R.A. Leende

 

HLZR 1635  (1596-1606)

 

Reijm Jan Hoirs

Jan Peters

Jan Vesters

Jan van Horne (= Hoeve?)

Jan Pompen

Willem Snoeijen

Peter Driess

schepenen

 

den 17 januarij heb ik ontf(angen) van Hendrick Thijs - 1 brieff

Thijs Blesen en Litsenburger 1 brieff

 

f2v   19-11-1599      [Peter] Cocx heeft met helmelingen ve[rtidinge] opgedragen overgegeven ende mechtich g[emaeckt] in eenen ewigen recht Henricken Colen een stuck [erffe]nis in die parochie van Leende in die Doncken g[ele]gen, tuschen 1. Joest Cocx 2. die kijnderen van Peter Martens 3. Arien Verover met meer andere 4. die [].. Item noch een stuck erffenis daer bij gelegen genoempt het Daems beemtken tusschen 1. Joest Cocx voirst. 2. Willem van Vechelen 3. Henrick Bonen 4. der naebuer chijnsgoet

 

f3-3v [leeg]

 

f4     16-10-1596      Jan Broeckmans is affgegaen sijn tochte met helmelinge vertidinge van desen halven ecker hier nae beschreven ende soe heeft Reijner Jan Broeckmanssoen vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Adriaenen Arien Broeckmanssoen een stuck lants in die parochie van Leende in die Strijper Ecker gelegen tusschen 1. Wouter Verstappen 2. kijnde Peters van Bruegel 3. Jacob Thijs Hannen 4. sHeren Gemeijnt ...

 

         6-2-1598         Frans Pompen ende Wouter Fossen als gemechticht van die dochteren van Joest Wouters hebben met helmelingen vertidinge vercoft ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Lauwreijssen Herb[..] een stucxken groesen in die parochie van Leende tot Strijp gelegen op t Eijntken tusschen 1. Peter Gueijens 2. vercoper voirst 3. Tielen Heesterbeecx 4. der naeburen chijnsgoet

 

f4v   15-9-1597        Lauwreijs Lobben is affgegaen sijn tochte met helmelingen vertidinge van dese naebeschreven schuere voir sijn contigent. Item soo hebben Goijaert, Jan, Henrick, ende Anthonis kijnderen van Lauwereijsse voirst. vercoft, ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Marien Aerts ende Wouteren haren sonen alsulcken gerechticht als hen toecompeterende is in alsulcken schuere metten aengelaege alsoo selve gelegen is in die parochie van Leende tot Strijp, tusschen 1. Jacop Luijten 2. die straet 3. Jacop Luijten 4. Marie voirst. ...

 

f5                             Henrick Lobben ende Merij Aerts met Lauwreijssen Lobben als mombaer van Wouteren Anthonis Wouters haren sone int bijwesen van Wouteren voirst., hebben gedaen een erffmangelinge. Soe heeft Marij ende Wouter metten mombaer voirst. opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht met helmelingen vertidinge Henricken Lobben een schuer metten gront daer aen gelegen haer Marien met Wouteren haren sone toe competerende tusschen erffenis 1. Jacop Luijten 2. die straet 3. Jacop Luijten 4. Henrick Lobben voirst. ... Item Henrick Lobben heeft met helmelingen vertidinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Marien ende Wouteren voirst. een huijs metten aengelaege tot Strijp gelegen, tusschen 1. Willem Truijen 2. die straet 3. Peter Janssen van Buell 4. Jacop Luijten ...

 

f5v                           Marij Aerts ende Wouter Anthonis Wouters haren sone met consent en bijwesen van Lauwreijs Lobben als mombaer, geloven jaerlich te betalen Delissen Bocx alsulcken jaerrenthe van twe peters als Marij voirst. geldende was wter voirst. schueren, ende sedt hier voir tot eenen onderpande dat voirst. huijs van Henricken Lobben ... 

 

f6                             Henrick Lobben heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Luijten een schuer metter plaettschen gelegen in die parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. copers voirst. 2. die straet 3. copers voirst. 4 vercopers voirst. ...

 

          1-12-1597      Jacop Ghijbel Schepers ende Henrick Wilm Verhoeven hebben gedaen een erffmangelinge. Soo heeft Jacop voirst. met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Willem Verhoeven een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Langecker, tusschen erffenisse 1. Henricken voirst. 2. Jan Hanegen, 3. Jan Lobben 4. Jacop Aerts ...

 

f6v                            Henrick Willem Verhoeven heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Ghijbel Schepers een stuck lants gelegen in die parochie van Leende opten Nop tusschen 1. Anthonis Lobben 2. Mariken Verstappen 3. Bartholomeus Hermans 4. Mariken Gijssen ...

 

f6v                           Michiel Heesterbeecx als gemechticht van Jannen ende Willemen Gielis vande Brug wesende die selve procuratie de dato den VIen junij anno 1597 (6-6-1597) gepasseert voir notaris wonenden binnen Haarlem, ende getuijgen Willemen Tijmers ende Aert Anthonissen de Haes ende heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Leonaerden Hannen een huijs metten aengelaege in die parochie van Leende in die Leenderstraet gelegen, tusschen 1. Henrick Josephs Stappers 2. die kijnderen van Arien Broeckmans 3. Jacop Hannen 4. die straet ...

 

f7       26-2-1598      Henrick Henrick Lenensoen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Baeten een stuck lants in die parochie van Leende gelegen tusschen 1. de weduwe metten kijnde van Frans Lenen 2. Peter cocx 3. tkijnt van Willem Loefs 4. die straet ...

 

f7v     13-8-1597      Willem Wouter Genen inden name vande Aert Phlips Genen, ende Arien Aelberts als man ende mombaer van Elizabeth Phlips Genendochter sijnder wittiger huijsvrouwe ende Jan Phlips Genen voir hem selven ende mede inden name van Henrick Janssen van Roij sijnen swager als man ende mombaer van Elizabeth sijnder wittiger huijsvrouw ende hebben gedaen een scheijdinge ende deijlinge van allen den goederen hen achtergelaeten bij Phlipssen Wouter Genen ende Hillegonden sijnder wittiger huijsvrouwe. Item inden ijersten, soe is Willemen ende Arien te deel gevallen het huijs, hoff, metten aengelaege totten Nienweg paelen, ende noch het hoeffken, ende noch een lopensaet lants in die Weerder ecker voir wt te hebben, ende noch twe lopensaet lants aen Jan Claes Bueijens sijde gelegen, ... Item Jannen voirst. voir hem selven ende mede van Henricx sijns swaegers wegen is te deel gevallen die schuer metten lande daer bij ende aengelegen, ende noch twe lopensaet lants in die Weerder ecker gelegen, ende noch een stuck groesen in die Achelse beemden gelegen, ende noch een stucken groesen in die heerlijckz van Weerde gelegen, ende noch een daer tegen onder opte Leender sijde gelegen,... ende geloeft Joachim Wouter Genen als principael sup se et oia dat Aert voirst dese deijlinge van werden sal houden ... dies geloeft Willem Wouter Genen voirst hem Joachimus sijnen broeder van dese voirst geloefte van Aerden voirst. costeloos ende schadeloes te ontlasten …

 

f8v                            Willem Wouter Genen ende Adriaen Aelberts van Weerde hebben gedaen een erffdeijlingen van dese naebeschreven goederen, op die Tongelreep onder Leende en Weerde gelegen. Inden ijersten soe is Willemen te deel gevallen het hoeffken alsoe groot ende cleijn alst selve gelegen is,... Item Adriaenen voirst. is te deel gevallen, het huijs, hoff, metten aengelaege, alsoo tselve gelegen is totten Nienweg paelen toe, ... en dat aen Adam Pompen kijnde die helft van ses gulden siaers, ende noch aen die capelle opte Tongelreep onder Leende van vierdalven gulden die helft, ende die helft van vijffgulden aen Willem Wouter Genen voirst, ende noch die helft van vijff vaeten roggen jaerlicx te betalen aende proviseirs der tafelen des Heijligeests tot Weerde, ende geloeft Adriaen voirst .. dese voirst renthen alsoe te betalen dat het Hoeffken ende den Nelens ecker tot Weerde gelegen, van allen dese voirst. renthen ende lasten, tenemael daer aff costeloes ende schaedeloes ontlast sullen blijven ...

 

f9     19-1-1598        Heijn van Hall heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Joesten Baeten een stucxken hoefs groot ontrent vierdalff roeij, ende dat een hoecxken van Heijnen voirst. hoff, aen erffenis der erffgenamen van Merij Martens 1. die straet 3. die straet ...

 

f9v    17-4-1597       Jenneken Geridt Metsers is affgegaen haer tocht van desen naebeschrevene aengaende. Soe hebben Willem Ferwers ende Jan Theus als mombaers ende toesienders vanden ommundige kijnderen van Delissen Ferwers verwect bij Jenneken Geridt Metsers, vercoft ende met helmelingen vertidinge mechtich gemaect in eenen ewigen recht Aerden Dingens een stucxken groesen gelegen in die parochie van Leende tot Oisterick in die Bosch, groot ontrent dertich roeijen, tusschen 1. Aerden Dingens 2. idem 3. idem 4. Willems van Vechelen ...

 

[los papier:] kinderen ende erfgenaemen van (Jacob) Dielissen verweckt bij Digna H Maes

                                 moet zijn NA OVERLIJDEN JACOB DIELIS 1624

 

f10     10-5-1597      Hogaert Aert IJeuwenssoen als man ende mombaer Heijlken sijnder huisvrouwe die dochter van Henrick Daems, heeft wittelijck en erffelijck vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Reijmen Jan Hoirss sijnen swaeger een jaerlicxe renthe van drie gulden... oft soe groot ende cleijn als Willem Heesterbeecx te gelden plach...

 

f10v                          noch heeft Hogaert voirst als man ende mombaer Heijlken Henrick Daemsdochter sijnder huijsvrouwen wittelijck en erffelick vercoft ende overgegeven Reijmen voirst een jaerlicxe renthe van ses gulden jaerlicx die Jan Danckers hem Hogaerden voirst. geldende is....

 

f10v     28-6-1597    Henrick Lobben ende Reijm Jan Hoirs als volle macht hebbende van Christina Daems ende Jacopen Reijntken Driessoen haren swager, hebben gedaen een erffmangelinge. Soe heeft Reijm voirst met helmelingen vertidinge opgedragen ende noch sich gemaect in eenen ewigen recht Henricken voirst. alsulcken huijs, hoff, aengelaech metten ecker daer bij ende aen gelegen, tusschen 1 Arien Jutten 2. Juecxken Pompen metten kijnderen met meer andere, 3. Jacop Luijten, 4. die straet. alsoe sij seijden. Dies beloeft Henrick voerst. sup se ut oia, allen den chijns, die actie ende renthe aen Jan Dries, ende aen Willem Schepers metten kijnderen, aen Jannen Danckers dertich stuijvers siaers ende noch een derde gedeelte van twe gulden siaers welck Henrick voirst. verclaert dat Christina Daems oft haere goederen daer mede belast souden sijn,.... Item Henrick voirst. heeft met helmelinge vertidinge opgedragen, overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Reijmen voirst. een stuck lants tot Leende in die Breetvennen gelegen groot vijff copsaet, tusschen 1. Jacop Aerts 2. Jan Lobben 3. Peter Lenen 4. Peter van Hout ...

 

f11v    30-8-1597     Henrick Verbraecken heeft vercocht ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Willem Verbraecken een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Oisterick tusschen 1. Heijn Delen 2. Peter Wouters 3. Joest Goessens metten kijnderen 4. Peter Vriesen erffgenemen ...

 


f12       2-9-1598      Aert Henrick Dingens als man ende mombaer Ida sijnder huisvrouwe heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Bluijssen een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Strijp groot ontrent een lopensaet tusschen 1. Henrick Willem Bueijkens 2. die kijnderen Jan Gueijens 3. Henrick Aert van Hall 4. Wouter Jacop van Hees ...

 

          19-11-1599    Peter Coex heeft erffelic vercocht Hanricken Coolen een stuck erffenis in die prochie van Leende in die Donken gelegen tusschen 1. Joost Coex 2. die kijnderen van Peter Martens 3. Arijen Verover met meer anderen 4. die Aa ... Noch een stuck erffenis daer bij gelegen genoempt het Daemsbeemptgen tusschen 1. Joost Coex voirst. 2. Willen van Vechelen 3. Henrick Bonen 4. naebuer chijnsgoet ...

