HLZR 1630  (1657-1663)

 

Willem Anthonis Smulders   

Wouter Cocx                                      mr Pauwlus Smidts

Andries Ruevens                                                                               21-5-1659

Jan Peter Hendricx                                 + 8-12-1658                        Matthijs Peeter Hendricx

Philips Amants

Mattheeus Willem Thijs                                                                    22-10-1663

Jan Abrahams                                     Frans Hendrick Pompen         Jan Abrahams

 

 

12           2-1-1657      Hendrick Delijs, woonende tot Huls heeft vercocht Jan Nicasius Dircx, Jan Jan Geerits, Hendrick Jacobs van Velthoven ende Niclaes Anthonis Box, Heilig geestmrs. van Heeze een cijns van 20 gl. uit huis, hof, schuur en aangelag tot Huls onder de parochie van Geldrop.

   2-1-1657      Jan van Esch (de Mulder?) heeft vercocht Jan Nicasius Dircx, Jan Jan Geerits, Hendrick Jacobs van Velthoven ende Niclaes Anthonis Box, Heilig geestmrs. van Heeze een cijns van 20 gl. uit huijs, schuer, hoff ende aangelag samen anderhalf vaetsaet tot Huls.

12v        2-1-1657      Jan Tielen Martens heeft vercocht Jan Nicasius Dircx, Jan Jan Geerits,

Hendrick Jacobs van Velthoven ende Niclaes Anthonis Box, Heilig

geestmrs. van Heeze een cijns van 2-10 uit 1/3 van een groese in t

geheel 7 copsaet aenden Rul onder Heeze.

13           2-1-1657      Herman soone Matthijs Hermans heeft vercocht Anthonissen ende

                                    Willemen, sijne broeders, wesende minderjarig, ten overstaen van

                                    henne momboiren, sijn kindsdeel of 1/3 portie in huis, hoff ende

                                    aangelag, groot 2 vaetsaet ontrent de kerk van Heeze.

               3-1-1657      Goort soone Reijm Vee, wesende meerderjarig, heeft

13v                              opgedragen Bartel Everts, zijn zwager de helft van een huis, hof en

                                    Aangelag, groot 1 vatsaet tot Oisterick, prochie Leende.

             10-1-1657      De 5 kinderen van wijlen <Jacob> Frans Schooffs verweckt bij

Joostgen Boullen hebben gescheiden en gedeelt

-          Jan Jacob Schooffs is te deel gevallen 1) …. 2) de halve Creijelsche dries

-          Jacob Roelen X A<nneke Jacob Schooffs> is te deel gevallen driesgroese …

14                                -     Frans Jacob Schooffs is te deel gevallen

                                    -     Hendrick Jacob Schooffs is te deel gevallen

14v                              -     Thonis Jacob Schooffs is te deel gevallen

15        18-1-1657      Arijken, weduwe Geeraert Thonis Geraerts met haar momboir,

krachtens testament met haar man gemaakt d.d. 21-4-1652 heeft

vercocht Elken (Thonis Vreijssen), weduwe Jan Thonis Franssen een timmerplaats, groot 28 roeden ontrent de capelle van Heeze.


15v      25-1-1657      Boedelscheiding familie Leenen:

oud 8v                          1.  Joost Hanssen (Bacx), man van Anneke Thijs Delen krijgt 3 copsaet in ‘t gelag achter het huis, acker de Cuijl 1½ vaetsaet, groese daarachter, de halve Mettendries, acker bij Willem Aelen, het achterste deel in ‘t Heytvelt.

                                    2.  Adam Anthonis Metten, man van Elcke Hendrick Leenen krijgt ...

16                                3. Hendrick en Joost zonen van Jacob Jansen Hoemaeckers en Dingen

Leenen krijgen ...

4.      mede namens Jan hun broer

16v      27-1-1657       Goort Jan Berchmans consenteert dat zeker parceel akkerland, groot 1

copsaet, toebehorende Willem soone Hendrick verVlaessen achter

comparants gelag tot Strijp onder Leende … als sijn gebruickweg zal

hebben over het gelag of mesthof van voornemende Goort Jan

Berchmans, gelijk vastgelegd in de oorspronkelijke acte van 8-1-1592.

31-1-1657       Joost Hans Bacx heeft vercocht Jan Jan Claus en Geerit W<illem> Claus als momboiren over de onmondige kinderen wijlen Jan Willem Claus een cijns van 7-10 uit huis, hof en aangelag, groot anderhaf vaetsaet aen den Heeserbosch onder Heeze, alnoch uit …

17        12-2-1657       Joost Hendrick Delen leent 100 gl. van Jacob Janssen van Litsenburg

oud 11                          tegen 6% op:

-          de Coppert akker, groot t’samen 9 copsaet aan de Oude Meulen te   Heeze

17v                              -    huis, hof en aangelag, groot 2 vaetsaet te Creyel, waar al 100 gl. 

oud 12                                hypotheek op rust

14-2-1696 afgelost door de kinderen aan Geerit Jan Geerits van Ecxsel, man en momboir van Walborgh Jacobs van Litsenborgh

 13-2-1657      Jan Dircx van Sommeren renuntieert t.b.v. Maaijken (Dries) van

Hapert (X Jr P v Oers) ende haar erfgenamen van een akker v<ierdalf> vaetsaet tot Euvelwegen.

18        13-2-1657      Maeijken van Hapert heeft vercocht Hendrick Jacob Bacx een cijns van

                                    5 gl. uit een akker van vierdalf vaetsaet tot Euvelwegen onder Heeze.

                                                5-3-1660 Hendrick Jacob Bacx bekent dat Maeijken van Hapert aan hem heeft gelost.

18v      27-2-1657      Hendrick Faes Schepers X Frensken Peeters (Delis Delen) heeft

                                    vercocht Lijntge Jacob Bacx een cijns van 2-10 uit den Evertsakker, 7

                                    copsaet Ginderover.

                                    28-10-1680 Willem Michiel Vesters X Maeijken Jan Claus erkent mede namens zijn

zwager Peeter Jan Franssen, dat Hendrick Faes Schepers deze rente aan hem

heeft gelost.

19        27-1-1657      Geerit Jan Clauws heeft vercocht Lijntgen Jacop Bacx een cijns van

2-10 uit de Smeel akker groot een vaetsaet Ginderover onder Heeze.

 28-2-1657      Peeter Goort Dircx (Reijmen) naergelaten weduwer Lijsken Hans Aert

Bax, sijn gewesene huijsvrouwe krachtens testament d.d. 11-5-1647

heeft vercocht Jan Nicasius Dircx, Jan Jan Geerits, Hendrick Jacobs van

Velthoven ende Niclaes Anthonis Box, Heilig geestmrs. van Heeze een

cijns van 5 gl. uit groese het Baetenvelt, groot 7 copsaet aenden Venne

onder Heeze.

19v        qui supra       Hendrick Raes Francissen vernaerdert den coop van zeker Timmer-

plaats, 28 roeden ontrent de capelle als Aelken weduwe Jan

Anthonis Franssen gecocht heeft van Arieken weduwe wijlen Geerit

Thonis Geerits (de Jongh) d.d. 18-1-1657.


20            8-3-1657     Jenneken Faes van Son, naergelaten weduwe wijlen Hendrick Loeff

Loeffs krachtens testament bij hen samen gemaakt d.d.25-7-1651 heeft

verkocht Hendrick Jan Geven een cijns van 5 gl. uit groese de

Dijkbeemd, groot 7 copsaet a/d Leenderdijk onder Leende

20-7-1707 Geerit Hendrick Geven erkent dat Cornelis Hendrick Loes deze rente aan

hem heeft gelost.

20v         12-3-1657    Adriaen Jan Andriessen heeft verkocht Denijs Jeronimus de helft van een groese, groot samen 2 vaetsaet aan de kleine Aa in Heeze.

               19-3-1657    Jenneke dochter Geerit Mijnis, meerderjarig met haar vader als bijstaande momboir, heeft vercocht Hendrick Jacob Schooffs een gelofte van 106 gl. eertijds aan haar gelooft bij Jacob zoon Roelof Hendricks (v Wetten) komende van geleende penningen d.d. 20-3-1654.

                4-4-1657     Jan Frans Maes heeft vercocht Geerit Raes Francissen een cijns van 6-

10 uit groese de Schammert, groot anderhalf vaetsaet onder Leende.

21            4-4-1657     Jan Hans Bacx leent 50 gl. tegen 3 gl./jaar van Jacob Janssen, geboortig

oud 19                          uit het land van Litsenburg

                                    17-1-1667 afgelost door Jan Hanssen

                5-4-1657     Willem Delijs Delen vernadert een akker van 33 roeden in de Molenhoeve die Geerit Hendrick Gevens op 29-11-1656 heeft gekocht van Jan Jacob Delen.

21v         10-4-1657    -    Libbeken, wede Lambert Ruth <Coolen> voor 4/6 deel krachtens

oud 20                               testament met haar man d.d. 18-5-1655

-          Jan Philipsen (Rutten Coolen) als momber en bloedvoogd van Fransken, natuurlijke dochter wijlen Merie Philips Coolen

-          en namens Thonis Korstens (X Peerke), <zijn> zwager, inwoner van Hamont voor 2/6 deel

verkopen samen een parceeltje van 3 copsaet Ginderover aan Hendrick Faes Schepers.

22            16-4-1657   Anthonis <Jan Sijnen> X Arieken Dircx van Velthoven renuntieert zijn

tocht t.b.v. Marten Anthonis, zijn zoon, van zekere rente van 18 gl./jaar als hij heeft op de hoeve van wijlen Geertjen Geeraertsen of Geerit van Broeckhoeven in de Udenhout onder Oisterw<ijck>.

                qui supra     Philips Amants (Hermans de Mulder), onze medeschepen, en Willem

Jan Geerits (de Jongh) X Anneken Amants hebben gescheiden en

gedeeld,

-          Philips Amants is te deel gevallen 1) het huis, schuur, hof metten aangelag en de akker daarachter gelegen tot Creijel onder Heeze, 2)

22v                                    ……….. 3) ….

-          Willem Jan Geerits X Anneken Amants is te deel gevallen ….

23          25-4-1657     Willem Aert Wijnen heeft vercocht Pauwels Jan Joosten zijn swager

                                    een parceel groese en land, groot 66 roeden in de Nieuwhoeven onder

Heeze.

  18-6-1657     Hendrick Maes den jongen X Geertrui Peeters (Delis Delen)vernadert

beemdgroese het Broekske, anderhalf vaetsaet in de Bulders prochie

Heeze, als Marcelis Anthonis Smulders had gekocht van Cornelis

Corstens (Swuesten) d.d. 27-12-1656.

    2-7-1657     Wouter Cocx, schepen van Heeze en Hendrick Maes de jonge, man van

Geertruij Peeters (Delen) vernadert (bis!) het Broexke in de Bulders

dat Marcel Anthonis Smulders 27-12-1656 heeft gekocht van Cornelis

23v                              Corsten (Swuesten).

              17-7-1657     Goort sVossen en Peeter Reijmen als momboiren over Reijm zoon Jan

Maquen verwekt uit Maeijken Hoirs, de voirscr. Reijm oud 22 jaar,

heeft verkocht een cijns van 13 stuivers uit een beemdgroese van

anderhalf lopen saet onder Leende.

               3-9-1657      Aelken (Jintis) weduwe Anthonis Box, met een momboir, heeft

24                                verkocht Niklaes Anthonis Box, haar zoon, een cijns van 10 gl., destijds

                                    beloofd door Hendrick Theu(n?)s, inwoonder van Leende, X Maeijken

Corstiaens, Jan Hendricx ende Jourdaen Corstens, wonende tot

Gestel bij Eindhoven, uit een stuk groes en land te Gestel bij

Eindhoven.

qui supra      Merrije (Vr verHagen) weduwe Jan Aerts (Wt v Someren) met een momboir krachtens testament met haar man d.d. 26-4-1647 heeft

24v                              verkocht Adriaen Claes Vesters een cijns van 2 gl. uit groese de

Engenbeemd, groot 2 vaetsaet onder Heeze.

18-12-1665 Jan Claes Vesters bekent dat Peeter Claes Prinssen aan hem deze rente

heeft gelost.

               6-9-1657      Geerit Amants de Louwere X Lijntgen Dirck van Velthoven verkoopt

Hendrick Jacobs van Velthoven en beemdgroese, groot 5 copsaet aan de

Strabrechterdijk onder Heeze.

             10-9-1657      Adriaen Aert Wespen vernadert een akker van anderhalf vaetsaet bij de

kapel van st Job die Nelis Peeter Goossens heeft gekocht van Marten

Anthonis Sijnen d.d. 18-9-1656.

             2-10-1657      Hendrick Willem Thijs heeft opgedragen Willemen en Heijlken,

25                                zijn zoon en dochter, verwekt bij Gielken Willem van Son samen,

1) de Hegacker, anderhalf vaetsaet bij de kerk van Heeze, 2) …

7-10-1664 Hendrick Willem Thijs renuntieert van tocht …

25v      4-10-1657      Joost Hans Bacx heeft verkocht Jacob Janssen, geboortig uit het land

van Litsenburg een cijns van 6 gl., destijds gelooft bij Joost Peter

Clevers X Theunisken t.b.v. Hans Aert Bacx.

             10-10-1657    Jan Joosten de Cuijper krachtens testament met Aelken, zijn gewezen

26                                vrouw, samen gemaakt d.d. 12-8-1655, verkoopt Peeter Aert Coox de

helft van een akker, groot in t geheel 2 vaetsaet, in t Weerken onder

Leende.

              qui supra       Die verkoper in qualiteijt alsvoor verkoopt Jan Arien Pompen de helft

van een akker, groot samen 2 vaetsaet, in t Weerken onder Leende.

              qui supra       Jan Aerentse Smidts, inwoner van Pelt krachtens procuratie van de stad

Heenvliet d.d. 15-7 jl. van Aert Janse Smidts, zijns verkopers zoon X

Marieken Arien Maes, heeft verkocht Willem Hendrick Sweers,

Adriaenen, Lijnen en Grietgen zijn zusters en broeders t samen een

26v                              groese groot 7 copsaet in de Oude Beemden onder Leende.

              qui supra       die vercooper in kwaliteit alsvoor verkoopt Peeter Jan Bitters de helft

van een parceel ziggen, putten en houtwas, groot in t geheel een half

vaetsaet, aan de Oudendijk onder Leende.

              qui supra       Peeter Jan Bitters verkoopt Matthijs Geerits (Daems) een stukske

groese in de Cuijlen onder Leende.


27         8-10-1657     Libbeken (Bleesen), nagelaten weduwe Jan Andriessen de With, met

een momboir, renuntieert op haar tocht van de nabeschreven percelen

t.b.v. hun samen verwekte kinderen: 1) huis, hof en aangelag tot

Oisterick, waar Crijn Geerits haar behoudzoon tegenwoordig woont, 2)

..…

  qui supra       Hendrick Jan Andriessen de With voor hemzelf en nog voor Arien en

Heilken, zijn minderjarige broeder en zuster draagt op aan Crijn Geerits

zijn zwager hun 3 porties van 1) huis, hof en aangelag tot Oisterick, 2)

…….

27v      17-10-1657    Geerit Jan van Liesent man van Lijsken Jan de With en Jacob Jan de

Wit, meerderjarig, ook voor hemzelf en mede namens Arien en Heilken,

zijn minderjarige broer en zuster, dragen over aan Crijn Geerits, hun

zwager, hun portiλn van 1) huis, hof en aangelag tot Oisterick, 2) …

7-11-1657      Merrije nagelaten weduwe Jan Aerts met een momber krachtens testament met haar man d.d. 26-4-1647 heeft verkocht Joost Jacobs een

28                                cijns van 2-10 uit groese en land samen 3 vaetsaet onder Heeze

                                               7-6-1665 Lijsken Jan Goossens, vrouw van Joost Jacobs, geassisteerd met Joost

Hansen bekent dat Hendrick Thonis Hoirs namens Maerije weduwe Jan Aerts deze

rente aan hem heeft gelost.

28v      15-11-1657    Thonis Jan Rutten # so voor hemzelf als voor als namens Jenneken zijn zuster

vernadert een groese groot 3 copsaet onder Heeze Ginderover, dat

Hendrick Faes Schepers had gekocht van

-    Libbeken, nagelaten weduwe wijlen Lambert Ruth Coolen,

     krachtens testament voor 4/6 portie

-    Peerken huijsvrouwe Thonis Corstens, inwoner tot Hamont namens

      haar man

-          Hendrick Reijm Thijs namens Jan Philipsen (Rut Coolen) momboir

en bloedvoogd van Fransken dochter wijlen Merrije Philips Coolen volgens de transportbrief van 10-4-1657.

 19-11-1657    Tielen Jan Cuijpers, tegenwoordig wonende in Hermelen, verkoopt Jan

29                                Arien Hoeben een cijns van 5 gl. uit een groese, groot een vaetsaet, a/d

Broekerheuvel onder Leende.

2-1-1660 Jan Arien Hoeben huijsvrouwe (Petronella Engelen/Tielens) mits de abstentie van haar man bekent dat Tielen Jan Cuijpers deze rente aan haar heeft gelost.

  qui supra       Daem soone Peeter Thonis Wouters, inwoner van Heenvliet, verkoopt

Franssen, Lijntgen en Merieken, zijns verkopers zusters en broeder

samen zijn Ό portie van alle have en erve in het dorp Heeze, zoals hem

is verstorven door de dood van wijlen Peeter Thonis Wouters X

Libbeken Hendrik Roubos, zijn gewezen vader en moeder.

 19-11-1657    Elisabeth Willems als last en procuratie hebbende van Thonis Corsten

Roelants, haar man, d.d. 5-11-1657 uit Delft en Lijntgen Willems, haar

zuster, geassisteerd met Jacob Jutten en Jan de Voirt, haar momboiren,

verkoopt Joost Joosten een groese, groot 29 roeden in de Broecken

onder Leende.

29v        qui supra       de verkopers in kwaliteit als voor verkopen Joost Joosten een groese

groot 80 roeden in de Seertsbroecken onder LeenderStrijp.

              qui supra       de verkopers in kwaliteit als voor verkopen Jan Willems Rossen 1

vaetsaet zigge en houtwas in de Donkerbroekse Putten onder Leende.

              qui supra       de verkopers in kwaliteit als voor verkopen Geerit Raes Francissen 27

30                                roeden groese … onder Leende

 

              qui supra       de verkopers in kwaliteit als voor verkopen Joost Joosten een akker

groot 27 roeden midden in de akkers tot Strijp onder Leende.

              qui supra       de verkopers in kwaliteit als voor verkopen Wouter sVossen akker het

Weerken groot 40 roeden onder Strijp in Leende.

                  qui supra          de verkopers in kwaliteit als voor verkopen Frans Jan Pompen een

30v                              groese groot 75 roeden in de Dooleggen onder Leende.

             19-11-1657    Hendrick Vreijs Berghmans verkoopt Geerit Raes Francissen een akker

                                    groot 7 roeden tot Strijp onder Leende.

31        23-11-1657    Frans, Lijntgen ende Merieken, meerderjarige ke wijlen Peeter Thonis

oud 39                                    Wouters lenen 100 gl. tegen 6% op hun huis a/d Ven van Elsken Jintis, wede Anthonis Box

                                    30-1-1658 afgelost aan Niclaes Box namens zijn moeder

             26-11-1657    Jacob Dielis Delen vernadert een akker van 3 copsaet in de Nieuwhoeven die Jan Andries Smulders op 20-11-1656 heeft gekocht van Jan Jacob Delen.

