R.A. Heeze, Leende en Zesgehuchten

 

HLZR 1632 (1672-1681)

 

Prothocolle der heeren schepenen van Heeze ende Leende inde annis 1672, 1673, 1674 tot 1681 incluijs

 

10. Jan, Peeter ende Ghijsbert gebroederen soonen Willem Delen ende hen gesamenderhandt fort ende sterckmaeckende voor Goort Bacx man ende momboir Merije Willem Delen, hennen swager, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Adam Jacob Pancras, een parceel beemptgroesen groot ontrent vijff copsaet, genaemt den langenbeempt gecomen van wijlen Anneken henne gewesene suster, gelegen achter de Bulders onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Marten Thonis Sijnen 2. Jan Thonis Aerts 3. Jacob Dielis Delen 4. Huijbert Michiel Vervlaessen soo sij seijden, wesende los ende vrije vuijtgenomen het derdendeel van twee besondere renten elck van hondert gulden capitael d'eende staende aenden Heijligeest tot Heeze, ende d'andere aen Arieken Matthijs Coenssen waer voorens dit voorst. parceel staet veronderpant, ende behouden voor een derdendeel alsvoor te betalen, mette wegen die t heeft ende d'achterste twee cavelen op hennen behoorlijcken tijt daer over sijn hebbende ende dorps commer, ende de vercooperen hebbender helmelinge op vertegen, gelovende waerschap super se et sua omnia bona et habenda, vt in forma, actum den (1-1-1672)

 

10. Bastiaen, Willem, Jacob, Peeter ende Cornelis gebroederen soonen wijlen Jan Jacob Pancras verweckt bij Lijsken Bastiaenssen van Buel sijne wettige huijsvrouwe, Adam Jacob Pancras ende Jan Janssen van Hal beijde als wettige geede momboiren over Marie ende Lijsken gesusteren oock wettige dochteren vande voornoemde Jan Jacob Pancras, de voorst. momboiren vuijt crachte van wettich decreet bij mijn heeren den stadthouder ende schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent, van date den (2-1-1672) ons schepenen seer wel kennelijck ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht, Lamber Jan Pancras hennen broeder, een huijs hoff metten aengelach groot ontrent vijff copsaet waer inne den cooper sijn gedeelte, ofte achste portie is hebbende gestaen den gelegen aen de Leenderstraet, tusschen 1. Goort Jan Engelen 2. Jacob Jacob Smulders 3. de straet 4. idem, (7-1-1672)

 

10v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, met hen gevoeght Lambert hennen broeder, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Jan Potters een parceel groesen groot ontrent vijff copsaet gelegen aenden Dreijboom inde Jansborgen onder die prochie van Leende, tusschen 1. Sijmon Janssen van Gael 2. Jacob Jan de Werdt 3. Lenart Aert Coox 4. Peeter Geerit Bacx ...

 

10v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Geven een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet, gelegen ter plaetsse genaemt de Tuijnt onder die prochie van Leende tusschen 1. den Heijligeest tot Leende 2. Peeter Willem Wouten 3. Dirck Box 4. de straet ...

 

10v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Arien van Roij een parceel ackerlandts groot ontrent seven copsaet genaemt de Huijsset, gelegen aen t Hannen Eijnde onder die prochie van Leende, tusschen 1. den cooper Ma. Geerits 3. Frans den Smith 4. de weduwe Jan den Litsenburger met hare kinderen ...

 

11. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Adriaen Wouter de Boos, een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Langhacker onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacob Martens 2. Hendrick Berchmans 3. Jan Box 4. de straet ...

 

11. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hendrick Smulders een parceel ackerlandts groot ontrent vierdalff copsaet genaemt den Nop gelegen inde Strijperacker onder die prochie van Leende, tusschen 1. de vercooperen 2. Adriaen Wouter de Boos 3. Jan Peeter Nippen 4. de heijde off sHeeren aert ...

 

11. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Bastiaen ende Willem gebroederen soonen Jan Jacob Pancras een parceel beemptgroesen groot ontrent vier vaetsaet, gelegen inden Nouwendijck onder die prochie van Leende, waer inne de coopers twee gerechte achste portien sijn hebbende, tusschen 1. Hendrick Govers 2. Frans den Smith 3. de rieviere genaemt de Aa 4. Jan Adriaens van Roij ...

 

11. Frans Hendrick van Puth ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Bartels van Berenbroeck een parceel beemptgroesen groot ontrent negen copsaet ofte soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is aenden Renwegh onder die prochie van Leende, tusschen 1. den Renwegh 2. Dirck Bocx met meer andere 3. Jacob Martens 4. Aert Janssen van Mierlo met meer andere ... (8-1-1672)

 

11v. Peeter Gielen Gevens, Goort Hendricx den Verwer man ende momboir Grietgen Gielen Gevens sijne wettige huijsvrouwe, Joost Hendrick Verbeeck man ende momboir Joostgen Gielen Gevens sijne wettige huijsvrouwe ende Goedelt meerderjarige dochter van de voornoemde Gielen Gevens geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht, Adriaen Hendrick van Puth, een parceel groesen groot ontrent twee vaetsaet, genaemt het Gelagh gelegen onder de Sevenhuijs onder die prochie van Leende, tusschen 1. Lijsken weduwe Jan Bacx mette kinderen ende meer andere 2. Gielen Hendrick van Puth 3. Hendrick Aert Wespen 4. de straet ...

 

11v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Aert Wespen een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen onder de Sevenhuijs ter plaetsse genaemt de Gluckten onder die prochie van Leende, tusschen 1. Joost van Erp 2. den cooper 3. Jan Marcelis Bluijssen nomine uxoris 4. de kinderen Hendrick Bruijnen ...

 

12. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick van Hoof blockmaecker een parceel erffs soo groes als landt groot ontrent drie vaetsaet, genaemt den Craensetdries gelegen inde Kooijbroecken onder die prochie van Leende, tusschen 1. Adriaen Hendrick van Puth 2. Jan Box 3. idem 4. Jacob Martens met meer andere ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver twee oort jaerlijcke grontchijns ...

 

12. Lambert Janssen Pancras ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Geven eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden vijfthien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betalen op Nieuwenjaersdagh waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen (1-1-1673), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelagh groot ontrent vijff copsaet gestaen ende gelegen onder die prochie van Leende aende Loenderstraet aldaer tusschen 1. Goort Jan Engelen 2. Jacob Jacob Smulders 3. de straet 4. idem.

Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen, groot ontrent twee vaetsaet, genaemt den dreijboom, gelegen inde Jansborgen onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Engelen 2. Jacob Jan Potters 3. Lenaert Aert Coox 4. den Renwegh ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver twee oirt jaerlijcke grontchijns ende eenen rente van hondert gulden capitael aende kercke tot Leende, staende int voorst. huijs ... losbaar mette somme van hondert ende vijfthien dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... ende verclaert den voorst. vercooperen aenden cooper midts desen te consenteren voor den tijt van vier eerstcomende jaren over het aengelach van t'voorst. huijst te mogen wegen, ten ware hij vercooper de voorst. rente eerder quame te lossen in welcken gevalle t'gebruijcken vanden wegh op sal comen te houden ende voorts doot ende te niet sal wesen doch bij faulte van geene lossingen binnen den voorst. tijt sal den cooper den voorst. wegh altijt ende eeuwelijck mogen gebruijcken ...

5-6-1681 Hendrick Jan Geven bekent dat Lambert Janssen Pancras aen hem dese rente van vijff gulden 15 stuijvers jaerlijcx heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert.

 

12v. Jan Hendrick Wouters, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hermans, d'eene gerechte helft in ende van een parceel beemptgroesen groot ontrent int geheel derdalff vaetsaet genaemt de Rijsten de sijde beneffens den Leijgraft tot Strijp onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Adriaen Nasen 2. Heijltgen Hendrick Wouten 3. Thijs Swuesten 4. Joost Dielis Ghijsen ... (9-1-1672)

 

12v. den voorst. vercooper, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Michiel Gevens, een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet genaemt den Langenacker, gelegen bijde Hoeven tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. Marie weduwe Hendrick Vreijs Berchmans mette kinderen 2. Adriaen Wouter Donckers 3. Jacob Jan Jutten 4. Frans Adriaen Pompen ...

 

12v. den voorst. vercooper, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Peeter Gielen Gevens, een parceel ackerlants genaemt den Jansborgh groot ontrent drie copsaet gelegen aenden Renwegh tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. Goort den Smith 2. Frans den Smith 3. Matthijs Geerit Daems 4. den Renwegh ...

 

13. Dielis Lenart Coox sijnde een wettich voorsoon van Heijltgen Reijm Hoirs bij de voornoemde Lenart Coox in haren eersten houwelijck verweckt

Jan Tielen van Stercksel ende Marten Frans den Smith man ende momboir Marie Tielen van Stercksel sijne wettighe huijsvrouwe ende alsoo twee naekinderen van de voornoemde Heijltgen Reijm Hoirs, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Geven een parceel beemptgroesen, groot ontrent seven copsaet genaemt den Broeckbeempt, gelegen inde Broeckbeempden tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. Peeter Corsten van Mol 2. Jan Abrahams met meer andere 3. Reijm Intes Hollen met meer andere 4. de vercoopers ... (16-1-1672)

 

13. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Jan Engelen een parceel erffs soo groes als landt genaemt het Aengelach groot ontrent derdalff vaetsaet, gelegen inde Leenderstraet onder die prochie van Leende, tusschen 1. Claes Hendrick Delen 2. de vercoopers 3. den kerckpath 4. de straet ...

 

13v. Jan Vogel man ende momboir Maeijken Thonis Smulders, voor eene cloocht,

Peeter Paulus, ende Jan gebroederen soonen Hendrick Smulders ende Ruth Jacobs man ende momboir Heijltgen Hendrick Smulders, ende alsoo met hen vieren t'samen oock voir eene cloocht,

Max Sanders man ende momboir Geeritgen Jacob Smulders, soo voorhen sleven, als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Thonis Jacob Smulders sijnen swager, ende alsoo t'samen oock voor eene cloocht, Andries Claessen man ende momboir Jenneken Dielis Martens, soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor d'andere sijne mede erffgenamen van sijne cloocht,

Willem Tamboers soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor d'andere sijne mede erffgenamen van sijne cloocht,

de voorst. Macx Sanders, Ruth Jacobs, ende Andries Claessen inden name ende hen in desen fort ende sterck maeckende voor Luijcas ende Hendrick soonen Peeter Smulders, buijtens slants wesende, die oock voor eene cloocht representeren, ende alsoo indier qualiteijt erffgenamen wijlen Aert Thonis Smulders, voor d'eene helft

Anneken Jan Lobben als universeel erffgenaem van wijlen Libbeken Jan Lobben, haere gewesene suster voor d'andere helft,

ende hebben alsoo t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht, Sander Hendricx van Velthoven, een huijs torffschof metten aengelach groot ontrent een vaetsaet gestaen ende gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jan Dirck Bacx 2. Jacob Willem Verhagen 3. Anneken Jacob Strijbosch met meer andere 4. de straet ... (16-1-1672)

 

13v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, mr. Reijnier Vee een parceel ackerlandts genaemt de Lijckijnde, groot ontrent seven copsaet, gelegen tot Boshoven prochie van Leende, tusschen 1. des coopers erve 2. de straet 3. idem 4. Wouter Michiel Delen ...

 

14. de vercooperen als erffgenamen wijlen Aert Thonis Smulders in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Cornelis Geerit Nelemans, een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet, genaemt den Broeckacker, gelegen inde Broeckacker onder die prochie van Leende, tusschen 1. des coopers erve 2. Anneken Jan Lobben 3. Thomas Peeters Versantvoort 4. Jenneken weduwe Hendrick Verwerdingen mette kinderen ...

 

14. Peeter Paulus ende Jan gebroederen soonen Hendrick Smulders,

Macx Sanders man ende momboir Geeritgen Jacob Smulders, soo voor hem selven, als hem in desen fort ende sterckmaeckende, voor Thonis Jacob Smulders sijnen swager,

Andries Claessen man ende momboir Jenneken Dielis Martens, soo voor hem selven, als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor d'andere sijne mede erffgenamen van sijne cloocht, Willem Tamboers, soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor d'andere sijne mede erffgenamen van sijne cloocht,

de voorst. Macx Sanders ende Andries Claessen inden naem ende hen in desen fort ende sterckmaeckende, voor Luijcas ende Hendrick soonen Peeter Smulders, buijtens s'lants wesende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Ruth Jacobs hennen mede erffgenaem d'eene helft van een parceel groesen groot scherp een vaetsaet, gelegen inde Cuijlen onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jan Vogel hier tegens affgedeelt 2. Willem Hendrick Vervlaessen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. den Cuijlenwegh ...

 

14v. Jan Anchems naergelaten weduer wijlen Anneken Jans Stappers sijne wettige huijsvrouwe, vuijt crachte van testamente met sijne voorst. huijsvrouwe gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "ende comende voorts tot dispositie vande tijtelijcke goederen bij Godt almachtich hen op deser werelt verleent, ende daer sij testateuren macht over hebben om te disponeren, maecken sij testateuren reciproce alle deselve goederen, t'sij haeffelijck, erffhaeffelijck ende erffelijcke goederen, waer ende tot wat plaetsen die gelegen sijn, den lancxtlevende, om mette selve goederen te doen sijne oft haeren vrijen wille al oft sij beijde in leven waeren, te mogen veralieueren vertransporteren, ende andersints te oden naer sijnen oft haeren believen," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daeer van sijnde gepasseert voor schepenen ende secretaris der stadt Eijndhoven van date den (6-2-1642) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Goverts een parceel ackerlandts groot ontrent vijff vaetsaet genaemt den Pomperscamp, gelegen ontrent de kercke van Leende tusschen 1. de Lijckstraet 2. Heijltgen weduwe Jacob Wouter Coolen met haere kinderen 3. de Lijckstraet 4. eenen voetpath ... (18-1-1672)

 

14v. Jenneken Jan Weijnen naergelaten weduwe wijlen Reijm Jan Hoirs geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man gemaeckt, inhoudende eene clausule aldus: "comende voorders tot dispositie vande tijttelijcke goederen, hen alsvoor verleent, het sij van huijsingen, landerijen, saeijlanden, ende weijlanden, egeen vuijtgescheijden waer ende tot wat plaetsen die sijn gelegen, als oock vande erffhaeffelijcke meubelen, daer over soo maecken, ende laten sij testatueren reciproce, d'een den anderen ende den lancxtlevende van hen beijden, vrije heer ende meester, omme van deselve soo veele te mogen vercoopen, tot dat alle henne schulden sullen wesen voldaen, ende betaelt, ende daeren boven vande erffgoederen alnoch te mogen vercoopen, tot dat alle henne schulden sullen wesen voldaen, ende betaelt, ende daerenboven vande erffgoederen alnoch te mogen vercoopen, belasten ende beswaren tot eene somme van tweehondert gulden, omme de kinderen bij hen testateuren te saemen verweckt, daer mede op te voeden," breeder naer inhouden vanden testamente daer van sijnde gepaseert voor Pauw: Smidts notaris ende sekere getuijgen residerende tot Heeze van date den (24-10-1669) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Lenart Jan Engelen een parceel ackerlandts groot ontrent seven copsaet, genaemt het Looffven, gelegen inde Looffvennen onder die prochie van Leende, tusschen 1. de kinderen Jan Ruevens 2. Goort Bul op huijden bij coope vercregen 3. de kinderen Jan Ruevens 4. Jacop Jan Pompen met meer andere ...

 

15. die vercoopersse in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Goort Hendrick Bul een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt het Looffven, gelegen inde Looffvennen onder die prochie van Leende, tusschen 1. Lenart Jan Engelen op huijden bij coope vercregen 2. d'erffgenamen Alit Jan sVossen 3. Peeter Corsten van Mol 4. de kinderen Jan Ruevens ...

 

15. die vercoopersse in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Jan Martinis een parceel ackerlants groot ontrent seven copsaet, gelegen inde Breetvennen onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jan Hendrick Smulders 2. Libbeken weduwe Dirck Bacx met hare kinderen 3. idem 4. Jacop Jan de Werdt ...

 

15v. Adriaen ende Gielen gebroederen soonen Hendrick van Puth, Marijken ende Catelijn gesusteren, dochteren vande voornoemde Hendrick van Puth, ende hebben t'samen indier qualiteijt als naerder van bloet, wettelijck vernaerdert ende onderstaen, den coop van het kindtsgedeelte van Jan Hendrick van Puth heuren broeder als Frans Hendrick Pompen in coope vanden selven vercregen hadde volgens den transportbrieff daer van sijnde, gepasseert voor schepenen van Heeze ende Leende van date den (14-9-1671) ende alsoo den cooper verclaerde, daer voor niet meer gelooft te hebben, dan hondert gulden eens, die hij noch niet gegeven en heeft, die de naerdermannen aennemen, ende geloven te sullen geven, aen de gene t'sij bij affignatie ofte andersints, die de voorst. Jan Hendrick van Puth alreede heeft gedaen, ende verclaert, soo is den voorst. Frans Pompen als cooper geweken, nochtans onder dese conditie, die oock de naerdermannen geloven naer te sullen comen, dat de voornoemde Jan hennen broeder schietende ende tellende de voorst. hondert gulden, aen hen naerdermannen voorst. t'allen tijden ende dage het voorst. sijn kindtsgedeelte wederom sal mogen aenveirden, ende hem t'selve alsdan los ende liber te sullen laten volgen op verbant als naer recht in forma

12-1-1680 compareerde Jan Hendrick van Puth diewelcke verclaerde de reserve in desen brieff gedaen van het kindtsgedeelte te altijt te mogen lossen met hondert gulden daer van midts desen affstant te doen met helmelinge vertijdenisse, sonder daer op off aen te willen houden eenige actie ofte recht, alsoo hij verclaert de hondert gulden in desen veravelt vande naerdermannen ontfangen te hebben ende sijn des wegen voldoen te sijn.

 

15v. Aert Janssen van Mierlo, ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte ende sulcx tot behoeve van sijnen soone Jintis Aerts wettelijck verweckt bij wijlen Geertruijt Jintis Hollen sijne gewesene huijsvrouwe, ende dat van allen de goederen egeen vuijtgescheijden tot Leende gelegen die hij vuijtten hooffde van sijne voorst. huijsvrouwe in tochten is besittende ende den renuntiant voorst. heefter helmelinge op vertegen ... (21-1-1672)

 

15v. Elisabeth Hendrick Coolen naergelaten weduwe wijlen Willem Aert Wijnen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man gemaeckt, inhoudende eene clausule aldus: "comende nu dienvolgende tot dispositie van henne tijttelijcke goederen, hen bij Godt almachtich op deser aerden verleent, egeen van allen vuijtgescheijden, waer ende op wat plaetssen die gelegen sijn, soo wel erffhave, als gronden van erven, allen dieselve maecken, ende laten sij testateuren, d'een den anderen, ende den lancxtlevende van hen beijden, om dieselve te mogen vercoopen, veralieueren transporteren, belasten ende beswaren oock daer van te mogen disponeren naer goetduncken ende oirdeel vanden lancxtlevende, ende dat soo wel als oft sij testateuren beijde inden leven waren sonder de minste tegensegginge dienaengaende van henne t'samen verweckte kinderen daer over te hebben," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen ende secretaris van Heeze ende Leende, van date den (21-08-1661) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt, wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Goort Engelen een huijs hoff metten aengelach groot ontrent een vaetsaet, gestaen ende gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. de straet 2. de kinderen Geerit den Lathouder 3. de straet 4. Jacob Joosten alias Croon ... ende hier mede verclaert de voorst. vercoopersse te annulleren te wederroepen, doot ende te niette te doen den testamente bij haer voor schepenen ende secretaris alhier gemaeckt van daten den (28-4-1670) voor soo veele sij t'voorst. huijs ende aengelach daer mede aen Aert Willem Wijnen haeren soon hadde gemaeckt, doch de verdere clausule daer inne begrepenen verclaert sij te laeten in geheelt ... (26-1-1672)

 

16. de vercoopersse in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jan Engelen een parceel beemptgroesen, groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Meulenschutten onder die prochie van Leende, tusschen 1. Geerit Bartels van Berenbroeck 2. Aert Hendrick Bul 3. Dielisken weduwe Peeter den Litsenburger met hare kinderen 4. den naburen chijnsgoet ...

 

16v. de vercoopersse in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Driessen onsen medeschepen, een parceel beemptgroesen groot ontrent vijff copsaet, gelegen inde Schaveijen onder die prochie van Leende, tusschen 1. Ida weduwe Willem Bitters 2. Dirck Adriaens van Velthoven 3. de kinderen wijlen Aert den Metser 4. der naburen chijnsgoet ...

 

16v. ende verclaert de voorst. vercooppersse dat de penningen van de bovenstaende drie parceelen geprocedeert sijn ende worden geheelijck geemploijeert, tot betalinge vande schulden bij de voornoemde Aert Willem Wijnen haeren soon gemaeckt, gelijck schepenen genochsaem kennelijck is alsoo dat het gedeelte van Dirck Adriaens haeren schoonsoon hier in niet te dragen en heeft ende daer van vrije ende exempt is ...

 

16v. Jan Janssen Belien, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Frans den Smith een parceeltgen erffs groot ontrent anderhalff copsaet wesende een teimmerplaesken daer den cooper van meijninge is een huijsken op te setten, gelegen aen t'Hannen Eijnde onder die prochie van Leende, tusschen 1. de straete 2. den kerckpat 3. de straete 4. loopende scherp vuijt, alsoo t'selve drie hoecx is liggende ... (30-1-1672)

 

17. Jan Lenart Janssen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Gerarts, ontrent het derdepart van een parceel driesgroesen groot int geheel ontrent [leeg] gelegen ter plaetsse genaemt de Meel onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Anthonis Jan Loots 2. een straetgen 3. Jenneken weduwe Frans Leenardts mette kinderen met het hool en gracht 4. des heeren heijde.

Noch een stuck driesgroesen ter plaetsse voorst. gelegen groot ontrent een halff loopensaet, tusschen 1. den cooper 2. Jenneken weduwe Frans Leenarts 3. een straetgen 4. Thomas Peeter Aerts ... (5-2-1672)

 

17. Jenneken Jan Weijnen naergelaten weduwe wijlen Reijm Jan Hoirs geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man gemaeckt, inhoudende eene clausule aldus: "comende voorders tot dispositie vande tijttelijcke goederen hen alsvoor verleent, het sij van huijsingen, landerijen, saeijlanden, ende weijlanden, egeen vuijtgescheijden waer ende tot wat plaetsen die sijn gelegen, als oock vande erffhaeffelijcke meubelen, daer over soo maecken ende laten ij testateuren, reciproce d'een den anderen ende den lancxtlevende van hen beijden vrije heer ende meester, omme van deselve soo veele te mogen vercoopen, tot dat allen henne schulden sullen wesen voldaen ende betaelt," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Pauw: Smidts notaris ende sekere getuijgen binnen dese heerlijcheijt residerende van date den (24-10-1669) bij ons schepenen gesien ende gelegen, ende heeft indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Marten Muls vorster tot Leende, een huijs met het cleijn huijsken, hoff ende aengelach groot ontrent een vaetsaet, gestaen ende gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende, tusschen 1. Joost Hendrick Goossens 2. de vercooppersse met meer andere 3. Wouter Michiel Delen 4. de straet ... ende sal den misthoff loopende tusschen dese vercocht huijinge ende d'ander huijs noch de vercoopersse toebehoorende altijt onbecroont van d'een als d'ander huijs mogen gebruijckt worden ende voorts soo den pael gesteken sal worden te weten vier voeten vanden schap des vercoopersse ander huijs off erve aff ... (24-2-1672)

 

17v. Jacob Dielis Delen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Jop Janssen een parceel beemtgroesen groot ontrent vijff copsaet, genaemt het Lanckvelt, gelegen inde Elsen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Willem Claes Vesters 2. de kinderen wijlen Geerit Dommels 3. Hendrick Dielis Delen met Lijsbeth sijne suster 4. Adam Jacob Pancras ... vuijtgenomen een derdepart eender rente van hondert gulden capitael aen Adriaen Matthijs Coenssen, item alnoch een derdepart eende rente van hondert gulden capitael aen den Heiligeest tot Heeze ende dorps commer ... (2-3-1672)

 

17v. Jan ende Matthijs gebroederen soonen Jan Delen, Dingen oock eene wettige dochter Jan Delen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen Jan Joachims man ende momboir Merije Jan Delen sijne wettige huijsvrouwe de voorst. comparanten soo voor hen selven als hen in desen gesamenderhandt fort ende sterckmaeckende voor Cornelis Joosten inwoonder tot Goernichem henne neve ende mede erffgenaem als daer van schriftelijcke last ende procarata hebbende soo sij verclaren Lambert Joachims als vader voor Anneken sijne dochter bij hem wettelijck verweckt met Lijsken Jan Delen sijne gewesene huijsvrouwe, ende hen des niettemin voor deselve midts desen fort ende sterckmaeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Joachim Joachims hennen swager ende mede erffgenaem een huijs ende schuere metten aengelagh van dien groot ontrent drie vaetsaet, gestaen ende gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze waer inne den cooper een gerechte sevenste portie is competerende, tusschen 1. Hendrick Martens 2. Lijntgen weduwe Thijs Ariens met haere kinderen 3. de straet 4. den kerckpath soo sij seijden wesende los ende vrije vuijtgenomen, achtien stuijvers drie oort jaerlijcke grontchijns, item ses vaten jaerlijcx reductie betaelt wordende ieder vat met vijff stuijvers ende alnoch eene rente van drie gulden jaerlijcx aende Heijligeest tot Heeze t'samen betaelt wordende twelck te lossen staet te weten de drie gulden met vijftich gulden eens ofte anders bij moderatie ende dorps commer ... (09-03-1672)

 

18. Jan Jan Delen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Joachim Joachims sijnen swager d'eene gerechte helft dwers op even groot in ende van een parceel beemptgroesen groot ontrent int geheel drie vaetsaet genaemt het Eeusel wesende de voortste cavel gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze, tusschen 1. een straetgen toebehoorende Thonis Thijs Bocx 2. Tielen Marten Verbraecken 3. Dingen Jan Delen hier tegens affgedeelt 4. der naburen chijnsgoet ...

 

18. Marten ende Geerardt gebroederen soonen Jan Aerts woonende tot Tongelre ende Dirck Dircx man ende momboir Hendricxken oock eene wettige dochter Jan Aerts voorst. vuijt crachte van renuntiatie van tochte bijde voornoemde Jan Aerts hennen vader t'hennen behoeve voor schepenen van Tongelre gedaen van daten den (13-01-1672) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Huijbert Janssen een parceel groesen genaemt de Halff Hoffstadt groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Riel onder die prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Jan Paulus Leenen 2. Hendrick Jan Everts 3. den Heijligeest vanden Bosch 4. Heijltgen weduwe Frans van Mierlo mette kinderen.

Item alnoch een parceel ackerlandts genaemt de Beenradt groot ontrent anderhalff vaetsaet ter plaetse voorst. gelegen tusschen 1. den voorst Heijligeest vanden Bossche 2. d'erffgenamen van Aert Aerts 3. Geerart Geerarts 4. de weduwe mette kinderen Geerit Peeters.

Item alnoch d'eene helft van een parceel ackerlandts, genaemt den Binnenacker soo als inde vercoopcedulle staet vuijtgedruckt groot ontrent anderhalff vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen, tusschen 1. Jan Geerits 2. d'erffgenamen Aert Aerts 3. den cooper 4. den Heijligeest vanden Bossche ... vuijtgenomen een hoen jaerlijcke grontchijns aen den wel ed: heer van Heeze ende Leende staende in het leste parceel ... (09-03-1672)

 

18v. die selve vercooperen ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Geerits d'eene helft van een parceel ackerlants genaemt den Binnenacker groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen tot Riel prochie van Geldrop jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. den Heijligeest vanden Bosch 2. Jan Huijbert Janssen 3. Idem 4. den Heijligeest vanden Bosch ...

 

19. de selve vercooperen ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Laureijssen een parceel beemptgroesen, groot ontrent vierdalff vaetsaet tot Riel onder die prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende gelegen tusschen 1. de weduwe mette kinderen Ghijsbert Cornelis 2. d'erffgenamen van Hendrick Hendrick Jacobs 3. idem 4. d'erffgenamen van Aert Aerts ... vuijtgenomen een hoen jaerlijcke grontchijns aenden wel ed: heer van Heeze ende Leende ende eene rente van vijffentseventich gulden capitael aen Aelken Huijberts met eenen wegh daer over gaende ...

 

19. Jan Huijbert Janssen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Geerit Janssen tot Geldrop eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijfthien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen opden thienden dagh der maent martij, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (10-3-1673) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs hoff metten aengelach groot ontrent vierdalff vaetsaet gestaen ende gelegen tot Riel prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. Hendrick Jan Evers met meer andere 2. Huijberrt Janssen met meer andere 3. Hendrick Jan Evers met meer andere 4. de straet.

Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Jan Geerits 2. d'erffgenamen Aert Aerts 3. den vercooper 4. den Heijligeest vanden Bosch.

item alnoch in ende vuijt een parceel groesen genaemt de Hoffstadt ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Jan Paulus Leenen 2. Hendrick Jan Everts 3. den Heijligeest vanden Bosch 4. Heijltgen weduwe Frans van Mierlo mette kinderen, soo hij seijde wesende los ende vrije vuijtgenomen een hoen jaerlijcke gronthcijns aen den wel edelen heere van Heeze ende Leende, aen den Heijligeest tot Geldrop seven vaten reductie corn ieder vat betaelt wordende met vijff stuijvers met alnoch twee gulden thien stuijvers jaerlijcx oock aenden voorst Heijligeest staende int voorst. huijs metten aengelach ende dorps commer ... losbaar mette somme van driehondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (9-3-1672)

 

19v. Jan Geerits ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Geerit Janssen tot Geldrop, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betalen op den thienden dagh der maent martij, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (10-03-1673), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel beemptgroesen groot ontrent seven copsaet tot Riel onder die prochie van Geldrop ende jurisdictie van heeze ende Leende gelegen, tusschen 1. Jan Peeter van Gastel 2. Marieken weduwe mette kinderen Ghijsbert Cornelis 3. Hendrick Jan Everts 4. den Heijligeest vanden Bosch.

Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlants genaemt den Binnenacker groot ontrent anderhalff vaetsaet, ter plaetsse voorst. gelegen, tusschen 1. den Heijligeest vanden Bosch 2. Jan Huijbert Janssen 3. idem 4. den voorst. Heijligeest vanden Bosch ... losbaar mette somme van hondert ende veertich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ...

 

20. Herman Michiel Adriaens man ende momboir Lijsbeth dochtere Sijn Jan Sijnen sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Jan Vogel eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van achtien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers permissie gelt te rekenen jaerlijcker rente, alle jaer te gelden ende te betaelen los vrije ende onbeswaert van allen lasten exactien ende schattingen soo gewoonlijcke als ongewoonlijcke hoedanich dieselve mochten wesen geen vuijtgesondert op onser liever vrouwendach lichtmisse eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Jan Claessen van Sommeren vuijt dese sijne onderpanden als te weten een huijs schuer aengelach met den ackerlandt daer bij ende aen gelegen inder prochie van Heeze aen die Voortstraet t'samen groot ontrent twee vaetsaet tusschen 1. Goort Jan Tielens 2. Willem Snoeijen ende Hendrick Geerit Willems.

Noch in ende vuijt een stuck ackerlandts inder selver prochie in die Neuwhoeve gelegen, groot ontrent twee vaetsaet 1. den waterlaet 2. Luijcas Francissen, breeder naer inhouden vanden originelen constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Heeze ende Leende van daten den (27-1-1627) ende den vercooper heeft op de voorst. rente midtsgaders de brieven ende bescheeden daer van sijnde met eenen staenden ende loopenden pacht helmelinge vertegen gelovende waerschap als naer recht, ende daer en boven tot meerder bewaernisse van den cooper deser rente dat de onderpanden hier boven genoemt daer voorens goet genoch, ende weldogende sijn, ende alsoo te mainteneren, verclaert den vercooper daer bij te verbinden ende te veronderpanden seecker sijn parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen ontrent sint Jop onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Wouters Verbiesen 2. Heijltgen weduwe Martinis Martens met haer kindt 3. eenen gemeijnen ackerwech 4. Jan Dirck Aerts ... met expresse conditien hier toe gedaen dat den voorst. vercooper sijne erve ofte naercomelinge altijt midts restituerende aen den cooper de somme van drie hondert gulden gepermitteert gelt als hij hier voorens heeft ontfangen... (10-3-1672)

 

20v. Marijken naergelaten weduwe Jan Meeusen met Jaspaer Meeusen haeren broeder ende bijstaende momboir in desen,ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Peeter Peeters een stuck landts, groot ontrent een halff lopensaet, genaemt den Broeckacker, gelegen tot Gijsenrooij prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. Perijntgen naergelaten weduwe Frans Anthonis Driessen 2. die vercoopersse 3. den cooper 4. de erffgenamen Jan Claus ... (10-3-1672)

 

20v. Peeter Willem Bitters inwoonder tot Leende, vuijt crachte van procuratie hem gegeven ende verleent bij Hendrick Willems Bitters lindewever woonende inde Ketel ende Elisabeth Willem Bitters dienstmaecht ten huijse van Arie Jans vander Lucht bleijcker buijten de waterslootsche poort der stadt Delft, beijde kinderen van Willem Hendricx Bitters gewonnen bij Annetge Govers Vosse, soo voor haer selve als in desen vervangende de rato caverende ende haer sterckmaeckende voor Pieter Willems Bitters haeren alsnoch minderjarigen broeder mede lindewever woonende tot Schiedam ende dat omme te mogen doen t'gene hier naer volght vuijtwijsens de voorst. procuratie daer van sijnde gepasseert voor Joris vander Houve notaris ende sekere getuijgen binnen der stadt Delft residerende van daten den (23-2-1672) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft indier qualiteijt verclaert soo als hij doet mits desen, te approberen ratificeren ende van waerden te houden, soodanich transport vande gerechte eene helft van seeckere huijsinge met den aengelach onder die parochie van Leende staende ende gelegen midtsgaders noch de gerechte helft van twee parceeltgens ackerlandts ijder groot ontrent vierdalff copsaet, mede tot Leende gelegen als Peeter Geerit Bacx der constituanten oom ende wettich geede momboir ontrent den tijt van vijff vierendeeljaers geleden aen diversche coopers voor schepenen van Heeze ende Leende soude mogen hebben gedaen sonder nu nochte ten eeuwigen dage, aen ofte op eenige der voorst. vercochte ende getransporteerde parceelen van erven te reserveren ofte behouden, eenich recht actie ofte gesach, directelijck, oft indirectelijck in rechten off daer buijten, maer daer van absolutelijck te renuntieren soo als hij doet midts desen ende sulcx met helmelinge vertijdenisse, ... doch alsoo naer ondersoeck bevonden wort dat de constituanten volgens den testamenten van wijlen Elken Jan sVossen inde voorst. procuratie vuijtedruck niet meer inde voorst. drie vercochte ende getransporteerde parceeltgens van erven en sijn gerechticht dan tot een vierdepart, ende dat de kinderen van wijlen Willem Dirck Verwerdingen tot het ander een vierdepart mede sijn gerechticht ende om dese met de bovenstaende approbatie, t'samen ende een effect te doen hebben, soo compareerde Goort Dirck Verwerdingen inwoonder tot Leende als wettigh geede momboir over d'onmondige kinderen wijlen de voorst. Willem Dirck Verwerdingen diewelcke verclaert in gelijcker forma soo als hier boven bij Peeter Willem Bitters geconstitueert wesende vande kinderen wijlen Willem Hendrick Bitters is gedaen, alles te approberen ende van weirden te houden t'gene dier saecke bij Peeter Geerit Bacx oock beneffens hem comparant momboir over de voorst. onmonidge kinderen wijlen Willem Dirck Verwerdingen mede is gedaen ende gepasseert op verbant van der onmondige goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende ... (16-3-1672)

 

21. Joost Jan Everts ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Tielens een huijs metten aengelach groot ontrnet drie copsaet onbegrepen der maten, ofte soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne palen ende limiten gestaen ende gelegen is tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Jan Heijmans 2. Peeter Goorts 3. idem 4. Peeter Faessen ... (26-3-1672)

 

21v. Jaspar Jan Claessen ende Jan Willems mannelijck momboir van Jenneken dochtere Jan Claessen, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Peeters een parceel erffs genaemt den Hoff gelegen tot Gijsenroij prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, groot ontrent een loopensaet, tusschen 1. den cooper 2. Cornelis Jan Luijcken cum suis 3. Aelken weduwe Anthonis Willem Verdonck mette kinderen 4. Anthonis Willem Daems ... (20-4-1672)

 

21v. Hendrick de Jongh secretaris der vrij grontheerlijcheijt van Heeze ende Leende vuijt crachte van testamente met wijlen Jenneken Wijnant Neijnens sijne leste huijsvrouwe gemaeckt, inhoudende een clausule aldus: "comende voordens tot dispositie vande tijttelijcke goederen het sij van huijsingen schuere, brouwerije renten saijlanden, ende weijlanden hoedanich die sijn geen van dien vuijtgescheijden, mede van allen d'erffhaeffelijcke meubelen goederen waer over de testateuren cracht ende macht sijn hebbende, daer over soo maecken ende laten de testateuren d'eend en anderen ende den lancxtelevende van hen beijden vrije heer ende meester omme naer doot vanden eersten afflijvige deselve te mogen vercoopen, veralieueren transporteren belasten ende beswaren, als oft de testatueren beijde in leven waren," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor den notaris Pauw: Smidts ende sekere getuijgen binnen de grontheerlijcheijt van Heeze ende Leende residerende van date den (2-6-1670) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht mr. Claes Box coster ende schoolmeester tot Heeze eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijsn van vijffentwintich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den derden maij waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (6-5-1673) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs peertstal, schuer brouwhuijs hoff metten aengelach groot t'samen ontrent achtdalff vaetsaet gestaen ende gelegen aenden Voortstraet onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Jan Vincken 2. een ackerstraetgen 3. de Voortstraet 4. den Molen off Lijckwech ... vuijtgenomen een hoen jaerlcijke grontchijns ende thien stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht ende dorps commer ... losbaar mette somme van vijffhondert dergelijcke guldens Hollants gepermitteert gelt .. .(2-5-1672)

9-11-1710 compareerde Willem ende Anthonis Daems gebroederen, dewelcke bekenden ende verclaerden vandese neffenstaende rente van vijff hondert gulden capitael met den intrest van dien, door d'kinderen en erffgenaemen van d heer Hendrick de Jongh secretaris van Heese ende Leende ten genoegen te wesen voldaen ende betaelt consenterende dierhalve inde cassatie van dese rente als gemachtigt ende gelast sijnde van d'erffgenaemen van mr. Claes Box (:zoo zij verclaerden)

 

22. Goort Hendrick Bul man ende momboir Aeltgen Frans Bluijssen sijne wettige huijsvrouwe

ende Jan Bijnen man ende momboir Agneet Frans Bluijssen sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de goederen het t'samen bij scheijdinge ende deelinge tegens henne mede erffgenamen ende kinderen vande voornoemde Frans Bluijssen hennen gewesenen vader te deel gevallen

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Goort Hendrick Bul voorts inden eersten het cleijn huijsken genaemt den Hulsbosch soo ende gelijck het selve tusschen sijne palen ende limiten gelegen is, item alnoch Jenneke Thijs velt groot ontrent drie vaetsaet, item alnoch een parceel groesen genaemt de Langhriest, item alnoch een parceel groesen genaemt de Cleijn Busch, item alnoch het velt, ofte den beempt over den dijck, item alnoch den achtersten beempt inde Rije neffens Jan Goossens erve, item alnoch den Broeckbeempt, item alnoch den acker op den pas, item alnoch den halven Cappelacker, neffens Frans Peeter Coox [Cocx] erve, item alnoch den Foetheuffacker, item alnoch den Gelaesdrager, item alnoch Fredricx acker, item alnoch een halff vaetsaet aen Dirck Cissen cuijl, item alnoch d'eene helft van Arien Wouters busselken even groot d'wers op de voortste cavel, item alnoch den Berckwech met die Siggen, item alnoch eene rente van tweehondert vijftich gulden capitael tot laste vande weduwe Aert Hoeben, alnoch eene rente van vijftich gulden capitael tot laste van Arieken weduwe Geerit Thonis, item alnoch eene rente van vijftich gulden capitael tot laste van Peeter Vaessen, item alnoch eene rente van hondert gulden capitael tot laste van Geerit Geerits tot Riel, ende lanoch eene rente van hondert vijftich gulden capitael tot laste van Reijm van Ommel

 

B: Jan Bijnen voorst. is te deel gevallen inden eersten het groot huijs met het geheel aengelach soo het selve tusschen sijne palen gelegen is tot Strijp prochie van Leende, item alnoch de groote, met de cleijen Reist, alnoch de groote Bus, met alnoch de twee beemptgens aent Pompeneeusel, item de voorste reij naer Leende, item den Foe acker, item alnoch den hlaven cappelacker neffens Peeter Eckelmans erve, item alnoch een stucxken lants groot ontrent een vaetsaet ontrent de cappel beneven Jan Arien Pompen erve gelegen, item alnoch een stuck lants genaemt Merie van Tuijl acker groot ontrent een vaetsaet, item alnoch een parceel ackerlants genaemt de Hooghijnde groot ontrent een vaetsaet, alnoch een stuck lants op t'Eijntgen tot Strijp gelegen beneven Reijndert Tielens erve, item alnoch een halff vaetsaet lants naest den Meulenwech, item alnoch den hoff aen den Wekenshorst, item alnoch d'eene helft van Arien Wouters busken even groot d'wers op de achterste cavel, neffens Hendrick Thonis Donckers erve, item alnoch het gedeelte inde Pael, item alnoch de twee heijtvelden d'een gelegen ontrent de Ketelbuetersbleeck en d'ander naer het Goor, item alnoch drie besondere rentebrieven op de gemeijnte van Geldrop, bedragende t'samen elffhondert en vijftich gulden capitael

met conditie dat de voorste d'achterste moeten wegen ten naesten velde ende minsten schade ende den chijns in ieder cavel staende sal bij die het velt aengenomen, ende betaelt moeten worden sonder dienaengaende van d'een off d'ander vergoedinge te pretenderen ... (5-5-1672)

 

23. Jacob Willem Donckers ende Lijntgen Willem Donckers sijne suster, ende hebben t'samen wettelijck vercocht Jan Hendrick Boonen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den twelffden dagh maij waer van den tweeden pacht sal comen te vervallen den (12-5-1673) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel beemptgroesen groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen inde Langhstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Aert Willem Wijnen 2. Marie weduwe Vreijs Peeters van Sommeren met haere kinderen 3. Goort Lambert Bacx 4. den Aa stroom ... losbaar mette somme van hondert ende vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (12-5-1672)


1e oorlogscontributie aan de Fransen

 

23v. wij Willem Anthonis Smulders, Mattheeus Willem Thijs ende Jan Willem Verhoeven schepenen der heerlijcheijt van Heeze ende Leende, doen condt eenen iegelijcken, dat voor ons comen sijn Dirck Wouters Verbiesen ende Andries Gielen Smidts dienende borgemeesteren tot Heeze, vuijt crachte van seeckere acte haer gegeven ende verleendt bij Willem Anthonis Smulders, Mattheeus Willem Thijs ende Jan Willem Verhoeven schepenen, Geerit Willems, Goort Jan Bacx, Tielen Marten Verbraecken ende Peeter Peeter Celen respective schepenen, borgemeesteren kerck ende aermemeesters des dorps ende gemeijnte van Heeze representerende alsoo t'corpus derselver gemeijnte, waer bij de voorst. comparant geauctoriseert worden, om midts den grooten noot ende swaricheden waer mede de voorst. gemeijnte is belast ende gedreijght wort, te mogen negotieren ende oplichten tot laste ende behoorlijcken intrest vande voorst. gemeijnte van Heeze de somme van twee duijsent guldens breeder naer inhouden vande voorst. acte daer van sijnde alhier ter secretarije berustende van daten den (5-6-1672) ons schepenen seer wel kennelijck welcken volgende verclaren de voorst. comparanten ontfangen te hebben vuijt handen van sr. Adriaen Amants (de Laure) coopman van wollenlaeckens ende president der heerlijcheijt Geldrop de somme van twee duijsent gulden Hollants gepermitteert gelt, den rijcxdaelder tot vijftich stuijvers gerekent, ende ander gelt naer advenant waer voorens sij verclaren hem te vesten eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns ofte rente van hondert ende twintich dergelijcke guldens (= 6% !) elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer verschijnenden op den vijffden dagh augustij, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (5-8-1673), ende dat los ende vrije van allen lasten ende exactien hoedanich die souden mogen wesen, alreede opgestelt ofte die naermaels noch opgestelt souden mogen worden egeen vuijtgescheijden ende off het gebeurde de voorst. rente van hondert ende twintich gulden, allen jaeren niet promptelijck aende voornoemde Amants sijn oiren, erven ende nacomelingen, ofte sijns actie ende recht hebbende en weirde voldaen in sulcken gevalle stellen de voorst. comparanten vuijt crachte alsvoor, hen ende alle inwoonderen ende gemeijntenaers des dorps Heeze, goederen, ooren, ende naecomelingen ten bedwange van allen heeren hoven ende gerechten, ende tot wat plaetssen en tijden het soude mogen wesen, deselve bij arrest aen te mogen houden, laetende deselve van nu voor alsdan daer over voluntairlijcken condemneren, met allen costen schaden, ende intresten, die daer omme soude mogen gedaen worden, renuntierende tot dien eijnde van alle benefitien van relivementen, vacantien, vrijheden van merckten, ende alles anders desen eenichsints contrarierende, daer voor verbindende specialijck allen onse chijnsgoederen egeen vuijtgescheijden, waer ende op wat plaetssen deselve ouder den voorst. dorpe van Heeze gelegen sijn ende deselve gemeijnte toebehoorende, ende voorts generaelijck allen des gemeijntes persoonen ooren nacomelingen, ende henne goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende willende ende begerende dat dese rente ende brieff voor den crediteur in alles soo veele effecten, ende crachten sal comen te sorteren dan eenige andere brieven, die voor wethouderen vanden Bosch souden mogen worden gemaeckt, met conditie dat men desen erffchijns ofte rente altijt sal mogen lossen ende affquijten mette somme van tweeduijsent dergelijcke guldens den rijcxdaelder alsvoor gerekent, mits nochtans een halff jaer te vooren op te moeten seggen, met allen verloopen pachten ten tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt staende, beseglt met den gemeijnen schependompssegel etc. actum den (7-10-1672)

[los vel: 8-6-1683 ick ondergeschreven accordere midts dat de gemeijnte van Heze int toecom[.] mogen gestaen int betaelen mijnda seent[.] betalen vier ten hondert dwecl sel a[.] voorden jaere Adriaen Amants]

13-7-1737 alzo inminderinge van 't capitael van twee duijsent gulden, inden nevenstaende constitutiebrieff gemelt is afgelost, op den (30-3-1735) aen Frans Pompen de somme van vijfhondert vijff en veertich gulden vijf en negen penningen en op den (7-3-1736) aen den selven Frans Pompen twee hondert . vijftich gulden veertien stuijvers seven penninge mitsgaders aen Hendrick Box als gelaste van Jan Box sijnen broeder seven hondert agt en sestig gulden vijfien stuijvers eenen penningen breder volgens de respective scabinaele quitantien alhier ten prothocolle gepasseert fo. 139 verso en 223 en op heden tot voldoeninge van 't restant van 't voorst. capitael verder afgelost is aen gem. Hendrick Box als gelaste van sijnen voornoemde broeder Jan Box de somme van twee hondert eenen dartig gulden vier stuijers vijftien penningen ende aen Antonis Gelden armmenmeester tot Leende twee hondert gulden uijtwijsens de quitantie onder hunne handteekeninge gegeven voorts allent selve gebleken zijnde, bij de aenteekeningen van allentgene voorst. op den origineelen vuijtgemaekte constitutiebrieff staende soo werd den nevenstaende constitutiebrieff als voldaen zijnde ten prothocolle gecassert en geroijeert.

 

24v. Geerit Geerit Gevens, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Geerit Bartels van Berenbroeck eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op alderheijligen dagh waer van den eersten pacht sal comen te vervallen (1-1-1673) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel erffs groot ontrent [leeg] genaemt de Horst gelegen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Boelen 2. die weduwe Hendrick Jacobs met meer andere 3. Marten Thonis Sijnen 4. Meeus inde Moersel met meer andere ... vuijtgenomen dorps commer, ende twee stuijvers twee oort jaerlijcke grontchijns ... losbaar mette somme van vijftich gulden gepermitteert gelt in soo veel termijnen, en soo veel tessens als het den afflosser believen sal, d'welck alsoo affcortinge sijnde aen de voorst. hooftpenningen sal den intrest oock daer van naer advenant betaelt worden, met allen verloopen pachten ten tijden lossinge verschenen ende onbetaelt staende ... (12-10-1672)

6-10-1677 Geerit Bartels van Berenbroeck bekendt dat Jan Joosten wegens de weduwe Geerit Geerit Gevens aen hem dese rente van twee gulden thien stuijvers jaerlijcx heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert

 

25. suster Margriet van Velthoven bagijn op het bagijnoff tot Tuernhoudt geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Lijntgen Joosten naergelaten weduwe Matthijs Arien Tielens een parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet onbegrepen der maten genaemt het Laer gelegen aenden Rul ter plaetsse genaemt de Veestraet onder die prochie van Heeze tusschen 1. de kinderen Caspar Abrahams de Lauwre 2. Geertruije weduwe Jan Thomas Necken 3. de kinderen wijlen Wouter Delis 4. de Veestraet ... (21-10-1672)

 

25. Elsken Goort Lobben geassisteert met Niclaes Hendrick Huevenaers haeren behoudt neve als bijstaend emomboir in desen, diewelcke verclaert midts haeren grooten ouderdom van inde tachtentich jaeren [>80 jaar] onbequaem te wesen haeren cost langer te connen verdienen ende alsoo sij onversien is van eenige gronden van erven ende niets hebbende als alleenlijck haer recht off contingent in seeckere somme van penningen geprocedeert vande vercocht goederen van wijlen Libbeken Hendrick Lobbe die niet soo veele en importeren dat sij vande intresten van dien soude connen leven, ende het capitael dan vereirt sijnde beducht daer naer van ieder een verlaeten te sullen worden ende want den tijt haers levens onseecker is als oock tot wat verder catuicheijt sij noch mochte comen te vervallen vuijt dese ende andere consideratien ende dat oock den armen ofte Heijligeest van Leende haer comparante in tijt van noodt voor desen verscheijde maelen hebben geassisteert verclaert daeromme midts desen wettelijck ende erffelijck te transporteren op te dragen over te geven in eenen eeuwigen recht aen ende ten behoeve vanden voorst. Heijligeest tot Leende, alle haere goederen actien ende crediten goudt silver gemunt off ongemunt hoedanich die souden mogen wesen egeen vuijtgescheijden cleederen bedt bult huijsraet als andersints nu hebbende ende naermaels vercrijgende omme daer mede te moge doen naer hen wel gevallen midts dat de Heijligeestmeesters van Leende haere nootelijcke alimentatie ende onderhoudt haer leven langh in alles daer voorens sullen hebben te doen tot welcken eijnde mede alhier is gecompareert Frans Hendrick Pompen tegenwoordigh Heijligeestmeester tot Leende ende oock als last hebbende van Jan Box den mede Heijligeestmeester diewelcke verclaert het voorst. transport te accepteren ende de voorst. transportantie in alle redelijckheijt gelijck sulcx behoort haer leven langh te sullen onderhouen ... (26-10-1672)

 

25v. wij Willem Anthonis Smulders, Mattheeus Willem Thijs, ende Jan Willem Verhoeven schepenen Michiel Claes Vesters, Eijmert Jan Delis, Jan Joosten op t'Hoff, Hendrick Jacob Schoofs, Michiel Willem Gobbels ende Goort Aert Hanssen borgemeesteren, Mattheeus Willem Thijs, mr. Willem Aelberts ende Jan Willem Verhoeven kerckemeesteren, Mattheeus Willem Thijs, Claes Willem Smulders, ende Wouter Janssen van Dommelen Heijligeestmeesteren respective schepenen, borgemeesteren kerck ende Heijligeestmeesteren des dorps Heeze, representerende ende vervangende het corpus der selver gemeijnt, bekennen met communicatie van eenige der meest geerffde ende ingesetenen van dien, midts den grooten last ende swaricheden waer mede de voorst. gemeijnte met dese conjunctie des tijts eenen iegelijck bekent sijnde, is belast ende gedreijght wordt, ontfangen te hebben vuijt handen Hendrick Geerits inwoonder ende coopman tot Geldrop de somme van duijsent gulden Hollants gepermitteert gelt, waer van wij aennemen ende geloven aen hem te betaelen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent vrije ende onbelast van allen schattingen ende exactien hoedanich die souden mogen wesen egeen vuijtgescheijden alreede opgestelt ofte die hier naermaels noch opgestelt souden mogen worden, alle jaer te gelden ende te betalen opd en veerthienden december waer van den eersten dach der betalinge sal comen te vervallen den (14-12-1673) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt aller onser gemeijnten chijnsgoederen hoedanich die souden mogen wesen egeen vuijtgescheijden onder desen voorst. dorpe van Heeze gelegen ende off het gebeurde de voorst. rente bij ons onse ooren ende nacomelingen ten voorst. dage niet en werde betaelt, soo willen begeiren ende consenteren wij midts desen, dat de voorst Hendrick Geerits, sijn erven oft nacomelingen, off geldre ende thoonder deses brieffs, ons vande allen andere inwoonderen vanden voorst .dorpe van Heeze zal mogen doen vasthouden ende arresteren waer ende op wat plaetssen het selve soude mogen wesen laetende ons dienaengaende voluntairlijcken mede onse oiren ende nacomelingen condemneren met allen costen schaden ende intresten, daeromme te doen, renuntierende dienvolgens op allen beneficien ende vrijheden van merckten als andersints desen eenichsints cratrarierende, alles op verbant van ons ende onser nacomelingen persoonen ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende met conditie dat dese voort. rente bij ons onseren oiren ende nacomelingen altijt sal mogen worden gelost ende gequeten met de somme van duijsent dergelijcke guldens met allen verschenen pachten ten tijden der lossinge verschenen ende onbetaelt staende, midts nochtans een halffjaer te vooren opgeseght wordende, actum den (14-12-1672) in oirconden etc.

[Ondertekenen: Willem Anthonis Smulders, Matheus Willem Thijs ende Jan Willem Verhoeven schepenen, Mijgel Willems borgemester, Goort Aert Hanssen borgemeester, x merck van Michiel Claes Vesters, Handrick Jacoops Schofs borgemester, Eijmmert Hanssen boorgemester, t'hantmerck van Jan Joosten opt Hoff, Willem Aelbers kerckmeester, Wouter Jansen van Dommellen hel Gestmester]

wort gehouden ende bevonden niet meer te wesen dan een generale bekentenisse ende obligatie midts sonder daer toe te hebben behoorlijcke octroije geene alsuclke speciale verbintenissen schulden

 


Anno 1673

26v. Cornelis Janssen van Lommel inwoonder tot Heeze, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Goris inwoonder tot Wichmael sijnen swager eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betalen op nieuwenjaersdagh waer van den eersten pacht sal comen te vervallen (1-1-1674) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent een vaetsaet gestaen ende gelegen aen de Haegh onder de Eijmerickerstraet prochie van Heeze, tusschen 1. Adriaen van Velthoven 2. Merije ende Lijsbeth gesusteren kinderen Hendrick Bouwen 3. de straet 4. Hendrick Thonis Francisse.

Item alnoch in ende vuijt een parceel erffs wesende groes ende landt genaemt den Hoogen Driesch groot ontrent t'samen negen copsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Aert Jacobs 2. Joost Hendrick Boelen 3. een beemptstraetgen 4. des heeren van Heeze ende Leende ... vuijtgenomen dorps commer ende den grontchijns staende inden Hoogendriesch ... losbaar mette somme van vijftich dergelijcke guldens Hollandts gepermitteert gelt ... (02-01-1673)

7-11-1707 den drossart De Jongh als transport hebbende van dese obligatie de data den (12-3-1699) bekent vande selve voldaen te wesen

 

27. Peeterken Jan Lenaerts naergelaten weduwe wijlen Goossen Janssen van Gastel inwoondersse tot Waelre geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht de noch ses gelijcke kinderen wijlen Jan van Gastel haeren swagers, ende geswijen alsulcke sevenste portie ofte gedeelt als op haer vercoopersse door doode ende afflijvicheijt van Jenneken haere dochter bij de voorst. Goossen Janssen van Gastel wettelijck verweckt is comen te devolueren ende te versterven in ene van allen de goederen egeen vuijtgescheijden bij de voornoemde Jan van Gastel haeren gewesene mans vader metter doot ontruijmt ende achtergelaten t'sij in have als erffhave ende gronden van erven als mede gout silver gemunt als ongemunt en voorts in hoogen, in leegen, in diepen, in droogen, in landen, in sanden, in bosschen, in beemden, in heijden ende weijden onder dese jurisdictie van Heeze ende Leende ter plaetsse genaemt Riel ende Houdt gelegen, ende dat mette lasten van chijnssen ofte pachten, daer mede de voorst. goederen int generael souden mogen wesen belast ... (12-1-1673)

 

27v. Heijltgen Peeter Smulders naergelaten weduwe Willem Goort Donckers geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man gemaeckt, inhoudende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen, hen bij Godt almachtich op deser aerden verleent, daer van laten, ende maecken sij testateuren reciproce d'een den anderen, ende den lancxlevende van hen beijden vrije heer ende meester om vande selve te mogen vercoopen, veralieueren transporteren, belasten ende beswaren oock bij testament ofte andersints daer van te mogen disponeren, een parceel beemptgroesen genaemt de Streep, groot ontrent negen copsaet ende ene parceel ackerlandts, aende Meulenpath gelegen gecomen van Aert Hoeben, groot ontrent twee vaetsaet ende boven dien de verdere goederen te mogen beswaren mette somme van hondert gulden eens," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (07-08-1671) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Heijltgen Arien Raessen, naergelaten weduwe Aert Dingens eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betalen op alderheijligendagh waer van den eersten pacht sal comen te vervallen (01-11-1673) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen genaemt de Reist groot ontrent twee vaetsaet gelegen aenden Riesterwegh tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Geertruije dochter Willem Mansvelt 2. Jan Tielens alias den Snijder 3. den Riesterwegh 4. Jan de Werdt den jongen, Adriaen Donckers met meer andere ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens Hollants gepermitteert gelt ... (24-1-1673)

18-1-1678 Willem Arien Raessen inden namen ende als last hebbende van Heijltgen sijne suster, bekendt dat Heijltjen Peeter Smulders aen haer dese rente van vijff gulden jaerlijcx heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert

 

28. wij Willem Anthonis Smulders, Mattheeus Willem Thijs ende Jan Willem Verhoeven schepenen, Michiel Claes Vesters, Eijmert Jan Delis, Jan Joosten op t'Hoff, Hendrick Jacob Schooffs, Michiel Willem Gobbels, ende Goort Aert Hanssen, borgemeesteren, Mattheeus Willem Thijs, mr. Willem Aelberts ende Jan Willem Verhoeven kerckmeesteren, Mattheeus Willem Thijs, Claes Willem Smulders ende Wouter Janssen van Dommelen heijligeestmeesteren respective schepenen, borgemeesteren, kerck ende heijligeestmeesteren des dorps Heeze, representerende ende vervangende het corpus, derselver gemeijnte bekennen met communicatie van eenige der meest geerffde ende ingesetenen van dien midts den grooten last ende swaricheden waer mede de voorst. gemeijnte met dese conjuncture des tijts, eenen iegelijcken bekendt sijnde, is belast ende gedreijght wordt ontfangen te hebben vuijt handen van sr. Adriaen Amants coopman van wollen laeckens ende president der heerlijckheijt Geldrop de somme van drie duijsent (!) gulden Hollandts gepermitteert gelt den rijcxdaelder tot vijftich stuijvers gerekent ende ander gelt naer advenant, waer voorens wij verclaren hem te vesten eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns ofte rente van hondert ende tachtentich dergelijcke guldens jaerlijcx alle jaer verschijnende op nieuwenjaersdagh, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen (1-1-1674), ende dat los ende vrije van allen lasten ende exactien hoedanich die souden mogen wesen alreede opgestelt ofte die naermaels noch opgestelt souden mogen worden egeen vuijtgescheijden, ende oft het gebeurde de voorst. rente van hondert ende tachtentich gulden alle jaeren niet promptelijck, aende voornoemde Amants sijn oiren, erven ende nacomelingen, ofte sijns actie hebbende en weirde voldaen off betaelt in sulcken gevalle, stellen wij ons ende alle inwoonderen ende gemeijntenaers des dorps Heeze voorst. als mede onse goederen ooren ende nacomelingen, ten bedwange van allen heeren hoven ende gerechten, ende tot wat plaetssen en tijden het soude mogen wesen, deselve bij arrest aen te mogen houden, latende deselve van nu voor alsdan daer over voluntairlijcken condemneren met allen costen schaden, ende intresten die daer omme souden mogen gedaen worden, renuntierende tot dien eijnde van alle benefitien van resivementen, vacantien, vrijheden van merckten, ende alles anders desen eenichsints contrarierende, daer voor verbindende specialijck allen onse chijnsgoederen egeen vuijtgescheijden waer ende op wat plaetssen deselve onder den voorst. dorpe van Heeze gelegen sijn, ende deselve gemeijnte toebehoorende, ende voorts generaelijck allen des gemeijntes persoonen, ooren, nacomelinge, ende henne goederen, nu hebbende ende naermaels vercrijgende, willende ende begeirende dat dese rente ende brieff, voor den crediteur in alles soo veele effecten ende crachten sal comen sorteren dan eenige andere brieven die voor wethouderen vanden Bosch souden mogen worden gemaeckt, met conditie dat men desen erffchijns ofte rente altijt sal mogen lossen ende affquijten mette somme van drieduijsent dergelijcke guldens den rijcxdaelder alsvoor gerekent midts nochtans een halff jaar van te vooren op te moeten seggen, met allen verloopen pachten, ten tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt staende, besegelt met den gemeijnen schependompssegel etc, (27-1-1673) in oirconden etc.

[Ondertekenen: Willem Anthonis Smulders, Matheus Willem Thijs, Jan Willem Verhooven schepenen, Gielen Claessen borgemeester, Eijmmert Janssen borgemester, t'hantmerck van Jan Joosten op t'Hoff, Handrick Jacobs Schofs, Gielen Willems borgemester, Goort Aerts borgemeester, Willem Aelbers, Wouter Janse van Dommelen, Claes Willems Smulders]

wort gehouden ende bevonden niet meer te wesen daen een generale bekentenisse ende obligatie, midts sonder daer toe te hebben behoorlijck octroije geene alsulcke speciale verbindtenissen connen geschieden

2-1-1687 Arien Amants bekent volgens sijn eijgen hantteecken in margine van den brieven hier van uijtgemaeckt gestelt, van dese neffenstaende rente ten vollen voldoen ende betaelt te wesen.

 

29. Paulus Joris van Oers soo voor hem selven als hem in desen, fort ende sterckmaeckende voor Joost Wouter Geukens]

 

29. Geerit Frans Smulders ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Raes Francissen een huijsken met het aengelachxken groot ontrent een halff vaetsaet gestaen ende gelegen GinderOver onder die prochie van Heeze gecomen van d'erffgenamen wijlen Hendrick Willem Gielis alias Clissen tusschen 1. Merijken weduwe Hendrick Jan Vaeck 2. d'erffgenaemen Goort Jan Claus 3. Hendrick Claes Faessen 4. de rievire genaemt de Aa.