 

f13      28-2-1598     wij Remigius Janssen, Jan Verdonck, Jan Peters, Jan Vrienens, Adriaen Wouters, Jan Vesters ende Jan Bloijssen schepenen in Heeze ende Leende doen te weten, ... dat voir ons gecomen ende gecompareert zijn densaam Jan van Houdt, Joost van Erp, Jan Goossen borgemeesteren, Reijm Hoirs, Jan Bloijssen schepenen Jan Herbrechts, Joost Driessen, Peter Driessen heijlige gaestivri [heilige-geestmeesters] Herbert Joosten, Michiel Vriesen ende Adriaen Verover kerckmeesteren respectivelijck des dorps van Leende inden Lande van Brabant inden quartier van sHartogenbossche gelegen ende hebben altesamen inde name der gansser ende goeweder gemeijnten des dorps voirst. op eenen sondach off anderen dach daertoe bij de anderen doen roepen ende vergadert sijnde die welcke bekennen ende belijden, mits desen, met eenen gemeijnen verdrach erselver gemijnten dier den seer dringenden noot daer sij alwijl overmits desen tegenwordigen crijck ende oirlogen met belaeden zijn, vercocht getransporitert gegicht ende gegmelt te hebben vercopen ende grichte middelen Laureijssen Hollen alias Stevens tot Achel hondert gulden Brabants siaers twentich stuijvers elcken gulden gerekent in Brabant comis...bekennen ende belijden van Lavreijns Hollen alias Stevens ontvangen te hebben veertienhondert eenendachtich (1481) gulden...

 

f17      17-3-1598     Henrick Verhoeven als man ende momboir Marien sijnder huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Elizabeth Jacops naegelaten weduwe van Tielman Sijmons ter tochten, ende henen kijnderen ter erffelijckheijt, een stuck groesen gelegen in die parochie van Heeze aen die Moelen, tusschen 1. die kijnder Henrick Bueijens 2. Arien Aert Martens 3. Arien Aert Martens, 4. Jan Eijmberts van Oirschot... 

 

f17v.                         Aert Henrick Dingens ende Ida Adam Tielkens zijn wittige huisvrouwe beijde gesont wesende van lichaem, gaende ende staende, ende hen memorie ende vijf sinnen in alles wel mechtich, maken hen testamen ende wtersten wille, ende dat in bester formen als enichs testament mach wesen, met tegenstaende enich inpidiment dat geestelijcke oft weerlijcke rechten mochten contraxieren. Item inden ijerstig maecken ende ordinieren Aert ende Ida voirst. dat Aerts voirkijnderen vanden ijersten bedde verwect bij Anna Willem Verbraecken dochter sijn wittige huijsvrouwe saliger memorien sullen deijlen hender moeder goet nae doot van hen als die vervallen sullen wesen, ende allen goederen hem Aerden aengecomen van sijnen ouders ende vrienden ende oijck allen vercregen goederen in hennen ijersten houwelijck dat die sullen deijlen sijne kijnderen soe wel vanden ijersten bedde, als die naekijnderen ende dat hoeft voir hooft enen diep. ...

 

f18v                          Michiel Jan Heesterbeecx ende Willem Willem Ferwerss hebben gedaen een erffmangelinge. Soe heeft Willem voirst. tutor uxoris Michielen met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, een stuck groesen in die parochie van Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. Tillman Heesterbeecx 2. Ariken van Huechten metten kijnde 3. Jan Pouwels 4. die A...

 

                                 Michiel voirst. heeft Willemen voirst opgedragen met helmelinge vertidinge ende mechtich gemaect in eenen ewige nrecht een heijtvelt onder die parochie van Leende aen die Biesputten gelegen, tusschen 1. Jenneken Geridt die Metser tochten ende den kijnderen ter erfelijcheijt 2. Heijlken weduwe van Goijaert Wouters metten kijnderen 3. naeburen chijnsgoet 4. die A... (07-04-1598)

 

f19        3-6-1598     Jan Jan Gueijnenssoen met consent ende bijwesen van Jannen sijnen vader voirst. ende Marij Goijaert Reijmendochter, met Willemen Ruevens als daer toe gecoren mombaer, gelovten in houweelijcer voirwaerden tusschen Jannen ende Marijen voirst getracteerd, dat die een vanden anderen verbetert sal sijn (te weten) die lancxtlevende ter somma van eenhondert en vijftich gulden ...

 

f19v    13-6-1598     Henrick Lobben als man ende momboir Jenneken sijnder huijsvrouwe heeft met helmelingen vertidingen opgedragen ende mechtich gemaect Peteren Alen in eenen ewigen recht, een stuck lants tot Oevelweg gelegen groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Peters voirst 2. idem 3. Delis Verhagen 4. Arien Wouters ...

 

f20      18-6-1598     Jan Heijn Baeten heeft met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Stappers eenen erfbrieff van vijff gulden tstuck tot XX stuijvers als Marij Aerden Stappers alias Gijsselen eertijts gecoft ende vercregen heeft van Henrick Jacop Heijnselmanssoen al soe den selve gedicht ende gepasseert is voir scepenen van Heeze ende Leende wesende den selve die dato duijsent vijfhondert negen en vertich den 23en jarij ende geloeft Jan voirst. weerschap sup se et omnia ende hier mede is affgelost ende gequeten alsulcken effchijns ende jaerrenthe van vijff gulden, als Jan Stapperts eertijts gecoft ende vercregen heeft van Anthonis Hogaert Smeetssoen wesende den selven de dato den 9e marti anno 1556 ...

 


f20v     22-6-1598    Willem Wouter Genen heft met helmelingen vertidinge vercoft, overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Arien Aelberts tot Weerde allen alsulcke goederen ende cavele als hij gecoft ende vercregen heeft van Aert Phlips Genen sijnen neve, ende dat met alsulcken last als daer in is ende bevonden sal worden ende geloeft Willem voirst weerschap ...  

 

f21        4-8-1598     Jan Daemkens heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Willem Engelen een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende in die Roijbroecken tusschen 1. Peter Janssen van Hout 2. onmundich kijnt van Joest Goijaert Bueijens 3. Elken Berchmans metten kijnderen 4. die A, alsoe sij seijden, los en vrij uutgenomen vier gulden siaers aende naekijnderen van Arien Berchmans, ...

 

21v. item                  Servaes Adams heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge op gedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Jannen Dries een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende tot Strijp genoempt dat Donckerbrouck, tusschen 1. Henrick Aert van Hall 2. Deelis Bocx 3. Tielman Heesterbeecx 4. idem ... noch een stuck groesen in die selve parochie gelegen genoempt den Jansburch tot Strijp, tusschen 1. Jan Jutten, Aert Buijs 3. Jan Herbers, 4. die straet ... (09-08-1598)

 

f22                           Lenaert Hannen heeft vercoft ende met helmelingen vertidingen opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Dries eenen erffbrieff van eenen jaerlijcken chijns van ses gulden wesende den selven brieff de dato anno 1590 den 29 maij, ende geloeft Lenaert voirst weerschap sup se et aio ...

 

                                 Servaes Adams heeft vercoft ende met helmelingen vertidingen opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Lobben sijnen swager alsulcken erfgoederen als hem aengecomen en verstorven sijn van Geraerden Swuesten ende Libbeken sijn huisvrouwe hoedaenich die selvige mogen wesen ...

 

f22v                         Henrick Lobben heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Bernaerden Pompen alsulcke erffelijcheijt totten Nienwegpaelen toe als daer gesteecken sijn tusschen hen beijder erffenissen ende gelaegen ...

 

f23     3-10-1598      Dimpna Jan Joirdens naegelaten weduwe van Delis Hannen met haeren mombaers, te weten, Willem Jan Joirdens, ende Arien Hueben ter eenren ende Willem ende Elsken kijnderen van Delis Hannen verwect bij Dimpna voirst. met Lenaerden Hannen Elsken voirst. mombaer ter andere sijden, hebben gescheijden ende gedeijlt allen dese erffgoederen hier nae beschreven ende is Dimpna voirst. haer tocht vande selve goederen affgegaen met helmelingen vertidingen. item Willemen ende Elsken is te deel gevallen den vorsten ecker, noch drie copsaet op Willeken Neesen eckerbet huecxken, den Jansburch, die halff Ren neven Dries Weijnen kijnder sijde. Item Dimpna voirst. is te deel gevalllen die reste vanden Holenecker, noch anderhalff vaetsaet van Willeken Neesen ecker, die Rij noch die halff Ren hen toecompeterende. Item dese deijlinge is geschiet onpartidich voir scepenen ...

 

f24                           Willem Hannen voir hemselven ende Elsken sijn suster met Lenaerden Hannen haren mombaer hebben gedaen een scheijdinge ende deijlinge van dese naebeschreven goederen. Item inden naesten is Willemen te deel gevallen den halven vorsten ecker die sijde neven Willem Berchmans, noch anderhalff copsaet neven geen Veromer den halven Jansborch aen het beemtken van Willem van den Brouck, die halff cavel vanden Renbeemt neven Peter Driessen erffve. Item Elsken is te deel gevallen den halven vorsten ecker neven het land van Herssel, noch anderhalff copsaet neven Dimpna haerder moeder den halven Jansburch neven Jacop Hannen sijde, den halven renbeemt neven Wouter Fossen sijde. Item dese deijlinge is geschit onpartidich voir schepenen ...

 

f24v    29-10-1598   Aert vanden Zande heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Dimpna Jan Joirdens naegelaten weduwe van Delis Hannen een hoffstadt metter toebehoirte daer aen gelegen tusschen 1. Willem Berchmans 2. Jan Broeckmans 3. Jan Theus met meer andere 4. die straet ...

 

f25                           Reijm Jan Hoirss heeft met helmelingen vertidinge vercoft, ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Michielen Hendricxsen van Put een stuck lants in die parochie van Leende in die Langecker gelegen, tusschen 1. Willem Peters 2. Henrick Jacops van Hees, 3. Michiel Heesterbeecx 4. d’erffgenamen van Henrick Wreijssen ...

 

f25v                         Willem Hannen als man ende momboir Marijken sijnder huisvrouwe ende Arijken Jan van Aelstdochter met Franssen Pompen ende Jacopen Aerts als mombaers ende hebben gedaen een scheijdinge ende deijlinge van dese erffgoederen hier naebeschreven. Inden ijersten is Willmen te deel gevallen den Leender ecker noch den Langecker, noch den halven bocht het vorste eijnde, en sal ses roeijen meerder sijn, ende dies salt achterste altijt over tvorste mogen varen ende drijffven, noch die Cuijlen, noch het veltken van Henneken Aert aenden Buevrebeemts wech, ende den houtwasch inden Jansburch metten gront. Item Ariken voirst. is te deel gevallen het huijs daer Jan den Kremer in woent ende sal daer jaerlick wt gelden vier dalffven gullden aen Elken Bacx metten kijnderen, ende den pacht alsoe betalen dat dande cavel daer aff onbelast sal blijven tun ende ten ewigen dagen, noch den Brievrebeemt, noch het achterste eijnde vanden Bocht, noch den Strijper ecker, aenden Bremberch, noch dat gemeijn Enssel..

 


f26        5-9-1598     also Jen Peter Vriesendochter en Geraert Dircx haren swager verclaeren tsamen gecoft te hebben en vercregen te hebben eenen halven beemt in die Moelenschutten gelegen ende nocht twe vaetsaet lants, d’een vaetset liggende aen de Speelwech utuen Willem Donckers erffve als man ende momboir Anna sijnder huijsvrouwe, ende dander aen Peter Vriesen hutte ende ende erffenisse. Soe heeft Geraert voirs. als man ende momboir van Elken sijnder huisvrouwe met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Catharijnen Dircken Cleversdochter verwect bij Jennen voirst. sijn wittige huisvrouwe, het voirst. geheele Moelenschut voirst., liggende tusschen 1. Hoeb van Pelt 2. Joestken Gueijens metten kijnde 3. Jan Hoeben 4. Jan Van Herssel.. noch een stuck lants aen den Speelwech gelegen tusschen 1. Willem Donckers 2. Heijlken Tielman Heesterbeecxdochtere 3. den Heijligen Geest tot Leende 4. Geraerts voirst. ... Noch heeft Geraert voirst. met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect Catharinen voirst. een stuck lants groot ontrent vierdalff copsaet 1. Henrick Lenen 2. Heijl Delen metten kijnderen 3. Henrick Lenen 4. Geraerts voirst. ... ende noch XX stuijvers siaers te gelden aen Franssen Pompen, ...

