringe over gegeven...  

 

8v. item Jan Engel Daemkens belooft kosteloos ende schaedeloos te ontlasten Bernard Pompen van alsulken drie ende dertich als daer Bernaert voer heeft gelost ende een gelofte heeft gedaen aen Lenaert Lemmens? wesende van dato [leeg] met alle die verlopen die daer op sijn ende daer op sullen komen tot datum toe dat die penningen sullen worden gerestitueerd ende belooft Jan voerst. Bernaert op hem ende alle sijn goed hebbende ende verkrijgende op heerlijcke ende paraete excecutien als verreijte schult ...

 

9. item Willem Maes heeft verkocht aengericht stroo toebehoerende Marij van Tuijl ende dat met die viem ende heeft Willem voorst. daer voor geboden voer die viem twaalf stuijvers ende die schade van desen dage ende Tonis Naeten heeft afgehangen van sheren ende so daer niemanten was die daer meer was biedende so is den koop aen Willemen gebleven ende dat in afkortinge van sijn hefboeck dat hij daer op is eisende ...

 

9. item Willem Maes heeft verkocht aengerichten boeckweijt toebehoerende Peter Wouter Daems ende dat vt krachte van sijn hef in afkortinge van meerder somme ende dat met den vaet ende heeft daervoor geboden veertien stuijvers ende so heeft Tonijs Naeten afgehangen ...

 

9v. item Jacop van Hees stelt te buerde om te verhuren een opgewonnen stuck lants eertijts toebehoerenden Willem Heesterbeecx ende Jacop voorst. heeft daervoor geboden twee gulden ende die schade van dese dage ende dat met gereden gelde ende Peter Clevers heeft het afgehangen ... (19-12-1622)

 

10. item Hanrick L(=B)uijcken stelt te buerde om te verhuren seeckeren opgewonnen stucken erfs gelegen tot Strijp een genaempt die Hoef, noch een stuck groesen genaempt het Broecxken ende het Belienbroeck toebehorende Peter Wouter Daems ende Hanrick voerst. heeft daervoor geboden ses gulden ende die schade van desen daege ende so daer niemant en was daer meer biedende so heeft Peter Clevers afgehangen van sheren wegen voor alle man ...

 

10v. item Hanrick de Schoenmaecker, Jan Thomas, Willem Hannen, Lauwreijs Herberts ende Engel Berchmans hebben eed gedaen om te bedienen het borgemeestersambt voor den tijd van een jaar (29-12-1622)

 

10v. item Marijken Sijmons vuijt krachte van haeren man Sijmon Claessen woonende tot Gemert geeft volkomen macht ende procuratie Peter Clevers vorster tot Leende om in te vorderen van Hoebert Sijmons van Pelt al sulcken actien, schulden ende pretentien als Sijmon Claessen daer op is eisende van seker verschoten penningen die Hoebert voorst. van den voerst. Sijmon heeft ontvangen om met recht in te vorderen enen oft twee te ...

 

11. item Goort Tonis ende Jan mr. Dielis den jonge als mombers ende toesienders van Anneke die weduwe van Willem mr. Dielis hebben met helmelingen vertidinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacop Hanrick Dingenssoen een stuck groesen in de parochie van Leende genoempt het Broecxken in de Neerbeemd 1. Wouter vanden Biesen 2. Gielen Wreijssen de oude 3. de Aa 4. Peter Cocx . ... (12-02-1623)

11v. [bijgeschreven aan bovenstaande tekst:] item deze voorst. penningen hebben personen voorst. opgenomen in groten .et dat Anneke voorst. met hare kijnderen anders gebreck had moeten lijden also sij bekenden  

 

12-13. item op heden anno 1623 den XVII februari sijn voor ons ondergeschrevenen gecompareert in properen personen Gijsbert Janssen gesont sijnde gaende ende staende ende Heijlken sijn huijsvrouwe kranck te bedde liggende van de kinderpocken maar haer verstant, memorie wel machtig sijnde so het scheen om te maecken haar testament ende uiterste wille in bester formen als hiernaar volgt ... op de langstlevende, bij een tweede huwelijk gaan de goederen voor de helft naar de kinderen van Gijsbert en Heijlken voorst. en de overige goederen zullen gelijk gedeeld worden over voor- en nakinderen. De stackgoederen en het geld dat gekomen is van Heijlkens huis, staende tot Heeze, hetwelk ze van haar ouder saliger geerfd heeft, berustende bij Peter Goort Stoffels [oorsp: Peter Goert Stoffes] ter waarde van tweehonderd vijfentwintich gulden, zal "tot profijt van hen beijde kijnder voerst." zijn. Ondertekend door getuigen Tonis Donckers en Hanrijck Frans Pompen [beiden zelf ondertekend].   

 

13v. item Adam Antoni van der Beenen [Boomen] bekent ende lijdt in alles vermecht ende betaelt te sijn van Willem Donders van Litsenborch tot heden tot datum toe wat sij ooit oft enigsinds hebben gehandelt so van afgekochte staen ende ook geleend geld ... (03-03-1623)

 

14.-14v. item op heden anno 1623 den VII mart (07-03-1623) so is voor ons onder geschreven gecompareert de eersaeme Hanricxken Corsten Smetsdochter kranck te bedde liggende maer haer verstants, wille ende memorie wel machtich sijnde so het scheint, om te maecken haer testament ende uijtersten wille in bester vuegen als hier naer volcht ... in den ijersten maeckt [sij] Marijken weduwe Hanrick Peter Goessens den halve camp over den dijck tegen Hanricken Bonen op te delen ende noch maeckt sij Marijken ens darchtijch gulden vuijt die Schaveijen ende die sullen die kijnderen van Hanrick Bonen haer Marijken moeten geven ende betaelen ... ende alle het gene sij testatrisse voirst. alhier met der doot sal ruimen het sij haef off erf maeckt sij testatrisse die kijnderen Hanrick Bonen die welcke hij heeft verweckt bij Jenneken Corsten Smets sijn huijsvrouwe geen vuijt gescheijden waer off wat die bevonden sullen mogen worden ... Ondertekend door getuigen Tonis Donckers en Faes Vaes van Zon [beiden zelf ondertekend]

 

15. item Antonis Tielens, Aert Wouters, Willem Maes, Heijlig Geestmeesters tot Leende stellen te buerde om [te] verhueren een opgewonnen stuck groesen eertijts toebehorende Willem Heesterbeecx voor een rente van drie gulden jaerlicx ende dat door gebreck van betalinge van veel achterstallige pachten ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft afgehangen voor alleman ende Hanrick Goessens heeft gemijnt voor vier ende veertijch stuijvers ende die schade van desen dagen ... (30-03-1623)

 

15v. item op heden den [leeg] mart 1623 so sijn voor ons ondergeschreven gecompareert de eersaemen Gerit Jan Ruevenssoen kranck te bedde liggende maer sijns verstant wel machtich sijnde so het scheijnt ende Lijsbeth Hoebbrecht Sijmonsdochter [getr. 22-06-1616] sijn huijsvrouwe om te maecken haer testament ende vuijtersten [wille] in bester form als hier naer volcht ... maecken sij testatuen den enen den anderen hij sij wie van hen ten langsten souden blijven ten leven haef ende erf om te moegen verkopen te veraliueren ende transporteren off sij beijde in den leven waren sonder iemants tegen seggen ende dat om alle schulde te betaeln ende ook om haer beijde kijnderen op te voeden ende verder niet. ... in presentie Aert Gerits de Laet ende Jacop Bluijssens schepen

 

16.-16v. item op heden den 30 mert 1623 so sijn voor ons ondergeschreven gecompareert de eersaemen Hendrick Lenen gesont sijnde gaende en staende ende Anneken Loes [getr. 21-05-1617] sijn huijsvrouwe kranck te bedde liggende in het kijnderbedde maer haer verstants, wille ende memorie wel machtich sijnde so het scheijnt om te maecken haer testament ende vuijtersten wille in bester vuegen als hier naer volcht ... maecken sij deen den anderen den langst levende alles haere goederen haeffelijck ende erffelijck om die te mogen vercopen, veraliueren ende transporteren off sij beijde in den leven waren sonder iemants tot dat alle schulden sullen sijn betaelt ende oock die kinderen mede op te voeden tot dat ze haer broot sullen konnen vinnen ende ende of het geviel dat den langstlevende geraeckten enigen noot te hebben ofte gebreken off gevangenis off ... Ondertekend door Jan Engelen [Enghelen] en Hanrick Pompen [Hanrijck] [beide zelf ondertekend]

 

17. item op heden 1623 den 10 april sijn voor ons ondergeschreven gecompareert de eersaemen Hanrick Willem Bueijckens kranck te bedde liggende maer sijns verstant, wille ende memorie wel machtich sijnde so het scheijnt ende Mariken Ariken Maes sijn huijsvrouwe gesont sijnde gaende en staende om te maecken haer testament ende vuijtersten [wille] in bester vuegen als hier naer volcht ... maecken sij testatuen den een den andere so haef als erf geen vuijtgescheiden dat den langstlevende die selve mogen vercopen, veraliueren ende vertransporteren of sij beijde in den leven waren sonder iemants te vragen of daer tegen mogen seggen ende noch so begen sij testatueren dat Heijlken haer beijder dochter eens voor vuijt hebben [geen afsluiting]

 

17v. Goort Heijlen heeft volkomen last ende procuratie Goort Tonis sijnen vader [schoonvader] om van sijnentwegen in te vorderen alsulcke wittiche gulden permissen gelt als sijn huijsvrouwe [Joanna Goort Thonis, getr. 20-04-1618] toe soude komen van een huwelijkxe voorwaarde als haer toe soude komen van haeren overlede man Peter Hanrick Fous [getr. 18-01-1613] het sij met recht oft met der minnen hoe off wat hij die selve soude konnen bekomen salvo dat hij daer af sal doen rekingen ende bewijs van sijnen ontfangst [geen afsluiting] 

 

18. item Gielis van Bree ende Cornelis Schenckels als mombaers ende toesienders van de weduwe Jan Stratums ende Lambert Stratums met Peter Stratums sijnen broede als erfgenamen van de weduwe voirst. hebben tesaemen ende eendrachtelijck opgedraegen over gegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht en dat met helmelingen vertidinge Jacop Bluijssen, Jacop van Hees, Arien Nasen, Gijsbert Josephs, Tonis Donckers, Willem Maes een gelofte oft bescheijd op het dorp van Leende van dertienhondert achtenzeventig gulden gelijck het selve van de regeerders van Leende is ondertekent wesende van dato 1615 den letsten december .. (18-06-1623)

 


18v. ende dit voerst. gelt aen dander sijde gemensioneert heeft Arien Nasen driehondert gulden, Gijsbert Josephs driehondert, Jacop Bluijssens tweehondert, Tonis Donckers tweehondert, Jacop van Hees eenhondert gulden, Willem Maes eenhondert gulden, Jan Bonen eenhondert gulden.