31v        qui supra       Marten Anthonis Jan Sijnen verkoopt Dielis Peeter Goossens groese het

Peeter Leenen veltgen, 73 roeden a/d Ven onder Heeze.

10-12-1657 de koper bevestigt 5 oirt cijns op dit pand.           

              qui supra       de verkoper in kwaliteit als voor verkoopt Peeter Peeter Ceelen de helft

van groese de Leijman, groot samen vierdalf vaetsaet a/d Ven onder

Heeze.

7-7-1661 Jan zoon Anthonis Jan Sijnen, hebbende voor enige tijd buitenlands

gewezen, apporbeert deze koop.

              qui supra       de verkoper in kwaliteit als voor verkoopt Merije Anthonis Jan Box de

andere helft van groese de Leijman, groot samen vierdalf vaetsaet a/d

Ven onder Heeze.

              qui supra       de verkoper in kwaliteit als voor verkoopt Goort zoon Geerit Goorts

32                                (vV) een akker groot 5 copsaet bij de kapel van sint Job onder Heeze.

                                               8-12-1657 bevestiging van 5 oirt grondcijns.

              qui supra       Henrick Stoffels geeft zijn zoon Willemen volmachten om een eigen

                                    bedrijf als voerman te beheren.

            28-11-1657     Geerit Amants de Lauwre X Cathelijn Dirck van Velthoven, mede

present, vernadert de helft van groese de Leijman, groot samen vierdalf

vaetsaet a/d Ven onder Heeze, als Peeter Ceelen heeft gekocht van

Marten Anthonis Jan Sijnen d.d. 23-11-1657.

32v                                  13-12-1657 Geerit Amants de Lauwre ziet t.b.v. Peeter Peeter Ceelen af van zijn

naarderschap

              qui supra       Hendricxke nagelaten weduwe wijlen Joost Goort sVossen geassisteert

met Joost ende Peeter haar wettige soonen heeft vercocht Wouter Joost

Geukens erf de Buijs, 2 percelen met het hofke daaraan gelegen, groes en

land samen vierdalf vaetsaet Ginderover.

             4-12-1657      Heer Roeloff Engelen, pastoor tot AldenEik (bij Maaseik), verkoopt

meester Pauwels Smidts, oud secretaris en tegenwoordig onze mede-

schepen een cijns van 25 gl., uit procuratie van de weledele jonker

Johan van Pellaert tot Aldeneik d.d. 13-11-1654 voor een kapitaal van

500 gl.

                                    5-1658 mr. Philips Amants, onze medeschepen annuleert deze rente t.b.v. heer Roelof

Engelen, pastoor tot Aldeneik, als tussenpersoon.


33        18-12-1657    -     Hendrick Anchems X Marie van den Broeck

-     mede namens Jacob vanden Broeck, licentiaat in de rechten en   

      schepen van de hoofdbank van Vliermael zijn zwager.

-          nog uit procuratie van de eerbare Elisabeth Nicasius, weduwe Peeter Hendricx, in zijn leven burger van de stad Maaseik,

-          geassisteerd met Jacob Hillofs X Marie Hendricx, de halfzuster en Daniel Deucken X Marie Nicasius jr., beiden als momboirs van de verweesde kinderen van gezegde Peeter Hendricx X Elisabeth

33v                              -     mede voor sr. Christoffel Hendrics, wonende tot st Truijden, hun

      resp. schoonbroer en oom

            -     Johannes Servatii X Marie Hendricx

-     mede namens zijn voornoemde oom Christoffel Hendricx

-     en voor Johan Michiel Hendricx, jonckman zijn zwager absent en

      nog minderjarig

-     de kinderen van Jan Hendricx za:, in zijn leven schepen van

      Maaseik

-     alnog met procuratie van de eerzame heer Jacob vd Broeck ……..

34                                -     ………..

                                    t samen erfgenamen van Anna vd Broeck weduwe wijlen Dirck

Joosten de Cuijper, gewezen inwoonders tot Leende verkopen Jacob

Willem Hermans een huis en hof met klein huiske daarneven en

bakhuis daarachter gelegen a/d Kerkhof van Leende.

34v        qui supra       de verkopers in kwaliteit als voor verkopen Peeter Wouter Coolen

                                    groese de Voort groot 2 vaetsaet tot Oisterick.

              qui supra       de verkopers in kwaliteit als voor verkopen Hendrick Anchems, hennen

mede-erfgenaam groese de Driesbeemd, groot 94 roeden bij de Tuijnt in

Leende.

qui supra       de verkopers in kwaliteit als voor verkopen Hendrick Aert Wespen een groese a/d Zevenhuizen, 40 roeden onder Leende.

35          qui supra       de verkopers in kwaliteit als voor verkopen Frans Jan Pompen een erf

met moer en uitgestoken putten in de Berkt onder Leende.

              qui supra       de verkopers in kwaliteit als voor verkopen Hendrick Driessen, hennen

mede-erfgenaam zekere ziggen in de Broecken onder Leende.

              qui supra       de verkopers in kwaliteit als voor verkopen Jan Janssen van Gael een

cijns van 7 gl. destijds verkocht bij Goort zoon Frans Lauwreijssen

35v                              # t.b.v. Matthijs Coensen van zekere onderpanden tot Creijel d.d. 22-3-

1617.

             14-12-1657    Libbeken Dielis Ghijssen (Cocx) nagelaten weduwe Lambert Ruth

Coolen, geassisteerd met haar zoon, krachtens testament bij hen samen

gemaakt d.d. 18-5-1655, verkoopt Anthonis en Hendrick, zonen van Jan

Joost Geukens een akker groot een vaetsaet, Ginderover onder Heeze.

             15-12-1657    Meeus Box heeft verkocht Anneken weduwe Jan van Houdt met haar

36                                kinderen een cijns van 5 gl. uit een akker groot anderhalf vaetsaet a/d

Ven onder Heeze.

qui supra      Joost Delis Ghijssen (Cocx) verkoopt Anneken weduwe Jan van Houdt met haar kinderen een cijns van 5 gl uit een akker groot anderhalf

36v                              vaetsaet op de Cloten bij Strijp onder Leende.


oud 50   19-12-1657    Henrick Stoffels legt beslag op 80 gl. die hij tegen 3½ % rente

                                        heeft geleend aan zijn neef Henrick Matthijs Verbeeck. Peeter Goort

Stoffels en Willem Dielis Aelen, de voogden van Peter Henrick

Matthijs Verbeeck geven toestemming om een stuck groese met het

hoffken daeraen gelegen te beurde te stellen onder voorwaarde dat

Henrick afstand doet van een ander onderpand, zoals was vermeld in de

eertijds opgestelde acte. Het bovengenoemde pand aan de Ven wordt

verkocht en afgemijnd door Henrick Stoffels zelf. Daarna draagt

Henrick het over aan zijn vrouw Cornelia Coens.

37         19-12-1657    Jan Anthonis van Someren verkoopt Wouter Peeter Coox een cijns van 7-10 uit akker de Hauck, 7 copsaet in de Braecken tot Crijel onder Heeze.

37v       23-12-1657    Arien Arien Maes verkoopt Frans Luijcas een hof groot 20 roeden onder Leende.

              qui supra       Jan Peeter Aelen verkoopt Arien Arien Maes een 1/3 deel van een heijtvelt onder Leende.

             27-12-1657    Peeter Peeter Clevers, tegenwoordig wonende in het land van Gόlick,

                                    draagt op aan Jan Joost Clevers, zijn neef, een akkerte, groot een half

38                                vaetsaet, bij de Steenakkersdriesen onder Leende.

             28-12-1657    Anthonis Claessen verkoopt Goort zoon Jan Jacob Bacx een cijns van

4 gl. uit een akker van 40 roeden achter aan de Heezerbos onder

Heeze.


38v                              1658

 

              2-1-1658       Claes zoon Jan Tielens verkoopt Willem Anthonis Smulders, onze medeschepen, 1/3 portie van een groese, groot samen een vaetsaet, in de Nieuwhoeven onder Heeze.

              2-1-1658       Jan Jan Loots verkoopt Claes zoon Jan Tielens de Boelendries, groot anderhalf vaetsaet, tot Creijel onder Heeze.

  qui supra       Jan Jan Loots X Merieken Goort Franssen verkoopt Jan Teunis Gevens

39                                zijn zwager zijn rechten van een akker, groot in t geheel sestalf copsaet in de Nieuwhoeven onder Heeze.

              2-1-1658       Jacob Willem Hermans verkoopt Philips Aert Wouters een cijns van 20 gl. uit een huis, hof en aangelag met een klein huiske daaraan bij de kerk van Leende.

 12-1-1658      Adam Thonissen, inwoner van Heeze, uit procuratie d.d. 8-11-1657 van

39v                              Jacob Souwen, inwoner van Amsterdam, en ook van Thonis <Souwen>,

inwoner van Werkendam, zijn broer, draagt op aan Claes Souwen alle

achtergelaten goederen van hun overleden vader en moeder.

 15-1-1658      Jan Frans Maes verkoopt Jacob Hendrick van Asten een cijns van 7-10 uit een groese a/d Ven onder Heeze.

40                                3-7-1677 Leendert Goorts van Velthoven verklaart dat Jacob van Asten hem heeft betaald.

             15-1-1658      Geerit Jan Geerits (de Jongh?) verkoopt mr. Arnoldus Gerardi zijn zoon een cijns van 12 gl. uit een groese groot 2 vaetsaet in de Bulders onder Heeze.

 18-1-1658      Peeter Jan Claessen alias Heijkens verkoopt Isaack Aert Melchiors een

40v                              cijns van 6 gl. uit groese de Dasmis, groot een vaetsaet a/d Rul onder Heeze.

                                               3-12-1666 Isaack Aert Melchiors erkent dat de kinderen wijlen Peeter Claessens alias Heijkens deze rente aan hem hebben gelost.

             22-1-1658      Sijmon Jan Loots vernadert de Boelendries, groot anderhalf vaetsaet tot Creijel onder Heeze, als Claes soone Jan Tielens gekocht had van Jan Jan Loots d.d. 2-1-1658.

41         28-1-1658      Adriaen Jan Andriessen verkoopt Nijs Jeronimus een akker groot stijf 3 copsaet Ginderover bij de Boel onder Heeze.

             29-1-1658      Joost Hanssen (Bacx?) X Marie Arien Hendrick Leijen en Anneken meerderjarige dochter van de voornoemde Arien Hendrick Leijen met een momboir, hebben samen verkocht Herman Michiel Goort Adriaans (vV) de oostkant van een akker, groot in t geheel vierdalf vaetsaet achter de Heezerkerk.

41v         qui supra      de verkopers in kwaliteit als voor verkopen Jacob Janssen, geboortig

oud 19                         uit het land van Litsenburg de helft van een akker, in t geheel vierdalf vaet, achter de kerk van Heeze.

   6-2-1658      Jacob Jacobs nagelaten weduwer wijlen Jenneken Lenart Driessen en Lijsken Lenart Driessen, zijn geswije wezende meerderjarig met een momboir, verkopen Jan Anthonis Box, Philips Amants, Frans Pompen en Willem Dielis, als Heilig geestmesters van Leende een cijns van 5 gl.  uit beemdgroese het Gijsenvelt, de voorscr. Jacob Jacobs alleen toebehorende, groot anderhalf vaetsaet tot Strijp onder Leende.

                                    1-4-1660 Jan Anthonis Box namens zijn medemeesterrs van de Heilige Geest erkent dat deze rente is gelost.


42                                Gerit Amants de Lauwere en Adriaen Wouter Snoecx, als momboiren

oud 61                                   over de 4 onmondige kinderen van Hendrick Dircx van Velthoven …

                                    dit gestelt per abuis

               7-2-1658      Gerit Amants de Lauwere, man van Catelijn Dirck Adriaens van

                                    Velthoven verkoopt beemd van 5 vaetsaet in de Elsen onder Heeze aan

42v                              Dielis Aert Delen.

              14-2-1658     Lijntgen, nagelaten weduwe Willem Anthonis Hoirs, met een momboir, krachtens testament d.d. 10-4-1650, verkoopt Matthijs Thijssen van den Berckven een cijns van 2-10 uit een …

                                               dit gestelt per abuis

43          15-2-1658     Geerit Jan Geerits (de Jongh), inwoner van Heeze, verkoopt mr. Arnoldus Gerardi, zijn zoon een lijfrente van 150 gl. zo lang hij zal leven, uit een huis, schuur, hof en aangelag groot 3 vaetsaet tot Strabrecht onder Heeze.

              16-2-1658     Hendrick soone Hendrick Lamberts van Lierop verkoopt Goort Jan Jacob Bacx een cijns van 5 gl. uit groese de Dijkbeemd, groot een

43v                              vaetsaet bij de Strabrechterdijk onder Heeze.

oud 64                                   31-3-1683 Jan Henrick Peeters en Anthonis Bacx als momboiren over Marie, dochter Goort Jan Bacx erkennen dat Hendrick soone Hendrick Lamberts van Lierop aan hen heeft gelost.

              20-2-1658     Anneken Jacob Dielis Delen leent tegen 4 gl./jaar van Jacob Willem

44                                Delen op een akker van 1½ vaatzaad in de Nieuwhoeven te Heeze

                                    10-6-1669 Geerit Wouters en Peeter Willem Delen als voogden van Anneke, onm.

                                               dochter Jacob Willem Delen ontvangen van Meeus Willems 75 gl. als aflossing

              25-2-1658     -     Dirck Jan Engelen en

-          Lijsbeth Jan Engelen zijn zuster X Cornelis Franssen, wonende in Vianen

verkopen hun 2/4 gedeelten van zeker huis, hof en aangelag tot Oisterick onder Leende.

  qui supra       De voorscr. Lijsbeth Jan Engelen X Cornelis Franssen in kwaliteit

44v                              alsvoor verkoopt Jan Jan Engelen een groese groot 40 roeden bij de Oisterickerdijk in Leende.

                                    De verkoperse in kwaliteit alsvoor verkoopt Tielen Aert Keijmps een driesgroese groot 60 roeden in de Langstraat onder Leende.

                                    De verkoperse in kwaliteit alsvoor verkoopt Hendrick Dircs van Sommeren de Huisakker, groot vierdalf copsaet te Oisterick onder Leende.

45                                          De verkoperse in kwaliteit alsvoor verkoopt Cornelis (=Crijn) Geerits een akker groot vierdalf copsaet in t Swartlant onder Leende.

                                    De verkoperse in kwaliteit alsvoor verkoopt mr. Niclaes Box een akker groot een half vaetsaet bij de kapel van sint Job.

             18-3-1658      Jan Hans Bacx verkoopt Lijsken (Meeus Jacobs Reijmen), nagelaten

45v                              weduwe Aert Hans Bacx een cijns van 5-10 uit een akker groot 3 copsaet aan de Heeserbosch onder Heeze.

                                    17-1-1667 Lijsken, nagelaten weduwe Aert Hansen erkent dat Jan Hanssen heeft gequeten.

               2-4-1658      Adriaen Wouter Snoecx, inwoner van Heeze, uit procuratie van Beletje

46                                en Huijbertje Bastiaens, beiden bejaarde en ongehuwde dochters  wonende in Rotterdam, verkoopt Hendrick Jacobs van Velthoven een akker groot een half vaetsaet tot Strabrecht onder Heeze.

               5-4-1658      Hendrick Dircks van Velthoven nagelaten weduwer Sijken Anthonis Hoeben gaat af van tocht t.b.v. zijn kinderen en kindskinderen van een driesgroese groot 2 vaetsaet aan de Voirt onder Heeze.

46v         qui supra      -    Adriaen Wouter Snoecx als momboir over de 4 onmondige kinderen 

      Hendrick Dircks van Velthoven X Sijken Anthonis Hoeben

-          Hendrick Aert Wespen als momboir over de twee onmondige kinderen van Lauwrens (H) Franssen (Hermans) verwekt bij Anneken Dircx van Velthoven

47                                -    Willem Anthonis Smulders, stadhouder dezer heerlijkheid van H&L

      i.p.v. Abraham Marten Bluijssen als momboir beneffens de voor-

      noemde Hendrick Aert Wespen over dezelfde twee onmondige

      kinderen van Lauwrens Franssen.

-          Hendrick Dircx van Velthoven als procuratie hebbende van Reijm Jan Coox zijn schoonzoon X Jenneken Hendrick Dircx van Velthoven dochter

hebben samen ten hoogste verkocht Geerit Amants de Lauwre een lijfrente van 44 gl. eertijds gevest den 24-12-1644 door Hendrick Dircx van Velthoven t.l.v. het corpus van Heeze.

  qui supra       De verkopers in kwaliteit alsvoor met bij hen gevoegd Geerit Amants

de Lauwre als momboir beneffens Adriaen Wouter Snoecx over de 4

onmondige kinderen Hendrick Dircks van Velthoven X Sijken Anthonis

47v                              Jan Hoeben verkopen Wouter Goorts van Velthoven driesgroese het meester Adamsgelag groot 110 roeden aan de Voortstraat onder Heeze.

   8-4-1658      Merrije Jan Engelen geassisteerd met Dirck Jan Engelen haar broer, namens Roeloff Engelen, ook haar broer, verkoopt Willem Anthonis Smulders, onze medeschepen, een akker groot een vaetsaet op de

48                                Hoogh Smelen bij het Heezerpad onder Leende.

             11-4-1658      Joost Hans Bacx verkoopt Merieken Jan Dommels dochter een cijns van

8-15 uit een groese groot 7 copsaet a/d Heeserbosch onder Heeze.

               8-5-1658      Adriaen Wouter Snoecx uit procuratie van Hendrick Claessen,

48v                              ingezetene van Brussel, verkoopt Geerit Mijnis t.b.v. Willem Adriaen

Hoeben een beemdgroes, groot een vaetsaet, a/d Strabrechterdijk onder

Heeze.

             17-6-1658      Jan Hendrick Vera verkoopt Geerit Willem Daems een cijns van 5 gl.

49                                uit een half driesgroese, in t geheel 4 vaetsaet a/d Ven bij het Mechelen onder Heeze.

             10-7-1658      Bartholomeus Willems in de Moersel verkoopt Geerit Jan Gee<..> (de Jongh) akker de Zegge, 5 copsaet a/h Leurstraatje onder Heeze.

49v         1-8-1658      Peeter Andries Swuesten verkoopt juffrouw Maria de Rooij nagelaten weduwe van de heer Johan Gerardi, in zijn leven drossart en rentmeester van de heerlijkheid H&L, een cijns van 38 gl. uit akker de

50                                Coppert, groot 3 vaetsaet a/d Oude Molen onder Heeze.

             28-8-1658      Hendrick de Jongh, secretaris van H&L verkoopt Jan Wouters

50v                              verBiesen akker het Booske, groot een half vaetsaet bij de kerk van Heeze.

               4-9-1658      Jan Peeter Aelen weduwer Frensken verVlaessen renuntieert zijn tocht t.b.v. zijn kinderen, te weten van erf a/d Veestraat onder Leende, groot een vaetsaet.