 

f27v                         Catharina voirst. met Henricken Lenen ende Jan Engelen als momboirs heeft met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Geraerden voirst. een stuck lants groot ontrent een vaetsaet, 1. nacomelingen van Peteren de Vriese 2. Marten vanden Biesen 3. nacomelingen van Peteren de Vriese 4. Catharina voirst.

 

f28      13-9-1598     Peter Stevens heeft erffelijck vercoft met helmelingen vertidinge den proviseurs der tafelen des Heijligen Geests tot Leende eenen jaerlijcken chijns van drie gulden siaers, tstuck tot xx ste gereeckent, ende dat wt sijnen gelaege gelegen in die parochie van Leende in die Leenderstraet tusschen 1 Wouter Fossen, 2 Anthonis Delen metten kijnde, 3.die straet 4. idem.

 

Peter Stevens heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge op gedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Wilm Bluijssen een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Strijp genoempt het eechtken, tusschen 1. Henrick van Hal 2. Henrick Martens 3. Juecxken Pompen metten kijnderen 4. Hoochijndewech...

 

f28v    31-3-1599     Jan Verdonck, Jan Peters, Adriaen Wouters, Jan Vesters, ende Jan vanden Hoven schepenen in Heeze ende Leende, tuigen ende doen konde, dat voir ons comen ende verschenen sijn op huijden dato ondergeschrevene die eersaeme Remigius Janssen ende Jan Bluijssen onse medeschepenen als scepenen des dorps Leende, Adriaen Maes, Lauwreijs Berchmans, Lenaert Mathijs Hannen, Anthonis Verhagen, Jan van Stercxel, ende Jan Bitters borgemeesteren, Herbert Joesten, Michiel Vriesen ende Adriaenen Verover Heijligeestmeesters, Jan Herbers, Joest Dries, ende Peter Driessen kerckmeesters respectivelijck tot Leende voirst int lant van Brabant, onder die Meijerije van Shertogenbossche int quartier van Peellandt gelegen, ende hebben voir hen, henne erven, gemeijnten, ende alle ondersaeten des dorps voirst. met landeringe ende volle consent der gemeijnten voirst. ende met consent ende volle wille ende voirweten der geheelder gemeijnten voirst. oft ten minsten het meeste deel der selver geslten ende geaccordeert ter met proffijt ende der meesten schade metten minsten te verhoeden, op te lichten ende op te nenne een seekere somme van penningen als te weten thien hondert gulden Brabants omme daer mede te quiten ende aff te leggen seeker hoeftpenningen aen henne mede ingeseten des dorps Leende voirst voir noots halven opgenoemen, ende staende tot meerderen pacht, als dese tegenwordigen hoestbrieff op Margrieten Daniels Alethen Meuwisdochter is spreeckende...

 

f32v   14-12-1598    Peter Berchmans als man ende mombaer Anthonie sijnder wittiger huisvrouwe ende Ariken Henrick Tielens dochter met bijwesen ende consent van Jan van Hout ende Henricken Loefs als mombaer van Ariken voirst. ende hebben gescheijden ende gedeijlt dese erffgoederen hier nae beschreven, inden ijersten is Peteren te deel gevallen den halven Schammert neven Meriken Custers sijde ende den pacht daer in staende sullen sij tsamen betalen, dat eckerken op die Huechde ende moet den pacht gelden die daer in staet, ende het verloep tot datum van desen tsamen te betalen, het halff veltken aen Oistericker dijck voir aen, die halff vorste Rossent voir aen nae Oistericker dijck, ende elck sal over tsijn wegen, het halff achteste Rossent die sijde nae Huechten, den halffven Oistericker ecker neven Jans van Hout, den halffven ecker tot Boshoven neven Jacop Dingens. Item Ariken is te deel gevallen, die helft vanden Schammert neven Roelant Verbraken sijde, die achterste sijde vanden veltken aen Oistericker dijck, ende den pacht in het voirst. veltken sullen sij tsamen gelden ende betalen, die halff vorste Rossent die sijde langs neven tBroeck, het halff achterste Rossent die sijde nae Oistericker dijck, den halffven ecker tot Oisterick neven Peter Bueckens sijden, den halffven ecker tot Boshoven neven Henrick Lenen sijde. Item dese deijlinge is geschient onpartidich voir scepenen...

 

f33v      7-1-1599     Dirck ende Aert kijnderen van Jan .ecken alias Goessens, hebben met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Wouter Daems een stuck lants met allen bijliggenden hen toecompeterende alsoe tselve gelegen is in die parochie van Leende tusschen 1. die straet 2. Peter Weijnen 3. die straet 4. idem ...  

 

f34                           Anthonis Tielens heeft met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peeteren Wouter Daems een halff velt hem Anthonissen voir sijn contigent toecompeterende gelegen aen Strijperdijck neven Wouteren ende Jacopen Bluijssen erffenisse ...

 

f34v                         Jan Heijn Baeten heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Willem Verbraecken een stuck lants in die parochie van leende in die Leenderstraet gelegen, tusschen erffenis 1. Peter Clevers ter tochten besittende 2. den kijnderen van Jan Thijs 3. Frans Pompen 4. die straet...

 

f34v      3-3-1599     Henrick Verhoeven heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Adriaenen Aert Martens een stuck lants gelegen in die parochie van Hees aen die Oude Moelen tusschen 1. die weduwe Jacop Tielen metten kijnderen 2. Herman Eijmberts met meer andere 3. Gijsbert Gueijens 4. die straat... ende noch een mudde roggen jaerlicx daer wt te gelden aen die kijnderen ende aermen des Heijligen Geest tot Leende, ende noch acht ste sheren chijns want hij daer in staet ...

 

f35      18-1-1599     Jacop Broeckmans ende Jan Engelen Roelants hebben gedaen een erffmangelinge, item soe heeft Jacop voirst. hem samen opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, met helmelingen vertidinge, een huijs, hoff, metten aengelaege also tselve gelegen is in die parochie van Leende in die Leenderstraet tusschen 1. Catharina Haijegen met Jannen haren sone, 2. Peter Driessen 3. die straet 4. idem ... Item Jan voirst. heeft Jacopen voirst. opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, een huijs, hoff, metten aengelaege, also tselve gelegen is in die parochie voirst. buijten den Leenderdijck, tusschen 1. Jacop Aerts 2. Willem Jacop Schoenmakers, 3. Frans die Mulder (Smulders/Smolders) 4. die straet ... Item noch een stuck groesen inde voirst parochie gelegen, in die Koijbroecken tusschen 1. Henrick van Roij, 2. Henrick Bonen 3. Wouter Thijs Thijs 4. Jacop Hannen ...

 

f36     29-1-1599      Aelbert Corstens als man ende mombaer Jenneken sijnder huisvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Baeten een stuck lants in die parochie van Leende tot Strijp gelegen, tusschen 1. Merij Aerts met haren sone 2. Henrick Bueijkens 3. Merij naegelaten weduwe van Willem Jan Heesterbeecx 4. de straet ...

 

f36v                         Willem Berchmans heeft vercoft ende met helmelingen vertidingen opgedragen en mechtich gemaect in eenen ewigen recht Aelberten Corstens een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Speel, tusschen 1. Geridt Bacx 2. Reijm van Mol 3. Marten Wouter vanden Biesen 4. den Speelwech ... ende met alsulcken wegen alst heeft (te weten) het een laer over den ecker van derffgenamen van Meus van Mol, ende dander laer onder den ecker van Christina van Mol. Item noch een stuck lants daer gelegen, in die Speel, tusschen 1. Reijm van Mol, 2. die kijnderen van Goijaert Reijmen, 3. [leeg] 4. den Speelwech ... Item noch een stuck lants in die Speel gelegen tusschen 1. Jan Gueijens de jonge 2. dommundich kijnt Jans van Mol 3. Reijm Hoirs 4. die straet ...

 

f37    1-2-1599         Henrick Jacop van Hees heeft vercoft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Michielen Hendricx van Put een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Cruijt, tusschen 1. copers voirst. 2. Frans Smulders 3. Hogaert Danckers 4. erffgenamen van Henrick Wreijssen ..


f 37v     1-2-1599     Michiel Heesterbeecx en Anthonis Delen verkopen als gemachtigden van Jan Tijmmers volgens procuratie van 28-11-1594 uit Haarlem een stuk land te Leenderstrijp en een ander stuk land te Leende aan Jan Tielens.

f 38                           Idem een grasland in de Donckerbroeck aan Michiel Heesterbeecx

f 38v     1-2-1599     Anthonis Delen geeft aan Henrick Jacop van Hees het recht om van 8 augustus tot mei de weg door zijn grasland te gebruiken, mits hij dat een dag van tevoren aankondigt.

             1-2-1599     Ariken Wouter van Huechten en Anthonis haar zoon verkopen ... aan Jan Bluijssen

f 39       4-2-1599     Peter Jan Hoirs verkoopt een stuk land op ... onder Leende aan Anthonis Willem Verbraecken.

f 39v   11-2-1599     Jan Delen en zijn neef Jan Jacop Delen alias de Smet zoon verkopen grasland te Leenderstrijp aan hun zwager Jan Wueijten naast Aleijt weduwe Delis van Huechten

f 39v   23-2-1599     Joost Dries verkoopt een brief

f 40     22-3-1599     Luijcas Willem Loefs verkoopt groese in de Neerbeemden te Leende aan
1.  Anthonis Willem Verbraecken

f 40v                         2.  Jan Engel Daemkens, man van Henricxken

3.      Willem Bitters, momber van Heijlken dochter Willem Bitters de jonge

4.      Heijn van Hall als momber van Anna Leenders

 


41v. item Peter Berchmans voir hem selven ende mede gelovende ende hem sterckmaeckendemet Jannen van Hout ende Henricken Loefs als mombaers van Ariken Henrick Tielensdochter, ende hebben vercocht ende met helmelinge vertidingen opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Roelen Engelen een hijs, hoff metten aengelaege tot Oisterick gelegen bij Willemen Jan mr. Delis aen deen eijnde 1. die straet 2. hofstadt van Peter Vriesen saliger 4. die straet .. ende ofter enigen last in worde bevonden salmen op ende affgaen nae lantloep, ende verclaeren Herbert Joesten, Arien Meus, Willem van Vechelen, dat den ommunidge geen goet oirbaerlijcker vercoft en is dan dit tegenwoirdich gelaech ... (14-04-1599)

 

42v. item Phlips Janssen van Vessem als man ende mombaer Anneken sijnder huisvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Michielen Hendricx van Put een stucxken hoofs, totten Nienweg palen toe achter sijn huijs gelegen, ... (22-04-1599)

 

43. item Dirck Geridt Heesterbeecx heeft met helmelinge vertidinge vercoft Jannen Marcelis van Nouwenhuijs eenen erffelijcken chijns van negen gulden siaers .. ende wt een stuck groesse in die Doleggen gelegen, tusschen 1. Jan van Hout ende Heijn van Hall 2. derffgenamen van Willem Heesterbeecx ende Willem Schepers metten kijnderen, 3. Peter Gueijens 4. eenen gemeijnen wech. Noch in ende wt een stuck groesen in die Blitters vennen gelegen tusschen 1. Peter Hoirs 2. Jan Bluijssen 3. sheren gemeijnte 4. die A. Noch in ende wt een stuck lants groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Jan Wueijten 2. de kijnderen van Jan Thonis Pouwels 3. Wouter Bluijssen 4. Henrick Bueijkens...  (27-04-1599)

 

43v. item Peter Cocx heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Reijmen Jan Hoirss een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Cruijt, tusschen 1. Hogaert Aert IJewenssoen 2. Frans Peter Smulders 3. Jan Goirtss van Pelt 4. Lenaert Hannen met meer anderen ... (29-04-1599).

 

44. item Lenaert Pompen heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Josephs Stappers een stuck lants in die parochie van Leende op die Tuijnt gelegen tusschen 1. Marij Arien Verstappendochter 2. Lenaert Daem Pompen 3. Anthonis Verhagen 4. Judith Stappers ... (27-05-1599)

 

44. item Jacop Pouwel Pompen als naerder van bloede calengiert ende onder staet alsulcken cope van een stuck lants als Henrick Josephs van Arien Lenaert Pompen gecoft hadde, liggende op die Truijt  (04-11-1599)

 

44v. item Willem Ruevens heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Peter Wreijssen een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende in die Craensitten tusschen 1. Anthonis coper voirst. 2. die kijnderen van jan Gueijens 3. Henrick Stappers 4. Aert Dingens met meer andere...