Item alnoch een cool hooffken groot ontrent vijff roeden ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Merijken weduwe Hendrick Jan Vaeck 2. Anneken weduwe Anthonis Vincken 3. het Couterstraetgen 4. eenen waterlaet ... vuijtgenomen twee stuijvers twee oort jaerlijcx geestelijcke pacht staende in het hoffken ende dorps commer metten wegh ende sekeren perenboom tot het voorst. huijsken behoorende ... (18-2-1673)

 

29v. Joost Wouter Geukens ende Paulus Joris van Oers man ende momboir Jenneken Wouter Geukens sijne wettige huijsvrouwe ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Joostgen weduwe Jan Delis, een huijsken met ontrent een copsaet hoffs off aengelagh gestaen ende gelegen buijten de Ginderoverse brugh onder die prochie van Heeze, tusschen 1. d'erffgenaemen Jan Delis Delen 2. Arien Jan Cleijnens 3. de straet 4. der naburen chijnsgoet ... vuijtgenomen drie stuijvers twee oort jaerlijcx geestelijcke pacht ende dorps commer ... (20-2-1673)

 

29v. wij Willem Anthonis Smulders, Mattheeus Willem Thijs schepenen, Jan Willem Verhoeven onsen medeschepen absent wesende, Michiel Claes Vesters, Eijmert Jan Delis, Jan Joosten op t'Hoff, Hendrick Jacob Schooffs, Michiel Willem Gobbels ende Goort Aert Hanssen, borgemeesteren, Mattheeus Willem Thijs ende mr. Willem Aelberts kerckmeesteren, Mattheeus Willem Thijs, Claes Willem Smulders ende Wouter Janssen van Dommelen heijligeestmeesteren respective schepenen, borgemeesteren, kerck ende heijligeestmeesteren des dorps Heeze, representerende ende vervangende het corpus derselver gemeijnte, bekennen midts den grooten noot last ende swaricheden waer mede de voorst. gemeijnte met dese conjuncture des tijts, eenen iegelijcken bekendt sijnde, is belast ende gedreijght wordt, ontfangen te hebben vuijt handen van sr. Adriaen Amants coopman van wollen laeckens ende president der heerlijckheijt Geldrop, de somme van duijsent gulden Hollandts gepermitteert gelt, den rijcxdaelder tot vijftich stuijvers gerekent ende ander gelt naer advenant waer voorens wij hem verclaren te vesten eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns ofte rente van t'sestich gulden alle jaer verschijnende opden eenentwintichsten februarij, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen (21-2-1674), ende dat los ende vrije van allen lasten, ende exactien hoedanich die souden mogen wesen, alreede opgestelt ofte die naermaels noch opgestelt souden mogen worden, egeen vuijtgescheijden, ende oft het gebeurde de voorst. rente van t'sestich gulden alle jaeren niet promptelijck, aende voornoemde Amants sijn oiren, erven ende nacomelingen, ofte sijns actie hebbende en weirde voldaen off betaelt, in sulcken gevalle, stellen wij ons ende alle inwoonderen ende gemeijntenaers des dorps Heeze voorst. als mede onse goederen ooren ende nacomelingen, ten bedwange van allen heeren hoven ende gerechten, ende tot wat plaetssen en tijden het soude mogen wesen, deselve bij arrest aen te mogen houden, laetende deselve van nu voor alsdan daer over voluntairlijcken condemneren met allen costen schaden, ende intresten die daer omme souden mogen gedaen worden, renuntierende tot dien eijnde van alle benefitien van resivementen, vacantien, vrijheden van merckten, ende alles anders desen eenichsints contrarierende, daer voorens verbindende specialijck allen onse chijnsgoederen egeen vuijtgescheijden waer ende op wat plaetssen deselve onder den voorst. dorpe van Heeze gelegen sijn, ende deselve gemeijnte toebehoorende, ende voorts generaelijck allen des gemeijntes persoonen, ooren, nacomelinge, ende henne goederen, nu hebbende ende naermaels vercrijgende, willende ende begeirende dat dese rente ende brieff, voor den crediteur in alles soo veele effecten ende crachten sal comen te sorteren dan eenige andere brieven die voor wethouderen vanden Bosch souden mogen worden gemaeckt, met conditie dat men desen erffchijns ofte rente altijt sal mogen lossen ende affquijten mette somme van duijsent dergelijcke guldens den rijcxdaelder alsvoor gerekent midts nochtans een halff jaar van te vooren op te moeten seggen, met allen verloopen pachten, ten tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt staende, besegelt met den gemeijnen schependompssegel etc gegeven, (4-3-1673) in oirconden etc.

[Ondertekenen: Willem Anthonis Smulders ende Matheus Willem Thijs schepenen, t'hantmerck van Gielen Claes Vesters, Eijmmert Jan Delijs, t'hantmerck van Jan Joosten op t'Hoff, Handrick Jacobs Schofs, Gielen Willems, Goort Aerts Hanssen, Willem Aelbers, Claes Willems Smulders, Wouter Jansen van Dommelen]

wort gehouden ende bevonden niet meer te wesen daen een generale bekentenisse ende obligatie, midts sonder daer toe te hebben behoorlijck octroije geene alsulcke speciale verbindtenissen connen geschieden

24-4-1691 dat d'erffgenamen van Adriaen Amants van den inhout deser rente sijn voldaen bleijckt bij de cassatie opden brieff staende die nu bij de borgemeesteren in seeckeren sal gebracht worden dient voor memorie

 

30v. Matthijs Goort Heijmans man ende momboir Cathalijn Lambert Coppen sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Joost Andriessen van Deurssen een coolhooffken groot ontrent twelff roeden onbegrepen der maten gelegen tot Oisterick onder de prochie van Leende tusschen 1. de straet 2. den cooper 3. de straet 4. Frans Hendrick Pompen ... (7-3-1673)

 

31. Heijltgen Hendrick Meeussen naergelaten weduwe wijlen Matthijs Peeter Heijen, geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorders tot dispositie van henne tijttelijcke goederen het sij huijsingen landerijen saeijlanden ende weijlanden egeen van dien vuijtgescheijden, dien den eersten afflijvigen metter doot sal ontruijmen ende achterlaten, daer over soo maecken ende laten de testateuren reciroce d'een den anderen ende des lancxlevende van hen beijden volcomen heer ende meester, omme van deselve te mogen vercoopen veralieueren transporteren belasten en beswaren tot betalinge van henne schulden, ende omme het kindt bij hen t'samen verweckt daer mede op te voeden, so lange den lancxtlevende sich tot geenen anderen houwelijck en begeeft," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Pauw: Smidts notaris ende sekere getuijgen residerende binnen den dorpe van Heese van daten den (14-2-1671) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Wouter Thijs Beecx een parceeltgen beemptgroesen, groot ontrent tweentwintich roeden genaemt t'Goor, gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Geerit Thonis Gevens 2. de kinderen Thijs Jan Beecx 3. de rievire genaemt de Aa 4. Frans Schooffs ... vuijtgenomen dorps commer metten wegh over d'erve van Thijs Jan Beecx erffgenamen ... (8-3-1673)

 

31. wij Willem Anthonis Smulders ende Mattheeus Willem Thijs schepenen, Jan Willem Verhoeven onsen medeschepen absent wesende, Michiel Claes Vesters, Eijmert Jan Delis, Jan Joosten op t'Hoff, Hendrick Jacob Schooffs, Michiel Willem Gobbels ende Goort Aert Hanssen, borgemeesteren, Mattheeus Willem Thijs ende mr. Willem Aelberts kerckmeesteren, Mattheeus Willem Thijs, Claes Willem Smulders ende Wouter Janssen van Dommelen heijligeestmeesteren respective schepenen, borgemeesteren, kerck ende heijligeestmeesteren des dorps Heeze, representerende ende vervangende het corpus derselver gemeijnte, bekennen midts den grooten noot, last ende swaricheden waer mede dese voorst. gemeijnte met dese conjuncture des tijts, eenen iegelijcken bekendt sijnde, is belast ende gedreijght wordt, met communicatie van eenige der meest geerffde ende nabueren des dorps Heeze, voorst., ontfangen te hebben vuijt handen van sr. Adriaen Amants coopman ende president der heerlijckheijt Geldrop, de somme van duijsent gulden Hollandts gepermitteert gelt, den rijcxdaelder tot vijftich stuijvers gerekent, en ander gelt naer advenant waer voorens wij hem verclaren te vesten eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns ofte rente van t'sestich gulden alle jaer verschijnende opden dertichsten april, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen (30-4-1674), ende dat los ende vrije van allen lasten ende exactien hoedanich die souden mogen wesen, alreede opgestelt ofte die naermaels noch opgestelt souden mogen worden, egeen vuijtgescheijden, ende off het gebeurde de voorst. rente van t'sestich gulden alle jaeren niet promptelijck, aende voornoemde Amants, sijn oiren, erven ende nacomelingen, ofte sijns actie hebbende en weirde voldaen off betaelt, in sulcken gevalle, stellen wij ons ende alle inwoonderen ende gemeijntenaers des dorps Heeze voorst. als mede onse goederen oiren ende nacomelingen, ten bedwange van allen heeren hoven ende gerechten, ende tot wat plaetssen en tijden het soude mogen wesen, deselve bij arrest aen te mogen houden, laetende deselve van nu voor alsdan daer over voluntairlijcken condemneren met allen costen schaden, ende intresten die daer omme souden mogen gedaen worden, renuntierende tot dien eijnde van alle beneficien van relievementen, vacantien, vrijheden van merckten, ende alles anders desen eenichsints contrarierende, daer voorens verbindende specialijck allen onse chijnsgoederen egeen vuijtgescheijden waer ende op wat plaetssen deselve onder den voorst. dorpe van Heeze gelegen sijn, ende de voorst. gemeijntenaers toebehoorende, ende voorts generaelijck allen des gemeijntes persoonen, ooren, nacomelingen, ende henne goederen, nu hebbende ende naermaels vercrijgende, willende ende begerende dat dese rente ende brieff, voor den crediteur in alles soo veele effecten ende crachten sal comen te sorteren dan eenige andere brieven die voor wethouderen vanden Bosch souden mogen worden gemaeckt, met conditie dat men desen erffchijns ofte rente altijt sal mogen lossen ende affquijten, mette somme van duijsent dergelijcke guldens den rijcxdaelder alsvoor gerekent midts nochtans een halff jaar van te vooren opgeseght te moeten worden, nochtans in sulckenen verstande dat dese rente mette andere rente van duijsent gulden capitael van date den (4-3-1673) die den crediteur op de voorst. gemeijnte van Heeze is hebbende t'samen moeten worden gelost als off in eenen brieff begrepen ware, soo dat d'een sonder d'ander niet can off magh worden gelost, met oock allen verloopen pachten, ten tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt staende, besegelt met den gemeijnen schependompssegel van Heeze ende Leende gegeven, den (8-5-1673) in oirconden etc. [overgeslagen]

[Ondertekenen: Goort Aert Hanssen, Gielen Willem Gobbels, t'hantmerck van Jan Joosten op t'Hoff]

wort gehouden ende bevonden niet meer te wesen daen een generale bekentenisse ende obligatie, midts sonder daer toe te hebben behoorlijck octroije geene alsulcke speciale verbindtenissen connen geschieden

15-2-1717 sr. Johan van Luijtelaer, man ende momboir van juffrouw Elisabeth de Laure, ende sr. Pieter vanden Hurck, man ende momboir van juffrouw Tresia de Laure, soo voir hen selven, ende mede als mondelinge last hebbende (: soo sij verclaerde) vande verdere kinderen van sr. Andries Adriaen Amants de Laure, ende mede als erffgenaemen van juffrouw Elisabeth Adriaen Amant de Laure ende desniettemin hen daer voor fort ende sterck maeckende in desen, bekennen dat de neffenstaende somme van duijsent gulden capitael met de verscheenen intrest vandien, aen hen doir de regenten van Heese is gerestitueert, voldaen, ende betaelt, consenterende inde cassatie deser neffenstaende obligatie in date de (08-05-1673): gelovende de regenten van Heese voir alle naermaninge te sullen indemneren en guaranderen

 

32. item verclaren de voorst. schepenen borgemeesteren, kerck ende heijligeestmeesteren des dorps Heeze, in qualiteijt alsvoor, ontfangen te hebben vuijt handen van Hendricxken weduwe Jan Daem Engelen de somme van achthondert gulden Hollandts gepermitteert gelt, den rijcxdaelder tot vijftich stuijvers gerekent, en ander gelt naer advenant waer voorens wij haer verclaren te vesten eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns ofte rente van veertich gulden, alle jaer verschijnende op den twelffden april, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (12-4-1674), ende dat los ende vrije van alle lasten ende exactien hoedanich die souden mogen wesen alreede opgestelt ofte die naermaels noch opgestelt soude mogen worden, egeen vuijtgescheijden, ende off het gebeurde, de voorst. rente van veertich gulden, alle jaer niet promptelijck aende voornomde Hendricxken weduwe Jan Daems haer oiren, erven ende nacomelinge ofte haer actie hebbende een weirde voldaen off betaelt, in sulcken gevalle stellen wij ons, ende alle inwoonderen ende gemeijntenaers des dorps Heeze voorst. als mede onse goederen oiren ende nacomelingen ten bedwange van allen heeren, hoven, ende gerechten, ende tot wat plaetssen ende tijden het soude mogen wesen deselve bij arrest aen te mogen houden, laetende deselve van nu voor alsdan, daer over voluntairlijcken condemneren met allen costen schaden ende intresten, die daer omme zouden mogen gedaen worden, renuntierende tot dien eijnde van alle benefitien van relievementen, vacantien, vrijheden van merckten, ende alles anders, desen eenichsints contrarierende daer voorens verbindende specialijck allen onse chijnsgoederen egeen vuijtgescheijden waer ende op wat plaetsse deselve onder den voorst. dorpe van heeze gelegen sijn, ende de voorst. gemeijntenaers toebehoorende, ende voorts generaelijck allen des gemeentes persoonen, oiren, nacomelingen ende henne goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende met conditie dat men desen erffchijns ofte rente altijt sal mogen lossen ende affquijten mette somme van achthondert dergelijcke guldens den rijcxdaelder alsvoor gerekent midts nochtans een halffjaer van te vooren opgeseght te moeten worden, met allen verloopen pachten ten tijde der lossinge verscheenen ende onbetaelt staende, actum vt supra in oirconden etc.

[Ondertekenen: Goort Aert Hanssen, Gielen Willem Gobbels, t'hantmerck van Jan Joosten op t'Hoff]

wort gehouden ende bevonden, niet anders te wesen dan in margine vanden voorgaenden brieve staet vuijtgedruckt

5-1-1682 Hendricxken naergelaten weduwe Jan Adam Engelen creditrice van dese erffcijns van veertigh gulden jaerlijcx verclaert den selven voor nu ende soo lange ongerestitueert blijft altijt te sullen laten betaelen met vier ten hondert sijnde alsoo jaerlijcx tweendertigh gulden, anders blijft dese rentbrieff geheel.

 

33. de voorst. schepenen borgemeesteren kerck ende heijligeestmeesteren des dorps Heeze in qualiteijt alsvoor, verclaren alnoch ontfangen te hebben vuijt handen Jan Jan Geerits de somme van vijffhondert gulden Hollandts gepermitteert gelt, den rijcxdaelder tot vijftich stuijvers gerekent en ander gelt naer advenant, waer voorens wij hem verclaren te vesten eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns ofte rente van vijffentwintich gulden jaerlijcx alle jaer vershcijnende opden tweentwintichsten martij, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (22-3-1674) ende dat los ende vrije van alle lasten ende exactien hoedanich die souden mogen wesen alreede opgestelt ofte die naermaels noch opgestelt soude mogen worden egeen vuijtgescheijden ende off het gebeurde de voorst. rente van vijffentwintich gulden jaerlijcx alle jaer niet promptelijck aende voornoemde Jan Jan Geerits sijn oiren erven ende naer comelingen ofte sijns actie hebbende en weirde voldaen off betaelt in sulcken gevalle stellen wij ons ende alle inwoonderen ende gemeijntenaers des dorps Heeze voorst., als mede onse goederen oiren ende nacomelingen ten bedwange van allen heeren, hoven ende gerechten, ende tot wat plaetssen ende tijden het soude mogen wesen deselve bij arrest aen te mogen houden, laetende deselve van nu voor alsdan, daer over voluntairlijcken condemneren, met allen costen schaden ende intresten, die daer omme zouden mogen gedaen worden, renuntierende tot dien eijnde van alle benefitien van relievementen, vacantien, vrijheden van merckten, ende alles anders, desen eenichsints contrarierende, daer voor verbindende specialijck allen onse chijnsgoederen egeen vuijtgescheijden waer ende op wat plaetsse deselve onder den voorst. dorpe van Heeze gelegen sijn, ende de voorst. gemeijntenaers toebehoorende, ende voorts generaelijck allen des gemeentes persoonen, oiren, nacomelingen ende henne goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende, met conditie datmen desen erffchijns ofte rente altijt sal mogen lossen ende affquijten mette somme van vijffhondert dergelijcke guldens den rijcxdaelder alsvoor gerekent midts nochtans een halffjaer van te vooren opgeseght te moeten worden, met allen verloopen pachten ten tijde der lossinge verscheenen ende onbetaelt staende, actum vt supra in oirconden etc.

[Ondertekenen: Goort Aert Hanssen, Gielen Willem Gobbels, t'hantmerck van Jan Joosten op t'Hoff]

wordt gehouden ende bevonden niet anders te wesen dan in margine vande voorgaende brieven staet vuijtgedruckt

5-1-1682 compareerde Goort Aert Hanssen als mondelinge last ende procuratie hebbende van Jan Jan Geerits crediteur van dese geloofte verclaert den intrest hier inne geroert van vijff tot vier gulden hondert te reduceren ende dien soo lange te continueren tot de effectueele voldoeninge toe op verbant

 

33v. Hendrick Willem Dommels man ende momboir Marie Willem Goossens sijne wettige huijsvrouwe ter eenre

ende Jan Janssen Stijnen man ende momboir Elken Willem Goossens sijne wettige huijsvrouwe ter andere sijde,

ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de goederen bij de voorst. Willem Goossens achtergelaten ende metter doot ontruijmt

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Hendrick Willem Dommels voorst. inden eersten het halff gelach bij t'huijs aenden Heeserbosch doch moet vijff roeden cleijnder wesen dan d'ander helft, de plaetsse daer t'huijs schuer en backhuijs op staet met een trede rontsomme tot een uper plaets, wort niet mede gemeten, ende moet dese helft den chijns geheel dragen, item alnoch den acker hier t'eijnden aen gelegen gecomen vande erffgenamen Geerit Bitters, ende moet dese cavel vande andere cavel ontfangen de somme van hondert en twelff gulden eens, item alnoch het ackerken tusschen t'Mechelen ende de Breeijck, item alnoch d'eene helft van het eeusel de noortsijde even groot d'wers op, item alnoch d'eene helft vanden Leenbeempt te lancx op de sijde westwaerts even groot vuijtgenomen het Hoecxken aen den Aa candt, dat d'ander helft grooter is

 

B: Jan Janssen Stijnen voorst. is te deel gevallen inden eersten, het huijs schuer backhuijs mette helft van t'gelach, de hooghsijde achter de schuer aen gelegen en ende moet van malcanderen gedeelt worden, de plaets van t'huijs, schuer, en backhuijs moet niet mede gemeten worden, als oock eenen trede rontsomme tot een uperplaetsse, ende sal daerenboven noch vijff roeden grooter moeten wesen dan d'ander helft van t'gelach gevallen aen Hendrick Willem Dommels, item alnoch den Henssenacker t'eijnden t'gelach metten chijns daer in staende, item alnoch de Eeghd aenden Lijckwech, item alnoch d'eene helft van het eeusel de suijdtsijde d'wers op even groot, item alnoch d'eene helft vanden Leenbeempt even groot te lancx op de sijde oostwaerts, en sal het hoecxken aen den Aa candt niet mede gemeten worden, ende moet dese cavel vuijtterhandt geven aen d'ander cavel de somme van hondert ende twelff gulden,

onder conditie dat sij den pacht (vuijtgenomen den chijns hier boven bij elcke cavel gespercificeert) malcanderen sullen helpen dragen en betalen, ende malcanderen te wegen gelijck in susters ende broeders deelinge behoort daer het van noode wesen sal, ten naesten velde ende minsten schade, het opgaende houdt sal bij hen gedeelt worden ende te moeten ruijmen voor halff meert eerstcomende ... (23-5-1673)

 

34. Jan Dirck Cissen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Hendrick Bul onsen medeschepen een jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op sint Jacobsdagh waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen (25-7-1674) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen ontrent den Strijperdijck onder die prochie van Leende gelegen groot ontrent [leeg] tusschen 1. Jan Anchems 2. Arien Cissen 3. Hendrick Dielis 4. Aert van Hal ... losbaar mette somme van t'sestich dergelijcke guldens Hollants gepermitteert gelt ... (24-06-1673)

 

34v. wij Jan Abrahams ende Goort Bul schepenen, Goort Aert Coppen, Jan Thonis Donckers, Willem Willem Bul, Lenart Engelen, Reijnier Tielen Heesterbeeck ende Adriaen Wouter Donckers borgemeesteren, Jan Abrahams ende Jan Thonis Box kerckmeesteren, Jan Thonis Box ende Frans Pompen heijligeestmeesteren respective schepenen, borgemeesteren, kerck ende heijligeestmeesteren des dorps Leende, representerende ende vervangende gelijck van oudts over de hondert ende meer jaeren heirwaerts het corpus derselver gemeijnte, bekennen midts den grooten noot, last ende swaricheden waer mede dese voorst. gemeijnte met dese conjuncture des tijts eenen iegelijcken bekendt sijnde, is belast ende gedreijght wordt, met communicatie van eenige der meest geerffde ende naburen des dorps Leende voorst. ontfangen te hebben vuijt handen Lijsbeht weduwe Hoebert Michielssen woonende tot Achel de somme van duijsent gulden Hollandts gepermitteert gelt den rijcxdaelder tot vijftich stuijvers gerekent en ander gelt naer advenant, waer voorens wij haer verclaren te vesten eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns ofte rente van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer verschijnende opden twelffden augustij waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (12-8-1674), ende dat los ende vrije van alle lasten ende exactien hoedanich die souden mogen wesen, alreede opgestelt ofte die naermaels noch opgestelt souden mogen worden egeen vuijtgescheijden, ende off het gebeurde de voorst. rente van vijftich gulden alle jaeren niet promptelijck aende voornoemde Lijsbeth weduwe Hoebert Michielssen, haer oiren erven ende nacomelingen ofte haers actie hebbende en weirde voldaen ofte betaelt, in sulcken gevalle stellen wij ons ende alle inwoonderen ene gemeentenaers des dorps Leende voorst. als mede onse goederen oiren ende nacomelingen, ten bedwange van allen heerenhoven ende gerechten, ende tot wat plaetssen ende tijden het soude mogen wesen deselve bij arrest aen te mogen houden, laetende deselve van nu voor alsdan, daer over voluntairlijcken condemneren, met allen costen, schaden ende intresten die daer omme souden mogen gedaen worden, renuntierende tot dien eijnde van alle benefitien van relievementen, vacantien, vrijheden van merckten ende alles anders, desen eenichsints contrarierende daer voorens verbindende specialijck allen onse chijnsgoederen egeen vuijtgescheijden waer ende op wat plaetssen deselve onder den voorst. dorpe van Leende gelegen sijn, ende de voorst. gemeijntenaers toebehoorende, ende voorts generaelijck, allen des gemeijntes persoonen, oiren, nacomelingen, ende henne goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende, met conditie dat men desen erffchijns ofte rente altijt sal mogen lossen ende affquijten mette somme van duijsent dergelijcke guldens den rijcxdaelder a vijftich ende den ducaton a drientsestich stuijvers gerekent ende ander gelt naer advenant, waer onder ten minste sullen moeten wesen tweehondert ducatons off pattacons in specie, midts nochtans een half jaer te vooren opgeseght te moeten worden, met allen verloopen pachten ten tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt staende, besegelt metten gemijenen schependompssegel van Heeze ende Leende etc. actum den (9-8-1673) in oirconden etc.

[Kantlijn: wort gehouden ende bevonden niet meer te wesen dan een generale bekentenisse ende obligatie midts sonder daer toe te hebben behoorlijck octroije geene alsulcke speciale verbintenissen connen geschieden

1-8-1687 Jacob Huijbert Michielssen als last ende procuratie hebbende van Lijsbeth weduwe Huijbert Michielssen sijne moeder soo hij verclaerde bekent dat Hendrick Paulus Smulders vuijtten name vande gemeente van Leende aen hem dese rente van duijsent gulden capitael metten achterstaenden intrest ter somme van vijffendertich gulden heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert

 

35. Aert Wouter Snoecx, naergelaten weduer wijlen Anneken Hendrick Gevens sijne gewesene huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte van huijs hoff landt sandt ende voorts allen gronden van erven egeen vuijtgescheijden gelegen onder die prochie van Heeze, die hij comparant soo vuijt crachte van testament met sijne voorst. huijsvrouwe gemaeckt als andersints tot desen dage toe heeft gebruijckt ende beseten ende dat tot behoeve van sijne kinderen bijde voorst. Anneken Hendrick Gevens wettelijck verweckt ende den renuntiant heefter helmelingen op vertegen, gelovende waerschap super se et sua omnia bona habita et habenda, nochtans met expresse conditie hier toe gedaen dat sijne voorst. kinderen ter saecke vande overgift der voorverhaelde goederen alle jaeren aende voornoemde Aert Snoecx hennen vader sullen geven, gesamentlijck de somme van tweendertich gulden waer van het eerste jaer sal comen te verschijnen alderheijligen (1-11-1674) ende soo voorts van jaer tot jaer sijn leven lanck gedurende ende daer en boven tot hennen laste te nemen alsulcke obligatie van vijffhondert gulden capitael metten verloopen intrest staende aen Anneken Jans Verhagen inwoondersse tot Eijndhoven opgenomen bij Wouter Aert Snoecx ende waer voorens, hij comparant ende renuntiant heeft gelooft als schuldenaer principael

 

35v. tot welcken eijnde soo compareerde mede alhier Hendrick Aert Snoecx ende Sijntgen sijne meerderjarige suster geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, Willem Adams man ende momboir Sijken Aert Snoecx sijne wettige huijsvrouwe ende Hendrick Peeter Princen man ende momboir Marie Aert Snoecx sijne wettighe huijsvrouwe, diewelcke geloven de voorst. tweeendertich gulden alle jaeren aen hennen voorst. vader op te sullen brengen soo dat elck van hen jaerlijcx hier toe sal geven de somme van acht gulden ende dat los ende vrije, ende off het gebeurde de voorst. hennen vader tot catijffvicheijt quame te vervallen ende mette voorst. tweendertich gulden jaerlijcx niet toe en conde comen, soo gelven sij in sulcken gevalle soo veel meer te sullen geven tot sijn onderhoudt dat hij eerlijck sal connen leven, daer voor verbinden sij comparanten specialijck elck sijn portie ofte gedeelte d'welck hen hier van te deel sal comen te vallen ende voorts henne persoonen ende goederen nu hebbende ende naermales vercrijgende op parate ende reale executie ende reserveert de voorst. hennen vader t'gene bij eenige van sijne voorst. kinderen daer t'hem believen sal, ... (18-10-1673)

 

35v. Hendrick Aert Snoecx ende Sijntgen sijne meerderjarige suster, Willem Adams man ende momboir Sijken Aert Snoecx sijne wettige huijsvrouwe ende Hendrick Peeter Princen man ende momboir Marie Aert Snoecx sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben in vier gelijcke partien midts sij verclaren Wouter hennen broeder vuijtgecocht te hebben, wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de gronden van erven bij Aert Snoecx hennen vader hen van dage metten levenden lijve overgegeven,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Hendrick Aert Snoecx inden eersten d'eene helft van t'huijs gestaen ende gelegen tot Strabrecht, het achterste eijnde naer de straet tot midden inden schuerheert toe alwaer het scheijt, doch sal die t'samen gebruijckt worden, met dorssen als andersints, maer boven den schuerheert sal Hendrick off dese cavel alleen mogen schelffen, met het halff gelach de sijde suijtwaerts neffens het straetgen te lancx op, doch moet vijff roeden grooter wesen dan d'andere helft, den misthoff backhoven schop daer hij in staet, metten wascuijl t'samen te gebruijcken, item alnoch de tweede vloet ende moet vande voortste vloet affgedaen en hier toe gedaen worden thien voeten, d'wers aff, item alnoch den Streepacker, met alnoch den achtersten Creijelssendries ende moet dese cavel vuijtter handt geven aen Sijntgen sijne suster de somme van ses gulden eens

 

B: Willem Adams man ende momboir sijnder voorst. huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten, d'eene helft van t'huijs gestaen ende gelegen tot Strabrecht het voorste eijnde den drieswarts in, tot midden inden schuerheert toe, alwaer het scheijt, doch sal die t'samen gebruijckt worden met dorssen als andersints maer boven den schuerheert sal d'ander cavel alleen mogen schelften, met het halff gelach de sijde noortwaerts neffens Dries Gielis erve te lancx op, doch moet vijff roeden cleijnder wesen dan d'andere helft, den misthoff, backhoven schop metten wascuijl t'samen te gebruijcken, item alnoch het groot laerstuck neffens Thijs Beecx erve, item alnoch de voorste vloet ende moet daer thien voeten d'wers affgedaen ene aen de tweede hier aen gelegen toegedaen worden, item alnoch het derdendele vanden Creijelssendries te lancx op het voortste lancx den wegh, ende moet daerom thien voeten te lancx affgemeten worden voor den wegh die het grooter moet wesen dan d'andere twee deelen ende moet dese cavel vuijtter handt geven aen Sijntgen sijn geswije de somme van ses gulden eens

 

C: Sijntgen meerderjarige dochter vande voorst. Aert Snoecx geassisteert met eenen bijstaend emomboir in desen is te deel gevallen inden eersten het cleijn huijsken met het Clevervelt over den waterlaet nefens het straetgen met noch ses roeden vande acker t'eijnden gelach aff te doen voor een hoffken, item alnoch d'eene helft van het laerstuck te lancx op even groot neffens Adriaen van Velthoven erve, item alnoch d'eene helft vanden Sprenger te lancx op even groot neffens Jan Hendrick Peeters erve, item alnoch de achterste vloet, met alnoch een derdendeel inden Creijelssendriesch, de middelste cavel ende moet dese cavel ontfangen van elck der mede deijlderen ses gulden eens

 

D: Hendrick Peeter Princen man ende momboir sijnder voorst. huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten den dries neffens den waterlaet metten acker daer t'eijnden aen tot Dries Gielens Slaets driesch toe, item alnoch d'een helft van het laerstuck te lancx op even groot neffens Hendrick Aert Snoecx erve, item alnoch d'eene helft vanden sprenger te lancx op even groot neffens Jan Tielens erve, item alnoch de derde vloet, item alnoch een derdendeel inden Creijelssendriesch de achterste cavel neffens Hendrick Hendrick Peeters erve, ende moet dese cavel vuijtter handt geven aen Sijntgen sijn geswije de somme van ses gulden eens ...

 

36v. Hendrick Paulus Smulders man ende momboir Elisabeth Frans Bluijssen sijne wettige huijsvrouwe ter eene Goort

Hendrick Bul ende Willem Dirck Beelen, beijde als wettige geede momboiren over de acht onmondige kinderen wijlen Jacob Frans Bluijssen verweckt bij Aeltgen Dirck Beelen sijne gewesene huijsvrouwe ter andere sijde,

ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt, d'erffgoederen hen t'samen in eene cavel tegens d'andere henne mede erffgenamen van Frans Bluijssen hennen gewesenen vader te deel gevallen

 

A: ende midts welcke subdivisie te deel gevallen is, de voorst. Hendrick Paulus Smulders, inden eersten het huijs gelegen tot Orckhoven onder Tongelre ende allen de goederen die daer aen sijn dependerende t'samen gebruijckt wordende bij Hendrick Matthijssen, egeen vuijtgescheijden, item alnoch eene rente van vierhondert gulden capitael tot laste van [leeg] item alnoch eene rente van hondert vijftich gulden capitael tot laste van [leeg] item alnoch eene rente van hondert vijffentwintich gulden capitael tot laste van Joost Gevers op Hoogh Geldrop, item alnoch eene rente tot laste van Lenart Jan Lenaerts inde Meel van hondert gulden capitael, item alnoch twee bijsondere renten d'eene van ses gulden en d'ander van twee gulden jaerlijcx beijde tot laste van Jan Hendricx tot Braeckhuijsen

 

B: de voorst. momboiren in qualiteijt alsvoor sijn te deel gevallen, inden eersten het huijs ende allen t'goet tot Huls onder de jurisdictie van Heeze ende Leende gelegen en t'gene daer aen dependeert d'welck onder de heerlijcheijt van Geldrop gelegen mach wesen t'samen tegenwoirdich gebruijckt wordende bij Frans Teeuwens, item alnoch eene rente van tweehondert vijftich gulden capitael tot laste van Jan Tielens tot Huls, item alnoch eene rente van hondert gulden capitael tot laste van Marie Anthonis Aerts tot Braeckhuijsen ... (19-10-1673)

 

37v. Hendrick Tielen Keijmps ende heeft wettelijck ende erffelijck achter rugge opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt, Elisabeth Tielen Keijmps sijne wettige suster, alle sijne goederen ende gronden van erven soo haeffelijck als erffhaeffelijck egeen vuijtgescheijden, soo ende gelijck hij dieselve met sijne broeders ende susters heeft affgedeelt, ofte hem andersints toebehoorende, alle gelegen onder die prochie van Leende, ende den transportant heefter helmelingen op vertegen ... (25-10-1673)

 

37v. Jan Hendrick Mattheeussen voor eenen staeck ofte cloochte,

Geerit Geerit Gevens met Anthonis ende Hendrick soone Geerit Gevens sijne broederen, Sijn Marten Melchiors man ende momboir Anneken Geerit Gevens sijne wettige huijsvrouwe, ende Willem Hendrick Thijs man ende momboir Marie Geerit Gevens sijne wettige huijsvrouwe, de voorst. Geerit Gevens cum suis hen alnoch gesamenderhandt in desen fort ende sterck maeckende voor Jan Geerit Gevens hennen broeder woonende in Hollandt, ende oock alsoo voor eene cloocht,

Hendrick Aert Snoecx voor hem selven ende Willem Adams man ende momboir Sijken Aert Snoecx sijne wettige huijsvrouwe soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterck maeckende voor Wouter Aert Snoecx sijnen swager ende Hendrick Peeter Princen oock sijnen swager beijde woonende in Hollandt midtsgaders voor Sijntgen Aert Snoecx sijn geswije ende oock alsoo voor eene cloocht

ende alsoo gesamentlijck erffgenamen wijlen Jan Hendrick Gevens hennen gewesenen oome, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Jacobs van Velthoven een parceel ackerlandts groot inde vijftich roeden gelegen aende Haegh onder die prochie van Heeze, tusschen 1. den cooper 2. de kinderen Hendrick Jacobs van Velthoven 3. den cooper 4. de straet ... (04-11-1673)

 

38. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Goort Dircx een huijs hoff ende aengelach groot ontrent de vijff copsaet ofte soo groot ende cleijn als t'selve gestaen ende gelegen is tot Strabrecht onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Jan Jacobs van Velthoven 2. den Bentgenswegh 3. Hendricxken weduwe Aert Verselien met haere kinderen 4. de gemeijn straet ...

 

38. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelick vercocht, Marten Anthonis Sijnen een parceel ackerlandts genaemt den Eijmerickeracker groot ontrent vijffdalff copsaet ofte soo groot ende cleijn als den sleven tusschen sijne palen ende limiten gelegen is achter de cappelle tot Eijmerick onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Anneken weduwe Jan Sijn Dircx met haere kinderen 2. Willem Hendrick Thijs 3. den cooper 4. eenen ackerwegh ...

 

38v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, voor drie derdendeelen, d'erffgenamen Aert Snoecx, oock voor drie deelen, ende d'erffgenamen van Geerit Gevens voor een deel ende hebben alsoo gesamentlijck wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Raes Francissen een busselken mette heesters ende ander houdt, noch onvercocht wesende daer op staende, onbedeelt sijnde ende hen vercooperen alsvoor t'samen toebehoorende gelegen ontrent Runtfort onder die prochie van Heeze groot t'samen ontrent de twee vaetsaet, ofte soo groot ende cleijn als t'selve ter plaetsse voorst. tusschen sijne paelen ende limiten gelegen is, tusschen 1. Geerit Willem Corstiaens met meer andere 2. d'erffgenamen Jan Claus 3. de Siggen toecomende d'erffgenamen Aert de Laet 4. de Cleijn Aa ...

 

38v. Anneken Hendrick Delen naergelaten weduwe Goris Cornelis geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelick ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haer tochte van huijs hoff ende alle andere verdere perseelen van erven, egeen vuijtgescheijden gecomen van haeren vader als andersints bij haeren voorst. man ende Andries haeren broeder voor de lasten ende schulden van hennen vader van d'andere erffgenamen overgenomen ende die sij midts desen aende momboiren van haer onmundigh kindt bij de voorseijde Goris Cornelis verweckt weder is overgevende, om volgens dien aende coopers die deselve hebben gecocht volgens het geobtineert decreet van mijn heeren schepenen van Heeze ende Leende te vesten ende op te dragen ende de renuntiantie heefter helmelinge op vertegen ... (8-11-1673)

 

39. Joost ende Claes gebroederen soonen Hendrick Jan Delen beijde als wettige geede momboiren over het onmondigh kindt van wijlen Goris Cornelis verweckt bij Anneken Hendrick Jan Delen sijne wettige huijsvrouwe, soo vuijt crachte vande renuntiatie der tochte bij de voorst. Anneken op hodie gedaen als mede vuijt crachte van wettigh decreet ende auctorisatie van heeren schepenen van Heeze ende Leende om niet alleen de goederen van het voorst. onmondigh kindt, maer oock die van Andries Hendrick Delen achtergelaten metten anderen int gemeijn ende onbedeelt liggende tot betalinge vande schulden aen de coopers te vesten ende op te dragen, breeder naer inhouden van het voorst. geobtineert decreet ons schepenen seer wel kennelijck van date den (7-11-1673) ende hebben alsoo indier qualiteijt naer drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heeze gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Joost Jan Geerits, een huijs hoff metten aengelach groot stijff een vaetsaet, gestaen ende gelegen aende Voortstraet onder die prochie van Heeze, tusschen 1. d'erffgenamen Cornelis Corstens 2. de gemeijen straet 3. idem 4. Frans Roubosch ...

 

39. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Lenart Thonis Vincken een parceel groesen groot ontrent negen copsaet genaemt den Holenberch gelegen Ginder Over onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Hendrick Maes 2. d'erffgenamen Cornelis Corstens 3. de Cleijn Aa 4. Joostgen weduwe Willem Jna Slauwers met haere kinderen ...

 

39v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Anthonisken naergelaten weduwe Geerit Raes Francissen een parceel ackerlandts groot ontrent vijfftalf copsaet genaemt den Lancker gelegen ontrent den Windtmolen der prochie van Heeze, tusschen 1. eenen ackerwegh 2. den heijligeest tot Heeze 3. eenen ackerwegh 4. Hendrick Hendrick Maes ...

 

39v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Jan Claus een parceel ackerlandts groot ontrent seven copsaet genaemt den Poortman, gelegen Ginder Over onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Anthonisken weduwe Arien Jan den Molder de straet 3. t'Heeser heijtvelt off Arieken Matthijs Coenssen 4. den huijspath ... vuijtgenomen dorps commer ende vijfthien off sesthien stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht ...

 

39v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Joost Dircx midts Anthonis Jan Swuesten ontslager van dit pant in gebreecken blijft vande Vest te ontfangen, te weten een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet genaemt de Werd gelegen inde Weerden onder die prochie van Heeze tusschen 1. Ida weduwe Jan Swuesten Hendrick Hendrick Maes 2. Libbeken weduwe Jan Franssen mette kinderen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. Lijntge weduwe Peeter Andries Swuesten met haere kinderen ... ende is te weten dat de voorst. Jan Joosten dit pant voor den selven coop is aennemende als mette ceel is vercocht doch mette cedule niet te doen wilen hebben alsoo dat niemant dienaengaende hem can off vermach te actioneren ...

 

40. Geerit, Anthonis ende Hendrick gebroederen soonen wijlen Geerit Hendrick Gevens, Sijn Marten Melchiors man ende momboir Anneken Geerit Hendrick Gevens sijne wettige huijsvrouwe ende Willem Hendrick Thijs man ende momboir Marie Geerit Hendrick Gevens sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben gesamenderhandt wettelcijck ende erffelijck vercocht Joachim Joachims een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet genaemt den Sprenger gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Hendrick Marten Jennen 2. Jacob Schooffs 3. de kinderen Aert Snoecx 4. de straet ... (24-11-1673)

 

40. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jacob Hendrick Cuijpers, een parceel driesgroesen groot ontrent een vaetsaet, gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Hendrick Hendrick Peeters 2. Jan Willem Verhagen met meer andere 3. Hendrick Aert Snoecx 4. de kinderen Aert Snoecx, soo sij seijden wesende los ende vrije vuijtgenomen dorps commer, metten wegh die t'heeft ende geeft, ende die vercooperen hebbender helmelinge op vertegen ...

 

40. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Goort Dircx een parceel ackerlants groot ontrent de sestich roeden genaemt den Binnenacker tot Strabrecht onder die prochie van Heeze gelegen, tusschen 1. Joost Vera 2. Hendricxken weduwe Aert den Pagie mette kinderen 3. den cooper 4. Hendrick Bouwen den jongen vuijtgenomen dorps commer ende vijff stuijvers jaerlijcke grontchijns metten wech hier toe behoorende ...

 

40v. Anthonis Geerit Gevens ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Joachim Joachims d'eene helft van een parceel driesgroesen groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Willem Verhagen 2. den cooper 3. Jacob Hendrick Cuijpers 4. de straet ...

 

40v. Jan Geerit Claus ende Aeltgen Geerit Claus sijne meerderjarige suster geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Dircx een parceel ackerlandts groot stijff vijff copsaet onbegrepen der maeten gelegen tot Strabrecht onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Geerit Thonis Wouters 2. den Cappelpadt 3. Jan Corstens 4. de straet ... (1-12-1673)

 

40v. de voorst. Vercooperen ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Dircx op t'Hoff een parceel driesgroesen groot ontrent achtentwintich roeden gelegen aende Haegh onder de Eijmerickerstraet prochie van Heeze, tusschen 1. Merije weduwe Geerit Luijcas mette kinderen 2. meester Cornelis Loos met meer andere 3. Willem Hendrick Thijs 4. de straet ...

 

41. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Cornelis Jan Joosten een parceel groesen groot ontrent een halff vaetsaet gelegen tot Evelwegen onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Jan Ceelen 2. den cooper 3. de Cleijn Aa 4. de straet.

Item alnoch een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Jan Peeter Ceelen 2. Peeter Joris van Hapert 3. Jan Peeter Ceelen 4. d'erffgenamen Jan Thijs van Stercksel...

 

41. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Peeter Peeter Delen ende Jan Hendrick Ceelen t'samen den voorsten ende den achtersten Holenberch groot elck ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen ontrent t'Hooghschoor onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Ceelen 2. de kinderen Hendrick Wouters van Werdingen 3. de Cleijn Aa 4. der naburen chijnsgoet ... vuijtgenomen vier stuijvers twee oort jaerlijcke grontchijns in elck parceel staende doch moeten d'erffgenamen Goort Jan Claus bij elck parceel jaerlijcx bijlegen twee stuijvers een oort ende moet den voortsten den achtersten Holenberch wegen ...

 

41v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Raes Francissen een parceel ackerlandts groot ontrent drie copsaet gelegen Ginder Over onder die prochie van Heeze, tusschen 1. de kinderen Jan Dielis 2. de kinderen Goort Claus 3. de straet 4. d'erffgenaemen Goort Claus voorst. ...

 

41v. Jan Thonis Anthonis ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jenneken Jacob Heijkens een stuck landts gelegen op Hoogh Geldrop prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, dat Bouken genaemt Groot ontrent een loopensaet, tusschen 1. Andries Peeters 2. den heijligeest vanden Bosch 3. Peeter Anthonis Thonis 4. die Smeelen ... (10-12-1672!)

 

41v. Peeter Jacob Heijkens ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jenneken Jacob Heijkens sijne wettige suster een gerechte derde part in ende van een stuck lants genaemt den Soeijacker gelegen op Hoogh Geldrop prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Andries Peeters 2. die kinderen Frans Arien Coolen 3. den Soe Graeff 4. Lijntgen weduwe Peeter Willems mette kinderen ...

 


Anno 1674

 

42v. Marie Thonis Smulders naergelaten weduwe wijlen Tielen Huijbert Smeijers haeren gewesene man saliger geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente mette selve haeren man gemaeckt inhoudende eene clausule alduls: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen heb bij Godt almachtigh alsvoor verleent, daer van laeten ende maecken sij testatueren d'een den anderen ende den lancxlevende van hen beijden vrije heer ende meester, om allen de voorst. goederen soo wel erffhave als gronden van erven waer ende op wat plaetssen die gelegen sijn ofte bevonden sullen worden egeen vuijtgescheijden te mogen vercoopen veralieueren transporteren, belasten ende beswaren ende sijnen, ofte haeren vrijen wille daer mede te doen soo ende gelijck off sij beijde inden leven waren," alles breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen ende secretaris van Heeze ende Leende van date den (20-12-1672) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtigh gemaeckt, Jacob Tielen Huijberts haeren wettigen soon een parceel beemptgroesen groot ontrent derdalff vaetsaet genaemt den Vriesenbeempt gelegen inde Langhstraet onder die prochie van Leende, tusschen 1. de kinderen Geerit Goorts 2. Stijntgen weduwe Goort Loeffs met haere kinderen met meer andere 3. de rievire genaemt de Aa 4. de kinderen Reijm Vee met meer andere.

Item alnoch een parceel groesen genaemt het Batenvelt groot ontrent drie vaetsaet min een copsaet gelegen aenden Ven ter plaetse genaemt de Bulders prochie van Heeze, tusschen 1. Willem Hendrick Thijs 2. Jan Willem Claus met meer andere 3. Jacob Janssen den Litsenburger met meer andere 4. Peeter Wouter Schavers ... (5-1-1674)

 

43. Lambert Jan de Smith ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Janssen van Mierlo een huijs hoff metten aengelach groot ontrent vijff copsaet, ofte soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne palen ende limiten gelegen is onder die prochie van Leende ter plaetsse genaemt de Leenderstraet, tusschen 1. Jacob Coolen 2. Goort Jan Engelen 3. de straet 4. idem ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver twee oort jaerlijcke grontchijns ... (12-1-1674)

 

43. Jan Wouters Verbiesen man ende momboir Elken Sijn Jan Sijnen sijne wettige huijsvrouwe, Herman Michiel Adriaens man ende momboir Lijsbeth dochtere Sijn Jan Sijnen sijne wettige huijsvrouew, Dirck Wouters Verbiesen als vader ende inden name van sijne twee voorkinderen verweckt bij Anneken oock eene dochter wijlen Sijn Jan Sijnen, sijne eerste gewesen huijsvrouwe ende hem des niettemin voor deselve sijne kinderen in desen fort ende sterckmaeckende, de voorst. comparanten verclaren in te staen ende hen gesamenderhant sterck te maecken voor de achtergelaten kinderen wijlen Jan Sijnen hennen gewesene swager, ende alsoo gesamentlijck kinderen ende erffgenamen wijlen de voorst. Sijn Jan Sijnen verweckt bij Idae Aert Melchiors sijne wettige huijsvrouwe indier qualiteijt voor d'eene helft, Anthonis Jan Swuesten, Wouter Adriaen Snoecx man ende momboir Perijn Jan Swuesten sijne wettige huijsvrouwe, Adriaen Philipssen present ende Jan Coolen absent beijde als wettige geede momboiren over Pirentgen onmondige dochter wijlen Sijn Jan Swuesten verweckt bij Francijn Jacob Dielis sijne wettige huijsvrouwe, ende alsoo hen stellende als kinderen ende erffgenamen wijlen de voornoemde Jan Swuesten bij hem wettelijck verweckt in haeren tweeden houwelijck met de voornoemde Ida Aert Melchiors

ende alsoo gesamentlijck voor ende nae kinderen vande voorseijde Ida Aert Melchiors, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt in twee gelijcke cavelen ofte portien allen de goederen ofte gronden van erven, de voorst. Ida Aert Melchiors van haeren vader aengenomen ende op haer gedevolveert ende dat ingevolge den testamente bij de voornoemde Aert Melchiors gemaeckt inhoudende, dat voor ende naerkinderen vande voorst. Ida sijne dochter daer inne ven diep souden deelen, ende dit alles met consent vande voornoemde Ida Aert Melchiors henne moeder, die nochtans haer tochtrecht vande cavel aen haere voorst. voorkinderen comende te vallen haeren leven lanck gedurende midts desen is reserverende

 

A: ende midts welcke deijlinge te deel gevallen is de voorst. voorkinderen vande voornoemde Ida Aert Melchiors inden eersten, d'eene helft van het parceel erffs genaemt den Boontijt de sijde suijtwaerts, item alnoch d'eene helft vanden Breugelsacker die sijde westwaerts, item alnoch d'eene helft van het gelach aende Voort bij Gielen Smits de sijde oistwaerts, item alnoch d'eene helft van een parceel erffs genaemt den Bulder die sijde suijdtwaerts, item alnoch d'eene helft vanden Holenberch die sijde oistwaerts, item alnoch d'eene helft vanden Meulenacker die sijde suijdtwaerts moetende allen de voorst. parceelen te lancx opgedeelt worden ende elcke sijde even groot, item alnoch d'eene helft vande rente op s'lants comptoiren vande conincx beden gehipotequeert staende

 

B: de naekinderen vande voornoemde Ida Aert Melchiors is te deel gevallen inden eersten d'eene helft van t'gelach aende Voort bij Gielen Smits die sijde westwaerts, item alnoch d'eene helft vanden Boontijt de sijde noortwaerts, item alnoch d'eene helft vanden Breugelsacker die sijde oistwaerts, item alnoch d'eene helft vanden Holenberch die sijde westwaerts, item alnoch d'eene helft van den Bulder die sijde noortwaerts, item alnoch d'eene helft vanden Meulenacker die sijde noortwaerts, moetende allen de voorst. parceelen te lancx op gedeelt worden, ende elcke sijde even groot, item alnoch d'eene helft vande rente op s'lants comptoir vande coninghx beden gehipotequeert staende, item alnoch een parceel erffs gelegen inde Nieuwhoeven gecomen van Hendrick van hees, groot ontrent de vier vaetsaet staenden den lesten houwelijck vande voorst. Idae Aert Melchiors met Jan Swuesten t'samen gecocht d welck met de lasten ende pachten daer in staende bij de naekinderen int geheel wort aengenomen ende bij de voorst. voorkinderen hen geaccordeert ende toegestaen,

met conditie dat den chijns in allen de voorst. parceelen staende, elck cavel d'eene helft daer van sal moeten aennemen ende betaelen ... (17-1-1674)

 

44. Jan Wouter Coolen ende Wouter Adriaen Snoecx beijde als wettige geede momboiren over Perijntgen onmondige dochter wijlen Sijn Jan Swuesten verweckt bij Francijn Jacob Dielis sijne wettige huijsvrouwe vuijt crachte van wettich decreet ende autorisatie bij mijn heeren den stadthouder ende schepenen van Heeze ende Leende op huijden vonnisselijck verleent, ons schepenen seer wel kennelijck, ende hebben midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Goort Engelen ende Peeter Joost Coox t'samen een parceel beemptgroesen groot ontrent de vierdalff vaetsaet genaemt den Tuijlbeempt gelegen aenden Oisterickerdijck onder die prochie van Leende tusschen 1. de kinderen Peeter Coolen, Joost Faessen met meer andere 2. Jan Jan Engelen ende Frans Hendrick Pompen 3. Jan Peeter Reijmen 4. den Oisterickerdijck ... (25-1-1674)

 

44v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Geerit Bartels van Berenbroeck een parceel beemptgroesen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Hulsbroecken onder die prochie van Leende, tusschen 1. d'erffgenamen wijlen Willem Jacob Hoogers 2. Merije Coolen weduwe Sijmon Bitters met haere kinderen 3. Goort Aert Coppen 4. den Hulsbroeckwech ...

 

44v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Joost Coox een parceel ackerlants groot ontrent negen copsaet gelegen aenden Hagenwegh onder die prochie van Leende, tusschen 1. Frans Hendrick Pompen 2. de kinderen van Reijm Vee 3. Jacob van Asten 4. den Hagenwegh ...

 

44v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Joost Andriessen van Deurssen een parceel ackerlants groot ontrent seven copsaet gelegen inde Halffvennen onder die prochie van Leende, tusschen 1. Anthonis Wouters Verbiesen 2. Ida Pompen weduwe Willem Bitters 3. Hendrick Willem Bul 4. de straet ...

 

45. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Herman Manus een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt het Tornveltgen gelegen int Swartlandt onder die prochie van Leende, tusschen 1. Goort Hendrick Bul 2. Jan Janssen den Schoenmaecker, Willem Wouten met meer anderen 3. d'erffgenamen Lambert Coppen 4. Jacob Hendrick van Vessem ...

 

45. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Joost Coox een Heuffkens groot ontrent een copsaet onbegrepen der maten, gelegen achter Joost Goossens gelagh onder die prochie van Leende tot Oisterick tusschen 1. Jenneken Vee weduwe Bartel Evers met haere kinderen 2. Jan Geerits 3. Geerit Hollen 4. idem ...

 

45. Wouter Adriaen Snoecx in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Wouter Coolen den mede momboir een huijs hoff metten aengelach groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maten gestaen ende gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. Peeter Coolen kinderen ende erffgenamen 2. Dielis Venten 3. de kinderen Hendrick Dircx Verbraecken 4. de straet ...

 

45v. Ida Aert Melchiors naergelaten weduwe wijlen Jan Peeter Swuesten geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft met behoorlijcke solemniteijt als naerder van bloet wettelijck vernadert ende onderstaen de drie coopen van opgaende eijcke boomen staende op seker parceel genaemt den Bulder onder die prochie van Heeze gelegen bestaende in vijff boomen, de twee gesmeth II item twee gesmeth 8: ende eenen gesmeth I als Jan van Gael in coope vercregen heeft van haere voor en naekinderen opden (25-1-1674) volgens de vercoopcedulle daer van sijnde, ende alsoo de naerdersse den cooper gerichtelijck heeft gepresenteert om bij de cedulle te comen, ende deselve in alles soo recht is te voldoen ende diesniettegenstaende weijgerachtich blijvende, soo heeft de voorst. naerdersse ter secretarije ende onder schepenen geconfigueert ter somme van eenen ducaton met presentatie van deselve somme te meerderen off minderen soo recht is, actum den (27-1-1674)

 

45v. Willem Peeter Verstappen alias van Weerdt inwoonder tot Leende ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Lijsken Peeter Verstappen sijne wettighe suster, sijne gerechte vierdeportie onbedeelt in eende van een parceel driesgroesen wesende het aengelach daer het huijs voor desen op plagh te staen groot scherp int geheel twee vaetsaet, gelegen aenden Santsberch tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Jenneken weduwe Jan Thonis met haere kinderen 2. Jan Hendrick van Buel 3. Jenneken weduwe Jan Thonis met haere kinderen 4. sHeeren straet.

Item alnoch een parceel groesen groot ontrent seven copsaet genaemt het Wielken gelegen inde Broecken tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jop Janssen 2. de kinderen wijlen Aert den Metser 3. de rieviere genaemt de Aa 4. Jenneken Thijs weduwe Jan Thonis, soo hij seijde wesende los ende vrije vuijtgenomen twee stuijvers twee oirt jaerlijcke grontchijns staende int voorst. gelach ende dorps commer ... (29-1-1674)

 

46. Jan Jan Coox ende Jacob Potters beijde als wettige geede momboiren over de vijff onmondighe kinderen wijlen Dielis Thonis Aerts verweckt bij Jenneken Jan Coox sijne wettige huijsvrouwe vuijt crachte van wettigh decreet bij mijn heeren den stadthouder ende schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent van date den (24-01-1674) ons schepenen seer wel kennelijck, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen, ten hoghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Otto Bastiaenssen een huijs hoff metten aengelach, groot ontrent anderhalff vaetsaet onbegrepen der maten ofte soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne paelen ende limiten gestaen ende gelegen is tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. Peeter Aert Coox 2. Ieuwen Jacob Ieuwens [Bluijssen] 3. Peeter Aert Coox 4. de straet ... vuijtgenomen eene rente van hondert gulden capitael aen Heijltgen weduwe Peeter van Puth ende dorps commer ... (29-1-1674)

 

46. de kinderen ende erffgenamen wijlen Joost Aert Coppen verweckt bij Marie Anthonis Bocx sijne wettige huijsvrouwe mette wettige geede momboiren over Jenneken desselffs onmondige ende innocente dochter, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Aert Joost Coppen wesende meerderjarigh (soo hij verclaerde) inden eersten dat Dijckvelt aen dese sijde vande Aa: groot anderhalff vaetsaet, item alnoch den Kaijdriesch groot een vaetsaet, ende alnoch het heijtvelt groot ontrent anderhalff vaetsaet

 

B: Peeter Peeters van Meel man ende momboir Marie Joost Coppen sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten een parceeltgen beemptgroesen groot ontrent drie copsaet gelegen aenden Venderdijck, item alnoch dat velt over de Aa: groot drientsesstich roeden, item alnoch den halven acker genaemt den Veulenswegh d'wers op die sijde nae de Heeserkerck, groot ontrent anderhalff vaetsaet

 

C: Hendricxken Joost Coppen naergelaten weduwe Joost Daniels geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten den Langenbeempt groot ontrent anderhalff vaetsaet item alnoch den Bitterscamp groot t'sestich roeden

 

D: Aertdijntgen meerderjarige dochter Joost Aert Coppen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten dat Clevervelt groot ontrent twee vaetsaet, item alnoch den halven acker genaemt den Veulenswegh groot ontrent anderhalff vaetsaet d'wers op die sijde nae Leende toe, item alnoch dat Breetven groot ontrent een vaetsaet

 

E: Goort Aert Coppen ende Jan Anthonis Bocx beijde als wettige geede momboiren over Jenneken onmondige ofte innocente dochter wijlen de voornoemde Joost Aert Coppen ten behoeve van de voornoemde innocente is te deel gevallen boven t'gene haer bij testament gemaeckt, inden eersten een parceel groesen genaemt de Velve groot ontrent vijffentsestich roeden, item alnoch de Brembraeck, groot ontrent drientsestich roeden,

met conditie dat elck den chijns in sijne cavel staende daer in sal moeten houden ende betaelen, midts malcanderen te moeten helpen winnen ende voor off tegens elcken stuijver goet te doen eenen rijcxdaelder ende ofter naermaels noch eenige anderen last op quaeme malcanderen die te helpen dragen ... (31-1-1674)

 

47. Geerit, Jan, Hendrick ende Wouter gebroederen soonen Michiel Anthonis Schaften soo voor henselven als hen in desen fort ende sterckmaeckende voor Michiel Anthonis Schaften hennen neeffve stom ende dooff geboren sijnde, Michiel meerderjarich soone Willem Schaften met Marie Willem Schaften sijne meerderjarige suster geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen soo voor hen selven als hen in desen sterckmaeckende voor Hendrick Willem Schaften hennen broeder ende Ida Willem Schaften henne suster absent wesende ende hebben alsoo gesamenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Joost Brandts een parceel erffs groot ontrent twee vaetsaet genaemt het Hulsbroeck, gelegen inde Hulsbroecken onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Claes Faessen 2. Jan Lambert Coolen 3. Jacob Geerits van Velthoven 4. de rieviere genaemt de Aa soo sij seijden wesende los ende vrije vuijtgenomen dorps commer doch bij aldien daer eenigen chijns in bevonden worden sal den cooper t'selve worden goet gedaen naer landts loop ... (5-2-1674)

 

47v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor vuijtgenomen Jan en Hendrick, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan ende Hendrick Michiel Anthonis Schaften henne broederen ende mede erffgenamen vier gerechte seste portien onbedeelt in ende van hen huijs en schueren metten aengelach groot ontrent een vaetsaet gestaen ende gelegen tot Strabrecht onder die prochie van Heeze tusschen 1. een ackerstraetgen voor d'eene helft hier toebehoorende 2. Anneken weduwe Willem Schaften met haere kinderen 3. de kinderen Hendrick Delijs

ende eenen acker de voorst. erffgenaemen wijlen Michiel Anthonis Schaften alnoch gelijckelijck toebehoorende 4. de straet.

Item alnoch een heuffken groot ontrent een copsaet genaemt den Feesterhoff ter plaetsse voorst. gelegen, tusschen 1. Geerit Cornelis Dircx 2. d'erffgenamen Bastiaen Corstiaens 3. de weduwe Aert Jacobs met haere kinderen 4. de Feesterstraet ...