51           qui supra        -     Jan Peeter Aelen weduwer Frensken verVlaessen

-          met Jenneken zijn meerderjarige dochter

-          mede namens Lijntgen, haar zuster

hebben samen verkocht Dirck Hendrick Vriessen (Box) een gebruikweg over zekere afgegraven weg de Nieuwendijk onder Leende.

             11-10-1658    Martinis Martens X Anneken Anthonis Bartels verkoopt Jan Wouters verBiesen de volgende percelen 1) HeeserVenakker, groot anderhalf vaetsaet onder Heeze, 2) ….

51v       18-10-1658    Hendricxken Wouters, nagelaten weduwe Abraham Adriaens de Lauwere geassisteerd met Wouter Coox transporteert Hendrick Goort Stoffels een cijns van 10 gl. eertijts gelooft bij Adriaen Bertelmeeus Francissen t.b.v. de voorscr. transportant uit een huis, schuur met aangelag, groot 4 vaetsaet a/d Ven onder Heeze, d.d. 4-6-1647.

52         19-10-1658    De kinderen en erfgenamen wijlen Thonis Hoirs X Jenneken Arien Geerits (Bitters) hebben met elkaar gescheiden en gedeeld

-          Hendrick Tonis Hoirs is te deel gevallen de halve akker a/d Heeserbosch, alnoch ….

-          Michiel Goord Aert Coppen X Anneken Anthonis Hoirs is te deel gevallen ….

-          Lijntgen Tielens, nagelaten weduwe wijlen Willem Thonis Hoirs is te deel gevallen ….

52v                              -     Willem Eijmers Pappen X Aelken is te deel gevallen ….….

-          Jan Aert Coppen X Marijken is te deel gevallen ….

-          meester Willem Janse Aelberts X Ariken Anthonis Hoirs is te deel gevallen ….

-          Jan Anthonis Hoirs, wezende innocent, geassisteerd met Jan Hans

53                                      Bax en Lambert Wouters (Corstens Wouten) als momboiren is te

      deel gevallen …

            29-10-1658     Sinjeur Geeraert Bluijssen krachtens procuratie bij juffrouw Elisabeth van de Vijner, weduwe wijlen heer en meester Wieljan Bluijssen, zijn moeder en krachtens testament door hun samen gemaakt in Leuven d.d. 18-3-1656 verkoopt Matthijs Aert Reijnders een erfpacht van 5 mud en

53v                              9 lopen rogge uit 1) een huis, hofstad en hof in de parochie van

54                                Tongelre, 2) ……

54v                              …….

  qui supra       Matthijs Geerit Thijssen (Daems) nagelaten weduwnaar wijlen Jenneken Geerit Swuesten dochter renuntieert zijn tocht t.b.v. de gelijke kinderen en erfgenamen Geerit Swuesten van akker de Lancker in de Hauwbraecktiende onder Heeze.

 30-10-1658    Dilis Peeter Cuijlen verkoopt Willem Peeter Nispen een erf, groes en land, in de Zevenhuizen onder Leende, goot 3 vaetsaet.

55         30-10-1658    Peeter Jan Bitters verkoopt Willem, Arien, Jan, Margriet en Lijntgen alle zonen en dochters van <Jan Bitters> een akker groot 5 copsaet onder Leende.

             1-11-1658      Jenneken Meeus Box, nagelaten weduwe wijlen Dirck Anthonis Aerts met een momboir verkoopt Gijsbert Bastiaens, haar behoudzoon, alle erfgoederen van haar man te Heeze.

55v       15-11-1658    Gerit Amants de Lauwre X Lijntgen Dircx van Velthoven, mede present, vernadert de helft van groese de Leijman samen vierdalf copsaet a/d Venne onder Heeze, als Marije Anthonis Jan Box gekocht had van Marten Anthonis Jan Sijnen d.d. 26-11-1657.


56         15-11-1658    -           Arien Aert Wespen X Anneken Geerit Swuesten

-           mede namens Hendrick Deelijs (Thijs), zijn zwager,

-           Jacob Geerit Swuesten

-           Adriaen Meeus Francissen X Frensken Gerit Swuesten

-           Dries Gerit Swuesten

verkopen Cornelis Joost Dircx de Lancker akker groot 7 copsaet in de Houbraecktiende bij de meulen onder Heeze.

56v       20-11-1658    Thonis Willem Claus, wonende buiten Haarlem, verkoopt Maeijken Willem Claus, zijn zuster, een beemdgroese, groot 2 vaetsaet, bij de Elsen a/d Ven onder Heeze.

             qui supra        de verkoper in de kwaliteit alsvoor verkoopt Michiel Claus Vesters, zijn zwager (X Lijntje Willem Claus) een akker groot vierdalf copsaet bij de

57                                parochiekerk van Heeze.

             qui supra        de verkoper in de kwaliteit alsvoor verkoopt Hendrick Raes Francissen een akker groot vierdalf copsaet in de korte kamp bij Creijel onder Heeze.

            27-11-1658     Willem Anthonis Smulders, onze medeschepen, verkoopt Wouter Jan Schavers een akkervan 5 copsaet in de Schepers… het Meulevelt.

57v      27-11-1658     Lijntgen Joost van Baarlo met een momboir verkoopt Wouter Joost Elssen een stuk groes en akkerland groot 3 vaetsaet in de Sillen a/d Heezerbos.

  qui supra       Geerit Hendrick Beeckmans verkoopt

-   Jan #ende Geerit, gebroederen, soonen Thonis Genen de helft van beemdgroese het Gros(?) groot

     5 copsaet a/d Rul onder Heeze.
-   een akker van 5 copsaet te Creijel aan Joost Hendrick Delen.

58       28-11-1658      Hendrick Peeters verkoopt Adriaen Adriaens van Velthoven een cijns van 2-10 uit een akker groot 3 vaetsaet bij de Oude Meulen onder Heeze.

                                    28-1-1683 Aeltjen (Jan Lucas), nagelaten weduwe wijlen Adriaen van Velthoven,  bekent dat Hendrick Peeters aan haar heeft gelost.

           4-11-1658        -     Hendrick Thonis Hoirs

-          Jan Aert Coppen X Marijken Thonis Hoirs  

-          Willem Jansen Clauwen X Arieken Thonis Hoirs

-          Hendrick Peeter Swuesten X Peeterken Thonis Hoirs

-          Willem Eijmbert Pappen X Elken Thonis Hoirs

-          Michiel Aert Coppen X Anneken Thonis Hoirs

-          Jan Hans Bax en Lambert Wouters als momboirenover Jan, innocent soone wijlen Thonis Hoirs

-          Frans Jan Schepers en Hendrick Thonis Hoirs als momboiren over de 3 onmondige kinderen wijlen Willem Thonis Hoirs X Lijntgen Tielen

58v                              verkopen samen Willem Anthonis Smulders, onze medeschepen, een huis, hof, boomgaard en aangelag groot 5 copsaet bij de kerk van Heeze.

            7-11-1658       De verkopers in kwaliteit als voor verkopen Jan Aert Coppen, hun mede-erfgenaam, een huis, brouwhuis en aangelag, genaamd het Oudhuis, 5 copsaet aan de oostzijde van de Heeserkerk.

             qui supra        Willem Jansen Clauwen X Arieken Thonis Hoirs verkoopt Hendrick

59                                Thonis Hoirs, zijn zwager, de helft van een akker, groot een vaetsaet a/d Heeserbosch onder Heeze.

            4-12-1658       Willem Anthonis Smulders, onze medeschepen verkoopt Geeritten en Adriaenen gebroeders, zonen Jan Vincken een akker groot een vaetsaet a/d Haeghdoorn onder de Eimerikkerstraat parochie van Heeze.

             qui supra        de verkoper in kwaliteit alsvoor verkoopt Hendrick Jacobs van Velthoven een akker groot anderhalf vaetsaet in de Nieuwhoeven onder Heeze.

59v                              Jan Aert Coppen, inwoner van Heeze, transporteert Goort Aert Coppen zijnen broeder, inwoner van Leende, een rente van 75 gl./jaar eertijds verkocht bij schepenen etc. van de neutrale heerlijkheid van Gemert d.d. 21-2-1641.

60         12-12-1658    Jenneken, nagelaten weduwe Willem Gielens met een momboir

oud 97                          renuntieert  

             12-12-1658    1.  Arien Hendrick Willem Gielens

                                    2. Anneken meerderjarige dochter Hendrick Willem Gielens

1.   Lenart Janssen, man van Lijntgen Hendricx

2.   Goort Hendrick Delen, man van Merijken Hendricx

3.   mede namens Dircken, hun minderjarige broer, 23 jaar oud en mede present

                                    verkopen
-   1/3 zuidwaarts van de Euvelsbeemd in’t geheel vijfdalf vaetsaet  a/d Eijmerickerstraet aan Meester Pauwels Smidts.

oud 98                                   -   perceeltje groes en land, samen 1 vaetsaet Ginderover aan Jacob Janssen den Litsenburger

61          12-12-1658   Jenneken weduwe Hendrick Willem Gielens verkoopt namens Arien en

oud 99                          Dirck zonen Hendrick Willem Gielens en Anneke hun meerderjarige zuster …. Goort Hendrick Delen verkopen een erfcijns van 5 gl. voor 100 gl. aan Geerit Smulders en Jan Aerts

61v        16-12-1658   1.  Jacob Roel Hendricx

oud 100                         2.  mede namens Ieken Roelen, zijn zus

2.   Adriaen Hendrick Peeters, man van Roelken Roelen

3.   Jan Jacob Schooffs, man van Elsken Roelen

                                    verkopen 4/5 van groes van 2 vaetsaet in de Laecken onder Heeze aan

4.   Peeter Bruinincx

62        23-12-1658    Jan soone Jan Tielens X Marie Geerit Goorts (vV) verkoopt Tielen

Huijbert sMeijers een beemdgroese groot derdalf vaetsaet bij de

Langstraat onder <Leende>.

              qui supra       -    Aelken Thonis Vreijssen, nagelaten weduwe <Jan> Thonis Franssen

     met een momboir voor de ene helft

62v                              -    Aert Goossens beneffens zijn kinderen: Corstiaen, Peeter en

     Jenneken, allen meerderjarig, en Jan Dirck Jeucken X Margriet Aert

     Goossens samen voor de andere helft

verkopen Geerit zoon Geerit Gevens (Gobbels) een huis met aangelag,

groot een vaetsaet bij het Kruis onder Heeze.

             30-12-1658    Willem Jan Coppen X Peerken Goort Franssen doet afstand en hand-

lichting t.b.v. de crediteuren of schuldenaren van de volgende percelen

gekomen van Goort Franssen X Mettgen Peeter Joordens(?) schoon-

ouders van hem comparant: 1) het Hoogakkerke op Hoog Geldrop, 2)

…

 


             11-1-1659      Jan zoon Jan Tielens (Martens) X Marie Geerit Goorts (vV) verkoopt

Geerit Goorts van Velthoven zijn schoonvader een groese groot een half

63                                vaetsaet a/d Langstraat onder Leende.

              9-1-1659       meester Hendrick Goossens transporteert Jan Hendrick Goossens, zijn

zoon, een beemdgroese de Beukeneeuwsels, groot 2 vaetsaet, als t selve de transportant en Jannen zijn zoon hadden gekocht van Cathalijn, weduwe Jan Driessen bij het Goor tot Strijp onder Leende.

  qui supra       Heijlken Reijmen, nagelaten weduwe wijlen Thielen Jan (Thijs) van

Sterksel met een momboir, krachtens testament met wijlen haar

gemaakt d.d. 12-6-1658, verkoopt Frans Wouter Cocx een beemd-

63v                              groese, groot 2 vaetsaet, a/d Leenderdijk onder Leende.

             10-1-1659      Meeus van Mol, vorster tot Leende, verkoopt Hendrick Jan Geven een

cijns van 2-10 uit een groese groot 45 roeden in de Schaveijen onder

64                                Leende.

             10-1-1659      Willem Lamberts verkoopt Frans Lenart Hannen een erf, groes en land,

groot 1 copsaet in t weerken onder Leende.

             13-1-1659      Jan Aert Coppen verkoopt Ieuwen Marten Melchiors een huis met

aangelag, groot anderhalf vaetsaet bij de kerk van Heeze.

64v      13-1-1659      Frans Lenart Hannen verkoopt Jan Hendrick Smulders akker het

Weerken, groot 1 vaetsaet, onder Leende.

             14-1-1659      Hendrick Dries Hendricx, inwoner van Heenvliet in het land van den

Briel verkoopt Jacob Joost Goorts (t Hof) een huis, met hof en

aangelag, groot derdalf vaetsaet tot Creijel onder Heeze, nog ….

65           qui supra      de verkoper in kwaliteit alsvoor verkoopt Hendrick Mar<ten> Hendricx

de Binnenakker, groot 3 copsaet tot Creijel onder Heeze.

               qui supra      de verkoper in kwaliteit alsvoor verkoopt Hendrick Mar<ten> Hendricx

akker de Wouter, groot 1 vaetsaet tot Creijel.

   qui supra      de verkoper in kwaliteit alsvoor verkoopt Jan Franssen erf de Hoef

groot 6 vaetsaet onder Heeze.

65v         qui supra      Dielis Peeter Goossens uit procuratie van de eerwaarde heer Roelandt

Engelen, pastoor tot Aldeneijck, verkoopt Jan Janssen de Steenakker of

de Langenacker tot Oisterick.

   qui supra      Jan Franssen verkoopt Jan Jan Geerits (de Jongh), Willem Michiel

Gobbels en Jan Anthonis Smulders als provisoiren van de Heilige geest

66                                van Heeze een cijns van 5 gl. uit een beemdgroese, groot 5 copsaet a/d

Rul onder Heeze.

               qui supra      Heijlken Hendrick Gevens, wezende meerderjarig, geassisteerd met

Geerit Thonis Gevens (Gobbels) haar <…> als momboir verkoopt Jan Jop Janssen groese het Vendrieske, groot een half vaetsaet a/d Hofstad onder Heeze.

             15-1-1659      Adriaen Jacobs van Velthoven verkoopt Willem Michiel <Gobbels>

een cijns van 5 gl. uit de Boelendries, groot 2 vaetsaet, Ginderover onder Heeze.

66v      15-1-1659      Willem Delijs Goossens met Dingen Delijs Goossens, zijn zuster,

verkopen Matthijs Jan Francken erf de Gemeijnte, vierdalf vaetsaet

groese zigge en putten onder Heeze.

 15-1-1659      Jan Janssen, inwoner van Leende, uit procuratie van heer Roelandt

Engelen, pastoor tot Aldeneijck en Geijstingen verkoopt Hendrick

Bruijnen, inwoner van Leende groese de Neerbeemd onder Leende.


67        15-1-1659      Jan Corstens inwoner van Heeze verkoopt Sweer Joost Sweers een cijns

van 5 gl. uit huis, hof en aangelag, anderhalf vaetsaet onder Heeze.

                                               14-4-1677  Sweer Joost Sweers bekent van dese 5 gl.gekweten te zijn door Maergriet

(P T Cuijpers) weduwe Jan Corstens.

   qui supra      Hendrick Marten Hendricx verkoopt Zweer Joost Zweers een cijns van

.. gl. uit de Binnenakker, 3 copsaet tot Creijel onder Heeze.

1-12-1688 Jacob Franssen uit procuratie van Peeter Joost Zweers zijn oom erkent dat de erfgenamen Hendrick Martens deze rente aan hem hebben gekweten.

67v      16-1-1659      Jenneken Dircx, nagelaten weduwe Lambert Denijs met een momboir,

krachtens testament met wijlen haar man gemaakt d.d. 26-3-1644

verkoopt Dingen Dielis Goossens een cijns van 3-12, waarvan de 5e

pacht zal verschijnen deze 10-12-1569 om reden dat de penningen al

over vele jaren voor dit jaar bij het leven van haar man zijn geschoten,

68                                te heffen uit huis, hof en aangelag, 3 vaetsaet op de Ovels onder Heeze.

             20-1-1659      Willem Thonis verHagen en Adriaen Hendrick <v Puth> X Geertrui

Dirck (Th) verHagen verkopen Wouter Peeter Coox de Verhagendries

<…> vaetsaet a/d Ven onder Heeze.

              qui supra       Jan Nicasius Dircx, Matthias Willem Thijs en meester Willem Jansen

Clauwen, kerkmeesters van Heeze erkennen dat Hendrick Dries

Hendricx aan hen heeft gelost een rente van 30 st./jaar uit het Binnen-

68v                              akkertje tot Creijel, waarvan de acte oud is en niet meer gevonden kan

worden.

 20-1-1659      Sijmon Jan Loots verkoopt Geerit Raes Francissen een cijns van 6 gl.

uit de Cleijn Tuijnt akker, anderhalf vaetsaet tussen Strijp en Leende.

69           8-1-1659      Frans Lenart Hannen verkoopt Sijmon Jan Loots een akker groot 1

vaetsaet in t Weerken onder Leende.

 18-1-1659      Hendrick Vreijs Berchmans verkoopt Peeter Wouter Donckers een cijns

van 8 gl. uit een beemdgroese van 2 vaetsaet te LeenderStrijp.

             20-1-1659      Frans Lenart Hannen verkoopt Willem Lamberts de Veamick(?)akker,

een half vaetsaet onder Leende.

69v      20-1-1659      Frans Lenart Hannen verkoopt Wouter Gort sVossen de grote Tuijnt-

akker, een vaetsaet onder Leende.

             20-1-1659      Jacob Jan Reijmen, Reijm Jan Reijmen en Jan Jansen Reijmen, alle 3

gebroeders en zonen van de vscr. Jan Reijmen hebben samen verkocht

Jan Vogel de Cruijssakker bij de parochiekerk van Leende.

  qui supra       de verkopers in kwaliteit alsvoor verkopen Jan Willem Engelen de

Gruijst(?)akker, anderhalf vaetsaet bij de parochiekerk van Leende.

70             qui supra       de verkopers in kwaliteit alsvoor verkopen Reijm Jannen Reijmen,

haren broeder, een erf in de Jansbergen onder Leende, groot derdalf

copsaet.

   qui supra      de verkopers in kwaliteit alsvoor verkopen Reijm Jannen Reijmen,

haren broeder, een erf de Beijt(?)wegh, 2 vaetsaet onder Leende.

 22-1-1659      mr. Willem Jansen (Aelberts) # X Ariken verkoopt Wouter Jan Schavers

70v                              een groese anderhalf vaetsaet in de Hulsbroecken onder Heeze.

22-1-1659       Aert Gijsberts de Rademaker, in huwelijk gehad hebbende Catarina

Willem Donders van Litsenborgh, zijn 1e vrouw, krachtens testament met haar gemaakt d.d. 3-10-1633, verkoopt Jan Jansen Engelen een huis, hof en aangelag groot een vaetsaet tot Oisterick onder Leende.

71           qui supra      de verkoper in kwaliteit alsvoor verkoopt Goort Aert Coppen de

Vrijdagakker, anderhalf vaetsaet tot Oisterick onder Leende.

 

   qui supra      de verkoper in kwaliteit alsvoor verkoopt Michiel Peeter Dae<…> een

driesgroese, groot 7 copsaet in de Langstraat tot Oisterick.