 

44v. item Peter Cocx heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Roelensoon stuck groesen in die Moelenschutsen gelegen wesende een halffvelt groot ontrent tsestich roeijen, tusschen 1. Frans Smulders 2. den aermen en Heijligen Geest kijnderen tot Leende 3. Ida naegelaten weduwe van Peter Engelen metten kijnderen 4. Reijm Hoirs ... (26-06-1599)

 

45. item Peter Wouter Berchmans heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Franssen Peter Smulderssoen een stuck eckerlants gelegen in die parochie van Leende tot Boshoven tusschen 1. Henrick Joseps 2. een gemeijne wech 3. idem 4. Merij Clercx metten kijnderen ... (28-06-1599)

 

45v. item Aerdt Henricxsen kenne en sijde midts desen dat Peter Jan Geraerts aen .. heeft affgelost ende gequeten te vollen ende betaelt een renthe van vijf rijnsgulden jaerlicx, die heffende was geweest Jan Henricxsen van Heze ende hem geloeft bij Jannen Jan Beijens, welcke renthe 16 aengecomen mij huijsvrouwe doir afflinicheijt mijns huijsvrouwen susten, ende voirst meere gelove op mijne persone ende allen mijne goeden hebbende ende vercrigende, op dese renthe met meer te soecken doen oft laeten soecken, enden den voirst Peter Jan Geraerts los en ongemolesteertte houden ende sijn erffgenamen naer hem (salvo) dat Aert voirst. referueert alsulcke acti van voirgaende pachten verschenen voir datum dat Peter voirst. dese renthe heeft ... (25-07-1599)

 

46. item Anthonis Peter Wreijssen ende Lenaert Mathijs Hannen hebben gedaen een erffmangelinge. Item soe heft Lenaert voirst. hene Anthonissen met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stuck hoefs gelegen in die parochie van Leende in die Gasthuijs hoff, groot ontrent negen Roeijen oft soe groot en cleijn alst selve bevonden sal worden, tusschen 1. Anthonis voirst. 2. Peter Lobben 3. Anthonis voirst. 4. eenen waterlaet .. Item Anthonis voirst. heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Lenaerden Hannen eenen renthbrieff van drie gulden siaers, staendejaerlicx te heffen in en uut den gelaege daer Jan van Brug in te wonen plach ... (11-08-1599)

 

46v. item Arien Coppen als gemechticht van Jan Arien IJewenssoen heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Peter Wreijssen een stuck lants gelegen in die parochie van Leende achter die Kercke, tusschen 1. Meriken Nesen metten kijnderen 2. Henrick Loefs 3. Meriken Nesen metten kijnderen 4. Arien Verover ... (16-08-1599)

 

47. item die kijnderen van Lauwreijs Lobben hebben gedaen een scheijdinge en deijlinge van dese naebeschreven goederen.

Item inden ijerst en soe is Henricxken naegelaten weduwe van Anthonissen hennen broeder te deel gevallen den halffven renbeemt achter, 1. Peter Lobben 2. Delis Box 3. Peter Lobben 4. Henrick Lobben, ende dies sal Henricxken weduwe voirst. een roeij tot ..[doorgehaald: hebben], ende het achterste eijnde sal altijt mogen wegen over het vorst eijnde van halffven tot Sinte Jacop toe.

Item Henricken Lobben is te deel gevallen den halve renbeemt het vorste eijnde, 1. Delis Box 2. Peter Loben 3. Henricxkens voirst. 4. Arien Peter Thonis, ende sal een roeij meer hebben. Item Jannen is te deel gevallen een stuck groesen int Moelenschut 1. Peter Lobben 3. Goiaert Lobben met meer anderen ... Item noch een halffvaetsaet lants in die Broececker noirtwaerts.

Item Goijaerden Lobben is te deel gevallen die reste vanden voirst. ecker in die Broeckecker 1. Jan Roelen 2. Thonis Engelen 3. Thonis Engelen 4. Wouter Verover met meer anderen, also sij seijden. Ende geloven Goijaert, Jan henrick, ende Henricxken weduwe voirst met Henricken Willem Verhoeven alias den Smet haren mombaer dese scheijdinge ende deijlinge ... (04-11-1599)

 

47v. item Jan Lauwreijs Lobben heeft erffelijc vercoft Goijaerden Lobben sijnen broeder eenen jaerlijcken chijns van xx (20) stuivers .. in en wt een half vaetsaet lants in die parochie van Leende in die Broeckecker gelegen tusschen 1. Jan Roelens 2. Anthonis Engelen 3. Anthonis Engelen 4. Goijaert voirst.

 

48. item Peter Weijnen heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Michielen Hendricx van Put een stuck lants gelegen in die parochie van Leende aen den Schaijreckers driesch, tusschen 1. Marij weduwe Jacop Hoeijmekers metten kijnderen 2. die kijnderen van Frans Pompen 3. Peter Stevens 4. Peter Lobben ... (12-11-1599)

 

48. item Peter Weijnen ende Willem Peters van Zoemeren verclaeren een erffmangelingen gedaen te hebben, ontrent geleden veerthien jaren datum van desen. Soe heeft Peter voirst. hem Willemen met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Langecker tusschen 1. Michiel Henricx van Put 2. eenen gemeijnen gebruijclijcken wech 3. idem 4. Wouter Fossen ... Item Willem voirst. heeft met helmelingen vertidinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren voirst. eenen erffbrieff van viergulden en thien stuivers siaers, welcken Joest Weijnen eertijts vercoft en gevest heeft heer Jannen Tielens, nae vermellen den constitutiebrieff, wesenden den selven van date duijsent vijffhondert ses en tseventhich den iii februari (03-02-1576) ...

 

49. item Henrick Henrick Daemss ende Reijm Jan Hoirss als man ende mombaer Agnete sijnder huijsvrouwe hebben gescheijden ende gedeijlt allen die erffgoederen hen aengecomen ende verstorven doir die affluicheijt van Heijlken Henrick Daemsdochter, hen suster. Item inden ijersten soe is Henricken voirst. te deel gevallen het huijs, hoff, ende aengelaech, met het geen datter op staet, noch den ecker in die Cruijt gelegen metten chijns ofter enigen in staet, ende met alsulcken wegen alst heeft en geeft, ende oijck met alsulcken wegen alst anno 84 onder broeder en susters gedeijlt is, noch een velt in die broecken, noch den halffve nienweg dijck totten nienweg palen toe die sijde neven den wech. Item Reijmen voirst is te deel gevallen den dijckbeemt met die onde A. soe het eertijts anno 84 gedeijlt is onder broeder ende susters, ende sal die renthe daer wt moeten gelden metten verlopen pachten staende aen die capelle. Noch te heffen twe gulden vijf stuivers siaers aen Henrick den Smet metten vercope, noch een renthe van tweendertich stuivers siaers aen Dirck Duijssen metten verlope. Noch het rentken aen Aelbert Goirtiens metten verlope, den ecker van heer Corsten Moirssen, ende den ecker daer neven gelegen metten chijns die daer in staet, ende met alsulcken wegen alst heeft en geeft, den halffven nienweg dijck neven Henrick den Smet sijde noch het Wlckendonck. Item dese deijlingen is geschiet onpartijdich voir schepenen ... (22-12-1599)

 

49v. item Henrick Henrick Daemss heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Reijmen Hoirs sijnen swaeger een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Cruijt, tusschen 1. Reijmen voirst. 2. idem 3. den kijnderen van Reijm Dielis van Veen 4. Abraham van Vlijmen ...

 

50. item Jan Hoirs heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Aerden Raessen een stuck eckerlants gelegen in die parochie van Leende tot Strijp, tusschen 1. Jacop Pompen 2. den Moelenpadt 3. Joest Baeten 4. Cijli Bueckens ... (05-01-1600)

 

50v. item Aert Raessen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Driessen een stucxken lants gelegen in die parochie van Leende in die Broeckecker, tusschen 1 Michiel van Put, 2. Wouter Verover 3. Goijaert Lobben 4. die straet ...

 

50v. item Henrick Joseph Stappers heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Marcelis van Nouwenhuijs een stuck eckerlants gelegen in die parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Hanrick Leenen kijnderen verwect bij Cristina Dries 2. Jan Pauwels kijnderen 3. Jan Dries 4. die kijnderen Jacops van Hees als zij zeijden ...

 

51. item Michiel Jan Heesterbeecx als gemechticht van Jannen van Brug wesende die selve procuratie van data heeft met helmelinge opgedragen overgeven ende mechtich gemackt Lenarden Hannen een stuck landts gelegen inder prochie van Leende op de Truijt tusschen 1. des coopers 2. Goedelt Elsen 3. Jan Lobben 4. sHeren gemeijnt ... noch twee gulden siaers aen Jacop Aerts kijnderen...

 

51v. Elizabeth naegelaeten wedue van Peter Thijs met Jan Hoeben haren gecozene mombaer heeft met helmelingen vertidinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Jacopen Daemkens een stuck lants gelegen in die parochie van Leende aenden Schaijreckers driesch tusschen 1. Jan Hanegen 2. Jacop Daemkens 3. Jacop Pompen met meer andere 4. die straet ... ende hier voir sal Jacop voirst. gehouden ende verbonden sijn, alsulcke actie ende erffrenthe te betalen als die Heijligeestmeesters van Geldrop jaerlicx heffende sijn, in ende wt een stuck groesen in die Cortbrug gelegen nae wtwijsen ende vermellen hennen beschede hem daer nae refererende, ende geloeft Jacop voirst. haer Libbeken ende haeren naecomelingen daer aff costeloes ende schaedeloes te ontlasten ende geloeft Libbeken met haren voirst. mombaer weerschap ... (17-07-1596)

 

52. item Jan Gueijens, Lucia naegelaten weduwe van Jan Frueijen vuijt crachte van procuratie Hanrick Wouters als momber Marijkens zijnder dochter verwect bij Anneken sijn ierste huijsvrouwe, Hanrick van Ham als man ende mombaer Marijkens zijnder huisvrouwe hebben vercocht ende met helmelinge vertijdinge mechtich gemackt in eenen ewigen recht Reijms Hoirs een huijs hoff metten aengelach tusschen 1. Anthonis Dries 2. Joost Coppen metten kijnd 3. Marij Clerix metten kijnderen 4. die straet ... noch drije gulden siaers aen Jan die Smet ende noch twelff stuijvers siaers aen Frans Berchmans ... (07-12-1599)

 

52v. item Jan Gueijens heeft vercocht ende met helmelinge verijdinge opgedragen ende mechtich gemackt Hanricken van Ham omtrent deen helft van een vaetsat landts gelegen inde prochie van Leende aende Loeffvenshoff tot Boshoven gelegen tusschen 1. Jacop Dingens metten kijnderen 2. Jan van Houdt 3. Aert Wouters 4. Peter Berchmans ...

 


53. item alsoe Peter Aelbrechts ende Arijen Peters als man ende mombaer Aelken Peter Hanricxdochter zijn wittige huijsvrouwe ende Willem Aelbertss hebben beleden ende bekendt, belijden ende bekennen mits dezen dat zij jaerlicx geldende sijn aen Aerdt Dingens als man ende mombaer Ida Daem Tielkensdochter sijn wittige huijsvrouwe hen aengecomen ende verstorven door die affliivicheijt Adams voirst. waar aff den brieff tenemaal verdonckert ende .. een rente van twee peters ellicken peter van achthien stuijvers ... vuijt een stuck groesen gelegen in die prochie van Leende op die Tongelreep tusschen 1. Jen van Mol 2. Arijen Genen 3. eenen wech 4. die tongelreep .. noch in ende vuijt een stuck groessen genaempt die cavel tusschen 1. Jan Franssen 2. Willem Aelberts met meer andere 3. eenen wech 4. die tongelreep ... (13-01-1600)

 

53v. item Jacop Broeckmans als man ende momber van Catharina zijne wittige huisvrouwe heeft vercocht ende mett helmelinge mechtich gemackt Peteren Aerdt Smolders alias die Metser alsulcke contingent als hen toecompeterende is in alsulcke huijs ende aengelach daerbij ende aen gelegen in die prochie van Leende tot Oijsterick tusschen 1. eertijts toebehort hebbende Willem Tieckewemers 2. derfge[naemen] Thonis Morss 3. Jan Goossens 4. die straet ...