 

18v. item dit bescheijd aen dander sijde gemensioneert ende opgedragen hebben se gelevert in handen van Gijsbert Josephs op dato anno 1623 den 8 october in presentie van Jacop Bluijsen ende Hanrick Joest Goessens schepen

 

19. item Antonis Tielens, Jacop Bluijssens als dekens van onze lieve Vrouwe stellen te buerde om te verhueren een opgewonnen stuck erfs toebehorende die erfgenamen van Jan Pauwels ende dat voor een rente van ses gulden jaerlicx ende dat door gebreck van betaelinge in afkortinge van veel achterstallige pachten ende Jacop van Hees heeft het ingeset voor drie gulden ende die schade van dese dage ende so daer niemant en was die daer meer was biedende, so heeft Peter Clever vorster tot Leende afgehangen voor alleman ende Jacop van Hees heeft gemijnt voor drie gulden vijf stuijvers ende die schade van desen dage (08-05-1623)

 

19v. item mr. Jochem van Aelst heeft dach gegeven Hanricxken die huijsvrouwe van Jintis Hollen tegen die weduwe Peter Stevens so voor als het recht is (29-05-1623)

 

19v. item Willem Hannen stelt te buerde om te vercopen seker aen gericht keenen met den stroo toebehorende de weduwe Hoebrecht Sijmons van Pelt ende dat in afkortinge van sijn hefboeck ende heeft het in geset die viem voor drie gulden ende die schade van recht ende Peter Clevers heeft het afgehangen voer alleman ende so daer niemant en was meer voor biedende so heeft het Clever gemijnt ende heeft Willem den koper overgegeven ... (27-07-1623)

 

20.-20v. item op heden den 16 augustus 1623 so sijn voor ons ondergeschreven gecompareert de eersaemen personen Martin Herincx van Miltenborch kranck te bedde liggende maer sijns verstants, wille ende memorie wel machtich sijnde so het scheijnt ende Jenneken sijn huijsvrouwe gesont sijnde om te maecken haer testament ende vuijtersten wille in bester vuegen als hier naer volcht ... maeckken sij testatueren deen den anderen het wie van hen beijden den langsten soude mogen leven alle haer goederen het sij haeffelijck ende erffelijck off wat sij testatueren enichsins macht over hebben om die te verkopen, veralieueren ende te vertransporteren tot hennen believen of sij beijde in den leven waren sonder iemants tegen seggen tot dat alle schulden betaelt sal sijn ende wat dan daer mee sal blijven als alle schulden sal sijn betaelt, sal den langstlevende besitten in tochten ende stellen hen kijnderen naer haer bijder doot als rechte erfgenamen om het overgebleven goed als dan gelijck te delen ... ondertekend met het merk van Marten Heringen en het merk van Jenneken sijn huijsvrouwe en het merk van Jacop Besteijkens oft Schoenmaecker en door Jan Enghelen zelf ondertekend. 

 

21. item Hanrick Dielis van Vee stelt te buerde om te verhueren een stuck lants gelgen tot Strijp in de parochie van Leende ende dat voer achterstallige pachten van een jaerlickse rente van vijf gulden toebehorende Jan Bluijssens ende Hanrick voerst. heeft het ingeset voor drie gulden ende die schade van desen dage ende dat te gebruijcken tot [leeg] ijerstcomende ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft het afgehangen van sheren wegen voor alle man ende so daer niemant en was daer meer voor biedende so heeft Peter Clever gemijnt van sheren wegen ende heeft Hanrick den koop overgegeven (08-09-1623)

 

21v. item die kijnderen van Jan Willem Jutten verweckt bij Lijn Guijens sijn huijsvrouwe hebben minnelijck gescheijden ende gedeijlt ende hebben die cavel voor schepenen ... [afgebroken door schrijver]

 

21v. item Jan Daemkens ende Jan Pompen stellen te buerde om te verhueren een opgewonnen stuck lants toebehorende Jacop van Hal met consorten ende dat voer een jaerlijcke rente van vijer gulden jaerlijcx ende personen voorst. hebben het ingezet voor tien stuijvers ende die schade van desen daege ende Peter Clevers vorster in Leende heeft afgehangen van sheeren wegen ende so daer niemant en was die daer meer voor was biedende heeft het selve gemeijnt ende heeft personen voorst die koop over gegeven .. (23-01-1624)

 

22. item mr. Reijm Hoirs stelt te buerde om te vercopen een aen gericht pert toebehorende Tonis Leenders ende dat door crachte van seker vonnis dat hij op den voorst. Tonis heeft opgelevert ende heeft het ingezet voor die somme van d achtich gulden ende die schade van recht ende so het af is gehangen voor alleman ende daer niemant en was die daer meer was voor biedende so heeft Peter Clevers gemeijnt ende heeft mr. Reijmen de coop overgegeven ... (27-01-1624)

 

22v.item Ida de naegelaeten weduwe van Antonis Peter Wreijssen heeft vuijt echter liefde end geste Maeijken haere dochter die somme van hondert gulden eens ende dat vuijt die huijssinge daer Ida nu tegenwoordich in woont met den aengelach so het daer gelegen is ende dat voor haeren getrouwen dienst die Maeijken haeren vader ende moeder gedaen heeft ende noch alle daegen doet ende Ida wil ende begeert dat Maeijken voorst. haere dochter sal hebben die voorst. hondert gulden voor vuijt het voorst. huijs, hoff met den aengelach aleer die andere kijnderen het voorst. gelach aen sullen mogen wenden ende alsdan gelijckelijck delen als se haer die voorst. somme sullen hebben gerestitueert ende dat Maeijken als dan wederom sal delen als die andere kijnderen ende voorst. histe heeft Ida haer gegven vuijt krachte van testament bij haer ende haeren man gemaect wesende van dato den 3 juli 1610. Aldus gedaen ten woonhuijsse van Ida voorst. op (05-02-1624)

 

23. item den heer drossaart heeft vercocht een aen gerichte koe toe behorende Tonis Wouters ende dat voor die somme van ses gulden ende die schade van recht ter goeder rekeningen ende dat voor achterstel van seker koeij dat Tonis voorst. van den here drossaert heeft gekocht .. (05-02-1624)

 

23v. item Lenart Hannen stelt te buerde seker aen gericht hooi toebehorende die weduwe Hoebert Sijmons van Pelt ende dat vuijt kracht van sijnen hefboeck ende dat in afkortinge van sekeren achterstel ende Lenart heeft het in geset den steen voor twee stuijvers ende Peter Clevers Vorster tot Leende heeft het afgehangen van sheren wegen ende so daer niemant meer ende was voor biedende heeft Clever gemeijnt ende heeft Lenart voorst die coop overgegeven... (12-02-1624)

 

24. item Lenart van Vechelen stelt te buerde om te vercopen een aen gerichte koe toebehorende Aert Buijens ende dat vuijt krachte voor achterstel van sijn hefboeck ende door gebreck van betaelinge ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft gepant ende Lenart voorst. heeft in geset voor den somme van veertien gulden en die schade van desen daege ende Peter Clevers heeft afgehangen van scheeren wegen voor alle man ende so daer niemant meer en was voor biedende heeft het Clever gemeijnt van scheeren wegen ende heeft Lenart die koop overgegeven ... (04-04-1624)

 

24v. item Reijm Hoirs stelt te beurde om te verhueren een opgewonnen stuck groesen eertijts toebehoirt hebbende Willem Heesterbeecx, ende dat door gebreck van betalinge van een jaerrenthe van twee gulden en vijfthien stuijvers, ende heeft Reijmen voirst. daer voir geboden in affcortinge van meer achterstellige pachten de somme van twintich stuijvers ende de schade van recht, ende dat voir een jaer gebruijcx, ende soe daer niemant comen en is ijet meer daer voir biedende, soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende tselvige affgehangen ten hoechsten voir alleman, en is de hueringe aen Reijmen voirst. gebleven ... (10-06-1624)

 

25. item Hanrick Dielis van Vee stelt te buerde om te verhueren een gelach toebehorende Jan Bluijssen gekomen van Delis Gijsen met consorten ende dat door gebreck van betaelinge van een jaerrente van vijf gulden ende Hanrick voorst. heeft daer voor geboden in afcortinge van meer achterstellige pachten die somme van vijf gulden en die schade van dese daegen ende dat voor het gebruijck van heden tot st. Maarten toe ende dat met gereden gelde ende so daer niemant meer en was meer voor biedende soe heeft Peter Clevers vorster in Leende tselvige afgehangen hochsten voor alleman ene is die hueringe aen hanrick gebleven ... (13-07-1624)