71v      27-1-1659      Jenneken nagelaten weduwe Geerit van Goirl geassiseerd met Philips

                                    Mol, haar vader, renuntieert haar tocht van de volgende percelen t.b.v.

haar kinderen 1) …

Philips Mol uit procuratie van Joost Claessen van Goirl

72           qui supra      de verkoper in kwaliteit alsvoor verkoopt Matthijs Geerit Daems

(Engelen) een beemdgroese, groot 2 vaetsaet a/d Leenderdijk in de

Groenenbeemd onder Leende.

   qui supra      de verkoper in kwaliteit alsvoor verkoopt Tielen Aert Keijmps een erf,

gebust en korenland, samen anderhalf vaetsaet in de Jansbergen onder

Leende.

              qui supra       de verkoper in kwaliteit alsvoor verkoopt Frans Jan Pompen een

Heestercamp met groese daarbij behorend, samen 1 vaetsaet, in de

Strijper Jansbergen onder Leende.

72v           qui supra       de verkoper in kwaliteit alsvoor verkoopt Marcelis Bluijssen een schaar

Gebust, zo Elsen als ander schaarhout, 2 vaetsaet in de Strijperbroeken

onder Leende.

               qui supra      Philips Mol, inwoner van Eindhoven, verkoopt Matthijs Geerit Daems

een gebust in de Janssbergen onder Leende, groot anderhalf vaetsaet.

               qui supra      Jan Hendrick Smulders verkoopt Willem Peeter Faessen een akker

                                    groot 1 vaetsaet in de Strijperakker onder Leende.

73        27-1-1659      Frans Lenart Hannen verkoopt Sijmon Jan Aerts de Vlaminckakker

                                    groot 1 vaetsaet onder Leende.

             29-1-1659      Hendrick Goort Stoffels bekent dat Dirck Aert Keijmps, Adriaen

Meeus Reijmen en consorten, lest afgegane borgemeesteren in het

voorgaande jaar 1658 hebben afgelost een rente 200 gl. waarvan de

brief niet te vinden is.

29-1-1659 bijschrift waarin de borgemeesteren hier op terug komen.  

73v         4-2-1659      Michiel Goort Adriaens van Velthoven en Willem Willem Thijs, als

momboiren over Anthonis en Willem, beide onmondige kinderen wijlen

Matthijs Hermans verwekt bij Marije Willem Thijs bekennen ontvangen

te hebben uit handen Martijn Bartels van Buel 200 gl. kapitaal waarvoor

zij beloven 5,5% interest en stellen tot onderpand een huis met

aangelag, groot 7 copsaet bij de kerk van Heeze.

74           5-2-1659      Willem Dielis Delen schenkt een akker aan de Heserbos van 1 vaatzaad

oud 125                         aan zijn zoon Peeter Willem Delen

             26-2-1659      Merieken Anthonis Hoirs, wede Jan Coppen met een momboir krachtens testament met wijlen haar man d.d. 5-12-1658 verkoopt Wouter Peeter Coox een cijns van 11-5, eertijts gelooft bij Joris Peeters van Oirle t.b.v.

74v                              voorscr. transportants man, uit huis, hof en aangelag tot Euvelwegen onder Heeze d.d. 18-3-1642.

             28-2-1659      Iewen Marten Melchiors verkoopt Willem Claes Vesters een cijns van 6 gl. uit huis met aangelag, anderhalf vaetsaet aan de oostzijde van de kerk van Heeze.


75           4-3-1659      Merijken Dircx (vV), nagelaten weduwe Aert Wespen met een momboir vernadert een driesgroese het meester Adamsgelag groot 110 roeden aan de Voort onder Heeze, als Wouter Goort van Velthoven had gekocht van Geert Amants de Lauwre en Adriaen Wouters als momboiren van Hendrick Dircx van Velthoven, verwekt bij Sijken Jan Anthonis Hoeben d.d. 5-4-1658.

   6-3-1659      Cornelis Martens van den Ven X Anneken Jan Thijs verkoopt Peeteren, Arieken, Libbeken en Hendricxken, allen kinderen Jan Thijs en sijns verkopers zwager en geswijen zijn 1/3 portie van een driesgroese, groot in t geheel 2 vaetsaet bij de Hazenhurk a/d Venne onder Heeze.

75v      12-3-1659      Matthijs Jacobs, inwoner van Weert X Jenneken Willem Eijmers en

Joostgen, weduwe Dielis Dircx met een momboir, verkopen Peeterken

Willem Eijmberts, henne suster en geswije hun twee 3e gedeelten van

alle erfgoed tot Euvelwegen op hun verstorven door de dood van wijlen

Willem Eijmberts X Elsken (Thonis Hoirs).

               qui supra      Peeterken, meerderjarige dochter Willem Eijmers met een momboir,

                                    verkoopt Jan Peeter Ceelen een cijns van 5-10 uit huis en hof met

aangelag, 1 vaetsaet tot Euvelwegen.

25-3-1664 Jan Peeter Ceelen bekent dat Goort Hendrick <Goo>ssens X Peeterken

Willem Eijmberts deze rente heeft gelost.

76        19-3-1659      Joost zoon Joost Goortsen verkoopt Hendrick Peeters van B<uel> een

                                    groese groot 90 roeden in de Broeck… onder Leende, alnoch ...

 20-3-1659      Thonis Jan Rutten verkoopt Faes Lamberts (Bacx) een huis met

aangelag, groot 5 roeden in de Boel onder Heeze.

76v         qui supra      Faes en Hendrick, zonen Lambert Bacx verkopen Jan Lambert Bacx,

hennen broeder, hun 2/4 portiλn van een huis met aangelag, groot in t

geheel 10 roeden in de Boel onder Heeze.

              1-4-1659       Hendrick zoon Hendrick Bouwen verklaart dat Willem Verhagen,

Geerit Mijnis en Andries Gielis als geοnteresseerden mede mogen

instaan voor de helft van alle erfgoederen door zijn vader achtergelaten,

constituerende mits dezen Pauwels Smidts om met de pandcrediteuren

in overleg te treden.

77           2-4-1659      Adriaen Jan Cleijnen verkoopt Jan Jan Geerits (de Jongh) een cijns van

5-10 uit de Poortmanakker, anderhalf vaetsaet Ginderover onder Heeze.

             17-4-1659      Michiel Goort Adriaens (vV) verkoopt Herman, zijn zoon, een akkertje

groot 27 roeden bij de Heezerkerk.

77v        1-5-1659      Heijltge, weduwe Martinis Thonis Martens, met een momboir,

renuntieert haar tocht t.b.v. haar kind verwekt bij de voorscr. Martinis

Thonis Martens van het nabeschreven perceeltje.

Willem Anthonis Martens en Andries Martinis Tielens (Heesterbeecx)

als momboiren over het onmondig kind van Martinis Thonis Martens,

verkopen ten hoogste aan Merrije (T) Bocx, weduwe Joost Aert Coppen

groese de Velue of Velthovens veldje groot 2 vaetsaet a/d Ven.

78           7-5-1659      <Adriaen Jacobs> van Velthoven verkoopt Jan Willem verHagen

                                    groese de Laeck, een vaetsaet in de Heijthorsten onder Heeze.

               9-5-1659      Thonis Sijn Dircx verkoopt Willem Jan Geerits (de Jongh) een cijns

van 5 gl. uit de Nieuwenakker, groot anderhalf vaetsaet tot Creijel

onder Heeze.

27-10-1703 Petronella Jan van Baeckel, huisvrouw van Philips Willem Luijcas

bekent dat Anneken Lambers huijsvrouw Peeter Jan Franssen deze rente heeft

gekweten.


 

78v        9-5-1659      Hendrick zoon Hendrick Bouwen verkoopt

oud 134                         -    Geerit Mijnis groese de Vloet, derdalf vaetsaet tot Strabrecht onder

      Heeze

                                    -    Hendrick zoon Marten Hendricx de grote Beemd over de Rulderdijk

                                          onder Heeze.

-          Peeter Joost Goorts akker het Philipsgelag 7 copsaet tot Creijel onder Heeze.

79                                -    Thonis Sijn Dircx akker het Philipsgelag in 2 percelen aan elkaar tot

oud 135                              Creijel onder Heeze, samen anderhalf vaetsaet.

                                    -    de Heilig Geest akker 2 vaetsaet te Strabrecht aan Peter Willem

                                         Delen (met consent van Jan Willem Verhagen)

79v                              -    Cornelis Joost Dircx een huis, hof met aangelag, gereserveerd een

                                         roeij voor dezen gebruikt bij de erfgenamen Joost Tup, gelegen tot

     Strabrecht onder Heeze

                                    -    Aert Aertsen den Hoeijmaecker akker het Berksken, 5 copsaet

     tussen Creijel en Strabrecht         

80                                -    Jan Geerit Michiels van Exel de Geluckt akker, derdalf vaetsaet bij

     Creijel onder Heeze.

   qui supra      Marten Hendrickx met Hendrick zijnen zoon verkopen Theunis Thijs

Bocx een cijns van 10 gl. uit de Grote Beemd over de Rulderbrug in

Heeze.

1-12-1688 Anthonis Thijs Box bekent dat de erfgenamen wijlen Marten Hendricx

deze rente aan hem hebben gekweten.

80v        4-6-1659      Jan Hendrick Smulders verkoopt Goort Aart Coppen een beemdgroese

                                    2 vaetsaet over de Oisterikkerdijk onder Leende.

   5-6-1659      Merieken (Thonis Hoirs) nagelaten weduwe Jan Aert Coppen krachtens

81                                testament met wijlen haar man gemaakt d.d. 5-12-1658, verkoopt

Anneken Bitters, wonend tot Choor, een cijns van 5 gl. uit de

Kesselsdries, anderhalf vaetsaet a/d Venne onder Heeze.

   qui supra      Anneken Joost Goorts dochter nagelaten weduwe Jan Jan Delijs

Goossens, geassisteerd met Peeter haren broer renuntieert t.b.v. Jacob

Jan Delijs Goossens en Wouter Joost Elssen als momboiren van

Willemen, onmondige soon van voorscr. Jan Jan Delijs Goossens

81v                              verwekt bij Dingen Joost Elssen dochter alsulke recht als zij competeert

van tocht a/d Heezerbos.

29-12-1659 Anneken Joost Goorts bekent dat de momboiren van het onmondig kind

van Jan Jan Delis Goossens dese gelofte van 127-10, als in het einde van de brief

staat, aan haar hebben gelost.

 28-7-1659      Dirck Aert Keijmps verkoopt Geerit Adriaen Jacobs van Velthoven een

akker groot 18 roeden bij de kapel van Eimerik onder Heeze.

              qui supra       Hendrick Thonis Francissen X Lijntgen Adriaen Jacobs van Velthoven

vernadert groese de Laeck, een vaetsaet in de Heijthorsten onder Heeze,

als Jan Willem verHagen heeft gekocht van Adriaen Jacobs van

Velthoven d.d. 7-5-1659.

82        11-8-1659      Peerken, weduwe Goort Hendrick Roubosch met Jacob Delijs Delen,

oud 141                         haar momboir doet afstand van tocht t.b.v. Frans, zoon van haar bij

Goort Hendrick Roubosch.

17-9-1659      Frans Lenart Hannen verkoopt een erfcijns van 4-10-0 voor 100 gl. aan Marten Thonis Delen en Jan Arien Pompen als mombers over Adriaen, innocente zoon Thonis Creupels.


82v      10-10-1659     -           Frans Peeter Wouters

                                    -           met Merieken zijn meerderjarige zuster

                                    -           en Jan Jan Hendricx X Lijntgen Peeter Wouters

                                    hebben gescheiden en gedeeld …

83          qui supra       Frans Peeter Wouters verkoopt Jan Jan Hendricx, zijn zwager, …

            16-10-1659     Jan Wouters van Gestel beneffens Thonis Anthonissen als momboiren

                                    over Jan Hendrick Jaspers (Vaessen), oud omtrent 24 jaar verkopen Joost zoon Joost Goorts groese het Gelacxken, een timmerplaats groot 3 copsaet, a/d Rul onder Heeze.

               qui supra      de verkopers als voor verkopen Adriaen Wouter Snoecx de helft van

83v                              een heitveld met halve ziggen daarachter aan gelegen bij de Wolstelweg a/d Rul onder Heeze.

            23-10-1659     -     Jan Corstens X Grietgen Peeters, zijn tegenwoordige vrouw

-          Hendrick Aerts (v Mierlo) X Peeterken Peeters wonende in Pijnacker

-          en beneffens Jacob Tielen Cuijpers hem sterk makende voor Joris Roochusse van der Stae X Anneken Pieters, mede present, wonende in Maeslant

verkopen Peeter Peeter Ceelen akker het Breetven, anderhalf vaetsaet a/d Meulenweg onder Heeze.

84         qui supra        de verkopers in kwaliteit alsvoor verkopen Gijsbert Bastiaens het Bosakkerke, 3 copsaet aan sint Job.

             qui supra        de verkopers in kwaliteit alsvoor verkopen Jan Dirck Aerts (Gerits) het Hulsbroeck over de Venderdijk onder Heeze.

             qui supra        de verkopers in kwaliteit alsvoor verkopen Hendrick Faessen (Schepers?) een heitveld groot 1 vaetsaet in de Hulsbroecken onder Heeze.

             qui supra        de verkopers in kwaliteit alsvoor verkopen Jan Willem Thijs (v Sterksel) de Wonderbeemd, 2 vaetsaet tot Euvelwegen onder Heeze.

84v      24-10-1659     Hendrick soone Jan Jansen Reijnders verkoopt Peeter Jan Reijnders,

                                    zijn broer zijn 1/5 portie in alle erven binnen Heeze op hem verstorven door Jan Jansen Reijnders zijn vader.

             qui supra        Jan Dirck Aerts X Aelken Jan Loeffen verkoopt Elsken nagelaten weduwe Anthonis Box een cijns van 3-15 uit een stuk groes en akkerland, samen 1 vaetsaet, genaamd de Raedries bij sint Jobs kapelle.

85        31-10-1659     -     Aert Jansen (Vaessen)

-          beneffens Adriaen Wouter Snoecx mede voor de onmondige kinderen van Jan Thonis Bitters (X Goortge Jan Faessen)

-          en voor het onmondige kind van Cornelis Peeterssen verwekt bij Geertgen Faessen

-          en voor Seger Janssen X Geertgen Faessen als hebbende recht van tocht

verkopen Adriaen Jan Vincken akker de Heuvel, 2 vaetsaet tot Strabrecht.


 5-11-1659      Jenneken nagelaten weduwe Hendrick Willem Gielens renuntieert op

haar tocht t.b.v. haar kinderen, van huis, aangelag en hof Ginderover 

85v                              -     Dirck zoon Hendrick Willem Gielens

-          Lenart Hanssen X Lijntgen Hendrickx

-          mede namens Annekken Hendricx, zijn geswije …

-          en Goort Hendrick Delen X Merijken Hendricx

verkopen Adriaenen Hendrick Willems, hun broer, voorscr. huis met aangelag en hof Ginderover ..

            6-11-1659       Adriaen Jan Janssen Reijnders (Vaessen) namens Jan Janssen, zijn

vader verkoopt Peeter Jan Reijnders, zijn oom, het 5e part van alle

goederen onder Heeze op sijns transportants vader verstorven door de

dood van zijn ouders.

86         12-11-1659    Jan Peeter Ceelen verkoopt Jacob Jan Reijmen de helft van zeker huis,

hof, boomgaard en aangelag, groot 1 copsaet tot Euvelwegen.

               qui supra      -     Jan Peeter Ceelen voor de ene helft,

-          Jacob Jan Reijmen (X Aleid Everts)  met Hendricxken Everts, zijn

      geswije voor d’ander helft

hebben gescheiden en gedeeld de erfgoederen gekomen van Aert Wouten en zijn mede-erfgenamen, allen gelegen tot Euvelwegen.

-          Jan Peeter Ceelen is te deel gevallen …

86v                              -     Jacob Jan Reijmen en Hendricxken Everts, zijn geswije, zijn te deel

gevallen…

             13-11-1659    Geerit Jan Reijnders transporteert Peeteren, zijn broeder, 4/5 part en

Lijsken, zijn zuster, 1/5 part van zijn kindsdeel  in alle goederen onder

Heeze.

87           qui supra      Peeter Jan Reijnders en Lijsken Jan Reijnders, zijn zuster met momboir,

transporteren Geerit Jan Reijnders het Vincken veltgen, 5 copsaet in de

Noulanden onder Heeze.

               qui supra      Marten Anthonis Sijnen verkoopt Geerit Cornelis Dircx de Laerstuk-

akker anderhalf vaetsaet onder Heeze.

             3-12-1659      Peeter Jan Reijnders verkoopt Hendrick Michiel Anthonis (Schaften)

87v                              een cijns van 9 gl. uit huis, hof en schuur met aangelag, samen 1

vaetsaet tot Strabrecht.

                qui supra     Hendrick Jan Reijnders vernadert het 1/3 part van de Euvelsbeemd, in t

geheel vijfdalf vaetsaet, aan de Eimerikkerstraat onder Heeze, als mr.

Pauwels Smidts, onze medeschepen, heeft gekocht van de erfgenamen

wijlen Hendrick Willem Gielens d.d. 12-12-1658.

88        4-12-1659      Jacob Willem Hermans, krachtens testament met wijlen Maeijcken

Meeus Coox d.d. 13-1-1659 verkoopt Hendrick Peeter Driessen een

vaetsaet akkerland tot Boshoven onder Leende.

 18-12-1659    De verkoper alsvoor verkoopt Adriaen Hendrick van Put een huis met

een klein huisken, tufschop en bakhuisken, hof of aangelag aan de

zuidzijde van de kerk van Leende.

88v      22-12-1659    Adriaen Hendrick van Put, man van Gee<rtruij> Dirck verHagen

verkoopt Jan Janssen van Gastel een huis, hof, schuur met aangelag, 1

vaetsaet achter de kerk van Leende.

  31-12-1659   Hendrick zoon Daem Delis verHagen, oud 27 jaar, renuntieert # voor

zover zijn contingent … t.b.v. Peeter Peeter Celen zijn schoonvader op alle

goederen die door de voorscr. Peeter Ceelen bij zijn moeder ten

huwelijk zijn ingebracht.


89          2-1-1660      Tielen zoon Jan Tielen Cuijpers verkoopt Jan Arien Hoeben zijn

contingent van de goederen hem van zijn moeder aanbestorven en door

zijn vader metter dood ontruimd.

             13-1-1660      Jan Peeter Bacx en Anneken zijn zuster met een momboir, hebben

samen verkocht Jacob Hendrick van Asten een cijns van 10 gl. uit een

stuk groes en akerland van 3 vaetsaet onder de Zevenhuizen te Leende.

89v      22-1-1660      Goort Jan Jacob Bacx, oud 23 jaar, geassisteerd met Jan Geerit Michiels

(v Exel) en Hendrick Jacob Bacx, zijn momboiren, transporteert Geerit

Willem Claus 5 copsaet akkerland Ginderover onder Heeze.

  qui supra       Geerit Willem Claus transporteert bij erfmangeling Goort Jan Jacob

Bacx een akker van 1 vaetsaet in de Nieuwhoeven onder Heeze.

 24-1-1660      Jan Jochums verkoopt Jochum Jochums, zijn broeder een huis, hof met

aangelag, een half vaetsaet bij de kapel van Eimerik onder Heeze.