 

f 54    7-2-1600        Arijen Coppen als momber vanden onmondigen kijnde van Willem Coppen verwect bij Jenneken zijn wittige huijsvrouwe heeft vercocht ende met helmelinge vertijdinge mechtich gemackt Jacopen Luijten gelaesmaecker een huijs hoff metten ecker bij ende aen gelegen in die prochie van Leende in die Leenderstraet tusschen 1 Jan Theus 2. Arijken Jan van Aelstdochter 3. den kerckpat 4. die straet ..

f 54                           Peter Bueckens heeft vercocht ende met helmelinge vertijdinge mechtich gemackt in eenen eewigen recht Jacopen Gelaesmaecker een stuck landts groot een halff vaetsat gelegen in die prochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Griet Snijers 2. Jen Grieten 3. Lenart Daems 4. Jacop Broeckmans ...

 

f 54v.                        Jan Danckers als momber ende toesiender van Marijke sijn suster heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechitch gemackt Jannen Hanricks die Smet een hoffstadt metten bijliggende ende toebehoirten in die prochie van Leende onder die Doelen tusschen 1. Peter Aerdt Metserssoen 2. des coopers 3. idem 4. die straet ... (01-03-1600)

 

f 55     7-3-1600       Jan Jan Herberssoen als gemechticht van Wouter Verstappen zijnen schoenvader ende Frans Thonis Verstappen met Willemen Truijen ende Hanricken Willem Verhoeven zijne mombaers hebben gedaen een erffmangelinge. Item Jan voirst. heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Franssen voirst. een huijs schuer hoff metten aengelaege alsoe tselve gelegen is in die prochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Jan Gueijens 2. die schoorhorst 3. Jenneken Folders 4. die straet. Item noch een stucxsken hoefs dontrent gelegen neven 1. Jan Gueijens ende den Schoorhorst ...

 


f 55v                         Jan Vervlaessen is affgegaen haer tochten van dese naebesrevenen goeden met helmelinge vertijdinge. item Frans voirst. met zijne voirst momaers heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Jannen Jan Herberssoen een stuck lants tot Strijp gelegen tusschen 1. Jan van Bruegel 2. die weduwe Arijen Aert Stappers 3. Anneken Jans vanden Zande 4. die straet ... Jan Colen

 

            7-3-1600      Deling tussen Peter Leenen en Aart Dingens X Ida Daem Tielkens

en Anthonis Willem Engelen als mombaer van Peter zijns broeders kinderen verwekt bij Ida voorscr van de goederen hun achtergelaten van Elske Dries Tielkens dr.

-    Peter krijgt een groese van een dachmaet tot Caenbroeck

f 56                           Aerden Dingens ende Anthonissen voirst als mombars is te deel gevallen derdalff vaetsat landts int Breetven gelegen... beijde die cavelen ende ...

 

56v. item Aert Dingens heeft vercocht ende met helmelinge vertijdinge mechtich gemackt in eenen ewigen recht Anthonissen Willem Verbraecken een stuck groesen gelegen in die prochie van Leende in die gelaij A tusschen 1. des coopers voirst 2. die Aa 3. die kijnder van Jan Juecken 4. Peter Leenen ... (07-04-1600)

 

56v. item Wouter Thijs heeft vercocht ende met helmelinge vertijdinge mechtich gemackt Wouteren Coolen een heijtvelt in die Steewegen gelegen tusschen 1. Willem Berchmans 2. Hanrick Leenen 3. Heijlken Thijs 4. die gemeijnt ...

 

57. item Michiel Heesterbeecx als gemechticht van Phlips Smolders heeft met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect ende dat vuijt crachte van procuratie hem Michielen bij Philipss voirst. verleent ende gegeven voir bo. schepenen ende raden der stadt Haerlem wesende deselve van data den XXe martie XVIc (20-03-1600) Hanricken Josephs een stuck landts gelegen in die prochie van Leende in die Leenderstraet tusschn 1. Wouter Jan Wouters 2. Frans Berchmans 3. Willem Berchmans 4. Anthonis Willem Verbraecken... eenen wech die hij met recht mach gebruijcken over Wouter Fossen ecker.

 

57v. item Jan Hanricks die Smet heeft met helmelinge verijdinge opgedragen ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Michielen Heesterbeex een stuck landts in die prochie van Leende in die Speel tusschen 1. s Heeren gemeijnte 2. Aerdt van Hall 3. Marten vanden Biesen 4. die kijndren van Goijaert Reijmen ... (07-04-1600)

 

57v. item Jan (R) Engelen heeft vercocht ende met helmelinge vertijdinge mechtich gemackt Vaessen Cornelissen een schuer metten erffenisse daerbij ende aengelegen, soe van sijne ouders hem aengecomen als tgene hem bij coope toegecomen is van derffgenaemen van Marij Nelen zi: Inde prochie van Leende tot Oisterijck gelegen tusschen erffenis 1. Vaes cooper voirst. 2. die straet. 3. idem 4. idem ... (07-04-1600)

 

58. item Jacop Jacop Metserssoen alias den Molder heeft vercocht ende met helmelinge vertijdinge opgedragen ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Anthonissen Peter Vreijssenzoen een stuck landts gelegen in de prochie van Leende tot Boshoven gelegen tusschen 1. Loeff Loeffs 2. Elsken Vuelkens 3. Peter Leenen 4. die kijnder van Lucien Oerlemans ... (16-04-1600)

 

58. Wouter Thonis Broeckmanszoen als man ende momber van Jenneken Jan Bemmens sijnder huijsvrouwe met Jacop Hanrick van Hal Jennekens voirst mombaer, hebben met helmelinge vertijdinge vercocht Jannen Peters van Houdt een stuck landts inde prochie van Leene tot Strijp tusschen 1. Hanrick van Hal voirst. 2. Aert Raessen 3. Jannen die cooper voirst 4. die heijde ... (19-04-1600)

 

58v. item Hanrick Joseph Stapperszoen ende Peter Berchmans hebben met malcanderen een erffmangelinge gedaen, inde welcke Hanrick Joseph Stappers heeft opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Peteren Berchmans een stuxsken groesen inde prochie van Leende in die huijsvennekens gelegen tusschen 1. Peter voirst 2. Willem Donckers 3. Marten vanden Biesen 4. sheeren gemeijnt..

 

58v. Item Peter voirst. heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen ende mechtich gemackt Hanricken voirst. een stuck groesen in die prochie voirst. inde Neerbeemden gelegen tusschen 1. Hanricks voirst 2. Loeff Loeffs 3. Neerbeempts wech 4. die Aa ... (05-06-1600)

 

59. item Marten vanden Biesen voir hemselven, Willem Donckers als man ende mombaer Anna zijnder huisvrouwe ende voirst gelovende ende hem sterckmaeckende voir Joost Coppens ende voirts voir d een helft van Peter van Mol ende Reijm Hoirs zijn tsamen mimiels veraccordeert aengaende van eenen ecker hen aengecomen door dafflinickheijt van Jan Vaes genompt het Busselken inder prochie van Heeze gelegen tusschen Rull ende Creijel soe hebben Marten ende Willem voirst. in manieren voirst. opgedragen ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Reijmen Hoirs het voirst. stuck landts tusschen 1. Mathijs Sijmons 2. een straetgen toebehorende Jacop Janssen van Roij 3. Goedelt Daems metten kijnderen 4. derffgenaemen van Dirck van Hamont gaende tusschen beijde eenen waterlaet ... (07-07-1600)

 

59v. Item Jan Goessens als man ende mombaer Lijntgen huijsvrouwe, Hanrick Dingens tutor Anthonie uxoris, Peter Wouters tutor uxoris voir hem selven ende voirts gelovende ende hen sterckmaeckende voir de kijnderen van Jan Gobben voir d een helft ende Jacop Dircks voir d ander helft ende hebben vercocht ende met helmelinge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht mechtich gemackt Willemen Maes een stuxsken groesen inder prochie van Leene tot Oijsterijk gelegen tusschen erffenisse 1. die Schammert straet 2. eenen Smeel 3. Lijn Donckers met haaren kijnderen 4. scherp vuijtgaende  ... ( 27-06-1600)

 

59v.  item Jacop Daemkens heeft vercocht ende met helmelinge vertijdinge mechtich gemackt in eenen ewigen recht Jannen Jan Martenssoen alias Houben een huijs hoff metten aengelaege alsoe tselve gelegen is in die prochie van Leende in die Leender straet aenden Broeckerheuvel tusschen 1. Hanrick Loeffs 2. Jan Hoeben 3. Jans van Pelt 4. die straet ... (19-03-1601)

 

60. item Jacop Thijs heeft vercocht ende met helmelinge vertijdinge opgedragen over gegeven ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Wouteren Willem Bluijssen een stuck groesen gelegen in die prochie van Leende tot Strijp genoempt die Riesten tusschen 1. Wouter cooper voirst. 2. Peter Guijens 3. Jan van Houdt 4. den Riester wech ... (23-02-1601)

 

60v. Item Wouter Hanrick Thijssoen heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Jannen Willem Bluijssen alsulcken stuck groesen als Wouter Jan Thijss hem Jannen voirst vercocht hadden gelegen in die prochie van Leende in die Broecken tusschen 1. Arijen Jutten 2. Pauwels van Huechten 3. Arien Verover 4. Jan cooper voirst. ... ende dat vuijt cracht van procuratie hem Wouteren Hanrick Thijss gegeven bij Wouteren Jan Thijss gepasseert voir boirgemeesteren schepens ende raede der stadt Haarlem  die dato die naestlesten mert anno 1601 (30-03-1601) ... (07-04-1601)

 

60v. Item Anthonis Peter Vreijssen heeft vercoft ende met helmelinge vertijdinge opgedragen ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Anthonissen Willem Verbraecken een stuck groesen genoempt den Broeckerheuvel van Hanricken Daems gecomen gelegen inde prochie van Leende tusschen 1. Peter Weijnen 2. Lijpken Theeus Weijnen voirdochter verwect bij Heijlken Jan Bitters 3. Hanrick Leenen met meer andere 4. Reijmen Hoirs .. (11-04-1601)

 

61. item Libbeken naegelaeten weduwe van Peter Bitters cum tutore is affgegaen haer tocht in dit naebeschreven stuck lants tot behoeff van haere kijnderen met helmelinge vertijdingen. Item soe heeft Jan Peter Bitters voir hemselven ende mede hem fort ende sterckmaeckende voir zijne broeders ende suster opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht met helmelinge vertijdinge die proviseurs der taefelen des Heijligen Geest tot Leende ende dat tot proffijt vanden aermen een stuck landts gelegen in die prochie van Leende tot Oisterijck genaempt den Nijeuwenhoff tusschen 1. Willem Bleesen 2. der gulden van sinte Anna 3. Heijlken Smeets 4. Peter Lobben ... ende met alsulcke wegen als met recht heeft (te weten) over Willem Bleesen ende Joost Goossens landt ... (07-04-1601).

 


61v. item Henrick Henrick Lenen heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Cocx een stuck Groesen gelegen in die parochie van Leende aen Oistericker dijck tusschen 1. Peter coper voirst. 2. Peter Clevers 3.d erffgenamen van Willem Maes met meer andere 4. die straet ... (15-12-1605)

 

62. item Abraham Mathijssen van Wijnen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in een ewigen recht Jacopen Luijten gelaesmaker een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Broeckecker, tusschen 1. Peter Aerdt Delen 2. Luijcas Loefs 3. Aert Houben 4. de Schammert straet ...

 

62. item Abraham Mathijssen heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Phlipssen Janssen van Vessem een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende inden Jansburch, tusschen 1. Phlips coper voirst. 2. Peter Fons 3. Marij Jan Geritt van Lieropdochter 4. den renwech ...

 

62v. item opten XIIII decem anno 1605 (14-12-1605) is Luijcas Francissen comen versuecken Houben Sijmons van Pelt ten huijse van Reijm Hoirs, alwaer Houb voirst van s Heren wegen in vruute gestelt was wt crachte van vonisse ende en hefft hem daer mit gevonden, item opten 16 december is Luijcas voirst. wederom comen versuecken Houben voirst. ter voirst. plaetsen oft hij der vruuten oijck waer gehoirsaem, ende en heeft hem niet gevonden, en heeft daer aff geproteet. 