 

25v. item Antonis Tielens ende Aert Wouters als heijligeestmeesters tot Leende stellen te buerde om te verhueren een opgewonnen stuck groessen eertijts toebehoert hebbende Willem Heesterbeecx ende dat door gebreck van een jaerlijcxe rente van drie gulden jaerlijcx ende dat door gebreck van betaelingen van veel achtersteligge pachten. Item Antonis voorst. heeft het in gestelt voor die somme van XX . ende die schade van dese daege ende Peter Clevers vorster in Leende heeft het selve afgehangen van sheeren wegen ende Meus Broeckmans heeft het gemeijnt voor die somme van XXX stuijvers ende die schade van dese daege .. (31-07-1624)

 

26.-26v. item op heden 1624 den 15 october so sijn voor ons onder geschrevenen gecompareert de eersaeme Arien Jan Hoebensoen gesont sijnde ende Aelcken Jan Danckersdochter kranck te bedde liggende maer haers verstants, wille ende memorie wel machtich sijnde so het scheijnt om te maecken hen testament ende vuijtterste wille in bester vuegen als volgt ...  maecken sij .. deen den ander so haef als erf dat den langstlevende die sal mogen vercopen verallieueren vertransporteren ende wech westen oft sij beijde in menschelijcken form waeren hen vuijt gescheijden op dat de langst levende daer mede sal doen sijn vrije eigen willen .. noch willen ende begeren r. testatueren dat elcken haere beijde dochtere sal hebben ende gegeven ende dat voer haer onnoselheijt om dat die voorst. elck haere beijder dochter maar een hant heft ende die met den brant heeft verloren, een velt genaempt die Schaveijen tusschen 1. Lambert Joost Coppen 2. Hanrick Boomen 3. die gemeijnen Aa. 4 den Schaveijenwech sonder enige mindernisse van haer kindtsgedeelte ende als die voorst. elck dit voerst. legaet heeft genoten sullen als dan die kijnderen die r. testatueren bij den anderen hebben verweckt nae henne beide dood die resterende goeden gelijckelijck deijlen ... ondertekend met het merck van Arien Hoeben, Door Allt Donckers zelf ondertekend en door Willem Dankers als getuigen ook zelf ondertekend.

 


27. item Jacop van Hees als gemechticht van Hanrick sijnen oom stelt te buerde om te verhueren een opgewonnen stuck lants eertijts toebehoerende Willem Heesterbeecx ende dat door gebreck van betaelinge van een jaerrente van twee ende dat door gebreck van betaelinge van veel achterstallige pachten ende Jacop voorst. heeft het ingeset voor twee gulden ende de schade van desen daegen ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft het selve afgehangen van sheeren wegen ende so daer niemant en was daer meer biedende heeft het gemijnt van scheren wegen voor die voorst. somme ende heeft Jacop den coop overgegeven (30-10-1624) 

 

27v. item Aert Hanrick Willem Bueijkens heeft op vaergaende conditien verheuert een stuck lants toebehorende die onmundige kijnderen van Peter den Smet ende door gebreck van betaelinge van een jaerrente van twee gulden thien stuijvers ende heeft het selve ingeset voor enen pacht ende die schade van desen daege ende Clever heeft het afgehangen als voor ende gemijnt van scheeren wegen ende heeft het gemeijnt voor die voorst. somme ende heeft Aerden den coop overgegeven

 

28. Meeus Jacop Deckers druckt op Niclaes Swuijsten alsulcken gelo.. als hij is einende op de gemeijnte van Leende wesende van dato den 25 maij 1615 ende beloopt ter somme van een hondert ende seven gulden maer en sal den voorst. Claes maer een hondert gulden mogen eijsschen met vijf gulden ende thien tuijvers ende sal Claes die voorst. selve niet mogen eischen dan van heden over een jaer (03-11-1624)

 

28v. item Delis Goort Lobbensoen heeft volkomen last ende procuratie Goort Lobben sijnen vader om in te heffen ende bueren alle sijnen goeden die hij alhier tot Leende heeft ... (04-11-1624)

 

29. item Jan den sone van Arien Daems alias Vrient heeft op heden gepresenteert te tellen Wouteren Delis die somme van vijf ende tseventich gulden klinckende ende blinckende silver ende goud heijr komende van een rente van sekeren coop die Jan voorst. van Wouteren voorst. heeft verkregen welcke rente groot is negen gulden jaerlijcx ende Wouter voorst. heeft geweijgert die penningen te ontfangen ... (08-11-1624)

 

29v. item Jacop Macken van Weert beloeft te betalen na sint baptistdach ierst komende Hanricken Pompen die somme van eenhondert gulden den gulden tot twintich stuijvers gerekent permissie gelt  ... (09-11-1624)

 


30.-31v. item op heden in 1624 den 4 december so sijn voor ons ondergeschreven gecompareert de eersaeme personen Antonis Engelen ende Maeijken Engelen sijn huijsvrouwe beijde gesont sijnde, gaende ende staende met henne vrijen eigenen wille ende dat met goeden kennisse ende verstand om te maecken hen testament ende vuittersten wille in beter vuegen als volcht. In den iersten maecken r. testatueren haere heilen Godt almachtich ider sijnen hemelsche geselschap ende haere licsaeme der gewijder aerde als haere .iele daer van gescheijden sal sijn ende nu aengaende haere tijdelicke goederen die welcke sij testatueren alhier metter dood souden mogen ruijmen maecken sij testatueren deen den anderen alle henne goederen het sij haeffelijck ende erfelijck geen vuijt gescheijden dat den langstlevende die sal mogen vercopen, veralieueren ende vertransporteren wech te weten oft sij testatueren beijden in den leven waren ende dat den langst levende daer mede sal doen sijnen vrijen eijgenen wille sonder iemants behoeven te vraegen ende dat den langstlevende die penninge sal mogen verteren ende henne schulden daer mede sal bbetaelen . die penningen daer van procederende sal mogen gebruijcken daer het den langstlevende believen sal sonder iemants van henne beijder kijnderen behoven te vraegen oft oock enige mombaers ten oorsaecke dat hem den langstlevende begaet tot enen anderen huwelijck laeten te statueren het staat op het lantrecht. Item willen ende maecken sij testaetueren voorst. Barbara ende Gertruijt hare beijder dochteren die somme van elck hondert gulden ens vuijt haeren naegelaeten gerede goederen dat die voorst. Barbara ende Geertruijt die voorst. legaeten sullen hebben ende geven nae hen testatueren beijder leven ende niet eer voor sij testatueren beijde deser werelt sijn overleden sijn ende als sij testatueren henne goeden alhier met dood hebben geruijmt so stellen sij testatueren henne beijder kijnderen als iersten erffgenamen om als dan henne naegelaeten goederen gelijckelijck te deijlen hoeft voor hoeft die doede hant met die levende geen vuijt gescheijden maer sullen ierst ende vooral dese legaeten moeten betaelen al eer si jdie goederen van henne testatueren aen sullen moegen wenden ofte deijlen ende als Barbara ende Gertruijt dese voorst twee hondert te weten elck een hondert hebben ontfangen ende genoeten sullen als dan in die andere naegelaten goederen van henne testatueren als dan al enen diep moeten deijlen sonder dat hen dit voorst. laegaet ergens van sal korten ende dat voor henne getrouwen dienst die sij henne ouders hebben gedaen. ... [ondertekend door Tonis Engelen en Maiken Engelen en Jacop Pompen met Tonis Engelen en Maike Enghlen)

 

32.-32v. item Jacop Tonis Tonis heeft met helmelingen vertidingen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Daendel Klaessen een stuck lants in de parochie van Leende geheiten den Daelbos tusschen 1. Goort Lobben 2. Hanrick Bueijckens 3. Jan Hoeben 4 Wouter Mathijs Beelckens. Noch een huijs, hof metten aengelaege in die selve parochie gelgen tusschen 1. Hanrick Willem Maes 2. Tonis Engelen 3. de weduwe Jan Janssen mr. Delis met haer kijnderen 4. die straet ... (09-01-1624)

 

33. item Wouter Peter Delen heeft opgedragen ende overgegeven Jan sone Arien Daems alias Vrient enen jaerlijcksen chijns van negen gulden jaerlijcx die eertijts hadden gelooft te betaelen Jan Hanrick Stevenssoen Hanrick Peter Lenen in ende vuijt een stuck eckerlants tot Oesterick gelgen in de parochie van Leende tusschen 1. den coper Hanrick voorst. 2. Heijlwich Antonis Daems Daemsdochter met Kathalijn haerder dochter 3. enen wech 4. Marie Tonis met haere kijnderen ende Hanrick coper voorst. Noch in ende vuijt een stuck groessen in der selver parochie gelgen geheijten het Hulsbroeck tusschen 1. recko van onsser liever vrouwen altaer in der kerck van Leende 2. Jan Gueijens 3. Goeijart Gobben 4. Hanrick cooper voorst. verder vermellen der constitutiebrief daer van sijnde wesende van dato (1564) ende wouter vercooper heeft hier helmelingen op vertegen tot behoef van Jan voorst. ... (15-01-1625)

 

33v. item op heden heeft (G) Frans Maes eedt gedaen voor die naegelaten kijnderen Willem mr. Delis (20-01-1625)

 