 

47v. Anneken Jacobs wettige huijsvrouwe van Jan Hendrick Goossens inwoonder tot Buel vuijt crachte van procuratie bij de voornoemde haeren man haer gegeven omme te mogen doen t'gene hier naerbeschreven volght, vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor schepenen des dorps Buedel van date den (12-2-1674) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Reijm Jintis Hollen een huijs hoff metten aengelach soo groot ende cleijn als het selve gestaen ende gelegen is tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Joris 2. Jan Tielens 3. Jacob Aerts 4. de straet ... (12-02-1674)

 

48. Anthonis Jan Swuesten ende Wouter Adriaen Snoecx man ende momboir Perijntgen dochter Jan Swuesten sijne wettige huijsvrouwe,

Jan Wouter Coolen ende Adriaen Philipssen beijde als wettighe geede momboiren over Perijntgen onmondige dochter wijlen Nicasius Jan Swuesten verweckt bij Francijn Jacob Dielis sijne wettige huijsvrouwe,

ende hebben alsoo gesamentlijck indier qualiteijt midts de renuntiatie der tochte van d'eene helft deser naer volgende renten ende goederen bij Ida Aert Melchiors henne moeder lestnaergelaten weduwe wijlen Jan Peeter Swuesten t'hennen behoeve voor schepenen alhier gedaen den (29-12-1673) onder conditie dat de voorst. comparanten haere kinderen, allen haere schulden mosten aennemen ende betaelen, waeromme t'naerbeschreven oock geschiet ende hebben vuijt dier oorsaecke wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Hendricxken naergelaten weduwe Jan Adam Engelen d'eene helft van twee besondere renten opde staten int quartier van s'Hertogenbossche t'samen voor desen betaelt geworden sijnde mette somme van achtendertich gulden thien stuijvers jaerlijcx ende nu gereduceert ende betaelt wordende bij de heer Ifocanus ontfangen van coninghx beden binnen s'Hertogenbosche mette somme van eenendertich gulden thien stuijvers d'eene rente verschijnende opden tweeden dagh der maent october, ende staet op s'landts register no. 249, ende d'ander alle jaeren op den tweeden november, ende staet no. 305 ende de transportanten hebben op d'eene helft der voorst. renten mette brieven ende bescheeden daer van sijnde helmelinge vertegen ten behoeve vande voorst. Hendricxken weduwe Jan Adam Engelen, gelovende t voorst. transporteren opdragen overgeven ende mechtich maecken altijt vast stedigh ende eeuwichlijck van weirden te houden op verbant van henne persoonen ende goederen ende die momboiren op verbant van der onmondige goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende ... (24-2-1674)

 

48v. Peeter Jan Claessen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Bartels vanden Loueren een parceel ackerlandts genaemt het Heijtvelt, groot ontrent derdalff copsaet gelegen aenden Schrieck tot Ghijsenroij onder die prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. Claes Jan Claessen 2. Corstiaen Jan Claessen 3. Hendrick Hemrans 4. die Schrieck ... (6-3-1674)

 

49. Jan Wouter Coolen ende Adriaen Philipssen beijde als wettige geede momboiren over Perijntgen onmondige dochter wijlen Nicasius Jan Swuesten verweckt bij Francijn Jacob Dielis sijne wettige huijsvrouwe ter eenre,

Anthonis Jan Swuesten ende Wouter Adriaen Snoecx man ende momboir Perijn Jan Swuesten sijne wettige huijsvrouwe ter andere sijde,

over de hondert en negen rijcxdaelders die Nicasius Jan Swuesten vader van het voorst. onmondigh kindt op het kindtsgedeelt van Caspar sijnen broeder van verschot van penningen als andersints was eijschende vuijtwijsens d'acte ten prothocolle alhier geregistreet staende van daten den (29-12-1668) soo is mede gecompareert Ida weduwe Jan Peeter Swuesten henne respective moeder ende grootmoeder geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft in presentie van mr. Paulus Smidts ende Frans Hendrick Pompen beijde oudt schepenen van Heeze ende Leende, Jan Wouters Verbiesen ende Adriaen Wouter Snoecx al te samen hier toe versocht met haer schultboeck gedoceert ende gebleken dat sij soo van geleende ende verschoten penningen verteiringen als andersints op de voornoemde Nicasius haeren soone is pretenderende de somme van tweehondert achtentvijftich gulden veerthien stuijvers twee oort allen d'welck soo sij verclaert op haere vromicheijt naer t'passeren vande voorst. acte van (29-12-1668) voor de voorst. Nicasius haeren soon verschoten ende verstreckt te hebben, soo dat de voorst. hondert ende negen rijcxdaelders hier mede sijn voldaen op de somme van derthien gulden vijfthien stuijvers twee oirt nae, die het voorst. onmondigh kindt dienaengaende noch is comende ende hier mede verclaeren parthijen in alles geliquedeert te sijn ... (actum den (15-3-1674)

 

49. Adriaen Wouter Snoecx vuijt crachte van testamente met wijlen Lijsken Reijm Adriaens dochter sijne gewesene huijsvrouwe gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorders tot dispositie van henne tijttelijcke goederen hen alsvoor verleent het sij van huijsingen, landerijen, renten, saeijlanden ende weijlanden egeen van dien vuijtgescheijden, waer ende op wat plaetssen die sijn gelegen, mede van allen die erffhaeffleijcke meubelen goederen dien den eersten afflijvige metter doot sal ontruijmen ende achterlaeten, daer over soo maecken ende laten de testateuren reciproce, d'een den anderen, ende den lancxlevende van hen beijden vrije heer ende mr. omme deselve naer doode ende afflijvicheijt vanden eersten affstervende te mogen vercoopen veralieueren, transporteren, belasten ende beswaren, al oft sij testateuren beijde inden leven waeren sonder iemants tegenseggen," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Pauw. Smidts notaris ende seeckere getuijgen, binnen de heerlijcheijt van Heeze ende Leende residerende van date den (14-1-1666) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Wouter Janssen Bleijcker, woonende in s'Gravenhage bijde Boschbrugh eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twelff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den eersten dagh der maent Januarij, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (1-1-1675) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel beemptgroesen groot ontrent vier vaetsaet gelegen aen den Rul prochie van Heeze tusschen 1. een beemptstraetgen 2. idem 3. Adriaen van Velthoven 4. Peeter Jan Joosten ... losbaar mette somme van driehondert dergelijcke guldens Hollandts gepermitteert gelt ... (31-3-1674)

 

50. de naekinderen van Ida Aert Melchiors in haeren tweeden houwelijck verweckt met Jan Peeter Swuesten midts het overgeven ende affgaen der tochten vande goederen tot behoeve van haere voorst. kinderen bij haer gedaen ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de voorst. goederen

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Anthonis Jan Swuesten indeen eersten den Garsthoff sijnde alsnu een parceel groesen, item alnoch d'eene helft vanden Holenberch beneven Merieken Clissen candt even groot te lancx op, item alnoch d'eene helft in ende van het Gaelven suijtwaerts gelegen te lancx op even groot en het straetgen moet niet mede gemeten worden, item alnoch den Breugelsacker met alnoch die helft vanden Molenacker die sijde noortwaerts te lancx op even groot, item alnoch hen deel ofte gerechticheijt inden boontijt ende moet vuijt dese cavel etaelt worden hondert gulden capitael aen Peeter Jan Joosten mette achterstellige pachten van dien

25-1-1700 compareerde Adam Swuesten als erffgenaem van sijnen vader zaliger Peeter Jan Joosten dewelcke bekende vande neffenstaende hondert gulden metten pachten van dien vande kinderen Anthonis Jan Swuesten ontfangen te hebben ende voldaen te sijn consenterende derhalve inde cassatie deses

 

B: Wouter Adriaen Snoecx man ende momboir Perijn Jan Swuesten sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten het voortste deel int gelach aende Voort metten beempt even groot d'wers op, item alnoch d'een helft inden Holenberch te Middelwegen gelegen, item alnoch d'een helft van het Gaelven die sijde noortwaerts te lancx op, item alnoch den Heijlich-Cruijsacker, item alnoch d'eene helft inden Leur lancx den Graeff candt te lancx op even groot, ende moet vuijt dese cavel betaelt worden hondert gulden capitael aen Aert Jacobs mette verschenen pachten van dien

 

C: Jan Wouter Coolen ende Adriaen Philipssen beijde als wettige geede momboiren over het onmondigh kindt wijlen Sijn Jan Swuesten verweckt bij Francijn Jacob Dielis sijne wettige huijsvrouwe ende sulcx tot behoeve van het voorst. onmondigh kindt sijn te deel gevallen inden eersten het achterste deel in den beempt t'eijnden gelach aende Voort d'wers op even groot, item alnoch den Bulder, alnoch de Weerde, met alnoch den Egelmortel ende alnoch den halven Leur beneffens Joost Verra candt te lancx op even groot ende moet vuijt dese cavel betaelt worden hondert vijftich gulden capitael aen Marcelis Thonis Smulders mette verloopen pachten vand dien,

met conditie dat elck het houdt op sijne cavel staende dar op sal houden den chijns die in ieders cavel bevonden wordt sal doen in blijven midts malcanderen te moeten helpen winnen, ende malcanderen te wegen gelijck in susters ende broeders deijlinge behoort te geschieden, te weten ten naesten volde ende minsten schaede, het corn op de gedeelde parceelen staende als mede t'gene met boeckweijt geseijt sal worden sal t'ooghst toecomende t'samen erde int gelijck genoten worden om de schulden daer vuijt te betaelen ende de dorps lasten tot sinte Marten eerstcomende toe (11-11-1674) oock gelijckelijck soo van Groes als landt te betaelen ... (6-4-1674)

 

50v. Matthijs Janssen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht aende tegenwoordige heijligeestmeesteren tot Leende ende die naer hen heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. heijligeest eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden elff stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op ons lieffvrouwen lichtmisdagh waer van den eersten pacht sal comen te vervallen lichtmisdagh (2-2-1675) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs ende aengelach gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Keijms 2. Dirck Janssen 3. Aert Keijmps 4. de straet.

Item alnoch in ende vuijt een stuck groesen gelegen inde Hulsbroecken prochie voorst. tusschen 1. de kinderen Thijs Heijmans 2. Thonis Vrindt met meer andere 3. Jacob van Vessem 4. den Hulsbroeckwegh ... vuijtgenomen twee stuijvers jaerlijcke grontchijns staende in het eerste parceel ende dorps commer ... losbaar mette somme van eenentseventich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (13-03-1674)

 

51. Catelijn Thonis Tielens lest naergelaten weduwe Albert Adriaens geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Jenneken Alberts haere wettige dochter alsulcke obligatie van drientsestich gulden thien stuijvers als Ghijsbert Bastiaens aen haer comparante is schuldigh ende ten achteren staende procederende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij Lijsbeth Thonis Tielens haere gewesene suster aen Jenneken Croesen des debiteurs schoonmoeder geschoten ende getelt volgens d'obligatie daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Heeze ende Leende van date den (24-02-1651), nochtans onder desen reserve dat sij comparante reserveert haer leven lanck den jaerlijcxsen intrest daer van te sullen trecken end ein cas van noot het capitael der voorst. obligatie te mogen invoorderen ende verteiren naer haer believen soo dat de getransporteerde niet eerder dan naer de doot vande voorst. transportante daer van eenich provffijt sal staen te verwachten, ende de voorst. tranportante heeft in dien gevlalen van nu voor al dan helmelinge daer op vertegen met oock op de verloopen intresten die ten tijde haerder afflijvicheijt daer van ten achteren noch souden mogen staen tot behoeve vande voorst. Jenneken haere dochter met seclusie van alle andere haere kinderen ... (10-5-1674)

 

51. Jan van Son inwoonder tot Antwerpen man ende momboir Dinghna Jan Sijnen sijne wettige huijsvrouwe Geerit Bartels van Berenbroeck als last ende procuratie hebbende van Sijn soone Jan Sijnen omme te mogen doen t'gene hier naer volght vuijtwijsens de voorst. procuratie daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Heeze ende Leende van date den (25-06-1674) bij ons schepenen gesien ende gelesen, Jan Wouters Verbiesen ende Jacob Strijbosch beijde als wettige geede momboiren over Jacob soone Jan Sijnen ende Marie sijne minderjarige suster, de voorst. momboiren vuijt crachte van wettigh decreet voor heeren stadthouder ende schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck geobtineert van date den (27-06-1674) ons schepenen seer wel kennelijck ende hebben alsoo midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Paulus Smulders, een huijs, schuer, schop metten cleijn huijsken, hoff ende aengelach groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maten gestaen ende gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. Dirck Amants, Geerit Hollen ende d'erffgenamen Willem Bul 2. de straet 3. idem 4. idem ... vuijtgenomen een oirt stuijvers jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ... (2-7-1674)

 

51v. Dingen Meeussen naergelaten weduwe Jacob Willems geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft bij forme van erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Jaspar Jan Claus twee geboutgens huijsinge met noch ontrent derthien roeden hoffs daer aen ende bij gestaen ende gelegen op Genouwenhuijs onder de jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Tielen Meeussen 2. de gemeijnacker straet 3. Tielen Meeussen voorst. 4. den getransporteerde ...

met conditie dat dese vermangelde parthije moet vuijtter handt geven aen d'andere getransporteert aen Dingen Meeussen transportante in desen de somme van vijfthien gulden eens ... (16-7-1674)

 

52. Jaspar Jan Claus ende heeft bij forma van erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Dingen Meeussen naergelaten weduwe Jacob Willems, een hoffken groot ontrent vijfthien roeden gelegen op Genouwenhuijs onder de jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. Peeter Janssen 2. de gemeijnackerstraet 3. den transportant 4. Maeijken Jan Meeussen mette kinderen ... ende moet den transportant vuijtter handt geven aende getransporteerde ter saecke van het overgeven van de twee geboutgens huijsinge met het hoffken op heden t'sijnen behoeve bij de getransporteerde gedaen de somme van vijfthien gulden eens ...

 

52. de kinderen ende erffgenamen wijlen Wouter Peeter Coox verweckt bij Jenneken Arien Wouters sijne wettige huijsvrouwe, ende verclaren met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt hebben allen de goederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Jan Joosten man ende momboir Catelijn Wouter Coox sijne wettige huijsvrouwe, inden eersten den beempt genaemt den Bulder, item alnoch de Nieuwhoeff, item alnoch de Werdde, item alnoch den Vendriesch met alnoch het achtervelt mette eijcke boomen daer op staende, item alnoch het middelste deel inden Bluijssenbeempt d'wers op elck even groot, item alnoch het halff Cuijpersbeemptgen neven den dijck het voortste deel te lancx neven den wegh naer Leende, item alnoch ontrent drie vaetsaet en een helft vanden acker achter den driesch van t'huijs te lancx neven den wegh naer Leende aff gemeten, item alnoch een derdendeel inden Langenacker naer die sijde van Leende, item alnoch het Bulackerken, item alnoch een rente van hondert vijftich gulden capitael tot laste vande weduwe Jan Anthonis Nippen, item alnoch eene rente tot laste vande gemeijnte van Geldrop van driehondert gulden capitael, item alnoch een rente van vijftich gulden capitael tot laste vande weduwe Michiel Adriaens, item alnoch een rente van hondert gulden capitael tot laste van Hendrick Even tot Geldrop, met alnoch het rentgen inden Pompart, item alnoch d'eene helft vande rente tot laste vande gemeijnte van Heeze van twelff hondert gulden capitael, item alnoch d'eene helft van een rente van tweehondert gulden capitael tot laste van Lijn Bouwen erffgenamen Bastiaen Corstens

 

B: Lauwreijs Peeter Hollen man ende momboir Lijsbeth Wouter Coox sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen, inden eersten het huijs metten halven driesch ontrent de kercke tot Heeze soo de paelen gesteken sijn met het eijcken houdt daer op staende, den puth sal bij t'huijs ende schuer t'samen gebruijckt worden, item alnoch den halven Verhagen driesch d'wers op even groot westwaerts aen ende altoos malcanderen te wegen, item alnoch het voorste deel inden Bluijssenbeempt, met het straetgen te lancx daer neven d'welck niet gemeten sal worden, item alnoch het halff Cuijpersbeemptgen noortwaerts elck van het straetgen op te varen, item alnoch het middelste deel inden acker achter den driesch groot ontrent vierdalff vaetsaet soo de palen gesteken sijn, item alnoch een derdendeel vanden Langenacker noortwaerts soo de paelen gesteken sijn, item alnoch den Koeckoeck met het Wortelvelt, het schap mette koetssen in t'huijs, item alnoch eene rente van driehondert gulden capitael tot laste van Jan Anchems, met alnoch eene rente van vijftich gulden capitael tot laste van Peeter Aerts, item alnoch eene rente van hondert gulden capitael tot laste van Dirck Aerts, item alnoch d'eene helft van eene rente van twelffhondert gulden capitael tot laste vande gemeijnte van Heeze, item alnoch d'eene helft van eene rente van tweehondert gulden capitael tot laste vande erffgenamen Bastiaen Corstens, item alnoch in voldoeninge van hennen houwelijck penninck een rentgen van hondert gulden capitael tot laste van de kinderen Hendrick Swuesten, item alnoch eene rente van hondert gulden capitael tot laste van Anthonis Arien Driessen aenden Rul

 

C: Catelijn Jacob Reijm Hoirs naergelaten weduwe Frans Wouter Coox geassisteert met Jan Vogel haeren schoonvader bij testament volmachtich gemaeckt sijnde is te deel gevallen inden eersten de schuer metten stal bij t'Huijs ontrent de kercke tot Heeze met het halff gelach ende het houdt daer op staende te lancx op soo de paelen gesteken sijn, item alnoch den Daemsacker, item alnoch den halven Verhagendriesch oostwaerts d'wers op ende moet d'ander helft altoos wegen, item alnoch het derdendeel inden Bluijssenbeempt genaemt het Bulbeemptgen, item alnoch het Nijssenbeemptgen met alnoch den Vrijdagh tot Boshoven groot ontrent drie vaetsaet, item alnoch het middelste deel soo de palen gesteken sijn vanden Langenacker, item alcnoh ontrent een vaetsaet inden grootenacker, naest het Heeserven sijnde het buijtenste deel, met alnoch de hoeve aen die heijde, item alnoch een rente van tweehondert vijftich gulden capitael tot laste van Paulus ende Peeter van Hapert, item alnoch een van t'seventich gulden capitael tot laste van Lijs Hermans, item alnoch een rentgen van vijftich gulden capitael tot laste van Merije Leijen, item alnoch een rente van hondert gulden capitael tot laste van Jan Verschueren, met conditie dat sij deijlderen den chijns gelijckelijck sullen winnen ende daer naer in wiens cavel die sal bevonden worden daer in te moeten blijven ende daer vuijt dan voorts te betaelen sonder d'een off d'anders last den geestelijcken pacht in eenige parceelen staende waer inne elck van hen een deel mach hebben sal bij hen altijt t'samen betaelt worden oft iemant van hen deijlderen aende capitaele penningen vande aengedeelde renten mosten verliesen geloven sij t'selve verlies malcanderen altijt goet te sullen doen ende malcanderen te wegen (daer hier boven ende minste mentie aff is gemaeckt) ten naesten velde schaede gelijck in susters ende broeders deelinge behoort te geschieden ... (26-7-1674)

 

D: Peeter meerderjarich soone Wouter Coox met consent vande voorst. deelderen ende waer mede hij verclaert voor sijn portie in sijn ouders achtergelaten goederen sich te vreden ende gecontenteert is houdende, sal hebben inden eersten eene rente van twintich gulden jaerlijcx opde gemeijnte van Gemert, item alnoch eene rente van vierentwintich gulden jaerlijcx tot laste vanden heer van Meuwen, item alnoch twee renten t'samen ter somme van dertich gulden thien stuijvers jaerlijcx gaende vuijt de goederen toecomende den heere van Peruwe vuijtter hooffde van sijne huijsvrouwe, ende daer en boven geloven de voorst. deijlderen aen Peeter hennen broeder sijn leven lanck gedurende voorders ofte andersints niet, elck van hen alle jaeren te sullen geven de somme van ses gulden maecken t'samen achthien gulden jaerlijcx, nochtans onder dese conditie dat naer doode ende afflijvicheijt vande voorst. Peeter Wouter Coox henne broeder allen de voorverhaelden renten sullen comen ende geerft worden, bij de voorst. deijlderen namentlijck Jan Joosten man ende momboir sijnder huijsvrouwe, Lauwreijs Peeter Hollen man ende momboir sijnde huijsvrouwe ende de achtergelaten kinderen wijlen Frans Wouter Coox even diep des te seggen de kinderen in hen affgestorven ofte noch te sterven ouders plaetsse gelijck de voorst. Peeter Wouter Coox gelooft in prejuditie van dit alles, geene derselver renten aen iemanden van hen te sullen maecken vercoopen ofte vervreemden t'sij bij testament ofte andersint ten waere dat hij nootsaeckelijck de capitaele moste oplichten van daer van te leven t'gene voorst. is

verclaren sij deijlderen ende comparanten met handtastinge ende helmelinge vertijdenisse alsoo te sullen naercomen op verbant van henne persoonen ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende ...

 

54. wij Willem Delijs van Breugel ende Hendrick Matthijs Booms schepenen, Philips Anthonis Joosten, ende Albert Hendricx dienende borgemeesteren, Matthijs Jan Francken, Aert Matthijs Booms, Jan Paulus Thijssen, Peeter Goorts van Gastel, Jan Delijs van Breugel [lege regels] respective schepenen, borgemeesteren ende meest geerffde ende gequalificeerste persoonen vande Sessgehuchten prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende vervangende alsoo gelijck van oudts het corpus ofte gemeijnte vande voorst. Sessgehuchten bekennen met communicatie vande verdere naburen midts den grooten noot, last ende swaricheden waer mede dese voorst. gemeijnte met dese conjuncture des tijts eenen iegelijcken bekent sijnde is belast ende gedreijght wort, ontfangen te hebben vuijt handen Hendrick Geerits inwoonder ende coopman tot Geldrop de somme van duijsent gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, Hollandts gepermitteert gelt, waer van wij aennemen ende geloven aen hem te betalen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijftich gulden, vrije ende onbelast van alle schattingen, ende exactien hoedanich die souden mogen wesen egeen vuijtgescheijden alreede opgestelt, ofte die hier naermaels noch opgestelt souden mogen worden, alle jaer te gelden ende te betaelen op sint Jacobs dagh off den vijffentwintichsten julij waer van de twee eerste pachten al sijn comen te vervallen den (25-7-1674), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt aller onser gemeijnten chijnsgoederen hoedanich die souden mogen wesen egeen vuijtgescheijden onder dese gemeijnte vande Sessgehuchten gelegen ende off het gebeurde de voorst. rente bij ons onse ooren ende nacomelingen ten voorst. dage niet en werde betaelt, soo willen begeiren ende consenteren wij midts desen dat de voorst. Hendrick Geerits, sijn erven off nacomelingen, off helder ende thoonder deses brieffs ons ende alle andere inwoonderen van de voorst. Sessgehuchten sal mogen doen vasthouden ende arresteren, waer ende op wat plaetssen het selve soude mogen wesen, laetende ons dienaengaende voluntairlijcken mede onse ooren ende nacomelingen condemneren met allen costen schaden ende intresten daeromme te doen renuntierende dienvolgende op allen beneficien ende vrijheden van merckten als andersints desen eenichsint contrarierende, alles op verbant van ons, ende onser nacomelingen persoonen, ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende, met conditie dat dese voorst. rente bij ons onsen ooren ende nacomelingen altijt sal mogen worden gelost ende gequeten mette somme van duijsten dergelijcke guldens die wij daer voor ontfangen hebben ende sulcx in twee termijnen off paijen elck met vijff hondert guldens teffens midts nochtans een halff jaer te voorens opgeseght moetende worden met allen verschenen pachten ten tijde der lossinghe verschenen ende onbetaelt staende ... (21-09-1674)

[Ondertekenen: Willem Delis t'hantmerck van Hendrick Matthijs Booms schepenen, Philiphs Antonis Waergaernis, Aelbert Handrickx, Mathijs Jan Francen, Aert Matijsen Booms, Jan Pauwels Thijssen, Peter Gordts van Gastel, Jan Delis]

 

55. de kinderen ende erffgenamen wijlen Geerit Goort Vesters verweckt bij Lijntgen Dirck Loeffen sijne wettige huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de goederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Goort sone Geerit Goort Vesters, inden eersten het huijs mette schuer ende het halff aengelach te lancx op even groot neffens de kinderen Geerit Dommels, met den acker daer t'eijnden aen gelegen, item alnoch den halven Rouboschbeempt, d'wers op even groot, het voortste deel, item alnoch het heijtvelt van Willem Hoors, item alnoch den Tweeusacker, met alnoch het Corstensackerken, item alnoch het hoffken bij Vreijs van Dessel, item alnoch het halff rouw heijtvelt d'wers op even groot, het achterste eijnde

 

B: Jacob Jan Venten ende Jan Jan Souwen beijde als wettige geede momboiren over de vier onmondighe kinderen wijlen Anthonis Jan Venten verweckt bij Arieken dochtere Geerit Goort Vesters sijne wettige huijsvrouwe sijn te deel gevallen, inden eersten den halven driesch ofte aengelach bij t'huijs beneffens de kinderen Hendrick Willem Dommels te lancx op even groot, item alnoch den acker bij Willem Aelen met het Reusvelt, item alnoch den halven Vendriesch te lancx op even groot, neffens Geerit Verschueren cant, item alnoch een parceel drieschgroesen genaemt het Vorste Eijnde, item alnoch een parceel ackerlants genaemt den Boonart, item alnoch den cleijnen Baleman, item alnoch het Pappen heijtvelt, met alnoch het heijtvelt neffens Peeter Willems erve, item alnoch een derde deel ofte portie in eene rente van tweehondert gulden capitael tot laste van Lijsken weduwe Joost Jacobs met alnoch een derdendeel onbedeelt inden acker inde Nieuwhoeven gelegen, item alnoch de beste eijck aent voortste eijnde mette eijck aenden Joost,

 

C: Hendrick Willem van Brugh man ende momboir Hendricxken Geerits sijne wettige huijsvrouwe, is te deel gevallen inden eersten het Kesselshoffken met het driesken daer aen, item alnoch het Libbenheijtvelt aen de Hollenstraet gelegen, item alnoch den Eerenacker, met alnoch den halven Baleman te lancx op neven den wech even groot, item alnoch den halven Vendriesch neffens het straetgen even groot, item alnoch den acker bij het Kesselsdriesken, met den Berch daer aen, item alnoch het halff Rouwheijtvelt d'wers op even groot met d'een eijnde aenden waterlaet, item alnoch een derdendeel in eenen rente van tweehondert gulden capitael tot laste van Lijsken weduwe Joost Jacobs met alnoch een derdendeel onbedeelt inden acker inde Nieuwhoeven gelegen

 

D: Jan Joost Jan Geerits (Snoeijen?), ende Geerit Peeter Vesters beijde als wettige geede momboiren over Geerit soone Frans Geerits verweckt bij Bastiaentgen Pieters sijne wettige huijsvrouwe sijn te deel gevallen inden eersten den Hooboschdriesch met alnoch den halven beempt op den Aa cant d'wers op even groot, item alnoch den joost acker, met alnoch den halven Baleman neffens dat heuffken te lancx op even groot, item alnoch een parceel groesen genaemt de Werde, item alnoch een parceel erffs genaemt de Bleijck wesende groes ende heijde, item alnoch een derdendeel onbedeelt inden acker inde Nieuwhoeven gelegen ende alnoch een derdendeel in eene rente van tweehondert gulden capitael tot laste van Lijsken weduwe Joost Jacobs

met conditie dat sij den chijns ende pacht in eenige vande aengedeelde parceelen van erven staende t'samen sullen winnen ende betaelen ende daer naer elck t'gene in sijne cavel staet t'selve alleen te moeten betaelen ende daer in houden sonder belastinge van d'een off d'ander het opgaende houdt, soo eijcken esschen als andersints op allen de parceelen van erven staende, sal tot provffijt vande gelijcke deijlderen binnens s'jaers affgehouwen ende vercocht worden ende malcanderen te wegen daer t'van noode wesen sal, te weten ten naesten velde ende minsten schade gelijck in susters ende broeders deijlinge behoort te geschieden ... (26-09-1674)

 

56. Jan Wouters Verbiesen ende Jacob Strijbosch beijde als wettige geede momboiren over Jacob soone Jan Sijnen ende Marie sijne minderjarige suster, soo vuijt crachte van wettich decreet bij mijn heeren den stadthouder ende schepenen deser vrije grontheerlijcheijt van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent van date den (14-08-1674) als mede last ende procuratie hebbende van Sijn meerderjarich soone Jan Sijnen om te mogen doen t'gene hier naerbeschreven volght, vuijtwijsens de voorst. procurarie daer van sijnde gepasseert voor schepenen voornoemt van date den (28-8-1674), beijde ons schepenen seer wel kennelijck mede gesien ende gebleken heer Jooseph Melchiors als schriftelijck last ende procuratie hebbende van Jan van Son inwoonder der stadt Antwerpen met eijgen handt onderteeckent man ende momboir Dinghna dochtere Jan Sijnen, sijne wettige huijsvrouwe ende hem des niettemin voor den selven in desen fort ende sterckmaeckende ter tijt toe hij voorsien sal wesen van wettige procuratie ende approbatie van t'gene hier inne bij hem van sijnen t'wegen gedaen is, ende heben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Andriessen van Deurssen, een parceel beemptgroesen groot ontrent twee vaetsaet onbegrepen der maten genaemt de Streep gelegen inde Cortbruggen onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacob Strijbosch 2. Joost Hendrick Maes 3. idem 4. de riviere genaemt de Aa ... ende de vercooperen hebbender helmelinge op vertegen gelovende waerschap de momboiren op verbant van der onmondige goederen ende de geconstitueerden soo op verbant van der constituanten persoonen ende goederen als den voornoemde heer Melchiors eijgen persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende .. (8-10-1674)

 

56v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Peeter Reijmen een parceel ackerlants groot scherp twee vaetsaet onbegrepen der maeten gelegen onder de Doelen onder die prochie van Leende, tusschen 1. Goort Bull 2. Thijs Hannen 3. Jooseph Ghijsen 4. de straet ...

 

56v. de kinderen ende erffgenamen wijlen Michiel Anthonis Schaften verweckt bij Lijsbeth Hendrick Snoecx sijne wettige huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de goederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Jan Michiel Schaften, inden eersten het Schoordriesken, item alnoch de Voorseth, item alnoch het vierendeel inden driesch aenden Rul sijnde d'eerste cavel naest Faes Tielens candt te lancx op item alnoch den halven binnenacker te lancx op beneffens Jacob Delen kinderen erve

 

B: Geerit Michiel Schaften is te deel gevallen inden eersten een vierdendeel inden driesch aenden Rul, sijnde de buijtense cavel naest Lijn Joosten cant te lancx op, item alnoch het Goor, item alnoch den halven Soeacker neffens Jenneken Vreijssen cant te lancx op item alnoch de Hooghd

 

C: Hendrick Michiel Schaften is te deel gevallen inden eersten een vierdendeel inden driesch aenden Rul sijnde de derde cavel naest Faes Tielens candt te lancx op, item alnoch het Ven, item alnoch den Holenberch, item alnoch den Dielis acker

 

D: Wouter Michiel Schaften is te deel gevallen, inden eersten een vierdendeel inden driesch aenden Rul te lancx op sijnde de tweede cavel naest Faes Tielens cant, item alnoch de Werd, item alnoch den halven Foe-acker te lancx op neffens Hendrick Michiels erve, item alnoch den Boxkens acker

 

E: Michiel Willem Schaften ende hem in desen fort ende sterckmaeckende voor sijne susters ende broeder de mede erffgenamen sijn t'samen te deel gevallen inden eersten het Feesterbeemptgen, item alnoch de Beelenputten, item alnoch den halven binnen acker te lancx op, beneffens de kinderen Hendrick Dielis

 

F: Joost Jan Verra ende Wouter Michiel Schaften beijde als wettige geede momboiren over Michiel Anthonis Schaften, stom ende dooff wesende, sijn te deel gevallen inden eersten het driesken tot Strabrecht, item alnoch d'Elsvinckel, item alnoch het Laerstuck, item alnoch een parceel ackerlandts, genaemt het Witsant,

met conditie dat elck den chijns in sijne cavel staende, daer in sal moeten houden, midts malcanderen goet te doen tegen iederen stuijver drie gulden eens, ende d'oncosten van te boeck te comen mede gelijckelijck te dragen ende malcanderen te wegen daer t'van noode wesen sal te weten ten naesten velde ende minste schaede gelijck in susters ende broeders deelinge behoort te geschieden ... (12-11-1674)

 

57v. Marie Willem Gobbels naergelaten weduwe wijlen Geerit Jan Luijcas geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloedt wettelijck vernadert ende onderstaen den coop van een parceeltgen driesgroesen groot ontrent achtentwintich roeden gelegen aende Haegh onder de Eijmerickerstraet onder die prochie van Heese als Goort Dircx op t'Hoff in coope vercregen heeft van de kinderen Geerit Claus volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Heese ende Leende van daten den (1-12-1673) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbendde is de naerdersse geweken ende haer gelaten in sijn recht ... (21-11-1674)

 

57v. de kinderen ende erffgenamen wijlen Jacob Roelen (v Wetten) verweckt bij Anneken Jacob Schooffs sijne wettighe huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt, d'erffgoederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Jan Thonis man ende momboir Dingen Jacob Roelen sijne wettige huijsvrouwe, inden eersten het groot Geurken, item den driesch aen het Rulsheijken, item alnoch den acker bij de Sneppencamer, item het Roolandt, item de Belevennen, met alnoch de Ovels, ende vuijt dese cavel te geven eenen gulden vijff stuijvers jaerlijcx aende heijligeest tot Geldrop

 

B: Hendricxken meerderjarige dochter Jacob Roelen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen, inden eersten den ackerdriesch, item alnoch het Lanckgeurken, item alnoch het Bijlken, item alnoch den halven Wullenacker d'wers op neffens Cornelis Daems erve, ende vuijt dese cavel te geven eenen gulden vijff stuijvers jaerlijcx aen de heijligeest tot Heeze

 

C: Jan Peeter Ceelen inden name ende tot behoeve van Roeloff Jacob Roelen sijnen swager absent wesende als daer van mondelinge last hebbende ende hem desniettemin voor denselven in desen fort ende sterck maeckende is te deel gevallen, inden ersten den Brughbeempt, item alnoch den Creijelssendriesch, item alnoch de Cuijl met alnoch den halven Wullenacker d'wers op beneffens Sweer Joosten erve, item alnoch het gelach met hondert gulden capitael te gelden aen Macx Sanders ende noch vuijt dese cavel te gelden eenen gulden vijff stuijvers jaerlijcx aen de heijligeest tot Heeze ende daer en boven alnoch tot provffijt vande gelijcken sterffhuis in te moeten brengen de somme van vijffentwintich gulden eens t'gene henne ouders meer dan d'andere kinderen genoten hebben

 

D: Jan Jacob Schooffs ende Geerit Willem Gobbels beijde als wettige geede momboiren over de drie onmondige kinderen wijlen Dielis Jacob Roelen verweckt bij Anneken Willem Gobbels sijne wettige huijsvrouwe ende sulcx tot behoeve vande voorst. onmondige kinderen sijn te deel gevallen, inden eersten het cleijn Geurken met veerthien stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht, met alnoch het Heij-Eeuselken, item alnoch den Biesenacker, met alnoch den pael ende vuijt dese cavel te geven eenen gulden vijff stuijvers jaerlijcx aende heijligeest tot Heese ende daerenboven alnoch tot provffijt vanden gelijcken versterffhuise in te moeten brengen de somme van vijffentwintich gulden eens t'gene henne ouders meer dan d'andere kinderen genoten hebben,

met conditie dat elck den pacht ende chijns in sijne cavel staende daer in sal moeten houden ende betaelen midts den chijns gelijckelijck te winnen ende malcanderen daer voor goet te doen tegen iederen stuijver twee gulden thien stuijvers ende malcanderen te wegen daer t'van noode wesen sal ten naesten velde ende minsten schade ... (24-11-1674)

 

58v. Willem meerderjarich soone Jan Venten ende heeft wettelijck ende erffelijck ende vercocht Joost Wouter Elsen een parceeltgen drieschgroesen groot ontrent drie copsaet onegrepen der maeten gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze tusschen 1. Adam Thonis Metten 2. Anthonis Jan Venten 3. Idem 4. de straet ... vuijtgenomen twee stuijvers twee oirt jaerlijcke grontchijns met alnoch vijfthien stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht ende dorps commer ... (1-12-1674)

 

58v. Sijken Hendrick Verwerdigen wettige huijsvrouwe Aert Hermans inwoonder tot Nederweertdt midts d'impotentie haers mans vuijt crachte van procuratie bijden selven haren man, haer gegeven ende verleent voor schepenen van Nederweerdt voorst. van date den (28-12-1674) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende dat om te mogen doen t'gene hier naerbeschreven volght, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Wouter Michiel Schaften een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen bij het Carsvelt onder de Middeldromthiende prochie van Heese, tusschen 1. Joost Jan Geerits 2. Ida lestnaergelaten weduwe Jan Swuesten mette kinderen 3. den wegh 4. den cooper ... (29-12-1674)

 

58v. die vercoopersse in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Nijs Jeronimus een parceel groesen genaemt den Holenberch groot ontrent twee vaetsaet, gelegen buijten Ginderover onder die prochie van Heese, tusschen 1. Peeter Heijmans ende Jan Hendrick Ceelen 2. Lijntgen weduwe Geerit Gobbels met hare kinderen 3. de cleijn Aa 4. der naburen chijnsgoet ...

 

59. Adriaen Adriaen Nasen ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte van alle de goederen op huijden bij sijne kinderen voor schepenen alhier gedeelt ende heefter helmelingen op vertegen, gelovende waerschap super se et sua omnia bona habita et habenda, met conditie dat den renuntiant behoudt ende reserveert dese naer volgende renten als te weten inden eersten opde gemeijnte van Leende ses hondert gulden capitaele penningen, item op de Sessgehuchten duijsent gulden, item op Jan Heijmans tot Huls tweehondert vijffentwintich gulden, item op Jan Thonis tot Strijp vijftich gulden, ende off het gebeurde dat op de voorst. renten van gemeijnts wegen eenige last worde geseth die gelvoven de gerenuntieerde sijne kinderen voor den renuntiant hennen vader over hen te sullen nemen ende affdragen soo dat hij allen de voorst. renten sijn leven lanck gedurende, los ende vrije sal trecken ... (17-2-1674!)

 

59. de kinderen ende erffgenamen van Arien Nasen ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen waer van hij op huijden heeft gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte met helmelinge vertijdenisse,

 

A: ende mids welcke deelinge te deel gevallen is, Hendrick Willem Bul man ende momboir Marie Arien Nasen sijne wettige huijsvrouwe, inden eersten den beempt gelegen aenden Broeckerheuvel, groot sessentachtentich roeden, item alnoch den beempt int Craenset groot 126 roeden, item alnoch dat achterste Strijpervelt groot hondert vier roeden, item den Berckacker groot eenentachtentich roeden, item alnoch den Maeshurck ende den wech tot Strijp, item alnoch dat Wlckendonck, met alnoch den Strijperacker groot vijffentseventich roeden, item alnoch de Papenbraeck, item alnoch den Daelbosch ende het Craensetvelt

 

B: Willem Willemssen Bul man ende momboir Jenneken Arien Nasen sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen, inden eersten het huijs metten aengelach gelegen inde Leenderstraet, item alnoch den beempt inde Ren groot hondertvijfthien roeden, item alnoch den beempt inde Kooijbroecken groot hondert achtentwintich roeden, item alnoch den beempt genaempt het Popmeneeusel groot drientachtentich roeden, item alnoch de Clemmensvoort, alnoch den Schaeracker groot sessentachtentich roeden, item het Busken inde Rij, alnoch dat landt inde Craenset, item alnoch dat Heussken aen den Broeckenheuvel, item alnoch het ackerken op de Kuijl dat half vaetsaet inde Langhacker het Kempken

 

C: Heijltgen meerderjarige dochter Arien Nasen geassisteert met enen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen, inden eersten de twee Neerbeempden, item het velt inde Cuijlen, het Bleijcxken tot Strijp, item alnoch het Rouwven, item den Nieuwendijck, item de Langhacker, item dat landt aenden Meulenwech, item dat landt van Gielen Buijs ...

 


Anno 1675

 

61. Jan Vriendt ende Peeter Bacx beijde als wettige geede momboiren over de vijff onmondige kinderen wijlen Jan Willem Ghijsen verweckt bij Lijsbeth Hendrick Bacx sijne wettige huijsvrouwe ende hem in desen voor de voorst. onmondige fort ende sterckmaeckende midts de naervolgende vercoopinge geschiet tot onderhoudt vande voorst. onmondige kinderen ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Willem Engelen een parceel ackerlants, groot ontrent vijff copsaet, gelegen inde Langhacker onder die prochie van Leende, tusschen 1. de weduwe Jan den Litsenburger 2. Macx Sanders ende Paulus Peeter Lobben met meer andere 3. den Cappelacker 4. Peeter Michiel Delen (maar zijn vrouw is op 16-1-1668 al weduwe !)... (7-1-1675)

 

61. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Thijs Geerits van Velthoven een parceel groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen inden Nieuwendijck onder die prochie van Leende, tusschen 1. de kinderen Hendrick Bruijnen 2. Hendrick van Hoeff 3. Joost Coox 4. de kinderen Aert Loeffen ...

 

61. Alexander de Vlamminck vuijt crachte van procuratie hem gegeven ende verleent bij Jan Maes sijnen swager om te mogen doen t'gene hier naerbeschreven volght vuijtwijsens de voorst. procuratie daer van sijnde gepasseert voor Marcellus Smoudts als openbaer notaris inde souvereijnen rade van Brabant geadmitteert Tuernoudt residerende van date den (2-1-1675) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Willem Engelen een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Ren onder die prochie van Leende, tusschen 1. den cooper 2. eenen wegh 3. de weduwe Frederick van Roij mette kinderen 4. den Renwech.

Item alnoch een parceel groesen groot ontrent veertich roeden gelegen, inden Driesbeempden prochie voorst. tusschen 1. de kinderen Adriaen Raessen 2. Hendrick Geven met meer andere 3. de kinderen Wouter sVossen 4. Sijmon Peeters ...

 

61v. den vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Thijssen een parceel ackerlants groot ontrent een halff vaetsaet, gelegen inde Langhacker onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jan Maes 2. [leeg] 3. de kinderen Adriaen de Boos 4. Peeter Gielen Gevens met meer andere ...

 

62. Alexander de Vlaminck inwoonder tot Tuernoudt man ende momboir Aeltgen Maes sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Jan Engelen een parceel groesen groot ontrent seven copsaet, gelegen inde Ren onder die prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Aert Maes 2. de kinderen Hendrick Sweers met meer andere 3. Jacob Martens 4. den Renwech ...

 

62. Aert Hendrick Bul ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Hollen een parcele ackerlants groot ontrent negen copsaet gelegen inde Hallevennen onder die prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Willem Bull 2. Adriaen Berghmans 3. d erffgenamen Dirck Verwerdigen 4. de kinderen Thijs Heijmans met meer andere ende voorts aende straet ...

 

62. den vercooper ut supra ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Tielen Keijmps een parceel groesen, groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Meulenschutten onder die prochie van Leende, tusschen 1. de weduwe Jan Engelen 2. Frans Dielis Buggen 3. de weduwe Peeter Reijmen mette kinderen 4. de Meulenschutten ...

 

62. Philips Lodewijcx ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Wouter Donckers een parceel ackerlants genaemt den Meulenacker groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende, tusschen 1. de kinderen Jan Box 2. de Meulenstraet 3. Joost van Hal 4. de weduwe Gielen Meeussen mette kinderen ...

 

62v. Geerit Adriaens van Velthoven ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Faessen een parceel driesgroesen groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maten, genaemt den Halven Boelendriesch gelegen Ginderover ter plaetsse genaemt den Boel onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Jan Jan Cleijnens ende den cooper 2. Anneken weduwe Anthonis Vincken mette kinderen 3. de straet 4. Geerit Willem Claus ... (15-1-1675)

 

62v. Dielis Vee soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Adam sijnen broeder als daer van schriftelijcke last hebbende met sijn eijgen handteecken ons schepenen gebleken ende heeft alsoo boij forma van erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Geerit Hollen, een parceel groesen groot ontrent vierdalff vaetsaet gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. Goort Coppen met meer andere 2. de kinderen Jan Ruevens 3. den Aa stroom 4. het Molgenschut ... wesende los ende vrije vuijtgenomen [leeg] ende dorps commer ende mette wegen met recht hebbende ende gevende ... (21-1-1675)

 

63. Geerit Hollen ende heeft bij forma van erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt, Dielis Vee een parceel groesen groot ontrent vijff copsaet [leeg] gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. Marie weduwe Vreijs van Sommeren mette kinderen 2. Dirck Adriaens met meer andere 3. Lenart Coox 4. Marie Coppen ... los ende vrije vuijtgenomen drie oirt stuijvers jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ...

 

63. Marie naergelaten weduwe Jan van Buel geassisteert met Frans Peeter Coox ende Aert van Hal, hen stellende als vooghden ende momboiren over d'onmondige kinderen wijlen de voorst. Jan van Buel ende hen daeromme in desen beneffens de voorst. Marie sijne naergelaten weduwe fort ende sterck maeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt, wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt, Jan Thijs Hannen een huijs metten aengelach groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. Joseph Jan Maes met meer andere 2. de straet 3. Aert Janssen 4. Aert van Hal ... vuijtgenomen dorps commer neffen wegh die Jan Tielens achter over t'gelach is hebbende ende reserveert Aert Hendrick van Hal t'gebruijck van puthen over sijn leven lanck gedurende ...

 

63v. Lijntgen naergelaten weduwe Frans Wouter Coox geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haren voorst. man gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorders tot dispositie van alle henne testateuren goederen het sij van huijsinge, landerijen, saeijlanden, weijlanden, erffrenten, erffhaeffelijcke meubelen, van gout silver, cooper, then als andersints niet vuijtgescheijden, daer over de testateuren cracht ende macht sijn hebbende, oock waer ende tot wat plaetssen die gelegen sijnde ende bevonden sullen worden, vuijt wiens hooffde die sijn gecomen, daer over maecken ende laeten de testatueren reciproce d'een den anderen ende den lancxlevende van hen beijden vrije heer ende meester, omme deselve te mogen vercoopen veralieueren transporteren belasten ende beswaren, tot betalinge vande schulden, onderhoudt vanden lancxlevende ende opvoedinge vande testateuren wettige kinderen, immers aen de selve kinderen gereserveert de ligitime portie," ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan soone Joost Jan Geerits, een parceel ackerlants genaemt den Daemsacker, groot ontrent twee vaetsaet, gelegen achter der kerckhoff tot Heeze, tusschen 1. eenen gebruijckwech 2. Joost Hanssen mette kinderen 3. Hendrick van Brugh 4. Libbeken weduwe Jan Franssen mette kinderen met meer andere ... (28-1-1675)

 

64. die vercoopersse in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Lauwrens Peeter Hollen, een parceel ackerlants groot ontrent sevenendertich roeden, gelegen aenden grooten acker ontrent den kerckhoff onder die prochie van Heeze, tusschen 1. den cooper 2. Gielen Huijben 3. den Holenwech 4. Jan Brants ...

 

64. Jan Janssen Belien ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Dielis van Dommelen een huijs cleijn huijsken, hoff metten aengelach, groot ontrent drie copsaet, gelegen inden Leenderstraet onder deselve prochie, 1. de straet 2. Paulus Peeter Lobben 3. de straet idem 4. idem ... (30-1-1675)

 

64. Peeter Hermans [van Mierlo] man ende momboir (Sandrina) Willem van Houdt sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Maria dochtere Frans Jan Pompen, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op sint Thonisdagh, ende dien te heffen ende te beuren, in ende vuijt een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen op de Clooten inde Strijperacker onder die prochie van Leende tusschen 1. Aert Hoeben 2. Hendricxken weduwe Willem Vreijssen 3. Willem Dielis 4. Frans Coox met meer andere, eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Joost Dielis Ghijsen tot behoeve van Anneken weduwe Willem van Houdt [Anneke Jan de Werdt en Willem Jan van Hout, getr. 22-7-1629] volgens den originelen constitutie brieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (15-12-1657) ... (31-1-1675)

 

64v. Jan Joris de Jongh ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Reijm Jintis Hollen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen opden eersten dagh junij, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (1-6-1675), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. de straet 2. d'erffgenamen Jacob Roelen Groenen 3. de straet 4. des coopers erve ... losbaar mette somme van hondert ende vijftich dergelijcke guldens Hollants gepermitteert gelt ... (2-2-1675)

13-2-1713 Marcelis Reijm Hollen als last hebbende van Heijliken Bluijssen weduwe Reijm Hollen sijne moeder soo hij verclaerde, des niettemin hem daer voorens sterck maeckende in desen, bekent ende verclaert dat de nevenstaende rente van seven gulden tien stuijver jaerlijcx ende hondert vijftig gulden in capitael, is geloost ende gequeten door Willem Jan de Jongh consenterende derhalve inde cassatie van deselve rente

 

64v. Goort Hendrick Goossens ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht de guldebroeders ofte jonge schut van st. Catarina ende Barbara tot Leende, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te bestaelen op ons lieff vrouwen lichtmisdagh waer van den eersten pacht sal comen te vervallen (2-2-1676) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlants tot Euvelwegen onder die prochie van Heese gelegen tusschen 1. Jan Ceelen 2. d'erffgenamen Willem Jan Slauwers 3. Jan Ceelen voorst. 4. Joostgen Willems.

Item noch in ende vuijt sijn huijs ende aengelach ter plaetsse voorst. gelegen, tusschen 1. Jacob Jan Reijmen 2. de gemeijnstraet 3. de kinderen Willem Jan Slauwers [4. niet aanwezig] ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens Hollants gepermitteert gelt ... (3-2-1675)

 

65. Goort ende Lambert gebroederen meerderjarige soonen Matthijs Heijmans ende Lijsbeth oock meerderjarige dochter vane voorst. Matthijs Heijmans soo gesamentlijck ende ieder van hen voor hen selven als hen in desen fort ende sterck maeckende voor Joost Matthijs Heijmans hennen meerderjarige broeder als daer van monderlinge last hebbende soo sij verclaerden, als mede voor Jan soone Matthijs Heijmans henne minderjarigen broeder, ende Marie Thijs Heijmans henne minderjarige suster, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Crijn Geerits een parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet genaemt den Horenman gelegen bij de Hulsbosch onder de Speelthiende prochie van Leende, ten deele vuijtgeleeght sijnde, tusschen 1. Lenart Thijs Hannen 2. de straet 3. den cooper ende Geerit Hollen 4. scherp vuijtgaende ... (5-2-1675)

 

65v. de kinderen ende erffgenamen wijlen Jan Teeussen verweckt bij Aeltgen Thonis Geerits sijne wettige huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmpt

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Mattheeus Jan Teeuwens inden eersten den Laerstuckacker, item alnoch den Garsthoff, met alnoch de Sil, ende moet ontfangen vande cavel van t'huijs de somme van t'sestich gulden eens

 

B: Jan Janssen Teeuwens is te deel gevallen inden eersten de Werd mette siggen ende den chijns daer in staende, item alnoch dat Schoorfvelt met het Busselken, item alnoch den Mispelteren, item alnoch dat Clootackerken d'wers op naest Hendrick Teeussen erve ende moet dese cavel ontfangen vande cavel van t'huijs de somme van t'seventich gulden eens

 

C: Wouter Jacobs (uit Stratum) man ende momboir Engel Jan Teeussen sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten de Vossenhoeff, metten grontchijns daer in staende, item alnoch dat halff Clootackerken d'wers op naest Geerit Wouters erve, item alnoch den Bulder ende moet dese cavel ontfangen vande cavel van t'huijs de somme van t'sestich gulden eens

 

D: Jan Michiel Schaften man ende momboir Thonisken Jan Teeussen sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten het huijs, schuer metten aengelach aende Haegh gelegen, item alnoch den Laerstuckdriesch, met alnoch den Leuracker met het heijtvelt daer aen gelegen, item alnoch de sigh aenden Broecxputh, met alnoch het heijtvelt tot Creijel gelegen met alnoch de .echticheijt die de deijlderen sijn hebbende in het Busselken int Heester gelegen ende vuijt dese cavel te geven aen de gelijcke erffgenamen de somme van hondert ende t'negentich gulden eens,

met conditie dat sij deijlderen den chijns malcanderen sullen helpen winnen ende dan voorts te gelden bij degenen in wiens panden denselven is staende ... (14-2-1675)

 

66. Jaspar Janssen ende Tielen Meeussen beijde als wettige geede momboiren over d'onmondige kinderen wijlen Jan Meeussen verweckt bij Maeijken Jan Claus sijne wettige huijsvrouwe ende hem in desen voor deselve fort ende sterckmaeckende ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Matthijs Booms een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet, gelegen op Genouwenhuijs onder de jurisdictie van Hese ende Leende, tusschen 1. Frans Paulus Boomgaerts 2. Maeijken Jan Claus 3. Reijnier Hendrick Happen 4. eenen gemeijnen wech ... (2-2-1675)

 

66. Willem Michiel de Scheper, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Matthijs Jan Ghijsberts, Aeltgen ende Jenneken Jan Ghijsberts sijne twee gesusters t'samen een heijtvelt groot ontrent twee vaetsaet gelegen tot Riel onder de jurisdictie van heeze ende Leende tusschen 1. Hendrick Jan Everts 2. der naburen chijnsgoet 3. de kinderen ende erffgenamen Ruth Hendricx ... vuijtgenomen den wegh daer over gaende ende die hardt moet blijven liggen ... (1-3-1675)

 

66v. Lijntgen naergelaten weduwe Frans Wouter Coox geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man saliger gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van alle henne testateuren goederen, het sij van huijsingen, landerijen, saeijlanden, weijlanden, erffrenten, erffhaeffelijcke meubelen van gout, silver, coper, then als andersints niet vuijtgescheijden, daer over de testateuren cracht ende macht sijn hebbende oock waer ende tot wat plaetsschen die gelegen sijnde, ende bevonden sullen worden vuijt wiens hooffde die sijn becomen, daer over laeten ende maecken die testateuren reciproce d'een den anderen ende den lancxlevenden van hen beijden, vrije heer ende meester, omme dieselve te mogen vercoopen, veralieneren, transporteren, belasten ende beswaren, tot betalinge vande schulden onderhoudt vanden lancxlevende, ende opvoedinghe vande testateuren wettige kinderen, immers aende selve kinderen gereserveert de ligitima portie daer van sijnde," gepasseert voor Paulus Smidts notaris ende seeckere getuijgen binnen de heerlijcheijt van Heese ende Leende residerende van date den [leeg] bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Lauwreijs Peeter Hollen een schuer perdtstal met het halff aengelach soo ende gelijck het selve affgepaelt ende haer vercoopersse vuijtten hooffde van Wouter Coox haeren schoonvader is te deel gevallen gestaen ende gelegen ontrent de kercke van Heese, tusschen 1. den cooper 2. de straet 3. idem 4. scherp vuijtgaende ... vuijtgenomen eenen stuijver jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ... (1-3-1675)

 

67. die vercoopersse in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht ende achter rugge gevest Lijsken Anthonis Bocx naergelaten weduwe Cornelis Wouters, een parceel driesgroesen genaemt den Verhagendriesch groot ontrent drie vaetsaet min een copsaet, gelegen aenden Ven onder die prochie van Heese, tusschen 1. d'erffgenamen Dielis Delen 2. de straet 3. Willem Claes Vesters ende Jan Fericx 4. Freijs Peeter Hollen hier tegens affgedeelt ... vuijtgenomen twee oirt stuijvers jaerlijcke grontchijns ende dorps commer metten wegh die de voorst. Vreijs Peeter Hollen vande achterste cavel hier tegens affgedeelt daer over is hebbende ...

 

67. de vercoopersse in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Thonis van Hal een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet, gelegen opde Cruijtonder de Langhackerthiende prochie van Leende, tusschen 1. Jan Jan Coocx 2. Jan Vogel 3. Libbeken Delen weduwe Paulus Tielens mette kinderen 3. Lijntgen weduwe Peeter Hollen met haere kinderen, Libbeken weduwe Paulus Tielens met meer andere ...

 

67. Hendrick Thonis van Hal naergelaten weduer wijlen Aeltgen Hendrick Andriessen dochter sijne wettige gewesene huijsvrouwe, vuijt crachte van testamente mette voorst. sijne huijsvrouwe gemaeckt, inhoudende een clausule aldus: "comende voorders tot dispositie van henne tijttelijcke goederen, het sij van huijsingen, landerijen, saeijlanden, ende weijlanden, renten, erffhaeffelijcke, meubelen niet vuijtgescheijden daer inne den eerste afflijvige sal comen te besterven, daer over soo maecken ende laeten de testateuren reciproquelijck d'een den anderen ende den lancxlevende van hen beijden, vrije heer ende meester, omme deselve te mogen vercoopen, veralieueren, transporteren, belasten ende beswaren tot betalinge vande schulden, opvoedinge van het kindt, ofte kinderen, ende onderhout des lichames vanden lancxtlevende, sonder decreet ofte momboiren daer toe te gebruicken," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Paulus Smidts notaris ende seeckere getuijgen binnen de grontheerlijcheijt van Heese ende Leende, residerende van date den (19-6-1672) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erfelijck vercocht, Lijntgen naergelaten weduwe Frans Wouter Coox een huijs, cleijn huijsken metten halven hoff groot ontrent seventhien roeden, metten acker achter t'voorst. aengelach off hoff aengelegen, groot ontrent anderhalff vaetsaet, ofte soo groot ende cleijn als allen t'selve tusschen sijne paelen ende limiten gestaen ende gelegen is tot Boshoven onder die prochie van leende, tusschen 1. Dircx Box, Adriaen Thonis Creupels ende Joost Coox 2. Jenneken weduwe Reijm Hoirs mette kinderen, Adriaen Marten Muls ende Wouter Gielen Delen 3. de straet 4. den Lijckwech.

item alnoch een parceel beemptgroesen groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Cortstraet prochie voorst. tusschen 1. Jan Anchems ende Willem Luijcas 2. Dirck Adriaens van Velthoven 3. Frans Hendrick Pompen 4. de riviere genaemt de Aa.

Item alnoch een parceel beemptgroesen groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Ren prochie voorst. tusschen 1. de kinderen Reijm Vee 2. Thijs Herbers 3. Jan Goossens 4. de rieviere genaemt de Aa ...

 

68. Peeter Hendrick van Asten, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Bartels van Berenbroeck eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betalen op den eersten dagh april, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (1-4-1676), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlants groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Steenacker tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. Merieken weduwe Jan Engelen 2. Thonis Vlincken 3. d'erffgenamen Peeter Colen 4. eenen gebruijckelijcken wegh.

Item noch in ende vuijt een stuck landts groot ontrent [leeg] gelegen inde Hulshaegh prochie voorst. tusschen 1. Lijn Geerits 2. Dirck Philips Amants 3. Merie Coolen 4. eenen path ... losbaar mette somme van hondert ende vijftich dergelijcke guldens Hollandts gepermitteert gelt ... (7-2-1675)

3-5-1696 compareerde Jacob Kolen als momboir overhet minderjarich kint van Wouter Verbiesen verweckt bij Leijsbet van Berenbroeck sijn gewesene huijsvrouwe dewelcke bekende in minderinge vande neffenstaende rente van Peeter van Asten ontfangen te hebben de somme van 42-5-, waer mede hij de goederen ontslaet die de voorst. Peeter van Asten den (13-1-1696) heeft vercoght.

 

68. Geerit meerderjarich soone Jan Jacob Ceelkens met Josijna Janssen sijne meerderjarige suster,

Hendrick Thonis Bitters ende Goort Dircx Verwerdingen hen stellende als momboiren over Marije ende Catelijn minderjarige kinderen van wijlen Jan Jacob Ceelkens verweckt bij Jenneken Geerit Bitters sijne wettige huijsvrouwe ende hen in desen voor de voorst. onmondige fort ende sterckmaeckende voor ofter eenigen last meer opquame als in desen ende de cedulle gespecificeert staet,

ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Peeter Thonis van Mispelen een huijs metten aengelach groot ontrent een halff vaetsaet, gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Jenneken Corstens 2. eenen erffwech 3. Willem Wouten 4. die gemeijnstraet ... vuijtgenomen een oirt stuijvers jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ... (4-3-1675)

 

68v. Jacob Hendrick van Machelen man ende momboir Ida Hendrick Sanders sijne wettige huijsvrouwe ende hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Thonis ende Jannen met Pacijn Hendricx, ende Lambert de Bie oudt secretaris tot Geldrop haeren bijstaende momboir in desen, ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Adriaen Hendrick [leeg] hen vierde portie in die huijsingen met dat aengelach staende op Genouwenhuijs onder de jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. de kinderen Jan Ghijsberts 2. die kinderen Marieken Lamberts 3. die gemeijnstraet 4. den Camp ... vuijtgenomen drie gulden jaerlijcx aende Cappel tot Riel,

item noch twee gulden seven stuijvers twee oirt aenden h: geest tot Geldrop, item noch een halffvat proeunen [pruimen] aende pastorije tot Geldrop, noch een halffvat proune [pruimen] aende costerije tot Geldrop ende dorps commer ... (6-3-1675)

 

69. Peeter Dirck Jeucken man ende momboir van Marie dochtere Frans den Smith verweckt bij Anneken Jan Wouten sijne eerste gewesene huijsvrouwe,

Willem, Jan ende Corstiaen gebroederen soone Frans den Smith voorst. verweckt bij Geertruijt Janssen van Rijthoven ende hen in desen sterckmaeckende voor Anthonis Frans den Smith hennen broeder,

sijnde alsoo vier naekinderen van de voort. Frans den Smidt, ende hebben alsoo t'samen ende gelijckerhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Marten Frans den Smith hennen broeder, een huijs cleijn huijsken, hoff metten aengelach groot t'samen int geheel ontrent een halff vaetsaet, gelegen inde Ren onder die prochie van Leende, 1. de straet 2. idem 3. idem 4. scherp vuijtgaende ... (6-3-1675)

 

69. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, met ende beneffens Marten Frans den Smith, ende hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Claessen een parceel erffs genaemt het Wortelvelt, groot ontrent een halff vaetsaet gelegen op de Nop onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jan Belien 2. de kinderen Jan Tielens 3. de straet 4. eenen gebruijckwech ...

 

69. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercocht Theunisken weduwe Geerit Raes Francissen, een parceeltgen ackerlants genaemt de Tuijnt, ende oock ter plaetsse genaemt de Tuijnt gelegen onder die prochie van Leende, tusschen 1. de coopersse 2. Dirck Bocx 3. den Tuijntgraft 4. Dirck Bocx ...

 

69v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercocht Roeloff Hendricx een parceel ackerlants groot ontrent vijftalf copsaet genaemt de Cuijt onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. de vercooperen 2. Adriaen Naesen met meer andere 3. Peeter Aert Coox 4. de weduwe Jan Martinis met haere kinderen ...

 

69v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Willem Engelen een parceel groesen groot ontrent twintich roeden genaemt de Cuijlen gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Thijs Hannen 2. Willem Peeter Bacx 3. Thijs Hannen 4. den cooper ...

 

69v. mr. Reijnier Willems naergelaten weduer wijlen Jenneken Hermans sijne wettige gewesene huijsvrouwe vuijt crachte van testamente bij hen t'samen gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorders tot dispositie vande tijttelijcke goederen, hen bij Godt almachtich op deser aerden verleent, soo maecken ende laeten sij testateuren reciproce d'een den anderen, ende den lancxtlevende van hen beijden vrije heer ende meester van allen de erffelijcke, ende erffhaeffelijcke goederen renten als andersints egeen van dien vuijtgescheijden waer over sij testateuren cracht ende macht sijn hebbende, omme bij den lancxtlevende van hen beijden deselve te mogen vercoopen veralieueren, transporteren, belasten ende beswaren, al off sij testateuren beijde in leven waren, omme hender testateuren schulden daer mede te betaelen, ende bij den lancxtlevende tot noodruft ende onderhoudt des lichaems daer van te mogen leven," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Pauw: Smidts notaris ende seeckere getuijgen binnen de heerlijcheijt van Heeze ende Leende residerende van date den (21-12-1659) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht mr. Nicolaes Box coster ende schoolmeester tot Heese, een huijs hoff metten aengelach groot ontrent vijff copsaet, gestaen ende gelegen ontrent de prochiekercke tot Heese, tusschen 1. de kinderen ende erffgenamen Michiel Goort Adriaens ende oock Herman Gielis 2. Lijntgen weduwe Jan Anthonis Muls mette kinderen 3. de straet 4. idem ... (18-3-1675)

 

70. Goort den Smidth als naerder van bloedt ende heeft met behoorlijcke solemniteijten wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceel ackerlants genaemt de Cruijdt groot ontrent vijftalff copsat onder die prochie van Leende gelegen, als Roeloff Hendricx in coope vercregen heeft vande kinderen ende erffgenamen wijlen Frans den Smidth volgens den transportbrieff dare van sijnde gepasseert voor schepenen van Heeze ende Leende van date den (6-3-1675), ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken, ende hem gelaten in sijn recht ... (21-3-1675)

 

70v. Jan Vogel ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Dirck Bacx een parceel ackerlandts groot ontrent drie copsaet, gelegen onder de Doelen prochie van Leende, tusschen 1. Joost Hendrick Goossens 2. Anneken Jan Lobben 3. Joseph Ghijsberts 4. Willem Wouten ... (16-3-1675)

 

70v. Hendrick Aert Snoecx, Willem Adams man ende momboir Sijken Aert Snoecx sijne wettige huijsvrouwe

ende Peeter Prinssen inden name ende als mondelinge last hebende van Henrick Prinssen sijnen soone man ende momboir Marie Aert Snoec sijne wettige huijsvrouwe ende hem daer voorens in desen fort ende sterckmaeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Geerit Janssen een parceel drieschgroesen, groot ontrent drie vaetsaet gelegen tot Creijel onder die prochie van Heese, tusschen 1. Hendrick Hendrick Peeters 2. Jacob Joosten op t'Hoff 3. Jacob Cuijpers 4. de straet ... (1-4-1675)

 

71. Lenart Geerits,

Jan Joosten van Loeijen man ende momboir Maria Geerits sijne wettige huijsvrouwe

Dick Aerden de man ende momboir van Jenneken Geerits sijne wettige huijsvrouwe,

Jacomijn Geerits wesende meerderjarich geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hen alnoch gesamenderhandt fort ende steckmaeckende voor Anneken ende Cornelia Geerits, henne susters ende geswijen,

ende alsoo t'samen in qualiteijt als erffgenamen wijlen Anneken Lobben, ende hebben alsoo wettelijck ende erffelijck vercocht, Willem Jacob Vlincken, een parceel ackerlandts groot ontrent drie copsaet gelegen onder de Doelen prochie van Leende, tusschen 1. Jan Dirck Bacx 2. Anneken Jacob Strijbosch 3. den cooper 4. Adriaen Berchmans ... (22-4-1675)

 

71. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Thomas Versantvoort, een parceel ackerlandts, groot ontrent een vaetsaet, gelegen inde Broeckacker onder die prochie van Leende, tusschen 1. den cooper 2. Cornelis Geerits 3. den cooper 4. Jenneken weduwe Hendrick Dircx alias Corstens ...