 

63. Item Willem Jan Homans heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Mathijssen Blasius Loffen een stuck lants gelegen in die parochie van Leende genoempt den vrijdach tusschen 1. Juecxken Pompen metten kijnderen 2. Willem Donckers 3. derffgenamen van Bernaert Hoirs 4 Peter Lenen ... (17-12-1605)

 

63v. item Willem Jan Homans heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Thomas een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Strijp genoempt het Hopvelt, tusschen 1. die kijnderen van Jaecxken Pompen 2. Aert Raessen 3. Jan Daekens 4. Jacop van Hal ...

 

63v. item Aert Lobben heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Arien Lenaert Pompen een huijs hoff metten aengelaege, gelegen in die parochie van Leene tot Strijp tusschen 1. Wouter Thonis Broeckmanssoen 2. Arien Jutten 3. idem 4. de straet ... (30-12-1605)

 


64. item Josma huijsvrouwe van Goijaert Lauwreijs Lobbensoen transporteert midts desen Delissen Jan Boxsoen een jaerrenthe van twintich stuijvers jaerlicx staende jaerlicx te ontfangen aen Jannen Lauwreijs Lobbensoen voirst. ... (09-09-1606)

 

64v. item Ariaen huisvrouwe van Wouter Colen heeft gerichtelijck te beurde gestelt om te vercopen een aengerichte koe toebehorende Willemen Hannen en dat in affcortinge van sijnen heffboeck, tot goeder rekeningen, ende heeft Wouter voirst. daer voir geboden in manieren voirst. de somme van elff gulden tstuck tot xx stuijvers en daer niemant comen en is niet meer daer voir biedende, soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende de selvige affgehangen voir alle man van sheren wegen ... (28-01-1608)

 

65. item Geertruijt dochtere wijlen Delis Willem Ferwers met haren momber heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Peter Broeckmans een huijs, hoff, metter toebehoirten vande heester aff streckende opten perenboom tusschen 1. de straet 2. Marten Henricx metten kijnderen 3. Anthonie suster der vercopersse 4. die kijnderen van Joest Coppen .. (07-01-1606)

 

65. item Jacop Peter Broeckmans beloeft te betalen Geertruijden Delis Willem Ferwersdochter de somme van dartich gulden tstuck tot twintich stuijvers ...

 

65v. item Wouter Jan den Smetsoen beloeft te betalen Arien Jan Daemssoen de somme van twintich gulden tstuck tot twintich stuijvers ...

 

66. item Jan mr. Delis de jonge presenteert Peteren Aert Metserssoen alsulcks cope van een stuck lants als hij van Gertuijt Delis Willem Ferwersdochter gecoft heeft midts betalende ende hem ontlastende ...

 

66. item Gertruijt Delis Willem Ferwers met haren mombaer heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen mr. Delis de jonge een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Speel tusschen 1. Oda naegelaten weduwe van Frans van Asten 2. derffgenamen van Stijn Bouwen 3. Willem Ruevens 4. den Speelwech ...

 

66v. item Jacop Peter Broeckmans heeft vercoft Wouteren Colen alle sijn reschaere binnen Leende staende in sijne naeme, soe op gehuert ... (11-01-1606)

 

67. item Willem Willem Tijmerss heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Wouteren Peter Wouter Daemssoen alias Verover een stuck lants gelegen in die parochie van Leende te Strijp tusschen 1. Mereij naegelaten weduwe van Willem Jan Heesterbeecx 2. Jan Gueijens 3. Arien Jutten 4. die Hoogijndwech .. (12-01-1606)

 


67. item Willem voirst heeft vercoft Jannen Bluijssen ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Strijp, tusschen 1. Jenneken Thijs 2. Jacop Jan Pompen 3. den kerckpadt 4. Meriken Cill botteliers wedue metten kijnderen ...

 

67v. item Willem voirst. heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Bluijssen voirst een stuck lants ontrent ter selven plaetsen gelegen tusschen 1. Jenneken Thijs 2. den kerckpadt 3. [doorgehaald: Wouter] Jacob Bluijssen 4. Henrick Stappers Jacop Luijten ..

 

67v. item Henrick den Schoenmaker protestteert van allen moeijten, costen, pericule ende vacatus die enichsins mochten oprijsen ter oirsaecke als Henrick voirs. betaelt soude hebben aen Bartholomeus Hermans, ende dat van wegen ende inden naeme van Anthonis van Roij..

 

68. item Lenaert Hannen stelt onder ons scepenen III gulden vijff stuijvers waer voir Delis Box cum suis als heffers ende collecteurs binnen Leende hem bijden schutter aen sijn pert gepandt hebben ...

 

68. item Delis Bax, Jacop Pompen ende Peter Wouter Daems als collecteurs in hennen tijt binnen Leende hebben vercoft Lenaert Hannen pert voirde tachterheijt van henne heffboecken tot goeder rekeningen ...

 

68. item Heijlken Henrick Thijsdochter wt crachte van procuratie haer verleent ende gegeven bij Lambert Thonis van s Hertogenbossche haren man gepasseert voir borgemeesteren, schepenen ende raeden der stadt Haarlem, ende heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Thijs haren vader een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Oisterick genoempt den Kievit tusschen 1. Luijcas Loefs 2. Wouter Henrick Thijssoen 3. erffenis der vercopersse voirst. 4. die straet ... (17-01-1606)

 

68v. item Heijlken voirst wt crachte als boven heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Willemen Duemer van Litsenburger een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende tot Oisterick genoempt den Kievits driesch tusschen 1. den ecker van Henrick ende Wouter Thijs 2. d erffgenamen van Merrij van Mol met meer anderen 3. Roelant Verbraecken 4. Luijcas Loefs ... Item noch een stuck erffenis met een boschken daer op staende in die Stewegen gelegen tusschen 1. Henrick Henrick Lenen 2. Willem Berchmans 3. Wouter Colen 4. die A ...

 


69v. item Wouter Henrick Thijssen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Peter Wreijssen een huijs metten aengelaege also tslelvige gelegen is in die parochie van Leende tot Oisterick tusschen 1. de kijnderen van Jan Daems 2. de Broeckerstraet 3. Arien Daems met meer anderen 4. derffgenamen van Goessen van Veen met meer anderen .... (20-01-1606)

 

70. item Heijlken Henrick Thijsdochter geloeft te ontlasten costeloos ende schadeloes Henricken haren vader ende Wouteren haren broeder van alsulcken gelofte als sij doen sullen Willemen Duemer van Litsenburch ende Mathijssen Blesen van alsulcken erffcope als sij van Heijlken voirst. gedaen hebben ...

 

70. item Henrick Thijs ende Wouter sijn soen geloven als burgen ende gelovers als principael sup se et oia sua bona costeloes ende schadeloes te...op enig erfenissen die Willem ende Mathijs voirst. van Heijlken voirst. gecoft hebben...

 

70v. item Peter Clevers vorster tot Leende stelt dach van recht noien? ossetij Jannen Danckers tegens alsulcken aengerich als Delis Box cum suis aen sijne ossen gerich ende vercoft hebben. .. (20-01-1606)

 

70v. item Peter Driessen Jan Daemkens ende Wouter Colen hebben te beurde gestelt seekere aengerichte panden toebehoirende Merrijen Willem Truijen ende dat in affcortinge van hennen heffboerken .. ende soe daer niemant comende en is ijet meer daer voir biedende soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende selvige affgehangen ...

 

71. item personen voirs. in forma voirsten stellen noch te beurde om te vercopen stroo, II calffveren, der schelt, mist en hebben tselvige . voir x gulden ende schade van rechte, ende heeft Jan Daemkens tselvige genijmt voir VII gulden ende de schade van recht ...

 

71. item alsoe Peter Driesen ende Jan Daemkens willen vercopen seecker wasschende coren staende opt velt toebehoirende Merijen Willem Truijen, ende dat voir seeckere tachterheijt die sij sijn preterende voirgaende jaeren verschonen wesende ten tijde als sij Marij voirst. was wonenende met bessten, pert, ende andere gerede haeffve ende mobilen, ende overmits alle lopende dorps lasten moeten gesuvueert worden bij allen wasschende ende aencomende vrucht besonder als de personen gewicht sijn, soe protesteren, Goirt Thonis ende Lambert Willems borgemeesteren tot Leende ende Reijm Hoirs schepen ende mede als collecteur van de lasten van henne hoocheden als andere dorpslasten...

 

71v. item Peter Driessen ende Jan Daemkens stellen te beurde om te vercopen seekere vier stucken lants met wasschende coren toebehoirende Marie Willem Truijen, ende hebben gebode voir elck vaetset acht gulden ende schade van recht ...

 


72. Jan Jochums van Dommelen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Juecxken weduwe van Frans Stappers een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Juecxken copersse voirst. 2. Wouter Bluijssen 3. Jenneken Thijs 4. den hogen wech...

 

72v. item Peter Bueckens den ouden is affgegaen met helmelingen vertidinge de tochte van allen sijnen goederen besittende in tochten van Libbeken Teuwen Engelen sijn ijerste huijsvrouwe ende dat tot prouffijt van Peteren sijnen sone, ende dat met alsulcken lasten als daer op staen, ende beloeft den jongen Peter voirst. sijnen vader daer aff soe van tverloep als van den capitalen te ontlasten ende ontheffen costeloes ende schadeloes ... (23-01-1606)

 

73.item Jacop Dircx van Hall heeft vercoft Jannen Marcelissen van Nouwenhuijs eenen jaerlicken chijns van ses gulden tstuck tot xx stuijvers. In en wt een stuck erffenis in de driesbeemden gelegen 1. Wouter Bluijssen 2. Arien Nasen 3. Frans Stappers 4. de A ... Noch in ende wt een stuck lants op de Truijt gelegen tusschen 1. Jan Jan Baeten 2. derffgenamen van Ida Dries 3. de kijnderen van Frans Stappers 4. de straet ... Noch in ende wt een stuck groesen inden Nieuwegdijck gelegen tusschen 1. Wouter Verover 2. Arien Cornelis van Tilborch 3. Willem Jan Homans 4. de A ... ende hier mede affgelost ende gequeten alsulcke jaerrenthe van ses gulden jaerlicx als eertijts gevest heeft Jacop voirst. aen Willemen Bluijssen de dato den XVIIe martij anno XVc sesendetseventich [onder aan pagina: wt crachte van procuratie gepasseert binnen der stadt Haerlem] (17-03-1576)... (26-01-1606) 

 

73v. item Jan Jochums van Dommelen heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Wouteren Jacop van Hees een stuck lants genoempt het Vlaschlant gelegen in die parochie van Leende tot Strijp, tusschen 1. Thijs Berchmans 2. des copers voirst. 3. Merrij Maes metten kijnderen 4. Merrij Martens ... [ondergeschreven: wt crachte van procuratie gepasseert binnen der stadt Haerlem die dato den ]

 

74. item Jan Jochums van Dommelen heeft met helmelinge vertidinge gerennucieert op alsulcke onderpanden als gehipotiqueert sijn in een stuck groesen gelegen in die Broecken, ende noch een genaempt den Ketelbueter met reengenoten nae vermellen den constitutie brieff daer aff sijnde de dato die 14 meij anno 1578, met alsulcken lasten als den rentheffer daer op is hebbende ende dato tot profijt Jans Marcelis vande Nouwenhuijs, ende geloeft Jan Bluijssen in namen van sijnen schoenvader, dat niemants voirders der voirst. renten of onderpanden ...

 

74v. item Reijm Hoirs stelt te beurde om te vercopen een aengericht pert toebehoirende Delissen Box ende dat crachte van sijnen heffboeck ende om wt crachte van vonnisse gepasseert voir schepenen van Heze ende Leende de dato den 12 januarij anno 1606, ... soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende tvoirst. pert van sheren wegen affgehangen ten hoechsten voir alle man naer behoirlijcke publicatie, ende heeft Peter vorster voirst... (27-01-1606)

 

75. item in forma voirst. heeft Reijm. voirst. geboden te beurde gestelt Jacop Pouwel Pompen pert ende daervoir geboden achthien gulden ende de schade van recht ...