34. item Marijke Lenart Hannendochter naegelaten weduwe Jan Willem Bitters de jonge met Willem Bitters ende Lenart Hannen als vaders ende mombaers van de voorst. Marijken hebben met helmelingen vertidingen opgedragen overgegven ende mechtich gemaect iin eenen ewigen recht Antonis Verhagen een stuck groesen in de parochie van Leende in de Brucxkens gelegen tusschen 1. die gemeijn Aa 2. Jan Engel Daemkens met meer andere 3. Tonis Delen 4. Anneke weduwe Willem mr. Delis met haere kijnderen also sij seiden ... (20-01-1625)

 

34v.-36v. item op heden anno 1625 so sijn voor ons ondergeschreven gecompareert de eersaeme personen Frans Berchmans ende Cathalijn Hanrick Lenen sijn huijsvrouwe [getr. 20-02-1610] om te maecken hen testamen ende vuijterste wille in bester vuegen als volcht ... maecken sij testatueren deen den anderen haeffelijck ende erffelijck geen vuijtgescheijden hoedaenich die bevonden souden mogen worden dat den langstlevende die sal mogen vercopen veralieueren vertransporteren wech te vesten off sij te testatueren beijde in menschenlijcken form waeren onbekront van iemand of sonder iemand behoeven te vragen ten vaere saecke dat hem den langstlevende tot enen anderen huwelijck gegeeft laten sij testatueren het staen op lantrecht. ende off het geviel dat sij testatueren kwamen te sterven ende henne kijnderen off dat henne kijnderen kwamen te sterven sonder enige wettige kijnderen of kindskijnderen achter te laeten willen end ebegeren sij testatueren dat alle die goeden die si jtestatueren ooit hennen kijnderen ahlhier met der dood souden mogen ruijmen so haef als erf bij hennen beijde vrienden gelijck gedeijlt sullen worden ... so maecken sij testatueren den langstlevende als hij hem tot enen anderen huwelijck heeft begeven een stuck lants bij Peter Thomas gelegen om die te mogen vercopen ende daer mede sijnen vrijen eigenen wille te doen off sij beijden leven waren... ondertekend bij mij Frans Berchmans, bij mij Sijn Hanricksoonen, bij mij Hanrick Frans Pompen als getuijgen [alle zelf onderschreven, Frans Berchmans, Sijn Hanrics, Hanrijck Fans Pompen]

 

37. item op heden 1625 den 20 februari so sijn voor ons ondergeschrevenen gecompareert die eersaeme personen Jacop Pompen ende Jenneken Gerits sijn huijsvrouwe beide gesont sijnde gaende staende haer verstants wille ende memorie wel machtich sijnde so het scheijnt ende dat met haeren vrijen onbedwongen wille om te maecken hen testament ende vuijtersten wille in bester vuegen als volcht... in den ijersten wederroepen sij testatueren alle voorgaende testamenten ende quodosillen voor datum deses bij henne testatueren gemaect dat die sullen sijn nul machteloos ende van hender .. oft dat de selve in gender manieren in geen recht en sullen worden gebracht ende om verder te kopen tot henne dispositien van henne tijdelijcke goede die en Godt heeft verleent willen ende begeren sij testatueren ... [afgebroken door schrijver]

 

37v. item Jan Arien Vrient beloeft te betaelen Jannen [leeg] Dingen Maes kuecht? die somme van ses en twintich gulden twelf stuijvers twee oert ende dat op lichtmisdach ierstkomende... (04-02-1625)

 


38. item Hanrick van Hees stelt te beurde om te verhueren een opgewonnen stcuk lants toebehorende die erfgenaemen van Willem Heesterbeecx ende dat door gebreck van betaelingen van veel achterstellige pachten van een jaerrente van twee gulden ende Hanrick heeft het in geset voor ses gulden ende die schade van recht ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft het afgehangen van sheren wegen voor alleman ende so daer niemant aen was daer meer voor biedende so heeft Peter Clevers gemeijnt die voorst. somme ende heeft Hanrick den coop overgegeven ... (17-11-1626)

 

38v. item Aert van Hees stelt te buerde om te verhueren een gelach toe behoirende die kijnder Elsken Timmers ende door gebreck van betaelingen van een rente van drie gulden tien stuijvers jaerlijcx ende Aert voorst. heeft het ingestet voor II gulden ende die schade van dese daege ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft het afgehangen van sheeren wegen ende Aert voorst. heeft het gemeijnt voor twee gulden ... (10-03-1625)

 

39. item Willem Hannen heeft vercocht een aengerichte koe toe behorende Aert Loeffs ende dat door gebreck van betaelinge van sekeren achterstel van sijn hefboeck ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft het afgehangen van sheren wegen ende heeft het gemeijnt voor negen gulden ende die schade van dese dage ende heeft Willem den coop overgegeven ... (07-04-1625)

 

39v. item Willem voorst. heeft op conditie voorst. vercocht een angericht pant te weten een pert toebehorende Wouter Wouter Beelkens oft sijne moeder ende dat door gebreck van betalinge van sijne hefboeck ende dat voor die somme van seventhien gulden thien stuijvers ende die schade van desen dage ter goeder rekeningen ende stelt den los op den derde dach ...

 

39v.-40. item Antonis Tielens ende Aert Wouters als Heilig Geestmeesters van de tafel van Leende stellen te buerde om te verhueren sekere stucken erfs bij personen voorst. geinsinsert ende dat door gebrekc van betalinge van een jaerrente van drie gulden jaerlicx van veel achterstellige pachten ende personen voorst. hebben die panden ingeset voor drie achterstellige pachten ende die schade van desen daege toegedaen ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft die panden afgehangen van sheeren wegen voor alle man ende so daer niemant en was meer voo rbiedende so heeft se Peter Clevers gemeijnt van sheren wegen voor die voorst. somme ende heeft die heiligeestmeesters den coop overgegeven ende dat een jaer lang te gebruijcken ende deen pant hoert Stijn Sillen ende een Jan Daemkens ende een Engel Berchmans (15-04-1625) 

 

40v. item heer Peter Vlemmincx kappelaen tot Leende stelt te buerde om te verhueren een opgewonnen stuck lants toebehorende Jenneken Loefs ende dat door gebreck van betaelinge van een jaerrente van drie gulden jaerlicx ende heer Peter Vlemmincx heeft het ingeset voor ses gulden ende die schade tot desen daege gedaen ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft het afgehangen van sheren wegen voor alleman ende so daer niemant meer en was voor biedende so heeft Peter Clevers gemeijnt voor die voorst. ende heeft hem die coop overgegeven

 

40v. item personen voorst. te weten die heiliggeestmeester hebben op voorgaende conditien ver.ert een stuck greossen toebehoerende die erfgenamen van Willem Heesterbeecx ende dat voor die somme van XXX stuijvers ende die schade van desen dage ende Hanrick Maes heeft het gemeijnt voor die voorst somme.

 

41. item heer Peter Vlemmincx heeft op voorgaende conditien verhuert als deken van die broederschap van onser lieve vrouwen een opgewonnen stuck groessen toebehorende die erfgenamen van Jan Pauwels ende door gebreck van betalinge [ingevoegd: van een rente van ses gulden jaerlicx] ende van heer Peter heeft het gemeijnt voor drie gulden vijf stuijvers endei schade van dese dage

 

41v. item Tonis Tielens, Aert Wouters ende Hanrick Maes als heijligeestmeesters tot Leende hebben vercocht seker schaerhout in een stuck groessen eertijts toebehorende Willem Heesterbeecx ende dat voor die somme van drie gulden sestien stuijvers ende Peter Clevers heeft het afgehangen voor alleman ende Aert Wouters ende Aert van Hall hebben het gemeijnt voor die voorst. somme

 

41v.-42. item Jan Engel Daemkens ende Jan Pompen stellen te buerde om te verhueren een opgewonnen stuck lants toebehorende die erfgenamen Jacop van Hall met consorten ende dat door gebreck van betalinge van een rente van vier gulden jaerlicx ende personen voorst. hebben dat ingeset voor thien stuijvers ende die schade van recht ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft het afgehangen van sheeren wegen voor alleman ende so daer niemant en was meer voor biedende so heeft Peter Clevers gemeijnt ende heeft personen voorst den coop overgegven (02-05-1625)

 

42v. item Adam Willems stelt te beurde om te verhueren een stuck groesen genoempt den groten Beemt toebehort Peter Aelberts, ende dat door gebreck van betalinge van seeckere achterstellige pachten van een jaerrenthe van twintich stuijvers siaers, ende dat om te gebruijcken tot sint Maarten ijerstcomende toe ... ende soe daer niemant comen en is ijet meer daer voor biedenden, soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende tselvige pant affgehangen ten hoochsten voor alle man present wesende, ende is de hueringe aen Adamen voor gebleven voor eenen stuijver, boven de lasten ende costen van recht (12-05-1625).

 

43. item Gijsbert op den Berch heeft gecaligeert ende ondersten of vernaerdert als naeder van bloede een stuck beemts off heijtvelt dat aen jacop Jacops den gelaesmaker het welcke Jacop heeft verkregen ende gekocht van Jan Daems ende Hein den Decker ende heeft Jacop die penningen gepresenteert klinckende ende blinckende silver ende goud ende so Jacop voorst. die penningen niet begeerden te ontfangen so heeft Gijsbert die penningen gestelt onder ons schepen te verminderen ende te vermeerderen nae rechts behoren ende Peter Clevers heeft Jacop het afgebodt gedaen naer rechts behoren (21-05-1625)

 

43v. item Hanrick Goossens stelt te buerde een opgewonnen huijs, hof metten aengelach tot Strijp gelgen toebehorende Aert Buijs ende dat met gereden gelde ende dat door gebreck van betalinge van veel achterstallige pachten van een jaarrente van twee gulden XV stuijvers jaerlicx ende Hanrick voorst. heeft het ingeset voor drie gulden ende die schade van desen daege ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft het afgehangen van scheeren wegen ende so daer niemant en was daer meer voor biedende so heeft Peter Clevers gemeijnt ende heeft Hanricken den coop overgegeven (03-07-1625)

 

44. item Hanrick voorst. heeft op Aerden voorst. verheurt een stuck groessen op voorst. conditien voor een rente van drie gulden ende heeft het gemeijnt voo rXV stuijvers ende die schade van desen daege ...