 

71. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Joost Coox een parceel beemptgroesen, groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Cuijlen onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jan Engelen 2. Roelandt Hendricx 3. Frans Adriaen Pompen weduwe met haere kinderen ende meer andere 4. de riviere genaemt de Aa

 

71v. Huijbert Janssen woonende tot Nuenen, ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijn tochte van alle sijne goederen ende gronden van erven gelegen inden gehuchte genaemt Riel onder die jurisdictie van Heese ende Leende, ende sulcx tot behoeve van sijne kinderen ende erfgenamen, onder conditie dat elck clochte aenden renuntiant sullen moeten geven soo lange hij leven sal jaerlijcx de somme van drie gulden ende daer en boven alnoch tot hennen gesamentlijcken last te nemen ende betalen alsulcke erffrente van twee hondert gulden capitael staende aen de erffgenamen van Coppens tot Eijndhoven in sint Joris

ende alnoch eene schepengeloofte van vijffhondert gulden capitael staende aen mr. Claes Box coster tot Heese ende den renuntiant heeft er helmelinge op vertegen ... (24-4-1675)

 

71v. Peeter Jan Coppen in houwelijck gehadt hebbende Heijltgen Jan Slauwers, ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte tot behoeve van Jan Peeter Coppen sijnen soone bij hem wettelijck verweckt bijde voorst. Heijltgen Jan Slauwers, ende dat voor het kindtsgedeelte portie ende gerechticheijt die de voorst. Jan sijnen soone soude mogen competeren voorder ofte andersints niet in allen de goederen die hij renuntiant als lancxlevende, ende vuijtten hooffde van de voorst. Heijltgen Jan Slouwers, sijne tweede gewesene huijsvrouwe in tochten is besittende t'sij in weij als seijlanden, erffhaeffelijcke meubelen als andersints, egeen vuijtgescheijden, ende den voorst. renuntiant heefter helmelinge op vertegen ... (30-4-1675)

 

72. Jacob Strijbosch ende Dirck Wouters Verbiesen in plaetse van sijnen affgestorven broeder Jan Wouters Verbiesen, beijde als wettige geede momboiren over Jacob soone Jan Sijnen ende Marie sijne minderjarige suster, soo vuijt crachte van wettich decreet bij mijn heeren stadthouder, ende schepenen van Heese, ende Leend, vonnisselijck verleent, van date den (28-8-1674) als mede last ende procuratie hebbende van Sijn meerderjarich soone Jan Sijnen, om te mogen doen t'gene hier naer beschreven volght, vuijtwijsens de voorst. procuratie daer van sijnde gepasseert voor schepenen voornoemt van date den (28-8-1674) voorst, heer Joosephs Melchiors als last ende procuratie hebbende van Jan van Son man ende momboir Dinghna dochtere Jan Sijnen, sijne wettige huijsvrouwe, met approbatie van allen t'gene bij hem voor desen dienaengaende in sijnen name is gedaen, breeder naer inhouden vande voorst. procuratie daer van sijnde gepasseert voor den notaris Jacques de Vos en seeckere getuijgen binnen de stadt Antwerpen residerende van date den (14-1-1675) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Thijs een parceel ackerlandts groot ontrent twee vaetsaet, gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende, genaemt het Ven, achter ofte ontrent Geerit Bartels huijsinge gelegen, tusschen 1. Jan Wouter Coolen 2. eenen wegh 3. Geerit Bartels 4. Cornelis Nelemans ... vuijtgenomen dorps commer ende den wech die Jan Wouter Coolen daer over is hebbende, d'welck voor halff erve aengerekent is, vermidts inde cedulle geomitteert is ... (6-6-1675)

 

72v. Adriaen van Velthoven ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Cornelis van Lommel d'eene helft ofte het voorste deel naest de straet in ende van alsulcken huijs, als gestaen ende gelegen is aende Eijmerickerstraet ter plaetsse genaemt de Haegh waer van het achterste deel den cooper in eijgendom is competerende, ende niet meer erffs tot het voorst. halff vercocht huijs, gehoorende als daer t'selve op is staende metten Eusendrop van dien, tusschen 1. de erve ende huijsinge vanden cooper 2. de gemeijnstraet 3. de erve ende huijsinge vanden cooper 4. idem ... ende reserveert den vercooper voor hem sijne nacomelinge ofte sijne actie hebbende altijt als het hen believen sal schuer ende eren deuren te mogen hangen aen sijns vercoopers huijshier naest gestaen ende gelegen aende suijdtsijde van des coopers erve oft huijsom in ende vuijt met hoogh en leegh car te mogen varen over des voorst. vercoopers erve ... (10-7-1675)

 

72v. Hendrick Willem Bull ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Engelbert Wouters coopman tot Luijck eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op sint Jan Baptistendagh waer van den eersten pach sal comen te vervallen (24-6-1676) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen gelegen aenden Broeckerheuvel prochie van Leende, tusschen 1. Geertruije Pompen 2. de kinderen Goort Bacx 3. eenen gebruijckelijcken wegh 4. d'erffgenamen Frans Wouter Coox, losbaar mette somme van hondert ende vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt ... (22-7-1675)

 

73. Jan Jan Delen man ende momboir Hendricxken Jan Ghijsen sijne wettige huijsvrouwe ter eenre ende Joost Hendricx van Postel inwoonder tot Eijndhoven man ende momboir Catelijn Jan Ghijsen sijne wettige huijsvrouwe ter andere sijden, diewelcke verclaren metten anderen gescheijden ende gedeelt te hebben d'erffgoederen hen aengecomen door doode ende afflijvicheijt van Josijna Jan Ghijsen henne geswije,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is de voorst. Jan Jan Delen een huijsken metten aengelach groot ontrent seven copsaet gestaen ende gelegen tot Houdt onder jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Willem Dielis van Breugel 2. Marten Thonis Sijnen 3. Lijsbeth Dirck Pompen 4. s'heeren straet aldaer, los ende vrije vuijtgenomen dat hier vuijt gegeven moet worden het capitael van vijftich gulden aen Dinghna dochter Jan Delen bij testament vande voornomede Josijna Jan Ghijsen gemaeckt ende alnoch vijffentwintich gulden eens aen Adriaen Jan Delen oock aen hem alsvoor gemaeckt ende seven stuijvers jaerlijcke grontchijns

 

B: Joost Hendricx van Postel is te deel gevallen den Langenacker groot ontrent anderhalff loopensaet gelegen inden gehuchte genaemt Houdt onder de jurisdictie van Heeze ende Leende gehoorende, tusschen 1. Andries Ruevens weduwe met oock d'een eijnde 2. Jan Thonis Joosten met oock d'een eijnde [3. twee keer genoemd en 4. niet genoemd], wesende los ende vrije vuijtgenomen dorps commer ... (31-7-1675)

 

73v. Jan Janssen Delen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen sijnen wettigen soon, een huijsken metter aengelach groot ontrent seven copsaet, gestaen ende gelegen inden gehuchte genaemt Houdt onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, tusschen 1. Willem Dielis van Breugel 2. Marten Anthonis Sijnen 3. Lijsken Dirck Pompen 4. s'heeren straet ... vuijtgenomen seven stuijvers jaerlijcke grontchijns. Item verclaert den voorst. vercooper alnoch aen den voornoemden cooper sijnen soone te transporteren ende over te geven allen de mobilaire goederen t'sij van huijsraet als andersints egeen vuijtgescheijden als den transportant sijnen vader voor d'eene helft door doode ende afflijvicheijt van Josijna Jan Ghijsen sijn comen aen te sterven midts dat den getransporteerden tot sijnen last is nemende de schulden daer mede het voorst. huijsken is belast als oock mede de handtschulden bijde voorst. Josijna Jan Gijsen achtergelaten beneffens Joost Hendricx van Postel den mede erffgenaem te helpen betaelen ...

 

73v. Jan Joosten man ende momboir Catelijn Wouter Coox sijne wettige huijsvrouwe, Lijsbeth dochtere Wouter Coox Cocx wettige huijsvrouwe Lauwreijs Peeter Hollen midts d'absentie haers mans, waer van sij verclaerde mondelinge last ende procuratie te hebben ende t gene hier naerbeschreven is volgende op sijne wedercompts te sullen approberen, Hendrick Thonis van Hal als getrouwt hebbende Catelijn naergelaten weduwe Frans Wouter Coox ende hem in desen voor desselffs vier achtergelaten kinderen noch onmondigh wesende fort ende sterckmaeckende,

ende alsoo hen stellende als erffgenamen wijlen Wouter Coox vuijt crachte hender gedaene evictie, hebbende desolemniteijten daer toe gerequireert behoorlijck geobserveert ende naer gecomen, ende hebben dienvolgende naer drie voorgaende sondaghse proclamatien soo alhier als binnen der stadt s'Hertogenbosch ter prijen gedaen, ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick de Jongh secretaris deser vrije grontheerlijcheijt van Heeze ende Leende een huijs schuer metten aengelach ende den acker daer t'eijnden aen gelegen groot ontrent t'samen vijff vaetsaet gestaen ende gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heese, toebehoort hebbende Jan Hans Bacx, tusschen 1. Hendrick Willem van Brugh 2. Adam Jacob de Smith met meer andere 3. Heijltgen weduwe Dirck Geerits met haere kinderen ofte eenen voetpath daer t'eijnden neven loopende 4. de straet ... vuijtgenomen eenen gulden thien stuijvers reductie corn aenden heijligeest tot Heese ende vijf stuijvers twee oirt jaerlijcke grontchijns ende compt hier mede te cesseren ende gehouden voor gecasseert de rente van thien gulden jaerlijcx ende tweehondert gulden capitael die de voornoemde vercooperen daer op waeren hebbende ende vuijt crachte vande welcke de voorst. evictie ende vercoopinge geschiet ... (7-9-1675)

 

74. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Geerits van Velthoven een parceeltgen beemptgroesen groot ontrent sessendertich roeden gelegen aenden Venderdijck onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Joosten ende Lauwreijs Peeter Hollen 2. d'erffgenamen Michiel Adriaens 3. Michiel Claes Vesters 4. den Venderdijck ...

 

74v. Hendricxken Joost Goorts naergelaten weduwe Willem Frans Blockers geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Joost Goorts haeren wettigen broeder een parceeltgen beemptgroesen groot stijff een halff vaetsaet gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze, genaemt het Goor tusschen 1. Frans Adriaen Tielens 2. den cooper hier tegens affgedeelt 3. Jan Slauwers 4. Geerit Willem Gobbels ... vuijtgenomen drie stuijvers jaerlijcke grontchijns ende dorps commer metten wegh die t'heeft ...

 

74v. de vier voorkinderen wijlen Philips Amants verweckt bij Sijken Hendrick Coolen sijne eerste gewesene huijsvrouwe, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt het huijs metten aengelach gelegen tot Oisterick, item een velt gelegen inde Doncker onder die prochie van Leende met alnoch hen deel ofte aenpart inden Wintmolen tot Eersel achtergelaten bij henne voorst ouders ende tot noch toe int gemeijn ende onbedeelt blijven liggen

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Dirck Philips Amants ende Willem Luijcas naergelaten weduer Geertruije Philips Amants sijne gewesene huijsvrouwe t'samen inden eersten hen deel ofte aenpart inden voorst. wintmolen tot Eersel ende alnoch het alff velt inde Doncker

 

B. Marie ende Sanderijn gesusteren meerderjarige dochter wijlen Philips Amants geassisteert met hennen bijstaende momboiren in desen sijn t'samen te deel gevallen inden eersten het voorst. huijs metten aengelach tot Oisterick gelegen met het eijcken houdt daer op staende, item alnoch het halff velt inde Doncker, met alnoch twee eijcke boomen staende op de Smeel met de gerechticheijt van den wech,

met conditie dat ofter op d'een off d'anders portie eenige rusinge oft last op quam, sullen het selve moeten lasten die het te deel is gevallen ... (11-8-1675)

 

75. Peeter Arien Daems vuijt crachte van procuratie om te mogen doen t'gene hier naerbeschreven is volgende, hem gegeven ende verleent bij Pieter Stevens inwoonder tot [leeg] als man ende momboir Heijltgen Willem van Mol sijne wettige huijsvrouwe, vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor Dirck Meesters notaris ende sekere getuijgen residerende binnen de stadt Rotterdam van date den (2-8-1675) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt, Anthonis Wouters Verbiesen, een parceel ackerlandts groot ontrent twee vaetsaet, de voorst. Heijltgen van Mol in minderinge van haere ouders erffenisse aenbedeelt, gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. den Heeserpath 2. Joost Andriessen van Deurssen 3. de straet 4. Hendrick Willem Bul ... (13-9-1675)

 

75v. Joost Jan Verra in houwelijck gehadt hebbende voor sijne eerste huijsvrouwe Jenneken Jacobs van Velthoven ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte voor d'eene helft van dit naerbeschreven parceel ackerlandts voorder ofte andersints niet, genaemt den Geerdrisch groot ontrent negen copsaet gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze, ende dat tot behoeve van sijne drie wettige kinderen bij de voorst. Jenneken Jacobs van Velthoven wettelick verweckt...

 

75v. daer naer sijn voor ons comen Jacob soone Joost Verra ende hem in desen beneffens de voorst. Joost Verra sijnen vader, voor Adriaen ende Geertruije sijnen broeder ende suster ende meede een soon ende dochter vande voornoemde Joost Verra fort ende sterck maeckende ende alsoo voor d'eene helft,

de voorst. Joost Verra ende Wouter Michiel Schaften beijde als wettige geede momboiren over Michiel Anthonis Schaften ende hen in desen soo wel voor den voorst. onmondigen als Margriet Jan Verra sijne moeder die het tochtrecht van t'voorst. naergespecificeert parceel ackerlandts is competerende fort ende sterckmaeckende, ende alsoo indier qualiteijt voor d'andere helft,

ende hebben alsoo gesamentlijck wettelijck ende erffelijck vercocht Jenneken naergelaten weduwe Anthonis Thijs Loots het parceel ackerlandts hier boven genoemt, tusschen 1. Jan soone Jan Michiel van Exsel 2. de coopersse, Anneken weduwe Arien Peeters, Thonis Jan Loots met meer andere 3. Adriaen van Velthoven ende Hendrick Geenen 4. scherp ofte gelijck een eghd vuijtgaende ... (4-10-1675)

 

76. Marten Janssen vanden Berckven ende Luijcas Janssen inwoonder tot (Valkens)Weerde, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Arien Willem Kennekens henne gerechte vierde part onbedeelt, in ende van t'huijs metten hoff, groes ende landt, gelegen opde Bruggerhuijs onder die prochie van Leende, soo ende gelijck hen het selve is aenbestorven door doode ende afflijvicheijt van wijlen Lijsken Jan Kennekens ende dat metten pacht die daer inne soude mogen staen die den cooper t'sijnen laste is nemende ... (10-10-1675)

 

76. de erffgenamen wijlen Lijsbeth Jan Peeters in houwelijck gehadt hebbende Anthonis Matthijs Loots ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen, bij deselve achtergelaten ende dat in drie gelijcke portien de doode handt mette levende volgens den testamente daer van sijnde,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Anthonis Jan van Gael inden name ende ten behoeve van Marie sijne onmondige dochter verweckt bij Marie Franssen sijne eerste gewesene huijsvrouwe, ende hem daer voorens in desen fort ende sterck maeckende voor d'eene helft, ende Jan Peeter Leenders voor d'ander helft, inden eersten eene obligatie van vierentachtentich gulden capitael tot laste vande erffgenamen Peeter den Decker, item alnoch den halven driesch de sijde neven Peeter van Gemert te lnacx op, item alnoch het heijtvelt int Beckerslandt

 

B: de vier kinderen Wouter Bernaerts sijn te deel, inden eersten een parcel ackerlants genaemt den Cleijmansacker, item alnoch den halven driesch die sijde neffens Wouter Bernaerts erve te lancx op, item alnoch de Sneppencamer, ende moet dese cavel ontfangen vande cavel gevallen aende drie kinderen Arien Peeters, eenen ducaton eens

 

C: de drie kinderen Arien Peeters namentlijck Jan, Frans, ende Marie haere suster sijn te deel gevallen, inden eersten den hoogen driesch, item alnoch de Braeck, item alnoch het beemptgen, item alnoch het driesken tot Creijel, ende moet dese cavel vuijtterhandt geven aende cavel gevallen aen de vier kinderen Wouter Bernaerts de somme van eenen ducaton eens,

onder conditie dat elck den chijns in sijne cavel staende, daer in sal moeten houden, midts malcanderen te moeten helpen winnen, ende d'een den anderen daer van goet te doen, tegens drie gulden vanden stuijver eens, ende den pacht in elcke cavel oock staende sal wesen tot laste vande gene die gevallen sijnde ... (23-10-1675)

 

77. de drie kinderen ende erffgenamen wijlen Hendrick Jan Luijcas verweckt bij Catelijn Aert Wijnen sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de goederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Jan soone Hendrick Jan Luijcas inden eersten d'eene helft vande Scherffdonck de sijde suijtwaerts te lancx op even groot ende moet d'ander helft hier over wegen, item alnoch een parceel groesen genaemt den Thijswiel groot ontrent een vaetsaet, item alnoch den acker aen t'Cruijs groot ontrent vijff copsaet, item alnoch vijftich gulden capitael ofte een gerechte achste deel in seeckere rente tot laste vande ingesetenen van de Sessgehuchten

 

B: Aert soone Hendrick Jan Luijcas out drientwintich jaeren geassisteert met Jan Willem Verhaegen sijnen oom ende bloetvought is te deel gevallen, inden eersten d'eene helft vande Scherffdonck die sijde noortwaerts te lancx op even groot, ende moet over d'ander helft wegen, item alnoch een parceel erffs wesende groes ende landt, genaemt de Nieuwhoeff groot t'samen ontrent vijff copsaet, item alnoch den Tapacker groot scherp een vaetsaet, item alnoch vijftich gulden capitael ofte een gerechte achtstedeel in seeckere rente tot laste vande ingesetenen vande Sesgehuchten

 

C: Anthonis Hendrick Bacx man ende momboir Marie dochter Hendrick Jan Luijcas sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten het huijs metten aengelach soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne palen gestaen ende gelegen is ter plaetsse genaemt de Haegh met het Streepken daer t'eijnden aen gelegen, item alnoch den Cappelacker groot ontrent anderhalff vaetsaet, item alnoch den Wolffert, item alnoch den Boeremansbeempt, groot ontrent stijff vijff copsaet, item alnoch den Smeelacker gelegen aenden Heeserbosch, met conditie dat elck den chijns ende pacht in sijne cavel staende sal moeten houden ende betaelen ... (05-11-1675)

 

77v. Jan Anthonissen woonende op Hoogh Geldrop ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Andriessen een timmerplaetsken met het hoffken daer t'eijnden aen gelegen groot t'samen ontrent sesthien roeden, gelegen op Hoogh Geldrop onder de jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Andries Thomas Thonis 2. Marie weduwe Anthonis Thonissen met haere kinderen 3. Aert Matthijs Booms 4. de straet ende de voorst. weduwe Anthonis Thonissen ... (12-11-1675)

 

77v. de kinderen ende erffgenamen wijlen Adriaen Wouter Snoecx verweckt bij Lijsbeth Reijm Adriaens sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt, allen de goederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Reijm Adriaen Snoecx inden eersten een derdendeel inden Slaetsacker die sijde oostwaerts te lancx op even groot neven Peeter Janssen erve, met alnoch een derdendeel wesende de buijtense cavel vanden Slaetsdries westwaerts, item alnoch een derdendeel inden Philipsacker wesende buijtense cavel noortwaerts neven Jan Franssen erve te lancx op ende even groot, item alnoch den halven Start noortwaerts te lancx op ende moet drie roeden cleijnder wesen dan d'ander helft

 

B: Sijn Adriaen Snoecx is te deel gevallen inden eersten een derdendeel inden Slaetsacker, met oock een derdendeel inden Slaetsdries beijde de middelste cavelen te lancx op ende ven groot, item alnoch den halven Start suijtwaerts, te lancx op, ende moet drie roeden meerder wesen dan d'ander helft voor den wegh, item alnoch een derdendeel inden Philipsacker oock de middelste cavel te lancx op ende even groot

 

C: Jan Adriaen Snoecx out over de drientwintich jaren soo hij verclaerde geassisteert met Joost Joosten sijnen oom ende bloetvought is te deel gevallen, inden eersten een derdendeel inden Slaetsacker wesende de buijtense cavel westwaerts met oock een derdendeel inden Slaetsdriesch daer eneven aen oock de buijtense cavel oostwaerts, item alnoch een derdendeel inden Philipsacker westwaerts te lancx op even groot, item alnoch den halven Bouwensbeempt die sijde oostwaerts d'wers op even groot

 

D: Adriaen soone Adriaen Wouter Snoecx is te deel gevallen, inden eersten den Schelbosch met alnoch den Boschacker, item alnoch den halven Bouwensbeempt de sijde westwaerts d'wers op even groot

 

E: Wouter Adriaen Snoecx is te deel gevallen, inden eersten die beijde Stapackers, met alnoch het Goor, item alnoch den Lemmensbeempt, ende lanoch het torffvelt,

met conditie dat elck den chijns ende vrouwenhoeven pacht in sijne cavel staende daer in sal moeten houden ende betaelen, nochtans gelijckelijck die te winnen te boeck brengen ende bij te betaelen, ende aengaende de rente van driehondert gulden capitael waer van het parceel genaemt de Start het onderpant is d'welck met dese deelinge los ende vrije wort geseth ende daeromme het huijs metten aengelach groot stijff seven copsaet alnoch onbedeelt sijnde ten onderpandt midts desen wort gestelt, tot het afflossen ende voldoeninge der voorst. rente van driehondert gulden capitael mette verloopen intresten van dien, ende voorts malcanderen te wegen gelijck in susters ende broeders deelinge behoort te geschieden te weten ten naesten velde ende minsten schade ... (21-11-1675)

 

78v. Michiel soone Geerit Swuesten soldaet onder de compagnie van de heer capiteijn de Wijs ten dienste van sijn hooghheijt den heere prince van Orangie, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Philips Claessen Dennen sijne oome d'eene gerechte hellicht onbedeelt in ende van een parceel ackerlants groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Eijmerickerthiende onder die prochie van Heese genaemt den Heijmansheurck tusschen 1. d'erffgenamen Cornelis Corstiaens 2. Jenneken weduwe Reijm Coox met haere kinderen 3. Anthonis Jan Sweers 4. den Lijckwech ... vuijtgenomen eene rente van vijftich gulden capitael waer inne dese verochte helft de gerechte helft moet dragen staende te betaelen aen Jan Hendrick Raessen, wegens sijnder huijsvrouwe, ende dorps commer ... (12-12-1675)

 

78v. Jacob Jan Gobbels man ende momboir Jenneken Willem Jans sijne wettige huijsvrouwe ter eenre

ende Jan Peeters van Cuijck man ende momboir Margriet Willem Jans sijne wettige huijsvrouwe ter andere sijde,

ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen d'erffgoederen bij Willem Jan Geerits ende Anneken Amants hennen gewesenen vader ende moeder achtergelaten ende metter doot ontruijmt

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Jacob Jan Gobbels voorst. inden eersten de schuer van t'huijs staende ontrent de cappelle tot Heese met het halffgelach soo groes als landt te lancx op neffens Jan Willem Verhagen erve even groot, met allen d'opgaende eijcke boomen op t'geheel goet off erve staende soo op dese als de cavel gevallen aen Jan Peeters van Cuijck om t'gene op dese leste staende vander plaetsse te worden geruijmt binnen thien eerstcomende jaeren, item alnoch den beempt achter Merie van Gastels huijs, t'eijnden Anthonis Bacx acker, item alnoch een parceel driesgroesen groot ontrent veertich roeden gelegen tusschen d'erve Lijsken weduwe Geerit Jan Geerits ende de erve Jan Jan Geerits, item alnoch de halff Vloet noortwaerts te lancx op even groot neffens Philips Amants erffgenamen erve, item alnoch den halven Creijelsschen driesch westwaerts te lancx op t'eijnden Jacob Joosten erve, item alnoch dat halff beemptgen aenden Venderdijck naer de brugh toe te lancx op ende even groot, item alnoch de halff Nieuwhooff de sijde noortwaerts, d'wers op even groot, item alnoch de Gijbenbraeck, item alnoch den Sanderman, met alnoch den Langenacker suijtwaerts inden Sanderman mede gelegen

 

B: Jan Peeters van Cuijck man ende momboir Margriet Willem Jans sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten het huijs, backhuijs metten esch aende puth ende het halff aengelach metten acker te lancx op neffens Aert Jacobs weduwe erve, item alnoch de Scherffdonck, item alnoch de hlaff vloet suijtwaerts te lancx op even groot, item alnoch den halven Creijelsschen driesch oostwaerts neffen Thijs Beecx erve, item alnoch dat hlaff beemptgen aende Venderdijck de sijde westwaerts te lancx op even groot, item alnoch de halff Nieuwhoeff suijtwaerts d'wers op even groot, item alnoch den Langenacker, item aloch den Sanderman, het groesveltgen met het ander cleijn ackerveltgen daer aen ende bij gelegen, het opgaende eijckenhoudt op allen dese voorst. parceelen staende is gevallen aen Jacob Jan Gobbels om vander plaetsse geruijmt te moeten worden binnen thien eerstcomende jaeren, met conditie dat elck den chijns ende geestelijcke pacht in sijne cavel staende sal moeten houden ende betaelen, ende malcanderen te wegen daer t'van noode wesen sal, te weten ten naesten velde ende minste schade ... (28-12-1675)

 

79v. Gijsbert Arien van Can ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Michiel Coppen een parceel driesgroesen groot negenentnegentich roeden, genaemt den Sweersdriesch, gelegen aenden Venne onder die prochie van Heese, tusschen 1. den gemeijnen waterlaet 2. de erffgenaemen van Arien Sweers 3. de straet 4. de kinderen van Willem Thijs ... (30-12-1675)

 

79v. Tielen Aerts inwoonder tot [leeg] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Heijmans ende Jan Heijmans sijnen broeder t'samen een parceel drieschgroesen groot ontrent seven copsaet gelegen inden gehuchte genaemt Huls onder de jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. de kinderen ende erffgenamen Jan Joosten 2. der naburen chijnsgoet 3. idem 4. Goort Thonis ende Wijnant Thomas ... (30-12-1675)

 

79v. den vercooper voorst. ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht de voor- ende naerkinderen Joostgen Aert Thonis t'samen verweckt bij wijlen Nelis Thomas haeren eersten ende Dirck Hendricx haeren tweeden man saliger, een parceel ackerlandts groot ontrent seven copsaet, genaemt den Heijacker, gelegen tot Hulst onder de jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. de weduwe Joost Peeters mette kinderen 2. der naburen chijnsgoet 3. de kinderen Jan Heijmans 4. de weduwe Aert den Scheper ...

 

80. den vercooper voorst., ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Peeter Willems, een parceel beemptgroesen groot ontrent seven copsaet gelegen inden gehuchte genaemt Hulst onder de jurisdictie van Hees eende Leende, tusschen 1. Dirck Hendricx 2. der naburen chijnsgoet van Hulst 3. de kinderen Jan Heijmans 4. het Beuvenstraetgen ...

 

 


Anno 1676

 

80v. de kinderen ende erffgenamen wijlen Jan Jacobs van Velthoven verweckt bij Lijntgen Thonis Francissen sijne gewesene huijsvrouwe, ende hebben wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de goederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt, alle onder die prochie van Heese gelegen,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Anthonis Janssen van Velthoven, inden eersten het huijs tot Strabrecht, item alnoch den Wijbosch, met alnoch den Papenacker, item alnoch den Geluckdriesch, item alnoch den Bieseman, met het dijckbeemptgen, item alnoch de halve Laeck te lancx op even groot de sijde suijtwaerts met alnoch de eijcken inde Heijthorst

 

B: Jacob Janssen van Velthoven is te deel gevallen inden eersten het cleijn huijsken metten misthoff ende puth t'samen te gebruicken ende indien bij het groot huijs achter vuijt d'ackers in eenen wech wordt gemaeckt soo sal die het cleijn huijsken mede mogen gebruicken maer voorders niet, item den eijck tusschen beijde de huijsen staende sal comen aen het cleijn huijsken, item alnoch den hagenacker, item alnoch den halven Ovelsbeempt d'wers op even groot voor aen, item alnoch den Loocker, item alnoch den Hoogenacker met alnoch de halve Cuijlen d'wers op d'achterste cavel naest Thonis van Gastels erve, item alnoch den halven Hoogendriesch d'wers op aende dijckstraet, met oock die eijcke boomen aldaer staende, met alnoch een geloofte van vijftich gulden capitael, tot laste van Joost Boelen

 

C: Adam Jacob de Smith (Pancras) man ende momboir Anneken Jan Jacobs van Velthoven sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten het groot huijs aende Eijmerickerstraet metten boomgaert ende beijde de parceeltgens gecomen van Jan Thijssen nu tot het aengelach aengeaeckt wesende, den misthoff ende puth sal bij het groothuijs ende cleijn huijsken voor aende straet staende, t'samen gebruijckt worden, item alnoch den Cappelacker, item alnoch den Hoirsbeempt, met alnoch de halve Cuijlen d'wers op voor aenden wech even groot, item alnoch de halve Laeck te lancx op even groot de sijde noortwaers

 

D: Claes Faessen ende Jacob Janssen van Velthoven de voorst. Claes Faessen bij procuratie gemechticht sijnde van Cornelis Willemssen van Hees woonende in Stompwijck buijten Leijden als testamentaire ende aengenomen voocht vanden gerechte van Soeterwou(de) buijten de stadt Leijden voorst. over de kinderen van Geerit Janssen van Velthoven gewonnen bij Pleuntge Cornelis desselffs huijsvrou was, vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor den notaris C: Blejswijck ende sekere getuijgen binnen de stadt Delft residerende van date den (30-9-1675) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende alsoo t'samen in qualiteijt als momboiren over de voorst. onmondige kinderen wijlen Geerit Janssen van Velthoven ende sulcx tot behoeve vande selve is te deel gevallen inden eersten het driesken aen die Voort, met oock die eijcken daer op staende, item alnoch den halven Ovelsbeempt d'wers op even groot, achter aen, item alnoch den Ouden Voortacker, met alnoch den Lijlman, item alnoch den halven Hoogen Driesch dwers op naest den schaepswech, ende alnoch eene rente van vijffentseventich gulden capitael tot laste van Jan Thonis Gevens,

met conditie dat elck den chijns in sijne cavel staende sal moeten houden ende betalen, maer malcanderen te moeten helpen winnen ende tegens elcken stuijver eenen rijckdaelder daer voorens goet te doen, item den geestelijcken pacht, oock t'samen bij te betaelen, ende daer naer die de panden gevallen sijn, voort te betaelen, ... (1-1-1676)

 

81v. Wouter Adriaen Snoecx, soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Reijnier Adriaen Snoecx sijnen broeder, ende alsoo indier qualiteijt ter eenre, Sijn ende Jan gebroederen ende hen in desen sterckmaeckende voor Adriaen oock hennen broeder alle soonen Adriaen Snoecx voorst. ter andere sijde, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt, het huijs metten aengelach waer inne hennen voorst. vader is comen te sterven ende d'welck inde eerste deelinge onbedeelt is blijven liggen,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Wouter ende Reijnier soonen Adriaen Snoecx voorst. de voorste camer mette hooghcamer metten halven kelder d'wers op, tusschen den heert ende camer moeten rechtdoor gaen, vanden eenen stijl opden anderen ende buijten die stijlen oock recht op de want met lanoch het cleijn huijsken staende inden driesch voor de camer, ende het gelach hlaff te lanx op, neven den Rulderdijck, ende voorts aen de camer te mogen timmeren soo de palen gesteken sijn, ende de plaets tusschen het huijs ende de camer, neven Tielen Ariens candt t'samen te gebruijcken, met gaen ende staen, ende t'samen eenen puth te moeten graven ende malcanderen te wegen daer het van noode wesen sal ten naesten velde ende minste schaede, item alnoch den hoff westwaerts te lancx opte deelen ende moet dese cavel twee vijffde deelen vanden pacht dragen ende ontfangen van het achterste deel van t'huijs de somme van dertich gulden eens

 

B: Sijn, Jan ende Adriaen gebroederen soonen Adriaen Snoecx voorst. is t'samen te deel gevallen den heert ende voorts het achterste deel van t'voorst. huijs met oock den halven calder, met alnoch het hlaff gelach neffens Tielen Ariens candt even groot te lancx op ende alnoch den halven hoff even groot oock te lancx op oostwaerts neffens Tielen Ariens erve, ende de plaetsse tusschen het huijs ende camer neffens Tielen Ariens candt t'samen te gebruijcken met gaen ende staen ende t'samen eenen puth te moeten graven ende malcanderen te wegen daer het van noode wesen sal, ten naesten velde ende minste schade, ende moet dese cavel drie vijffste deelen vanden pacht die daer op staet dragen ende daerenboven alnoch goet doen aende cavel vande voorcamer de somme van dertich gulden eens ... (6-1-1676)

 

82. Aert soone Joost Coppen wesende meerderjarich, Joris Janssen Pasmans inwoonder tot Velthoven man ende momboir Hendricxken Joost Coppen sijne wettige huijsvrouwe, Marie Joost Coppen huijsvrouwe Peeter van Meel als mondelinge last hebbende van haeren man soo sij verclaerde, Goort Aert Coppen ende mr. Claes Bocx beijde als wettige geede momboiren over Jenneken innocente dochter vande voornoemde Joost Coppen, waer voorens sij beneffens de bovenstaende comparanten vercooperen in desen hen fort ende sterck sijn maeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Aerdijna Joost Coppen haere wettige suster henne vier gerechte vijfste portien in ende van t'huijs schuer metten aengelach groot ontrent vijff copsaet daer inne begrepen de plaetsse daer huijs ende schuer op staet, gestaen ende gelegen aenden Ven onder die prochie van Heese, tusschen 1. Jenneken weduwe Anthonis Willems met haere kinderen 2. de kinderen ende erffgenamen Geerit Dommels 3. Aelken weduwe Jan Wouters Verbiesen met haere kinderen 4. de straet ... (6-1-1676)

 

82. Anthonis soone Hendrick Thonis Francissen wesende meerderjarich ende Adriaen Janssen van Hapert mulderknecht opden watermoelen tot Woenssel man ende momboir Catelijn Hendrick Thonis sijne wettige huijsvrouwe ter eenre, ende Joostgen naergelaten weduwe Geerit Vincken ter andere sijde ende dat vuijt crachte van testamente met haeren voorst. man saliger gemaeckt ende hebben alsoo indier qualiteijt met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen hen t'samen vuijtten hooffde wijlen Hendrick Wouters gewesene meijer op Stercksel hennen respectiven vader ende grootvader t'samen bij scheijdingen ende deelinge, tegens henne mede erffgenamen te deel gevallen,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is de voorst. Anthonis Hendrick Thonis ende Adriaen Janssen van Hapert voorst. een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet genaemt den Haeghdorn gelegen inde Middeldromthiende, ende moet ontfangen vuijtte cavel ofte portie gevallen aende voornoemde Joostgen weduwe Geerit Vincken nu t'paesschen eerstcomende te moeten voldoen de somme van hondert vijffentseventich gulden eens ende ten voorst. dage niet voldoende sal gehouden wesen daer van intrest te sullen betaelen tegens vijff ten hondert jaerlijcx op verbant als naer recht

 

B: Joostgen weduwe Geerit Vincken geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen het huijs driesch en verder aengelach groot ontrent t'samen twee vaetsaet gestaen ende gelegen aende Voortstraet onder die prochie van Heese met negen duijten jaerlijcke grontchijns, ende moet vuijtter handt geven aende cavel gevallen Anthonis Hendrick Thonis, ende Adriaen Janssen van Hapert nu t'paesschen eerstcomende de somme van hondert vijffentseventich gulden eens, ... (6-1-1676)

 

82v. Abraham Hendrick Berchmans soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende beneffens Geerits Goorts, voor Goort onmondigh soone Anthonis Hendrick Berchmans, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Geerit Hendrick Berchmans hennen broeder ende oom vanden voorst. onmondigen een huijsken met ontrent een vaetsaet aengelach gestaen ende gelegen aenden Broeckerheuvel onder die prochie van Leende tusschen 1. de Broeckerstraet 2. Hendrick Aert Wespen 3. de weduwe mette kinderen Jacob Berchmans 4. Lenaert Jan Engelen ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver en drie duijten jaerlijcke grontchijns, item alnoch eene rente van hondert twelff gulden thien stuijvers capitael staende ten Bosch aen [leeg] ... (8-1-1676)

 

83. de vercooperen in qualiteijt alsvoor met ende beneffens Geerit Hendrick Berchmans hennen broeder ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Marcelis Bluijssen, een parceel erffs soo groes als landt groot ontrent t'samen twee vaetsaet genaemt t'Geluck gelegen onder die prochie van Leende, tusschen 1. Joost Jan Loes 2. den cooper met meer andere 3. Jan van Dommelen met meer andere 4. Joost Jan Loes voorst. ...

 

83. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Willem Hendrick Bul een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Langhacker onder die prochie van Leende tusschen 1. de kinderen wijlen Adriaen de Boos 2. d'erffgenamen wijlen Jan Thonis Bocx 3. Geerit Smulders met meer andere 4. den Langhackerberch ...

 

83. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Jan Geven een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet genaemt den Nop gelegen inde Strijperacker onder die prochie van Leende tusschen 1. Goort Bacx 2. Andries van Puth met meer andere 3. Marten den Smith 4. Joost Ghijsen ...

 

83. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jacob Jan de Werdt een parceel groesen gelegen in het Sratenbroeck onder de prochie van Leende groot ontrent twee vaetsaet tusschen 1. Jan Goossens 2. Geerit Smulders 3. den cooper 4. eenen gebruijckwech ...

 

83v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Lenart Jan Engelen alias van Pelt een parceel erffs groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Wlckendonck sijnde groese ende houdtwasch onder die prochie van Leende tusschen 1. den Aa stroom 2. des Heeren aert off heijde 3. Heijl van Erp mette kinderen 4. Lijsken Hendrick Pompen mette kinderen ...

 

83v. Adriaen Adriaens van Velthoven man ende momboir Aeltgen Jan Luijcas sijne wettige huijsvrouwe ter eenre,

Luijcas Dirck Keijmps soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Anneken Dirck Keijmps sijne suster ende alsoo indier qualiteijt ter andere sijde,

diewelcke verclaren metten anderen wettelcijk ende erffelijck gescheijden ende gedeelt te hebben het huijs metter aengelach gestaen ontrent de cappelle tot Heeze, hen t'samen bij scheijdinge ende deelinge tegens henne mede erffgenamen wijlen Jan Luijcas te deel gevallen,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Adriaen Adriaens van Velthoven het achterste deel vande voorst. huijsinge totte muer toe daer de schouw in staet ende soo d'wers op vanden eenen stijl tottn anderen recht op den want ofte muer toe, doch sal de muer ende schouw met het gebout geheelijck blijven tot het voorste eijnde vande voorst. huijsinge met het halff aengelach te lancx op even groot de sijde noortwaerts ende voor aende huijsinge effen breet te maecken, met allen t'houdt soo van oestboomen als eijcke boomen op dese cavel staende

 

B: Luijcas Dirck Keijmps met Anneken sijne suster sijn t'samen te deel gevallen het voortste deel vande voorst. huijsinge totten beesten eren off stal toe, d'wers op vanden eenen stijl en wandt recht op malcanderen ende sal den muer daer de schouw in staet met het geheel geboudt tot dese cavel gehooren met alnoch het halff gelach te lancx op die sijde suijtwaerts even groot ende voor tot aen de huijsinge toe even breet te moeten wesen met allen t'houdt soo van oestboomen als andersints daer op staende, met conditie dat off het achterste eijnde van t'huijs werde affgebroken dat in sulcken gevallen den oversteeck vanden worm tot ontrent anderhalven voet voor het voorste eijnde sal moeten laeten, om des noot daer wederom aen te lossen, ende sal dan sulcx geschiet sijnde het achterste de plaets daer van verliesen soo verre tot dat het gelach recht tot de straet toe doorgaet, ende alsoo aende straet even breet alsdan te moeten wesen ... (10-1-1676)

 

84. Jan soone Jan Bocx inwoonder tot Delft,

Hendrick oock eenen wettigen soone vande voornoemde Jan Bocx, soo voor hem selven, als mede inden name, ende als wettich momboir, ende bloetvooght, beneffens Niclaes Jan Sijnen schoolmeester tot Maerheese, bij procuratie gemechticht sijnde, door Huijbert Danckers den mede momboir ende bloedtvooght over de drie onmondige kinderen van Peeter Danckers coster ende schoolmeester tot (Valkens)Weerde, verweckt bij Marie Jan Bocx sijne eerste gewesene huijsvrouwe vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor den notaris Pieter van Medenblick ende seeckere getuijgen, residerende in s'Gravenhage van date den (25-12-1675) bij ons schepenen geisen ende gelesen, de voorst. Peeter Danckers als vader van de voorst. sijne drie minderjarige kinderen alhier medepresent die niet alleen t'gene naerbeschreven, is approberende maer daerenboven met helmelinge vertijdenisse renuntierende ende affgaende sijne tochte vande drie parceeltgens van erven gecomen van Lenart Hannen der onmondige overgrootvader, waer van hem het tochtrecht was competerende, ende hebben alsoo indier qualiteijt, de voorst. momboiren daerbij voegenden het wettich decreet bij stadthouder ende schepenen deser vrije grontheerlijcheijt van Heeze ende Leende, vonnisselijck verleent, van date den (9-1-1676) ons schepenen seer wel kennelijck naer drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen, wettelcijk ende erffelijck vercocht, Hendrick Jacob van Asten een huijs hoff metten aengelach groot ontrent vierdalff vaetsaet, gestaen ende gelegen inde Renstraet onder die prochie van Leende, tusschen 1. de straet 2. de weduwe Frederick van Rooij mette kinderen met noch meer andere 3. de straet 4. de weduwe Jan den Litssenburger mette kinderen ... (13-1-1676)

 

84v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Jan Coox een parceel beemptgroesen groot ontrent een vaetsaet genaemt de Cuijlen onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Jan Willem Engelen 2. Peeter Aert Cocx 3. Peeter Dirck Jeucken 4. den Aa stroom ...

 

84v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Willem Engelen, een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet, genaemt de Cruijt onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Thijs Hannen 2. Hendricxken dochtere Aert Loeffen 3. Jan van Dommelen 4. eenen gebruijckwech ...

 

85. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht ende achterrugge gevest, Reijnier Jan den Litssenburger een parceel ackerlandts, groot ontrent anderhalff vaetsaet aenden Langhackerberch onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Matthijs Geerits 2. Willem Pompen 3. Peeter Dirck Jeucken 4. den Langhackerberch ...

 

85. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Jacob van Asten, een parceel ackerlandts groot ontrent seven copsaet gelegen inde Langhacker onder die prochie van Leende, tusschen 1. Hendrick Aert Wespen 2. Willem Hendrick Vervlaessen 3. d'erffgenamen Jan Belien 4. Jacob Martens ... vuijtgenomen dorps commer ende den wech die Hendrick Aert Wespen dwers daer over is hebbende ...

 

85. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht ende achter rugge gevest, Jan Arien van Rooij een parceel ackerlandts groot ontrent drie copsaet genaemt den Strijperacker gelegen op den Nop onder die prochie van Leende, tusschen 1. de weduwe Aert Dingens mette kinderen 2. Sijmon Peeters 3. Peeter Muijsers 4. Jan Bluijssen met meer andere ...

 

85. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Lenaert Jan Engelen een hoffken groot ontrent seven roeden, genoemt den Broeckhoff gelegen inde Broeckstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. de kinderen Thonis Delen 3. de Broeckerstraet 4. den cooper voorst. ...

 

85v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Marie ende Catelijn gesusteren dochteren Hendrick van Puth, een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen bij Heijl Sweers onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Pompen 2. d'erffgenamen Heijl Sweers 3. Goort Bul 4. de straet ...

 

85v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Jan Martinis een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. Adriaen van Puth 2. Joost van Hal met meer andere 3. de weduwe Gielen Meeussen mette kinderen 4. de straet ...

 

85v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Jan Geven een parceel ackerlandts groot ontrent twee vaetsaet, gelegen inde Ren onder die prochie van Leende, tusschen 1. Goort den Smith 2. den Renwech 3. idem 4. eenen gebruijckwegh ende den Aa stroom ...

 

85v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Frans Geerits een parceel groesen groot ontrent seven copsaet genaemt de Jansborch onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Ruth Jacobs 2. Peeter Dirck Jeucken 3. Goort den Smith ende Geerit Claessen 4. eenen gebruijckwech ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver drie duijten jaerlijcke grontchijns ende den wech die het Duijvelsbroeck hier over is behoudende ...

 

86. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Geerit Claessen een parceel groesen groot ontrent twee vaetsaet genaemt het AchtersteDuijvelsbroeck onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Hendrick Jan Geven 2. Goort den Smith 3. Sijmon Peeters 4. Frans Geerits ... vuijtgenomen dorps commer ende seven stuijvers jaerlijcke grontchijns ...

 

86. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht,de gelijcke kinderen wijlen Frans Wouter Delen een parceel beemptgroesen groot ontrent derdalff vaetsaet, genaemt het Kooijbroeck onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Jan Arien van Rooij 2. Hendrick Hendrick Nippen 3. [leeg] 4. Hendrick van Hove ... vuijtgenomen dorps commer ende den wech voor de gene daer toe gerecht wesende ...

 

86. Hendrick Raes Francissen ende Jan Joosten beijde als wettige geede momboiren over de twee onmondige kinderen wijlen Geerit Gobbels verweckt bij Lijn Jan den Mulder sijne wettige huijsvrouwe, die alhier present op haere tochte van t'naerbeschreven parceel erffs tot behoeve van haere twee onmondige kinderen met helmelinge vertijdenisse heeft gerenuntieert ende waerschap gelooft op verbant naer recht, ende hebben alsoo vuijt crachte van wettich decreet ende auctorisatie bij mijne heeren den drossardt ende schepenen deser vrije grontheerlijcheijt van Heese ende Leende vonnisselijck verleendt van date den (13-1-1676) ons schepenen seer wel kennelijck midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heese gedaen, ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Willem Verhagen een parceel groesen groot ontrent drie copsaet genaemt de Werd, gelegen inden Werden onder die prochie van Heese, tusschen 1. Jan Thonis Smulders 2. de nakinderen Jan Goorts van Velthoven 3. Margriet weduwe Thonis Schaften met haer kindt 3. den cooper ... (16-1-1676)

 

86v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Anthonis Smulders een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet genaemt den Meulenacker gelegen aende Oude Molenstraet onder die prochie van Heese, tusschen 1. Aelken weduwe Jan Thonis Franssen met haeren soone 2. de kinderen van Anthonis Clercx 3. Joost Jan Geerits 4. de vercoopersse ...

 

86v. Jan soone Jan Joppen wesende meerderjarich soo hij verclaerde ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Luijtgen Jan vanden Boomen naergelaten weduwe Frans Abrahams de Lauwre, een parceeltgen drieschgroesen groot ontrent drie copsaet onbegrepen der maten gelegen aenden Ven ter plaetsse genaemt den Hasenheurck onder die prochie van Heese, tusschen 1. Aert Dielis Delen 2. de cooppersse 3. Adam Jacob de Smidth 4. Willem Claes Vesters ... vuijtgenomen dorps commer metten voetpath ende den wech die Luijtgen de cooppersse met vaeren ende drijnen daer over eeuwichlijck ende erffelijck is hebbende ... (17-1-1676)

 

87. Frans Goort Roubosch naergelaten weduer wijlen Lijsken Jan van Esch dochter sijne wettige huijsvrouwe, vuijt crachte van testamente met wijlen sijne voorst. huijsvrouwe gemaeckt, inhoudende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen, hen alsvoor verleent, soo van huijsinghen, schuere saeijlanden ende weijlanden, egeen vuijtgescheijden dijen den eersten afflijvigen metter doot sal ontruijmen ende achterlaten, daer over soo laten ende maecken sij testatueren reciproce d'een den anderen ende den lancxlevenden van hen beijden, vrije heer ende meester omme deselve te mogen vercoopen, veralieueren, transporteren, belasten ende beswaren min ofte mer al oft sij testateuren beijde in leven waren omme tot nootdruft ende onderhoudt van sijns testateurs moeder ende schoonmoeder als mede de kinderen bij hen te samen verweckt daer mede op te voeden," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde, gepasseert voor den notaris Pauw: Smidts ende seeckere getuijgen binnen de heerlijcheijt van Heese ende Leende residerende van date den (19-2-1665) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Aert Hanssen een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet genaemt de Cortewerd onder die prochie van Heese gelegen, tusschen 1. de kinderen Lambert Goort Heijmans 2. d'erve aengeslagen wesende bij den rentmeester vande geestelijcke goederen 3. d'erffgenamen wijlen Wouter Coox 4. de riviere genaemt de Aa.

Item alnoch een parceeltgen ackerlandts groot ontrent een vaetsaet genaemt den Boontijt inde Middeldromthiende gelegen onder die prochie van Heese, tusschen 1. de kinderen Hendrick Jacobs 2. eenen ackerwech 3. Hendricxken weduwe Jan Daems 4. Joost Jan Verra ... (17-1-1676)

 

87v. Jan ende Peeter gebroederen soonen Jan Thijs met Thonisken haere meerderjarige suster, geassisteert met eenen bijstaende mobmoir in desen,

Dielis Joost Clevers man ende momboir Willemken Jan Thijs sijne wettighe huijsvrouwe, Cornelis Martens man ende momboir Anneken Jan Thijs sijne wettige huijsvrouwe,

Marten Claessen man ende momboir Marie Jan Thijs sijne wettige huijsvrouwe,

ende hen in desen gesamenderhandt fort ende sterckmaeckende voor Thonisken ende Marie gesusteren dochteren Jan Thijs voorst. absent wesende,

ende hebben alsoo gesamenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter van Reijmersdael henne swager, een parceel driesgroesen groot ontrent t'sestich roeden, waer inne hem een gerechte sevenste portie is competerende gelegen inde Hasenheurck onder die prochie van Heese, tusschen 1. Thonisken Jan Thijs 2. Peeter Jan Thijs ende den cooper 3. de straet 3. Hendrick van Meel ende de weduwe Thonis Tielen ... vuijtgenomen dorps commer ende anderhalff oort jaerlijcke grontchijns metter voetpath daer over gaende ... (26-1-1676)

 

88. de vercooperen in qualiteijt alsvoor met hen gevoeght Peeter van Reijmersdael man ende momboir Hendricxken Jan Thijs sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Thijs hennen mede erffgenaem een parceeltgen ackerlandts groot ontrent vierdalff copsaet inden Hasenheurck onder die prochie van Heese, waer inne den cooper een gerechte sevenste portie is competerende, tusschen 1. Marie Jan Thijs 2. d'erffgenamen Jan Joppen 3. Jan Jan Thijs 4. Jan Caspars de Lauwre ...

 

88. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Dielis Joost Clevers hennen mede erffgenaem een parceel ackerlandts groot ontrent drie copsaet genaemt den hoogenbosch gelegen aenden Voorbosch onder die prochie van Heese, tusschen 1. Marie Jan Coppen 2. Marie Jan Thijs 3. den Hasenpath 4. den Holenwech ...

 

88. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Peeter Michielssen een huijs hoff metten aengelach groot ontrent drie copsaet gestaen ende gelegen aenden Ven ter plaetsse genaemt den Hasenheurck onder die prochie van Heese, tusschen 1. de weduwe Jan Hendrick Vera 2. d'erffgenamen Jan Joppen 3. de weduwe Jan Hendrick Vera 4. Jan Janssen Thijs ...

 

88v. Lenart Sijmons van Gael, Willem Stoffels ende Jan van Gael, beijde als wettige geede momboiren over Matthijs ende Joost gebroederen minderjarige soonen wijlen Sijmon Janssen van Gael verweckt bij wijlen Barbara Lenart Janssen sijne wettighe gewesene huijsvrouwe, de voorst. momboiren vuijt crachte van wettich decreet bij mijne heeren den stadthouder ende schepenen deser vrije grontheerlijcheijt van Heeze ende Leende, vonnisselijck verleent van date den (29-1-1676) ons schepenen seer wel kennelijck ende hebben alsoo indier qualiteijt gesamenderhandt midts drie voorgaende sondachse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen, wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Rutten smid tot Leende een parceel beemptgroesen groot ontrent drie vaetsaet, genaemt het Meulenschut gelegen inde Meulenschutten onder die prochie van Leende, tusschen 1. de kinderen Ghijsbert Goorts 2. Peeter Coppen met meer andere 3. Joost Reijmen met meer andere 4. Jan Voglen ... vuijtgenomen dorps commer ende vijftich gulden capitael met eenen staende ende loopende pacht aenden heijligeest van leende met alsulcke wegen als t'selve is gevende ... (1-2-1676)

 

88v. de momboiren in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Lenart Sijmons van Gael den mede erffgenaem een parceel beemptgroesen genaemt het Jansborch groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Jansborgen aenden Dreijboom onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jan Willem Engelen 2. Jacob Potters 3. de kinderen Paulus Tielens 3. den Renwegh ... (29-1-1676)

 

89. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, met hen gevoeght Lenart Sijmon van Gael, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Aert Janssen een huijs ende hoff groot ontrent acht roeden, gestaen ende gelegne aenden Renwech onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jan Hendrick Smulders 2. de straet 3. Arnouwt Cornelis 4. Joost Jan Tielens ... (1-2-1676)

 

89. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Willem Goort van Pelt een parceel beemptgroesen groot ontrent derdalff vaetsaet, genaemt den Nerenbeempt gelegen aldaer onder die prochie van Leende, tuschen 1. Geertuijt Hannen mette kinderen 2. Geerit Smulders 3. Willem Pompen 4. Lijntgen van Lieshoudt mette kinderen ...

 

89. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Jan Joosten een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet genaemt het Jansburgh gelegen buijten de waterstraet onder die prochie van leende, tusschen 1. Matthijs Geerits 2. de heijde ofte der naburen chijnsgoet 3. Goort den Smith 4. Aert Tielen Keijmps ...

 

89. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Joost Dielis Ghijsen een parceel ackerlandts genaemt het Weercken groot ontrent vijff copsaet, onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. de weduwe Frans Jan Pompen mette kinderen 2. Frans Lenart Hannen 3. idem 4. de straet ...

 

89v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Frans Geerit Goorts een parceel ackerlants groot ontrent een halff vaetsaet genaemt den Hoffacker, gelegen achter Jan Nijen onder die prochie van Leende, tusschen 1. Frans Lenart Hannen 2. Heijltgen Maes mette kinderen 3. Frans Luijcas 4. de straet ...

 

89v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Dirck Bocx een parceeltgen ackerlandts groot ontrent een half vaetsaet genaemt den Strijperacker onder die prochie van Leende, gelegen tusschen 1. de kinderen Adriaen de Boos 2. de weduwe Aert Hoeben mette kinderen 3. Frans Geerits 4. scherp vuijtgaende ...

 

89v. de momboiren in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Lenart Sijmons van Gael den mede erffgenaem een parceel ackerlandts groot ontrent [leeg] genaemt t'Nieuwlandt oostwaerts inde Veestraet onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Aert van Hal 2. de straet 3. Jenneken van Roij mette kinderen 4. Frans Geerits ... vuijtgenomen dorps commer ende drie oort stuijvers jaerlijcke grontchijns ...

 

89v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, met hen gevoeght Lenaert Sijmons van Gael, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Rutten smid tot Leende een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt den Nop onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Adriaen Willem Engelen 2. Thijs Geerits 3. Heijltgen Maes mette kinderen 4. de straet ... vuijtgenoemen dorps commer, ende vier vaten jaerlijcx reductie corn met eenen gulden de vier vaten betaelt wordende ...

 

90 de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Frans Geerit Goorts een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet genaemt Nieuwlandt westwaerts gelegen vande Veestraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Thonis Noijen met meer andere 2. de straet 3. de heijde 4. Lenaert Sijmons ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen halven stuijver jaerlijcke grontchijns ...

 

90. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jacob Jan Potters een parceel ackerlandts groot ontrent derdalff vaetsaet genaemt den Vlkenscamp bij de Langhacker onder de prochie van leende gelegen, tusschen 1. Lijntgen van Lieshoudt mette kinderen 2. Adriaen Nasen 3. de heijde ofte berch 4. Lijntgen van Lieshoudt

 

90. Aert Jan Jeucken ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Jan Geven eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden derthien stuijvers, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op lichtmisdagh, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen (2-2-1677), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs ende hoff gestaen ende gelegen ontrent den Renwech onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jan Hendrick Smulders 2. de straet 3. Arnout Cornelis 4. Joost Jan Tielens.

Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlants groot ontrent drie copsaet, gelegen inde Cuijt onder die prochie van Leende, tusschen 1. Arnout Cornelis 2. Willem Jan Tielens 3. Jan Goossens 4. den Meulenwech ... losbaar mette somme van hondert ende derthien dergelijcke guldens Hollandts gepermitteert gelt ... (1-2-1676)

16-4-1620 Wouter van Asten man ende momboir van Jenneken Hendrick Geven voor hem selven ende mede hem fort ende sterckmaeckende in desen voor de verdere kinderen Hendrick Jan Geven bekent ende verclaert van dese neffenstaende rente van hondert derthien gulden capitael met de jaerlijcxe intreste van dien voldaen ende betaelt te wesen door Jan Aert Jeuecken consenterende derhalve inde cassatie vande neffenstaende rente

 

90v. Hendrick Jan Geven, soo voor hem selven, als mede in desen mondelinge last ende procuratie hebbende van Wouter Corst Geven, Lijsken meerderjarige dochter Jan Geven geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, Luijcas Janssen man ende momboir Jenneken Geerit Geven sijne wettige huijsvrouwe ende hen alnoch gesaemenderhandt in desen fort ende sterckmaeckende voor allen d'absenten henne mede erffgenamen, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Peeter Reijnier Willems een huijs ende schuer met allen de seij ende weijlanden gestaen ende gelegen opde Bruggerhuijs onder die prochie van Leende, ende voorts in hoogen en leegen, in diepen en droogen, soo wel aen dese sijde als d'ander sijde vande voorst. Brugge ofte Tongelreep, egeen vuijtgescheijden alles achtergelaten bij wijlen Jan Willem Geven, soo sij seijden, wesende los ende vrije vuijtgenomen dorps commer ende eenen halven stuijver grontchaens aenden Abt van Altenaecken staende inden beempt over t'water ... (3-2-1676)

 

91. Jacop Jan Potters ende Geertruijt Jan Boonen wettige huijsvrouwe Jan Coox die midts sijne absentie daer van last ende procuratie is hebbende ende alsoo in qualiteijt als wettige geede momboiren over de vijff onmondige kinderen wijlen Dielis Thonis Aerts verweckt bij Jenneken Jan Coox sijne wettige gewesene huijsvrouwe ende hen in desen voor de voorst. onmondige sterckmaeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Hermans een parceel beemptgroesen, genaemt het Dijckveltgen groot ontrent vijff copsaet, tot Strijp onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Heijltgen Peeter Tielens mette kinderen 2. eenen wech 3. de kinderen Geerit Raessen 4. Joseph Hendrick Maes ... (3-2-1676)

 

91. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Michiel Arien Raessen een parceel erffs genaemt het Torffvelt groot ontrent een halff vaetsaet gelegen inde Bercken onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jacob Potters 2. Goossen Hendricx 3. Adriaen Maes 4. Elsken Geerit Raessen mette kinderen ...

 

91. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan de Jongh cleermaecker tot Leende, een parceel beemptgroesen genaemt de Cleijn Busch groot ontrent een vaetsaet tot Strijp onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Dielis Danckers 2. Aert Grieten 3. Jan Tielens 4. den Buschwech ... vuijtgenomen dorps commer ende vijff oirt jaerlijcke grontchijns ...

 

91v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jacob Potters, een parceel beemptgroesen genaemt t'Jansborgh gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. Hendrick Jan Geven 2. de kinderen Jan Jacob Pancras 3. Otto Bastiaens 3. Jan Coox ...

 

91v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Otto Bastiaens een wortelveltgen groot ontrent anderhalff copsaet gelegen int Weerken onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jan Tielens 2. Joost Dielis Ghijsen 3. Frans Lenart Hannen 4. de straet ...

 

91v. Jan soone Tielen van Stercksel verweckt bij wijlen Heijltgen Reijm Hoors sijne wettige huijsvrouwe,

Jacob Potters inwoonder tot Leende ende Anthonis Lenarts inwoonder tot Westerhoven, beijde als wettige geede momboiren, over de seven conmondige kinderen wijlen Dielis Lenart Coox verweckt bij Maeijken Jan Lenart sijne wettige huijsvrouwe, ende hen in desen voor de voorst. onmondige kinderen fort ende sterckmaeckende ende Marten Jan de Smith als vaderlijcken momboir over sijne drie onmondige kinderen verweckt bij wijlen Maeijken Tielen van Stercksel sijne gewesene huijsvrouwe, ende hem in desen voor de voornoemde sijne drie onmondige kinderen fort ende sterckmaeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Rutten smith tot Leende, een huijs cleijn huijsken metten aengelach, groot ontrent t'samen seven copsaet, gelegen ende gestaen inde Leenderstraet onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jacob Potters 2. Goort Jan Engelen 3. den Kerckpath 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers ende eenen halven grontchijns daer in staende ... (4-2-1676).

 

[nummering door de war: oud 83, nieuw 91 - oud 82 heeft geen nieuw nummer]

92. [91.] de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jacob Jan Potters een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen aen t'Hannen Eijnde onder die prochie van Leende tusschen 1. de kinderen Jan Belien 2. de straet 3. Jan Adriaen van Rooij 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers drie oort jaerlijcke grontchijns ...

 

92. [91.] de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Joost Peeter Coox een parceel beemptgroesen, groot ontrent seven copsaet gelegen inde Jansburgen onder die prochie van Leende, tusschen 1. Geerit Claessen 2. Hendrick Jan Geven 3. Corstiaen Frans den Smidth 4. scherp vuijtgaende aen den wech ...