 

75v. item Merrij Delis Willem Ferwers met haren gecoren mombaer heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Wouter Colen een stuck erffenis metten .ken hout gelijck tselve haer aengedeijlt is van haren susteren metten mombaeren tusschen erffenis 1. Willem Ferwers 2. Woute coper voirst. 3. naebuer chijnsgoet 4. de A ...

 

75v. item Peter Berchmans heeft verocft Gijsberten Janssen alias opten Berch een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Boshoven tusschen 1. Henrick Lenen 2. Jacop Dingens 3. Heijl Delen metten kijnderen 4. Willem van Vechelen ... ende soe den ecker hem Peteren vercoper voirst mer en is voirder toecs Peter ende als deen helft ende Ariken sijn geswue (zuster?) dander helft, soe hebben Jan Peters van Hout ende Henrick Loefs als mombaers van Ariken voirst. inden voirst cope geaccordeert ende ge.andeert ... (01-02-1606)

 

76. item Peter Berchmans ende mombaers voirst. bekennen de penningen van cope vanden voirst. ecker tenemael voldaen ende betaalt te wesen wt handen Willems van Vechelen ..

 

76v. item Michiel Henricx van Put ende Catharina naegelaeten weduwe van Andries Hendricken van Maris re.ceren midts desen alsulcke procuratien ende mechtichschap als Jan Bluijssen, Anthonis Delen, Henrick Stappers, Michiel ende Andries Hendricsen (v Put) voirst. d een den anderen gedaen hebben ... (03-02-1606)

 

76v. Peter Clevers vorster tot Leende stelt dach van recht Aerden Buijs ende Willem Donckers van s Heren wegen ad proxum ... (07-02-1606)

 

77. item Jacop Pouwel Pompen vercoft Jan van Hout koe in affcortinge van 8 tnegentich bede tot goeder rekeninge voir XVIII gulden

 

77. item in eodem forma Arien Verover koe voir XVIII gulden

 

77. item Jan Baeten koe in eodem forma voir XVII gulden ende hebben die voirst. sommen daervoir geboden, ende soe daer niemant comen en is net meer daer voir biedende, soe heeft Henrick Verhoeven ondervorster tot Leende uit affhangen ten hoechsten van sheren wegen af voirst alle man gemijnt ...

 

77v. item Anna heeft affgegaen [afgebroken]

 


77v. item Ariaen Gijssels als man ende mombaer van Mariken Aert Verhoevendochter verwect bij Anthonis Bocx dochter sijn wittige huijsvrouwe ende heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigern recht Jannen Loeffen Ariens een huijs, hoff, metten aengelaege alsoe tselvige gelegen is inder parochie van Heeze aen den Veime tusschen 1. die straet 2. item 3. mr. Jan van Lill 4 Reijn Smeets ... ende noch drie twe stuijver sheren chijns jaerlicx, ende noch drie gulden tstuck tot xx stuijvers jaerlicx te betalen aen Geredt Daems ende noch alsulcken drie gulden siaers als heer Tielman eertijts geligateert heeft ... (14-02-1606)

 

78. item Ariaen voirst. heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Loeffen Arienssoen een stuck lants inder parochie voirst. [Heeze] gelegen 1. Delis Sweers ende meer anderen 2. Herman Mathijssen met meer andere 3. Aleijt Martens met meer andere 4 Joncker Gerwen .. ende nog twe blancken siaert ende te wegen over Meussen Box ecker van sheren chijns, ...

 

78v. item Vaes Cornelissen van Son ende Elken naegelaten wedue van Willem Maes hebben vercoft in affcertinge van henne heffboecken tot goede rekeninge tweeckhout staende int Wlckendonck ende in die Rij voir vijff gulden ende schade van recht.. (15-02-1606)

 

78v. item Jacop Luijten heeft gerichtelijck vercoft Lijssen Schepers stroe den vijm voir xv stuijvers nae vermellen sijnen heffboeck ... (20-02-1606)

 

79. item Jacop Pouwel Pompen, Peter Wouter Daems alias Verover, ende Delis Bax kennen ende lijden midts desen schuldich te sijn Arien Peter Thonis de somme van twehondert ende sestich gulden tstuck tot xx stuivers gerekent, ende beloven personen voirst. hem Arien de voirst. somme te restitueren en betalen ... (31-10-1605)

 

79. item opten 25 febr. anno 1606 soe heeft Peter Aert Metsers in ons presentie affgevraecht Peteren Lenen als dat hij verstaen hadde dat hij hem geblaemeert hadde seggende dat hij een dieff waer ende off hij tselve wilde goed doen ende heeft Peter Lenen voirst. daer op geantwort tselffve niet geseijt te hebben oft geen gestant te doen.

 


79v. item Henrick Dingens als man ende mombaer Anthonie sijnder huijsvrouwe Jacop Wespen als man ende mombaer sijnder huijsvrouwe voir hem selven ende mede hem fort ende sterck maeckende voir Goijaerden sijnen swager ende voirst voir de kijnderen van Loeff Loefs ommundich wesenende, Jan Gijsberts als man ende mombaer Weijndela sijnder huijsvrouwe voir hem selven ende hem mede fort ende sterck maeckende voir sijne mede co.dividenten, Arien Peter Thonis voir hem selven ende mede hem fort ende sterck makende voir sijne mede co.dividenten, Willem mr. Delis als man ende mombaer Anna sijnder huijsvrouwe, ende hem voirst fort ende sterck maeckende voir allen dandere die enichsins actie souden mogen pretenderen oft erffgenaem van Henricxken Thijs alias Oerlemans bagijne opten bagijnenhoff tot Herentals ende genen midts desen volcomen macht ende procuratie Jacopen Jan Lenaerts om in hen constituanten name te manen, ontfangen, heffen en beuren, quiteren daer aff te geven, te liquideren, oft met manieren van recht te mogen procederen ende vervoirderen ende voirst daer innte te mogen doen ende handelen als sij selfs present wesende daer inne souden mogen doen ende handelen, van alsulcke versterff als hen erffgenamen soude mogen verstorffven sijn van Henricxken Thijs alias Oerlemans bagijne voirst. staende te heffen ende beuren aen de erffgenamen Henricx van Gastel ... (25-02-1606)

 

80v. Thonis van Roij vercoft Jan Fossen versse vinn V gulden ... (28-02-1606)

 

80v. item Peter Cllen en Henrick Wouters beloven midts desen te betalen Wouteren Colen de somme van drie ende tnegentich gulden en vijfthien stuijvers den gulden gerekent tot xx stuijvers hercomende van seekeren cope van schaepen die sij bekennen te dancke ontfangen te hebben ... (19-03-1606)

 

81. den 29 febr. vercoft I pert, kaeze met II laecken kisten toebehoirende Libbeken Verschaest gevlucht wesende bij Reijm Hoirs als heffer vande beden ende impost van henne hoocheden, en sdorps geworffven penningen ... in absentie van Peter Driessen den 25 febr. vercoft thout in die Cuijlen voir seven gulden inden Bueure beemt thout Libbekens toebehoirende voir IIII gulden en schade ..

 

81. item t hout achter Jacop Broecmans voir III gulden...

 

81. item elck vaet coers voir VIIII stuijvers...

 

81v. item Wouter Jan Belien als man ende mombaer Marien sijnder huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Danckers een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Oisterick tusschen 1. Peter Berchmans 2. [doorgehaald: Herbert Joesten] de weduwe Jan Jacop Schepers metten kijnderen 3. Herbert Joesten 4. de straet .. (12-03-1606)

 


81v. item Jan Bluijssen inden name van sijne schoenvader heeft te beurde gestelt om te verhueren seeckere onderpanden nae wt wijsen van sijnen restitutie brieff, ende dat doir gebreck van betaline van een jaerrenthe van negen gulden s jaers, staende in die onderpande van de naegelaeten weduwe metten kijnderen van Dirck Geridt Heesterbeecx, ende heeft Jan voirst. daer voir geboden vier gulden in affcortinge vande pachten..

 

82. item in forma als boven heeft Henrick Henrick Lenen voir hem selven ende hem mede fort ende sterck maekende voir Wouteren sijnen swaeger verhuert Merrij Maes onderpanden nae wt wijsen sijne resitutie brieff.

 

82v. item Jan van Hout, Gerit Thonis ende Lammert Willems tegenwoirdige borgemeesters tot Leende beloven deen den anderen costeloes ende schadeloes te ontlasten van allen penningen bij hen opgenomen ofte die noch bij hen opgenomen sullen worden om sdorps schaeden ende executien daer mede te schutten, ende dat tot voldoeninge van hennen hoffboecken ende soe sij burgemeesters voirst. meer opgenomen hadden las hen boecken wtbrengen, beloven sij deen den anderen bij te leggen ende goet te doen ...

 

83. item Wouter Colen geloeft costeloes ende schadeloes t ontlasten Jannen van Hout van alles wes hem mochte overcomen van alsulcke cope van een koe .. (17-03-1606)

 

83. item Jan Box heeft gerichtelijck vercoft wt crachte van seeckeren vonnisse alle de schaepen toebehoirende Delissen Box voir de somme van hondert gulden ... (21-03-1606)

 

83. item Jan voirst. heeft vercoft in eadem forma Jannen Daemkens schaepen al tesaemen voir twehondert gulden ...

 

83v. item Peter Wouter Daems alias Verover beloeft midts desen te betalen Jannen Box den lesten dach mert ijerstcomende de somme van hondert gulden ..

 

83v. item Jacop Pouwel Pompen beloeft Jan voirst. ten voirst dage te betalen de somme van hondert der gelijcken gulden..

 

84. item Arien Coppen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Peter Wreijssen een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende in die Leender straet genoempt den Schammert, tusschen 1. Anna naegelaeten weduwe van Jan Coppen met haerder dochter 2. Jan Arien IJewens 3. Roelant Verbraecken 4. de Schammert straet

 

84v. item Wouter ende Peter kijndren van Henrick Loefs heeft gerichtelijck vercoft Willem Hannen koe voir XV gulden ende de schade van recht .. (06-04-1606)

 


84v. item Delis Box kent ende lijdt hem t enemael vermecht ende betaelt te sijn van Anthonissen Peter Wreijssen van alsulcke jaerrenthe van drie gulden s jaers als Delis voirst. heffende was wt een stuck groesen genoempt den Nieuwen dijck hem Anthonissen toecompeterend ... (07-04-1606)

 

85. item Wouter Verover is affgegaen sijn tochte helmelingen van alsulcke stuck lants ende hoff als hiernae volgen sal. Item soe heeft Wouter voirst. ende Jacop Luijten als mombaer van ommundige kijnderen van Wouteren voirst. verwect bij Jennen Matheus Bueckens sijn wittige huijsvourwe een stuck lants gelegen in de parochie van Leende in de Broecker genoempt de Cuijl, tusschen 1. Luijcas Loefs 2. Heijligen Geest erffve tot Leende 3. d erfgenamen Peter Maes, 4. de Broecker straet ... Noch eenen hoff ontrent ter selven plaetsen gelegen tusschen 1. Thonis Engelen 2. de Schammert straet 3. Thonis Engelen 4. de Broecker straet ... (10-04-1606)

 

85v. item Wouter Verover ende Arien Verover hebben gedaen een erffmangelinge, soe hebben Wouter voirst ende Henrick Jan den Smet dochter sone als man ende mombaer Anthonia sijnder huijsvrouwe, hebben met helmelinge vertidingen opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Arien Verover voirst. een stuck lants gelegen in die parochie van leende int Weijrken tusschen 1. de kijndren van Jacop Haijegen 2. derffgenamen van Geert Smeets 3. den Kercpadt 4 de straet... Item noch een stuck groesen aen de Schoirhorst gelegen tusschen 1. Heijl Verstappen 2. Joest Baeten 3. Arien Verover voirst. 4. de Schoirhorst ... Item Arien voirst heeft met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Wouteren Verover een huijs, hoff, metten aengelaeghen ter tochten ende sijnen voirst. naekijnderen ter erffelicheijt tusschen 1. de straet 2. Wouteren met sijnen kijnderen voirst. 3. de straet 4. Wouteren met sijnen kijnderen voirst. .... Ende noch alsulcke gerechticheijt vande bandeijnde daer tvoirst. gelaech ende vorijtgelaech Henricken Pompen toebehoirende in gehouden ende veroirsaect sijn te onderhouden. Item noch een stuck lants in die Broececker gelegen tusschen 1. Luijcas Loefs 2. des Heijligeest kijnder erffve tot Leende 3. d erffgenaemen van Peter Maes 4. de Broecker straet ... Item noch eenen hoff ontrent ter selver plaetsen gelegen tusschen 1. Thonis Engelen 2. de Schammert straet 3. Thonis Engelen 4. de Broeckerstraet ...