 

44. item Hanrick Goossens heeft op voorst. conditien verhuert een stuck groesen toebehorende Jan Maes ende Mathijs Aert Josephs ende dat door gebreck van betaelinge van een jaerrente van drie gulden jaerlicx ende Hanrick voorst. heeft het ingeset op voorgaende conditien ende Peter Clevers heeft het afgehangen van sheeren voor alleman ende heeft gemeijnt voor drie gulden ende die schade van dese daege

 

44v. item Arien Jansen den Smet ende Claes Vesters hebben van s Heeren wegen onder Gijsbert Josephs beslaegen alsulcken penningen als onder die voorst. Gijsbert sijn berustende die welcke toebehorende sijn Hanrick Flipsen als man ende momber van Aelcken sijn huijvrouwe dat Gijsbert die penningen niet en sal restuteren dan bij maenieren van recht ...

 

45. item Jan Tielens heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Hanrick Antonis Engelen soe een stuck lants in die prochie van Leende in die Cruijt gelegen tusschen 1. die weduwe Hanrick Loefs met haere kijnderen 2. Aert Loeffs 3. Jacop den jongen gelaesmaecker 4. den Muelenwech ... (11-07-1625)

 

45v. item Dirck Hanricks Verbraecken heeft met helmelingen vertidinge opgedragen, overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeenen ewigen recht Jan Tielens een stuck lants in de parochie van Leende tot Oesterijck gelegen tusschen 1. den heiliggeest tot Leende 2. de weduwe Gerrit de Bruijn met haere kijnderen 3. de weduwe Jacop Delis met haere kijnderen 4. de weduwe Willem Blesen met haere kijnderen ... (11-07-1625)

 

46.-46v. item op heden anno 1625 den 14 juli so sijn voor ondergeschreven gecompareert Antonis Tielens ende Aert Wouters als heijligeestmeesters tot Leende met bijwesen van den heere pastoor tot Leende ende dat in tegenwoordigheijt van Antonis Aerts so hebben die voorst. heijligeestmeesters met den pastoor Antonis Aerts gepresenteert te laeten gestaen mits betaelende sijn gebruck te betaelen van alsulcken onderpanden als den voorst. Tonis Aerts heeft verkregen van Aert Hoeben met Anna sijn huijsvrouwe vuijt welcke panden die dien heijligeest van Leende is heersende ...

 

47. item Hanrick Dielis van Vee stelt te buerde om te verhueren een opgewonnen stuck erfs oft gelach eertijts toebehoort die kijnder Joost Gijsen ende dat door gebreck van betaelinge van een jaerrente van vijf gulden jaerlicx waar van den voorst. Hanrick heeft enen constitutiebrief van die voorst rente ende Hanrick voorst. heeft het ingeset met gereden gelde ende schade van desen daege ende te gebruijcken van heden over een jaer voor die somme van twee gulden ende Peter Clevers vorster in Leende heeft het afgehangen voor alleman ende so daer niemant en was meer daer voor biedende so heeft Peter Clevers het gemeijnt van sheeren wegen voor die voorst. somme ende heeft Hanricken den coop overgegeven (21-07-1625)

 

47v. item Jan Engel Daemkens ende Arien Pompen stellen te buerde om te verhueren een opgewonnen stuck erfs toebehoerende die erfgenaemen van Jacop van Hal met meer anderen ende dat door gebreck van betaelinge van een jaerrente van vier gulden jaerlicx van achterstellige pachten ende willen het selver verhuere met gereden gelde ende die schade van desen daege op reiael exsecutien ende Jan ende Arien hebben het ingeset voor die somme van twee gulden ende Peter Clevers heeft het afgehangen van sheeren voor alleman ten hoochsten ende Jan Daemkens heeft het gemeijnt voor drie gulden ende die schade van desen daege (19-10-1625)

 

48. item alsoe Henrick Goijaert van Velthoven had gearresteert den perten van Frans Henricx Verbraecken ende zijn perdt soe heeft den selven Frans voor ons gebracht Dirck zijnen broeder den welcken voor Frans voorst. zijnen broeder is borge gebleven ende heeft gelost den recht ende den gewisde te voldaen onder verbant van zijnen persoon ende goeden (25-10-1625)

 

48v. item op den 10 november 1625 soe sijn voor ons comen Lijnken ende Jenneken naegelaten dochtere wijlen Huijbrecht Deckers [van Pelt] met bijwesen Peter Clevers vorster tot Leende ende hebben verclaert dat sij Wouter Coelen in absentie van Wouter opseggen den ecker geleegen inde Breetvennen die van hennen vader is gecomen seggende dat sij hem Wouteren rekeninge presentere ende voldoeninge.

 

48v. item Jan Goossens is dach gestelt bij den Heer voorschepen tegen Jan Bull omtrent van vonnisse onder sufficiente .. nae deser banckenrecht (15-12-1625)

 

49.-49v. item den 19 december 1625 soe zijn bij ons schepen ondergeschreven gecomen ten huijse van mr. Reijm Hoirs, Goort Tonis met sijn consorten ende Aert Wouters Reijm van Vee, Jan Verstappen ende Tonis Tielens met meer andere in de grote kamer van mr. Reijm voorst. ende hebben ons affgevordert alsulcken ordinantien ende ramingen als bij den heere drossaert schepenen borgemeesters kerckmeesters ende heijligeestmeesters met een deel vanden naegebueren als reprenteren het corpus van Leende gesloten ende gemaeckt hadden den 19 october anno 1624 met noch een ertrage vanden sovereijnen hoeve vanden coennincx ex het welcke wij in presentie van de voorgeneomde personen terstont hebben gelevert beijde die voorst stucken in handen van Antonis Tielens seggende dat hij tselve wel soude bewaren offer naederhant noch nae woerde gevraecht waerop dat stert Wouters ende Tonis antwoorden sij souden in s Heijlichsgeest comen

 

50. item Gerard Frans Smulderssoen gerechte oem van de drie kinderen van Jan Flips Corstens [van Vessem] verweckt bij Jenneken dochter Frans Smulders voorst. d’affliticheijt van Jacop Peter Vreijssen momber vande voorst. onmundige heeft de voorst. eedt gedaen als momber voor die voorst ommundige welcke eedt hem gerechtelick is voorgestelt in forma ten overstaan van Henrick Joost Goossens ende Henrick Jacop Coolen (02-01-1626)

 

50v. item op naevolgende conditien heeft Jan Thomas vercocht twee aen gerichte ketels toebehoerende Hanrick van Someren voor die somme van III gulden VIII stuijvers ende die schade van desen daege ..

 

51. item Willem Jan Jutten belooft te betaelen Hanricken van Hees van nu den ijersten dach mert ierstcomende over een jaer die somme twintich gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent op heerlijcke ende parato excecutien als verricht ende verwonnen met allen sonder enige oppositie van recht ... (19-01-1626)

 

51v. item Anneken Flips Corstens huijsvrouwe heeft met helmelinge vertidinge afgegaen haere tochten van een stcuk groessen genaempt het Jansburch ende dat tot behoef van haere kijnderen

 


51v.-52. item Jan Flips Corstens belooft te betaelen Gerard Frans Smulders als mombaer van die ommundige kijnderen van Jan Flips voorsch. verweckt bij Jenneken Frans Smuldersdochter ende dat tot proffijt van die voorst. onmundige enen jaerlijcken erffchijns van dertien gulden vijf stuijvers ende dat in ende vuijt een huijs, hof met den aengelach daer eertijts in is verstorven Frans Smulders in die parochie van Leende gelegen tusschen 1. die straet 2. Arien Jaecken? 3. die straet 4. de weduwe Jan Lobben. Noch in ende vuijt een stuck groessen het Jansburch gelgen in de selve parochie tusschen 1. Anneke Flips Corstens 2. Goort Tonis 3. die straet 4. Delis Bocx ... ende Hanrick Bacx geloeft voor henselven vreijschap ende ock voor Hanrick Flipsen sijnen swaeger voor het voorst. stuck groesen genaempt het Jansburg ende ... (26-01-1626)

 

52v. item Jan Thomas stelt te buerde om te vercopen seker aengerichte koe toebehorende Willem Bitters ende dat vuijt kracht van sijn hefboeck ende heeft het ingeset voo rvijf gulden ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft het voorst. pant afgehangen van sheeren wegen voor alleman ende so daer neimand meer voor en was biedende so heeft Peter Clevers gemeijnt voor die voorst somme ende die schade van desen daege ende heeft Jannen den coop overgegeven ... (05-10-1626)

 

52v. item Jan voorst. heeft op voorst. conditien vercocht een aengerichte koe toebehorende Tonis Lenen voor die somme van XIII gulden ende die schade van recht ...

 

53. item Willem Joost Coppen beloeft te betaelen den ses en twintichsten dach aprilis ierstcomende die Hanrick van Hees die somme van een hondert ende twelf den gulden tot twintich stuijvers gerekent permissi gelt ende dat op heerlijkce ende parate ecxsecutien als verreijckt ende verwonnen met allen recht sonde enige oppositie van recht ... (28-01-1626)

 

53. Lijsbeth weduwe Gerit Ruevens ende dat voor die somme van vijf gulden ende die schade van dese daege stelt den los als voor ende dat al op tselvige ...