 

92. [91.] de kinderen ende erffgenamen wijlen Peeter Willem Maes verweckt bij [leeg] [Elisabeth Verstappen] sijne gewesene huijsvrouwe, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt, allen d'erffgoederen ende gronden van erven bij henne voorst ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt alle gelegen onder die prochie van Leende,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Willem soone Peeter Maes inden eersten het halff velt inde Buelderbeempden neffens Dries Claessen erve, item alnoch den beempt inde Hulsbroecken neffens erve Jan Peeter Reijmen, item alnoch een parceel ackerlandts gelegen tot Oisterick genaemt den Berch neffens erve Joost Maes, item alnoch een parceel ackerlants genaemt den Weijer, neffens erve Merrie Wouter Coolen, item alnoch een stuck landts t'eijnden den Heeserpath gelegen, item alnoch het halff Bosken inde Jansborgh, item alnoch een heijtvelt gelegen inde Steenwegen, item alnoch een stuck landts genaemt den Peertskerckhoff

 

B: Jan Peeter Maes is te deel gevallen inden eersten een stuck beemptgroesen aenden Oisterickerdijck neffens erve Goort Bul, item alnoch een parceel groesen genaemt de Buelderbeempden de helft daervan neffens erve Adriaen van Puth, item een stuck landts gelegen opde Velue neffens erve Frans Hendrick Pompen, item alnoch een parceel ackerlandts, gelegen inde Halffvennen te weten de gerechte helft daer van, item alnoch een parceel ackerlandts gelegen inde Hulsbroecken, neffens erve Geerit Hollen, item alnoch d'eene helft van het Bosken inde Jansborgh, item alnoch de helft van hen portie van het torffvelt inde Bercken

 

C: Willem Jan Engelen man ende momboir Marie Peeter Maes sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten het huijs metten aengelach gelegen tot Oisterick, item alnoch een parceel beemptgroesen gelegen inde Voort neffens erve Willem Hendrick Pompen, item alnoch een stuck groesen gelegen inde Steenacker, item alnoch een parceel ackerlants gelegen inde Speel, item alnoch een parceel ackerlants genaemt de Haegh, item alnoch den halven Berch inde Halffvennen, item alnoch een velt inde Rij, item het Heeserve, item de helft van hen portie int torffvelt inde Bercken ... (22-1-1676)

 

92v. [91v.] Lambert Janssen als naerder van bloedt, ende heeft met behoorlijcke solemniteijten, wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een heijtvelt groot ontrent twee vaetsaet, gelegen tot Riel onder de jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. Hendrick Jan Everts 2. der naburen chijnsgoet 3. idem 4. de kinderen ende erffgenamen Ruth Hendricx, als Matthijs Jan Ghijsberts ende Aeltgen met Jenneken sijne susters in coope vercregen hadden van Willem Michiel den Scheper volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (01-03-1675) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken, ende hem gelaten in sijn recht... (12-2-1676)

 

93. [92.] Aert Jan Joppen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Geerit Gobbels een parceel beemptgroesen genaemt den Langenbeempt groot ontrent vijff copsaet, gelegen aenden Ven onder die prochie van Heese, tusschen 1. de kinderen Geerit Dommels 2. Willem Vesters 3. Adam den Smith 4. Hendrick Delen ... vuijtgenomen doprs commer ende een derdendeel van eene rente van hondert gulden capitael aen de heijligeest tot Heese waer van den intrest jaerlijcx betaelt wort met eenen gulden sesthien stuijvers, item alnoch een ander derdendeel van eene rente van hondert gulden capitael aen Arieken Matthijs Coenssen, waer van den intrest jaerlijcx betaelt wort met eenen gelden derthien stuijvers beijde met eenen staende ende loopende pacht ende metten wech voor de gene daer toe gerecht wesende ... (15-2-1676)

 

93. [92.] Sijn Hendrick Bouwen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Cornelis een parceeltgen drieschgroesen groot ontrent achthien oft negenthien roeden ofte soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne paelen ende limiten gelegen is tot Strabrecht onder die prochie van Heese, tuschen 1. Marie weduwe Aert Jacobs met haere kinderen ende Geerit Cornelis Dircx 2. den cooper ende Jacob Jans van Velthoven 3. Geerit Cornelis voorst. 4. de gemeijnstraet ... (17-2-1676)

 

93v. [92v.] Adriaen Meeus Reijmen man ende momboir Peerken Gielen Smidts sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Adriaen Jan Vincken een parceeltgen beemptgroesen, groot ontrent een halff vaetsaet, gelegen aenden Eijmerickerdijck onder die prochie van Heeze, tusschen 1. d'onmondigh kindt wijlen Sijn Marten Melchiors 2. Libbeken weduwe Jan Franssen met haere kinderen ofte eenen waterlaet 3. den cooper 4. den waterlaet ofte Eijmerickerdijck ... (19-2-1676)

 

93v. [92v.] Aert Dielis Delen als wettich geede momboir met ende beneffens Wouter Jan Venten absent wesende den mede momboir ende die nu midts sijne absentie Willem Anthonis Smulders president schepen alhier in sijne plaetsse met wettelijcke stipulatie in desen gestelt hebbende, over de vijff onmondige kinderen van Jacob Jan Venten verweckt bij wijlen Marie Arien Sweers sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben alsoo indier qualiteijt vuijt crachte van wettige auctorisatie ende decreet bij mijne heeren den stadthouder ende schepenen deser vrije grontheerlijcheijt van Heese ende Leende vonnisselijck verleent van date den (5-2-1676) ons schepenen seer wel kennelijck midts drie voorgaende sondachse proclamatien voor der kercke tot Heese gedaen ende het affgaen der tochten van Anneken weduwe Arien Sweers grootmoeder vande voorst. onmondige kinderen met helmelinge vertijdenisse op hodie van het naerbeschreven parceel driesgroesen tot behoeve vande voorst. onmondige kinderen alvoorens gedaen wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Thonis Smetsers een parceel driesgroesen groot ontrent seven copsaet gelegen aenden Ven onder die prochie van Heese, tusschen 1. Marie Peeter Wouten weduwe Hendrick van Asten met haere kinderen 2. Libbeken Aert Coppen weduwe Peeter Meeussen met haer kindt 3. eenen waterlaet 4. de straet ... (5-3-1676)

 

94. [93.] Willem soone Gielen Willems inwoonder tot Riel onder de jurisdictie van Heese ende Leende, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Dirck Matthijssen van Pelt, inwoonder tot Eijndhoven ende Catelijn Matthijssen van Pelt sijne suster t'samen een parceel ackerlandts groot ontrent seven copsaet tegens Lambert van Gastel affgedeelt, gelegen tot Riel voorst. tusschen 1. de goederen toebehoorende de heijligeest van s'Hertogenbosch 2. Lambert van Gastel hier tegens affgedeelt 3. de goederen toebehoorende de heijligeest van s'Hertogenbosch 4. der coopers erve ... vuijtgenomen dorps commer mette wegen die de voorst. Lambert van Gastel ofte d'andere helft daer over is hebbende ende oock den wech die t'voorst. parceel is hebbende over d'erve vande voornoemde Lambert van Gastel ende sijne suster ... (11-03-1676)

 

94. [93.] Maeijken Jan Meeussen naergelaten weduwe wijlen Jan Meeussen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Jan Booms een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet, haer vercoopersse aengecomen naer het affstervan van haeren voorst. man, gelegen tot Gijsenroij onder die prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. Jaspar Janssen 2. den cooper 3. Peeter Peeters 4. eenen gemeijnen wegh ... vuijtgenomen eene rente van vijftich gulden capitael aen [leeg] ... (7-4-1676)

 

94v. [93v.] Wij Willem Anthonis Smulders, Mattheeus Willem Thijs ende Jan Willem Verhoeven schepenen, Jacob Janssen van Litssenburgh [de Litsenborger], Geerit Jan Souwen, Jan Hendrick Peeters, Matthijs Jan Delen, Joost Jan Verra ende Adriaen Philipssen borgemeesteren, Mattheeus Willem Thijs kerck ende heijligeestmeester, Jan Willem Verhoeven ende Willem Aelberts oock kerckmeesteren, Claes Willem Smulders ende Wouter Janssen van Dommelen heijligeestmeesteren, respective schepenen, borgemeesteren, kerck ende heijligeestmeesteren des dorps Heese, representerende ende vervangende gelijck altijt van oudts het corpus derselver gemeijnte bekennen met communicatie van eenige der meest geerffde ende ingesetenen van dien, midts den grooten noot ende last, waer inne wij sedert den oorloogh metten coningh van Vranckrijck, soo door tochten, heircrachten, sware contributien als andersints, sijn comen te geraecken ende te vervallen ende onmogelijck is de penningen daer mede de comptoiren soo vanden eenen als den anderen candt moetende betaelt worden, vuijtte naburen ofte gemeijnte comende door de borgemeesters (soo sij verclaren) gehaelt worden ende daeromme met sware executie soo gedreijght als belast wordende, ontfangen te hebben vuijt handen sr. Adriaen Amants coopman van wollenlackenen ende president der heerlijcheijt Geldrop de somme van vijfthienhondert gulden Hollandts gepermitteert gelt, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, waer voorens wij verclaren, hem te vesten eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijsn ofte rente van t'negentich der gelijcke guldens, alle jaer verschijnende op den dertichsten april, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (30-4-1677), ende dat los ende vrije van allen lasten ende exactien hoedanich die souden mogen wesen, alreede opgestelt ofte die naermaels noch opgestelt souden mogen worden, egeen vuijtgescheijden, ende oft het gebeurde de voorst. rente van t'negentich gulden jaerlijcx alle jaeren niet promptelijck, aende voornoemde sr. Amants sijn oiren, erven ende nacomelingen ofte sijns actie hebbende, en weirden voldoen off betaelt, in sulcken gevalle stellen wij ons, ende alle inwoonderen ende gemeijntenaers des dorps Heese voorst. als mede onse goederen oiren ende naercomelingen, ten bedwange van allen heeren hoven ende gerechten, ende tot wat plaetssen en tijden het soude mogen wesen, deselve bij arrest aen te mogen houden, laetende deselve van nu voor alsdan daer over voluntairlijcken condemneren met allen costen, schaden, ende intresten die daeromme souden mogen gedaen worden, renuntierende tot dien eijnde van alle benefitien van relivementen, vacantien vrijheden van merckten, ende alles anders desen eenichsints contrarierende daer voor verbindende specialijck alle onse chijnsgoederen, egeen vuijtgescheijden waer ende op wat plaetssen deselve onder den voorst. dopre van Heese gelegen sijn, ende deselve gemeijnte toebehoorende, ende voorts generaelijck allen des gemeijntes, persoonen, ooren nacomelingen, ende henne goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende willende ende beheirende dat dese rente ende brieff voor den crediteur in alles soo veele effecten ende crachten sal comen te sorteren dan eenige andere brieven die voor wethouderen vanden Bosch souden mogen worden gemaeckt met conditie dat men desen erffchijns ofte rente altijt sal mogen lossen ende affquijten mette somme van vijfthienhondert dergelijcke guldens midts nochtans een halff jaer te voorens opgeseght te moeten worden, met allen verloopen pachten ten tijde der lossinge verschenen, ende onbetaelt staende besegelt metten gemeijnen schependops segel van Heese ende Leende op t'spat. deses gedruckt, gegeven int jaer ons heeren (29-4-1676)

[Ondertekenen: Willem Anthonis Smulders, Matheus Willem Thijs, Jan Willem Verhoeven, kerckmeester ende schepenen, Jan Hendrick Peters, Adijaen Philipsen borgemeester, Joost Janssen, Ďt hantmerck van Jacob Janssen van Litssenburgh, Willem Aelbers kerckmeester, Wouter Jansen van Dommelen Hel Ggestmester]

wordt dese gehouden niet anders dan een obligatie ofte geloofte midts buijten octroije van t'hoff geschiet is

24-4-1691 dat d'erffgenaemen Ariaen Amants van den inhout der neffenstaende obligatie voldaen sijn blijckt bij den cassatie op den brieff staende die door de afgaende borgemeestern in reeckening sal gebracht worden sal gebracht worden, dient voor memorie

 

95v. [94v.] Peeter Gerit Bacx man ende momboir Jenneken sVossen sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Thomas Jan Versantvoort, een huijs ende aengelach, soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne paelen ende limiten gelegen is, inde Leenderstraet onder dieselve prochie, tusschen 1. Lenaert Loots met meer andere 2. d'erffgenamen Altgen sVossen 3. de Leenderstraet 4. de Broeckerstraet ...

Item alnoch een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet, gelegen inde Langhstraet prochie voorst. tusschen 1. Hendrick Tielen Keijmps 2. Joost Andriessen van Deurssen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. Stijntgen weduwe Goort Loes ... (30-3-1676)

 

96. [los vel, 95.]: extract vuijtten prothocolle der heeren schepenen van Hese ende Leende, inhouden onder andere als volght, wij Willem Delis van Breugel ende Hendrick Matthijs Boonen schepenen, Huijbert Anthonis ende Jan Delis van Breugel borgemeesteren respective schepenen ende borgemeesteren van Sesgehuchten onder de jurisdictie van Heese en Leende gehoorende, bekennen mits den grooten noot ende swericheden, waer mede onse voorst. gemeente geduerende desen oirloogh met sijn ma. van Vranckrijck soo door tochten hier crachten als andersints is comen te vervallen, met communicatie vande principaelste naburen ontfangen te hebben vuijt handen Jacob Jan de Werdt inwoonder tot Leende de somme van twee hondert ende vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt welcke penningen wij hem geloven van nu over ses eerstcomende jaren wederom te sullen restitueren alsoo dat die voor dien tijt vast sullen staen en middelertijt alle jaren daer voorens tot intrest te sullen betalen de somme van twelff gulden tien stuijvers, los ende vrije van alle lasten ofte schattingen van thienden twintichsten ofte andere penningen, waer mede diergelijcke obligatien naermaels mochten werden belasten ofte wel arreede belast mochten wesen zo ter werelt vuijtgescheijden hoe die oock ge. mochten wesen, welcken intrenst alle jaren weer sal opden vijftienden Januarij waer van het eerste jaer sal comen te vervallen den (15-1-1676) ende soo voorts van jaer tot jaer soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven, daer voor verbindende ons ende aller onser naburen persoonen ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgen op parrate ende reale executie ende dat ten bedwange van allen heerenhoven ende gerechten met volintaire condemnatie moet voorgaen ... (15-1-1675)

[Ondertekenen: Willem Delis van Breugel, t'hantmerck H:T: van Hendrick Mathijs Boomen schepenen, Huijbert Anthonis, Jan Delis Van Breugel borgemeesteren,]

[Bladomslag: Jacob Jan de Weert tot Leende, 1674 nu Hendrick Jacob de Wert. desen brijeff is van de beeijen van Geldorp]

 

[nummering weer correct, nr. 96 lijkt niet voorhanden]

97. Hendrick Thonis Bitters man ende momboir Jenneken Joost Daems sijne wettige huijsvrouwe voor d'eene helft

ende Hendrick Joost Daems naergelaten weduwer wijlen Peeterken Jan Schavers sijne gewesende huijsvrouwe voor d'andere helft

ende alsoo de selve is onvoorsien van testamente, soo verclaert de voorst. Hendrick Thonis Bitters in desen voor sijnen voorst. swager hem fort ende sterck te maecken, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Dirck Philips Amants, een parceel beemptgroesen groot ontrent t'samen vijff copsaet gelegen inde Meulenschutten onder die prochie van Leende, tusschen 1. Goort Bacx 2. de kinderen Thonis Donckers 3. Jan Joordens ende Merije weduwe Sijmon Bitters 4. scherp vuijtgaende ... vuijtgenomen dorps commer ende den wegh die Anneken Bitters daer door is hebbende ... (13-5-1676)

 

97. Adriaen Jan de With ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Hendrick Pompen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen, op den vierentwintichsten dagh april, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (24-4-1677), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck groesen groot ontrent [leeg] gelegen inde Langhstraet onder die prochie van Leende, tusschen 1. Lijsbeth weduwe Willem Bul 2. Jacob van Asten 3. Merije Blesen 4. de riviere genaemt de Aa.

Noch in ende vuijt een parceel groesen ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. den cooper 2. d'erffgenamen Dielis Venten met meer andere 3. Marie Bleesen 4. Jenneken weduwe Willem Gielens ...

onder conditie dat den voorst. crediteur voor den intrest dese voorst. onderpanden sal aenveirden sinte Marten eerstcomende ende deselve daer voor gebruijcken, soo lange den debiteur de hondert gulden hier op geschoten, sal hebben gerestitueert ende als wanneer hij sulcx sal comen te doen, soo sal den crediteur de voorst. panden dat jaer in welcken de lossinge sal geschieden voorts mogen gebruijcken tot sinte Marten toe ... (24-4-1676)

 

97v. Lijntgen naergelaten weduwe Jan Thonis Muls geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente, met wijlen haeren voorst. man gemaeckt, inhoudende een clausule aldus: [leeg] ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Peeter Peeters van Meel, een huijs metten aengelach, ende het ackerkern daer aen gelegen groot ontrent t'samen seven copsaet, gestaen ende gelegen ontrent de kercke tot Heese, tusschen 1. d erffgenamen Michiel Goort Adriaens ende de goederen achtergelaten bij wijlen de heer van Pervez 2. mr. Claes Bocx coster ende schoolmeester tot Heese 3. de straet 4. idem ... (15-5-1676)

 

98. Hendrick Jan Everts den ouden soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende, voor Elken Jan Everts sijne suster naergelaten weduwe Evert Matthijssen, Hendrick meerderjarich soone Joost Jan Everts inden name van sijnen vader, ende hem daer voorens in desen sterckmaeckende, ende hebben alsoo wettelijck ende erffelijck vercocht, Corstiaen Jan Tielens, drie vijffste portien hen competerende in ende van een parceel groesen genaemt het Goor, groot t'samen ontrent derdalff loopensaet, waer van d'andere twee vijffde portien sijn competerende Evert Jan Everts, gelegen tot Huls onder de jurisdictie van Heese ende Leende, sijnde de achterste cavelen, ende moeten door de voortste wegen, tusschen 1. d'erffgenamen Frans Bluijssen 2. sr. Jan Smidts van Eijndhoven 3. Hendricxken weduwe Hendrick Dielis met haere kinderen 4. Evert Jan Everts hier tegens aff te deelen ... (8-6-1676)

 

98. Adriaen Jan de With ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Joost Coox, een parceel groesen gelegen inde Langhstraet onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jacob van Asten 2. de erffgenamen Willem Bul 3. de weduwe Lauwreijs van Sommeren mette kinderen 4. de riviere genaemt de Aa.

Item alnoch een parceel groesen ter plaetsse voorst. gelegen, tusschen 1. Frans Pompen 2. d'erffgenamen Dielis Venten 3. de weduwe Laureijs van Sommeren voorst. 4. de weduwe Willem Gielens ... (11-6-1676)

 

98v. de vijff naergelaten kinderen wijlen Adriaen Wouter de Boos, verweckt bij Mechelt [leeg] [Adriaen Walterus Truijen x Mechtildis Lucas van Rijthoven, getr. 01-01-1637 te Leende] sijne gewesene huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt, allen de goederen, soo deselve hen van haere ouders sijn achtergelaten ende metter doot ontruijmt, alle gelegen onder die prochie van Leende,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Heijltgen meerderjarige dochter Adriaen de Boos geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, inden eersten het huijs metten aengelach, gelegen inde Leenderstraet, item alnoch het landt opden Daelbosch neffens erve Ruth Jacobs, item alnoch den Berch daer sij aen leegen, item alnoch een stuck groesen genaemt den Ridder, item alnoch een stuck groesen int Molenschut gelegen

 

B: Wouter Adriaen de Boos ende Jan sijnen broeder beijde meerderjarich sijn t'samen te deel gevallen inden eersten een vaetsaet lants genaemt den Daelbosch neffens erve Dries Claessen, item alnoch een stuck landts aenden Molenpath, item alnoch een parceel ackerlandts, inde Langhacker gelegen, item alnoch een parceel ackerlandts inde Strijperacker gelegen, item alnoch een parceel groesen genaemt den Voorsten Nouwendijck, item alnoch een parceel groesen inde Rij gelegne, item alnoch een parceel groesen inde Ren gelegen, ende alnoch vijff parceelen van groesen inde Jansborgen gelegen

 

C: Hendricxken Adriaen de Boos naergelaten weduwe Lenart Coox geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, is te dele gevallen, inden eersten een parceel ackerlandts aen t'Hannen Eijnde gelegen, item alnoch een parceel landts inde Langhacker gelegen van Jan de Smith [de Smid], item alnoch een parceel ackerlandts inde Langhacker aen de Boskens gelegen, item alnoch een parceel groesen genaemt den achtersten Nouwendijck, item alnoch het veltgen inde Jansborgh van Geerit Joordens, item noch een daer neffens van Margriet Bacx ende alnoch het Langhveltgen

 

D: Jan Frans Pompen man ende momboir Lijntgen Adriaen de Boos sijne wettige huijsvrouwe, is te deel gevallen, inden eersten den acker van Adriaen Verover inde Langhacker gelegen, item alnoch den acker aenden Molenpath van Adriaen van Roij, item alnoch een stuck groesen genaemt de Oude Beempde, ende alnoch een parceel groesen inde Kooijbroecken gelegen

ende de voorst. deijlderen hebben d'een op des anders cavel helmelinge vertegen ... (30-5-1676)

 

99. nota den staet vanden 40 penning t'sedert (01-01-1676) tot den (30-06-1676) daer van brenght op ter somme van hondert vijffenveertich gulden eenen stuijver thien penningen affgetrocken wesende 2 gulden 4 stuijvers voor t'schrijven vande voorst. staet

 

99v. Aeltgen naergelaten weduwe wijlen Jan Wouters Verbiesen, geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck geemancipeert sijns selffs vought, heer ende meester gemaeckt, ende vuijt haeren broode geseth, sulcx sij doet midts, Wouter Verbiesen haeren wettigen soone verclarende allen de coopmanschappen oock het varen met carren ende peerden ende voorts alles anders t'gene hij eenige tijt voor desen dienaengaende heeft ter handen genomen ofte noch soude willen onderwinden, ende ter handen nemen, haer niet aen te gaen, noch schade ofte provffijt daer van te willen hebben veel min gehadt te hebben, ofte te verwachten staende, daer van midts desen renuntierende, alles op verbant van haeren persoone ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende .. (2-7-1676)

 

99v. Meeus Jacob Reijmen naergelaten weduer wijlen Lijntgen Arien Heesen sijne wettige gewesene huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte, van alle sijne goederen, soo ende gelijck hij deselve in tochten is besittende, egeen vuijtgescheijden, alle gelegen onder die prochie van Heese, ende dat tot behove van sijne kinderen verweckt bij de voorst. Lijntgen Arien Heesen onder conditie dat de voorst. sijne kinderen den renuntiant hennen vader eerlijck sullen onderhouden, van cost ende cleederen, soo ende gelijck dat behoort, ende bij fault van geene onderhoudinge dat den renuntiant altijt sijne gerenuntieerde goederen, sal mogen aenveirden, ende blijven in voorgaende gerechticheijt, ende den renuntiant heefter helmelinge op vertegen ... (31-7-1676)

 

100. Lambert Janssen van Gastel inwoonder inde gehuchte tot Riel onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloedt wettelijck vernadert ende onderstaen, den coop van een parceel ackerlandts groot ontrent seven copsaet, gelegen tot Riel voorst. als Dirck Matthijssen van Pelt ende Catarijna van Pelt sijne suster inwoonderen tot Eijndhoven in coope vercregen hadden van Willem soone Gielen Willems des naerdermans swager, volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (11-3-1676), ende de coopers henne volle cooppenningen ontfangen hebbende sijn den naerderman geweken ende hem gelaten in hen recht, actum den (3-9-1676)

 

100. Peeter Geerit Bacx, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Claes Hendrick Delen een parceel groesen groot ontrent [leeg] gelegen inde Ren aen de Sil prochie van Leende, tusschen 1. Jan Goossens met meer andere 2. den Renwech 3. eenen gebruijckelijcken wegh 4. idem ... (26-8-1676)

 

100. Adriaen Jan Vincken ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert van sijne tochte, van alle sijne goederen hoedanich dieselve onder die prochie van Heese gelegen sijn, te weten in huijs, hoff landt, ende sant, in weijde, ende heijde, in diepen, ende droogen, geene vuijtgescheijden, ende sulcx tot behoeve van sijnen wettigen soon Hendrick Adriaen Vincken, ende den renuntiant heefter helmelinge op vertegen ... (20-10-1676)

 

100v. Peeter ende Wouter gebroederen soonen Franck van Eijck inwoonderen tot Lierop, soo voor hen selven als hen in desen fort ende sterckmaeckende, voor Joost ende Anthonis Francken henne absente broeders de voorst. Peeter Francken van Eijck alnoch als last ende procuratie hebbende van Jan Praet, ende Jan de Blieck sijne neven gepasseert voor schepenen van Lierop van date den (07-11-1676) Jan, Goort, Lauwreijs ende Peeter gebroederen soonen Wijnants Goorts Francken alle inwoonderen tot Lierop, soo voor hen selven als hen in desen sterckmaeckende voor Hendrick Wijnants Goorts hennen absenten broeder, Jan Andriessen als wettich man ende momboir van Peeterken Wijnants sijne wettige huijsvrouwe oock voor hem selven, Jan Hendrick Vlemincx, ende Jan Thonis van Dijck, als momboiren van Frans, Catelijn ende Anneken onmondige kinderen wijlen Wijnant Goort Francken ende hen in desen voor de voorst. onmondige fort ende sterckmaeckende, Goort Wijnant Francken voorst. alnoch als last ende procuratie hebbende van Jenneken van Houten gepasseert voor schepenen van Lierop van date den (7-11-1676) Hendrick Peeters van Vlierden mede voor hem selven, Dirck Goorts van Bussel de voorst. gesamentlijck comparanten hen in desen sterckmaeckende voor Hendrick Peeters van Vlierden absent ende mede voor Perijntgen onmondige dochter Goort van Ecijk henne mede erffgenamen, ende alsoo indier qualiteijt voor d'eene helft

Jan soone Jan Dircx, ende Dirck Janssen sijnen broeder, Goort Jan Coris man ende momboiren Catelijn Jan Dircx ende Jan Hendricx van Goch alle inwoonderen tot Heese ende alsoo voor d'andere hellicht,

alle erffgenamen wijlen Peeter Goort Francken van Eijck ende Jenneken Jan Loeffen sijne wettige huijsvrouwe gewoont hebbende ende overleden binnen den dorpe van Lierop, ende sijn de boven verhaelde procuratien bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende hebben alsoo indier qualiteijt gesamenderhandt, ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Janssen Coris den mede erffgenaem, een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet genaemt den Kaijdriesch gelegen aenden Ven onder die prochie van Heese, tusschen 1. Hendrick Thomas van Goch 2. Aert Joost Coppen 3. ackerwegen 4. idem ... (25-11-1676)

 

101. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, mr. Claes Bocx coster ende schoolmeester tot Heese, een parceel ackerlandts genaemt den Hoffstadtacker, groot ontrent een vaetsaet, gelegen aenden Ven onder die prochie van Hees,e tusschen 1. Hendrick Thomas van Goch 2. Jan Dielis, Adriaen Meeus Francissen erffgenamen met meer andere 3. Jan Dircx 4. Herman Gielis ... vuijtgenomen eenen halven stuijver jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ...

 

101. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Daem Verhagen een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen in t Boonenlandt aende Ven onder die prochie van Heese, tusschen 1. Peeter Ceelen 2. mr. Claes Bocx 3. de erffgenamen Geerit Amants de Lauwre 4. eenen wech ...

 

101v. de vijff kinderen ende erffgenamen wijlen Adriaen Hermans verweckt bij Perijntgen Peeters sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt, allen d'erffgoederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Willem meerderjarich soone Adriaen Hermans voorst. inden eersten den halven Nieuwenacker de sijde neffens de straet te lancx op even groot, item alnoch het halff Gijsenven neffens Daem Engelen erve, te lancx op even groot, item alnoch het Dijckbeemptgen, item alnoch den Driesch op t'Hoockereijnd, ende alnoch de schuer bij t'huijs, met een parthije van t'aengelach soo de paelen gesteken sijn, item alnoch het Quaetven ende moet Willem voorst. betaelen vuijt dese voorst. cavel den heijligeests pacht tot Geldrop soo als die altijt bij hennen vader is betaelt,

 

B: Datelijn meerderj(ari)ge dochter wijlen Adriaen Hermans voorst. geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen, inden eersten den halven Nieuwenacker de sijde neffens d'erve van t'clooster vander Hagen te lancx op even groot, item alnoch het halff Ghijsenven neffens Meeus Francken kinderen erve, item alnoch den halven voortsten beempt op Hoogh Geldrop te lancx op ende recht door soo de palen gesteken sijn neffens de kinderen van Hendrick Coolen erve, item alnoch den halven achtersten beempt op Hoogh Geldrop het voorste eijnde d'wers op even groot neffens de kinderen van Frans Coolen erve

 

C: Lijsbeth meerderjarige dochter wijlen Adriaen Hermans voorst geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen, inden eersten den halven voortsten beempt op Hoogh Geldrop te lancx op ende recht door soo de palen gesteken sijn neffens Albert Hendricx erve, item alnoch den halven achtersten beempt op Hoogh Geldrop, het achterste eijnde d'wers op even groot neffens den beeckloop mette heesters staende tegens t'voorste deel op den wegh, item alnoch den Vaenacker, item alnoch een halff vaetsaet inden Hooghsmeelacker te lancx daer neven neffens Hendrick Hermans erve

 

D: Jacob Janssen man ende momboir Marie Adriaen Hermans sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten den Driesch aen t'Leeghuijs met drie oirt stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht, item alnoch den Heussacker, item alnoch den Geluckacker,

 

E: Jan Jacobs de Groot man ende momboir Jenneken Adriaen Hermans sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten het huijs met een parthije van t'aengelach neffens de kinderen van wijlen Meeus Francken erve soo de paelen gesteken sijn, item alnoch den Bulscamp, item alnoch den Hoockertacker, item alnoch een parceeltgen ackerlants op t'Gijsenven gelegen groot een vaetsaet, item alnoch een gedeelt inden Hoogen Smeel sijnde de rest d'welck overich sal blijven als het halff vaetsaet daer van gemeten sal wesen neffens Jan Peeter Wauten erve,

onder conditie dat sij deijlderen malcanderen sullen moeten wegen daer het van noode wesen sal, te weten ten naesten velde ende minste schaede, ende sal Jan Jacobs de Groot den chijns in allen de panden bevonden wordende t'sij in wat cavel die soude mogen staen alleen moeten houdenende betaelen sonder dat de andere deijlderen ofte henne .anden eenichsints nu nochte ten eeuwigen dagen daer mede sullen mogen worden belast ... (27-11-1676)

 

102. Aert Joost Coppen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Anthonis Gielen Coppen een parceel groesen genaemt den Kaeijdriesch groot scherp een vaetsaet, gelegen aenden Ven onder die prochie van Heese, tusschen 1. d erffgenamen Frans Abrahams de Lauwre 2. Goort Janssen van Sommeren 3. eenen ackerwegh 4. eenen waterlaet ... (1-12-1676)

 

102v. den vercooper voorst. ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Jan Joosten, een parceel beemptgroesen groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen aenden Venderdijck onder die prochie van Heese, tusschen 1. de rievire genaemt de Aa 2. Jacob Geerit Goorts 3. Arien Aert Wespen 4. den Venderdijck ...

 

102v. den vercooper ut supra ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Gielen Coppen een parceel ackerlandts groot ontrent seve ncopsaet onbegrepen der maten gelegen aen t'Swartlandt onder die prochie van Heese, tusschen 1. Libbeken weduwe Peeter Croessen met haere kinderen 2. de kinderen Hendrick Driessen 3. De Hoolstraet 4. Jenneken weduwe Reijm Coox mette kinderen ... vuijtgenomen eenen stuijver en ses penningen jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ...

 

102v. de ses kinderen ende erffgenamen wijlen Jan Willem de Scheper verweckt bij Marie Jan Gevens sijne wettige huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de erffgoederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,

 

A: ende met welcke deelinge te deel gevallen is Jacob meerderjarich soone Jan de Scheper inden eersten een parceel ackerlandts genaemt het Hoogh ackerken, item alnoch het Dijckbeemptgen, ende hier vuijt te gelden eene rente van vijffentseventich gulden capitael aen Jan Vreijssen tot Riel,

 

B: Lauwreijs Luijcas man ende momboir Willemken Jan de Scheper sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen, inden eersten den halven Hoogendriesch te lancx op even groot de sijde noortwaerts, soo de paelen gesteken sijn, item alnoch het halff Quaetvelt te lancx op de sijde neffens den beeckloop, soo het met den graeff affgescheijden is, ende vuijt het Quaetvelt te gelden d'eene helft van drie vaten roggen inde sack aen den rentmeester vander Putten ende d'eene helft van eenen stuijver een oirt jaerlijckx geestelijcke pacht

 

C: Jan soone Jan de Scheper met sijne drie meerderjarige susters namentlijck, Marie, Jenneken, ende Perijntgen, dochteren Jan de Scheper sijn t'samen te deel gevallen, inden eersten een huijs hoff metten aengelach daer inne henne ouders sijn gestorven, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Bulscamp, item alnoch den halven Hoogendriesch te lancx op even groot de sijde suijtwaerts soo de paelen gesteken sijn, item alnoch het halff Quaetvelt te lancx op de sijde oostwaerts soo het met den graeff affgescheijden is, ende vuijt dese cavel te gelden eene rente van hondert vijftich gulden capitael aen Aert Geerits tot Gemert, item vuijt het halff Quaetvelt d'eene helft van drie vaten roggen inde sack aenden rentmeester vander Putten ende d'eene helft van eenen stuijver een oort jaerlijcx geestelijcke pacht ende vuijt den Bulscamp te gelden vijff spijnt roggen ende seven stuijvers twee oirt jaerlijcx aende heijligeest tot Eijndhoven ... (3-12-1676)

 

103v. meester Claes Box coster ende schoolmeester tot Heese, ende heeft in erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert, opgedragen, overgegeven, ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Jenneken weduwe Aert Heesen ende Aert Jan Joppen haeren behoudtsoone [schoonzoon] een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aenden Ven onder die prochie van Heese, tusschen 1. de getransporteerde 2. Hendrick Daem Verhagen 3. Marie weduwe Cornelis Dielis 4. de straet ... (3-12-1676)

 

103v. Jenneken weduwe Aert Heesen, geassisteert met Aert Jan Joppen haeren behoudtsoon [schoonzoon] die verclaert int naerbeschreven te condescenderen, ende hebben alsoo t'samenderhandt in erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt mr. Claes Bocx coster ende schoolmeester tot Heese, een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen ontren sint Jop onder die prochie van Heese, tusschen 1. Jenneken weduwe Thonis Willem Daems met haere kinderen 2. Willem Anthonis Martens 3. Marie weduwe Tielen Huijben met haere kinderen 4. eenen ackerwech.

Item alnoch een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen, tusschen 1. Jan Dirck Aerts 2. eenen waterlaet 3. d'erve ofte wegh toecomende Heijltgen weduwe Martinis Martens met haeren kinde 4. eenen ackerwech ...

 

104. Hendrick Geerit Gevens den jongen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick de Jongh secretaris deser vrije grontheerlijcheijt van Heese ende Leende een huijs hoff metten aengelach groot ontrent drie vaetsaet onbegrepen der maeten ofte soo groot ende cleijn als t selve tusschen sijne palen ende limiten gestaen ende gelegen is, ende bij den vercooper tot desen dage toe bewoont ende gebruijckt, gestaen ende gelegen ter plaetsse genaemt t Cruijs onder die prochie van Heese, tusschen 1. Willem Eijmbert Pappen ende voorts loopende nevens d'erve van Lijsken weduwe Aert Hanssen tot lancx de straet gaende de Venwaerts in 2. den cooper 3. den Rijtgraeff 4. de gemeijnstraet ... vuijtgenomen eene rente van hondert gulden capitael aen Marcelis Thonis Smulders ende noch een rente van hondert vijffentwintich gulden capitael aen Jan Hendrick Mattheeussen (+ 5-7-1675 !), item twee stuijvers drie oort jaerlijcx keldermans chijns ende alnoch vier stuijvers twee oort jaerlijcke grontchijns aen den ho: ed. gebo: heer van Heese ende Leende, staende in drie verscheijde texten, ende dorpscommer ... (19-12-1676)

 

104. Bartholomeeus Willems, inwoonder tot Heese ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Ghijsbert Hooffmeesters een parceel ackerlandts groot stijff anderhalff vaetsaet, gelegen aenden Egelmortel inde Nieuwhoeven onder die prochie van Heese, tusschen 1. de kinderen Anthonis Willem Daems 2. Adriaen van Velthoven 3. Luijtgen weduwe Paulus Jan Joosten met haere kinderen 4. de kinderen ende erffgenamen Hendrick Jacobs van Velthoven ... (23-12-1676)

 

104v. Jan, Joost, Stoffel ende Frans gebroederen, meerderjarige soonen Jan Corstiaenssen, Jan Wouters man ende momboir Jenneken Corstiaenssen sijne wettige huijsvrouwe ende hen gesaementlijck in dese fort ende sterckmaeckende voor henne andere absente broeders ende susters, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Hendrick Sweirs een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen aende Molenstraet onder die prochie van Leende, tusschen 1. Matthijs Hannen 2. den cooper 3. Matthijs Hannen 4. de straet ... (28-12-1676)

 

104v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Wouter Jacop Berchmans, een huijs hoff metten aengelach groot ontrent een halff vaetsaet gelegen aenden achter Kerckhoff onder die prochie van Leende, tusschen 1. Marie Hendrick van Puth 2. Willem Hendrick Sweirs 3. de straet 4. Willem Hendrick Sweirs ... vuijtgenomen dorps commer ende elff stuijvers een oirt jaerlijcx geestelijcke pacht aen den rentmeester Donder ... (31-12-1676)

 

105. Peeter Janssen van Mierlo man ende momboir Jenneken Jan Bocx sijne wettige huijsvrouwe, soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Wouter Jan Bocx sijnen swager, ende voorts voor sijne andere swagers, ende erffgenamen vande voornoemde Jan Bocx, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Lenart Frans Hannen, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden seven stuijvers twee oort alle jaer verschijnende den vijffentwintichsten september, waer van den eersten pacht verschenen is (25-9-1660) in ende vuijt een stuck groesen aen t'Hannen Eijnde gelegen groot ontrent vijffendertich roeden prochie van Leende, tusschen 1. Frans Lenart Hannen 2. Arien van Rooij [3. niet aanwezig] 4. Arien Willem Engelen, eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Frans Lenart Hannen vuijt dit sijn voorst. onderpandt tot behoeve van Lijnten weduwe Jan Bocx volgens den constitutiebrieff daer van sijde, gepasseert voor schepenen in Heese ende Leende van date den (16-9-1659) ende den transportant heeft op de voorst. rente midtsgaders alle brieven ende bescheeden daer van sijnde als mede op alle achterstallige pachten helmelinge vertegen ... (31-12-1676)

 

den 40 penning sedert (1-7-1676) totten lesten december daer naer brenght op 27 gulden 7 1/2 stuijvers affgetrocken wesende 16 stuijvers voor t'schrijven vanden voorst. staet, d'welck betaelt hebbende blijckende bij quitantie anno 1677

 


Anno 1677

 

105. Wouter Jan Venten, ende Aert Dielis Delen beijde als wettige geŽde momboiren over de vijff onmondige kinderen van Jacob Jan Venten, verweckt bij Marie Arien Sweers sijne wettige gewesene huijsvrouwe ende hebben alsoo indier qualiteijt vuijt crachte van wettich decreet ende auctocratie bij mijne heeren den stadthouder ende schepenen deser vrije grontheerlijcheijt van Heese ende Leende vonnisselijck verleent van date den (05-02-1676) ons schepenen seer wel kennelijck, oock alvoorens het affgaen der tochten van Anneken weduwe Arien Sweers grootmoeder der voorst. onmondige kinderen met helmelinge vertijdenisse op hodie van het naebeschreven onderpant tot behoeve vande voorst. onmondige kinderen gedaen, wettelijck ende erffelijck vercocht, Jacob Janssen van Litssenburgh [de Litsenborger] eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den sevenden Januarij, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (07-01-1678), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent vijff vaetsaet gelegen aenden Ven onder die prochie van Heese, tusschen 1. Hendrick Michiel Coppen, mette kinderen Willem Thijs 2. Lijsbeth weduwe Jan Franssen mette kinderen ende d'erffgenamen Wouter Coox 3. een beemptstraetgen 4. de Venderstraet ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt, ende mette verschenen pachten ten tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt staende, ende is te weten dat d'eene helft van dese capitale penningen in vollen bedde vande voorst. Arien Sweers ende Anneken sijne huijsvrouwe gewesene grootvader ende grootmoeder der onmondige kinderen vanden voorst. crediteur sijn opgenomen geweest op eene obligatie die hier mede compt te cesseren ... (7-1-1677)

 

105v. Peeter soone Reijnier Willems woonende op de Bruggerhuijs prochie van Leende ter eenre

ende Jan Thomas Heesterbeecx man ende momboir Aeltgen Reijnier Willems sijne wettige huijsvrouwe ter andere sijden

diewelcke verclaren mette anderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt te hebben de erffgoederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt, te weten de gene alhier onder die prochie van leende gelegen,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Peeter soone Reijnier Willems voorst. een parceel erffs soo groes als landts groot ontrent t'samen drie vaetsaet onbegrepen der maeten, genaemt het Mollen Goorken soo ende gelijck t'selve parceel bij henne voorst. ouders altijt is gebruijckt, gelegen opde Bruggerhuijs onder die prochie van Leende beneffens d'erve van Peeter Janssen Hoevenaers, wesende los ende vrije vuijtgenomen dorps commer

 

B: Jan Thomas man ende momboir sijnder voorst. Huijsvrouwe is te deel gevallen een parceel groesen genaemt het Eeusel groot ontrent twee vaetsaet onbegrepen der maeten gelegen op de Bruggerhuijs prochie van Leende beneffens d'erve der kinderen Frans Janssen, wesende los ende vrije vuijtgenomen dorps commer ... (8-1-1677)

 

106. Joost Geerits van Hal, ende heeft bij forma van erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert, opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Philips Lodewijcx sijnen swager het vierdepart van t'gelach gelegen bijde huijsinge daer Philips Lodewijcx den getransporteerde in is woonende, gelegen aende noortsijde van t'voorst gelach tot Oiserick onder die prochie van Leende groot ontrent twelff roeden, tusschen 1. d'erffgenamen Geerit [leeg] 2. den getransporteerden ofte de verdere gedeelten van t'voorst gelach 3. idem 4. Jan Wouter Coolen ... (9-1-1677)

 

106. Philips Lodewijcx man ende momboir Anneken Geerit van Hal sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft bij forme van erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Joost Geerits van Hal sijnen swager, een parceel beemptgroesen groot ontrent vijff copsaet onbegrepen der maten, gelegen inde Jansborgen onder die prochie van Leende, tusschen 1. Adriaen Willem Engelen 2. d'erffgenamen wijlen Jan Jacob Pancras 3. d erffgenamen Wouter Beelkens 3. Hendrick Corstens ... ende reserveert den transportant een cleijn eijcxken staende voor aen op t'voorst. parceel om binnen drie eerstcomende jaeren vander plaetsse te moeten ruijmen ...

 

106v. Cattelijn Jan de Molder naergelaten weduwe wijlen Geerit Gobbels geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte tot behoeve van haere wettige kinderen bijde voorst. Geerit Gobbels verweckt, ende dat van dese naerbeschreven parceelen van erven, inden eersten van een parceel beemptgroesen, groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt het Cuijpersbeemptgen, gelegen ontrent den Wuestenbeempt, onder die prochie van Heese tusschen 1. Jan Joost Dircx 2. d erffgenamen Geerit Raes Francissen ende Hendrick Claes Faessen.

Item alnoch van een parceeltgen ackerlandts groot ontrent drie copsaet, genaemt den Peteracker gelegen aenden Eijmerickerstraet prochie voorst. tusschen 1. Jacob Jan Gobbels 2. Hendricxken weduwe Jan Daems 3. eenen waterlaet 4. mr. Willem Swerts ... (27-1-1677)

 

106v. Jan Joosten ende Hendrick Raes Francissen beijde als wettige geede momboiren over de twee onmondige kinderen wijlen Geerit Gobbels verweckt bij Catelijn Jan de Molder sijne wettige huijsvrouwe, de voorst. momboiren hebben soo vuijt crachte van wettich decreet bij mijne heeren den drossart ende schepenen deser vrije grontheerlijcheijt van Heese ende Leende, vonnisselijck verleent van date den (13-1-1676) ons schepenen seer wel kennelijck, als mede vuijt crachte der renuntiatie der tochten bij de voorst. Catelijn Jan de Molder der voorst. onmondige moeder op hodie tot behoeve van haere twee onmondige kinderen gedaen, midts drie voorgaende proclamatien voor der kercke tot Heese gedaen ten hooghsten ende voor alle man vercocht, Hendrick Ghijsberts Hooffmeesters, een parceel beemptgroesen groot ontrent anderhalff vaetsaet, genaemt het Cuijpersbeemptgen, gelegen ontrent den Wuestenbeempt onder die prochie van Heese, tusschen 1. Jan Joost Dircx 2. d'erffgenamen Geerit Raes Francissen ende Hendrick Claes Faessen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. Frans Goort Roubosch ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van hondert ende vijftich gulden capitael aende erffgenamen Jan Boonen metten wegh die t'heeft naer ouder gewoonte

 

107. Jan Joosten in qualiteijt als momboir voorst. ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Raes Francissen den mede momboir een parceeltgen ackerlants groot ontrent drie copsaet, genaemt den petersacker gelegen aende Eijmerickerstraet onder die prochie van Heese, tusschen 1. Jacob Jan Gobbels 2. Hendricxken weduwe Jan Daems 3. eenen waterlaet 4. mr. Willem Alberts ...

 

107. Lauwrens Hendricx inwoonder tot Riel naergelaten weduer wijlen Catelijn dochter Peeter Hendrick Bluijssen sijne gewesene huijsvrouwe, soo vuijt crachte van testamente met sijne voorst. huijsvrouwe gemaeckt als testamente met sijne voorst. huijsvrouwe gemaeckt als mede het consent, van Evert Jan Everts man ende momboir Peeterken dochter Peeter Hendrick Bluijssen sijne wettige huijsvrouwe, ende Jan soone Peeter Aert Sprengers, die alhier mede comparerende ende dienvolgende het transporteren van de naervolgende parceelen eeuwelijck ende erffelijck midts desen approberende ende van weirden houdende op verbant als naer recht, ende hebben alsoo indier qualiteijt gesamenderhandt, wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen, overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt, Anneken weduwe Anthoni van Gruijthuijsen inwoondersse tot Eijndhoven een parceel ackerlandts genaemt de Beenraet groot ontrent drie vaetsaet gelegen tot Riel onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende tusschen 1. Geerit Geerits 2. d'erffgenamen Huijbert Janssen 3. Willem Michiels 4. Huijbert Anthonis.

Item alnoch een parceel driesgroesen genaemt den Ravenbosch groot ontrent derdalff vaetsaet, tusschen 1. [doorgehaald: Jan] de goederen toecomende de heijligeest vanden Bosch 2. Aelbert Jan Dircx, ende voorst de goederen vanden voorst. heijligeest vanden Bosch.

Item alnoch een parceel driesgroesen genaemt de Vlaes groot ontrent derdalff vaetsaet, tusschen 1. Jan Paulus 2. de voorst. heijligeest vanden Bosch 3. idem 4. idem.

Item alnoch een huijs hoff metten aengelach groot ontrent vijff copsaet onbegrepen der maeten, tusschen 1. Geerit Geerits 2. der naburen chijnsgoet 3. Jenneken weduwe Naet Hendricx met haere kinderen 4. de kinderen Ruth Hendricx, soo sij seijden ende sijn allen de voorst. parceelen ende goederen gelegen inden voorst. gehuchte genaemt Riel ende wesende los ende vrije vuijtgenomen eene rente van hondert ende vijff gulden capitael aen Jenneken Goort Coppens tot Eijndhoven met eenen staenden ende loopenden pacht, in minderinge van meerdere rente van drie hondert gulden capitael aende voorst. Jenneken Goort Coppens .er van de rest . hondert vijffennegentich gulden die de kinderen Ruth Hendricx bij erffdeelingen vuijt henne goederen aen de selve moeten gelden ende alsoo als sijnde eene rente ende brieff elck t'sijne ende d'een sonder d'ander niet connende betaelt worden ... (20-1-1677)

 

107v. die transportanten in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Dirck Matthijssen van Pelt, een parceel groesen, groot ontrnet derdalff vaetsaet gelegen aende Putten tot Riel onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, tusschen 1. den cooper 2. de goederen toebehoorende de heijligeest van den Bosch 3. idem 4. den ho:ed: gebo: heer van Heese ende Leende ...

 

108. Hugo Vogelsanck inden name van Rombertus Vogelsanck sijnen vader predicant tot Bercheijck en Rijthoven ende Philips Helsselmans schepen tot Bercheijck ende alsoo gesamentlijck soo sij verclaren soo vande weth, als heijligeestmeesters tot Bercheijck voorst. geauctoriseert om de naerbeschreven erffdeelinge voor schepenen alhier te mogen doen door dien sij verclaren de twee achtergelaten kinderen wijlen Reijnier Janssen Tempelaer in sijnen leven vorster tot Bercheijck verweckt bij Hendricxken Frans Coolen sijne wettige gewesene huijsvrouwe de heijligeest aldaer met henne goederen sijn overgegeven ende opgedragen, ende oock bijde selve geaccepteert wesende ende alsoo indier qualiteijt ter eenre, ende Hendrick Janssen Verhagen naergelaten weduer wijlen Jenneken Frans Coolen sijne wettige gewesene huijsvrouwe, vuijt crachte van testamente met sijne voorst. huijsvrouwe voor schepenen alhier gemaeckt ter andere sijden, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt de goederen hen t'samen toebehoorende gelegen inde Sessgehuchten onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende gecomen van wijlen Frans Coolen

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is de voorst. geauctoriseerde vande weth van Bercheijck inden name vande voorseijde twee onmondige kinderen inden eersten d'eene helft van het aengelach inden midden te lancx over neffens Andrie sPeeters erve met het hoffken daer t'eijnden aen gelegen, item alnoch een parceel beemptgroesen genaemt den Quettert, item alnoch een parceel ackerlants genaemt Thonis Joostenacker ende moet sijnen wegh hebben te lancx over d'erve van den voorst. Thonis Joosten, item alnoch den halven Puthacker te lancx op neffens Jan Janssen erve, item alnoch den halven Hoogenacker te lancx op neffens Catelijn weduwe Peeter Willems erve ende moet een halff loopensaet cleijnder wesen dan d'andere helft

 

B: Hendrick Janssen Verhagen is te deel gevallen inden eersten het huijs metten halven voorsten driesch ofte aengelach, met alnoch den Hoogendriesch met den Bieshorst, item alnoch een parceel ackerlants genaemt den Spranger, item alnoch den halven Puthacker te lancx op neffens de Soeugraeff ende moet de wael niet mede gemeten worden, item alnoch den halven Hoogenacker te lancx op neffens Peeter Lamberts erve ende moet een halff loopensaet grooter wesen dan dandere helft,

met conditie dat elck den chijns in wiens cavel die bevonden sal worden te staen, daer vuijt sal moeten betaelt worden, midts malcanderen daer voorens goet te doen tegen iederen stuijver eenen ducaton ende sal iedere cavel moeten gelden ende betaelen d'eene helft van een erente van hondert gulden capitael aen Marcelis Bluijssen tot Leende, ende noch d'eene helft van eene rente van eenen gulden vijff stuijvers jaerlijcx aen de heijligeest tot Geldrop ... (23-1-1677)

 

108v. Andries ende Jan gebroederen soonen Jan Francken ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jacobs de Groot een parceel erffs wesende een heijtvelt, groes ende landt groot t'samen ontrent derdalff vaetsaet, gelegen inden gehuchte genaemt Houdt onder de jurisdictie van Heese ende Leende behoorende, tusschen 1. de weduwe Jan Anthonis Nippen mette kinderen 2. d'erffgenamen Jacob Thijssen 3. Jan Peeter Geenen 4. de weduwe Adriaen Henssen mette kinderen ... (25-1-1677)

 

108v. dieselve vercooperen ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Philips Anthonis Joosten een parceel ackerlants groot ontrent vier loopensaet genaemt den Belacker gelegen inden gehuchte genaemt Houdt onder die jurisdictie van heese ende Leende gehoorende, tusschen 1. Bertrum Franssen 2. de weduwe Jan Franssen met meer andere 3. eenen ackerwech 4. de kinderen Willem Joost Luijten ...

 

109. dieselve vercooperen ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Thonis Jan Geboers een parceeltgen groesen groot ontrent vijffendertich roeden genaemt het Campken gelegen inden gehuchte genaemt Houdt onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, tusschen 1. den cooper 2. Jan Peeter Aerts 3. de weduwe Jan Dielis mette kinderen 4. Peeter Jan Joosten ...

 

109. dieselve vercooperen ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Paulus Peeters van Eerden een parceel beemptgroesen groot ontrent twee vaetsaet, gelegen inden gehuchte genaemt Houdt onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, tusschen 1. Jan Jacob Schooffs 2. de weduwe Adriaen Henssen mette kinderen 3. Jan Thonis Joosten 4. de riviere genaemt de Aa ...

 

109. Jan Dirck Bacx ende Jan Marcelis Bluijssen beijde als wettige geede momboiren over de vier onmondige kinderen wijlen Jan Anchems verweckt bij Anneken Jan Stappers sijne wettige huijsvrouwe, vuijt crachte van wettich decreet bij mijn heeren den drossardt ende schepenen alhier vonnisselijck verleent van date den (30-12-1676) ons schepenen seer wel kennelijck ende Sara meerderjarige dochter vande voorst. Jan Anchems geassisteert met eenen bijstaend emomboir in desen, ende hebben alsoo midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Sijmon Bitters een huijs schuer metten aengelach soo ende als de palen gesteken sijn, groot ontrent derdalf vaetsaet onbegrepen der maten beginnende soo het van t'verdere gelach is affgedeelt voor vande Molenstraet, tusschen een eijcxken ende appelboom midden door, ende loopende recht d'wers door t'gelach tot tusschen een esschen boomken en eenen strommel oock recht midden door, alwaer eenen wech toebehoorende moet blijven liggen, ende op behoorlijcke wijde bijde momboiren affgemeten sal worden, gestaen ende gelegen aende Leender kercke, tusschen 1. de straet 2. het kerffhof van Leende 3. de straet 4. den voorst wech hier aff te meten ende voorts tot aen den kerckpath ... (29-1-1677)

 

109v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Tielen Keijmps, een parceel beemptgroesen groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt de Cortstraet, gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. de kinderen Gijs Goorts 2. Hendrick Thonis van Hal 3. Willem Peeter Luijcas 4. Reijnier Reijm Vee ...

 

109v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Dielis Joordens een parceel beemptgroesen groot ontrent negen copsaet gelegen inde Meulenschutten onder die prochie van Leende tusschen 1. Heijltgen weduwe Jacob Coolen mette kinderen 2. Hendrick Jan Geven met meer andere 3. den cooper 4. Goort van Pelt ...

 

110. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Joost Coox een parceel beemptgroesen, groot ontrent derdalff vaetsaet, gelegen inden Nieuwendijck onder die prochie van Leende, tusschen 1. Goort Hendrick Bul ende Ruth Jacobs 2. Peerken weduwe Jan Hoeben mette kinderen 3. de riviere genaemt de Aa 4. Joseph Ghijsbers ...

 

110. Geertruijt Hendrick Pompen naergelaten weduwe Jan Martinis geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man gemaeckt inhoudende eene clausule aldus [leeg] breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Paulus Smidts notaris ende seekere getuijgen binnen de grontheerlijcheijt van Heese ende Leende residerende van date den (1-5-1656) bij ons schepenen gesien ende gelesen , ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Frans Pompen, een huijs hoff metten aengelach groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maten, gestaen ende gelegen ontrent de kercke tot Leende, waer inne den cooper tegenwoordich is woonende, ende d'aengelach metten hoff bij hem gebruijckt wordende, alsoo dat het cleijn huijsken met het hoffken daer in ende aengelagen tot behoeven vande vercoopersse gereserveert wort, tusschen 1. die straet 2. het cleijn huijsken mette erffgenamen Frans Wouter Delen 3. die straet 4. erffgenamen Frans Wouter Delen mogelijk ook nog het cleijn huijsken aan deze kant] ...

 

110v. Thomas Jan Versantvoort inwoonder tot Leende, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Wouter Arien de Boos een huijs hoff metten aengelach groot ontrent vijff copsaet ofte soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne palen ende limiten gestaen ende gelegen is, ter plaetsse genaemt het h: huijsken onder die prochie van Leende, tusschen 1. Lenaert Sijmon van Gael 2. d'erffgenamen Aelit sVossen 3. de straet 4. idem ... vuijtgenomen dorps commer ende bij aldien bevonden wordt daer in te staen eenen stuijver een duijt grontchijns t'selve sal den cooper aen moeten nemen maer voorders niet ...

 

110v. Ghijsbert Janssen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Wijnants met sijne verdere broeders ende susters t'samen een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen inden gehuchte genaemt Hulst onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, tusschen 1. de coopers 2. idem 3. idem 4. eenen gemeijnen wech ... (30-1-1677)

 

111. den vercooper, voorst. ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Janssen Heijmans een parceel ackerlandts groot ontrent dertich roeden genaemt het Cleijn Beecxken gelegen tot Hulst ontrent den beeckloop onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, tusschen 1. d'erffgenaemen Frans Bluijssen 2. de hoeve van Bijnderen 3. Hendrick van Hove 4. eenen voetpat ...

 

111. Tielen Jan Joosten Ertjens verweckt bij wijlen Jenneken Janssen sijne wettige huijsvrouwe voor eene cloochte,

Goort Joosten, soo voor hem selven als hem in desen sterckmaeckende voor d'onmondigh kindt van wijlen Hendrick Joosten sijnen gewesene broeder, Jan, Matthijs ende Frans, gebroederen soonen wijlen Joost Jan Joosten ende alsoo indier qualiteijt voor de tweede cloochte,

Matthijs Joosten, Thomas Joosten, Jacob Jacobs man ende momboir van Lijntgen Thomas, Marije Thomas geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen

ende Aertdt Aerts inwoonder tot Hulst die hem in desen fort ende sterck is maeckende voor Jan Thomas alnoch onmondigh wesende,

alle kinderen van Thomas Jan Joosten, oock eenen wettigen soone wijlen Jan Joost Ertjens voorst. voor de derde clochte

ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Peeter Willems inwoonder tot Hulst, een huijs hoff metten aengelach groot ontrent anderhalff vaetsaet gestaen ende gelegen tot Hulst onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, tusschen 1. Aert Aerts 2. Hendrick ende Jan Heijmans gebroederen 3. de kinderen Wijnant Thomas 4. de gemeijnte ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van vijftich gulden capitael te gelden aenden heijligeest vanden Bosch ende vier stuijvers een oort jaerlijcke grontchijns met alnoch twee stuijvers jaerlijcx proeningh aen den rentmeester Stappers tot Eijndhoven ...

 

111v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Goort Joosten hennen mede erffgenaem, een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet, genaemt den Delacker gelegen inden gehuchte genaemt Hulst onder de jurisdictie van Heese ende Leende, gehoorende, tusschen 1. Aert Aerts 2. den cooper 3. de weduwe Maeijken Joosten mette kinderen 4. der naburen chijnsgoet ... vuijtgenomen dorps commer ende vijftich gulden capitael aen Peeter Jan Joosten tot Heese, met eenen staenden ende loopenden pacht met den wech voor degeene daer toe gerecht wesende ...

 

111v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Joost Jan Everts een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet, genaemt den Streepacker, gelegen inden gehuchte genaemt Hulst onder de jurisdictie van Heese ende Leende, gehoorende, tusschen 1. Hendricxken weduwe Hendrick Dielis mette kinderen 2. eenen voetpath 3. Aert Aerts 4. t'goet van t'convent van Bijnderen ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van vijftich gulden capitael aen Marten Anthonis Sijnen tot Heese met eenen staenden ende loopende pacht ...

 

111v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Peeter Jan Joosten, een parceel beemptgroesen groot ontrent drie vaetsaet, genaemt de Leemscuijlen gelegen inden gehuchte genaemt Hulst onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, tusschen 1. Hendrick van Hove 2. Joost Jan Everts met meer andere 3. Roeloff Paulus 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van tweehondert gulden capitael die den cooper daer op is hebbende ende waer voorens hem t'voorst. pandt wort getransporteer ende alnoch seven duijten jaerlijcke grontchijns ...

 

112. Goort, Lambert ende Joost gebroederen meerderjarige soonen Matthijs Heijmans met Lijsbeth ende Maria henne meederjarige susters, geassisteert met bijstaende momboiren in desen, Claes Faessen als wettich geede momboir met Frans Pompen bijstraende momboir in desen over Jan onmondigh soone Matthijs Heijmans voorst., ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Willem Peeter Maes, een huijs hoff metten aengelach, groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jan Wouter Coolen 2. Ida weduwe Willem Bitters 3. de straet 4. de vercoopers ... (30-1-1677)

 

112. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Goort van Pelt, een parceel ackerlandts groot ontrent seven copsaet, gelegen inde Haffvennen onder die prochie van Leende, tusschen 1. Geerit Hollen 2. Peeter van Asten 3. Hendrick Willem Bul 4. de straet ...

 

112v. Peeter Geerit Bacx naergelaten weduer wijlen Jenneken sVossen sijne wettige gewesene huijsvrouwe ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte van allen de goederen ende renten die hij vuijt dien hoffden in tochten is besittende ende dat tot behoeve vande erffgenamen vande voorst. Jenneken sVossen sijne gewesene huijsvrouwe om deselve goederen terstondt te aenveirden met de dorpslasten van sinte Marten lestleden ... (04-01!-1677)

 

112v. Jan Jacob Cuijpers ende Jenneken sijne wettige suster, wesende meerderjarich geassiteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht, Jacob Geerit Goorts, een parceel ackerlandts groot ontrnet twee vaetsaet, genaemt den Haeven, gelegen buijten den Venderdijck onder die prochie van Heese, tusschen 1. Claes Faessen 2. Jan Geerits 3. de heijligeest tot Heese 4. sHeeren aert ofte heijde ... (10-2-1677)

 

113. Peeter Hendrick Clevers soo in sijnen eijgen naem als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Jan ende Michiel sijne wettige broeders ende mede voor Jenneken sijne suster alle inwoonderen tot Leende, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Thijs eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijsn van twee gulden sesthien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op onser liever vrouwen lichtmis dagh, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen (2-2-1678) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende, genaemt den Huijsacker, tusschen 1. Goort Aert Coppen 2. de straat 3. eenen waterlaet 4. Jacob Verhagen.

Item alnoch in ende vuijt een parceeltgen groesen groot ontrent drie copsaet, gelegen inde Cortbruggen prochie voorst. tusschen 1. Frans Hendrick Pompen 2. Jacob Strijbosch 3. de rieviere genaemt de Aa 4. Geerit Hollen ... losbaar mette somme van achtenveertich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (13-2-1677)

 

113. Jan Geerits ende Vreijs Tielens inden name van Anthonisken naergelaten weduwe Tielen Hendricx sijne moeder, ende hem daer voorens in desen fort ende sterckmaeckende, ende hebben indier qualiteijt t'samenderhandt, wettelijck ende erffelijck vercocht, Willem Michiels een parceeltgen groesen groot ontrent een halff vaetsaet, gelegen inden gehuchte genaemt Riel onder de jurisdictie van Heese ende Leende, gehoorende, ter plaetsse genaemt de Bloedt tusschen 1. der naburen chijnsgoet genaemt de Vloet 2. Peeter Aerts 3. idem 4. den cooper ... (15-2-1677)

 

113v. Jan soone Jan Tielens ende Marie Jan Tielens wettige huijsvrouwe Jan vander Linden smith tot Leende als daer van mondelinge last hebbende soo hij verclaerde, ende hebben gesamenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht, Claes Jan Tielens hennen broeder henne vercoopers twee gerechte derde portien onbedeelt in ende van een parceel groesen genaemt den Gelacxdriesch groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Creijel onder die prochie van Heese, tusschen 1. Hendricxken Joosten weduwe Willem Franssen met haere kinderen 2. de kinderen Geerit Peeters 3. s Heeren straet 4. den Diepart.

Item alnoch in ende van een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt den Woutert ter plaetsse voorst. gelegne tusschen 1. Jan Willem Verhagen 2. Hendrick Martens 3. Sweer Mijnis 4. s Heeren straet.