90        26-1-1660      Anthonis en Willem, gebroeders, zonen wijlen <Matthijs> Hermans,

wezende minderjarig met Michiel Goort Adriaens (vV) en Willem

Willem <Thijs> als momboiren, verkopen Geerit Jan Souwen een cijns

van 3-5 uit groese de Boonaert, groot derdalf vaetsaet a/d Ven onder

Heeze.

   qui supra      Anthonis Mathijs Hermans, omtrent 24 jaar, met zijn momboiren, 

verkoopt Jan Thonis Muls de helft van zeker huis, hof met aangelag in t

geheel 2 vaetsaet bij de kerk van Heeze.

90v      15-1-1660      alzo questie was gerezen tussen

1. Jan Delis Wouters en zijn vrouw, wonend te Geldrop     en

2. Hendrick Anchems en zijn vrouw

over belediging op de kermis van Geldrop …….. zand erover.

91        28-1-1660      Dirck Jan Engelen verkoopt Mattheeus Willem Thijs en Jan Jan

Engelen als momboiren over de 7 onmondige kinderen van dezelfde  

Dirck Jan Engelen een cijns van 4-15 uit de Haagakker, anderhalf

vaetsaet tot Oisterick onder Leende.

7-2-1660      Andries Martinis Tielens (Heesterbeecx) als momboir over het nagelaten onmondig kind van wijlen Martinis Thonis Martens verwekt bij Heijltgen Martinis Tielens (Heesterbeecx) , en mits de absentie van Willem Thonis Martens, de mede-momboir zo compareert Mattheeus Willem Thijs onze medeschepen en oom van het kind, verkopen Wouter Peeter Coox een cijns van 15 gl. belooft te betalen door Jan

91v                              Anssem Lenarts uit zekere onderpanden in Leende, wezende huisinge

etc. samen groot 7 lopen saet d.d. 26-9-1646.

               9-2-1660      Jan Thijs Sijmons verkoopt Adriaen Jan Reijnders het ‘Groot’ huis met

aangelag 5 copsaet bij de kapel van Eimerik.

92           qui supra      de verkoper als voor verkoopt de koper alsvoor een akker van 1 vaetsaet

bij de kapel van Eimerik.

               qui supra      Adriaen en Michiel, zonen Jan Reijnders met Anneken, meerderjarige

dochter Arien Hendrick Leijen, hun halfzuster met een momboir,

hebben samen verkocht Joost Jan van Gastel (X Marie Arien Boelen),

hun zwager, een huis, hof met aangelag, 1 vaetsaet a/d Eimerikkerstraat

onder Heeze.

   qui supra      Anneken meerderjarige dochter Joost Goort Joosten geassisteerd met

Joosten en Peteren, haar broeders, verkoopt Claes Jan Souwen de

Papenbeemd, 1 vaetsaet in de Bulders onder Heeze.


92v         1-3-1660      Joostgen Willems (Eijmberts), nagelaten weduwe Dielis Dircx met

momboir, renuntieert haar tocht t.b.v. haar kinderen.

Geerit Jan Dircx als momboir over de 5 onmondige kinderen wijlen

Dielis Dircx verwekt bij Joostgen Willems (Eijmberts), en mits de

absentie van Goort Hendricx de andere momboir zo compareert Jacob

Dirck Lomans, als wezende de oom van vaderswege, hebben ten

hoogste verkocht Joost Wouter Joosten akker het voorste Santgen tot

Euvelwegen onder Heeze.

   qui supra      Michiel Goort Adriaens verkoopt Hermannen, zijn <zoon> akker het

93                                Hemelrijk aan het Heezerven.

               qui supra      Jan Franssen met consent van Franssen en Jannen, zijn 2 kinderen,

mede namens hun andere broeders en zusters, verkopen Peerken

Willems: 1) akker de Meulenhoef, 1 vaetsaet ..…

             17-3-1660      Adriaen Jan Andriessen transporteert Wouter Peeter Coox de Lange

93v                              beemd, zevendalf copsaet a/d Ven onder Heeze.

94           1-4-1660      Jacob Jacobs alias Monincx verkoopt Jan Anthonis Box, Philips

Amants, Frans Pompen en Willem Delijs als heilig Geestmrs. van

Leende een cijns van 5 gl. …

12-2-1717 ….

               2-4-1660      Willem Anthonis Martens transporteert Jan Anthonis Box 1) de Lange

Beemd a/d Ven onder Heeze, 2) ……

                                    8-3-1664 1. Willem Anthonis Martens X Cristina Box, 2. Jan Anthonis Box,

prolongeren de neffens staande belening op dezelfde voorwaarden.

94v      28-4-1660      Merije Anthonis Hoirs, nagelaten weduwe Jan Aert Coppen met een

momboir, verkoopt krachtens testament Hendrick Joost Dircx een

groese van 5 copsaet in de Bulders onder Heeze.

               qui supra      De verkoperse alsvoor transporteert Gielen Aert Coppen akker het

Heijtvelt anderhalf vaetsaet bij de Veulensweg onder Heeze.

95           4-5-1660      Libbeken nagelaten weduwe Joost Goorts op t Hof met een momboir,

krachtens testament met wijlen haar man d.d. 14-8-1658, verkoopt

95v                              Peeter Joost Goorts Ό van een heitvelt, samen vierdalf vaetsaet in de

Heijthorst onder Heeze.

               4-5-1660      de kinderen en erfgenamen wijlen Michiel Gobbels verwekt bij Merije

Jacobs van Velthoven hebben gescheiden en gedeeld:

1.      Geerit Willem Michiels is te deel gevallen 1) het aangelag achter Tielens schuur …

96                                2.   Michiel Willem Michiels is te deel gevallen …

                                    3.   Anneken Willem Michiels dochter met een momboir is te deel

      gevallen

96v                              4.   Merie dochter Willem Michiels met een momboir is te deel gevallen

      …

5.     Jan Geerits (de Jongh) X Lijntgen Willem Michiels is te deel  

  gevallen …

               8-6-1660      Hendrick Peeter Swuesten verkoopt Wouter Peeter Coox een cijns van

6 gl. uit het Eeuwseltjen in de Bulders.

21-2-1708 Loureijns Peeter Bollen in huwelijk gehad hebbende Liesbeth Wouter Coox

bekent dat Thonis Hendrick Swuesten deze rente aan hem heeft gelost.

97        23-6-1660      Heijltgen (T Heesterbeecx) nagelaten weduwe Martinis Thonis Martens

met een momboir renuntieert haar tocht t.b.v. haar kind verwekt bij de

97v                              voorscr. Marten Thonis Martens op de volgende percelen: …


oud 172  11-6-1660      Peerken, wede Adriaan v Velthoven sr., vernadert een half heideveld en een halve zig a/d Rul die Adriaen Wouter Snoecx op 16-10-1659 heeft gekocht van Jan Wouters (v Gestel) als oom en voogd en Jan Anthonis als voogd van Jan Hendrik Jaspers.

 15-6-1660      Thonis Jan Joost Geukens vernadert een akker van 18 roeden bij de kapel van Eimerik, die Geerit Adriaen Jacobs van Velthoven heeft gekocht van Dirck Aert Keijmps d.d. <28>-7-1659.

98         26-6-1660      Hendrick Dircx van Velthoven renuntieert zijn tocht op de volgende percelen t.b.v. zijn kinderen: (een hele waslijst).

98v         2-7-1660      Herman Michiel Goort Adriaans v Velthoven vernadert akker het

Breedven anderhalf vaetsaet a/d Meulenweg onder Heeze, als Peeter

Peeter Ceelen heeft gekocht van Jan Corstens X Grietgen

Peeters d.d. 23-10-1659.

19-7-1660            1.   Reijm Jan Coox X Jenneken Hendrick Dircx van Velthoven

2.      Jan Gerit Goorts (vV) X Lijsbeth Hendrick Dircx

3.      Geerit Amants de Lauwre en Adriaen Wouter Snoecx als

momboiren over de 3 onmondige kinderen van Hendrick Dircx van

Velthoven

99                                4.  Hendrick Aert Wespen en Abraham Marten Bluijssen als

     momboiren over de 2 onmondige kinderen van Lauwreijs Franssen

     verwekt bij Anneken Hendrick Dircx van Velthoven zijn gewezen

     vrouw

99v                              5.   Adriaen Wouter Snoecx als momboir van Luijcas Hendrick Dircx

hebben gescheiden en gedeeld de erfgoederen op hun verstorven door Anthonis Jan Hoeben, hun grootvader.

 20-7-1660      Reijm Jan Coox X Jenneken Hendrick Dirx van Velthoven

                                    Jan Geerit Goorts .. etc.

100                              verkopen ten hoogste Adriaen Adriaens van Velthoven de Kapel-akker

7 copsaet achter de kapel tot Eijmerik.

              qui supra       de verkopers alsvoor verkopen Luijcas Lauwreijssen Cuijper een akker van anderhalf vaetsaet in de Quetters op Hoog Geldrop …

              qui supra       de verkopers alsvoor verkopen Willem Jan Geerits (de Jongh) een rente

100v                            van 3 gl./jaar eertijds verkocht bij Jan Peeter Delen zoon t.b.v. Peeteren Jacob Theeus zoon uit deze, zijn onderpanden: 1) een groese a/h Runtvoort Ginderover, 2) nog een groese daarbij gelegen d.d. 10-10-1561.

              qui supra       de verkopers alsvoor verkopen Dirck Wouters verBiesen een rente van 2-15, eertijds verkocht bij heer Marcelis Goossens van Varssel, priester, t.b.v. Margriet nagelatenweduwe Dirck Adriaens van Velthoven.

             11-8-1660      Frans Jans v Meel vernadert groese het Gelacxke, een timmerplaats,

101                              groot 3 copsaet a/d Rul onder Heeze, als Joost zoon Joost Goorts heeft gekocht van de momboiren Johannis zoon Hendrick Jaspers, d.d. 16-10-1659.

21-9-1660      Hendrik Dircx van Velthoven, getrouwd hebbende Merieken Anthonis

101v                            Hoirs, nagelaten weduwe Jan Aert Coppen, verkoopt krachtens

testament van Jan en Merieke  d.d. 5-12-1658 Herman Michiel Goort

Adriaens (vV) een cijns van 5 gl. uit de Coppenakker.


 

             21-9-1660      Heijltgen (M Tl Heesterbeecx) nagelaten weduwe Martinis Thonis

102                              Martens met een momboir renuntieert haar tocht t.b.v. haar kind verwekt bij de voorscr. Martinis Thonis Martens van de navolgende akker.

Willem Anthonis Martens en Andries Martinus Tielens als momboiren over het voorscr. onmondig kind volgens decreet van 5-4-1659 verkopen Peeter Peeter Ceelen de Haagh-akker a/d Ven onder Heeze.

oud 181   21-9-1660     Jacob Dielis Delen, man van Peterke Dielis Verhagen verkoopt de helft

                                    van het gelag (zijn huis staat op de andere helft) in de Ve..thovens Hurk aan de Ven te Heeze aan Hendrick Hendrick Daems.

             27-9-1660      Boedelscheiding tussen de kinderen van Hendrick Maes de oude, # verwekt bij Libken Jan Delen.

-          Hendrick zoon Hendrick Maes is te deel gevallen …

102v                            -    Jan zoon Hendrick Maes is te deel gevallen ….

-          Peeter zoon Peeter (Delis) Deelen X Lijsken dochter Henrick Maes is te deel gevallen 1) akker de Truijmen tot Euvelwegen, 2) groese de Coppenveldekens, ook tot Euvelwegen 3) de helft in het Voorste Veldje, de Noordzijde beneven de Soghwe, 4) Ό in de dries bij de erve van Willem Thijs tot Euvelwegen aan de Noordzijde dwers op te delen, en zal deze kavel dwers 2 voeten groter zijn dan de andere kavel.

-          Merije Hendrick Maes met een momboir is te deel gevallen …

103                              Idem hebben gedeeld de huizinge met de schuur

-          Jan zoon Hendrick Maes met Meije zijn zuster is te deel gevalle de huizingen ….

-          Hendrick zoon Hendrick Maes en Peeter zoon Peeter Delen X Lijsken zijn te deel gevallen se schuur met de halve boomgaard en de halve hof  aan de Oostzijde, 2) grose het Nieuwveld, met de beste appels te mogen genieten vanden huizinge, en 36 gl. eens.

              28-9-1660     Dirck en Jan gebroeders, meerderjarige zonen Hendrick Dircx verBeeck

103v                            verkopen Aert Jacobs van Velthoven en Lijntgen Hendrick Goedelen, nagelaten weduwe wijlen Geerit Willem Daems hun kindsdeel wezende een schuur met aangelag te Strabrecht en de helft van alle goederen onder Heeze, op hun gedevolveerd door de dood van Henrick Dircx verBeeck, hun vader.

               qui supra      Geerit en Jan gebroeders, zonen Thonis Gevens verkopen Geerit Geerit Gevens de Grote Dries aan de oude Molen, 5 copsaet onder Heeze.

              2-10-1660     Michiel Goort Adriaens (Vv) verkoopt Wouter Peeter Coox een cijns

104                              van 4-10 uit de Houtakker, 3 vaetsaet bij de kerk van Heeze.

              6-10-1660     Hendrick Thonis Hoirs verkoopt Adam Jacob Pancras akker van 1 vaetsaet a/d Heeserbosch onder Heeze.

104v       7-10-1660     Geerit en Jan gebroeders, zonen Thonis Gevens verkopen een

oud 186                         perceeltje groesen van 30 roeden in de Elsen aan Peeter Willem Delen.

               qui supra      -     Jan Janssen van Gael met

-          Agnees en Merije, zijn meerderjarige zusters, met hun momborien

-          Jan Thonis van Gael, hun meerderjarige neef

-          Willem Dirck Stijnen voor de onmondige kinderen wijlen Willem Jan Loots van Gael verwekt bij Merieken Joost Arien Jaspars

verkopen

-          Sijmon Janssen van Gael, hun mede-erfgenaam, een huis met aangelag, groot 2 vaetsaet te Creijel onder Heeze.

105         qui supra      Jan Thonis v Gael verkoopt Sijmon en Jan, gebroeders, zonen Thonis van Gael, # Willem Dirck Stijnen namens de onmondige kinderen, Merie Agnees hun beide zusters zijn portie van alle goederen tot Creijel onder Heeze, op hem gedevolveerd door de dood van wijlen Jenneken (W Smolders), weduwe Jan van Gael, zijn grootmoeder.

              11-10-1660   Frans Goort Rouwbosch verkoopt Hendrick Thonis Francissen een akker groot 1 vaetsaet in de Nieuwhoeven.

               qui supra      Matthijs Thijs Coolen verkoopt Jan Anthonis Smulders een akker

105v                            groot 5 copsaet in de Cool Ginderover.

               qui supra      Hendrick Thonis Fransen verkoopt Libbeken (H Dircx), weduwe Jan Franssen, de Clootakker bij de windmolen van Heeze.

              12-10-1660   Jan en Geerit gebroeders, zonen Thonis Gevens (Gobbels) en Heijlken, meerderjarige dochter Hendrick Gevens alias Meeussen hebben met elkaar gescheiden en gedeeld de erfgoederen van Margriet Hendrick Beeckmans, hun respectieve moeder

-          Jan Thonis Gevens is te deel gevallen ….

                                    -     Geerit Thonis Gevens is te deel gevallen ….

106                              -     <Heilken Hendrick Gevens> alias Meeussen met Jacob Dielis

      Delen en Geerit Hendrick Beeckmans als momboiren is te deel

      gevallen …          

               qui supra      Jan Anthonis Gevens verkoopt Gerit Anthonis Gevens, zijn broer, zijn 1/3 portie in huis, hof met aangelag te Creijel.

              23-10-1660   Frans Abrahams de Lauwere vernadert een heitveld van 1 vaetsaet in de Hulsbroeken onder Heeze dat Hendrick Faessen had gekocht (23-10-1659) van Jan Corstens X Grietgen Peeters (T Cuijpers) en zijn mede-erfgenamen.

106v      30-10-1660   Jan Jan Loots, nagelaten weduwer Merije Goort Franssen, krachtens testament met wijlen zijn voorscr. vrouw d.d. 18-6-1660, verkoopt Jan Jan Geerits, mr. Claes Box en Jan Anthonis Smulders, Heilig Geestmrs. tot Heeze een cijns van 5 gl. uit huis, hof met aangelag groot 3 vaetsaet tot Creijel.

107         3-11-1660    Jan Willems van Nuenen verkoopt Dielis Jan Ve<nten> een cijns van 2-10 uit groese de …straet, 1 vaetsaet a/d Langstraet in Leende.

                                               8-10-1663 Dielis Jan Venten erkent dat Jan Willems van Nuenen aan hem heeft gelost.

               3-11-1660    De erfgenamen wijlen Adam Matthijs Engelen en Anneken Geerit Franssen, zijn vrouw, hebben gescheiden en gedeeld:

-          Jan Adam Engelen is te deel gevallen 1) de Lilman bij de Heester … akkers, 2)

-          Matthijs zoon Gerit Daem Engelen is te deel gevallen …

107v                            -     Peeter Bruinincx X Lijntge Adam Engelen is te deel gevallen …

-          Jan Geenen X Lijntgen Aert (W) Martens (Tielens), Dirck Franssen (v Weert) X Jenneken Aert Martens, mede namens Goort, onmondige zoon Dirck Goordts hun zwager en mede present is te deel gevallen …


                qui supra     nadere deling van de laatste kavel:

-          Jan Geenen is te deel gevallen …

108                              -     Dirck Franssen (v Weert) is te deel gevallen ….

-          Goort onmondige zoon Dirck Goorts X Neesken Aert Martens met zijn omen en bloedvoogden is te deel gevallen ….

              15-11-1660   Peter Ceelen X Joostgen Hendricx verkoopt Dirck Geerit Vesters de

Nerenakker, 1 vaetsaet a/d Heeserbosch.

108v      22-11-1660   Lauwreijs Bartholomeussen (Weijmans v Weerde) in huwelijk gehad hebbende Merije Jan Goossens zijn eerste gewezen vrouw, renuntieert zijn tocht t.b.v. Lijsken, zijn meerderjarige dochter, verwekt bij de voorscr. Merije Jan Goossens.

                qui supra     Lijsken meerderjarige dochter Lauwreijs Bartholmeussen verwekt bij Merije Jan Goossens, geassisteerd door haar vader, verkoopt Thonis Jan Delijs Goossens de Ovelsbeemd, anderhalf vaetsaet a/d Heeser-bosch.

109          qui supra     de verkoperse als voor verkoopt Wouter Peeter Coox akker de (Voeck)?), 1 vaetsaet a/d Smeelen a/d Heeserbosch.

                qui supra     de verkoperse als voor verkoopt Vreijs Adriaens van Dessel een heijtvelt met grosese, samen 2 vaetsaet a/d Heeserbosch.

oud 195   27-11-1660   Wouter zoon van Jan Hanssen en Anneke Hendrick Beeckmans, verkoopt zijn helft van alle erfgoed te Heeze van Jan Hansen, zijn

109v                            vader, en Hendrick Beeckmans, zijn grootvader, aan Jacob Willem Delen.

 29-11-1660    Grietgen nagelaten weduwe Teeuwen Teeuwens (Delen??) met een momboir verkoopt Jan Geerit Goorts van Velthoven een akker groot anderhalf vaetsaet a/d de Bree-eik bij het Mechelen onder Heeze.

 29-11-1660    Peeter Peeter Ceelen X Joostgen Hendricx verkoopt Hendrick Jacob Janssen Hoemaeckers een driesgroese groot 1 vaetsaet a/d Heeserbosch.