 

53v. item Peter Peters van Woensel belooft te betaelen Hanrick van Hees die van twee ende tsestich gulden tien stuijvers den gulden tot twintich gerekent hiercomende van goede geleende penningen die hij bekent te dancken ontvangen te hebben ende beloeft die voorst. somme te restuteren den 24 januari ijerstcomende ende dat op heerlijcke ende parate excecutien als verreickt ende verwonnen met alle recht sonder enige opositie van recht ... (30-06-1626)

 

54. item Willem Jan Jutten beloeft Wouter Delen sijnen swaeger te ontlasten van alsulcken gelofte als den voorgenoemde Wouter heeft gedaen aan de heijligeest kijnderen van Leende voor Gielen sijnen broeder van een stuck groessen genaempt die groote Doeglen ende Willem geloft hem Wouteren dat hij die voorst. stuck groessen sal lossen ende afqueiten so dat het voorst. stuck groes wederom sal komen in de gelijcke deijlinge ende want Willem het stuck groessen niet af en lost sal Willem moeten corten aen sijn kijntsgedeelt (03-02-1626)

 


54v. item Willem Mathijs Peters alias Schepers beloeft te betaelen Cathelijn de weduwe Jan Engelen met haere kijnderen van heden binnen jaers die somme van een hondert ende ses gulden permissiegelt den gulden tot twintich stuijvers gerekent hiercomende van goede geleende penningen ende die sij bekent te dancke ontvangen te hebben op verbintenisse van sijnen persoen ene alle sijn goed haefelijck ende erffelcijk hebbende ende verkrijgende ende dat op heerlijcke ende parate excecutien sij als verreickt ende verwonnen met allen recht sonder enige oppositie van recht... (25-02-1626)

 

55. item Jan Fossen optinent van vonnisse tegen Arien Tonis met consorten gecondemneert hebben henne questien ende verschillen gesummeert ende gestelt in die vuijtspraecke van twee onpartijdige mannen bij elck van hen enen te kies ende sullen achtervolgen al het gene dat bij hen sal sijn vuijt gesproken op alsulcke penen als de selve henne goede mannen daer toe sullen ordinen ende decriteren die welcke sij daer af altijt sullen indemnen ende henne vuijtspraecke van beiden houden op verbant van henne respectiue personen ackort sullen enen overman mogen assummeren (23-03-1626)

 

55v. item mr. Reijm Hoirs ende Hanrick Goort Bull als dekenen van de broederschap van onser liever vrouwen stellen te buerde om te verhueren een stuck groesen toebehorende de erfgenamen van Jan Pauwels te gebruijcken tot sint Maarten ijerstcomende ende dat door gebreck van betaelinge van veel achterstellige pachten van een jaerrente van ses gulden jaerlcix ende Peter Clevers heeft het afgehangen van sheeren wegen voor alleman ende mr. Reijm heeft het gemeijnt voor die voorst voor die somme van drie gulden end edie schade van desen daeege (23-03-1626)

 

56. item mr. Reijm Hoirs stelt te buerde om te vercopen twee aengerichte koeijen toebehorende Aert Buijs ende dat door gebreck van betalinge van een somme van vijf ende twintich . stuijvers hier comende van seker achterstellinge van hueringe van huijs, hof met den aengelach tot Strijp gelegen dat Gielen sijnen soon heeft geruijckt nae vermellen sijnder actien daer van sijnde ende mr. Reijm heeft die koeien ingeset voor die voorst. somme ende Peter Clevers vorster heeft het afgehangen voor alle man van sheeren wegen ende so daer niemant en was daer meer voor biedende so heeft het Peter Clevers gemeijnt ende heeft hem Reijm den coop overgegeven .. (22-04-1626)

 

56v. item Henrick Arien Maes, Jacop Pompen ende Henrick Willem Maes proviseurs der tafelen des heijligeest tot Leende stellen te beurde om te verhueren wt crachte van evictie een opgewonnen pant gelgen tot strijp onder die parochie van Leende eertijts toebehoirt hebben Willem Heesterbeecx ende dat door gebrekc van betalinge van een jaerrenthe van drie gulden siaers, ende hebben proviseurs voirst. daer voor geboden in affcortinge van meer achterstellige pachten de somme van vijffentwintich stuijvers ende de schade van recht, ende soe daer niemant comen en is nijet meer daer voor biedende, soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende tselvige affgehangen ten hoechsten voor alleman , ende heeft gemijnt Henrick Maes voor de somme van eenendertich stuijvers ende de schade van recht  ... (02-05-1626)

 

56v.-57. die selvige proviseurs hebben alsnoch verhuert dierse panden toebehoirende Jan Daemkens met meer anderen breder nae vermellen hennen constitutiebrieff daer aff sijnde, ende dat door gebrekc van betalinge van een jaerrenthe van drie guldne ende de schade van recht, ende hebben daer voor geboden ses gulden met gereden gelde, ende soe daer niemant comen en is ijet meer dare voor biedende, soo heeft Jan Daemkens aen hem gehouden voir ses gulden ende die schade van recht ...

 

57. item Arien Peter Tonis stelt in eodem forma te beurde om te verhuerne met gereden gelde nae vermellen sijnen constitutiebrieff een stuck groesen gelegen inde Schaneijen toebehoirene Henrick Lenen ende dat doir gebrekc van betalinge vna een jaerrenthe van vijff gulden VIII stuijvers ende hebben daer voor geboden drie gulden ende schade van recht, ende soe daer niemant comen en is ijet meer daer voor biedende, soe heeft Peter Clevers vorster voirst. tselvig eaffgehangen en is aen Arien voirst. gebleven in eadem forma.

 

57v. item Peter Tielens vuijt krachte ende in den naeme van Gueijen Arien sijnen schoonvader stelt te buerde om te verhueren een opgewonnen stuck groessen toebehorende Jan Dries of sijne erfgenamen ende dat door gebreck van betalinge van een jaerrente van drie gulden jaerlicx, Peter voorst. heeft het ingeset met gereden gelde ende dat te beruijcken van heden over een jaer voor die somme van dertich stuijvers ende die schade van desen daege ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft het afgehangen ten hoochste voor alle ende so daer niemant meer en was daer voor biedende so heeft Peter Clevers gemijnt van scheeren wegen ende heeft hem die hueringe overgegeven ... (12-05-1626)

 

58. item Jan Bonen heeft gecalengeert ende onder staen als nader van bloede alsulcken stuck lants als Arien Tonis Naesensoen heeft in coope verkregen van Gijsbert Josephs ende Arien heeft den coop overgegeven aen Jannen voorst. ende heeft sijne penningen ontvangen (16-10-1626)

 

58v. item Embert ende Bernard sonen Jan Pappen beloven te betaelen Jacop Antonis Engelensoen gesamenderhant ende elckeen voor al als schuldernaer principael ende dat van heden over een jaer dese naebeschreven specien tien dobbel pistoletten seven goud gulden eenen ongerse ducaet met ses gulden van intrest ende dat op heerlijcke ende parate axcecutien als verreickt ende verwonnen met allen recht sonder enige oppositie van recht ... (30-06-1626)

item dese geloft is voldaen op XXV gulden nae diebliven tot last van Bernarden maer bleven een voor al als principael (10-03-1636)

 

59.-59v. item op heden 1626 so sijn voor ons ondergeschreven gecompareert de eersaeme personen Mattheus Weijnen kranck te bedde liggende maer sijns verstands, wille ende memorie vol machtich sijnde so het scheijnt ende Heijlken Jan Belien sijn huijsvrouwe gesont sijnde om te maecken hen testament ende vuijtersten wille ... maecken sij testatueren rechproce d een den anderen alle henne goeden haeffelijck ende erffelijck hebbende ende verkrijgende geen vuijt gescheijden dat den langstlevende die sal mogen vercopen, veralieneren, transporteren ende wech vesten off sij testatueren beijde in den leven waeren sonder iemant te vraegen, voorts so stellen sij testatueren henne beijde(r) kijnderen naer henne beijde(r) dood als rechte erfgenamen om henne overgebleven goeden als dan gelijckelijck te deijlen hooft voor hooft. ... Item noch verclaert Matheus voorscr. dat waerachtich is dat hij met Lijpken sijn dochter ackort aen is gegaen dat Lijpken sijn [voor]dochter met Vaes Jan Wuijten [getrouwd: 14-01-1615] haeren man hem voor bij tocht hebben gegeven een stuck lants genaempt den Kerchorsecker met het half gelach met de schuer die bij het out huijs stont die welcke sij verclaert op het half gelach in sijn huijs vertiemeert te hebben.

Ondertekend met het merk van Heijlke en Mattheus en door Peter Bijtters (broer van Lipke Jan Bitters ?) persoonlijk.