Item alnoch in ende van een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen oock genaemt den Woutert tusschen 1. s Heeren gront ofte erve 2. de kinderen Lenaert Janssen 3. Jan Willem Verhagen 4. Hendrick Aert Snoecx ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van vijftich gulden capitael aen Geerit Jan Souwen ende eenen stuijver thien penningen grontchijns daer in staende t'sij min ofte meer d'welck den cooper t'sijnen laste is nemende ... (20-2-1677)

 

114. Philips Lodewijcx ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Goort Engelen een stucxken erffs van sijn gelach, soo het selve affgepaelt is, groot ontrent acht roeden gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. den cooper 2. den vercooper met Jenneken sijn swagersse 3. Geerit Philipssen des vercoopers soone 4. de straet ... (6-2-1677)

 

114. Jacob Jan de With, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Andries Claessen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den sesthienden februarij, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen (16-2-1678), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen, groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Buelder-beempden onder die prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. Heijltgen de Boos 3. de riviere genaemt de Aa 4. de erffgenamen Jan Ruevens ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver jaerlijcke grontchijns ... losbaar mette somme van hondert ende dertich der gelijcke guldens gepermitteert gelt ... (16-2-1677)

 

114. Paulus Jaspars, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Jacob Janssen van Col een parceel beemptgroesen, groot ontrent twee vaetsaet, genaemt d'Elsbroecken gelegen inden gehuchte genaemt Huls onder de jurisdictie van Heese ende Leend egehoorende tusschen 1. de kinderen Thomas Paulus 2. Evert Hendrick Heijmans 3. Wijnant Thomas erffgenamen 4. de weduwe Aert Aerts ... vuijtgenomen dorps commer ende een derde part van een rente van hondert gulden capitael aende H: Geest tot Geldrop met eenen staenden ende loopenden pacht ... (24-2-1677)

 

114v. Peeter Frans Vuijsten ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Aert Cornelis van Sontvelt een parceel beemptgroesen genaemt het Achterste Coppelken groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inden gehuchte genaemt Huls onder de jurisdictie van Heese, ende Leende gehoorende, tusschen 1. Elken Evert Matthijsen 2. Libbeken Jaspars 3. de weduwe Jacob Bluijssen met haere kinderen 4. Hendrick Jan Everts ende met eenen hoeck aende riviere genaemt de Aa ...

 

114v. den selven vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Cornelis van Son(t)velt een parceel beemptgroesen genaemt het Voortste Coppelken, groot ontrent een vaetsaet, tusschen 1. Joost Jan Everts 2. de weduwe Jan Franssen 3. de weduwe Evert Matthijssen 4. Josijn van Sontvelt ...

 

115. Marie Thonissen naergelaten weduwe wijlen [leeg] [Anthonis Thonissen] geassisteert met Joost Geven haeren bijstaende momboir in desen ende Jan Andriessen haeren soone, ende hebben alsoo t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht, Jacob Janssen den Smith] een parceel ackerlandts genaemt het Clootjen groot ontrent een halff vaetsaet gelegen op Hoogh Geldrop onder de jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. Peeter Thonissen 2. pastoors acker 3. Andries Peeters met den cooper 4. Frans Paulus ... (1-3-1677)

 

115. Hendrick Janssen Verhagen naergelaten weduer wijlen Jenneken Frans Coolen sijne wettige huijsvrouwe vuijt crachte van testamente bij hen t'samen gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen haer bij Godt almachtich alsvoo rverleendt, t'sij gronden van erven, haeff, erffhaerffelijcke goederen, gout silever, gemunt als ongemunt egeen vuijtgescheijden daer van laeten ende maecken sij testatueren d'een den anderen ende den lancxtlevende van hen beijden vrije heer ende meester om alle de voorst. goederen te mogen vercoopen veralieueren, transporteren, belasten ende beswaren, oock daer van te mogen disponeren min ofte meer dan off sij beijde inden leven waeren," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (20-12-1676) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Thonis de Groot een huijs metten halven aengelach soo de paelen gesteken sijn, groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inden gehuchte genaemt Hoogh Geldrop onder de jurisdictie van Heese ende leende gehoorende, tusschen 1. de straet 2. Jan Hendrick Coolen 3. de kinderen van Arien Hermans 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende vijftich gulden capitael aen Marcelis Bluijssen tot Leende met eenen staenden ende loopenden pacht, ende eenen stuijver grontchijns ... (1-3-1677)

 

115v. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Albert Hendricx een parceel drieschgroesen, genaemt den Achtersten Driesch groot ontrent twee vaetsaet gelegen inden gehuchte genaemt Hoogh Geldrop onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, tusschen 1. Andries Peeters 2. d'erffgenamen Frans Paulus 3. d'erffgenamen Arien Hermans 4. Reijnier Hendrick Happen ...

 

115v. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Luijcas den Cuijper een parceel ackerlandts groot ontrent derdalff vaetsaet, genaemt den Halven Hoogenacker gelegen inden gehuchte genaemt Hoogh Geldrop onder de jurisdictie van Heese ende Leende, gehoorende, tusschen 1. Peeter Lamberts 2. Jan Hendrick Coolen 3. de gemeijn Smelen 4. de weduwe Hendrick Senders ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver eenen penninck grontchijns ...

 

115v. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, [foto slecht] een vaetsaet gelegen inden gehuchte genaemt Hoogh Geldrop onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, tusschen 1. de Soegraft 2. Jan Thonis de Groot 3. Lijntgen Peeter Willems 4. Dinghna Meeus Francken ... vuijtgenomen dorps commer met drie duijten en drie nr: jaerlijcke grontchijns ...

 

116. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Hendrick Coolen een parceel ackerlandts groot ontrent derdalff vaetsaet genaemt den Sprenger, gelegen inden gehuchte genaemt Houdt onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, tusschen 1. Jan Paulus den cuijper 2. Luijcas Vreijssen den Cuijper 3. de kinderen Peeter Jan van Gastel 4. de Soegraft ...

 

116. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Aerts, een parceel erffs groot ontrent drie vaetsaet genaemt den Bieshorst wesende moervelt, gelegen inden gehuchte genaemt Riel onder de jurisdictie van Heeze ende Leende gehoorende, tusschen 1. popeliers sigh 2. Delis Hanssen 3. Perijn Aerts 4. Huijbert Thonis ... vuijtgenomen dorps commer ende een halff oort jaerlijcke grontchijns ...

 

116. Joost Jan Verra, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht de vier onmondinge kinderen wijlen Matthijs Geerits, verweckt bij Lijsbeth Aerts sijne wettige huijsvrouwe het halff huijs metten aengelach ende den hoff daer t'eijnden aen gelegen, gesepareert wordende met eenen wegh onbedeelt groot int geheel ontrent drie copsaet, gestaen ende gelegen tot Strabrecht onder die prochie van Heese, waer van d'andere helft de voorst. onmondige kinderen is competerende tusschen 1. vande geheele huijsinge metten aengelach, Hendrick Wouter Snoecx 2. Margriet Jan Verra, weduwe Willem Jan Hensen mette kinderen 3. den vercooper 4. de straet ... (2-3-1677)

 

116v. Marie Peeter Wouters naergelaten weduwe wijlen Hendrick Jan van Asten, ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haer tochte van dit naerbeschreven parceel beemptgroesen genaemt de Hulsbroecken gelegen buijten den Venderdijck onder die prochie van Heese groot ontrent vijff copsaet ende dat tot behoeve van haere drie onmondige kinderen bij de voornoemde Hendrick Jan van Asten wettelijck verweckt ende de renuntiante heefter helmelinge op vertegen ...

 

116v. daer naer sijn voor ons comen Geerit Anthonis Wouters ende Jan Lambert Coolen beijde als wettige geede momboiren over de voorst. drie onmondige kinderen van wijlen Hendrick Jan van Asten bij de voorst. renuntiante alsvoor verweckt, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heese gedaen vuijt crachte van wettich decreet, bij mijn heeren den stadthouder, ende schepenen der vrije grontheerlijcheijt van Heese ende Leende vonnisselijck verleent van date den (2-3-1677) ons schepen seer wel kennelijck wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Jan Coris het voorst. parceel beempt hier voor geexpresseert tusschen 1. Jan Lambert Coolen 2. Jacob Jan Reijmen 3. de rieviree genaemt de Aa 4. het Crieckenbosch heijtvelt ... (2-3-1677)

 

117. mr. Michiel Boerleth ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Ghijsbert Hooffmeesters, een huijsken metten aengelach groot ontrent een halff vaetsaet, gelegen aende Eijmerickerstraet ter plaetsse genaemt de Voort, tusschen 1. de gemeijn straet 2. Anthonis Hendrick Meijers ende Lijsken Hanssen 3. de straet 4. idem ... vuijtgenomen dorps commer ende veerthien stuijvers jaerlijcx aende heijligeest tot Heese ... (8-3-1677)

 

117. Ghijsbert soone Jan Ghijsberts, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Servaes Jan Franssen, een parceel groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inden gehuchte genaemt Huls onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende genaemt het Beuvelt tusschen 1. Joost Jan Everts 2. de kinderen Aert Cornelis 3. Jacob Jan Thielens 4. de Beuvensiggen ... (19-3-1677)

 

117v. Jan ende Peeter gebroederen soonen Jan Belien, verweckt bij Jaexken Loeff Loes sijne wettige huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen d'erffgoederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Jan Janssen Belien, inden eersten het huijs metten aengelach, item alnoch een parceel inde Neerbeempden, de sijde neffens het kerckenvelt, item alnoch een parceel groesen gelegen inde Ren neffens Lenaert van Pelt erve, item alnoch een parceel groesen gelegen inde Jansborgh neffens Hendrick Corstens erve, item alnoch een parceel ackerlants gelegen inde Langhacker, neffens Jan Goossens erve, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Keijsershoff gelegen neffens den Kerckpath, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Nop gelegen inde Strijperacker lancx de straet, item alnoch een parceel groesen genaemtden Mosheurck neffens Joost van Erp erve, ende vuijt dese cavel te moeten vuijtterhandt geven aende voornoemde Peeter Belien sijnen broeder de somme van hondert vijffentwintich gulden eens Hollandts gepermitteert gelt, ende deselve penningen te moeten schieten binnen twee eerstcomende jaeren metten intreste van dien tegens vier gulden van t'hondert jaerlijcx

 

B: Peeter Janssen Belien is te deel gevallen inden eersten een stuck groesen gelegen tot Strijp lancx de straet, d'ander sijde eenen gebruijck wegh, item alnoch een parceel groesen gelegen inde Neerbeempden, neffens Lenaert Geerits erve, item alnoch een parceel groesen genaemt den Maesheurck, de sijde lancx Jan Noijen ende Jan Bruers erve, item alnoch een stuck ackerlandts gelegen inde Langhacker neffens Joost van Erp erve, item alnoch een parceel ackerlandts gelegen op de Huesel lancx Jacob Martens erve, item alnoch een stuck ackerlandts gelegen inde Strijperacker lancx Frans Luijcas [Lucas] erve, item alnoch een parceel ackerlandts gelegen aende Veestraet, neffens Peeter Jeucken erve, ende moet dese cavel ontfangen vande voornoemde Jan Belien sijnen broeder de somme van hondert vijffentwintich gulden eens Hollandts gepermitteert gelt ende dat binnen den tijt van twee eerstcomende jaeren metten intreste van dien tegens vier gulden jaerlijcx van t'hondert

onder conditie dat sij deijlderen malcanderen sullen wegen daer het van noode wesen sal, te weten ten naesten velde ende minsten schade, ende sal elck den chijns ende jaerlijcxsen pacht in sijne cavel staende gehouden sijn te betaelen, sonder malcanderen daer mede te belasten ... (23-3-1677)

21-1-1687 Peeter Jan Belien bekent dat Jan sijnen broeder aen hem dese somme van hondert vijffentwintich gulden int witte deses gementioneert heeft getelt en geschoten metten intrest van dien ergo voldaen

 

118. Margriet Peeters naergelaten weduwe Jan Corstens geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorders tot dispositie van haere tijttelijcke goederen het sij van huijsingen, landerijen, saeijlanden ende weijlanden, oock vande erffhaeffelijcke meubelen, egeen daer van vuijtgescheijden, waer over de testateuren cracht ende macht sijn hebbende, van allen deselve, maecken ende laten de testateuren over ende weder d'een den anderen ende den lancxtlevende van hen beijden vrije heer ende meester, omme deselve te mogen vercoopen, veralieueren transporteren belasten ende beswaren tot betalinge vande schulden, ende opvoedinge vanden lestlevende mette kinderen, gereserveert de kinderen henne legitime portie inde overblijvende goederen," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Paulus Smidts notaris ende seeckere getuijgen binnen den dorpe van Heese residerende van date den (25-3-1674) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Michiel Willem Gobbels ende Geerit Jan den Smith t'samen, een parceel ackerlandts genaemt den Binnenacker, groot ontrent seven copsaet gelegen tot Strabrecht prochie van Heese, tusschen 1. Geerit Cornelis Dircx 2. Jacob Joosten 3. Jan Arien Cleijnens off eenen bruijckwegh 4. Geerit Jan den Smith ... (14-4-1677)

 

118v. de vercoopersse in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Goort Dircx den Cuijper, een parceel driesgroesen genaemt den Camp groot ontrent seven copsaet gelegen tot Strabrecht prochie van Heese tusschen 1. Lijntgen weduwe Jacob Geerit Swuesten 2. den cooper met meer andere 3. den Cappelpath 4. de straet ...

 

118v. de vercoopersse in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Jacob Janssen van Velthoven, een huijs hoff metten aengelach groot ontrent een vaetsaet, gelegen tot Strabrecht prochie van Heeze, tusschen 1. Aert Jacobs van Velthoven 2. Michiel Willem Gobbels 3. idem 4. de gemeijn straet ...

 

118v. de vercoopersse in qualiteijt alsvoor, ende bekendt wel ende deuchdelijck schuldich te wesen, Sweer Joosten de somme van dertich gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt, procederende van verloopen intrest, waer van den crediteur door tusschenspreecken van goede mannen, ontrent de twee derdedeelen heeft laeten vallen, gelovende dieselve somme aen den crediteur te sullen voldoen, sinte Andriesdagh eerstcomende in desen jaere (30-11-1677), stellende hem daer voorens tot onderpant een parceeltgen ackerlandts groot ontrent een vaetsaet genaemt den L.ucker gelegen inde Middeldromthiende onder die prochie van Heese, tusschen 1. Jacob Cuijpers 2. Ida Melchiors met haere kinderen 3. Michiel Willem Gobbels 4. eenen gemeijnen acker wegh ... ende bij faulte ofte manckement van betalinge, verclaert de voorst. debitrice dat den crediteur t'voorst. onderpant sal mogen aenveirden ende behouden eeuwichlijck ende erffelijck als sijn eijgen ende proper goet, sonder daer aen te willen houden eenige actie ofte gesagh, in eenigerhanden manieren, daer op van nu voor alsdan renuntierende, alles op verbandt van haeren persoone ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende ... (26-4-1677)

24-11-1677 dese voorst. gelofte van dertigh gulden bekent Sweer Jooste ontfangen te hebben vuijt handen Marije Janssen ergo gecasseert in oirconden

 

119. Joost Geven als mondelinge last hebbende van Marie weduwe Anthonis Thonissen, ende niettemin hem in desen daer voorens fort ende sterckmaeckende voor d'eene helft, ende Anthonisken wettige huijsvrouwe Jan Andriessen, die midts sijne absentie ende buijtenslandts wesende daer van schriftelijcke last is hebbende maer tot meerder bewaernisse vanden cooper, soo verclaert de voornomede Joost Geven hem insgelijcx in desen daer voorens sterck te maecken ende alsoo indier qualiteijt voor d'andere helft, ende hebben alsoo t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Franssen smith op Hoogh Geldrop, een parceeltgen groesen groot ontrent een loopensaet genaemt den Halven Omswangh, gelegen tusschen de gehuchten van Riel ende Hoogh Geldrop, onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, tusschen 1. Ghijsbert Willems 2. Hendrick van Hooff 3. Peeter Jacobs 4. Peeter Anthonis ... vuijtgenomen twee oirt stuijvers jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ... (27-04-1677)

 

119. de heer Rombertus Vogelsanck, predicant tot Bercheijck ende Rijthoven, ende Francoos Waterbeeck secretaris der vrijheijt ende dinghbancke van Bercheijck, den eersten als wettich geede momboir, ende den tweeden als wettige toesiender gestelt bij de weth van Bergeijck voorst. over de twee onmondige kinderen wijlen Reijnier Janssen Tempelaer verweckt bij Hendricxken Frans Coolen sijne wettige huijsvrouwe, vuijt crachte van speciael decreet ende auctorisatie hen gegeven ende verleent bij de voorst. schepenen der vrijheijt ende dinghbancke van Bercheijck om t'gene naerbeschreven alhier te mogen doen, vuijtwijsens die acte van auctorisatie daer van sijnde gepasseert in pleno judicie tot Bercheijck den (05-04-1677) bij ons schepenen gesien ende gebleken ende alhier ter secretarije van Heese ende Leende berustende, ende verclaren wij schepenen ondergenoemt onses oordeels het mitste ende provffijtelijcxste voor de voorst. onmondige te wesen dat de naervolgende goederen alsoo sijn vercocht, dan dat dese bij de momboiren souden sijn verhuert ofte langer gehouden vuijt redenen dat de intreste vande penningen ongelijck meer dan de jaerlijcxse hueren sullen comen op te brengen, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie sondaghse proclamatien voor der kercke tot Geldrop gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht, de vier gelijcke kinderen wijlen Hendrick Coolen t'samen d'eene helft van een parceel ackerlandts groot int geheel ontrent vier loopensaet genaemt den Hoogenacker neffens Peeter Willems erve waer van d'andere helft d'welck een halff vaetsaet grooter moet wesen dan dese, hier aff te deelen Hendrick Janssen is competerende, gelegen op Hoogh Geldrop onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, tusschen 1. de voorst. Peeter Willems 2. Jan Luijcas den Cuijper 3. Margriet weduwe Hendrick Senders met haere kinderen 4. de Smeelen. Item alnoch een parceel ackerlants groot ontrent twee vaetsaet genaemt Thonis Joosten acker ter plaetsse voorst. gelegen, tusschen 1. Aert Jacob Heijen 2. de kinderen van Frans Paulus 3. den Soegraeff 4. eenen ackerwegh ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver eenen duijt jaerlijcke grontchijns, staende in het eerste parceel ende den wegh gaende over het tweede parceel voor de gene daer toe gerecht wesende ... (21-05-1677)

 

120. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Thonis de Groot, d'eene helft van een aengelach gelegen neffens Dries Peeters erve, met alnoch het Cleijn Hoffken daer t'eijnden aen gelegen, d'welck ten regarde van d'andere helft niet mede inde maet gerekent moet worden, groot int geheel ontrent derdalff loopensaet, gelegen inden gehuchte genaemt Hoogh Geldrop onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, tusschen 1. den cooper bij coope van Hendrick Janssen vercregen hebbende, om hier affgedeelt te worden 2. Andries Peeters 3. de straet 4. de kinderen Adriaen Hermans.

Item alnoch den halven Brembosch wesende een parceel ackerlants groot int geheel twee vaetsaet de sijde neffens Jan Gevens erve, doch den wal neffens den anderen candt moet ongemeten blijven, tusschen 1. de voorst. Jan Gevens 2. de kinderen Hendrick Coolen bij coope vercregen hebbende, ende hier tegens affgedeelt 3. de weduwe mette kinderen wijlen Peeter Willems 4. de kinderen wijlen Meeus Francken ... vuijtgenomen dorps commer ende d'eene helft van eene rente van hondert gulden capitael aen Marcelis Bluijssen ende twee stuijvers jaerlijcke grontchijns, staende int voorst. halff aengelach ende alnoch drie duijten en drie m. grontchijns staende inden Brembosch ...

 

120. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Luijcas den Cuijper een parceel beemptgroesen groot ontrent drie loopensaet, genaemt den Quettert, gelegen op Hoogh Geldrop onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, tusschen 1. de weduwe mette kinderen Peeter Willems 2. Huijbert Anthonis 3. de weduwe mette kinderen Peeter Willems 4. de straet ...

 

120v. Jan Jan Geerits evicteur, hebbende de solemniteijten daer toe gerequireert behoorlijck geobserveert ende naer gecomen als ons schepenen is gebleken vuijt crachte sijnder gedaene evictie midts drie sondaghse proclamatien soo alhier voor der kercke tot Heese, als binnen s'Hertogenbosch ter puijen van veerthien dagen tot veerthien dagen gedaen, ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht, Goort Aert Hanssen, ende sulcx tot behoeve vande voornoemde Jan Jan Geerits evicteur dit voorst. sijn geŽvinceert onderpant toebehoort hebbende Peeter Jan Joosten van Gastel te weten een huijs hoff metten aengelach groot ontrent een vaetsaet, gelegen tot Creijel prochie van Heese tusschen 1. Hendrick Muls erffgenamen 2. Joost Marten Verbraecken 3. de hoeve vanden heer van Geldrop 4. de straet ... (27-5-1677)

 

120v. den vercooper ende evicteur in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Aert Hanssen dit voorst. sijn geevinceert onderpant toebehoort hebbende Peeter Jan Joosten van Gastel te weten een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt den Bollaert gelegen tot Creijl onder die prochie van Heese, tusschen 1. Claes Jan Tielens 2. de straet 3. den ho: ed: gebo: heer van Heese ende Leende 4. idem ...

 

121. Heijlke Frans Maes lest naergelaten weduwe Peeter van Put ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen hare tochten van alle haere goederen soo haerffelijck als erffelijck waer over sij cracht ofte macht is hebbende onder de prochie van Leende gelegen te weten in huijs hoff lant sant in weijde ende heijde diepen ende drogen egeen vuijtgescheijden ende dat ten behoeve van Sijcken Peeter van Put weduwe Tonis Verstappen haere wettige dochtere, met seclusie van de andere susters ende broeders midts conditie sal de voorst. Sijcken Peeter van Put haere voorst. moeder daer voor moeten onderhouden in eeten en drincken linden ende wollen soo als dat behoort haer leven lanck ende sij renuntiante heefter helmelinge op vertegen ... (7-9-1677)

 

121. Peeter Wouter Donckers lestnaergelaten weduer wijlen Marie Jan Wijnen dochter, vuijt crachte van testamente bij hen t'samen gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "aengaende de goederen van desen tegenwoordigen houwelijck, t'sij van huijsingen, landerijen, saijlanden, ende weijlanden, oock van erffhaeffelijcke meubelen goederen, actien als andersints, waer over de testateuren cracht ende maght sijn hebbende egeen vuijtgescheijden, daer over soo maecken ende laten die testateuren, d'een den anderen ende den lancxlevende van hen beijden als vrije heer ende meester, omme die selve te mogen vercoopen, veralieueren, transporteren, belasten ende beswaren tot onderhoudt vande kinderen ende opvoedinge derselver metten langhstlevende, ende betalinge der schulden, onder conditie ende inden verstande nochtans dat de erffgoederen gecomen ende aenbestoreven bij den houwelijck vande sijde ofte ouders wegen vande testatrice deselve sullen gereserveert ende vast blijven aende testatrice kinderen bij desen houwelijck verweckt, oft ten sij dat die vercregen ende ingecochte goederen staende desen houwelijck, ofte inden weduelijcken staet als voor vanden testateur vercregen eerst sullen aengetast ende verteert moeten worden voor dat die erffgoederen vande testatrice sijde aenbestorven sullen mogen vercocht ofte belast worden," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Paulus Smidts notaris ende seeckere getuijgen binnen den dorpe van Heese residerende van date den (19-1-1676) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Matthijs Hannen, een parceel driesgroesen groot ontrent drie copsaet, gelegen aen Looffven tot Boshoven prochie van Leende, tusschen 1. Heijlken weduwe Peeter Pompen met haere kinderen 2. Hendrick Corsten van Mol 3. Willem Hendrick Pompen 4. den coper.

Item alnoch een driesken ter plaetsse voorst. gelegen groot ontrent vijff copsaet, tusschen 1. Hendrick van Sommeren 2. Wouter Gielen Delen 3. Hendrick Thonis Donckers met meer andere 4. Peeter Bacx met meer andere. Item alnoch een parceeltgen ackerlandts, groot ontrent drie copsaet genaemt dat Meulenackerken, tusschen 1. Hendrick Martinis 2. den Meulenwech 3. Joost van Hal 4. Anneken Meeussen met haere kinderen.

Item alnoch een stucxken landts genaemt die Crekelseijck groot ontrent vierdalff copsaet tot Boshoven prochie voorst. gelegen, tusschen 1. Joost Driessen van Deurssen 2. Heijlken Arien Maes 3. Crijn Geerits 4. Joost Hendrick Goossens ... (14-6-1677)

 

121v. Jacop Willem Verhagen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Jacob Janssen de Werdt eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betalen opden vijffden dagh der maent julij waer van den tweeden pacht sal comen te vervallen opden (5-7-1678) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs ende aengelach groot ontrent drie copsaet gestaen ende gelegen inde Leenderstraet prochie van Leende, tusschen 1. Arien van Puth 2. den vercooper 3. Jacob Strijbosch 4. de straet ... losbaar mette somme van hondert ende vijftich der gelijcke guldens Hollandts gepermitteert gelt ... (5-7-1677)

20-12-1684 Jacob Jan de Werdt bekent dat Anthonis Wouters Verbiesen in sijnen leven aen hem dese rente van seven gulden thien stuijvers jaerlijcx heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert.

 

122. Jan soone Jan de Smith inwoonder tot Heese, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Frans Pompen, Jan Vogel, ende Geerit Bartels, als proviseurs der taeffel des heijligeest tot Leende, ende die naer hen heijligeestmeesters sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. heijligeest, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden thien stuijvers, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen opden vijffentwintichsten april waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (25-4-1678), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent een vaetsaet, gelegen tot Strabrecht prochie van Heeze, tusschen 1. de gemeijn straet 2. Geerit Nelis 3. eenen ackerwegh 4. Geerit Jan den Smith.

Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlants genaemt den Wijbosch groot ontrent vijff copsaet gelegen ter plaetsse voorst. tusschen 1. Hendrick Mattheeussen 2. Marieken weduwe Aerts Jacobs mette kinderen 3. den Cappelpath 4. Hendrick Thonis Francissen ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (29-9-1677)

3-9-1694 compareerde Jan den Litsenborger armenmeester tot Leende den welcken be[ke]nde vande neffenstaende rente voldaen ende betaelt te sijn consenteerende daeromme int casseren van die†††††††††

 

122v. Mattheeus Janssen woonachtich tot Ossanen [Oostzaan] in Kermelandt [Kennemerland] onder t'gebieth vande heeren staten generael der vereenighde Nederlanden, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Dirck Wouters Verbiesen inwoonder tot Heeze, een parceel beemptgroesen genaemt de Sil groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen Ginderover onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Jacop Joosten 2. Hendrick Raessen 3. Nijs Jeronimus 4. Jan Ceelen ... (04-10-1677)

 

122v. Catelijn Jan den Molder naergelaten weduwe Geerit Gobbels geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte tot behoeve van haere wettige kinderen bij den voorst. Geerit verweckt ende dat van dese naerbeschreven parceelen van erven, inden eersten van een parceel beemtgroesen genaemt de Hoorst groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Hoorsten aende Eijmericker straet prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Boelen 2. d'erffgenamen Hendrick Jacobs 3. Marten Tonis 4. Meus Willems.

Item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Hoorsacker groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Middeldromtiende tot Eijmerick prochie van Heeze tussen 1. Geerit Willem Clous 2. Geerit Tonis Wuijten 3. Libbeken Fransen 4. eenen eckerwegh ... (4-10-1677)

 

123. Jan Joost Snoijen ende Hendrick Raes Francissen als beijde wettige geede momboiren over de twee onmundige kinderen wijlen Geerit Gobbels verweckt bij Caetelijn Jan den Mulder sijne wettige huijsvrouwe, de voorst. momboiren hebben vuijt cragte van wettigh decreet bij mijn heere den drossardt ende schepenen van Heez eende Leende vonnisselijck verleendt van date den (13-1-1676) ons schepenen seer wel kennelijck als mede vuijt craghte van renuntiatie der tochte bij de voorst. Catelijn Jan den Mulder der voorst. onmundige moeder op hodie tot behoeve van haere twee onmundige kinderen gedaen midts drie voorgaende sondaeghse proclamatien voorder kercke tot Heeze gedaen ten hooghsten ende voor alle man vercocht Jacob Joosten een parceel beemtgroesen genaemt de Horst groot ontrent twee vaetsaet gelegen ter plaetsse genaemt de Hoorst aende Eijmerickerstraet prochie van Heeze, tussen 1. Geerit Boelen 2. d'erffgenaemen Hendrick Jacobs 3. Marten Tonis 4. Meeus Willems ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen wegh daer teijnden over ende twee stuijvers grontchijns aenden ho: ed: gebo: heer van Heeze ende Leende ...

 

123v. Jan Joost Sno(e)ijen ende Hendrick Raes Francissen in qualiteijt als momboiren voorst. ende heeft nogh wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Raes Francissen den mede momboir een parceel ackerlandts genaemt den Hoorsecker groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Middeldroomtiende tot Eijmerick prochie van Heeze tussen 1. Geerit Willem Clous 2. Geerit Tonis Wuijten 3. Libbeken Franssen 4. eenen ackerwegh ... vuijtgenomen dorps commer ende negen cop corn vrouwen hoeven paght aende ho: ed: gebo: heere van Heeze ende Leende ...

 

123v. Wouter Jacobs vande Doleggen inwoonder tot Stratum man ende momboir Engel Jan Theeussen sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Thonis Cuijpers, een parceel groesen groot ontrent seven copsaet gelegen inde Bulders onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Hendrick Raes Francissen 2. Lambert Heijmans 3. Hendrick Mattheeussen 4. Joost Jan Geerits ... (11-10-1677)

 

124. Hendrick Jan Martinis man ende momboir van Oeijcken [Jacob Oerlemans, getr. 12-10-1665] sijne wettige huijsvrouwe ter eenre ende Jan Pietersen momboir ende stieffvader van het onmundigh kindt van wijlen Hendrick Tielens verweckt bij Aeltjen Willems sijne wettige huijsvrouwe hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt alle de erffgoederen bij haere ouders aghtergelaten

 

A: ende bij welcke deelinge is te deel gevallen Hendrick Jan Martinis man ende momboir van Oijcken sijne wettige huijsvrouwe inden eersten het huijs off met den aengelagh gelegen aenden Aghterkerckhoff tot Leende, item alnogh een parceel genaemt den Craenset, item alnogh de Nouwendijck, item alnogh de halven Bulderbeempt neffens erve Hendrick Rijm Tijs de halven ecker inde Breetvennen neffens erve Anthonis Wouters

 

B: Jan Pietersen momboir ende stieffvader over het onmundigh kint naergelaten van Hendrick Tielens verweckt bij Aeltjen Willems sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten het gebust inde Reij, item alnogh den Coppenbeemt, item alnogh de halven Buldersbeemt neffens erve Marij van Puth de helft vande erve inde Koijen neffens erven Jan Buggen, item alnogh den halven ecker inde Breetvennen neffens erve [leeg] Berghmans ... (19-10-1677)

 

124v. Jan Peeter Berghmans ende heeft bij forme van beleeninge wettelijck getransporteert ende meghtigh gemaeckt Willem Arien Raessen een stuck groesen gelegen aenden Strijperdijck onder de prochie van Leende groot ontrent een vaetsaet tussen 1. Jacob Dielis 2. Peeter Aert Cocx 3. Jan Peeter Nippen 4. Jan Tielens ... midts conditie dat Jan Peeter Berghmans voornoemt dit voorst. parceel groesen sal mogen lossen ende quijten voor de somme van aghtenveertigh gulden tien stuijvers ende dat binnen den tijt van twee aghtereenvolgende maenden ende naer datum niet meer ... (29-10-1677)

 

124v. Jan Peeter Berghmans ende heeft bij forme van beleeninge wettelijck ende erffelijck getransporteert ende meghtigh gemaeck Goort Jan Engelen een bosken ofte houdtwas gelegen inde Rij onder de prochie van Leende tussen 1. de erffgenamen Peeter Maes 2. Jan Belien met meer andere 3. Jan Tonis Noijen 4. Jan Belien ... midts conditie dat Jan Peeter Berghmans voornoemt dit voorst. bosken ofte houdtwas sal mogen lossen ende quijten met de somme van vijftien gulden ende dat binnen den tijt van twee aghtereenvolgende maenden ende naer datum niet meer ... (29-10-1677)

 

125. Jan Peeter Berghmans ende heeft bij forme van beleninge wettelijck ende erffelijck getransporteert ende meghtigh gemaeck Hendrick Corsten van Moll een stuck ackerlandts gelegen buijten den Strijperdijck onder de prochie van Leende tussen 1. Joseph Maes 2. de cooper voorst. 3. Rijnder Heesterbeeck 4. de erffgenaemen Hendrick Vervlaessen ... midts conditie dat Jan Peeter Berghmans voornoemt dit parceel ackerlandts sal mogen lossen ende quijten met de somme van driendertigh gulden ende dat binnen den tijt van twee aghtereenvolgende maenden ende naer datum niet meer ... (29-10-1677)

 

125. Dielis van Vee inwoonder tot Leende ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Frans Pompen, Jan Vogel ende Geeraert Bartels als proviseurs der tafel des heijligeests tot Leende ende die naer hen heijligeestmeesters sullen wesen ende sulcx tot behoeve vande voorst. heijligeest eenen jaerlijcken ende erffelijcken cijns van seven gulden jaerlijcx elcken gulden tot twintigh stuijver gerekent alle jaer te heffen ende te beuren op den eersten dagh meij waer van den eersten paght sal comen te vervallen den (01-05-1678) ende die te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck landts genaemt den Steenacker groot ontrent drie vaetsaet gelegen onder de prochie van Leende tussen 1. Marij weduwe Lauwrijs Peeters van Sommeren met haere kinderen 2. Joost Vaes van Son 3. den Heserpadt 4. de straet ... losbaar met de somme van hondert ende vijffentwintigh gulden ... (29-10-1677)

 

125v. Marij Geerit Guijens wettige huijsvrouwe van Willem Hendrick Tijs vuijt crachte van procuratie haer gegeven ende verleendt bijde voornoemde Willem Hendrick Thijs haeren wettigen man om te mogen doen t'gene hier naer is volgende vuijtwijsens de voorst. procuratie daer van sijnde gepasseert voor Cornelis Pieter Blejswijck notaris ende seeckere getuijgen binnen de stadt Delft residerende van date den (1-11-1677) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft soo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Anthonis Smulders, een parceel beemptgroesen genaemt den Gobbelsbeempt groot ontrent een vaetsaet, gelegen aende Eijmerickerstraet onder die prochie van Heese, tusschen 1. Peeter Janssen 2. Jan Theeussen 3. de riviere genaemt de Aa 4. Anthonis Geerit Gevens waer door dit parceel moet wegen ... (5-11-1677)

 

126. die vercoopersse in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Marten Anthonis Sijnen, een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet genaemt den Cappelacker, gelegen ontrent de Cappelle tot Eijmerick onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Anthonis van Gastel 2. den cooper 3. eenen gemeijnen wegh 4. Luijcas Dircx ... vuijtgenomen dorps commer ende anderhalff vat roggen jaerlijcx vrouwen hoeven pacht aen den ho: ed: gebo: heer van Heese ende Leende ...

 

126. Adriaen van Velthoven inwoonder tot Heeze ende heeft wettelijck geŽmancipeert sijn selffs vooght, heer ende meester gemaeckt Jan van Velthoven sijnen wettigen soone, ende dienvolgende hem vuijt sijnen cost ende broode gestelt, ende hem mede gegeven tot een vuijtsetsel het peerdt mette carre daer hij tegenwoordigh mede is varende, met noch een bedde met sijne toebehoorten met noch de roghschaer van twee vaetsaet ackerlandts desen toecomenden ooghst te genieten sijnde ontrent de Werdije gelijck sijne susters voor desen mede hebben gehadt, ende dan voorts sijn eijgen proffijt winste ende schade, te doen ende te hebben ... (9-11-1677)

 

126v. Hendrick meerderjarich soone Geerit Dommels soo voor hem selven als hem in desen sterckmaeckende voor sijne verdere broeders, ende susters vuijtgenomen Jan sijnen broeder, waer voorens alhier is gecompareert Peeter Claes Prinssen, verclarende sichselven fort ende sterck te maecken, ende hebben alsoo vuijt crachte van evictie, hebbende de solemniteijten daer toe gerequireert behoorlijck naergecomen ende geobserveert blijckende bijde respective actens daer van sijnde alhier ter secretarije berustende ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Adam Geerit Dommels hennen broeder ende mede erffgenaem, dese naerbeschreven henne geevinceerde onderpanden toebehoort hebbende Joost Hans Bacx, als te weten een parceel drieschgroesen groot ontrent seven copsaet gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Willem van Brugh met Heijltgen sijne suster 2. Ommeltgen weduwe Peeter de Vlamingh 3. de straet 4. eenen waterlaet.

Item alnoch een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Lauwreijs Peeter Hollen 2. Ghijsbert Arien Leijen 3. Luijcas Dirck Keijmps 4. Elken weduwe Jan Dommels ... (11-11-1677)

 

126v. Lenart ende Anthonis gebroederen soonen Thonis Vincken,

Frensken Thonis Vincken weduwe Jan Clevers,

Lambert Cornelis Joosten man ende momboir Arieken Thonis Vincken sijne wettige huijsvrouwe,

Dirck Hendricx man ende momboir Dircxken Thonis Vincken sijne wettighe huijsvrouwe,

de voorst. Anthonis Vincken beneffens Geerit Adriaens van Velthoven, beijde als wettige geede momboiren over de ses onmondige kinderen wijlen Jan Thonis Vincken verweckt bij Margriet Adriaen van Velthoven sijne wettige huijsvrouwe, de voorst. momboiren vuijt crachte van wettigh decreet bij mijne heeren den drossard ende schepenen deser heerlijcheijt vonnisselijck verleendt van date den (27-10-1677) ons schepenen seer wel kennelijck, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heese gedaen, ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Lenart Thonis Vincken den mede erffgenaem hier boven genomet, een huijs hoff metten aengelagh groot ontrent twee vaetsaet, gelegen tot Ginderover onder die prochie van heese tusschen 1. Jan Wouter Bernaerts 2. Hendrick Claus ende Hendrick Claes Faessen 3. den dries bij Hendrick Claes Faessen gecocht ende op huijden hem aengevest 4. de straet.

Item alnoch een parceel drieschgroesen groot ontrent vierdalff copsaet genaemt den Hoogen Driesch ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Joostgen weduwe Geerit Vincken met haere kinderen 2. Jan Mattheeussen 3. Hendrick Geerit Joosten 4. een beemptstraetgen ... vuijtgenomen vijff stuijvers jaerlijcke grontchijns staende in t'huijs metten aengelach, metten wegh daer over voor d'eene helft gaende ende dorps commer ...

 

127v. de vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnogh wettelijck ende erffelijck getransporteert Hendrick Claes Vaessen een parceel driesgroesen genaemt den Vinckersdries groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Ginderover prochie van Heeze tussen 1. Hendrick Raessen 2. Jan Wouter] de kinderen van Jan Delis Delen 3. Hendrick Leendert Tonis Vincken 4. de kinderen van Jan Delis Delen.

 

127v. de vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnogh wettelijck ende erffelijck getransporteert Jan Hendrick Ceelen een parceel driesgroesen genaemt dat Coppendriesken groot ontrent drie copsaet gelegen tot Ginderover onder de prochie van Heeze tussen 1. Hendrick Clous 2. Hendrick Raessen 3. Idem 4. de gemijnstraet ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver een oort geestelijcken paght tot Helmont te betaelen ...

 

127v. de vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnogh wettelijck ende erffelijck getransporteert Geerit Willem Clous een parceel beemtgroesen genaemt dat Schoorenvelt groot ontrent een vaetsaet gelegen ontrent het Hooghschoor prochie van Heeze tussen 1. Joost Jan Geerits 2. sHeeren sijnsgoet 3. Jan Tenssen 4. de gemijn straet ...

 

128. Aert Jan Joppen, Jan Jan Joppen, Aert Dielis Delen ende mr. Willem Aelberts als bijstaende momboiren in desen ende hen alsoo gesamenderhandt ende elck als gelijvert principael fort ende sterckmaeckende voor Frans Jan Joppen den welcken woonaghtigh is tegenwoordigh tot Dordreght ende voorts voor alle andere hier eenighsints reght comende en pretenderen ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Jans van Litsenborgh een huijs hoff met den aengelagh groot ontrent derdehalff vaetsaet gelegen aende Ven onder de prochie van Heeze tussen 1. Adriaen den Orginist 2. Anthonis Gobbels 3. Lijsken weduwe Aert Hanssen 4. de gemijn straet ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijver drie duijten grontcijns aenden ho: ed: gebor: heer van Heeze ende Leende ... dies geloven Aert ende Jop Jan Joppen voornoemt op gelijcke verbintenisse de voorst. Aert Dielis Delen ende mr. Willem Aelberts altijt costeloos ende schadeloos t'indemneren ende t' ontlasten ... (15-11-1677)

 

128. Nelis Hendrick van Velthoven ende Marije Hendricx van Velthoven met Jacob Jan Sweers als bijstaende momboir in desen voor eene cloghte,

Jacob Hendricx van Velthoven ende Joost Verra ende Geerit Nelis als wettige geede momboiren over Hendricxken Hendrick van Velthoven mede voor eene cloghte

Anthonis Ceel de Mulder man ende momboir Anneken Hendricx van Velthoven sijne wettige huijsvrouwe ende Jenneken Hendrick Jacops met Tonis Jan van Velthoven als bijstaende momboir in desen voor de derde cloghte

ende hebben alsoo gesamentlijck in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de erffgoederen bij henne ouders aghtergelaten ende met der doodt ontruijmt

 

A: ende bij welcke deelinge te deel is gevallen Nelis Hendrick van Velthoven ende Maria Hendrick sijne suster inden eersten een huijs hoff met den aaengelagh gelegen aende Haegh neffens erve mr. Cornelis, item alnogh een parceel ackerlandts den Haegenacker genaemt neffens erve meerster Cornelis, item alnogh een parceel ackerlandts genaemt den Aghtersten Boontijt gelegen inde Middeldromtiende tot Eijmerick neffens erve Goort Aert Hanssen, item alnogh de Nieuhoeff gelegen inde Sijnen, item alnogh dat voorts veltjen wesende neffens erve Joost Snoijen item alnogh den erve Joost Snoijen, item alnogh Geeraert den Mulder veltjen gelegen aen den Strabreghterdijck neffens Geeritjen Wouten

 

B: Jacob Hendricx van Velthoven, Joost Verra ende Geerit Nelis als wettige geede momboiren over Hendricxken Hendrick van Velthoven is te deel gevallen inden eersten het huijs met het halff aengelagh de sijde noortwaerts neffens erve Goort den Kuijper, item alnogh den Camp neffens erve Joost Jan Verra, item alnogh een parceel ackerlandts genaemt de Leur gelegen inde Leuren neffens erve Joost Jan Verra, item alnogh den drossarts Wibos neffens erve Willem Arien Hoeben, item alnogh den dijckbeemt gelegen aende Strabreghter Brugh neffens erve Anthonis Jan Sweers, item alnogh de halff aghterste Waet de sijde neffens Jan Tonis Sijnen erve, item alnogh dat aghterste Oubandtge neffens erve Willem Adams

 

C: Anthonis Ceel de Mulder man ende momboir Anneken Hendricx van Velthoven sijne wettige huijsvrouwe ende Jenneken Hendrick Jacops met Tonis Jan van Velthoven bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten de schuer met het halff aengelagh tot Strabreght de sijde suijtwaerts neffens Jan Slouwers, item alnogh den Beliendries neffens erve Aert Jacops, item alnogh de Vloet gelegen inde Vloeten neffens Aert Jacobserve, item alnogh de halff aghterste Vloet neffens erve Willem Jans, item alnogh dat voorts onlantjen neffens erve Hendrick Prinsen, item alnogh vroukens Wijbos gelegen aende Capelpadt neffens erve Aert Jacops, item alnogh den Crijlseacker ontrent het Luijerstraetjen neffens Tielen Roubos erve, item alnogh den Hooghacker gelegen inde Nieuhoeven neffens erve Ariaen Flipssen, item alnogh den voorsten Boontijt gelegen inde Middeldroomtiende tot Eijmerick neffens Frans Roubos erve

midts conditie dat elck den sijns in sijn parceelen staende sal moeten dragen ofte wat paghten daer in bevonden sullen worden midts conditie dat sij malcanderen voor ideren stuijver cijns eenen rijcxdaelder sullen goetdoen ... (19-11-1677)

 

129. Jan Jan Geerits ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Jan van Gael een huijs hoff met den aengelagh groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Creijll onder de prochie van Heeze tussen 1. Joost Marten Verbraecken 2. Hendrick Meeuls 3. de hoeff toebehoorende den heere van Geldrop 4. de gemijn straet ... (20-11-1677)

 

129v. Goort Jan van Gael inwoonder tot Heeze ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jan Geerits eenen jaerlijcken ende erffelijcken cijns van drie gulden vijfftien stuijvers ende die te heffen ende te beuren alle jaere op den 25 dagh november waer van den eersten paght sal coomen te vervallen op den (25-11-1678) ende dat in ende vuijt een huijs hoff met den aengelagh groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Creijll onder de prochie van Heeze tussen 1. Joost Marten Verbraecken 2. Hendrick Meuls 3. de hoeff toebehoorende den heere van Geldrop 4. de straet ... losbaar met de somme van vijffentseventigh dergelijcke guldens ... (20-11-1677)

 

129v. Joost Marten Verbraecken ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen overgegeven ende in eenen ewigen recht meghtigh gemaeckt Geerit Janssen een schuer met den aengelagh groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Creijl onder de prochie van Heeze tussen 1. Goort Jan van Gael 2. de kinderen Joost Hendrick Delen 3. de hoef van den heer van Geldrop 4. sHeeren straet ... ende moet den acker daer tijden die daere van te vooren aenghoort heeft over t'selve gelagh wegen ... (30-11-1677)

 

130. Jan Andriessen van Oeteren inwoonder binnen Dordreght ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis ende Peeter Anthonis inden naeme van Willem Peeters Anthonis sijnen soon gebroederen inwoonderen in een van de Ses Gehuchten genaemt Hooghgeldrop prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende een huijs hoff met den aengelagh groot ontrent anderhalff copsaet gelegen ter plaetsse voorst. tussen 1. Peeter Anthonis 2. Andries Tonis 3. Aert Tijs Booms 4. de gemijn straet ... (13-12-1677)

 

130. Merie naergelaten weduwe Laurens Peeters van Sommeren geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen hare tochte tot behoeve van Margriet haere dochter bij de voorst. Lauwrens Peeters van Sommeren wettelijck verweckt ende dat voor soo veele aengaet de portie ende kindtsgedeelte t'gene de voorst. Margrita haere dochter inde goederen bij de voornoemde renuntiante in tochte beseten wordende soude mogen competeren t'sij in hoogen in leegen, in diepen, in droogen, soo die selve goederen gelegen mogen sijn, soo tot Leende, als Waelre (11-12-1677)

 

130v. [leeg]

 

 


Anno 1678

 

131. Hendrick Aert Maes ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Goort van Pelt, een parceel ackerlandts, groot ontrent een vaetsaet, genaemt den Schoorackerdriesch onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Hendrick Bruijnen 2. Geertruije Pompen 3. de kinderen Hendrick van Puth 4. de straet ... (3-1-1678)

 

131. Peeter Hendrick Driessen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Hendricx, een parceel beemptgroesen, groot ontrent twee vaetsaet, genaemt het Hulsbroeck onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Peeter Leenen met meer andere 2. Lijsbeth weduwe Willem Bul 3. den Hulsbroeckswegh 4. der naburen chijnsgoet ...

 

131. deselve vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Joost Andriessen van Deurssen een parceel ackerlandts groot ontrent vierdalff copsaet, genamet den Blicxsem gelegen aenden Speelwegh onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Dielis Buggen 2. den gemeijnen wegh 3. idem 4. Adriaen Creupels ...

 

131v. den selven vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Anthonis Jan Ruevens een parceel driesgroesen groot ontrent twee vaetset, genaemt de Schaveijen onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Hendrick Tielen Keijmps 2. d'erffgenamen Lijntjen Thijs met meer andere 3. den cooper 4. Anthonis Willem Vonten ... vuijtgenomen eenen gulden thien stuijvers jaerlijcx, reductie met eenen gebruijckelijcken wegh daer over gaende ende dorps commer ...

 

131v. Giuliam Hendrick Stoffels inwoonder tot Heeze vuijt crachte van procuratie hem gegeven ende verleent bij Dirck, ende Amandt gebroederen, ende soonen, wijlen Geerit Amants de Lauwre molders op den Strathumsen molen onder Eijndhoven gelegen, ende dat om te mogen doen t'gene hier naerbeschreven is volgende vuijtwijsens de voorst. procuratie daer van sijnde gepasseert voor Pieter de Louwe notaris ende sekere getuijgen binnen Eijndhoven residerende van date den (30-3-1677) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt, d'heer Hubertus de Roij der rechten licentiaet binnen Eijndhoven, alsulcke rente van veerthien gulden sjaers met allen de openstaende intresten van dien, als wijlen Andries Swuesten hadde verleden ende vercocht voor schepenen van Heeze ende Leende voorst. op den (31-5-1629) aen wijlen Margriet van Velthoven, volgens den rentebrieff daer van sijnde onderteeckent Aert Melchiors de voorst. constituanten (soo sij verclaren) alsnu in eijgendom toecomende, ende den voorst. geconstitueerden in qualiteijt alsvoor heeft op den originelen constitutiebrieff mette openstaende intresten van dien tot behoeve des getranssporteerde helmelinge vertegen ... (8-1-1678)

 

132. Hendrick Aert Maes, ende heeft bij forma van beleenige wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt, Jan Thijs Hannen, een stuck landts gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. Peeter Baten 2. Frans Coox 3. Jan de Werdt 4. Jan Tielens ... met conditie dat den transportant t'voorst. stuck landts sal mogen lossen met de somme van achtenveertich gulden Hollandts gepermitteert gelt, ende dat binnen den tijt van een maent naer datum deses ende naer datum niet meer, actum den (3-1-1678)

 

132. Jan Janssen den Schoenmaecker, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Geerit Willems d'eene helft van een huijs metten halven aengelach sijnde het westeijnde van het huijs ende aengelach waer van den cooper d'ander helft is competerende, groot ontrent vierdalff copsaet gelegen tot Boshoven prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. Aelken Peeter Reijmen 3. den Kerckpath 4. de straet ... vuijtgenomen eene rente van vijftich gulden capitael aende vrouwen gulde tot Leende ende eenen stuijver een duijt jaerlijcke grontchijns staende inne geheele huijssinge metten aengelach ende dorps commer ... (10-1-1678)

 

132v. den selven vercooper, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht den cooper ut supra d'eene helft van een parceel ackerlandts die sijde westwaerts groot ontrent anderhalff copsaet gelegen inde Speel onder die prochie van Leende, tusschen 1. den vercooper 2. Adriaen Creupels 3. den Speelwegh 4. Geertuijt van Hal ...

 

132v. den selven vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht den cooper vt supra d'eene helft van een parceel driesgroesen de sijde westwaerts groot ontrent een vaetsaet, gelegen inde Schaveijen onder die prochie van Leende, tusschen 1. Matthijs Heijmans 2. Joost Prinssen 3. den cooper 4. Willem Franssen .... vuijtgenomen d'eene hleft van eene rente van vijftich gulden capitael aen Wouter sVossen kinderen tot Leende ende dorpscommer ...

 

132v. Aeltjen meerderjarige dochter Reijm Thijs geassisteert met Joost Andriessen van Deurssen haeren bijstaende momboir in desen,

Jan Janssen Vrient ende Jan Janssen beijde als wettige geede momboiren over het onmondigh kindt van wijlen Jan Reijm Thijs verweckt bij Mechelt Janssen Vriendt sijne wettige gewesene huijsvrouwe, ende hen desniettemin voor het selve hen in desen fort ende sterckmaeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Reijm Thijs den mede erffgenaem een huijs hoff metten aengelach met het gelach daer tegenover gelegen groot t'samen ontrent een vaetsaet, gelegen aende Oisterickerstraet prochie van Leende, tusschen 1. Jacob Strijbosch kinderen 2. Lijsken de With 3. de straet 4. Lijsken de With ende Jacob Strijbosch de reengenoten van het driesken ofte gelach daer tegenover sijnde volgende 1. den cooper 2. Peeter Arien Daems 3. Dirck Geerarts met meer andere 4. de gemeijn straet ...

 

133. Raes Geerit Raessen inwoonder tot Eijndhoven soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Martinis Geerit Raessen sijnen broeder, ende heeft indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Anthonis Wouters Verbiesen onsen mede schepenen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den eersten dagh april ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs ende aengelach gestaen ende gelegne tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. die gemeijn straet 2. den Kerckpath 3. die gemeijn straet [4. niet aanwezig].

Noch in ende vuijt een stuck landts oock tot Oisterick gelegen, tusschen 1. Jacob Martens den Moff 2. Goort Laes.

Noch in ende vuijt een stuck landts gelegen inde Halffvennen prochie voorst. tusschen 1. Hendrick Dielis 2. den Heeserpath eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Bertholomeeus van Mol vuijt sijne voorst. onderpanden, breeder blijckende bijden originelen constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (4-3-1646), ende den transportant in qualiteijt alsvoor heeft op de voorst. rente mette brieven ende bescheeden daer van sijnde met allen de verloopen pachten helmelinge vertegen ... (17-1-1678)

 

133v. Heijltgen Peeter Smulders lestnaergelaten weduwe Aert Janssen van Mierlo geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. lesten man gemaeckt inhoudende een clausule aldus: "comende voorders tot dispositie vande tijttelijcke goederen, te weten voor eerst, van eene huijsinge metten aengelach, gestaen inde Leenderstraet den testatuer aengecomen, door d'affsterven van Jintis sijnen soon, bij hem verweckt met Geertruijt dochter d'Jintis Hollen, dat den lancxtlevende, van hen beijden testatueren het selve sal mogen vercoopen, veralieueren transporteren, belasten ende beswaren naer desselffs goetduncken, tot betalinge vande schulden, opvoeden vande testateuren wittich kindt, bij hen tesamen verweckt," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde, gepasseert voor Paulus Smidts notaris ende sekere getuijgen binnen de heerlijcheijt van Heeze ende Leende, residerende van date den (25-3-1674) het welck oock bij hooftleeringe der stadt van s'hertogenbosch is geconfirmeert bij ons schepenen gesien ende seer wel kennelijck wesende, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Hendrick van Asten het voorst. huijs metten aengelach soo ende gelijck t'selve ter voorseijde plaetsse tusschen sijne paelen ende reengenoten gestaen ende gelegen is, groot ontrent anderhalff vaetsaet, tusschen 1. Libbeken weduwe Paulus Peeter Tielens met haere kinderen 2. Lenaert Sijmon van Gael 3. de straet 4. idem ... (18-1-1678)

 

133v. Marten Jacobs de Moff,

Jan Hendrick Bitters man ende momboir Joosten Jacops de Moff,

Michiel Aert Jacops [de Moff] in plaetsse van sijnen vaeder der welcken tegenwoordigh cranck is ende niettemin hem daer voorens in desen sterckmaeckende,

Aert Janssen van Sechelen hem fort ende sterckmaeckende voor Jenneken Jacobs de Moff mede absent [weduwe Peter Janssen van Sechelen],

Seijcken Jacobs de Moff met Jan Delis haeren bijstaende momboir in desen,

Dingen Wouters mede met Mattheeus Tijsen haeren bijstaende momboir in desen ende voor Dielis Wouters tegenwoordigh tot Dordreght kinderen van Maria Jacobs de Moff]

[volgens inhoudsopgave 4v. allen erfgenamen van Jacob de Moff] hen altesamen ende ider int partijculier fort ende sterck maeckende ende hebben alsoo gesamentlijck in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert Jan Peeters een parceel ackerlandts genaemt den Padtacker groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Oisterick ontrent den Heeserpat prochie van Leende tussen 1. Goort Dircx 2. Dirck Geeraerts 3. Geeraert Bartels 4. den Heeserpat ... (10-2-1678)

 

134. Jan Peeter Maes ende heeft bij forme van beleeninge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eewigen reght maghtigh gemaeckt Willem Jan Engelen een parceel groesen gelegen aen den Oisterickerdijck prochie van Leende groot ontrent twee vaetsaet tussen 1. Goort Bull 2. Stijntjen Berghmans 3. Goort Jan Engelen 4. de straet ... midts conditie dat Jan Peeter Maes dat voorst. parceel sal mogen lossen ende quijten met de somme van hondert gulden Hollants gepermitteert gelt ende dat binnen den tijt van negen maenden naer date deses ende naer datum niet meer ... (24-1-1678)

 

134v. Dirck Wouters Verbiesen inwoonder tot Heese ende verclaert wettelijck geemancipeert sijn selffs vought heer ende meester gemaeckt te hebben sulcx hij doet midts desen Wouter sijnen wettigen voorsoone bij hem verweckt bij Anneken Nicasius Janssen sijne eerste gewesene huijsvrouwe, verclarende sijne coopmanschap ende handel die hij met het varen van car en peerden ofte andersints is doende hoedanich het soude mogen wesen hem met aen te gaen oock daer van winst ofte verlies te willen hebben ofte verwachten, ende oversulcx hem te stellen geheelijck vuijt sijnen broode ende cost ende hier van acte versoeckende om etc. ... (14-2-1678)

 

134v. Philips Lodewijcx ende heeft bij forme van beleeninge wettelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt, Jan Peeter Maes met sijne mede erffgenamen van wijlen Peeter Maes, een stuck landts groot ontrent een vaetsaet, gelegen inde Broeckerstraet tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. d'erffgenamen Peeter Coolen 2. Goort Coppen 3. Dirck Amants 4. de Broeckerstraet ... midts conditie dat den voorst. tranportant het voorseijde stuck landts, inden tijt van drie naestvolgende jaeren ende naer datum niet meer sal mogen lossen ende quijten mette somme van drientsestich gulden, ende mede t'selve gedurende den voorst. tijt van drie jaeren te mogen gebruijcken ende daer van te betaelen de dorps lasten totten voorst. tijt van sijn gebruijck toe ... (15-2-1678)

[Kantlijn: Jan Peeter Maes bekendt dat Philips Lodewijcx de drientsestich gulden waer mede dit pant is beleent geweest aen hem heeft gerestitueert also dat dit pant daer van wederom ontslagen ende ontlast is, actum den (27-1-1681)]

 

135. Philips Lodewijcx ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Bartels van Berenbroeck eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den vijfthienden februarij ende waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (15-2-1679), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. Lenaert van Pelt 2. Joost van Hal 3. Frans Pompen 4. d'erffgenamen Lijntjen Thijs ... losbaar mette somme van tweenveertich dergelijcke guldens gepermitteert gelt met allen de verloopen pachten ten tijde der lossinge midts belooft Geerit voorst. hem geen pachten te eijschen off aff te voorderen bij sijn leven gelijck sijne kinderen oock niet sullen vermogen te doen dan naer de doot vande voornoemde Geerit Bartels hennen vader ...

22-12-1712 compareerde Geraerdus soone Jacob Coolen voor hem selven ende als mondelinge last hebbende van sijne broeders ende swaegers des niettemin hem daer voor fort ende sterck maekende in deser verclaert dat 't onderpant in dese nevenstaende rentebrieff van twee gulden jaerlijcx, ende tweenveertig gulden in capitael begreepen, vuijt crachte van evictie is gesleeten, ende bij evictie reecht: voor haer overgeschooten sijnde, ende bij hem ontfangen is 29-15-6, ende bekent den comparant verder tot lossinge ende bethaelinge vande nevenstaende rentebrieff ende verloopene pachten bij moderatis vande kinderen Philips Lodewijcx ontfangen te hebben dartigh gulden, verclaerende daermede in de cassatie vande nevenstaende rente van twee gulden jaerlijcx te consenteren, ende daer van betaelt te wesen

 

135. Joost ende Jan gebroederen soonen Hendrick Bitters,

Aeltgen meerderjarige dochter Hendrick Bitters geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen,

Hendrick Thonis Donckers ende Peeter Willem Bitters beijde als wettige geede momboiren over Geertruijt ende Marije onmondige kinderen wijlen de voorst. Hendrick Bitter, de voorst. momboiren vuijt crachte van wettigh decreet bij mijne heeren den drossardt ende schepenen deser vrije grontheerlijcheijt van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent van date den (15-1-1678) ons schepenen seer wel kennelijck, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Goort Aert Coppen, een huijs hoff metten aengelach groot ontrent anderhalff vaetsaet gestaen ende gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. Geerit Bartels 2. Jan Goort Bul 3. Lijsbeth Willem Hoogaers 4. de straet ... (26-2-1678)

 

135v. Alexander de Vlaminck man ende momboir Aelken Maes sijne wettige huijsvrouwe inwoonder tot Tuerenhoudt ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert Roelen Hendricx inwoonder tot Leende een paerceel ackerlandts gelegen inde Langhacker prochie van Leende groot ontrent anderhalff vaetsaet tussen 1. Adriaen Nasen 2. Goort van Pelt 3. Peeter Jeucken 4. Jan Verstappen ... (12-3-1678)

 

136. Trijntjen Janssen lestnaergelaten weduwe Jacob Willem Verhagen Janssen Verhaegen met eenen bijstaende momboir in desen vuijt craghte van testamente bij wijlen haeren voorst. man zaliger gemaeckt voor Paulus Smits geadmitteert oipenbuer notaris binnen dese vrije grontheerlijckheijt van Heeze ende Leende residerende ter presentie ende overstaen van seeckere getuijgen van date den (5-7-1677) inhoudende eene clousule onder andere als volght: "comende voorders tot dispositie vande tijttelijcke goederen den testatuer naer het scheijden vanden eersten bedde ende affsterven van sijnen eersten houwelijck aenbestorven ofte bij hem geconquesteert in sijnen wedulijcken staet ofte tweden houwelijck daer over soo maecken sij testateuren d'een den anderen ende den langhslevende van hen bijde reciproche volcomen heer ende meester om van alle henne goederen het sij huijsinge landerijen saijlanden als weijlanden renten als erffhaeffelijcke meubelen egeen vuijtgescheijden waer over de testateuren craght ende maght sijn hebbende soo veel te mogen vercoopen tot dat de testateurs schulden sullen wesen voldaen ene betaelt ende mede omme de kinderen daer mede op te voeden etc.," ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert Hendrick Tielen Keijmps een parceel ackerlandts genaemt den Haeghacker gelegen tot Oisterick onder de prochie van Leende groot ontrent anderhalff vaetsaet tussen 1. Jan Engelen weduwe met hare kinderen 2. Marij weduwe Vrijs Peeters met hare kinderen 3. den Hagenwegh 4. de kinderen Hendrick Clevers ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver grontcijns aenden ho: ed: gebo: heere van Heeze ende Leende ... (12-3-1678)

 

136v. de vercoopster in qualiteijt als voor heeft alsnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Leendert van Pelt een parceel bemtgroesen genaemt den Kuut groot eenenvijftigh roijen gelegen aende Schambertstraet onder de prochie van Leende tussen 1. Hendrick Tijs 2. Peeter Belien 3. Jacob de Weert 4. de Schambertwegh ...

 

136v. de vercoopster in qualiteijt alsvoor heeft alnogh wettelijck ende erffelijck getransporteert Peeter Peeter Bacx een parceel ackerlandts genaemt de Breetvennen groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Breetvennen onder de prochie van Leende tussen 1. Jacob den Weert 2. de kinderen van Gijs Goorts 3. de kinderen van Jan Vrient 4. den Breetvenwegh

 

137. de vercoopster in qualiteijt als voor heeft alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Anthonis Wouters Verbiesen een huijs hoff met den aengelagh groot ontrent seven copsaet gelegen inde Leenderstraet onder de prochie van Leende 1. Adriaen van Puth 2. de vercoopster 3. Jacob Strijbos 4. de gemeijn straet ...

 

137. Marij Jacobs geassiteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert Peeter Jan Ariens een paerceel beemtgroesen genaemt den Venbeemt groot ontrent vierdehalff lopensaet gelegen onder Genouwenhuijs prochie van Geldrop ende jurisdictei van Heeze ende Leende gehoorende tussen 1. Jan Janssen 2. Vrijs Luijcas met meer andere 3. Margriet Hendrick Sanders 4. den Beeckloop ... (21-03-1678)

 

137v. de vercoopster in qualiteijt als voor heeft alnogh wettelijck ende erffelijck getransporteert Jan Janssen Puijens een parceel ackerlandts genaemt deen Hooftacker groot ontrent anderhalf vaetsaet prochie voorst. gelegen tussen 1. Peeter Jan Ariens 2. Huijbert Anthonis 3. de kinderen ende erffgenamen van sr. Bennincx in sijnen leven coopman tot Eijndhoven...