 

87. item Henrick Hanssen heeft gerichtelijck vercoft wt crachte van sijnen vonnisse Jan Gueijens twe koeijen ende dat voir XXXV gulden .. (11-04-1606)

 

87. item Henrick Lenen heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Hanssen eenen hoff in den Broeckerhoff gelegen tusschen 1. dommundige kijnderen van Henrick Lenen verwect bij Jennen Schavers 2. des copers voirst. 3. idem 4. de straet ... (12-04-1606)

 


87v. item Peter Aelbrechs gecomen zijnde tot Leende manende zijner jaerlicken pacht ter eender helft van LXV gulden siaers verolurende dat denselve brieff nijemanden aen i. go.ck noch recht noch actie ende .. is hadden dien hij met Jannen Goorts zijn zwager ... en Jan Leijten nae bijeder aende selve renthe nijet met allen is hadden ende dat deselve rente op hem ende Jan Goorts waer gevallen twee jaers ende den derden lopende, begevende Goijaert Anthonis als borgemeester tot Leende van ons... (13-04-1606)

 

88. item Jan van Hout, Goijaert Thonis, ende Lambert Willems hebben te beurde gestelt om te vercopen VI koeijen en drie ledige beesten ten huijse van Peteren Driessen aengericht ende hebben burgemeesteren voirst. daer voir geboden hondert gulden ende de schade van recht ... ende soe daer niemant comen en is niet meer daer voir bieden soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende de selvige van sheren wegen ten hoechsten voir alle man affgehang... (14-04-1606)

 

88v. Op heijden dato hier ondegeschreven soe sijn minnelijck veraccordeert Roelandt Verbraecken ten eenre ende Marten Herinc van Milteburch ter andere sijden in vuegen, dat Marten voirst. hem Roelanden sal voldoen ende betalen alsulcke cope als reste van alsulcken huijs metten kelder, als andere stenen, naer vermellen den selven cope daer aff sijnde, ende dat alsulcke termijnen, dat Marten hem sal betalen sinte Jans baptisten dach inden midsomer ... (17-04-1606)

 

89. item Joest van Erp ende Henrick Jacops hebben gedaen een erffmangelinge. Soe heeft Joest voirst. hem Henricken met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stuck erffenis so in groes so in lant gelegen in die parochie van Leende in. [afgebroken]

 

89. item Henrick Jacops heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Joesten van Erp een stuck erffenis so in groes soin lant, gelegen in die parochie van Leende in de Roijbroecken 1. des coper voirst. 2. Willem Bitters met meer andere 3. item 4. Henrick Delis Martens ... (19-04-1606)

 

89v. item Henrick Jacops bekent hier voir gecoft te hebben een koe voir de somme van vijftich gulden tstuck tot XX stuijvers, welcke hij van Joesten bekent te dancke ontfangen te hebben en bedanct hem der goeder betalingen ...

 

89v. item Wouter Colen heeft versocht Willemen Hannen om te rekenen met hem van alles wes bij hem en Peteren Cox in hennen tij als collecteurs gehaeve is inden dorpe van Leende. Soe van erffven bij Willemen voirst. gehuert als imposten ende consumptien vanden gemale, waer voir Willem Wouter voirst. en gerichtelijck verocft heeft een koe toebehoirende Willemen voirst. ende dat in presentie van schepenen en burgemeesters, soe is bevonden in affrekeningen dat Willem voirst. hem Wouteren schuldich ende te cost was gebleven de somme van twelff gulden en thien stuijvers...

 

90v item Peter Driessen stelt te beurde om te vercopen eenen osse bruijn van haeren met witte placken aengericht soe recht is toebehorende Jan Daemkens, ende heeft Peter Driessen daer voir geboden in affcostinge van sijnen heffboeck tot goeder rekeninge de somme van XXIIII gulden tstuck tot XX stuijvers ... soo heeft Henrick Verhoven schutter tot Leende in absentie vanden vorster den voirst. osse van sheren wegen affgehangen ... (22-04-1606)

 

91. item opten 26 maij 1606 hebben Jan van Hout, Goijaert Thonis ende Lambert Willems borgemeesteren tot Leende hebben gerichtelijck vercoft Peteren Driessen I witte koe voir XII gulden, noch IIII koeijen voir L gulden, VI ledige voir XXX gulden, tpert voir XVI gulden en schade van recht...

 

91v. item burgemeester voirst. vercoft Henricken Loefs IIII koeijen voir XL gulden, noch XXII oijen metten lammeren voir XXXI gulden, en die schade van recht ...

 

91v. item Delis Box heeft vercoft Henricken Stappers doeck, delle voir IIII stuijvers, ende de schade van recht ... (29 meij 1606)

 

91v. item Jan Gueijens ende Aleijt Verblaessen met Peteren Driessen haren mombaer, zijn minnelijck veraccordeert, als dat Jan Vervoirderen, innen, ende ontfangen sal alsulcken versterff, ende gerechtigheijt als hen condinidenten ende erffgenamen aengecomen soude mogen sijn, doir de doot ende afflivicheijt van Jacop Vervlaessen ...

 

92. item Aert Dingens als man ende mombaer Ida sijnder huijsvrouwe heeft met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Franssen eenen rentbrieff van twe peter jaerlicx in ende wt een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende op die Tongelreep, tusschen 1. Jen van Mol 2. Arien Genen 3. de Tongelreep. Noch in en wt een stuck groesen genoempt die cavel, tusschen 1. Jan Franssen 2. Willem Aelberts met meer anderen, 3. eenen wech 4. die tongelreep. Beider nae vermellen den constitutie brieff daer aff sijnde de dato den XII januarij anno 1600 (12-01-1600) ... (31-06-1606)

 

92v. item Jacop Jacopssoen vanden Cruijs als man ende mombaer van Lijsken Dries Schepersdochter sijn wittige huijsvouwe, Andries Peters voir hemselven ende hem mede fort ende sterckmakende voir Jacop ende Anna sijne broeder ende suster, Dries Jan Schepers voir hemselven ende mede hem fort ende sterck makende voir Peter ende Lijsken sijnen broeder ende suster, Marcelis Willemsen als man ende mombaer Jenneken Dries Scepersdochter sijn wittich huisvrouwe, Frans Lambert Slegerssoen, Jan Meus Cocxsoen, allen te samen erffgenamen van Frans Dircx van Asten, ende hebben te saemen wittelijck ende erffelijck vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Jacopsen (v Asten?) allen de goederen soe haeffelijcke als erffelijcke als huijs, hoff groes en lant, sant, hen weij , in hogen in legen, in diepen in drogen, hoedanich de selvige gelegn sijn, inder Parochien van Leende, hen aengecomen ende verstorffven sijn doir de doot ende afflivicheijt van Frans Dircx van Asten, ... (27-06-1606)

 

93. item Henrick Jacopsen (v Asten) beloeft midts desen te betalen den ses clochten als erffgenamen hier boven gementioneert staende, van Frans Dircx van Asten de somme van hondert ende twe gulden en twelff stuijvers, daer aff toecompeterende elcken van de ses clochten seventhien gulden en twe stuijvers den gulden tot XX stuijvers gerekent ...

 

94. item Jacop Pouwel Pompen bekent dat ten achteren ende verschenen sijn opten jaerrenthe van seven gulden siaers die hij voirmaels gevest heeft aen Margriet vanden Brouck seven pachten en twe gulden, dies is daer aen gecort als dat Jacop onderhout voir Wouteren Belien als rentheffen der voirs. renthe vier oeijen ende dat voir dit jaer ... (03-07-1606)

 

... een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende in die Cortbrugge tusschen 1. Aert Hoeben 2. Lijn Henrick Goessens 3. de Corststraet 4. de A ... ende geloeft Marcelis voirst. weerschap .. (04-07-1606)

 

95v. item Marcelis voirst. tutor uxoris ende mechticht van Lamberten voirst. als boven, heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Lenen een stuck eckerland groot ontrent een halff vaetset, tusschen 1. Thonis Smulders 2. Henrick Thijs 3. idem 4. Arien Jan Daems alsoe sij seijden, ende dat de gerechtigheijt ende beterschap die Marcelis ende Lambert voirst. daer toe hebbende sijn..

 

96. item Marcelis voirst. voir hem selven ende gemechticht als boven, heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Arien Jan Daems den ouden, tgelaech daer Jan Smeet saliger in verstorffven is, tusschen 1. Arien coper voirs. 2. Thonis Engelen, liggende beneffen de straet ...

 

96v. item Marcelis voirst. voir hemselven ende mede als gemechticht als boven, heeft opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Aerden Jacop Smulders (de Metser?) een stuck lants gelegen tot Oisterick, tusschen 1. Aert Hoeben 2. Aert coper voirs. 4. Joest Joest Goessens ...

 

96v. item Christina Botteliers heeft gerichtelijck vercoft Delis Box koe voir XII gulden ende schade van recht ..

 

96v. item Jacop Pouwel Pompen koe voir XII gulden ende schade van recht..

 

97. item Peter Cocx heeft te beurde gestelt om te vercopen seecere rogschaere ende boecweijt toebehoirende Henricken Peters de Becker staende onttrent den huijse van Henricken Sweers ende noch int Breetven ... (06-07-1606)

 


97. item Merriken Jacops van Heze heeft te beurde gestelt om te verhueren een gelaech metten aengelaege ende den ecker daer bij ende aen gelegen toebehoirende den dochteren van Elken Tijmmers nae vermellen van haren constitutie brief ende dat voir gebreck van een jaerrenthe van dartich stuivers siaers... soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende tselvige affgehangen ten hoechsten voir alle man...

 

97. item Willem mr Delis als man ende mombaer Anna sijnder huijsvrouwe heeft met helmelinge vertidinge [afgebroken door de schrijver]

 

97. item op huijden dato hier onder gescrevenen soe hebben minnelijck affgerekent suster Anna Oerlemans ter eenre ende Willem mr Delis ter andere sijden, als man ende mombaer Anna sijnder huijsvrouwen, ende dat van een jaerrenthe van vijff gulende en vijff stuijvers jaerlicx ende wort bij finale affrekeninge gevonden dat Willem voirs. haer suster Anna schuldich ende ten achteren blijft de somma van hondert ende twintich gulden tstuck tot XX stuijvers ... (13-07-1606)

 

98v. item Aert Raessen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Ghijsberten Joseph Stappers een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende in de Riest tusschen 1. Ghijsbert coper voirst. 2. Arien Arien Broeckmans 3. Judith Stappers 4. de A ... (18-07-1606)

 

99. item Henrick Jacops heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Reijmen Hoirs een stuck erffenis gelegen in de parochie van Leende int Geluct, tusschen 1. Joest van Erp 2. Willem Hannen met meer andere 3. Aert Juecken 4. scherp wtgaende aen den buevrebeemtswech ... (16-08-1606)

 

99. item Derick Verbraecken geeft ende transporteert midts desen den jongsten kijnderen van Thonissen sijnen broeder alsulcke obligatien ende gerechticheden als hem toe competerend sijn berustende ander Jannen sijnen broeder, luijdende deen op Willem Danckers oft sijne goederen, ende dander op Jan danckers, ende remmitieert hier op ...

 

99v. item Jan Jan Gueijenssoen ende Aert Juecken hebben gedaen een erffmangelinge. Soe heeft Jan voirst. hem Aerden met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende inde Schaeveijen, tusschen 1. de kijnderen van Heijl Stappers 2. Willem Ruevens 3. Jan Ruevens metten kijnderen 4. die A ... item Aert voirst. heeft Jan voirst. met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stuck groesen gelegen in die parochie van Leene tot Strijp, tusschen 1. Jan Jacop Smetssoen 2. die weduwe van Jan Jutten metten kijnderen ende meer anderen 3. Jan Gueijens den ouden 4. Strijper dijck ... (26-09-1606)

 


101. item Hanrick Reijnder Happenzoen als man ende momber van Jenneken uxor heeft vercocht Hanricken Lobben een stuck lants inder prochie van Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. Jan Gueijens de jonge 2. Hanrick Joes Goossens 3. . weduwe Frans Wouters .. (27-06-1607)