 

60. item Wouter Coolen stelt te buerde om te vercopen twee stucken linnen laeckens ende dat door gebreck van betaelinge van seker vonnis dat den voorst. Wouter op Lijbbeken die weduwe Lambert Peters heeft geoptemeert van sekere afgekochte beesten van den voorst. Wouter heeft gekost voor schepenen ende Wouter voorst. heeft die twee stucken linnen laeckens ingeset die elle voor ses stuijvers in die schade van recht ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft het afgehangen voor alleman ten hoechsten ende so daer iemant en was daer meer voor biedende so heeft Peter Clevers gemijnt voor die voorst. somme ende heeft Wouter den coop overgegeven ende stelt den los op den derden dach (29-07-1626)

 

60v. item op heden 1626 so heeft Peter Bitters versocht aen Mathijs Blesen, Joost van Hout ende Joost Sebastiaens veste ende bewaeringe van seker huijs, hof van hen gekocht ende beneffens die veste presenteert den voorst. Peter gelt ende bij weigeringe van dien protecteert den voorst. Peter van voorder kosten schade ende te tresten die hem daer van souden mogen overkomen het sij bij brant off krijsvolck (12-08-1626)

 

61. item Hanrick Lenen heeft met helmelingen vertidinge opgedragen, overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Niclaes Ballincx een stuck lants in de parochie van Leende in die Breetvennen gelegen omtrent drie vaetsaet groot tusschen 1. Tonis Delen met meer andere 2. Goort Tonis met meer andere 3. Dries Lenen 4. de vercoper ... (17-09-1626)

 

61v. item Hanrick Goort Bull stelt te buerde om te vercopen ende dat vuijt crachte van sijn hefboeck een afgepande koe toebehorende Matthijs Blesen end Hanrick voorst. heeft het ingeset voor de somme van dertien gulden thien stuijvers ende die schade van desen daege ter goede rekeningen ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft se afgehangne van scheeren wegen voor alle man ende so niemant en was daer meer voor biedende dan XIIII gulden ende die schae van recht so heeft Peter Clevers gemijnt van sheeren wegen ende heeft Hanrick den coop overgegeven (14-10-1626)

 


62.-63. item op heden 1624 den 12 october so sijn voor ons ondergeschreven gecompareerd die eersaeme personen Aert Aert Raessen ende Willemken Stappers sijn huijsvrouwe ende Aert voorst. kranck te bedde liggende maer sijns verstants, wille ende memorie wel machtich sijnde so het scheen ende Willemken gesont sijnde ende dat met haren vrijen eigen onbedwongen wille om te maecken het testament ende vuijtersten wille in bester vuegen als hier naer volgt... maecken sij testuteren deen den ander het sij wie van hen beijden ten langste soude mogen leven om die te mogen vercopen veralieurende ende transporteren so ende wech te vestten off sij beijde in mensschelijcker vormen waeren sonder iemants te vraegen of tegen mogen seggen ten voersaecke dat hen den langstlevende behoef tot enen anderen huwelijck sal als dan staen op het lantrecht ende sal als dan den langstlevende niet mogen vercopen off veralieueren. Noch willen ende begeren sij testatueren dat Gerit hennen beijder soon sal hebben ende behouden vuijt henne naegelaeten geretste goederen die somme van hondert gulden ens ende dat den voorst. Gerit sal hebben ende behouden woningen in het huijs daer sij bestatueren sij testatueren nu tegenwoordig in wonen sijnen leefsdache off dat se hem een kaemer sullen laten in die voorst huijssinge so sij kijnderen des sullen komen ackorderen ten waer dat hem den voorst. Gerit tot huwelijck begaef sal als dan geen woninge hebben ende sij testatueren hebben haeren voorst. soon dit legaet vorvijt gemaeckt om dat hem den goeden Godt met blindheijt heeft geslaegen ende als dese voorst. legaeten sijn voldaen willen ende begeren dat henne bijder kijnderen nae hender beijder dood sullen deijlen hoeft voor hoeft voorts even diep als gerecht te ergenaemen souden enige kortinge van het voorst. legaet dat sij Gerit hennen soon hebben gemaect. ... Ondertekend door Aert Aert Raessen, Willem Stappers en Jan Engel Daemkens als getuigen [zelf ondertekend Aert Aert Raessen, Wijlleme Stappers Jan Engel Daemckens]

 

63v.-64v. item op heden 19 juli 1624 so sijn voor ons ondergeschreven gecompareerd die eersaeme personen Jacop Willem Bluijssen kranck te bedde liggende maer sijns verstants, wille ende memorie wel machtich sijnde so het scheen ende Jenneken [van de Gruijthuijsen] sijn huijsvrouwe gesont sijnde gaende ende staende om te maecken hen testament ende vuijterste wille in bester vuegen als hier naer volgt... willen ende begeren sij testatueren dat den langstlevende sal moeten tellen off bewijsen vuijt die geretste goeden die sij alhier hebben alsulcke penningen off geloeften als sij testtueren Frans hennen beijder soen ten huwelijck hebben geloeft te geven ende als hennen soen Frans die voorst. geloeften heeft ontfangen so maecken sij testueren henne resterende goeden deen den anderen haeffelijck ende erffelijck geen vuijt gescheijden dat den langstlevende daer mede sal doen sijnen vrijen eigen wille of sij beide in den leven waeren dat den langstlevende die sla mogen vercopen verallieuren vertransporteren off sij beide in den leven waern geen vuijtgescheijden ten voorsaecke dat hem den langstlevende begeeft tot enen anderen huwelijck en sal den langstlevende niet hebben als die tochte van alle henne naegelaten goeden ende sullen al dan henne kijnderen henne goederen gelijckelijck deijlen salvo dat Frans hennen soen sal voortijd hebben voor dat Willem altijd heeft gestudeert die somme van negenhondert ende die sal den langst levende gehouden te sijn Willem moet geven tot sijn licenciaet ses hondert ende vijftich gulden ens ende sullen als dan gelijckelijck deijlen als dese voorst. legeten versten ende voor  al sijn voldaen ende betaeld ... Ondertekend door Jan Bluijsen [Jan Blluissen] [Jacop van Hees als getuige]

 


65.-66. item op heden den 19 juli 1624 so sijn voor ons comen Jan Dirck van Lill kranck nae den lichaeme ende Jenneken sijn huijsvrouwe wel passelijck gesont beijde hens verstants wel machtich ende gebruijkcende so het bleecke ende maecken hen testament in vuegen so volcht... dat die langstlevende van hen beijde naer afwesichheijt van hender een sal mogen vercopen . prijsen voor alle man henen huijs met den aengelaege staende binnen Hamont ende dat die penningen daer af comende sullen gestelt worden ter behoorlijcken rente salvo dat vuijt die selve penningen ierst sal betaelt moeten worden het gene voor het voorst. huijs noch te betalen staet. Item willen die voorst. testatuers dat henne kijnderen alle henne goederen tsijndertijt gelijck sullen deijlen hoeft voor hoeft niet tegenstaende dat een stuck ackerlants gelgen op den Lindenberch tot Hamont het welck die voorst. testatueren hadden vercocht gehadt is vernaerdert ende beschut bij Dirck henne sone ende also op sijnen persone gevest aen gesien ende om redenen dat Dirck voorst. den voorst. acker van sijns vaders geld heeft betaelt of immers den vaeder in sije plaetsse niet Dirck sijn soen noch een ontbrekende kijnd was liggende noch te sijn doecken maer in had dat Dirck voorst. hen soon den voorst. ecker voo rhem selven wilde behouden gelijck dien op sijne persoon gevest is sal als dan Dirck in tgemeijn moeten in brengen die penningen die sijn vader daer voor ontbuedelt heeft te weten die somme van een hondert ende vijf ende twintich gulden brabants luecken... heer Jacop van den Broeck pastoor tot Leende als nootschepen mits dat Jacop Bluijssen kranck was

 

66. item op heden 1626 den 15 october so heeft Amant Dirckxen ende Jacop Smulders eedt gedaen als mombaers ende toesijneders van het onmundich kijnd van Hanrick Hanrick Coolen verweckt bij wijlen Anneke Dirckx Mathijs Hermans

 

66v.-67v. item op heden den 19 januari 1624 so heeft Gerit Goort van Velthoven aen Jan Engelen bestelt op te bedienen het ampt van die burgemeesterschap vende dat voor een tijt van een jaer om te heffen ende te bueren alle die leden ende schattingen ende lasten hoe dat sij den dorpen souden overcomen off opgelegt souden mogen worden ende dat voor die straete van Oisterick ende Jan gelooft Gerit voorst. ten alle te ontlasten ... Ondertekend door Gherart Ghoerts en Jan Enghelen zelf

 


67v.-68v. item op heden anno 1624 is voor ons ondergeschreven gecompareerd Hanrick Josephs met sijnen vrijen eigen wille gesont sijnde gaende ende staende ende maeckt ende heeft vuijt rechter gitten Bernard Josephs sijnen soon ende dat voor sijnen onnoselen staet mits dat den voorst. Bernard niet wel bij sijn sinnen en is ende dat hem Godt den heeft heeft geraeckt om sijn memorien te beneven ende so heeft Hanrick voorst. hem daer voor ses hondert gulden staende aen klaer metter aerts staende in een stuck lants gelegen tot Hamont geheiten den Muelenkamp welcke stuck lants Hanrick voorst. heeft belendt met die voorst. somme so dat Bernard sal mogen gebruijkcen tot voldoeningen van die voorst. somme ende alsnoch geeft Hanrick voorst. hem Bernard een rente van twee hondert ende vijftich gulden welcke rente Hanrick voorst. hefet verkregen van Matthijs Reinkens staende op het dorp van Leende van welcke Gijsbert Josephs ock van gelijcke twee hondert ende vijftich gulden ende dit voorst. legaet sal den voorst. Bernard mogen he. ende aen verden nae die dood van Hanrick voorst. ende Hanrick voorst. stelt den voorst. Bernard sijn soon behalven dit voorst legaet te deijlen als alle sijn anderen kijnderen hoeft voor hooft ende Hanrick voorst. stelt over dit voorst. legaet om vuijt te reijcken ende op te maenen tot behoef ende onderhout van den voorst. Bernard Gijsbert Joseps sijnen broeder. Item alsnoch begeert Hanrick voorst. dat alle sijn kijnderen die welcke hij alsnoch heeft te bestaen sullen hebben vuijt sijnen haeffelijck goeden die somme van drie hondert gulden met een koe ende een bedde met sijn toebhehoorte ende als die kijnder gelijckelijck dit voorst. vuijtsetsel hebben gehadt so stelt Hanrick voorst. die gelijckelijck te deijlen in haef ende erf in geld gered ende ongered oock so stelt hij die verstorven kijnder in haere ouders plaetse so dat hij wilt ende begeert dat die kinderen nu verstorven sijnde sullen komen deijlen in haer moeders plaetse so wel in sijn gered geld alsoock ander haefelijckheijt ... Ondertekend door Hanrick Josephs en Ghijsbert Josephs [gooseps] en Willem Lammers