 

137v. de vercoopersse voorst., ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Aert Matthijs Booms een parceel ackerlants, groot ontrent anderhalff vaetsaet, genaemt den Berckensmeel gelegen inden gehuchte genaemt Genouwenhuijs onder de jurisdictie van Heeze ende Leende gehoorende, tusschen 1. Peeter Jan Ariens 2. de hoeff toebehoorende het clooster vander Hagen 3. Peeter Jan Ariens voorst. 4. Joost Leenaerts ...

 

138. de voorst. vercoopersse, ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert Aert Mattijs Booms een parceel beemtgroesen genaemt de Rijt groot ontrent anderhalff lopensaet prochie voorst. gelegen tussen 1. den cooper 2. Peeter Jan Ariens 3. den Beeckloop 4. Maergriet weduwe Hendrick Senders ...

 

138. de vercoopersse voorst. ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Aelcken weduwe Sijmon Cornelis een huijs hoff met den aengelagh groot ontrent vierdehalff lopensaet prochie voorst. gelegen tussen 1. Huijbert Anthonis met meer andere 2. Dingen Jacobs 3. Joost Leenders 4. de vercoopster met de gemijn straet ... vuijtgenomen dorps commer ende drie gulden tien stuijvers geestelijcke paght jaerlijcx te betalen aen den heer van Deurssen met alnogh tien stuijvers sjaers aende kercke tot Geldrop met den wegh die tselve is hebbende ende gevende ...

 

138. de vier kinderen ende erffgenamen wijlen Sijn Jan Sijnen verweckt bij Ida Aert Melchiors sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen d'erffgoederen bij henne voorst. ouders achtergelaten

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Herman Michiels man ende momboir Lijsbeth Sijnen, sijne wettige huijsvrouwe inden eersten den Camp, met alnoch het gelach aende Voorstraet, ende moet ses roeden grooter sijn dan den beemt hier t'eijnden aen gelegen, ende aff te deelen ende dat voor den wegh die het achterste over het voortste moet hebben, ende moet dese cavel vuijtterhandt geven aende cavel gevallen aen Aelken Sijnende somme van twintich gulden eens

 

B: Aelken Sijnen naergelaten weduwe Jan Wouters Verbiesen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen, inden eersten den Bulder, item alnoch het Rijntjen, alnoch den halven Meulenacker de sijde suijtwaers, even groot te lancx op, item alnoch den halven Breugelsacker de sijde westwaers met het wortelvelt daer toe behoorende soo de palen gesteken sijn, ende moet dese cavel ontfangen vande cavel gevallen aen Herman Michielssen de somme van twintich gulden eens,

 

C: Jan van Son man ende momboir Dinghna Jan Sijnen sijne wettige huijsvrouwe, soo voor hem selven als hem in desen sterckmaeckende voor allen de verdere erffgenamen van sijnen staeck, is te deel gevallen inden eersten den Lancker, met alnoch het achterste vanden beempt aende Voortstraet, ende moet ses roeden cleijnder wesen dan het voortste, hier aff te deelen voor den wegh die t'selve daer over is hebbende

 

D: Wouter soone Dirck Wouters Verbiesen verweckt bij Anneken Sijnen, sijne eerste gewesene huijsvrouwe ende Wouter Geerits man ende momboir Jenneken voordochter Dirck Wouters Verbiesen voorst. sijne wettige huijsvrouwe sijn t'samen te deel gevallen, inden eersten den Bieseman, met alnoch den Holenbergh, item alnoch de Santen, item alnoch den Heester, ende alnoch den Boontijt,

onder conditie dat elck den chijns in sijne aengedeelde panden staende sal moeten gelden ende betaelen, midts nochtans dat den selven bij de gesamentlijcke deijlderen t'samen sal gewonnen ende bij betaelt worden ende daer voorens malcanderen goet te doen tegens elcken stuijver chijns twee gulden thien stuijvers ... (25-3-1678)

 

139. Herman Michielssen man ende momboir Lijsbeth Sijnen, sijne wettige huijsvrouwe, Wouter Geerits man ende momboir Jenneken eene voordochter Dirck Wouters Verbiesen verweckt bij Anneken Sijnen sijne eerste gewesene huijsvrouwe,

soo voor hem selven als hem in desen sterckmaeckende voor Wouter soone Dirck Wouters Verbiesen sijnen swager

ende Anthonis Wouters Verbiesen onsen mede schepen als last ende procuratie hebbende bij stippulatie ende handtastinge voor schepenen alhier van Jan van Son inwoonder tot Antwerpen man ende momboir Dinghna Jan Sijnen sijne wettige huijsvrouwe, soo voor hem selven als hem instellende ende sterckmaeckende voor allen de verdere kinderen ende erffgenamen wijlen Jan Sijnen, ende hebben alsoo gesamenderhandt als kinderen ende erffgenamen wijlen Sijn Jan Sijnen wettelijck ende erffelijck vercocht, Dirck Wouters Verbiesen, henne drie portien ofte kindtsgedeelten in ende van een huijs schuer, brouwhuijs, schop metten aengelach ende hoff, groot ontrent t'samen seven copsaet onbegrepen der maten, ofte soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne paelen ende limiten gestaen ende gelegen is ontrent de cappelle tot Eijmerick onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Anneken weduwe Jan Nicasius Dircx met haere kinderen 2. de kinderen Frensken van Hees 3. eenen voetpat 4. de gemeijn straet ... (11-5-1678)

31-8-1678 Elcken Sijnen weduwe Jan Wouters Verbiesen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen die het resterende een vierdepart in desen is competerende heeft het selve mede tot behoeve vande cooper met helmelinge vertijdenisse opgedragen ende gelooft waerschap in forma ende consenteert haeren naem int witt deses beneffens dandere sal worden gejusereert daer het behooren sal,

 

139v. Willem Hendrick Maes ende heeft bij forme van beleeninge wettelijck getransporteert Cornelis Andriessen van Duersse een stuck ackerlandts gelegen inde Hulsbroecken onder de prochie van Leende tussen 1. Geerit Hollen 2. den Hulsbroeckwegh 3. de erffgenamen Jan Sijnen 4. eenen gemijnen wegh.

alnogh een stuck groesen genaemt de Schavuijen prochie voorst. tussen 1. de erffgenamen Tijs Heijmans 2. Hendricxken Moffen 3. de erffgenamen Hendrick Driessen 4. Marij Cuijlen ... midts conditie dat den voorst. transportant de voorst. parceelen sal mogen lossen binnen den tijt van een jaer voor de somme van vijffentseventigh gulden ende naer datum niet meer ... (29-6-1678)

 

139v. Sara Jan Ansems geassisteert met eenen bijstaende momboir in dese ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert Marij van Puth ende Willem Goort van Pelt man ende momboir Catelijn van Puth sijne huijsvrouwe een parceel ackerlandts gelegen aghter de kerck tot Leende groot ontrent anderhalff vaetsaet tussen 1. Hendrick Ansems 2. Geertruij Ansems 3. Frans Pompen erffgenamen 4. het kerckhoff van Leende ... (7-7-1678)

 

140. Jan Willem Verhaegen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Hendrick soone Adriaen Jan Vincken sijn vercoopers derde portie onbedeelt in huijs schuer met den aengelagh gelegen tot Strabreght onder de prochie van Hees hem aengecomen vuijt der hooffde Willem Lambert Verhaegen sijnen vaeder tussen 1. de straet 2. de kinderen Aert Jacobs van Velthoven 3. de straet 4. de kinderen Aert Jacobs van Velthoven ... (29-7-1678)

 

140. Aelken Sijnen naergelaten weduwe Jan Wouters Verbiesen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen ende overgegeven, ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Aert Goort Coppen een gerechte achtste part in ende van twee besondere renten op de staten int quartier van s'Hertogenbosch t'samen voor desen betaelt geworden sijnde mette somme van achtendertich gulden thien stuijvers jaerlijcx ende nu gereduceert ende betaelt wordende bij de heer Ifocanus ontfanger van conincx beden binnen s'Hertogenbossche mette somme van eenendertich gulden thien stuijvers d'eene rente alle jaeren verschijende op den tweeden dagh der maent october ende staet op s'landts register nr. 249: ende d'ander alle jaeren op den tweeden november ende staet nr. 305: ende de transportante heeft opde voorst. een gerechte achtste portie der voorseijde tee besondere renten, haer competerende vuijtten hooffde van wijlen Aert Melchiors haeren gewesenen grootvader helmelinge vertegen ... (5-9-1678)

 

140v. Michiel Willem Gobbels als vader ende vought van sijne twee kinderen verweckt bij Margriet Jan Geerits sijne eerste gewesene huijsvrouwe ende alsoo evicteur, hebbende de solemniteijten daer toe gerequireert, soo alhier als binnen de stadt van s'Hertogenbosche behoorlijck geobserveert ende naergecomen blijckende bijde respective acten alhier ter secraetarije berustende, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Anneken Jan van Can sijne tegenwoordige huijsvrouwe het voorst. sijn geevinceert onderpant, te weten een huijs met den aengelach groot ontrent twee vaetsaet gestaen ende gelegen aenden Rul prochie van Heeze toebehoort hebbende Dirck soone Goort Willems tusschen 1. Lijsbeth weduwe Peeter Aert Goossens met haere kinderen ende meer andere 2. Jenneken weduwe Hendrick Arien Tielens ende Jan Ariens de Louwre 3. der naburen chijnsgoet 4. de straet ... ende is te weten dat de rente waer mede dese evictie is gedaen, is geweest hondert gulden capitael ende ses gulden jaerlijcx tot intrest volgens den constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (30-10-1628) die nu midts desen comt te cesseren ... (5-9-1678)

 

141. Dinghna Meeussen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft alsoo in dien qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Jan den Scheper een parceel groesen genaemt den Buenret groot ontrent derdehalff lopensaet gelegen op Genouwenhuijs prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tussen 1. Jasper Jan Clous 2. de weduwe van Sijmon Cornelis 3. de kinderen Arien Hermans 3. Lijntjen Jan Gijssberts ... vuijtgenomen dorps commer ende d'eene hellight van een rente van twee hondert gulden capitael met eenen staende ende lopende paght ende de voorst. transportante heefter helmelinge op vertegen ... (25-9-1678)

 

141v. de vercoopster in qualiteijt als voor heeft alnogh wettelijck ende erffelijck getransporteert Jacob Jan den Scheper een parceel ackerlants genaemt den Vaenacker gelegen op Genouwenhuijs prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende gehoorende groot ontrent negen copsaet tussen 1. de weduwe Jan Peeter Wouters 2. Jasper Jan Clous 3. den cooper voorst. 4. den Soegraeff ...

 

141v. Joost Roelants inwoonder tot Leende soo voor hem selven als mede vuijt craghte van procuratie hem gegeven ende verleent van Lijntjen Roelant sijne suster meerderjaerigh sijnde woonende in s'Gravenhage gepasseert voor den notaris Willem van Millert ende seeckere getuijgen in Schravenhage residerende op den (24-02-1678) ons schepenen verthoont ende gebleecken Dirck Janssen Metselaer woonende tot Sterstkerck soo voor hem selven als hem sterck maeckende ende caverende voor Willem Jansen sijnen broeder waer van de procuratie bij hem sal worden overgebraght in behoorlijcken tijt in dier qualiteijt ter eenre ende Willem soone Joost Wouters oock hem sterck maeckende voor Peeter Joost Wouters sijnen broeder ter andre sijde diewelcke verclaeren ende bekennen om alle verschillen tussen hen ontstaen ter neder te leggen dat sij niet de erffgoederen aghtergelaten ende met der doodt ontruijmt van hare ouders sijn overeengecomen gelijck als volght

 

A: te wezen dat Joost Roelants met Lijntjen sijne suster ende Dirck Jansen Mettselaer met Willem Janssen sijnen broeder bij lootinge hebben aengenoomen een velt inde Schavijen prochie van Leende gelegen groot int geheel vierdehalff vaetsaet met een heijtvelt ontrent het Heezerven gelegen

 

B: Willem soone Joost Wouters ende Peeter sijnen broeder hebben bij lootinge aengenomen het halff huijs met den halven aengelagh soo groot ende clijn als t'selve aldaer ter plaetsse genaemt Boshoven gelegen is. Item alnogh een hoofken groot 3 1/2 roeden aenpart daer bij gelegen waer vande voornoemde Willem ende Peeter soonen Joost Wouters de ander hellht inde voorst. huijsinge met den aengelagh is competerende met alnogh een driesken groot ontrent vierdehalff copsaet gelegen ontrent het Heeserven

mits dat elck cloghte sal dragen ende betalen de paghten ende cijnsen dat ider in sijn parceel is staende ... (15-10-1678)

 

142v. Andries Claessen inwoonder tot Leende ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Frans Hendrick Pompen, Geraert Bartels ende Johan Vogel als heijligeestmeesteren des dorps Leende ende die naer hen heijligeestmeesteren sullen worden ende sulcx tot behoeve vande tafel der aerme tot Leende eenen jaerlijcken ende erffelijcken cijns van drie gulden drie stuijvers elcken gulden tot twintigh stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt alle jaer te gelden ende te betalen op den eersten dagh november waer van den eersten paght sal comen te vervallen op den (1-11-1679) ende die te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel beemtgroesen inde Schavijen onder de prochie van Leende gelegen tussen 1. Jacob Peeter Bitters 2. Frans Dielis 3. de erffgenamen Hendrick van Puth 4. Goort Jan Engelen ... losbaar met de somme van drientsestigh gulden Hollants gepermitteert gelt ... (29-10-1678)

 

143. Hendrick Reijniers inwoonder tot Braeckhuijsen man ende momboir Lijsken Bastiaens sijne wettige huijsvrouwe,

Geerit Hendrick Smiths ende Peeter Jacobs beijde als wettige geede momboiren over de twee onmondige kinderen wijlen Philips Huijbers verweckt bij Geertruije Bastiaens sijne wettige huijsvrouwe, de voorst. momboiren vuijt crachte van wettigh decreet bij mijne heeren den stadthouder ende schepen alhier op hodie vonnisselijck verleent ons schepenen seer wel kennelijck ende hebben alsoo indier qualiteijt (de voorst. Geertruijt Bastiaens der voorst. onmondige kinderen moeder, hier mede present al voorens op de tochte van het naerbeschreven parceel soo huijsinge als ackerlandt, met helmelinge vertijdenisse tot behoeve vande voorst. onmondige kinderen gerenuntieert hebbende ende daer beneffens belooft waerschap in forma) wettelijck ende erffelijck vercocht Jenneken Bastiaens den mede erffgenaem twee gerechte vierdeportien ofte d'eene hellicht onbedeelt in ende van een huijs schuer hoff metten aengelach, ende den acker daer t'eijnden aen gelegen tot Strabrecht onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Geerit Cornelis Dircx 2. d'erffgenamen Michiel Schaften ende Dielis Hendrick Dielis 3. Luijcas Dircx 4. de straet ... vuijtgenomen eene rente van tweehondert gulden capitael aen d erffgenamen Wouter Coox met eenen staende ende loopende pacht staende inde voorst. geheele huijsinge metten aengelach ende dorps commer ... (5-11-1678)

 

143v. Willem ende Peeter gebroederen soonen Peeter Anthonis inwoonderen op Hoogh Geldrop onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende, ende hebben met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloet wettelijck vernadert ende onderstaen den coop van een parceeltgen groesen groot ontrent een loopensaet genaemt den halven Omswangh gelegen tusschen de gehuchten van Riel ende Hoogh Geldrop onder de jurisdictie van Heeze ende Leende gehoorende, als Jacob Franssen den Smith in coope vercregen hadde van Joost Geven als mondelinge last hebbende van Marie weduwe Anthonis Thonissen voor d'eene helft ende den selven hem noch sterck gemaeckt hebbende voor Jan Andriessen voor d'andere helft volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Heese ende leende van daten den (27-4-1677) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is de naerdermannen geweken ende haer gelaten in sijn recht ... (16-11-1678)

 

144. Cornelis Sijmons ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloet wettelijck vernadert ende onderstaen den coop van een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt den Berckensmeel gelegen inden gehuchte genaemt Genouwenhuijs onder de jurisdictie van Heeze ende Leende gehoorende, als Aert Matthijs Booms in coope vercregen hadde van Marie Jacobs volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (21-3-1678), ende den cooper sijne volle cooppenningen soo hij verclaerde ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht .. (19-11-1678)

 

144. Joost Jan Joppen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Gielen Huijben een parceel ackerlandts groot ontrent derdalff vaetsaet, gelegen tegenover het Mechelen inde Oude-Voortthiende onder die prochie van Heeze, tusschen 1. de kinderen Caspar Abrahams de Lauwre 2. Jan Jan Stijnen 3. den Lijckwech 4. Gielen Huijben ende voorts aende straet off eenen ackerwegh ... (21-11-1678)

 

144. Aeltgen Sijnen naergelaten weduwe Jan Wouters Verbiesen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende verclaerde wettelijck te emanciperen hen selffs vooghden heer ende meester te maecken ende dienvolgende vuijt haeren broode te setten sulcx sij doet midts desen Martinus, Hendrick ende Aert, haere drie wettige soonen, soo dat sij met haere coopmanschap winst ofte verlies, die sij tegenwoordigh sijn doende ofte noch naermaels sullen comen te doen, hebben off lijden, part nochte deel daer van begeert te hebben ofte te lijden in eeniger handen manieren maer latende alles tot haere voorst. kinderen behoeff, ofte last, daer van midts desen renuntierende alles op verbant als naer recht ... (30-11-1678)

 

144v. Hendrick Willem Canters inwoonder tot Stratum, ende heeft voor een vierdepart wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijn tochte van een parceel driesgroesen, ende ackerlandt daer t'eijnden aen, gelegen tot Creijel onder die prochie van Heese toebehoorende hebbende Lenaert Maes ende dat tot behoeve van Joost ende Hendrick gebroederen soonen Lenaert Maes, ende dat metten last van renthen pachten ende chijnssen daer instaende, ende den renuntiant heefter helmelinge op vertegen ...

 

144v. daer naer sijn voor ons comen de voorst. Hendrick ende Joost gebroederen soonen Lenaert Maes ende hen sterckmaeckende voor de verdere erffgenamen hier op recht willende pretenderen, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert aen ende tot behoeve van Goort Hendrick Jaspers het bovengenoemde parceel erffs soe groese als ackerlandt groot ontrent t'samen vijff vaetsaet, tusschen 1. Jan Hendrick Peeters 2. Peeter Joosten 3. idem 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van hondert vijffentwintich gulden capitael aenden h: geest tot Gestel, ende hondert gulden aen Barbara weduwe Geerit Mijnis ende twee stuijvers een oirt jaerlijcke gronthcijns aen te veirden nu terstondt alles met eenen staenden ende loopende pacht, ende ofter eenigen anderen onraet meer op mochte bevonden worden, sal wesen tot laste vande transportanten ... (3-12-1678)

 

[los vel: opten (9-8-1679) soo heb ick ondergeschreven gemeeten den Dijckxbeemt die Neelman van Goort Hendrijckx gecocht heeft is groot sonder den wech 113 roeden den wech beloopt 2 roeden 10 voeten, Anthoni Bocx]

 

145. Dirck Amandt ende Alexander soonen Amandts de Lauwre inwoonderen tot Eijndhoven soo voor hen selven als hen in desen fort ende sterckmaeckende voor Jan Aert Cuijpers man ende momboir Margriet Geerits Amandts sijne wettige huijsvrouwe ende mede voor Jan Nagelmaeckers man ende momboir Sijken Geerit Amants sijne wettige huijsvrouwe, ende verclaren metten anderen aengegaen te hebben erffscheijdinge ende deelinge van allen de goederen bij henne ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt soo wel vande gene alhier onder Heese gelegen als d andere onder Stratum, Tongelre ende voorts elders egeen vuijtgescheijden,

 

A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Marie Geerit Amants de Lauwre henne suster allen de goederen ende gronden van erven soo huijsinge als andersints gelegen onder de heerlijcheijt ende jurisdictie van Heese ende Leende egeen van allen vuijtgescheijden die henne voorst. vader metter doot aldaer heeft comen te ontruijmen ende achter te laeten, t'sij in hoogen in leegen in diepen, in droogen in bosschen in beempden, in landen, in sanden, in heijden ende weijden, ende dat metten last van pachten en renten ende chijnssen daer mede de voorst. goederen mochten wesen belast, die de voorst. Marie Geerit Amants t'haren laste midts desen is nemende, ... (28-12-1678)

 

145v. Hendrick Reijm Thijs inwoonder tot Leende ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloedt wettelijck vernadert ende onderstaen den coop van een parceel beemptgroesen groot ontrent twee vaetsaet genaemt het Hulsbroeck onder die prochie van Leende gelegen, als Anthonis Hendricx in coope vercregen heeft van Peeter Hendrick Driessen volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Heese ende Leende van date den (3-1-1678) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken, ende hem gelaten in sijn recht, midts hij sal hebben te bethoonen vrietschap te wesen vanden vercooper ... (28-12-1678)

 

145v. Peeter Gielen Coppen inwoonder tegenwoordig buijten s'Gravenhage ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Janssen Coris een parceel ackerlandts genaemt dat Vaetsaet groot ontrent een vaetsaet gelegen ontrent het Heezerven ter plaetsse genaemt de Heijtvelden onder die prochie van Heeze tussen 1. de kinderen van Jan Flercx 2. de kinderen van Willem Tijs 3. Libbeken Coppen 4. de weduwe van Jan Box (28-12-1678)

 

146. den vercooper in qualiteijt als voor ende heeft alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Amant Willems een parceel ackerlants genaemt dat Breetven groot ontrent vijff copsaet gelegen aenden Veulenswegh onder de prochie van Heeze tussen 1. Hendrick Daems 2. den Veulenswegh 3. Ardijntjen Joost Coppen 4. aen het Smaelweghsken ...

 

146. den vercooper in qualiteijt als voor ende heeft alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Willem Jan Coolen een parceel beemtgroesen genaemt dat Hulsbroeck groot ontrent twee vaetsaet in de Hulsbroecken onder de prochie van Leende gelegen tussen 1. Hendrick Tijs 2. Lijssken de With 3. de reniers genaemt [?] 4. het Hulsbroeckstraetjen ...

 

146v. den vercooper in qualiteijt als voor ende heeft alnogh in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Anthonis Gielen Coppen een parceel ackerlandts genaemt de Kivit gelegen aende Jonckerssmeel groot ontrent een vaetsaet onder de prochie van Heeze gelegen tussen 1. Dirck Aert Wespen 2. mr. Claes Box ende Heijlken weduwe Martinis Martens 3. de Smeelen 4. de kinderen van Martinis Guijens ...

 

146v. Anthonis Gielen Coppen, Hendrick Gielen Coppen ende Peeter Gielen Coppen ende hebben alsoo in dier qualiteijt gesamentlijck wettelijck ende erffelijck getransporteert Goort Jan Coris inwoonder tot Heeze een huijs hoff met den aengelagh groot ontrent twe vaetsaet gelegen aende Venne onder de prochie van Heeze tussen 1. Jan Aert Wespen 2. Jan Anthonis 3. Amant Willems 4. de gemijnstraet ... vuijtgenomen dorps commer ende vier stuijvers grontcijns aen ho: ed: gebo: heer van Heeze ende Leende met ses stuijvers geestelijcken paght met alnogh veertien stuijvers reductie aende heijligeest van Heeze ...

 

147. Hendrick ende Peeter Gielen Coppen gebroederen, soonen Gielen Coppen ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert Anthonis Gielen Coppen hennen broeder twee gereghte derdeparten in seecker huijs hoff met den aengelagh groot ontrent twee vaetsaet gestaen ende gelegen aende Venne onder de prochie van Heeze tussen 1. Anneken weduwe Lins Croesen 2. Jan Anthonis 3. Anneken weduwe Lins Croesen 4. de gemijnstraet ...

 

147v. Geerit Frans Geerits soldaet onder de garde van sijn ho: den heere prince van Orangje ende heeft in beleeninge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtigh gemaeckt Jan Joost Jan Geerits een parceel beemptgroesen groot ontrent een vaetsaet genaemt de Werd ontrent den casteele tot Heese inde Werden aldaer gelegen, tusschen 1. Marcelis Thonis Smulders 2. den getranssporteerde 3. Hendrick Hendrick Peeters 4. d erffgenamen Andries Swuesten ... met conditie dat den transportant binnen den tijt van vier eerstcomende jaeren het voorst. getransporteert parceel groesen sal mogen lossen mette somme van vierentwintich gulden, maeer de voorst. vier jaeren overstreken sijnde en sal daer naer geene lossinge meer mogen geschieden, ende den eijgendom daer van sijn ende blijven aen den getransporteerden ... (31-12-1678)

 


Anno 1679

 

147v. Joris Janssen man ende momboir Hendricxken Joost Coppen sijne wettige huijsvrouwe ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Martens schoolmeester tot Geldrop een parceel beemtgroesen groot ontrent vijff copsaet genaemt den Lillemansbeemt gelegen aende Ven onder de prochie van Heeze tussen 1. Willem Anthonis Smulders ende Matteeus Tijs 2. Cornelis Jan den Scheper 3. de reviere genaemt de Aa 4. Delis Peeter Goossens ... (6-1-1679)

 

148. Hendrick Reijmen man ende momboir Lijsken Bastiaens sijne wettige huijsvrouwe, Peeter Jacobs ende Geerit Hendricx als wettige geede momboiren over de twe onmondige kinderen van wijlen Phlips Huijberts verweckt bij Geertruij Bastiaens sijne wettige huijsvrou, Hendricxken Bastiaens geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen,

Jenneken Bastiaens mede geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen,

ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de erffgoederen bij hare ouderen aghtergelaten ende met der doodt ontruijmt

 

A: ende bij welcke deelinge te deel is gevallen Hendrick Rijm Thijs man ende momboir Lijsken Bastiaens sijne wettige huijsvrouwe inden eersten een parceel genaemt de Biesen met alnogh den voorsten Schoorackers, het eerste vierdepart inde Leur vooraen

 

B: Peeter Jacobs ende Geerit Hendrick als wettige geede momboire over de twee onmundige kinderen van wijlen Phlips Huijberts verweckt bij Geertruij Bastiaens sijne wettige huijsvrou is te deel gevallen inden eersten den halven beemt de westsijde, item alnogh de aghsterste Schooracker, item alnogh het aghterste vierdepart vande Leur

 

C: Hendricxken Bastiaens geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten dat Noulant met den Vaesacker met het tweede vierdepart van vooren in de Leut, item alnogh den Egelmortel ontrent den Heezermolen gelegen

 

D: Jenneken Bastiaens geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten den halven beemt te wers op de sijde oostwaerts, item alnogh dat Feester Hoofken met de Vloet ende het derdendeel inde Leur wesende het aghsterste part op een nae, onder conditie dat elck den cijns in sijn aengedeelde panden staende sal moeten gelden ende betalen mits noghtans dat den selven bij de gelijcke deijlderen tsamen sal gewonnen ende betaelt worden ende daer voorens malcanderen goet doen tegen elcken stuijver cijns twee gulden tien stuijvers, ende alsoo Hendricxken Bastiaens het parceel den Egelmortel heeft alwaer de heijligeest een rente van vijffenveertigh stuijvers sjaers in is hebbende het welck sij daer in sal houden maer de aghterstellen sullen vande gelijcke erffgenamen bij betaelt worden tot eenen staende ende lopende pagh toe, het opgaende ende Schaerhout sal van al het goet gelijckelijck eens geschaert worden bij de deijlderen mede dat sij malcanderen sullen wegen soo ende gelijck inde deelinge van susters ende broeders behoort te geschieden te weten ten minsten schade ende naeste velden ... (11-1-1679)

 

149. Jacob Arien Maes inwoonder tot Leende ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloet wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceel ackerlants genaemt de Schaerackerdries groot ontrent een vaetsaet onder de prochie van Leende gelegen tussen 1. Hendrick Bruijnen 2. Geertruij Pompen 3. de kinderen Hendrick van Puth 4. de straet als Goort van Pelt t selve in coope vercregen heeft van Hendrick Aert Maes volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (3-1-1678) ende den cooper sijne coopenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweecken ende hem gelaten in sijn reght ... (28-12-1678)

desen post is inde staet van t jaer 1678 overgebracht dus voor memorie

 

den geheelen 40 penning van het jaer 1678 heeft beloopen 159 gulden 3 stuijvers 10 stuijvers ende is den staet daer van vuijt gemaeckt ende bij mij verantwoort

 

149. Jan Willem Thijs man ende momboir Ariecken Jansen sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Eijmert Jan Delis een huijs hoff met den aengelagh groot ontrent een halff vaetsaet gestaen ende gelegen aen den Heezerbosch onder die prochie van Heeze tussen 1. de weduwe mette kinderen Jan Willem Dommels 2. de straet 3. den Peel 4. d'erfgenamen Peeter Vesters wegh ... (17-1-1679)

 

149v. Peeter Hermans [van Mierlo] man ende momboir Sanderijn Willems van Hout sijne wettige huijsvrouwe inwoonder tot Leenderstrijp ende heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert Marten Dirck eenen Sissen eenen jaerlijcken ende erffelijcken sijns van vijff gulden jaerlijcx elcken gulden tot twintigh stuijvers gereeckent alle jaer gelden ende te betalen op sinte Tonisdagh ende die te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel driesgroesen aende Venne gelegen onder de prochie van Heeze groot ontrent derdehalff vaetsaet tussen 1. Libbeken weduwe Peeter Meeus Box 2. de straet 3. idem 4. Arien Willem Sweers. Item alnogh in ende vuijt een stuck landts aenden Veulenswegh onder de prochie voorst. gelegen groot ontrent twee vaetsaet tussen 1. Tielen Huijben 2. Jan Dirck Aerts 3. Tielen Huijben 4. den Veulenswegh eertijts vercoght ende gelooft te betalen bij Lins Meeus Box vuijt sijne voorst. onderpanden breder blijckende vuijt den origineelen constitutiebrieff het protocol daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (15-12-1657) ... (20-1-1679)

28-10-1679 compareere Peeter Hermans transportant van dese rentebrieff van hondert gulden capitael ten behoeve van Marten Dirck Sissen verclarende den selven Peeter Hermans den originelen constitutiebrieff waer van hier inne mentie wort gemaeckt verlooren te sijn versoeckende derhalve tot behoeve vanden selven cooper nogh eenen brieff vuijt gemaeckt te worden tot welcke eijnde compareerde Anneken Hendrick Delen naergelaten weduwe Liens Meeus Box [vermoedelijk niet waar, Liens Meeus Bocx verkocht deze rente aan Anneke Hendrick Delen] verclaerde dat sij deselve rent van hondert gulden capitael hier voor gemelt nogh schuldigh is in oirconden etc.

 

150. Hendricxken natuerlijcke doghter Catelijn Hendrick Vee geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt craghte van testamente gemaeckt tot haeren behoeve bij Dielis Hendrick van Vee jonghman voor den notaris Paulus Smits ende seeckere getuijgen residerende binnen dese grontheerlijckheijt van Heeze ende Leende in dato den (15-10-1677) inhoudende de clousule alsvolght bij ons schepenen gesien ende gelesen: "comende voorders tot dispositie vande tijtdelijcke goederen het sij huijsingen landerijen saijlanden als weijlanden oock van erffhaeffelijcke meubelen mede van allen het gereet ende haeffelijcke goederen penningen obligatien als andersints egeen daer van vuijtgeschijden wat den afflijvigen met der doot sal ontruijmen ende aghterlaten allen het selve gunt geeft ende laet den testatuer in puerder aelmisse om godtswille aen Hendricxken natuerlijcke doghter Catelijn Hendrick van Vee sijne testateurs suster deselve voor erffgenaem universeel institueerende ende dat om redenen," breder als inden voorst. testamente vermelt ende heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Joost Coox een huijs hoff met den aengelagh groot ontrent seven copsaet gelegen tot Oisterick onder de prochie van Leende tussen 1. de kinderen Hendrick Cleverts 2. Leendert Coox 3. de vercoopersse met meer andre 4. de straet ... (21-1-1679)

 

150v. de transportante in qualiteijt als voor ende heeft alnogh in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Peeter Donckers een parceel beemtgroesen genaemt den Tieckwever gelegen inde Schavijen onder de prochie van Leende groot ontrent drie vaetsaet tussen 1. Heijll Coppen met hare kinderen 2. Mechel weduwe Jan Rijm Tijs 3. de Aa 4. de gemeijnte ...

 

151. de vercoopersse in qualiteijt als voor ende heeft alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Dirck Phlips den Mulder inwoonder tot Leende een parceel ackerlandts genaemt den Steenacker gelegen inde Steenacker onder de prochie van Leende groot ontrent drie vaetsaet tussen 1. Marij weduwe Lauwrijs van Someren 2. Joost Vaessen 3. den Heezerpath 4. de straet ...

 

151. de vercoopersse in qualiteijt alsvoor ende heeft alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Cornelis Geerits een parceel ackerlants gelegen inde Speelen groot ontrent een vaetsaet onder de prochie van Leende tussen 1. Jenneken weduwe Peeter Bitters 2. Jooris Geerits met meer andere 3. de kinderen Hendrick Jan Bitters 4. Joost Hendrick Goossens ...

 

151v. de vercoopersse in qualiteijt als voor ende heeft alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Frans Pompen een parceel driesgroesen genaemt dat Bussken groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Oisterick onder de prochie van Leende tussen 1. Marij weduwe Lauwrijs van Someren 2. Joost Vaessen met meer andere 3. Marieken weduwe Jan Engelen 4. Leendert Tijs Hannen ...

 

151v. de vercoopersse in qualiteijt als voor ende heeft alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Dirck Adriaens van Velthoven een parceel acekerlants genaemt de Hooghsmeel onder de prochie van Leende tussen 1. Tomis Jan Bax 2. Jan Sijnen kinderen 3. de straet 4. den Heezerpath ...

 

152. Jan Peeters Willems voor hem selven ende Willem Jacob Delen vuijt craghte van procuratie van Hendrick Peeter Willems soldaet onder het regiment van den heer Cassipiopijn companie vanden heer Bronckhorst gepasseert voor schepenen alhier van date den (12-1-1679) ons schepenen gethoont ende gebleken ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck geschijden ende gedeelt alle de erffgoederen bij henne voorst. ouderen aghtergelaten ende met der doodt ontruijmt

 

A: ende bij welcke deelinge te deel is gevallen Jan Peeter Willems inden eersten den halven Dijckbeemt de sijde westwaeerts te langhs op ende sal dese cavel twee roeden clijnder wesen als d'ander, item alnogh dat halff dijckvelt de sijde westwaerts te langhs op even groot, item alnogh dat halff eusel de aghterste cavel te wers op even groot, item alnogh den halven heijligeestacker de sijde westwaerts te langhs op even groot, item alnogh den mortel gelegen inde Rulsetiende, item alnogh den Egelmortel gelegen inde Middeldroomtiende

 

B: Willem Jacob Delen vuijt craghte van procuratie als voor is te deel gevallen inden eersten dat halff dijckvelt de sijde oostwaerts te langhs op even groot, item alnogh den halven dijckbeemt de sijde oostwaerts te langhs op ende moet dese cavel twee roeden grooter wesen als de andre, item alnogh dat halff eusel de voorste cavel te wers op even groot, item alnogh den halven heijligeestacker te langhs op even groot de sijde oostwaerts, item alnogh dat Krijlsackerken ontrnet den Meulsdries gelegen inde Houbraecktiende, item alnogh dat binnen ackerken gelegen tot Strabreght aghter het gelagh, onder conditie dat elck den paght ende last in sijne parceelen staende sal moeten dragen ende malcanderen wegen gelijck in broeders ende susters deijlinge behoort te geschieden ... (21-1-1679)

 

152v. Anthonis Wouters Verbiesen tegenwoordigh schepen tot Leende ende verclaerde wettelijck te emanciperen ende sijn selffs heer ende meester te maecken ende dien volgende vuijt sijnen broode te setten sulcx hij doet mits desen Wouter Anthonis Verbiesen sijnen soon soo dat hij met sijn coopmanschap winst ofte verlies dat hij tegenwoordigh is doende ofte naermaels nogh sal doen geen part ofte deel begeert te hebben ofte te lijden maer laet alles tot sijnen behoeff ofte last, daer van mits deser renuntierende alls op verbant als naer reght ... (22-1-1679)

 

153. [oud 143] Jan Peeter Willems inwoonder tot Heese voor hem selven ende Willem Jacob Delen vuijt crachte van procuratie hem gegeven ende verleent bij Hendrick Peeter Willems soldaet onder het regiment van den heer Cassipiopijn companie vanden heer Bronckhorst omme te mogen doen t'gene hier naer is volgende vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (12-1-1679) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Michiel Willem Gobbels een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen ontrent het Heijligh Cruijsken onder de Middeldromthiende tot Eijmerick prochie van Heese, tusschen 1. Lijsbeth weduwe Joost Jan Geerits met hare kinderen ende Paulus Smidts 2. Jan Jan Geerits [doorgehaald Wouter Snoecx] ende het onmondigh kindt van Sijn Jan Swuesten 3. den waterlaet 4. eenen gemeijnen ackerwegh ... (25-1-1679)

 

153. Evert meerderjarich soone Geerit Smulders,

Marie oock eene meerderjarige dochter Geerit Smulders voorst. geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen,

Willem Hendrick Vervlaessen man ende momboir Catelijn Geerit Smulders sijne wettige huijsvrouwe,

Hendrick Jan Geven als grootvader ende Evert Geerit Smulders als oom van het onmondigh kindt van Abraham Hendrick Geven verweckt bij Anneken Geerit Smulders sijne wettige huijsvrouwe, ende alsoo beijde als bloetvoughden ende wettigh geede momboiren over het voorst. onmondigh kindt,

ende hen in dese daer voorens fort ende sterckmaeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt gesamenderhandt ten hooghsten ende voor alle man, wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Janssen van Mierlo henne mede erffgenaem, een huijs met de helft van het aengelagh soo als het selve affgepaelt sal worden groot ontrent ses roeden onbegrepen der maeten gelegen inde Leenderstraet tusschen 1. de straet 2. het onnmondigh kindt Abraham Hendrick Geven 3. Geerit Thijssen 3. Anthonisken weduwe Jacob Peeter Bitters met haere kinderen.

Item alnoch d'eene helft van een parceeltgen ackerlandts genaemt den Bergh ter plaetsse voorst. gelegen de sijde neffens Sijken Mes erve, soo het selve affgedeelt sal worden groot ontrent [.]e copsaet, tusschen 1. het onmondigh kindt Abraham Hendrick Geven d'welck hier tegens affgedeelt moet worden 2. Sijken weduwe Anthonis Verstappen met hare kinderen 3. Arien van Puth 4. Jacob Smulders ... vuijtgenomen dorps commer metten wegh t'eijnden loopende over het parceeltgen geaemt den Bergh hier toe behoorende ... (30-1-1679)

 

154. [ook oud 143] Hendrick Peeter Willems soldaet onder het regiment van den heere Cassiopijn companie vanden heer Bronckhorst ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelicjk ende erffelijck vercoght Jan Joost Dircx inwoonder tot Heeze een parceel ackerlandts gelegen ontrent den Meulsdries inde Houbraecktiende prochie van Heeze tussen 1. Geerit Joost Dircx 2. Goort Dircx 3. den Meulsdries genaemt ofte den wegh daer tussen beijde loopende 4. Hendrick Peeters ... (1-2-1679)

 

154. Jan Paulus geassisteert met Paulus sijnen wettigen soone, ende Lijsbeth sijne meerderjarige dochter, die oock geassisteert is met eenen bijstaende momboir in desen, verclarende de naervolgende vercoopinge van hennen voorst. vader te approberen ende van werden te houden, ende hebben alsoo gesamenderhandt, wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Thonis Joosten, een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen inden gehuchte genaemt Houdt onder de jurisdictie van Heeze ende Leende gehoorende tusschen 1. den cooper 2. de kinderen Hendrick Coolen 3. den cooper 4. de weduwe Peeter van Gastel ... (25-1-1679)

 

154v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Aert Dielis vander Heijen, een parceel groesen genaemt den houdt, groot ontrent derdalff vaetsaet, gelegen inden gehuchte genaemt Houdt onder de jurisdictie van Heeze ende Leende gehoorende, tusschen 1. Hendrick van Hove 2. Jan Peeters Geeven 3. de Dommel 4. Philips Anthonis ...

 

154v. Jacob de Werdt ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloedt wettelijck vernadert ende onderstaen den coop van een parceel beemptgroesen groot eenentvijftich roeden genaemt den Kievit, gelegen aende Schammerstraet onder die prochie van Leende als Lenart van Pelt in coope vercregen hadde van Trijntjen Janssen lestnaergelaten weduwe Jacob Willem Verhagen volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (12-3-1678) ende den cooper sijne volle cooppeningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht ... (2-2-1679)

 

154v. Jacob de Werdt ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloedt, wettelijck vernadert ende onderstaen, den coop van een parceel ackerlandts, gelegen inde Breetvennen groot ontrent vijff copsaet onder die prochie van Leende als Peeter Peeter Bacx in coope vercregen heeft van Trijntjen Janssen weduwe Jacob Willem Verhagen volgens den transportbrieff daer van sijnde van date den (12-3-1678) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbend, is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht ... (6-2-1679)

 

155. Geertruijt Bastiaens naergelaten weduwe Philips Huijberts geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen hare tochte van allen de gronden van erven alhier tot Heese gelegen, ter plaetse genaemt Strabrecht ende daer ontrent, bestaende in d'een helft van een parceel groesen, groot stijff anderhalff vaetsaet, tusschen den Rul ende Strabrecht gelegen, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den achtersten Schaeracker ter plaetsse voorst. gelegen, item alnoch een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet sijnde het vierdepart vanden Leuracker, inden Houbraeckthiende gelegen, werdende allen dieselve hier onder inde vesten met henne reengenoten geexpresseert, ende dit alles tot behoeve van haere twee onmondige kinderen met de voorst. Philips Huijberts verweckt .. .(11-0-1679)

 

155. Peeter Jacobs, ende Geerit Hendricx beijde als wettige geede momboiren over de twee onmondige kinderen wijlen Philips Huijberts verweckt bij Geertruijt Bastiaens sijne wettige huijsvrouwe, vuijt crachte van wettich decreet bij mijne heeren den drossardt ende schepenen op hodie vonnisselijck verleent ons schepenen seer wel kennelijck, ende de renuntiatie der tochte bij der onmondige moeder daer op gevolght, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heeze gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Jenneken Bastiaenssen d'eene helft van een parceel beemptgroesen d'wers op de sijde suijtwaerts, groot stijff anderhlaff vaetsaet gelegen tusschen den Rul ende Strabrecht onder die prochie van Heese, tusschen 1. de coopersse hier tegens opgedeelt 2. Peeter Joosten ende Hendrick Tielens 3. een groote Sigge toecomende Goort den Decker 4. Geerit Joosten met meer andere ... vuijtgenomen dorps commer ende metten wegh over Hendrick Tielens erve ...

 

155v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Thonis Paulus een parceel ackerlandts groot ontrent anderhlaff vaetsaet, genaemt den achtersten Schaeracker, gelegen tot Strabrecht ter plaetsse genaemt het Feester onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Geerit Cornelis 2. Catelijn weduwe Jan Geerits met haere kinderen 3. Anthonis Bocx 4. de straet ...

 

155v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Hendrick Bouwen een gerechte vierdepart in ende van een parceel ackerlandts genaemt de Leur de achterste cavel, groot ontrent een vaetsaet, gelegen inde Leuren onder de Houbraeckthiende onder de prochie van Heeze, tusschen 1. Aert Jacobs erffgenamen 2. den cooper 3. Hendrick Reijmen eenen wegh 4.d erffgenamen Jan Swuesten ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver twee oirt jaerlijcke grontchijns staende int geheel parceel waer van dit een gerechte vierdepart moet gelden, metten wegh die dit parceel te lancx over de andere cavelen hier van gedeelt moet hebben ...

 

156. [oud 145] Adam Geerit Dommels,

Peeter Princen hem fort ende sterck maeckende voor Jan Geerit Dommels sijnen behoutsoone [schoonzoon] als daer van hebbende mondelinge last ende procuratie,

Hendrick Geerit Dommels,

Marij Geerit Dommels wesende meerderjarigh met eenen bijstaende momboir in desen geassisteert

Elisabeth Geerit Dommels met eenen bijstaende momboir in desen,

Willem Geerit Dommels,

Jenneken Geerit Dommels geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen,

Goort Geerit Dommels wesende

alle aghtergelaten kinderen ende erffgenamen van wijlen Geerit Jan (Driessen) Dommels haeren vader verweckt bij Anneken Hans Bax sijne gewesene huijsvrouwe ende hebben alsoo gesamentlijck in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen de erffgoederen bij henne voorst. ouders aghtergelaten ende met der doodt ontruijmt

 

A: ende bij welcke deelinge te deel is gevallen Adam Geerit Dommels inden eersten het Driessenbeemtjen inde Elsen gelegen, item alnogh den Molendijck gelegen aen het Hollenstraetjen, item alnogh den Hoevenacker

 

B: Peeter Princen hem fort ende sterck maeckende voor Jan Geerit Dommels sijnen behoutsoone [schoonzoon] is te deel gevallen inden eersten eene rente aende gemijnte van Heeze staende, item alnogh dat Wullenheijtvelt, item alnogh den halven Baleman van Heercken Hansen te langhs op wesende dese cavel vrij van den sijns dewelcke de andere cavel dragen moet

 

C: Hendrick Geeraert Dommels is te deel gevallen inden eersten het Voorsteijndt neven Heijl van Brugh erve gelegen, item alnogh dat Binnevelt neffens erve Tonis Daems inde Binnevelden gelegen, item alnogh den Smeel gelegen inde Smelen

 

D: Marij Geerit Dommels geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten het Snoijenbeemtjen gelegen inde Papenbeemden neven het Lanckvelt, item alnogh den Langenecker aghter de Heeskercke gelegen, item alnogh Marij Maijen Baleman gelegen inde Balemans neffens erve Adam Geerit Dommels

 

E: Elisabeth Geerit Dommels geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten de schuer met het halff aengelagh de sijde neffens Goort Geerits lants te langhs op even groot vuijtgenomen dat dese cavel eenen voet breet te langhs doort gelagh met den ecker meer moet hebben op conditie dat het huijs daer over sal wegen tot dat het op sijn eijgen cavel can comen, item alnogh dat halff Euselsheijtvelt de sijde neffens Jan Wouters lant, item alnogh de Rosset gelegen inde Rosseden neffens erven Jan Hendrick Maes

 

F: Willem Geerit Dommels is te deel gevallen inden eersten het huijs met het halff aengelagh de sijde neffens Geerit Souwen kant ende sal dese cavel ofte de helft van het gelagh een voet moeten missen van vooren tot aghter toe op conditie dat dit huijs over de schuer ofte de plaetse daer van sal mogen wegen soo langh als het op sijn eijgen cavel compt ende sal de plaets die tussen het huijs ende schuer teijt van geen van beijde de cavelen mogen betimmert ofte benaut worden, item alnogh het Engelsdriesken neven Wouter Joost Elsen erve gelegen

 

G: Jenneken Geerit Dommels geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten een parceel den Vendries gelegen aende Venne neven erve Ardijn Joost Coppen, item alnogh den Nerenacker aende Smeel gelegen nevens erve Jan Souwen, item alnogh den hlaven Baleman wesende de cavel daer sijns in staet te langhs op

 

H: Goort Geerit Dommels is te deel gevallen inden eersten het Mijsenbeemtjen gelegen aende Venne neffens erve Lijn weduwe Frans Coox, item alnogh den Patacker neffens erve Vrijs Hollen, item alnogh dat halff Euselsheijtvelt de sijde neffens de heij ...

mits conditie dat den paghtcijns als andere lasten elck in sijn parceelen staende het selve daer in sullen moeten houden ende malcanderen de aghterstellige paghten cijnsen te helpen bij betalen ende winnen, ende malcanderen te moetn wegen ten naesten velde ende minste schade so oende gelijck in susters ende broeders deijlinge behoort te geschieden ... (18-2-1679)

 

157v. Mattheeus Willem Thijs, Niclaes Willem Smulders ende Wouter Janssen van Dommelen heijligeestmeesteren des dorps Heeze ende alsoo indier qualiteijt als evicteuren vuijt crachte van henne gedane evictie hebbende de solemniteijten daer toe gerequireert behoorlijck naergecomen ende geobserveert blijckende bij de actens daer van sijnde alhier ter secretarije berustende, ende hebben alsoo midts drie voorgaende sondaghse proclamatien van veerthien tot veerthien dagen soo alhier voor der kercke als ter puijen binnen s'Hertogenbosch behoorlijck gedaen voor den achterstel eender rente van thien gulden sjaers, ende tweehondert gulden capitael ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Peeters van Meel, het naervolgende hen geevinceert onderpant, toebehoort hebbende, Michiel Adriaens wesende een parceel beemptgroesen groot ontrent twee vaetsaet, gelegen inde Elsen onder die prochie van Heese, tusschen 1. Aeltjen weduwe Jan Wouters Verbiesen 2. d'erffgenamen Caspar Abrahams de Lauwre ende de weduwe Peeter Jan Thijs 3. d'erffgenamen Michiel Adriaens 4. de rieviere genaemt de Aa ... (28-2-1679)

 

158. de vercooperen in qualiteijt als voor namentlijck Matteeus Willem Tijs ende Wouters Janssen van Dommelen hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Niclaes Willem Smulders hennen mede heijligeestmeester een parceel ackerlants groot ontrent wee vaetsaet gelegen aghter de kercke tot Heeze prochie van Heeze tussen 1. Lijsken Jan Goorten 2. den Hoolenwegh 3. Willem Claes Vesters 4. Lijsken Jan Coppen ...

 

158. Peeter Peeters van Meel ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Matteus Willem Tijs, Niclaes Willem Smulders ende Wouter Janssen van Dommelen als proviseurs der tafel des heijligeests tot Heeze ende die naer hen heijligeestmeesters sullen wesen ende sulcx tot behove vanden selven heijligeest een jaerlijcken ende erffelijcken sijns van aght gulden negen stuijvers jaerlijcx alle jaer te gelden ende te betalen opd en derden december waer van den eersten paght sal comen te vervallen den (3-12-1679) in ende vuijt een parceel beemtgroesen genaemt de Elsen gelegen inde Elsen onder de prochie van Heeze groot ontrent twee vaetsaet tussen 1. Aeltjen weduwe Jan Wouters Verbiesen 2. d erffgenamen Caspar Abrahams de Louwwre ende de weduwe Peeter Jan Tijs 3. d erffgenamen Michiel Adriaens 4. de revire genaemt de Aa,

item alnogh in ende vuijt een parceel beemtgroesen genaemt dat Dijckvelt aen den Venderdijck prochie van Heeze gelegen tussen 1. Jacob Geeraerts van Velthoven 2. Hendrick Tonis van Gogh 3. Adriaen Aert Wespen 4. den Venderdijck soo hij seijde wesende los ende vrije vuijtgenomen dorps commer ende een oort grontchijns aenden heere alhier ... losbaar mette somme van hondert negenentsestigh gulden met alle de verloopen paghten ten tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt staende .. (28-2-1679)

3-2-1705 compareerde Peter Delis Coppen ende Wouter Geerits tegenwoordige heijligeestmeesters des dorps Heese diewelcke bekennen van dese neffenstaende rente met den intrest van dien door Hendrick en Joost soonen Peter van Meel voldaen te sijn, ende alsoo de goederen van den voornoemde Peter van Meel voor de gemelde twee soonen met consent van ons ende verdere crediteuren sijn vercoght geworden maer daer van formeel niet is gecomen, dat sij costen betaelt worden, soo hebben wij bij moderatie ten overstaen van drossard en schepenen maer ontfangen hondert vijfenvijftigh gulden, ende consenterend daerom inde cassatie deses

 

158v. Jacob Jansen van Litsenborgh inwoonder tot Heeze evicteur vuijt craghte sijnder evictie hebbende de solemniteijten daer toe gerequireert behoorlijck geobserveert ende naergecomen blijckende bijde acten ende relasen daer van sijnde alhier ter secretarije berustende ende heeft alsoo in dier qualiteijt mits drie voorgaende sondaeghse proclamatien van veertien tot veertien dagen soo alhier voor der kercke tot Heeze als ter puijen binnen s'Hertogenbosch behoorlijck gedaen voor den aghterstel eender rente van ses gulden jaerlijcx ende hondert gulden capitael ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercoght Passijn Janssen sijns evicteurs huijsvrouwe dit naervolgende sijn geevinceert onderpant toebehoort hebbende Luijcas Hendrick Dircx van Velthoven wesende een parceel ackerlants genaemt de Oude Voort groot ontrent derdehalff vaetsaet ter plaetsse genaemt het Mechelen gelegen onder de prochie van Heeze tussen 1. Willem Claes Vesters 2. Willem Eijmert 3. Adriaen de weduwe Phlips Guijens met hare kinderen 4. den Lijckwegh ... (1-3-1679)

 

159. Marije doghtere Frans Bluijssen in sijnen leven schepen deser heerlijckheijt Heeze ende Leende weduwe wijlen Jan Dirck Beelen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert de heer Hubertus de Rooij der reghten licentiaet binnen Eijndhoven alsulcken rente van tien gulden jaerlijcx met alle de openstaende intresten als wijlen Andries Frans Swuesten hadde verlopen ende vercoght voor schepenen van Heeze ende Leende van date (3-3-1628) aen wijlen Wouter Willem Bluijssen ende Jenneken weduwe Jacob Willem Bluijssen te samen volgens den rentbrieff daer van sijnde ondert[.] Arent Melchiors ons in originale geblecken de voorst. constituants (soo sij verclaerde) alsnu in eijgendom toecomende als haer naer de doode van hare ouders in haren weduwelijcken stoel aengecomen ende de voorst. transportante in qualiteijt als voor heeft op den origineele constitutiebrieff met alle de verloopen paghten ofte intresten ende treght van evictie bij de transportante vuijt craghte van desen voorst. brieff begonst tot behoeve van den getransporteerden helmelinge vertegen ... (2-3-1679)

 

Jan Cleverts, Jan den Cuijper man ende momboir Jenneken Cleverts sijne huijsvrouwe,

Peeter Cleverts, Gielen Hendrick Cleverts [volgens inhoudsopgave op 3v. allen erfgenamen van Hendrick Clevers] ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Frans Hendrick Pompen een parceel beemtgroesen tot Oisterick inde Cortbruggen gelegen prochie van Leende tussen 1. den cooper 2. Anneken Jacob Strijbos 3. de reviere genaemt de Aa 4. Geerit Hollen ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen halven stuijver grontcijns daer in staende te betalen aen heere van Heez ende Leendemet den wegh daer tijden door gaende ... (16-3-1679)

.. voldaen te sijn van Hendrick en Joost soone Peter den Mulder en alsoo de goederen van de voornoemde Peter met consent van ons de voornoemde soonen sijn vercoght worden maer daer van soo veel niet gecomen dat de schuldenaren conden betaelt worden, soo wij bij moderatie ten overstaen van drossard en schepenen daer van maer ontfangen 150 gulden] dit bovenstaende is bij abuijs gestelt

 

160. Anthonis Gielen Coppen ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Ieven Marten Melchiors een parceel ackerlants genaemt het Heeservenackerken groot ontrent een vaetsaet gelegen ontrent het Heeserven tussen 1. Metjen Janssen met hare kinderen 2. den cooper voorst. 3. Aelcken weduwe Jan Wouters Verbiesen 4. aen het klijn heijcken ... (17-3-1679)

 

160. Jan Dirck Bax ende Jan Bluijssen inden name ende als wettige geede momboiren van Anschelmus Ansems als wesende nogh minderjarigh als hebbende mondelinge last van den selven ende hen daer voorens mits desen fort ende sterck maeckende ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Jacob Strijbos seecker sijns vercoopers portie in het aengelagh van Jan Ansems sijnen vader groot ontrent vijfftehalff copsaet gelegen ontrent de kercke tot Leende tussen 1. Willem Bitters 2. Jan Ansems sijnen broeder 3. de gemijnstraet 3. Geertruij Jan Ansems ... (22-3-1679)

 

160v. Sara Jan Ansems geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Gielen Arien Raessen seecker parceel beemtgroesen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Strijp prochie van Leende tussen 1. Hendrick Jan Ansems 2. Geertruij Jan Ansems 3. de reviere genaemt de Aa 4. Marten Sissen ... (27-3-1679)

 

160v. Lijsbet meerderjarige doghter Willem de Kneuter inwoondersse tot Leende geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen soo voor haer selven als mede vuijt craghte van wettige procuratie haer gegeven ende verleent bij Hendrick Willem Bitters lindeweever op den dorpe de Ketel, Pieter Willem Bitters drooghscheerder tot Rotterdam beijde kinderen van Willem Hendrick Bitters ende Anneken Govaerts Vossen tsamen verweckt, Jan Willem de Kuijter [de Kneuter] inwoonder tot Leende ende hem sterck maeckende ende de rato caverende voor Marije Willem de Kneuter sijne minderjarige suster woonende tot Delft alles omme te mogen doen tgeene hier naer is volgende vuijtwijsens de voorst. procuratie daer van sijnde gepasseert voor den notaris Nicolaes van Cleeff ende seeckere getuijgen binnen de stadt Rotterdam residerende van dato den (13-2-1679) bij ons schepenen gesien ende gelesen, Lijsbet Willem Bitters inwoondersse tot Leende huijsvrouwe van Mattijs Jan Joordens als daer van mondelinge last hebbende soo sij verclaerde geassisteert met Goort Dircx Verweerdingen inwoonder tot Leende die hem in desen niet alleen voor de voorst. Tijs Jan Joordens maar oock voor Gooijaert Willem den Knuijter nogh onmundigh wesende ende waer van hij is wettige geede momboir ende daer en boven alnogh voor allen de voorst. vercooperen fort ende sterck maeckende ende alsoo in dier qualiteijt erffgenamen van Jenneken Fossen henne geweesene moije ende hebben alsoo wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Dirck Bax een parceel ackerlants genaemt deat Swartlant groot ontrent vijff copsate gelegen odner Boshoven prochie van Leende tussen 1. de gelijcke kinderen van Hendrick Driessen 2. imant van de kinderen van Joost Coppen 3. de gemijnstraet 4. scherp vuijtloopende ... (29-3-1679)

 

161v. de vercooperen in qualiteijt als voor ende hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Peeter Jan Belien een parceel ackerlandts genaemt dat Ront Vaetset groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Looffvennen onder Boshoven prochie van Leende 1. Tijs Jan Joordens 2. Dirck Nooten met meer andere 3. de kinderen Jan Ruevens met meer andere 4. Frans den Smeth...

 

161v. de vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Tijs Jan Joordens den mede vercooper een parceel ackerlants genamet dat Breetven gelegen inde Breetvennen groot ontrent een halff vaetsaet onder de prochie van Leende gelegen tussen 1. Wouter Delen 2. de kinderen Wouter Goort sVossen 3. Wouter Delen 4. Goort Bull ...

 

162. de vercooper in qualiteijt alsvoor ende hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Hendrick Jacob van Asten een parceel ackerlants genaemt het Hanneneijnde gelegen onder de Leenderstraet ggroot ontrent vijff copsaet tussen 1. Goort van Pelt 2. Aert Grieten met meer andre 3. de straet 4. de weduwe Geerrit Mijnens ...

 

162. Lijsbeth Dielis Delen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Wouter Bernaerts een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet genaemt de Stincxse Heij gelegen Ginderover achter den Boel onder die prochie van Heese tusschen 1. Jacob Joosten 2. Hendrick Jan Claus 3. Jan Teeussen 4. Claes Faessen ... vuijtgenomen eenen stuijver twee oirt jaerlijcke grontchijns ende dorpscommer ... (5-4-1679)

 

162v. Jan Gielen Schaghten ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Matteeus Willem Tijs ende meester Willem Aelberts kerckmeesteren tot Heeze ende die naer hen kerckmeesteren sullen wesen ende sulx tot behoeve vande kercke van Heeze eenen jaerlijcken ende erffelijcken cijns van vijff gulden vijff stuijvers jaerlijcx alle jaer te betalen op den aghsten aprill waer van den eesten paght sal comen te vervallen den (08-04-1680) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel driesgroesen genaemt den Laerstuckdries groot ontrent anderhalff vaetsaet onder de prochie van Heeze gelegen tussen 1. het onmundigh kint van Jan Hendrick Matteeussen 2. den waterlaet genaemt den Soegraff 3. de straet 4. Gielen Willems Gobbels.

Alnogh in ende vuijt een parceel ackerlants genaemt dat Hooghtjen groot ontrnet een vaetsaet onder den Rull prochie van Heeze gelegen tussen 1. de kinderen van Delis Senders 2. Jenneken Vrijs Willems 3. Geerit Joosten met meer andre 4. Jan Peeter Willems ... vuijtgenomen dorps commer behalven dat het Hooghtjen alnogh belast is twelff stuijvers ende eenen halven aende heijligeest van Heeze jaerlijcx ... losbaar met de somme van hondert gulden ... (8-4-1679)

20-4-1697 Willem Anthonis Daems tegenwoordigh kerckmeester tot Hees bekent dat Servaes Peeters met Marie sijn vrouwen suster aen hem dese rente hebben gelost ende betaelt metten verloopen intrest van dien, ergo consenteert inde casssatie in oirconden etc.

 

163. Cornelis Daems ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Matteeus Tijs ende Claes Willem Smulders als proviseurs der tafel der aermen tot Heeze ende die naer hen aermeesteren sullen worden ende sulcx tot behoeve van de voorst. tafel der aermen eenen jaerlijcken ende erffelijcken cijns van twee gulden vijfftien stuijvers jaerlijcx alle jaer te betalen op den eersten dagh meij waer van den eersten paght sal comen te vervallen den (1-5-1680) ende die te heffen ende beuren in ende vuijt een parceel driesgroesen genaemt de Bleeck gelegen tot Creijll prochie van Heeze tussen 1. den vercooper 2. idem 3. sHeeren aert ofte heijde 4. idem ... losbaar mette somme van vijfftigh gulden ... (19-4-1679)

 

163v. Dielis Hendricx inwoonder tot Heeze, vuijt craghte van procuratie hem gegeven ende verleent bij Willem Scheffers soldaet onder het regiment Guardes te voet van sijn ho: den heere prince van Orange onder de compagnie vanden grave van Horenberch als mannelijck momboir van Jennetje Vriese sijne wettige huijsvrouwe, omme te mogen doen t'gene hier naer is volgende, vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde onder eijgen hantteecken vande voorst. Willem Scheffers, gepasseert voor den notaris Eijbert vander Pijl openbaer notaris bijden ed: hove van Hollandt geadmitteert binnen s'Gravenhage residerende van date den (3-4-1679) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Lijsbeth Jan Slauwers inwoondersse tot Heese dese naerbeschreven parceelen van erven alle onder die prochie van Heese gelegen den voorst. constituant wegens sijnder huijsvrouwe aengecomen bij doode ende overlijden van Vreijs Willemssen van Weerd ende Adriaentje Dielis haere ouders als te weten een parceel ackerlants groot ontrent negen copsaet genaemt den Soeuacker tusschen 1. Geerit Joost Dircx 2. Anneken Willems 3. Willemken weduwe Dielis Sanders met haer kinderen 4. den Soeugraff.

Item alnoch een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt het Hooghtjen tusschen 1. Jan Schaften 2. Peeter Joosten 3. Joost Joosten 4. Matthijs Janssen, Geerit Joosten met meer andere.

Item alnoch een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet genaemt d'Elsvinckel, tusschen 1. d'erffgenamen Adriaen Jacobs van Velthoven 2. Jan Ceelen 3. de rievire genaemt de Aa 4. Hendrick Snoecx.

Item alnoch een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet genaemt den Laerstuckdries groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Jan Slauwers 2. d'erffgenamen van Hendrick van Gastel 3. den Sougraeff 4. Geerit Anthonis Wouters.