 30-11-1660    Willem Jan Vaerdries X Merije Jan Beecx wonend tot Bloemendael bij Haerlem, verkoopt Jacob Jan Jacobs een huis met aangelag groot

110                              anderhalf vaetsaet tot Creijel onder Heeze.

                                    De verkoper alsvoor verkoopt Daem Peeter Heij<…> een akker groot 1 vaetsaet in de Sanderman onder Heeze.

                                    De verkoper alsvoor verkoopt Matthijs Jan Beecx een groese groot 1 vaetsaet in de Sanderman onder Heeze.

                                    De verkoper alsvoor verkoopt Matthijs Jan Beecx een akker groot anderhalf vaetsaet tot Creijel.

110v     qui supra        Marten Jan Geldens met Peerken, zijn minderjarige zuster, …

 8-11-1660      Merije (Lauwreijs verHagen) weduwe Jan Aerts (Wt v Someren) met een momboir renuntieert haar tocht t.b.v. haar kinderen van al het goed dat zij als langstlevende bezit in Heeze, met de conditie dat elk van de kinderen haar leven lang 10 gl./jaar geeft aan hun moeder. Te weten:

-          Peter Prinssen X Libbeke

-          Hendrick Thonis Hoirs X Catelijn

111                              -     Jan Reijmen (Willems v Asten) X Marijke

  qui supra       Peeter Prinssen X Libbeken Jan Aerts

Hendrik Thonis Hoirs X Catelijn Janssen

en J<an> Reijmen X Merije Jan Aerts

transporteren Neesken (Wijnen) weduwe Vreijs Jan Aerts hun geswije,

groese de Bleeck, 3 copsaet a/d Heeserbosch onder Heeze.

  qui supra       Peeter Prinssen X Libbeken Jan Aerts

en Jan Reijmen X Merije Jan Aerts

transporteren Hendricken Thonis Hoirs een huis metten hof a/d

Heeserbosch.

111v      qui supra       Jan Reijmen X Merije Jan Aerts transporteert Hendrick Thonis Hoirs en Peeter Prinssen, zijn zwagers samen, zijn 1/3 deel van de Papenakker, geoot 7 copsaet a/d Heesrebosch.

                                    Boedelscheiding ….

  qui supra       -     Peeter Prinssen X is te deel gevallen …

112                              -     Hendrick Thonis Hoirs X is te deel gevallen …

-          Jan Reijmen X is te deel gevallen …

 18-11-1660    Frans Peeter Wouters verkoopt Jan Jan Hendricx, zijn zwager, akker het

Hooghtge<n>, groot 1 vaetsaet, bij  de kerk van Heeze.

112v      qui supra       Jan Jan Hendricx (v Mierlo) X Lijntgen Peeter Wouters verkoopt Joost Jan Geerits een cijns van 5 gl. uit akker het Hooghtgen, groot 1 vaetsaet, bij de kerk van Heeze.

                                               15-12-1662 Libbeken huisvrouw Joost Jan Geerits, erkent dat deze rente aan haar is gelost.

 18-12-1660    Hendrick Buijkens verkoopt Geerit Raes Francissen een groese groot 1 vaetsaet bij het Broecxke in LeenderStrijp.

113       21-12-1660    Jan en Henrick, gebroeders, zonen Hendrick Geenen, beiden meerder-jarig, mede namens Merije, hun meerderjarige zuster, verkopen Jan Jacob Schooffs akker het Bijltgen, 3 copsaet a/d Rul.

             18-12-1660    Hendrick Buijkens verkoopt Dirck Hendrick Bocx een akker groot anderhalf vaetsaet op de Tuijnt onder LeenderStrijp.

113v        qui supra     de verkoper alsvoor verkoopt Andries Marten Tielens (H’beecx) een akker groot <…> vaetsaet op de Tuijnt onder LeenderStrijp.

             23-12-1660    Lijntgen meerderjarige dochter Jan Aelen geassisteerd door Hendrick Vervlaessen haar momboir, transporteert Wouter Jan Wouters (v Hees), haar zwager, een huis en aangelag met een klein huiske daarbij, groot 15 roeden onder LeenderStrijp.

114       24-12-1660    Hendrick Dircx van Velthoven getrouwd hebbende Merijken Thonis Hoirs, nagelaten weduwe Jan Aert Coppen, verkoopt krachtens testament van Jan en Merieke d.d. 5-12-1658, Willem Anthonis Martens een cijns van 2-10 uit diesgroese de voorste Megenrijt, anderhalf vaetsaet a/d Ven onder Heeze.

                                               18-12-1661  Willem Thonis Martens cedeert deze vordering.

114v     27-12-1660    Matthijs Geerit Thijssen (Daems Engelen) en Cornelis Janssen van Lomel X Jenneken Geerit Thijssen transporteren Jan Goris, hun zwager, hun 2/3 portie van de achterste helft van een huis met aangelag a/d Eimerikkerstraat.


               3-1-1661      De erfgenamen wijlen Jan van Esch X Marie Willem Snoeijen hebben gescheiden en gedeeld:

-          Anthonis Jan van Esch is te deel gevallen …

-          Adriaen Jan van Esch is te deel gevallen …

-          Geerit zoon Geerit Hendrick Geevens is te deel gevallen …

115                              -     Frans Goort Hendrick Roubosch is te deel gevallen …

   8-1-1661      Anthonis van Esch, poorter van ’s Hertogenbosch, en Adriaen zijn broer wonend tot Heeze, transporteren Geerit Geerit Geevens en Frans Goort Rouwbosch, hun zwager samen, hun 2 Ό delen van groese de

115v                            Holenberch, in t geheel 3 vaetsaet bij het Hoog Schoor onder Heeze.

 10-1-1661      Frans Goort Rouwbosch X Lijsbeth Jan van Esch transporteert Geerit zoon Geerit Geevens, zijn zwager, de helft van groese de Holenberch bij het Hoog Schoor onder Heeze.

  qui supra       Anthonis van Esch, poorter van ’s Hertogenbosch, met Adriaen zijn broer wonend tot Heeze, en Frans Goort Rouwbosch X Lijsbeth Jan van Esch transporteren Geerit zoon Geerit Gevens een akker van 1 vaetsaet a/d Meulenstraat in Heeze, waarin de koper ook zijn recht heeft.

  qui supra       Anthonis van Esch, poorter van ’s Hertogenbosch, Geerit Geerit Gevens X Lijntgen Jan van Esch en Frans Goort Roubosch <X …> verkopen Adriaen Jan van Esch, hun broer en zwager, een akker groot 1 vaetsaet

116                              bij het Heilig Kruiske onder Heeze.

 13-1-1661      Joost Jan van Gastel verkoopt Jacob Jan de Werth een cijns van 7-10 uit huis met aangelag, groot 1 vaetsaet aan de Eimerikkerstraat onder Heeze.

13-1-1661       Thijs Jan Leijen X Lijntgen Hendrick Aert Cuijpers verkoopt Peeter Hendrick Aert Cuijpers, zijn zwager, zijn kindsdeel, 1/7 portie van alle

116v                            goederen achtergelaten door de voorscr. Hendrick Aert Cuijpers en Jenneken Peeters, zijn schoonvader en -moeder.

  qui supra       Anthonis Matthijs Hermans, meerderjarig verkoopt Tielen Huijben (sMeijers) akker het Hemelrijck, 5 copsaet bij t Heeserbosch.

  qui supra       Anthonis Matthijs Hermans, zo voor hemzelf als beneffens Willem

Willem Thijs namens Herman Matthijs Hermans, hun resp. broer en

neef transporteren Willem Matthijs, hun jongste broer, akker

het Warantgen, 1 vaetsaet achter de kerk van Heeze, 2. Jan Deelen

117       17-1-1661      Adriaen Jan van Esch X vrouw verkoopt Lenart Thonis Vincken groese het Schoorsveld, anderhalf vaetsaet bij het Hoog Schoor onder Heeze.

              qui supra       de verkoper alsvoor verkoopt Wouter Jan Scha<vers> de Merienakker, 1 vaetsaet in de Nieuwhoeven onder Heeze.

              qui supra       de verkoper alsvoor verkoopt Adriaen Jan Vincken een akker van 45 roeden in de Nieuwhoeven onder Heeze.

117v      qui supra       Aelken Jan Slauwers nagelaten weduwe Faes Lambert Bacx  geassisteerd door Willem Jan Slauwers, haar broer, renuntieert haar tocht van de volgende percelen t.b.v. Jan en Hendrick, gebroeders, zonen Lambert Bacx.

              qui supra       Jan en Hendrick gebroeders, zonen Lambert Bacx, mede namens Jenneken Lambert Bacx, hun meerderjarige zuster, verkopen Willem Jan Slauwers akker de Stuckse hei, 5 copsaet Ginderover.

              qui supra       Jan Lambert Bacx , mede namens Jenneken, zijn meerderjarige zuster,  verkoopt Hendrick Lambert Bacx, zijn broer, een huis met 4 roeden erf.

118                              daaraan gelegen Ginderover.

              qui supra       De verkoper alsvoor verkoopt Hendrick Lambert Bacx, zijn broer de helft van een driesgroese neven de Hoevenweg, in t geheel 2 vaetsaet, a/h Boelenven onder Heeze.

             22-1-1661      Peeter Hendrick Roubosch verkoopt # ten overstaan van Aert zijn zoon en

Geerit Beecx X IJken Peeter Roubosch en mede namens Peeteren en Lijntgen hun

broer en zuster Geerit Thonis Francissen en Peeter Jan Joosten van Gastel

samen akker het Philipsgelandt, 2 vaetsaet tot Creijel.

              qui supra       De verkoper alsvoor verkoopt Aert Aertts Hoemaecker een akker, 30

118v                            roeden in  de Nieuwhoeven onder Heeze.

 22-1-1661      De kinderen wijlen Joris Peeter van Oers X Maeijken Andriessen van Hapert hebben met elkaar gescheiden en gedeeld de erfgoederen door hun ouder met de dood ontruimd:

                        Peeter Jorissen van Oers is te deel gevallen …

                        Pauwels Jorissen van Oers is te deel gevallen …

119                              Jan Thijs van Can en Hendrick Geerits als momboiren van het onmondig kind wijlen Jan Jorissen X Jenneken Aerts is te deel gevallen …

            24-1-1661       Merijken Dirx (vV) nagelaten weduwe wijlen Aert Adam Wespen met een momboir, in haar huis blind in bed liggende, maar goed bij haar verstand, renuntieert haar tocht t.b.v. haar kinderen.

                                    De kinderen van Aert Adam Wespen X Merijken Dircx hebben de erfgoederen gescheiden en gedeeld

119v                            -     Hendrick Aert Wespen is te deel gevallen …

-          Arien Aert Wespen is te deel gevallen …

-          Dirck Aert Wespen is te deel gevallen …

-          Jan Aert Wespen is te deel gevallen ….

17-1-1716 Aert Dirck Aerts Wespen inwoner van Heeze, mede namens Goort Dirck Aert Wespen, zijn broer, en Peeter Hendrick aert wespen erkent ontvangen te hebben van Goort Hendrick van Brugh X Magrita Jan Aert.Wespen 30 gl. tot aflossing van zijn aanpart in geestelijke pacht in neffenstaand kempken.

120      26-1-1661       Hendrick Matthijs verBeeck, in huwelijk gehad hebbende Jenneken

Peeters, zijn 1e vrouw, renuntieert zijn tocht op het volgende stuk land

t.b.v. Peeteren, zijn zoon, verwekt bij de voorscr. Jenneken Peeters.

                                    Peeter zoon Hendrick Matthijs verBeeck verkoopt Jan Willem Claus 1 vaetsaet akkerland tussen het Mechelen en de Heezerkerk.

 27-1-1661      Goort Lambert Bacx, nagelaten weduwer wijlen Heijltgen Faes Wouten, krachtens testament met haar geaakt d.d. 9-1-1661, verkoopt

120v                            Geerit Amants de Lauwre een akker groot 1 vaetsaet tussen st Job en Leende.

             29-1-1661      Jan Thijs van Can namens Hendrick Gerits, absent wezende, als momboir over het onmondige kind van wijlen Jan Jorissen X Janneken Aerts verkopen Peeteren en Paulussen zonen Joris Peetersen van Oers

121                              1/3 portie in de schuur met aangelag, groot 3 copsaet tot Euvelwegen onder Heeze.

   1-2-1661      Goort Hendrick Goossens X Peerken Willem Eijmbers, diezelve mede present, vernadert akker het Voorste Zandje met het Heijtveldje tot Euvelwegen, dat Joost Wouter Joosten had gekocht van de momboiren van de onmondige kinderen Dielis Dircx (X Joostge Willem Eimbers) d.d. 1-3-1660.

   4-2-1661      Dinghen, meerderjarige dochter Delijs Goossens met een momboir, verkoopt Hendrick Willem Dommels en Jan zoon Jan Stijnen samen een huis, schuur, hof en aangelag met de akker daarachter aangelegen,

121v                            samen 3 vaetsaet a/d Heeserbosch.

              qui supra       Willem Delijs Goossens verkoopt Hendrick Willem Dommels en Jan zoon Jan Stijnen, zijn zwagers (schoonzonen), een groese groot 7 copsaet in de Schavers onder Heeze.

   9-2-1661      Willem Peeterssen, inwoonder van (Valkens)Weerde, uit procuratie van heer Jan vander Locht gegeven te Arendonk, verkoopt Adam Peeters,

122                              inwoner van Weerde een cijns van 7-10 eertijds verkocht bij Willem

Kennekens de jonge t.b.v. Bartholomeus Aerts d.d. 19-1-164<0> uit

huis, hof en aangalag op de Brugge onder Leende.

oud 221    qui supra      Wouter Peeter Coox verkoopt Hendricxken, weduwe Jan Flerix, een hofken, groot 1 copsaet tegenover de pastorie van Heeze.

              10-2-1661     Peerke, wede Adriaan v Velthoven verkoopt krachtens testament van 11-7-1648 akker van 1/6 ha. bij de kapel van Eimerik aan Aert Aertssen

122v                            de Hoemacker.

             10-2-1661      Wouter Janssen van Craenenbeurgh, inwoner van Maeseijck, X Jenneken Lenart Hannen verkoopt Hendrick Geven groese het klein Cuijlenveldje, anderhalf vaetsaet in de Cuijlen onder Leende.

              21-2-1661     Merije nagelaten weduwe Jacob Peeter Wouters met een momboir renuntieert van de ene helft van een huis met plaats t.b.v. de erfgenamen van haar man zaliger

-          Merije nagelaten weduwe Jacob Peeter Wouters voor de ene helft

-          Jan de Cuijper en Lijntgen weduwe Reijm <H> Thijs met 2 van haar kinderen, nl. Hendrick en Jan, als naaste erfgenamen van de voorscr. Jacob Peeter Wouters voor de andere helft

verkopen Herbert Jacobssen een huis met hof en de plaats waar het huis op staat, groot een half vaetsaet te Oisterick onder Leende.

123        26-2-1661     Willem Delijs Goossens X Ju<dith> Peeter Vervlaessen transporteert Jan Janssen Stijnen en Hendrick Willem Dommels, beiden zijn zwagers of schoonzonen, een akker groot 1 vaetsaet bij st Job onder Heeze.

               1-3-1661      Thonis Jan Jacobs van Velthoven verkoopt Adriaen Thonis Cuijpers een cijns van 6-10 uit een beemdgroese groot derdalf vaetsaet in de

123v                            Bulders onder Heeze.

                                               18-1-1737 Goort Arien Cuijpers, inwoner van Heeze, verklaart dat de kinderen van Jan Tonis van Velthoven aan hem hebben gelost.

               3-3-1661      Sijmon Jan van Gael verkoopt Jan Janssen van Gael, zijn broer alle geoderen die hij van zijn ouders heeft ge-erfd en die hij van zijn mede-erfgenamen heeft gekocht tot Creijel onder Heeze.

               5-3-1661      Peeter Goort Stoffels reuntieert zijn tocht t.b.v. Goortgen, zijn voordochter verwekt bij Merijken Delijs Aelen.

               5-3-1661      Lenart Jan Leenders lest nagelaten weduwer wijlen Arieken Claessen

                                    renuntieert zijn tocht t.b.v. Goossen en Thonis, gebroeders, zonen  Ae<rt> Claessen op alle goederen van wijlen zijn vrouw te Creijel, te weten zeker half huis met aangelag een halve akker …, een rente van 140 gl. kapitaal t.l.v. D<irck> Franssen (v Weert).

124                              Goossen en Thonis, zonen Aert Claessen transporteren de voornoemde Lenart Jan Leenders, hun behoud (=stief)oom alle voornoemde goederen.

              qui supra         Lenart Jan Leenders lest nagelaten weduwer wijlen Arieken Claessen verkoopt Willem Anthonis Smulders, onze medeschepen, een cijns van

124v                            7 gl. /jaar uit een huis met half aangelag te Creijel, eertijds verkocht door Dirck Franssen van Weert t.b.v. Arieken voorscr. d.d. 4-9-1653.

              qui supra       1. Lenart Jan Leenders lest nagelaten weduwer wijlen Arieken Claessen als wegens de erfelijkheid van de erfgenamen wijlen Arieken Claessen

125                              2. Cornelis Daems

hebben met elkaar gescheiden en gedeeld de erfgoederen van de voorscr. Arieken Claessen, in huwelijk gehad hebbende Thonis Daems, haar eerste man.

9-3-1661      Jacob Janssen den Litsenburgher verkoopt Willem Anthonis Smulders onze president-schepen een akker, anderhalf vaetsaet achter de kerk van Heeze.

               qui supra      Willem Anthonis Smulders, onze medeschepen, verkoopt Jan Nicasius

125v                            Dircx, zijn zwager, een driesgroese, 1 vaesaet in de Nieuwhoeven onder

Heeze.

             12-3-1661      Hendrick zoon Hendrick Maes transporteert Jan en Merije, zijn broer en zuster, alle erfgoederen tot Euvelwegen, die hun bij de deling 27-9-1660 te deel zijn gevallen.

                qui supra     Jan zoon Hendrick Maes den ouden met Merije, zijn meerderjarige zuster, transporteren Hendrick zoon Hendrick Maes de volgende

126                              percelen, waarin de getransporteerden mede 1/3 competeren.

oud 229     qui supra     Hendrick Maes den jongen #en Peeter Peeter Deelen, man van Lijsbeth Hendrick Maes verkopen een schuur met 2 vaetsaet erf daerbij tot Euvelwegen aan Jannen en Merije, zoon en dochter van Hendrick Maes den ouden, hun broer en zus.

               19-3-1661    Aelken, nagelaten weduwe Anthonis Janssen Bocx met een momboir, verkoopt Niclaes Anthonis Bocx, haar zoon, een cijns van 3 gl., eertijds verkocht door Peeter zoon Jan Janssen Reijnders (Vaessen) uit een

126v                            huis tot Strabrecht onder Heeze d.d. 7-2-1654.

               22-3-1661    De heer Joannes Pieterssen, rentmeester van de geestelijke goederen over het kwartier van Peelland, heeft ten hoogste verkocht Amel Arien Thijssen, weduwe Peeter de Cock een huisken met aangelag, toe-behoord hebbend Jan Bernardt Pappen, groot 100 roeijen a/d Heeserbosch.

                qui supra     Philips Amants, onze medeschepen, verkooopt Willem Willem Thijs 1/3 deel van een groese, groot in t geheel 3 vaetsaet + 1 copsaet a/d Ven onder Heeze.