 

69. item Jenneken die naegelaten weduwe Marten Herincx van Miltenburch beloeft in hande te geven Michiel Peter Wouters alsulcke brieven als sij sullen lossen ende afiniren tot sHertogenbosch die Marten ende haeren man hebben belast ende geworven op haer goet wesende ter somme van vier hondert gulden ende Jenneken voorst. stelt Gielen die voorst. brieven in handen tot versekeringen ende waerantschap van alsulck huijs, hof als Gielen van haer heeft gekocht ende Jenneken voorst. die geloeft die voorst. brieven te laeten in haere volle leden tot

voorsekeringen van Gielen voorst. (29-01-1624)

 

69v. item Anneken Stevens met haren mombaer haer metten Here verleent heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jinthis Hollen een stuck lants gelgen inde parochie van Leende tusschen 1. die kijnderen oft erffgenamen van Marten Willem 2. Wouter Colen 3. Hezerpadt 4. Jan Henrick Dingens ... (12-02-1624)

 


70.-71v. item op heden den 3 maart 1624 so sijn voor ons ondergeschreven gecompareerd die eersaeme Jan Janssen mr. Delis kranck te bedde liggende maer sijns verstants wille ende memorie wel machtich sijnde so het scheen ende Gertruijt (Jan Coppen) sijn huijsvrouwe gaende ende staende om te maecken hen testament ende vuijterste wille in bester vuegen als hier nae volcht... maecken sij testatueren den een den anderen het sij wie van hen beijden in langsten souden mogen leven alle haere goederen die welcke sij testatueren alhier met der dood souden mogen ruijmen het sij haeffelick ende erffelick om die te moegen vercopen veralliueren vertransporteren oft sij beijden in menschelijcken form waren sonder iemants te vraegen of tegen te moogen seggen ende dat om haere beijde kijnderkens op te voeden ende tot den langstlevende moet inst ende drom alle henne beijden witteige schulden te betaelen ende dnae die dood van den langstlevenden stellen sij testatueren hen beijde kijnderkens als rechter erfgenaem. Alsnoch willen ende begeren sij testatueren ende geven sij vuijt rechter liefden ende dat om sekere oorsaeke Anneken haer beijder dochter een rente van dertich stuijvers jaerlicx staende aen Goort Sijmons tot Hees ende dander over gebleven goeden sullen sij kijnder dan gelijckelijck deijlen naer hen beijder dood ... Ondertekend met de merktekens van Jan en Gertruijt en ondertekend door Hanrick Goort Bull en Jacop Martens als getuigen

 

72.-72v. item Willem Donders ende Jenneken Bussen sijn huijsvrouwe sijn voor ons ondergeschreven gecompareerd met haeren vrije onbedwongen wille ende willen geven ende maecken Jenneken haer beijder dochter woninge haeren leefdach in het huijs daer sij nu tegenwoordich in woent het sij in de kamer off op de hert daer het Jenneken believen sal off dat haer die kijnder een huijsken sullen timmeren oft setten daer sij in iedere tijd is ende want Jenne op den hert wil ofte begeert te wonen sal als dien te bieden moeten sijn dat sij sal moeten woenen die gene die het selve huijs te deel valt off daer kijnderen het huijs aen vercopen ende noch geven sij personen voorst. Jenneken haere dochter een trissoor staende op den hert ende vijftich gulden ens sonder het aen haer kijndsgedeelte te korten ... (29-03-1624)

 

73.-74. item op heden den 3 april sijn voor ons ondergeschreven gecompareerd de eersaeme Willem Donders van Litsenburch kranck te bedde liggende maer sijns verstants wille ende memorie wel machtich sijnde ende Jenneken Bussen sijn huijsvrouwe gesondt van hert ende dat met haeren vrij onbedwongen wille om te maeken haer testament ende vuijtersten wille... maecken sij represe deen den anderen alle haere goeden haeffelijck ende erffelijck hoedanich die bevonden souden mogen worden dat den langstlevende die sal mogen vercopen verallieuren ende transporteren ende wech te vesten alsoff testatueren beijde in den leven waren om daer af te mogen leven haeren leefdach ende om alle schulden mede te mogen betalen of het gewil dat den langstlevende enige kijndere brachte tot huwelijcken staet met believen van den langstlevende ... ende nae de dood van den langstlevende stellen sij hennen biejder kijnderen als rechte erfgenaemen om als dan gelijkcelijkc in deijlen hoeft voor hoeft salvo dat sij testatueren in in willen ende begeren dat Jenneken haere beijder dochter sal hebben ende gegeven het gene sij haer hebben gegeven op 29 maart 1624 aldus ... Ondertekend door Hanrick Willem Maes

 


74.-75. item op heden den eersten mei 1624 so sijn voor ons ondergeschreven gecompareerd die eersame personen Peter Hanrick Dingenssoon kranck te bedde liggende maer sijns verstant wille ende memorie wel machtich sijnde so het scheen ende Catharina Willem Dondersdochter sijn huijsvrouwe gesont sijnde gaende ende staende om te maecken haer testmaent ende vuijterste wille in bester vuegen als hier naer volcht... maecken sij reprose deen den anderen alle haere goeden haefelijck ende erfelijck geen vuijt gescheijden het sij hoedaenich die bevonden souden moegen worden waer sij testatueren eenichsins kracht oft macht over hebben dat den langstlevende die sal mogen vercopen veraliueren vertransporteren wech te vesten off sij testatueren beijden in menschelijcke form waeren oft sonder iemants te behoeven te vraegen in waer dat hem den langstlevende begaef tot enen anderen huwelijck ende dan sla het staen op het lantrecht maer dan maecken sij testatueren den een den anderen een stuck lants genoemt den vrijdach die welcke sij testatueren in haeren beijde huwelijck hebben verkrechen ende verclaeren sij noch tegenwoordich noch te sijn onbetaeld ende so hem den langstlevende niet en befeeft to tenen anderen huwelijkc willen ende begeren sij testatueren dat den langstlevnede sal sijn ende lijven heer ende meester als voo ris verhaelt ende stellen sij testatueren henne beijder kijnder naer haer beijder dood als rechte erfgenaemen ... Ondertekend door Hendrick Dielis van Pelt en Jan Verstappen en het merkteken van Peter

 

75v. item Willem Peters alias Schepers als man ende mombaer Engel sijnder huijsvrouwe heeft gecalengeerd ende onderstaen als naerder van bloede alsulcken stuck lants als Willem Lamberts in coope hadde vercregen van Marijken Nesen alswaer Marijken voorst. vuijt crachte van procuratie van Willem haeren helmelinge heeft vertegen tot behoef van Willem Lamberts voorst. ende Willem Lamberts heeft die penningen te danck ontfangen (30-09-1626)

 

75v. item op naevolgende condities so heeft Wouter Delen vercocht een aengerichte koe toebehorende Joosten weduwe Joost Coppen ende dat voor de somme van XVI gulden ende stelt den los op den derden dach (02-10-1626)

 

76. item Wouter Delen stelt te buerde om te vercopen een aengericht pandt off Lechbett toebehorende de weduwe Gerit Ruevens ende dat door gebreck van betalinge van sijn hefboeck. Wouter voorst. heeft het ingeset voor die somme tien gulden ende die schade van recht ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft het voorst. lechbesten afgehangen van scheeren wegen ende heefft het gemint voor tien ende heeft Wouter den coop overgegeven (02-10-1626)

 

76. item Gijs Josephs heeft vercocht op voirst. een koe toebehorende Tonis Verhagen ende dat voor die somme van acht gulden XVI stuijvers ende stelt den los op den derden dach

 

76. item op voorst. condities heeft de weduwe van Hanrick Wreijssen vercocht een pert toebehorende Willem Engelen ende dat voor die somme van twelf gulden XVII stuijvers ...

 

76v. item so heb vuijt handen van Goort Tonis ontfangen een quitantie van Bernard Pompen wesende van dato (29-07-1619) noch een van Jacop Pompen wesende van dato (01-07-1623). Noch een van Hanrick Lenen van (04-07-1621) twee van Dries Lenen (28-05-1621 en 07-09-1621) dander (28-05-1622 en 07-04-1622). Noch een van Tonis Donckers van dato (08-12-1622). Dit sijn actesaem quitanties van Rogier vanden Broeck haeven ende te hebben die altesaem gecopieert

 

77. in den iersten de hof die Hanrick Pompen heeft voor XXVIII gulden tesaem aen Wouter Coolen. Aen Hanrick den Schoenmaecker een dobbel duckaet. Aen Anneken Ceelens 14 gulden laeken voor tou. Voor Hendrick betaelt aen die selve Anneken 35 stuijver aen mr. Jan betaelt 4 gulden voor Tonis aen hen beijden gegeven 25 gulden aen Hendrick betaelt deen hem lodder hadden gequiets 4 gulden.

 

78. item Dirck Juecken heeft Jacop van heen, Jan Verstappen, Jacop Dielis een rente gevest van drie gulden III stuijvers daer de iersten pacht af sal versechen in sint Jan Babtist ierstcomende in ende vuijt een stuck lants tot de prochie van Leende ginder over gelegen  1. den ouden dijck 2. die kijnder Aert Juecken 3. die straet 4. die kijnder Gerit Bacx (07-09-1623)

 

78. Peter Wouters heeft volcomen procuratie Gielis Gobben ende Reijm Thijs om Jacop Bueckens te ...