Item alnoch een huijsken met een cleijn hoffken groot ontrent een copsaet ofte soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne palen ende limiten gelegen is, tusschen 1. Anthonis van Gastel 2. Marten Geldens 3. de straet 4. scherp vuijtloopende ...

vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van tweehondert gulden capitael gaende vuijtte voorst. goederen aen Martinus Geerits die de getransporteerde t haren laste is nemende met oock den grontchijns vuijtte voorst. goederen gaende ... (11-5-1679)

 

164. Corstiaen Geerlincx inwoonder tot Riel ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Willem Thonis Heese ende Peeter Jaspars beijde als wettige geede momboiren over de twee voorkinderen,

Huijbert Anthonis ende Jan Willems beijde als wettige geede momboiren over de twee naekinderen respective bij Peeter Aerts verweckt soo bij sijne eerste als tweede huijsvrouwe ende sulcx tot behoeve vande vier onmondige kinderen, eene schepengeloofte van hondert gulden capitael ende vijff gulden jaerlijcx van intrest op ende ten laste van Tielen Hendrick Tielens ende sijne goederen, gelovere volgens de geloofte daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heese ende Leende van date den (16-4-1664), ende den transportant heeft opde voorst. schepengeloofte ofte acte daer van sijnde helmelinge vertegen tot behoeve vande voorst. onmondige kinderen ... onder expresse conditie dat hij t'sijnen eijgen behoeve ende provffijt is reserverende, daer van noch twee jaeren intrest te mogen trecken waer van het eene sal vervallen den (16-4-1680) ende het tweede een jaer daer naer, ende dan voorders totte restitutie toe sullen de selve intresten loopen ende comen te vervallen te prvffijte vande voorst. vier onmondige kinderen ... (23-5-1679)

 

164v. Jan Janssen Belien inwoonder tot Leende ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Frans ende Jan gebroederen soonen Hendrick Geven eenen jaerlijcken ende erffelijcken cijns van ses gulden vijff stuijvers jaerlijcx alle jaer te gelden ende te betalen op sinte Jan Baptistendagh inden midsomer waer van den eersten paght sal comen te vervallen op (24-6-1680) ende die te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff met den aengelagh groot ontrent drie copsaet gelegen aent Hanneneijnde prochie van Leende tussen 1. Geerit Hannen 2. de gemijn straet 3. den Kerckpat 4. de weduwe Geerit Claessen. Item alnogh in ende vuijt een parceel ackerlants ten plaetse voorst. gelegen tussen 1. Jacob Jan Potters met meer andere 2. den Kerckpath 3. Frans Luijcas 4. de gemijn straet .. .losbaar met de somme van hondert vijffentwintigh gulden ... (12-6-1679)

16-1-1687 Frans Hendrick Geven en Wouter Jacob van Asten die verclaert actie off volmacht te hebben van Jan Hendrick Geven sijnen swager niettemin hem daer voorens sterck maeckende bekennen dat Jan Janssen Belien aen hen dese rente van ses gulden vijff stuijvers hebben gelost ende geschoten metten intreste van dien vuijtgenomen dat hij daer van onder hem heeft gehouden de somme van twelff gulden onder hem door Anthonisken weduwe Jacob Bitters beslagen die hij bereet is t'allen tijden te sullen tellen als hem het voorst. beslch wort affgeweirt en verclaert de voorst. Wouter Jacob van Asten hem dienaengaende altijt te sullen ontheffen onder verbant als naer recht en is dese met consent van de crediteuren voorst. gecasseert in oirconden etc.

20-7-1687 compareerde Geertruij [Jacob Bitters] dochtere Tonisken Engelen dewelcke bekende de neffenstaende twaelf gulden ontfangen te hebben

 

165. Libbeken Joost Coppen naergelaten weduwe Hendrick Jan Goossens geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt craghte van testamente bij wijlen haeren voorst. man saliger gemaeckt voor schepenen van Heeze ende Leende van date den (30-3-1662) inhoudende eene clousule onder andere als volght: "comende voorts tot dispostie van henne tijttelijcke goederen hen als vooren verleent waer ende op wat plaetsen die gelegen sijn ende van wat sijde ofte cant die gecomen moghten sijn egeen van allen vuijtgeschijden soo wel de gronden van erven als erffhaeffelijcke meubelen daer van maecken sij testateuren reciproche d'een den anderen ende den langhslevende van hen beijden vrije heer ende meester om allen de voorst. goederen niettegenstaende deselve int gebruijck bij provisie aen haere kinderen sijn overgegeven te mogen vercoopen veralieueren transporteren belasten ende beswaren ende sijnen ofte haeren vrijen wille daer mede te doen min ofte meer dan oft sij beijden inden leven waren oock daer van te mogen disponeren naer wil ende believen van den langxlevende noghtans gereserveert de legitime portie van henne t'samen verweckte wettige kinderen," bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Cornelis Geerits alias Nelemans een parceel beemtgroesen groot ontrent derdehalff vaetsaet gelegen inde Hulsbroecken onder de prochie van Leende tussen 1. de kinderen van Jan Vrint 2. Jan den Cuijper 3. Joost Geerits den Snijder 4. de reviere genaemt de Aa ... (22-7-1679)

 

165v. Aert vander Heijden als man ende momboir van Luijtjen Dries Ruevens sijne wettige huijsvrouwe, Antonette Dries Ruevens geassisteert met eenen bijstaende momboir wesende meerderjarigh, Maria Dries Ruevens oock meerderjarigh mede geassisteert met eenen bijstaende momboir, alle wettige doghteren van Andries Ruevens verweckt bij Marije Tonis sijne gewesene huijsvrouwe, ende hebben alsoo in dier qualiteijt met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt alle de erffgoederen bij henne voorst. ouderen aghtergelaten ende met der doot ontruijmt

 

A: ende bij welcke deelinge bij lootinge is te deel gevallen den voorst. Aert vander Heijden als man ende momboir van Luijtjen Dries Ruevens dese naervolgende goederen tot Tongeren gelegen, inden eersten huijs hoff met den aengelagh groot ontrent de vier loopenseat gelegen aldaer inde Kuijlenstraet ende moet dit pant jaerlijcx betalen aen rentmeester Donder eenen gulden tien stuijvers geestelijcke paght met den sijns te betaelen aen den heere van Helmont soo veel daer in is staende, item alnogh het Willighackerken groot ontrent een vaetsaet gelegen ontrent de plaetse alsvoor, item alnogh een parceel ackerlants gelegen inden Ouwen Bergh groot ontrent twee vaetsaet ende een copsaet, item alnogh de twee Kuijlenbeemden groot tsaemen ontrent de vier loopensaet, item alnogh een groesvelt genaemt de Breije groot ontrent anderhalff loopensaet mede gelegen tot Tongeren alsvoor, item alnogh den dries met den driesacker gecomen van Aeriecken Ghijssen groot ontrent vijff loopensaet ende een halff dit pant lijt inde Sesgehuchten tot Hout jurisdictie van Heeze ende Leende ende is belast met drie stuijvers grontchijns aenden heere van Hees ende Leende mits conditie dat dese cavele sal genieten vuijt de kavel van Hout drie hondert ende tseventigh guldens eens ende deselve penningen binnen den tijt van twee eerstcomende jaeren te restitueren aen den voorst. Aert vander Heijen ende betalende middelentijt daer van den intrest tegens vier gulden ten hondert jaerlijcx ofte indien sij de penningen eerder wil restitueren sal tot haeren believen vrij staen

21-10-1688 compareerde Aert Verheijde ende bekende mits de drie hondert tseventich gulden meten verloopen intrest inde neffenstaende deelinge ten volle ontfangen te hebben van Jan Dielis de Greeff consenterende derhalve int casseren, in oirconde etc

 

B: Antonette Andries Ruevens geassisteert met eenen bijstaende momboir is te deel gevallen alle de goederen tot Nuenen gelegen bestaende in dese naervolgende parceelen inden eersten eenen acker genaemt de Strep groot ontrent een vaetsaet ende een copsaet, item alnogh twee ackers genaemt de leege Vel groot ontrent vierdehalff vaetsaet, item alnogh den halven Mortelbeemt groot ontrent de drie vaetsaet, item alnogh een parceel groesen genaemt den Raijheurck groot ontrent twee vaetsaet ende een copsaet, item alnogh een parceel beemtgroesen genaemt de Stralinckbeemt groot ontrent twee vaetsaet ende een copsaet, alle dese goederen liggen tot Nuenen, item alnogh eenen acker tot Hout gelegen inde Sesgehuchten groot ontrent drie vaetsaet ende een copsaet, item alnogh een heijtvelt onder Nuenen gelegen, item is alnogh ibj dese cavel geseth alle de renten ende obligatien inden voorst. sterffhuijse wesende beconden met de aghterstellige paghten ende die nogh verschijnen sullen bij haer te ontfangen ende in te vorderen monterende de voorst. rente ontrent tsamen int geheel elffhondert ende vijftigh gulden ende moet dese cavel nogh trecken vuijt het goet tot Hout onder Hees tien vande boste eijckeboomen te hacken daer het haer belieft

 

167. Maria Andries Ruevens geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen alle de goederen tot Hout gelegen bestaende in dese naervolgende goederen inden eersten huijs hoff met den dries int geheel daer aen groot ontrent seven vaetsaet ende een copsaet ende is belast met twee hoenderen met een derdedeel hoens aen den heere van Heeze ende Leende, alnogh anderhlaff spijnt rogge aenden rentmeester Donders, item alnogh een parceel ackerlants genaemt het Mettenackerken groot ontrent een halff vaetsaet gelegen ontrent de Stockackers, item alnogh een parceel ackerlants genaemt de Heijensmeel ontrent de voorst. plaetse gelegen groot ontrent ruijm een vaetsaet, item alnogh den Langenacker groot ontrent twee vaetsaet ende een copsaet, item alnogh den Aertsacker groot ontrent eenendertigh roeijen, item alnogh den Sontveltsacker van Aeriecken Gijsen gecomen ende moet dit pant sijnen wegh hebben over den dries van Aert vander Heijden, item alnogh een parceel groesen genaemt het Busselen inde Meelgront ontrent twee vaetsaet, item alnogh een parceel beemtgroesen genaemt den houw, item alnogh een parceel ackerlants aghter Jacob Vrijssen gelegen inde binnenackers groot ontrent vijff copsaet, item alnogh een parceel ackerlants genaemt de Sisskeel groot ontrent twee vaetsaet, item alnogh een parceel ackerlants genaemt Jan Tijssen acker groot ontrent drie vaetsaet min een copsaet leggende dese voorst. twee parceelen onderheeke mits conditie dat de kavel van Nuenen vuijt dese cavel sal trecken ende genieten tien vande beste opgaende eijckeboomen deselve te houwen daer het haer belieft, item moet dit lot ofte cavel alnogh restitueren vuijtkeren aende kavel van Tongeren de somme van driehondert ende tseventigh gulden binnen den tijt van twee jaeren betalende daer van vier gulden ten hondert jaerlijcx tot intrest ... (16-9-1679)

 

167v. Geertruij Jan Ansems geassiteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft bij forme van beleeninge wettelijck getransporteert aen Michiel Ariens een parceel beemtgroesen genaemt de Goortbeemden onder de prochie van Leende gelegen groot ontrent anderhalff vaetsaet tussen 1. Michiel Ariens beleender voorst. 2. Hendricxken Mansvelten 3. de reviere genaemt d'Aa 4. Jan ende Arien Cissen ... midts conditie dat de voorst. transportante het voorst. parceel sal mogen lossen binnen den tijt van seven eerstcomende jaeren aenvanck nemende sinte Marten eerstcomende (11-11-1679) ende expiereren wederom op eenen sinte Marten ende dat voor de somme van aghtenveertigh gulden ende ingevalle de voorst. geloversse deselve penningen binnen den voorst. gestipuleerden tijt niet conde weder geven soo sal het haer alnogh tot dien tijt toe vrije staen het voorst. pant ten hooghsten ende voor alle man te vercoopen mits den voorst. crediteur vuijt desen penningen eerst ende voor al te betalen den crediteur sal oock vermogen het Schaerhout op het voorst. parceel wassende binnen de seven jaeren eens te schaeren ... (26-9-1679)

 

168. Adriaen Flipssen ter eenre

ende Jan Marten Boogaerts met Mattijs Marten Boogaerts naergelaten kinderen van Marten Boogaert verweckt bij Hendrixken Flips Goort Jacops

ende hebben alsoo in dier qualiteijt als erffgenamen van Phlips Goort Jacobs ende Libbeken Mattijs Coensen wettelijck ende erffelijck geschijden ende gedeijlt alle de erffgoederen bij hen aghtergelaten ende metter doot ontruijmt

 

A: ende bij welcke deelinge den voorst. Adriaen Flipsen bij lootinge heeft aengenomen inden eersten het huijs met den aengelagh aen het Cruijs, item alnogh den acker aende Molenstraet neffens erve Lijsken weduwe Aert Hanssen, item alnogh den Sijmonsecker neffens erve Willem Anthonis Smulders inde Nieuwhoeven gelegen, item alnogh den Tijskensecker ter voorst. plaetse gelegen neffens 1. erve Lijsken Aert Hanssen 2. Hendrick Jacobs van Velthoven kinderen, item alnogh een parceel ackerlants genaemt den Tuijl groot ontrent derdehalff vaetsaet gelegen aende Oude Molen neffens 1. Jan Joost Snoijen [Snoeijen], item alnogh den ecker aende heijtvelden inde Nieuhoeven gelegen neffens 1. erve Wouter Michiel Schaghten 2. d'erffgenamen Goort Jan Bax, item alnogh het veltjen aghter Aert Hansen neffens Lijsken Hansen Oudevoort 1. Luijcas Joosten 2. idem 3. de waterlaet, item alnogh een parceel beemtgroesen genaemt de [.]ijt neffens erfennisse de erffgenamen Hendrick Goort Stoffels, item alnogh een parceel driesgroesen genaemt den Eghdendries neffens 1. erve Lijsken Aert Hansen, gelegen ontrent de Breeijcksestraet, item alnogh een parceel beemtgroesen genaemt het Papenbeemtjen gelegen inde Papenbeemden neffens 1. Marten Sijnen 2. Aericken [of Meriken] weduwe Jacob Tielen Cuijpers, item alnogh het hooghste veltjen gelegen inde Schaverden neffens erve 1. Jan Tijs Loots 2. d'erffgenamen Hendrick Goort Stoffels, item alnogh een heijtveltjen gelegen int Ovelsvelden, item alnogh een gedeelt int Heeserheijtvelt soo veel als hare kinderen daer in hebben gecompeteert, item alnogh een erffrente van tweehondert gulden capitael tot laste van Sijmon Hendricx woonende tot Someren met alle de verloopen intresten daer op ten aghteren staende

 

B: Jan ende Mattijs Marten Bogaerts beijde meerderjarigh naergelaten kinderen van Marten Boogaerts verweckt bij Hendricxken Phlips Goort Jacops is te deel gevallen inden eersten het halff huijs met den aengelagh ende halve schuer aende Hage waer van de erffgenamen Aericken Mattijs Coenssen d'ander helft sijn hebbende, item alnogh den Braeckecker gelegen inde Braeck groot ontrent vier vaetsaet, item alnogh den Heesterecker gelegen ontrent den Heester neffens 1. Lijsken weduwe Aert Hanssen, item alnogh een parceel ackerlants genaemt Robosacker groot ontrent stijff een vaetsaet neffens 1. d'erffgenamen Isack Melchiors, item alnogh een parceel beemtgroesen genaemt den Dijckbeemt groot ontrent twee vaetsaet neffens erve d'erffgenamen Ariecken Mattijs Coenssen, item alnogh een parceel beemtgroesen genaemt den Bulder gelegen inde Bulders neffens 1. erve Nijs Jeronimus 2. Jan Anthonis Smulders

mits conditie dat elck den cijns ofte paght in sijne parceelen staende sal moeten houden ende gelden ende alsoo nogh een seeckere geestelijcke rente tot laste van de voorst. deijlderen bevonden wort te betalen aen den rentmeester Donders van vier stuijvers drie oort jaerlijcx waer van ider de hellighte sal moeten betalen ende gelden ... (12-10-1679)

 

169v. Peeter Hermans inwoonder tot Leenderstrijp ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Janssen de Weert mede inwoonder aldaer eenen jaerlijcken ende erffelijcken cijns van drie gulden drie stuijvers jaerlijcx ende die te gelden ende te beuren op alderheijligendagh waer van den eersten paght sal comen te vervallen (1-11-1680) ende die te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff met den aengelagh gelegen tot Strijp onder de prochie van Leende groot ontrent een loopensaet tussen 1. de kinderen van Jacob Groenen 2. de gemijnt straet 3. idem 4. Willem Hendrick Vervlaessen ... losbaar met de somme van direntsestigh gulden ... (20-10-1679)

8-1-1699 Jan soone Jan de Werdt, inden name van Arieken Thijs weduwe Jan de Werdt en hem daer voor sterckmaeckende als daer van mondelinge last hebbende bekent dat Peeter Hermans de capitale penningen metten intreste van dien, deser rente van drie gulden drie stuijvers jaerlijcx aen sijne voorst. moeder heeft geschoten en alsoo dese rente affgelost en daeromme gecasseert en doorgeslagen, in oirconde etc.

 

170. Jacob Jan Sweers ende Cornelis Willem Clous beijde als wettige geede momboiren over Jacob ende Jan gebroederen soonen Geerit Sweers verweckt bij Appolonia Cornelissen sijne wettige gewesene huijsvrouwe ende hebben alsoo tsamen indier qualiteijt als momboiren vande voorst. twee kinderen wettelijck ende erffelijck geschijden ende gedeijlt de erffgoederen bij henne voorst. ouderen aghtergelaten ende met der doot ontruijmt

 

A: ende bij welcke deelinge bij lootinge te deel is gevallen inden eersten den voorst. Jacob Geerit Sweers een parceel genaemt den Halven Hoogendries gelegen tot Strabreght onder de prochie van Heeze neffens erve 1. Andries Gielens, item alnogh dat Gelucktdriesken groot ontrent een vaetsaet gelegen aende Voortstraet neffens erve mr. Paulus Smets, item alnogh den Ouevoortacker neffens erve 1. Caspar Abrahams kinderen met meer andere

 

B: Jan Geerit Sweers is bij lootinge te deel gevallen inden eersten den halven Ovelsbeemt gelegen inde Ovelsbeemden groot ontrent vijff copsaet neffens erve 1. Hendrick Raessen 2. Jan Matteeussen, item alnogh den Lilman groot ontrent een vaetsaet gelegne inde Middeldroomtiende tot Eijmerick neffens 1. Hendricxken weduwe Jan Daems, item alnogh eene erffrente van vijffentseventigh gulden capitael staende tot laste van d'erffgenamen van Jan Meeussen tot Crijll mits conditie dat elck den cijns in sijne panden staende sal moeten houden ende gelden ende het hout elck op sijnde erve staende sal behouden ... (20-10-1679)

 

171. Jan Anthonis woonende inde Meel man ende momboir van Voelcker Tonis Geerits ter eenre ende Geertruij Tonis Geerits geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ter andere sijde als erffgenamen van Tonis Geerits verweckt bij Lijsken Tonis sijne wettige gewesene huijsvrouwe ende hebben alsoo in dier qualiteijt met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende geeijlt alle de erffgoederen bij henne voorst. ouderen aghtergelaten ende met der doot ontruijmt

 

A: ende bij welcke deelinge te deel is gevallen Jan Anthonis inden eersten het huijs met den aengelagh de helft vooraen de keucken tot den want toe daer de schou staet den welcken elck halff sal repareren met het cruijthooffken voor aende deur ende alnogh den Smeel ackerhalff de sijde neffens de roeve vanden heere van Hees ende sla den wal dear bij blijven met den houtwas, item alnogh den Weeracker groot ontrent vijffterhalff copsaet neffens erve 1. den Weer 2. mijns heeren hoeff, item alnogh een parceel driessgroesen genaemt den Hoogendries 1. Anthonis Jan van Gael

 

B: Geertruij Tonis Geerits is te deel gevallen inden eersten het halff huijs met den aghtersten hoff, het huijs tot den want toe daer den schorsteen in staet den welcke sij halff sal moeten onderhouden, item alnogh den dries teijnden den aghtersten hoff gelegen groot ontrent vijff copsaet, item alnogh den voorsten Buijser gelegen aende Voot groot ontrent een copsaet, item alnogh den halven Smeel gelegen neffens Peeter Leenders erve, item alnogh het Hooghkempken groot ontrent anderhalff vaetsaet mits conditie dat sij malcanderen sullen moeten wegen ten aneste velde ende minste schade ende den put ende den oven tsamen altijt onbecront te gebruijcken ende den cijns in idersijn parceelen staende te houden ende betalen, ende alsoo dese goederen belast sijn met twee besondere renten ider van hondert gulden capitaels waer van ider de helft tot sijne laste sal moeten houden ende de intrest halff te betalen ... (20-10-1679)

 

171v. Willem Hendricx van Velthoven inwoonder tot IJsendijck,

Marie ende Margriet sijne meerderjarige susters oock kinderen vanden voornoemde Hendrick van Velthoven,

de voorst. comparanten soo voor hen selven als ieder int besonder hen sterckmaeckende voor Lijsbeth Hendrick van Velthoven henne minderjarige suster, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Geeriits van Velthoven henne oome een gerechte derde portie in ende van een parceel ackerlandts groot int geheel ontrent drie vaetsaet gemeijn ende onbedeelt liggende met Jan Tielens ende de kinderen Jan van Nuenen gelegen inde Steenacker tusschen Heeze ende Leende, tusschen 1. Joost Faessen van Son met meer andere 2. Ida Helden weduwe wijlen [leeg] met haere kinderen 3. Joost Breijers 4. Arien Aert Wespen ende d'erffgenamen wijlen Aert den Metsser ... (8-11-1679)

 

177. Jacob Hendrick Delis, Jan Aerts naergelaten weduwer Maijcken Hendrick Delis, Joost Jacobs in houwelijck gehadt hebbende Hendricxken Hendrick Delis, Elisabeth Hendrick Delis wesende meerderjaerigh geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen alle erffgenamen van Hendrick Delis verweckt bij Hendricxken Claes Joosten sijne wettige huijsvrouwe ende hebben alsoo met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt alle de erffgoederen bij haere voorst. ouderen aghtergelaten ende met der doodt ontruijmt

 

A: ende bij welcke deelinge te deel is gevallen inden eersten Jacob Hendrick Delis inden eersten het clijn huijsken met het gelagh gelijck de paelen gesteecken sijn met de schuer om binnen vier eerstcomende jaeren vande plaets te ruijmen sonder becom van imanden ende sullen de appelboomen die geteeckent sijn ende op den gront van het groot huijs staende bij hem vuijtgedaen moeten worden voor halff meert eerstcomende, item alnogh de helft vande veldijn de sijde oostwaerts te d'wers op met nogh twee [.]len tijden [.]aghterste [.] vande sigh, item alnogh dat aghterste hangende Goor met de halff aghterste Bus de aghterste cavel, item alnogh een parceel genaemt dat heijtvelt wesende groes neffens erve de weduwe Frans Bluijssen, item alnogh dat aghsterste beemtjen leggende met den eenen eijnde aende Dommel, item alnogh den Streepacker neffens 1. erve de weduwe Aert den Scheper, ende sal dese cavle jaerlijx moeten betaelen twee vat rogh aen den rentmeester Donder, item alnogh twee hondert gulden capitael aen de erffgenaemen van Beunincx tot Eijndhoven, item alnogh vier gulden sestien stuijvers jaerlijcx te betaelen aenden rentmeester Stappers tot Eijndhoven.

 

B: Joost Jacobs is bij lootinge te deel gevallen inden eersten het groot huijs gestaen tot Huls met het aengelagh gelijck met de paelen van malcanderen affgeteeckent is daer in begrepen de plaets daer de schuer op staet de welcke binnen vier eerstcomende jaeren vande plaetse geruijmt sal moeten worden, item alnogh de halff Veldijn te d'wers op de westsijde, item alnogh een parceel groesen genaemt dat faessevelt neffens 1. erve de weduwe Frans Bluijssen, item alnogh dat voorste beemtjen neffens erve 1. Maijcken weduwe Joost den Scheeper, item alnogh het hoijvelt neffens erve 1. de weduwe Frans Bluijssen, item alnogh dat voorste hangende Goor, item alnogh del eijnde, item alnogh dat halff bosch de voorste cavel, item alnogh de putten en siggen inde beemden comende met den eenen eijnde aende Dommel, ende sal dese cavel moeten gelden ende betaelen inden eersten aenden heijligeest van Heeze de somme van vierhondert gulden capitael, item alnogh aen t'clooster van Soeterbeeck jaerlijcx te betaelen de somme van seven gulden 10 stuijvers, item alnogh vijftigh gulden capitael waer van den intrest tot Gestel betaelt wort

 

C: Jan Aerts is bij lootinge te deel gevallen inden eersten het huijs met het aengelagh tot Gerchoven onder Tongeren gelegen wesende belast met een oirt grontchijns, item alnogh het eusel mede aldaer gelegen, item alnogh den beeckackers mede aldaer, item alnogh eenen acker aldaer genaemt het Cruijs, ende moet dese cavel gelden d'eene helft van eene rente van 80 gulden capitael aen Jan Ansems tot Huls

 

D: Lijsken Hendrick Delis geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is bij lootinge te deel gevallen inden eersten een parceel genaemt den Otterstock gelegen tot Orchoven onders Tongeren, item alnogh het velt over de hooghbrugh onder Tongeren gelegen, item alnogh een parceel genaemt den Geesenbergh onder Tongeren gelegen, item alnogh een parceel ackerlants genaemt de Groenstraet ende sal dese cavel moeten gelden d'eene helft van eene rente van 80 gulden capitael te betalen aen Jan Ansems tot Huls

mits conditie dat de voorst. deijlderen d'een den anderen sullen moeten wegen ten naeste velde ende minste schade gelijck men in susters ende broeders deijlinge gehouden is te doen ende ofter naerderhant in imants cavelen nogh eenige cijns ofte paght bevonden wort buijten dat hier inne gementioneerde paghten sullen sij gelijckelijck moeten draegen ende sullen de deijlderen malcanderen de paghten tot den loopende paght bij helpen betaelen ... (22-11-1679)

 

173v. Marij Marten Melchiors ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haere toghte ende sulcx tot behoeff van haeren wettigen soone Aert Tielen Verbraecken van alle haere goederen hoedanigh deselve soude mogen wesen egeen vuijtgeschijden tsij van erffgoet hoedanigh tselve gelegen moghte wesen te weten in lant sant in diepenin droogen heijden en weijden, ende voorders van alle haeren rentebrieven egeen vuijteschijden mitsgaders de erffhaeffelijcke meubelen ...

 

174. Aert Aertsen de Pasij als man ende momboir van Mechel Luijcas Blockers sijne wettige gewesene huijsvrouw ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Luijcas Joost Adriaens een schuer met den gelage groot ontrent een copsaet gelegen aende Oude Molen onder de prochie van Heeze tussen 1. de weduwe Vrijs Jacob Vrijssen met haere kinderen 2. eenen waterlaet 3. de weduwe Vrijs Jacob Vrijssen met haere kinderen 4. de Schepersstraet ...

item alnogh een driesken soo groes als lant groot ontrent vijff copsaet mede gelegen ter voorst. plaetse neffens 1. Aert Aertsen de cooper met eenen waterlaet daer tussen beijde doorloopende 3. de erffgenamen Goort Tielckens 4. Hendrick Joost Daems 4. de Schepersstraet ...

item alnogh een parceel drosts genaemt den Bijstenen gelegen aende Oude Molen onder de prochie van Heeze groot ontrent vijff copsaet tussen 1. de weduwe Vrijs Jacob Vrijssen met meer andere 2. Willem Luijcas Blockers 3. Peercken weduwe Ariaen Meeus Reijmen met haere kinderen 4. een straetjen daer neffens loopende ...

item alnogh een parceele beemtgroesen gelegen inde Elsen onder de prochie voorst. groot ontrent vijff copsaet tussen 1. Aelcken weduwe Jan Goossens den jonge 2. Jenneken weduwe Vrijs Jacob Vrijssen 3. Goort Geerits 4. een straetjen inde beemden loopende ... vuijtgenomen dorps commer ende sestien stuijvers een oirt jaerlijcx hiercomende van reductie corn te betaelen aende heijligeest tot Heeze ... (27-11-1679)

 

[losse bladzijde: Jacob Janssen van Litssenburgh tot Heese - extract vuijtten prothocolle der schepenen geloffte gepasseert voor heeren schepenen van Heese ende Leende waer in onder andere staet als volght, Bartholomeeus Willems alias inde Moersel, bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen Jacob Janssen van Litsenburgh de somme van hondert gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bijden debiteur ten dancke ontfangen, gelovende deselve somme t'allen tijden den versocht sijnde te restitueren ende daer van alle jaer tot intrest te sullen bethalen, de somme van vijff gulden waer van het eerste jaer intrest sal comen te verschijnen den (17-1-1682) ende soo voorts van jaere tot jaere soo lange de vorost. penningen ongerestitueert sullen blijven daer voor verbindende sijns debiteuren persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie met allen recht verwonnen sonder oppositie van recht namptificatie moet voorgaen, vt in forma, actum den (17-1-1681)]

 

174v. Jan Minders man ende momboir van Peercken Willems sijne wettige gewesene huijsvrouwe Joostjen Willems wesende meerderjarigh geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen als mede vuijt craghte van procuraite van Geertjen Willems haere meerderjarige suster gepasseert voor borgemeesteren schepenen ende raden der stadt Haerlem in t' graeffschap Hollant gelegen van dato den (17-11-1679) bij ons schepenen gesien ende gebleecken, ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Niclaes Jan Tielens een parceel wesende groes ende lant genaemt het Binnevelt gelegen tot Crijll onder de prochie van Heeze groot ontrent anderhalff vaetsaet tussen 1. Bartholomeeus Willems 2. Jan van Gael met den camp hoorende aende hoeve vanden heere van Geldrop 3. idem 4. Daendel Paulus van Soomeren ... vuijtgenomen doprs commer ende een gulden twee stuijvers aghtien penningen jaerlijcx aenden h: geest alhier ende anderhlaven stuijver grontcijns aenden heere alhier,

item alnogh een stuck ackerlants genaemt dat Heijtvelt groot ontrent een halff vaetsaet gelegen ontrent het Phlipsgelent onder de prochie van Heeze tussen 1. Jan Jansen van Gael 2. Neesken weduwe Goort Fransen 3. de kinderen van Ariecken Peeters 4. sHeeren aert ofte heijde ...

item alnogh een heijtvelt gelegen inde Ovelsvleden genaemt Am[.] Ovels onder de prochie van Heeze groot ontrent drie copsaet tussen 1. Jan Lamberts Ovels 2. Neesken weduwe Goort Franssen 3. de kinderen van Peeter Heijen 4. Hendrick Peeters ... (4-12-1679)

 

175v. de vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Willem Willems mede ten behoeve van Joost Willems ende Willemina ende Jenneken Willems sijne respective susters ende broeder een halff huijs met den aengelagh groot ontrent een halff vaetsaet gelegen inde Meel onder de prochie van Heeze tussen 1. de coopers 2. idem 3. Peeter Leenders 4. de gemijn straet ...

 

175v. de vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Willem Willems mede ten behoeve van Joost Willems ende Willemina ende Jenneken Willems sijne respective susters ende broeder, een parceel driesgroesen genaemt het Driesken over de straet gelegen inde Meel onder de prochie van Heeze tussen 1. Roelcken Tonissen 2. Jenneken Nippen 3. Gijsbert Janssen 4. sHeeren straet ...

 

176. de vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoghtTonis Janssen van Someren een parceel beemtgroesen genaemt de Beemderkens groot ontrent een vaetsaet gelegen aen't Cranenbroeck onder de Sesgehuchten tussen 1. de kinderen van Goossen Senders 2. d'erffgenamen van Beunincx tot Eijndhoven 3. Peeter Leenders 4. het Cranenbroeck ...

 

176. de vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Willem Ariens een parceel ackerlants genaemt den Brembosch groot ontrent twee vaetsaet gelegen ontrent Genouwenhuijs onder de Sessgehuchten tussen 1. Jan leenders 2. Anneken Klaessen 3. Tomas Peeters 4. de Soeloop ...

 

176v. de vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Huijbert Goorts een parceel ackerlants genaemt den Weeracker groot ontrent derdehalff copsaet gelegen ontrent de Weer onder de prochie van Heeze tussen 1. de weduwe van Tonis Tijssen 2. Jan Peeter Leenders 3. sHeeren lant aende hove gehoorende 4. de kinderen van Willem Joosten ...

 

176v. Jan ende Frans gebroederen meerderjarige soonen Hendrick Maes ende Lijsbeth Hendrick Maes hare meerderjarige suster geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, Hendrick Faessen, ende Peeter Peeter Delen, hen stellende als momboiren ende bloedtvoughden voor Hendrick onmondigh soone Hendrick Maes voors, ende hen daer voorens beneffens d'andere bovenstaende comparanten gesamenderhandt ende niettemin elck als principael fort ende sterckmaeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Adriaen Thonis Cuijpers een parceel ackerlandts genaemt den Langenacker, groot stijff een vaetsaet, gelegen ontrent den Windtmolen tot Heeze, tusschen 1. den heijligeest tot Heese 2. den Ottermanswegh 3. eenen voetpath 4. Aert Geerit Raessen ... (23-12-1679)

 

177. de vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Wouter Bernaerts een parceel ackerlants genaemt den Grootenacker gelegen tot Ginderover groot ontrent sestehalff copsaet tussen 1. Peeter Peeter Delen 2. de kinderen van Dielis Martens 3. Jan Jan Clijnens 4. idem ...

 

177. de vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Dirck Wouters vander Biesen een parceel beemtgroesen genaemt de Weerde groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Weerde onder de prochie van Heeze tussen 1. Perijntjen Sijn Jan Swuesten 2. Jan Joost Dircx 3. de reviere genaemt de Klijn Aa 4. Lijntjen weduwe Peeter Dries Swuesten ...

 

177v. de vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Hendrick Ceelen een parceel beemtgroesen genaemt den Hoolenbergh groot ontrent seven copsaet gelegen over het Hooghschoor onder de prochie van Heeze tussen 1. Leendert Vincken 2. Peeter Peeter Delen 3. de gemijn Aa 4. Adam Tijs met eenen wegh aen het voorst. onderpant hoorende ...

 


hier begint het jaer 1680

 

177v. Jan Willem den Kneuter ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Lijsken Willem den Kneuter sijne suster sijns vercoopers gereghte vierde portie onbedeelt indese naerbeschreven parceelen van erven bij henne ouderen aghtergelaten inden eersten in een gelagh inde Leenderstraet gelegen, item alnogh een parceel beemtgroesen de Gelaij Aa genoemt groot geheel aghtenveertigh roeden, item alnogh van een parceel ackerlants de Steenacker genaemt groot ontrent drie copsaet, item alnogh van het lant inde Looffvendriessen groot geheel ontrent derdehalff copsaet, item alnogh van een parceel genaemt dat Halff Ven groot geheel ontrent een vaetsaet, item alnogh van een acker aenden Speelwegh groot geheel ontrent derdehalff copsaet ... (2-1-1680)

 

178. Jan Willemsen van Geldrop man ende momboir Margriet Hendricx sijne wettige huijsvrouwe inwoonder in s'Gravenhage soo voor hem selven als hem in desen sterckmaeckende voor Jan Hendrick Wuijten sijnen swager ende Heijltjen Hendrick Wuijten sijn geswije waer van hij verclaert mondelinge last te hebben, ende tot meerder bewaernisse vande coopser wettelijcke procuratie van hen alhier te sullen overseijnden tot welckers eijnde ende achtervolginge van dien hij daer voorens tot borge is stellende Peeter Baten inwoonder tot Leende die alhier present deselve borchtochte is accepterende ende daer voor gelovende ende verbindende als naer recht, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Reijm Hollen, een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet, genaemt den Chijnsacker, gelegen ontrent de Strijpercappel onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Peeter 2. Joost van Mierlo met meer andere 3. Hendrick Mansvelt 4. Hendrick Leenen ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers een duijt jaerlijcke grontchijns ... (8-1-1680)

 

178. den vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Coox een parceel beemptgroesen groot negentwintich ende een halff roede genaemt het Broecxken onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Peeter Aert Coox 2. Jan Berchmans 3. d'erve genaemt het Broecxken 4. Thijs Hannen ...

 

178v. Jan Hendrick Maes, Frans Hendrick Maes sijnen broeder die midts sijn subjet vertreck naer Hollant handtastinge ende approbatie van t'naervolgende transportaen ons schepenen heeft gedaen, Lijsbeth Hendrick Maes henne merderjarige suster geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, Hendrick Faessen ende Peeter Peeter Delen hen in desen stellende als momboiren ende bloetvoughden voor Hendrick onmondigh soone Hendrick Maes ende hen daer voorens beneffens d'andere bovenstaende comparanten gesamenderhandt ende niettemin elck als principael fort ende sterckmaeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Sleeuwen een huijs schuer metten aengelagh ende garsthoff t'eijnden malcanderen gelegen, groot t'samen ontrent vijff copsaet, gelegen aende Eijmerickerstraet ter plaetsse genaemt de Voort onder die prochie van Heeze, tusschen 1. mr. Paulus Smidts 2. Frans Jan Franssen ende Adriaen Thonis Cuijpers 3. de straet 4. idem ... vuijtgenomen anderhalven stuijver jaerlijcke grontchijns, staende inden Garsthoff ende dorps commer ... (10-1-1680)

 

178v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben de presente voor d'absente hen in desen fort ende sterckmaeckende, ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Joosten een parceel groesen genaemt de Twee Ovelsbeemptjens aen off t'eijnden malcanderen gelegen doch gesepareert wesende met een hegge tusschen beijde, groot t'samen ontrent twee vaetsaet onbegrepen der mate, gelegen ontrent de Houbroecken onder die prochie van Heeze, tusschen 1. d erffgenamen Jan Jacobs van Velthoven 2. Hendricxken weduwe Jan Daems ende Jan Hendrick Raessen met het straetje aen de voorst. weduwe Jan Daems soonen Seght behoorende 3. d'erffgenamen Geerit Raessen 4. Hendrick Raessen ... vuijtgenomen dorps commer ende vijfftalffhoen jaerlijcke grontchijns metten wegh als desselve sijn hebbende ende gevende, welcken voortst. grontchijns den cooper met allen t'sijnen laste is nemende, maer daer en boven alnoch den achterstel, winnen ende boeckrechten van dien ende waer mede in desen nu comt te cesseren den brieff van warandtschap bij Hendrick Delen gegeven aen Hendrick Maes tot bevrijdinge vande voorst. getransporteerde parceeltjens ...

 

179. Geertruijt meerderjarige dochter Hendrick van Puth geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Willem Goort van Pelt, ende Marie Hendrick van Puth haren swager ende suster, t'samen haers vercoopers achtste portie onbedeelt in ende van het huijs brouwhuijs schuer ende aengelagh, mette op en dependentien van dien soo ende gelijck het selve gesaten ende gelegen is tegen over de kercke van Leende bij henne ouders achtergelaten tusschen 1. Jan Goossens 2. Andries Claessen 3. de straet 4. eenen voetpat genaemt den Kerckpath ... (12-1-1680)

 

179v. Johannis Strickers man ende momboir Heijlcken Loeff naergelaten weduwe Peeter Smulders ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne toght van dese naerbeschreven parceelen van erven ende dat ten behove van Rijm Jentis Hollen inden eersten van een parceel beemtgroesen inde Koijbroecken gelegen, groot ontrent anderhalff vaetsaet, item alnogh van een parceel ackerlants gelegen aenden Molenwegh groot ontrent vierdehalff copsaet,

item alnogh van een parceel ackerlants gelegen inde Langhacker groot ontrent seven copsaet, item alnogh van een parceel beemtgroesen aenden Leenderdijck gelegen groot ontrent seven copsaet, alle onder de prochie van Leende gelegen ... (7-1-1680)

 

179v. Jan Janssen van Mierlo ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocght Hendrick Geven ende Evert Geeraerts Smulders beijde als wettige momboiren over het onmundigh kint van Abraham Hendrick Geven verweckt bij Anneken Geeraert Smulders sijne huijsvrouwe ende sulcx tot behoeff van het voorst. onmundigh kint eenen jaerlijcken ende erffelijcken cijns van vijff gulden jaerlijcx, alle jaer te gelden ende te betalen op lightmis waer van het eerte jaer sal vervallen op lightmisdagh inden jaere 1680 (2-2-1680) ende die te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs hoff met den aengelagh geft aen ontrent de Kruijstraet onder de prochie van Leende groot ontrent anderhlaff copsaet tussen 1. het voorst. onmundigh kint 2. de gemijnstraet 3. Tonisken weduwe Jacob Martens 4. Geraert Mattijssen.

Item alnogh in ende vuijt een parceel genaemt den Bergh groot ontrent vierdehalff copsaet gelegen onder deselve prochie, tussen 1. het voorst. onmundigh kint 2. Lijcken weduwe Anthonis Verstappen 3. den Molenpath 4. Jacob Smulders ... losbaar mette somme van een hondert guldens ... (15-1-1680)

 

180. Jenneken Adriaen Maes inwoondersse tot Leende geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen mede vuijt craghte van procuratie van Arien Maes ende Aert Janssen van Pelt man ende momboir Maijcken Arien Maes sijne wettige gewesene huijsvrouwe gepasseert voor notaris ende seeckere getuijgen binnen Brouwershaven in Seelant van dato den (27-8-1679) ons schepenen gesien ende gebleecken ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Goort Jan van Pelt een parceel ackerlants genaet den Langenacker groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Langhackers onder de prochie van Leende tussen 1. Peeter Jeucken 2. Peeter Jan Belien 3. Aert Grieten 4. Peeter Jeucken voorst. ... (15-1-1680)

 

180v. de vercoopersse in qualiteijt alsvoor ende heeft alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Dirck Bax een aengelagh tot Boshoven groot ontrent een halff vaetsaet gelegen tot Boshoven onder de prochie van Leende tussen 1. Hendrick Tonis van Hal 2. Jacob Jan Pompen 3. de gemijnstraet 4. Jan Janssen Coox loopende spits vuijt ...

 

180v. de vercoopersse in qualiteijt alsvoor ende heeft alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Frans Maes een parceel beemtgroesen gelegen inde Koijbroecken onder de prochie van Leende groot ontrent vijffte halff copsaet tussen 1. Hendrick Willemsen van Hooff 2. Jan Willem Engelen 3. Trijntjen weduwe Jacob Verhagen 4. Jan Frans Pompen ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver grontcijns aenden heere alhier ...

 

180v. de vercoopersse in qualiteijt alsvoor ende heeft alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Dirck Bax een parceel ackerlants genaemt de Kregelseijck gelegen inde Speel onder de prochie van Leende groot ontrent een vaetsaet tussen 1. Peeter Leenen 2. Peeter Wouter Donckers 3. Peeter Jan Belien 4. eenen ackerwegh ...

 

181. Dielis Peeter Goossens ende Frans Jan Franssen als erffgenamen van wijlen Dingen Delis Goossens hen in desen sterck maeckende voor alle anderen henne mede erffgenamen eenighsints in desen eenigh recht comende pretenderen ende hebben wettelijck ende erffelijck vercoght Geerit Jan Joosten een parceel ackerlants groot ontrent negen copsaet gelegen tot Crijl inde Braeck onder de prochie van Heeze tussen 1. Hendrick Geenen 2. Frans Schoofts met meer andere 3. Jan Arien Peeters 4. de weduvrouwe van Delisken Senders .. vuijtgenomen dorps commer ende vijfftien stuijvers drie duijten grontcijns aen den heere alhier ... (17-1-1680)

 

181v. Rijm Jentis Hollen inwoonder tot Leenderstrijp vuijt craghte van renuntiatie der toghte van Johannis Strickers als man ende momboir van Heijltjen Peeter Smulders lestnaergelaten weduwe Aert Janssen van Mierlo tot sijn beoeft gedaen ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Anthonisken Engelen naergelaten weduwe Jacob Martens een parceel beemtgroesen gelegen inde Koijbroecken onder de prochie van Leende groot ontrent twee vaetsaet tussen 1. Jan Pompen 2. Jan Engelen 3. Jan Arien van Rooij 4. Jan en Arien Engelen ... (19-1-1680)

dit pant is den (24-7-1681) bij Anthonisken Engelen aen den voorst. Rijm Jentis Hollen overgedragen

 

181v. den vercooper in qualiteijt voorst. heeft alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Jacob Strijbos een parceel beemtgroesen tegens den Groenenbeemt aenden Leenderdijck onder de prochie van Leende gelegen groot ontrent seven copsaet tussen 1. de weduwe Pauls Smulders 2. de weduwe Peeter Hollen 3. Hendrick Jan Martinis 4. den Venderdijck ...

 

181v. den vercooper in qualiteijt voorst. ende heeft alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Wouter Jan Arien de Boos een parceel ackerlants aenden Molenwegh groot ontrent vierdehalff copsaet onder de prochie van Leende tussen 1. Ruth Jacobs 2. de weduw van Jan Arien Hoeben 3. Jacob Smulders 4. den Molenwegh ...

 

182. den vercooper in qualiteijt voorst. ende heeft alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Wouter Arien de Boos een parceel ackerlants groot ontrent seven copsaet gelegen onder de prochie van Leende tussen 1. Lijntjen van Lieshout weduwe Peeter Hollen 2. Joseph Gijssberts 3. den aert ofte heijde van den heere van Heeze ende Leende 4. Jan Verstappen met meer andere ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers ende eenen halven gulden grontcijns aenden heere alhier ...

 

182. Jan Hendrick van Puth vuijt craghte van procuratie op hem gepasseert bij Andries Hendrick van Puth sijnen broeder voor den notaris Paulus Smits ende seeckere getuijgen residerende binnen de heerlijckheijt Heeze in dato den (18-07-1671) ons schepenen gebleecken mede met consent ende overstaen van Peercken Tielens naergelaten weduwe Jan Hoeben, ende de verdere kinderen van Hendrick van Puth, als dese goederen in arrest hebbende die deselve bij dese veste ende ontfangen van penningen vuijt het voorst. arrest sullen ontslaen, ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Leendert van Pelt een parceel ackerlants genaemt het Wersackerken groot ontrent een vaetsaet onder de prochie van Leende gelegen tussen 1. de suijtsijde Heijltjen weduwe Peeter van Puth 2. de kinderen Martinis Tielens wesende de noortwest sijde met meer andere 3. de noortooste sijde Geert Hannen weduwe Jan den Litsenbergh 4. de west sijde Jacob Arien Maes ... (29-1-1680)

 

182v. den vercooper inde voorst. qualiteijt ende heeft alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Leendert van Pelt een parceel beemtgroesen genaemt den Nerenbeemt groot ontrent vijff copsaet onder de prochie van leende gelegen tussen 1. Adriaen van Puth 2. Willem Heesterbeex 3. de gemijn Aa 4. Heijltjen Maes naergelaten weduwe Peeter van Puth ...

 

182v. den vercooper in qualiteijt voorst. ende heeft alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Willem Jan Engelen een bosken inde gemijn euselen onder de prochie van Leende gelegen tussen 1. de kinderen van Jacob Luijten 2. Dirck Geeraerts 3. de kinderen Adriaen de Boos 4. Geert Pompen naergelaten weduwe Jan Martinis ...

 

183. Lauwrijs Aerts, Jan Aerts, Huijbert Janssen hennen swager ende hen fort ende sterckmaeckende voor Barbare henne suster ende hebben wettelijck ende erffelijck vercoght Martinis Dirck Engelen een huijsken hoff ende aengelagh gelegen tot Oisterick onder de prochie van Leende tussen 1. de straet 2. idem 3. Jan Coolen met meer andere 4. scherp op de straet vuijtloopende ... (31-1-1680)

 

183. Aelcken Rijm Thijs geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Hendrick Rijm Thijs haeren broeder inden eersten een parceel ackerlants genaemt den Kivit groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Broeckerstraet onder de prochie van Leende tussen 1. Hendrick Rijm Thijs 2. eenen gebruijckelijcken wegh 3. de gemijn straet 4. Jacob de Weert. Item alnoch een parceel ackerlants genaemt de Koijen onder de prochie voorst. tussen 1. den cooper 2. Mechel Vrient naergelaten weduwe Jan Rijm Thijs 3. sHeeren aert ofte heijde 4. Marij Coppen.

Item alnogh een parceel beemtgroesen genaemt de Cortbrugge groot ontrent drie copsaet onder de prochie voorst. gelegen tussen 1. Jacob Strijbosch 2. Frans Hendrick Pompen 3. den cooper 4. de gemijn Aa.

Item alnogh een parceel greosen inde Schavijen onderde prochie voorst. tussen 1. den cooper 2. Peeter van Asten 3. Jan Dirck Bax 4. eenen gemijnen wegh ... (3-2-1680)

 

183v. Aelcken naergelaten weduwe Jan Wouter Verbiesen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt craghte van testamente bij wijlen haeren voorst. man zaliger gemaeckt voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (3-2-1675) inhoudende eene clousule onder andere alsvolght: "comende daer mede tot dispositie van henne tijdelijcke goederen hen bij Godt almaghtigh op deser aerden verleent waer over sij craght ofte maght sijn hebbende egeen vuijtgeschijden soo wel gronden van erven als erffhaeffelijcke meubelen waer ende op wat plaetsen die gelegen sijn tegenwoordigh hebbende ofte hier naermaels bij successe ofte andersints nogh te vercrijgen ende waer inne den eersten afflijvigen metter doot sal comen te besterven, allen dieselve maecken ende laten sij testateuren reciproche d'een den anderen ende den langhstlevende van hen beijden vrije heer ende meester om alle de voorst. goederen te mogen vercoopen veralieueren transporteren belasten ende beswaren sonder tegensseggen van henne tsamen verweckte kinderen," ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Jacob Geerit Goorts een parceel beemtgroesen aenden Venderdijck gelegen onder de prochie van Heeze groot ontrent een vaetsaet tussen 1. Hendrick Aert Wespen 2. Adriaen Aert Wespen met meer andere 3. den Venderdijck 4. Willem Martens ... (5-2-1680)

 

184. Jan Willem Thijs ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Amant Willems sijnen swager sijns vercoopers gereghte hellighte van seecker huijs hoff met den aengelagh groot ontrent geheel anderhalff vaetsaet gelegen inden Velthovenshorck aen de Venne onder de prochie van Heeze tussen 1. Peeter Goort Stoffels 2. Peeters van Meijl 3. eenen waterlaet 4. de gemijnstraet ... vuijtgenomen dorps commer ende een stuijver een duijt grontcijns aenden heere alhier, vuijtgenomen dat den vercooper ende sijn vrouw soo lange die inden leven sijn sulle nmogen gebruijcken ende de appelen hebben van twee appelboomen staende den eenen tijnden den tegenwoordigen Koolhoff ende den anderen ter sijden te midden oick tegen den voorst. Koolhoff maer naer haer beijder doodt sullen deselve wederom aen het huijs comen ... (5-2-1680)

 

184v. Jan Joosten inwoonder tot Heeze, vuijt crachte van procuratie om te mogen doen t'gene hier naer volght, hem gegeven ende verleent bij Geerit Franssen soldaet onder het regiment ende compagnie vande heere grave van Solms ten dienste van sijn ho: den heere prince van Orangje, breeder naer inhouden vande voorst. procuratie daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (7-2-1680) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght, Lauwreijs Peeter Hollen een parceel beemptgroesen groot negenenvijftich roeden gelegen inde Elssen onder de prochie van Heese, tusschen 1. Lijntgjen weduwe Willem Anneken dochtere Willem Hoirs met meer andere 2. Jan Claes Vesters 3. de rieviere genaemt de Aa 4. Goort Geerit Vesters, waer over dit parceel sijnen wegh is hebbende ... (12-2-1680)

 

185. Anthonis Jan Swuesten ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven, ende in eenen eeuwigen recht mechttich gemaeckt, Aeltjen Sijnen naergelaten weduwe Jan Wouters Verbiesen, sijne suster, een parceel ackerlants groot stijff anderhalff vaetsaet genaemt den Smeelacker gelegen ontrent t'Cruijs onder die prochie van Heese, tusschen 1. Arien Thonis Cuijpers 2. de getransporteerde hier tegens affgedeelt 3. Lijntgen weduwe Peeter Driessen met haere kinderen 4. Anthonis Hendrickx alias Meijers.

Item alnoch een parceel groesen genaemt het Gaelven groot ontrent anderhalff vaetsaet onbegrepen der maten gelegen Ginderover prochie voorst. tusschen 1. Wouter Adriaen Snoecx hier tegens affgedeelt 2. een gebruijck straetgen hier toe behoorende 3. d'erffgenamen Goort Claus 4. Frans Goort Rouwbosch ... vuijtgenomen den chijns staende inden Smeelacker die de getransporteerde t'haren last is nemende ende dorps commer ... ende is te weten dat dese twee parceelen van erven, aen de getransporteerde worden getransporteert in volle voldoeninge van alsulck taxaet van costen d'welck de getransporteerde (over ende ter saecke van seecker borchtochte bij den transportant voor Adriaen van Velthoven sijnen schoonvader, voor schepenen van Eijndhoven gedaen ende waer op condemnatie van wethouderen van s Hertogenbosch is gevolght) tot laste van hem transportant is hebbende, soo dat sij getransporteerde verclaert dienaengaende op den transportant noch op sijne goederen, oock veel min op de achtergelaten goederen van de voornoemde Adriaen van Velthoven meer te willen houden eenige actie ofte recht in eenigerhanden maniere maer daer op ende op allen acten ende bescheeden daer van sijnde renuntierende, ende allen deselve midts desen overgevende aen den transportant, om daer mede te doen soo sijnen raet sal comen te gedragen ...

 

185v. Goort Hendrick Princen ende heeft bij forme van beleeninge wettelijck ende erffelijck getransporteert Willem Jan Ceelen een parceel ackerlants genaemt het Sant groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Euvelwegen onder de prochie van Heeze tussen 1. Jan Ceelen 2. de erffgenamen Delis Slouwers 3. de heijde 4. Joost Wouters.

Item alnogh een parceel beemtgroesen genaemt den Kattenbeemt groot ontrent stijff een halff vaetsaet gelegen tot Euvelwegen prochie voorst. tussen 1. Jan Ceelen 2. Joostjen weduwe Dielis Goijens 3. de Klijn Aa 4. den gemijnen wegh ... mits conditie dat den transportant de voorst. parceelen sal mogen lossen voor sinte Jacobsdagh eerstcomende inden midsomers met de somme van negenenveertigh gulden Hollants permissie gelt ende eenen halven rijcxdaelder tot intrest ende naer datum niet meer, ende sal den debiteur tot dien tijt toe de selve onderpanden mogen gebruicken mits het gelende de contributie tot den volle tijt toe ... (14-1-1680)

25-7-1680 Willem Jan Ceelen bekent dat Goort Hendrick Princen de 49 gulden waer mede desen acker was beleent aen hem heeft gerestitueert ergo den acker ontslagen van de beleeninge

 

186. Peeter Willem Wuijten alias Baten ende Hendrick Jacob Maes man ende momboir van Lijsbeth Willem Wuijtensijne wettige huijsvrouwe, t'samen voor eenen staeck

ende Goort Jan Berchmans soo voor hemselven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Lijsbeth ende Maria sijne twee meerderjarige susters oock t'samen voor eenen staeck, ende hebben alsoo t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht Matthijs Hendrick van Hooff een huijs hoff metten aengelagh groot t'samen ontrent drie copsaet onbegrepen der maeten gestaen ende gelegen tot Strijp onder de prochie van Leende hen aengecomen van wijlen Maria Baten gewesene huijsvrouwe Arien Mansvelt tusschen 1. Frans Peeter Coox 2. Maria weduwe Hendrick Bacx met haere kinderen 4. Maria weduwe Bastiaen den Schoenmaecker met hare kinderen 4. de straet ... (19-2-1680)

 

186. Jan Janssen den Cuijper als wettige geede momboir beneffens Adriaen Donckers den mede momboir die op sijn vertreck naer het Stift Munster hem voor schepenen procuratie met handtastinge ende geloofte in forma heeft gegeven om in sijn absentie te mogen doen t'gene hier naer is volgende ende alsoo t'samen over de drie onmondige kinderen wijlen Willem Bergmans verweckt bij Hendricxken Janssen den Cuijper sijne wettige huijsvrouwe ende hem in desen voor de voorst. onmondige ingevolge de vercoopcedulle hier van sijnde, fort ende sterckmaeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heeze gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht, Willem Frans Raessen, een parceel groesen groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Broeckbeempden tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacob Willem Dielis 2. Lijsbeth Frans Raessen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. eenen gebruijck wegh die voor een vierdepart hier toe is behoorende soo dat het gebruijck van dien, alle vier jaren eens is proffijterende ende moet dit parceel lijden den wegh die Jacob Dielis met sijn parceel groesen daer neffens liggende daer over is hebbende ...

 

186v. Jan Hendrick Luijcas ende heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Luijtjen naergelaten weduwe Paulus Jan Joosten een parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet gelegen tussen de Oude Voort ende Cruijs onder de prochie van Heeze tussen 1. Jan Thijssen 2. den Kerckwegh 3. de coopersse 4. Hendrick Joost Dircx ... (2-3-1680)

29-2-1684 compareerde Jan Hendrick Luijcas vercooper in desen ende verclaert tot vrijdo ende ontslaginge vanden grontchijns te weten eenen stuijver een oort jaerlijcx tot laste van dit parceel als int witte deses staet vuijtgedruckt een ander pant op den chijsnboeck met consent van mevrouwe douagier van Heese ende Leende gestelt te hebben waer vuijt den voorst. chijns voortaen bij den voorst. comparant sal gegolden en betaelt worden soo dat hij belooft de coopersse in desen daer van nu ende ten eeuwigen dage te ontlasten ende t'indemneren op verbant als naer recht

 

186v. Mecheltjen Jan Weijnen naergelaten weduwe Jan Lambert Coolen ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haere toghte van dese naerbeschreven drie parceel van erven tot behoeff van haere drie onmundige kinderen verweckt bij den voorst. Jan Hendrick Lambert Coolen inden eersten van een schuer met den aengelagh gestaen ende gelegen aende Venne groot ontrent een halff vaetsaet.

Item alnogh van een parceel groes als ackerlants groot ontrent derdehalff vaetsaet gelegen inde Hulsbroecken over den Venderdijck.

Item alnogh van een parceel beemtgroesen gelegen inde Langhstraet groot ontrent anderhalff vaetsaet, ende de voorst. renuntiante ten behoeff van haere onmudnige kinderen heefter helmelinge op vertegen ... (14-3-1680)

 

187. Hendrick Lambert Coolen door sijne huijsvrouwe vuijt redenen den selven naer Hollant vertrocken wesende als wettigh geede momboir ende Mattijs Coolen als naeste bloetvrindt van de drie onmundige kinderen van Jan Lambert Coolen verweckt bij Mechel Jan Weijnen sijne wettige gewesene huijsvrouwe de welcke haere toghte van dit als van nogh twee andere parceelen mede vercoght op hodie heeft wettelijck gerenuntieert ende met helmelinge vertijdenisse affgegaen, welcke voorst. Hendrick Lambert Coolen ende Mattijs Coolen hen voor de voorst. onmundige sijn fort ende sterck maeckende volgens de vercoopcedulle daer van sijnde gepasseert ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck mits drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heeze gedaen ten hooghsten ende voor alle man vercoght Jan Brants een schuer met den aengelagh groot ontrent een halff vaetsaet, gelegen aende Venne onder de prochie van Heeze tussen 1. Hendrick Gielen Coppen 2. den cooper 3. idem 4. de straet ...

 

187v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Brants een parceel erffs wesende groes ende lant groot tsamen ontrent derdehalff vaetsaet genaemt den Krieckenbos gelegen inde Hulsbroecken onder de prochie van Heeze tussen 1. den cooper 2. idem 3. de reviere genaemt de Aa 4. sHeeren aert ofte heijde ... vuijtgenomen dorps commer ende het derdepart van eenen halven stuijver grontcijns daer in staende ...

 

187v. de vercooperen in qualiteijt voorst. ende hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Hendrick Lambert Coolen mede vercooper een parceel beemtgroesen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Langhstraet onder de prochie van Heeze tussen 1. Hendrick Tielen Kijmps 2. Jan Boonen 3. Willem Gielens 4. de Langhstraet ...

 

188. Anthonis Gielens Coppen naergelaten weduwer Perijntjen Willem Joosten sijne gewesene huijsvrouwe vuijt craghte van testamente bij wijllen sijne voorst. huijsvrouwe gemaeckt ende gepasseert voor den notaris Paulus Smits ende seeckere getuijgen binnen dese voorst. grontheerlijckheijt van Heeze ende Leende residerende van dato den (11-2-1679) inhoudende eene clousule onder andere alsvolght: "comende voordens tot dispositie vande tijdelijcke goederen het sij van huijsinge landerijen saijlanden als weijlanden renten ende erffhaeffelijcke meublen egeen van dien vuitjgeschijden waer over de testateuren craght ende maght sijn hebbende daer over soo maecken ende laten de testateuren reciproquelijck d'een den anderen ende den lancxtlevende van hen beijden naer doot van den langhstlevende, vrije heer ende meester omme deselve te mogen vercoopen veralieueeren transporteren belasten ende beswaren, mit onfte meer als off de beijde testateuren alnogh in leven waeren tot betalinge vande schulden ende omme mette kinderen aff te leven sonder prejuditie noghtans de testateuren wettige kinderen henne legitime protie deselve voor erffgenamen universeel inde overblijvende goederen institueerende," mits desen ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Ivo Marten Melchiors een parceel beemtgroesen groot ontrent veertigh roeden gelegen inde Elsen onder de prochie van Heeze tussen 1. de kinderen van Anthonis Venten 2. Goort Geerit Vesters ende Lauwrijs Hollen 3. de erffgenamen Jan Hoirs 4. Anneken doghtere Willem Anthonis Hoirs ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver grontcijns aenden heere alhier ... (13-4-1680)

 

188v. Peeter Arien Daems ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Adam Jan Thijs een parceel beemtgroesen genaemt het Mollgenveltjen groot ontrent vierdehalff vaetsaet gelegen inde Steuwigen onder de prochie van Leende, tussen 1. Hendrick Willem van Brugh 2. Jan Wouter Coolen 3. de reviere genamet de Aa 4. der naegebueren cijnsgoet.

Item alnogh een Heestken genaemt gelegen inde Lanthstraet onder de prochie van Leende voorst. groot ontrent drie copsaet tussen 1. Anthonis Hoeben 2. de kinderen van Willem Bax 3. de voorst. Anthonis Hoeben 4. idem ... (1-6-1680)

 

189. Mattheeus Willem Thijs ende Wouter Janssen van Dommelen beijde als heijligeestmeesteren des dorps Heese, met ende beneffens Niclaes Willem Smulders den mede heijligeestmeester absent waer van sij verclaren mondelinge last te hebben ende alsoo vuijt crachte van evictie hebbende de solemniteijten daer toe gerequireert behoorlijck geobserveert ende naer gecomen blijckende bij acten alhier ter secretarije berustende, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien van veerthien dagen tot veerthien dagen soo alhier voor der kercke tot Heese, als ter puijen binnen de stadt van s'Hertogenbosch gedaen, ten hoogsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Janssen Clissen een parceel ackerlants groot ontrent twee vaetsaet onbegrepen der maeten gelegen Ginderover onder die prochie van Heeze toebehoort hebbende Jan Hendrick van Esch, tusschen 1. de kinderen ende erffgenamen wijlen Lambert Heijmans 2. Hendrick Jan Claus 3. t'Heesen heijtvelt 4. den Hoevenpath ... vuijtgenomen drie oort stuijvers jaerlijcke grontchijns ende vijfthien stuijvers jaerlicjx geestelijcke pacht ende dorps commer en voorts met alsulcke wegen als den selven met recht is hebbende ende gevende ... (3-6-1680)

 

189. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Janssen Franssen een parceel ackerlants genaemt de Houbraeck groot ontrent twee vaetsaet ontrent de Molenstraet onder de prochie van Heeze gelegen tussen 1. de Molenwegh 2. Aeltjen weduwe Jan Anthonis Franssen 3. Hendrick Stoffels erffgenamen met meer andere 4. de gemijn straet ... vuijtgenomen dorps commer ende vijff stuijvers een oirt grontchijns aen de heere van Heeze ende Leende ...