127          qui supra     Jan Hendrick Gevens (Gobbels) verkoopt Willem Adams den Schreijnwerker een half huis met plaats aan de eimerikkerstraat onder Heeze.

               4-4-1661      Jan Nicasius Dircx verkoopt Willem Anthonis Smulders, onze medeschepen, het Eeuwsel, groot 33 roeden a/d Voortstraat onder Heeze.

             18-5-1661      Meeus van Mol verkoopt Hendrick Jacobs van Velthoven, Jan Anthonis Smulders en Willem Mattheeus Thijs, Heilig Geestmrs. van Heeze

127v                            een cijns van 7 gl. uit een groese groot 1 vaetsaet in de Scheijveijen onder Leende, alnog uit ….


 

             25-6-1661      Andries zoon Andries Bogaerts verkoopt Reijm Jan Coox zijn zwager een cijns van 15 20 gl. uit het huis met halve voorkamer en hof en aangelag, groot 2 vaetsaet bij het Kruis, zoals hem bij scheiding is te deel gevallen.

12-6-1662 deze verandering van 15 op 20 gl. en van 300 op 400 gl. kapitaal is met consent van Adries zoon Andries Bogaerts geschied.

128                              10-1-1665 …

                                               11-3-1665 Jenneken (H D v Velthoven), huisvrouw Reijm Jan Cocx, mits d’absentie van haar man, erkent dat Andries Bogaerts aan haar de laatste termijn heeft gelost.

             30-6-1661      Zo er geschil is ontstaan tussen

1.      Adriaen van Puth, mannelijke momboir van Geertruijd Dirck verHagen dochter zijn vrouw

2.      Willem Anthonis verHagen

over de koop van de helft van een akker, in t geheel 95 roeden volgens het maatboek van Leende, gekomen van de weduwe Aert Ding<..>, mitgaders het betalen van de gemene dorpslasten van 1624 tot 1659 bij

128v                            de voorscr. Willem Anthonis alleen gebruikt ….

                                    Willem Anthonis verHagen  transporteert ter voldoening Adriaen van

Puth halve akker, in t geheel 9 copsaet in de Breedvennen onder

Leende.

             30-6-1661      Peerken Wouters, nagelaten wede Adriaan v Velthoven met een momboir leent krachtens testament d.d. 11-7-1648 150 gl. van Lijntgen Goedelen, wede Geerit Willem Daems op akker van 3 vaetsaet a/h

129                              Laereind in Heeze tegen 6-15-0 per jaar.

 19-7-1661      Merije Teeuwens nagelaten weduwe Hendrick Aerts met een momboir

vernadert een akker groot anderhalf vaetsaet aan de Bree-eik bij het

Mechelen, die Jan Geerit Goorts van Velthoven op 29-11-1660 had

gekocht van Grietgen, nagelaten weduwe Teeuwen Teeuwens

19-7-1661 Merije Teeuwens stelt Jan Gerit Goorts, de koper, weer geheel in zijn recht.

             15-8-1661      Anthonis Jan van Esch, poorter van ’s Hertogenbosch verkoopt Wouter

129v                            Jan Schavers de Joosep akker, derdalf vaetsaet bij de Roodenberg aan de Oude Meulenstraat onder Heeze.

               5-9-1661      -     Jaecxken en Hendricxken meerderjarige dochters wijlen Aert

      Loeffen met hun momboiren,

-          meester Jan Bocx en Jan Abrahams als momboiren over de 6 onmondige kinderen wijlen Peter Aert Loeffen, verwekt bij Lijsbeth Lauwreijssen, zijn vrouw

-          Willem Anthonis verHagen als momboir beneffens Jan Jan Aerts over de 5 onmondige kinderen Arnout Cornelissen verwekt bij Aeltgen Aert Loeffen, zijn gewezen vrouw

verkopen voor de kerk van Leende ten hoogste Jan Jan Aerts den mede <..> een huis, hof met aangelag groot 3 copsaet a/d Leenderstraat.

              qui supra       De verkopers alsvoor verkopen Frans Jan Pompen een groese van 40

130                              roeden tot Strijp op t Eijntgen onder Leende

              qui supra       meester Jan Bocx en Jan Abrahams als momboiren over de 6 on-mondige kinderen wijlen Peter Aert Loeffen, verwekt bij Lijsbeth Lauwreijssen, zijn vrouw, verkopen ten hoogste Jan Hendrick Thijsen 1/3 van groese de Ho<...> in de Groenenbeemd.

              qui supra       De verkopers alsvoor verkopen Arnout Cornelissen een groese van 1 vaetsaet in de Craenset onder Leende.

130v       qui supra       De verkopers alsvoor verkopen Arnout Cornelissen een groese van 30 roeden in de Eulckendonck onder Leende.

              qui supra       De verkopers alsvoor verkopen Hendrick Jan Geven akker van 40 roeden in de Cruijt a/d Meulenweg onder Leende.

              qui supra       Hendrick en Peeter gebroeders, zonen Corsten van Mol, en Dirck Hendrick Vriesen alias Bocx X Jenneken Corsten van Mol hebben met

131                              elkaar gescheiden en gedeeld de erfgoederen door de voorscr. Corsten van Mol en zijn vrouw metter dood ontruimd.

             20-8-1661      Aert Dirck Aerts venadert met klinkende penningen een akker in de Bree-eijk onder Heeze die Margriet weduwe Mattheeus Theeussen

131v                            heeft verkocht aan Jan Geerits (Goorts v Velthoven; zie 29-11-1660).

             30-9-1661      Libbeken Delijs (Joost) Ghijssen, nagelaten weduwe Lambert Ruth Coolen  met een momboir, krachtens testament d.d. 18-5-1655 transporteert in erfmangeling Jan Delijs Ghijsen, haar broeder, de Sillakker, 3 vaetsaet boven het Heezerven onder Heeze.

              qui supra       Jan Delijs Ghijssen transporteert in erfmangeling Libbeken Delijs

132                              Ghijsen zijn zuster een akker groot 1 vaetsaet in het Hemelrijk a/h Heezerven onder Heeze.

              6-10-1661     Heijltgen weduwe Jacob Wouter Coolen, geassisteerd door Jan Wouter Coolen, haar zwager en vaderlijke oom van haar onmondige kinderen en momboir van het testament bij de voorscr. Jacob Wouter Coolen en Heijltgen Engelen gemaakt voor de magistraat van Keulen d.d. 2-2-1657 geschreven in Latijn en HoogDuits voor de validiteit van de bewaarnisse van kopper verkoopt Thonis Wouters verBiesen een akker groot anderhalf vaetsaet a/d Lijkstraat in Leende.

              8-10-1661     Hendrick Goort Stoffels verkoopt krachtens evictie Willemen en Lenarden, zijn zonen, een huis, hof met aangelag aan de Ven onder

132v                            Heeze, toebehoord hebbend Adriaen Meeus Francissen.

             18-10-1661    Jan Peeter Swuesten verkoopt Anthonis Jan Jacobs van Velthoven een halve akker groot 60 roeden in de M tiende onder Heeze, waarvan de adndere helft al aan de koper toebehoort.

 20-10-1661    Henrick Peeter Swuesten verkoopt als man van Peerken Thonis Hoirs een perceel akkerland achter de kerk van Heeze aan Jan Wouter Verbiesen.

 24-10-1661    Maeijken Hendricx, inwoner van de stad ’s Hertogenbosch, in huwelijk

133                              gehad hebbende voor haar eerste man, Jacob Wouters, krachtens

procuratie van David Bastiaens, soldaat onder de compagnie van de

heer van Beverweert, X Trijntgen dochter Jacob Wouters verwekt bij de

voornoemde Maaijken Hendricks, renuntieert op de tocht die zij had. Trijntgen verkoopt Joost zoon Joost Goorts een akker van 5 copsaet in de Middellanden onder LeenderStrijp.

oud 243  26-10-1661    De verkooperse als voor verkoopt Frans Lenart Hannen een akker groot

anderhalf copsaet bij de kapel van Strijp onder Leende.

             26-10-1661    Jan Jacob Dielis Delen inwoner tot Werkendam verkoopt aan Thonis Geerit Gevens, zijn zwager:

133v                            -    akker van 1½ vaetsaet bij het Mechelen onder Heeze

oud 244                         -    helft van groese de Bleeck 3 copsaet


             26-10-1661    Jan Delijs Delen leent 50 gl. tegen 2-10-0/jaar op akker de Stoxhoef, 5 copsaet in de Buel te Heeze naast Merije Delijs Delen van Jenneke, onm. dochter Hendrick Thomas

                                    7-12-1708 kinderen wijlen Jan Dilis Delen lossen af aan Jenneke, wede Jan Hendr. Raessen

             3-11-1661      Peeter Janssen van Asten verkoopt heide het Ovelsveld, 4 vaetsaet aan het Euvelsstraatje aan Thonis Janssen van Sommeren.

134        qui supra       Thonis Geerit Gevens verkoopt Hendrick Joost D<ircx?> een akker groot anderhalf vaetsaet bij het Mechelen onder Heeze.

             7-11-1661      Hendrick Thonis Hoirs verkoopt Geerit Peeter Vesters een cijns van 5 gl. uit de Selenakker en de Hooghde akker, groot samen anderhalf vaetsaet a/d Heeserbosch.

             9-11-1661      Jan de Werdt, inwoner van Leende, verkoopt krachtens evictie ten hoogste Willem Anthonis Martens een akker van 2 vaetsaet, door hem ge-evinceerd, toebehoord hebbende Jan Bernart Pappen, bij het

134v                            Heezerven onder Heeze.

             10-11-1661    Jan Aerts, inwoner van Gestel, verkoopt Cornelis Corstens: 1) ….

135        qui supra       de verkoper alsvoor verkoopt Nijs Jeronimus de Coolakker, groot 2 vaetsaet en 47 roeden.

             14-11-1661    Jan Reijnier Gielens (=Willems) wonende buiten Gorinchem X Maeijken Jan Aerts verkoopt Hendrick Willem Dommels de Hoirsakker, anderhalf vaetsaet a/d Dommelswe<…> a/d Heeserbosch.

               qui supra      de verkoper alsvoor verkoopt Jan Claes Vesters akker de Decker, 3

135v                            copsaet a/d Heeserbosch onder Heeze.

               qui supra      de verkoper alsvoor verkoopt Peeter Claes Prinssen, zijn zwager, akker het Startgen, een half vaetsaet a/d Heeserbosch onder Heeze.

               qui supra      Hendrick Thonis Hoirs verkoopt Jannen Reijnier Willems, zijn zwager, een cijns van 5 gl. uit akker het Huisken, anderhalf vaetsaet a/d Heezerbosch onder Heeze.

                                               24-12-1667 Jan Reijnier Willems erkent dat de momboiren over de onmondige kinderen wijlen Hendrick Thonis Hoirs, deze rente aan hem hebben gelost.

136          ut supra       Peter Claes Prinssen en Hendrick Thonis Hoirs stellen zich borg voor ieder die actie of pretentie zou willen hebben op de 4 percelen hiervoor bij Jan Reijnier Gielens aan de kopers gevest.

              17-11-1661   -     Willem en Jan gebroeders, zonen wijlen Jan Willem Clauwen

-          Jan Jop Janssen X Lijntgen Jan Clauwen

-          Jenneken Jan Clauwen, nagelaten weduwe Jan Hendrick Verra, met een momboir

verkopen Peeter Jan Clauwen hun broer en zwager, een huis metten hof aan de Eimerikkerstraat onder Heeze.

qui supra      De verkopers alsvoor met hen gevoegd Peeter Jan Clauwen hun broer

136v                            verkopen samen Gerit Raes Francissen de Dijkbeemd groot 2 vaetsaet bij de Eimerikkerdijk onder Heeze.

               qui supra      De verkopers alsvoor verkopen Hendrick Raes Francissen groese de Werd groot anderhalf vaetsaet a/d Ven onder Heeze.

               qui supra      Peeter Jan Clauwen transporteert in erfmangeling Jan Thonis Smulders akker het Poort…, een half vaetsaet in de Braecken onder Heeze.

137        22-11-1661   Willem Anthonis Smulders, onze medeschepen, verkoopt Delijs Jan Venten een cijns van 7 gl., eertijds verkocht bij Dirck Franssen van Weert t.b.v. Arieken Claessen uit een half huis met een half aangelag, groot samen 1 vaetsaet tot Creijel onder Heeze d.d. 4-9-1653.

oud 254    qui supra      Adriaen Hendrick Verschuren en Michiel Huijbert Vervlaessen, man van Lijsbeth Hendrick Verschuren verkopen Geerit Hendrick verSchueren, hun broer, een huis met aangelag waarin hij woont, a/d Ven bij de kerk van Heeze.

137v      22-11-1661   de 3 kinderen wijlen Hendrick verSchueren X Jenneke hebben met elkaar gescheiden en gedeeld:

-          Geerit Hendrick verSchueren si te deel gevallen …

-          Adriaen Hendrick verSchuren is te deel gevallen ….

-          Michiel Huijbert verVlaessen is te deel gevallen …

138       25-11-1661    Adriaen Wouter Snoecx verkoopt mr. Pauwels Smidts een akker van 54 roeden in t Phlips gehandt onder Heeze.

             1-12-1661      Jan Thijs Sijmons verkoopt Jan Jacobs van Velthoven een stukske akkerland, groot 5 roeden bij het huis van de koper en de verkoper a/d Eimerikkerstraat.

3-12-1661       Adriaen Hendrick Gielens alias Clissen transporteert Hendrick Jan Reijnders een hof groot 6 roeijen Ginderover.

138v     5-12-1661     Adriaen Hendrick verSchueren en Michiel Huijbert verVlaessen X Lijsbeth Hendrick verSchueren verkopen Peeter Willem Delen de Neren-akker, 5 copsaet a/d Heeserbosch onder Heeze.

             5-12-1661      (nadere) boedelscheiding

-          Peeter Claes Prinssen X Libbeken Jan Aerts (Wt v Someren) …

-          Hendrick Hoirs X Lijntgen Jan Aerts  …

139       12-12-1661    Thonis Gielen Meussen, oud 20 jaar, met Hendrick Thonis Bitters en Wouter Joost Elssen als momboirs, verkoopt Dielis Jan Venten een cijns van 2-10 uit een akker groot anderhalf vaetsaet in de Speel, onder Leende.

139v     14-12-1661    Hendrik en Faes, zonen Adriaen Tielens, mits de impotentie van hun vader, en mede namens hun andere zusters en broeders, verkopen Peeter zoon Aert Jan Goossens een cijns van 2-15 uit groese het Rijtgen 3 copsaet a/d Rul onder Heeze.

               qui supra      Libbeken (Gijssen Cocx), weduwe Lambert Ruth Coolen met een momboir, verkoopt krachtens testament d.d. 18-5-1655 Jan zoon Jan

140                              Goossens een cijns van 2-10- uit de Blesendries, groot derdalf vaetsaet a/d Ven onder Heeze.

               qui supra      Adam Jacob Pancras verkoopt Hendrick Joost Dircx de Kruisakker in de Houbraecktiende onder Heeze.

             21-12-1661    Wouter Jan Delijs Goossens verkoopt Adam Jacob Pancras groese de

140v                            Mortel omtrent 2 vaetsaet a/h Mechelen onder Heeze.

             21-12-1661    Merije meerderjarige dochter Delijs Joordens (v Lil) met een momboir, en Wouter Goort sVossen als momboir over de 2 onmondige kinderen wijlen Geerit Delijs Joordens, transporteren Jan Delijs Joordens, hun

141                              broer, 2 stukken erf als bij Willem Delijs Joordens aan de voorscr. transportanten is opgedragen d.d. 5-1-1654.

   qui supra      Merije meerderjarige dochter Delijs Joordens met een momboir

verkoopt Jannen haar broer d Garsthof, groot 16 roeden achter de kerk

van Leende.


               qui supra      Ieken Hendrick Pompen nagelaten weduwe Willem Jan Bitters met een

momboir vernadert een huis met hof, groot een half vaetsaet tot

Oisterick, als Herbert Jacobsen had gekocht van Merije, weduwe Jacob

Peeter Wouters voor de ene helft en Jan de Cuijper en Lijntgen weduwe

Reijm (H) Thijs voor de andere helft d.d. 21-2-1661.

               qui supra      Wouter Jan Delijs Goossens transporteert Thonis Jan Delijs Goossens,

141v                            zijn broer de Willenakker, groot anderhalf vaetsaet a/d Heeserbosch,

alnog ….

             20-12-1661    Scheiding van de goederen tussen de kinderen van Aelbert Adriaens (zie v Mol) en zijn 1e vrouw die met akoord van de nakinderen aan hun zijn gebleven:

-          Frans Luijcas X Thonisken Aelberts

-          Sijmon Peeters X Hendricxken Aelberts

142                              -     Philips Adriaens en Jan Hendricx als momboiren over de 5 on-

mondige kinderen wijlen Adriaen Aelberts X Lijntgen Vreijssen.

   qui supra      Sijmon Peeters X Hendricxken Aelberts

Philips Adriaens en Jan Hendricx als momboiren over de 5

onmondige kinderen wijlen Adriaen Aelberts X Lijntgen Vreijssen

verkopen ten hoogste voor de kerk van Leende Frans Luijcas, hun

mede-erfgenaam een his met aangelag, groot anderhalf vaetsaet aan t

Hanneneind onder Leende.

   qui supra      de momboiren alsvoor verkopen Sijmon Peeters een groese groot 1

142v                            vaetsaet, genaamd het Jansburcxken onder Leende.

 22-12-1661    Adriaen Jan Andriessen X Hendricxken Anthonis Box verkoopt Dirck Aert Wespen een beemdgroese, groot 7 copsaet a/d Venderdijk onder Heeze.

 24-12-1661    Herman Michiel Adriaens (vV) vernadert akker het Hemelrijk, groot 5 copsaet bij het Heezerven onde Heeze, die Tielen Huijben (Smeijers) had gekocht van Anthonis Matthijs Hermans.

             28-12-1661    Jan Janssen Schoenmaeckers verkoopt Jannen en Lijntgen, zijn zoon en dochter

143                              een huis met aangelag tot Boshoven onder Leende.

               qui supra      De verkoper alsvoor verkoopt Cathalijnen, zijn dochter, een akker, groot 1 vaetsaet in de Lofvennen onder Leende.

 


143v         4-1-1662    Adriaen Tielen Hendricx (Goedelen) nagelaten weduwer wijlen Merije Faessen renuntiueert zijn tocht t.b.v. zijn kinderen.

                 qui supra    De 6 kinderen van Adriaen Tielen Hendricx (Goedelen) X Merije Faessen hebben gescheiden en gedeeld:

-          Tielen Arien Tielens is te deel gevallen ….

144                              -     Hendrick Adriaen Tielens is te deel gevallen …

-          Faes Adriaen Tielens is te deel gevallen …

-          Geerit Willems (Gobbels) X Jenneken Arien Tielens is te deel gevallen …

-          Adriaen Tielen Hendricx als grootvader en Joost Joost Goorts als oom van de 5 onmondige kinderen wijlen Tijs Arien Tielens

144v                                  is te deel gevallen …

-          Peeter Joost Goorts (op t Hof) X Engelken Arien Tielens is te deel gevallen …

               qui supra      -     Tielen en Hendrick, gebroeders, zonen Adriaen Tielen

-          Geerit Willems (Gobbels) X Jenneken Adriaen Tielens

-          Peeter Joost Goorts X Engelken Arien Tielens

-          Adriaen Tielen Hendricx als grootvader en Joost Joost Goorts als oom van de 5 onmondige kinderen wijlen Thijs Arien Tielens verwekt bij Lijntgen Joosten

145                              verkopen Adriaen Tielens, hun resp. broer en zwager een timmerplaats,

groot een half vaetsaet a/d Rul.

               5-1-1662      Reijm Janssen Hoirs transporteert Sijmon Jan van Gael een busselke,

groot 2 vaetsaet in de Jansburgen onder Leende.

               5-1-1662      Sijmon Jan van Gael transporteert Hendrick Jan Geven een groese groot

derdalf vaetsaet in de Neerbeemden onder Leende.

145v       7-1-1662      Corstiaen Aert Jan Goosssens mede namens de volgende erfgenamen te weten:

-          Jan Dirck Jeucken X Margriet Aert Jan Goossens dochter

-          Jenneken dochter Aert Jan Goossens, met een momboir

-          de 2 onmondige kinderen Aert Jan Goossens verwekt bij Aelken,

verkopen Peeteren Aert Jan Goossens, hun broer, het huis met aangelag en alle erven onder Heeze bij Aert Jan Goossens met de dood ontruimd.

             10-1-1662      Adriaen Willem Engelen verkoopt Peeter Coppen een akker van 5 copsaet a/d Soeuvberch onder Leende.

             10-1-1662      Dirck Jan Engelen verkoopt Jan Philips Coolen de Houtsakker, een half

146                              vaetsaet a/h Heezerpad onder Leende.

              qui supra       De verkoper ut supra verkoopt Joost Corst Reijmen de Padakker, 1 vaetsaet a/h Heezerpad onder Leende.

              qui supra       De verkoper ut supra verkoopt Dirck Aert Wespen akker het HoogSmeel, groot 1 vaetsaet in de Smelen onder Leende.

              qui supra       De verkoper ut supra verkoopt Vreijs Peeters van Sommeren de Haeghakker, groot anderhalf vaetsaet a/d Haghenweg tot Oisterik.

146v       qui supra       De verkoper ut supra verkoopt Jan Jan Engelen een beemdgroese groot 1 vaetsaet a/d Oisterikkerdijk onder Leende.


             13-1-1662      Jan Adriaen Bastiaens, inwoner van Someren X Grietgen Delijs Gevens verkoopt Martinis en Jacob, gebroeders, zonen Delijs Gevens, zijn zwagers, zijn 1/3 deel van alle goederen onder Heeze als door de dood van Dielis zoon Delijs Gevens, hun zwager en broer op hem is verstorven.

             14-1-1662      Heijltgen (T H’beecx), nagelaten weduwe Martinus Thonis Martens met

147                              een momboir renuntieert haar tocht t.b.v. haar kind verwekt bij de voorscr. Martinus Thonis Martens.

                                    Willem Anthonis Martens en Andries Martinus Tielens, als momboiren over het onmondig kind voorscr., verkopen Dirck Aert Wespen en akker groot 5 copsaet bij st Job onder Heeze.

             19-1-1662      Geerit Hendrick verSchueren X Frensken Andries Swuesten verkoopt Casper Abrahams de Lauwre, zijn zwager, Ό deel van de heer Joostenbeemd, groot in t geheel 4 vaetsaet bij de Eimerikkerdijk onder Heeze.

147v     26-1-1662      -     Hendrick en Thonis, gebroeders, zonen Aert Wouters

-          Geerit Anthonis Wouters en Jacob Jan Reijmen als momboiren over Frensken, Jenneken en Tielen onmondige kinderen Aert Anthonis Wouters X Marie (Aleiten, wede) Hendrick Wouters (Tielens)

hebben de erfgoederen gedeeld door wijlen hun ouders achtergelaten.

148         1-2-1662      Thonis Jan Rutten en Reijnier Reijnders namens Jenneken, hun innocente zus, verkopen Matteeus Willem Thijs, Hendrick Jacobs van Velthoven em Jan Anthonis Smulders, Heilig Geestmrs. van Heeze, een akker vierdalf copsaet a/d Cool Ginderover onder Heeze.

                qui supra     Adriaen Hendrick Peeters X Roelken Roelen verkoopt Hendrick Jacob Schooffs een cijns van 2-10 uit een akker, groot 3 copsaet a/d Rul onder Heeze.

148v        3-2-1662     Jenneken Delis Driessen geassisteerd met Geerit Dommels, haar ondertrouwde man, beiden inwoners van Rotterdam, verkopen Frans Jan Pompen een groese de Rije, groot 1 vaetsaet te Strijp onder Leende.

    qui supra     De verkopers alsvoor verkopen Jan Tielens Cleermaecker een groese in

de Bercken, groot 1 vaetsaet tot Strijp onder Leende.

                qui supra     De verkopers alsvoor verkopen Jan Arien Pompen een groese in de Bus,

1 vaetsaet tot Strijp onder Leende

149             qui supra     De verkopers alsvoor verkopen Dielis Engel Berchmans erf de Berch

a/d Doijleggen tot Strijp.

                qui supra     De verkopers alsvoor verkopen Job Janssen een aker van anderhalf

vaetsaet in de Nieuwlanden onder Leende.

                qui supra     De verkopers alsvoor verkopen Libbeken weduwe Jan Berchmans een

                                    akker groot 3 copsaet a/h Hoogheind in het Weerke tot Strijp onder

Leende.

                qui supra     De verkopers alsvoor verkopen Jan Tielens Cleermaecker een akker

149v                            groot een half vaetsaet op de Hoeffven tot Strip onder Leende.

                qui supra     De verkopers alsvoor verkopen Geerit Raes Francissen de Langenakker

                                    groot anderhalf vaetsaet  tot Strijp onder Leende.

                qui supra     De verkopers alsvoor verkopen Goort Jan Berchmans groese de

Maesheurck, 1 vastsaet tot Strijp onder Leende.


                6-2-1662     Joost Joosten op t Hoff transporteert bij erfmangeling Lijntgen Driessen

150                              een akker in de Nieuwlanden tot Strijp onder Leende.

oud 278     qui supra        Lijntgen Driessen transporteert bij erfmangeling Joost Joosten op t Hoff een beemdgroese in de Douleggen tot Strijp onder Leende.

               qui supra      Frans Lenart Hannen verkoopt Frans Jan Pompen een perceel groes en bus, groot 2½ copsaet tot Strijp onder Leende.

               qui supra      Frans Lenart Hannen verkoopt Jan Peeter Driessen akker de Volderscamp, groot anderhalf vaetsaet tot Strijp onder Leende.

150v        8-2-1662     Thonis zoon Aert Thonis Wouters verkoopt Jan Willem Weijnen de Campakker, groot 2 vaetsaet tot Strabrecht onder Heeze.

                qui supra     De verkoper ut supra verkoopt Geerit Anthonis Wouters een groese, groot 60 roeden over de Strabrechtse brug.

    qui supra     Hendrick en Thonis, gebroeders, zonen Aert Thonis Wouters verkopen

151                              Geerit Willem Corstiaens groese de Holenberg, groot 5 copsaet,

Ginderover bij het Hoog Schoor onder Heeze.

              15-2-1662     Neesken Jan Weijnen, nagelaten weduwe Vreijs Jan Aerts, met een

151v                            momboir, krachtens testament gemaakt met haar man d.d. 26-5-1659

verkoopt Jan Janssen Stijnen een huis met angelag, groot 3 copsaet a/d Heeserbosch.

              16-2-1662     Willem Adams Schreijnwerker verkoopt meester Cornelis Loos een half huis met schuur a/d Eimerikkerstraat onder Heeze.

               qui supra      Geerit en Hendrick, gebroeders, voorkinderen van Geerit Hendrick Gobbels, verwekt bij Anneken Hendrick Boelen, zijn 1e gewezen vrouw, en de voorscr. Geerit Hendrick Gobbels, hun vader, als actie hebbende van Jannen, ook zijn wettige voorzoon, wonende in Bleijswijk, hebben met elkaar de erfgoederen gedeeld op hun in hun moeders plaats

152                              gedevolveerd door de dood van Hendrick Boelen, hun grootvader.

                                    -           Geerit Hendrick Gobbels in kwaliteit als voor zal hebben …

                                    -           Hendrick zoon Geerit Hendrick Gobbels zal hebben …

                                    -           Geerit zoon Geerit Hendrick Gobbels zal hebben …          

             20-2-1662      Hendrick Thonis Aerts verkoopt Willem Adriaen Hoeben groese

152v                            het Gelacxke of Drieske, groot 17dalf roeden tot Strabrecht onder Heeze.

             qui supra        De erfgenamen wijlen Anneken en Marijken, gezusters, dochters Jan Dommels, hebben met elkaar gescheiden en gedeeld:

-          Willem Jan Dommels is te deel gevallen …

-          Geerit Peter Vesters is te deel gevallen ……

-          Jan Goossens den Jongen is te deel gevallen …

-          Willem Jan Dommels en Jan Hans Bacx als momboiren over de 8 onmondige kinderen wijlen Geerit Jan Dommels, verwekt bij Anneken Hans Daems (Bacx) is te deel gevallen …

153      23-2-1662       Nees Jan Loots, nagelaten weduwe Goort Franssen (Bluckers)  krachtens testament met haar man d.d. 11-5-1644 verkoopt Claes Jan Tielens (X Heilke Goort Franssen) een heijtvelt het … Busselen tot Creijel.


              2-3-1662       Geerit Anthonis Wouters, mede namens Jacob Jan Reijmen, tegenwoordig buitenslands, als momboiren over Frensken, Jenneken en Tielen, onmondige kinderen Aert Anthonis Wouters verwekt bij Merije (Aleijten, wede) Hendrick (Jan)Wouters (Tielens), verkoopt Peeter Jan

153v                            Joost sLeeuwen een cijns van 5 gl. uit …

   1-3-1662      Jacob Dielis Delen, man van Peerken Delijs Verhagen verkoopt de

oud 285                         helft van een huis met aangelag tot Oisterick, belast met een rente van 3 gl./jaar aan Lambert Joost Coppen.

154       13-3-1662      Geerit Wouter … ……

                                    …….

 14-3-1662      Elsken Hendrick Jintis, nagelaten weduwe Anthonis Jan Box met een

154v                            momboir renuntieert……….

               qui supra      -     Willem Anthonis Martens X Cristijna Thonis Box

-          Adriaen Jan Andriessen X Hendricxken Thonis Box

transporteren

-          mr. Jannen en mr. Claes, gebroeders, zonen Anthonis Box

-          Cornelis Wouter Bogaerts X Lijsken Thonis Box dochter

-          Merije dochter Anthonis Box, nagelaten weduwe Joost Aert Coppen

-          en Jenneken Anthonis Box dochter, nagelaten weduwe Anthonis Willem Daems

hun deel in de erfenis van wijlen Anthonis Box.

             14-3-1662      de kinderen van Anthonis Jan Box, verwekt bij Elsken Hendrick Jintis hebben gescheiden en gedeeld alle erfgoederen door Anthonis Jan Box metterdood ontruimd en waarop Elske heeft gerenuntieert, en dat in 5 kavels, mits het transport bij Willem (Ant) Martens en Adriaen Driessen, beiden getrouwd met een dochter van Anthonis Box.

155                              -   mr. Jan Box, schoolmeester tot Leende is te deel gevallen …

-   mr. Claes Box, schoolmeester tot Heeze is te deel gevallen …

-   Merrije Box, nagelaten weduwe Joost Aert Coppen is te deel

    gevallen …

-   Cornelis Wouter Bogaerts door Lijsken Anthonis Box dochter, zijn

    vrouw, mits haar absentie is te deel gevallen …

155v                            -   Jenneken Anthonis Box, nagelaten weduwe Anthonis Willem

oud 289                             Daems is te deel gevallen …

            18-3-1662       Jan Anthonis Smulders, Mattheeus Willem Thijs en Hendrick Jacobs

                                    van Velthoven, Heilig Geest mrs van Heeze verkopen aan de hoogste bieders, nl. Peeter Peeter Delen en Hendrick Hendrick Maes samen groese de Holenberch, 7 copsaet buiten het Hoogschoor, toebehoord hebbende voor de ene helft de ke Peeter Delen, de andere helft Willem

156                              Delijs Goossens, en geλvinceert voor het achterstel van 3 gl./jaar. 1.

oud 289                         Peeter Peeter Delen, 2. Hendrick Hendrick Deelen, 3. de Kleine Aa

              qui supra       Jan Anthonis Smulders, Mattheeus Willem Thijs en Hendrick Jacobs

                                    van Velthoven, Heilig Geest mrs van Heeze verkopen ten hoogste Hendrick Lambert Bacx de Coolenakker, groot 1 vaetsaet, gekomen van Jen Mutsen, nu onlangs aan de Heilie Geest getransporteerd.

             22-3-1662      Handrick Anthonis Wouters verkoopt Lambert Willem verHagen perceel de Heurck, groes en land, samen anderhalf vaetsaet,

              qui supra       De verkoper ut supra verkoopt Aert Aertssen Hoeijmaeckers de

156v                            Streepkenakker aan de Schaapweg bij de Strabrechterbrug onder Heeze.


   qui supra      Ida weduwe Jan Box verkoopt mr. Claes Anthonis Box een cijns van

5-10 uit huis en hof met aangelag a/d Ven onder Heeze.

             27-3-1662      Naet Thonis Naeten, inwoner van Someren, X Elsken Jan Joosten

157                              verkoopt Thonis Jan Joosten, zijn zwager zijn 1/8 kindsdeel op hem verstorven door de dood van Jan Joosten X Jenneken Fransen, zijn schoonouders.

             29-3-1662      Hendrick Hendrick Maes den jongen verkoopt Jan Adam Engelen een cijns van 5 gl. uit 2 percelen beemdgroese aan elkaar, samen 2 vaetsaet bij de Hooijbroecken onder Heeze.

                                               23-12-1679 Hendricxken (Jc Vaessen) weduwe Jan Adam Engelen erkent dat deze rente is gelost door de kinderen van Hendrick Hendrik Maes.

157v     31-3-1662      Geerit Hendrick Beecx verkoopt Lijntgen Hendrick Goedelen, nagelaten weduwe Geerit Willem Daems een cijns van 13-10 uit huis, schuur en aangelag, uitgenomen het achterhuis en de halve schuur aan de Oostzijde met zeker klein hofje aan het achterhuis dat hiervan gedeeld is en toebehoort Jacob Willem Delen, de rest vijftalf copsaet a/d Oude Meulenweg onde Heeze.

                                    9-12-1669 <Aer>t Jacobs(vV; schoonbroer) als erfgenaam van Lijntgen Hendrick Goedelen erkent dat deze pacht voldaan is.

             12-4-1662      Willem Tielens van Coll, inwoner van Huls, verkoopt mr. Jan Box,

158                              schoolmeester tot Leende een cijns van 13-15 uit een akker groot 9 copsaet tot Huls, parochie Geldrop, jurisdictie HLZ.

 15-4-1662      Hendrick Driessen, nagelaten weduwer van Lijsken Gielen Driessen,

158v                            transporteert Peeter Aert Goossens, zijn zwager, al zijn have,

meubelen en beesten. Idem het gebruik van zijn huis en land met

seclusie van sijns comparants zoon Geraert Gielen, mits hij zijn

schoonvader zijn leven lang zal onderhouden … krachtens testament

d.d. 18-9-1656.

             19-4-1662      Elsken, nagelaten weduwe Geerit Matthijs Sijmons, met een momboir

                                    renuntieert t.b.v. haar kinderen.

159                              -    Jan Matthijs Sijmons als oom en bloedvoogd van de onmondige

      kinderen wijlen Geerit Matthijs Sijmons voor de ene helft

-          en nog als gemachtigd van Jenneken meerderjarige dochter Frensken van Hees, beneffens Hendricxken, haar zuster oud 22 jaar

159v                            verkoopt ten hoogste Anthonis Peeter Berchmans een timmerplaats van 2 roeden bij de kapel van Eimerik onder Heeze.

             20-4-1662      -     Andries Michiel van Exsel

                                    -     Gerit Joost Dircx X Thonisken

                                    -     Marcelis Anthonis sMulders X Frensken

                                    -     Jan Anthonis sMulders X Merijen

                                    -     Adriaen Meeus Reijmen X Peerken

160                              samen erfgenamen van Michiel Geerit van Exsel, verkopen

-          Geerit Michiel van Exsel en

                                    -     Sijn Marten Melchoirs, hun broer en zwager,

een huis, schuur, hof en aangelag, groot 2 vaetsaet, waarvan de kopers

al 2/7 bezitten  aan de Voort onder Heeze.


             20-4-1662      Idem boedelscheiding tussende kinderen van Michiel Geerits van

Ecxssel X Merije Andries sWuesten

-     Geerit Michiel Geerits en Jan Anthonis sMulders X Merije Michiel

      Geerits is te deel gevallen …

                                    -     Gerit Joost Dircx X Thonisken Michiel Geerits en Adriaen Meeus

       Reijmen X Peerken Michiel Geerits is te deel gevallen een beemd

      a/d Voort …

                                    -     Andries Michiel Geerits en Sijn Marten Melchoirs X Lijntgen

      Michiel Geerits is te deel gevallen …

160v                            -     Marcelus Anthonis sMulders X Frensken Michiel Geerits is te deel

      gevallen het huisje aan de kapel, het Rulsveldje, het Smeelke.

               3-5-1662      Geerit Hendrick verSchueren verkoopt Lijntgen Hendrick Goedelen

161                              nagelaten weduwe Geerit Willem Daems een cijns van 6 gl. uit huis, hof en aangelag, groot 1 vaestsaet a/d Ven onder Heeze.

                                               3-3-1690 Jacob Aerts namens Marie (H verBeeck) weduwe Aert Jacobs (vV) zijn moeder, erkent dat de erfgenamen Geerit verSchueren deze rente van 6 gl. hebben gelost.

               8-5-1662      De kinderen wijlen Joost Dircx (de Scheper) verwekt bij Engeltjen Thijssen (verVlaessen) hebben gescheiden en gedeeld:

-          Delis Joosten, inwoner van Someren X Lijntgen Joost Dirx is te deel gevallen …

-          meester Cornelis Loos X (1661) Libbeken Joost Dirx is te deel gevallen …

161v                            -     Gerit Sijn Dircx X (~1545) Jenneken Joost Dirx is te deel gevallen

      …

 17-5-1662      Jan zoon Jan Joosten, inwoner van Maarheeze, verkoopt Thonis Jan

Joosten, zijn broer, zijn 1/8 kindsdeel van alle goederen te Heeze op

hem verstorven door de dood van Jan Joosten X Jenneken Franssen,

zijn vader en moeder.

 12-6-1662      Heijltgen (Marten Engelen), nagelaten weduwe Jacob Wouter Coolen,

met een momboir renuntieert haar tocht t.b.v. Reijnder Dirck

verBraecken, haar schoonzoon op zijn kindsdeel.

162                              Reijnder Dirck verBraecken erkent schuldig te zijn Adriaen Amants,

koopman te Geldrop 1.119 gl. voor gekochte en geleverde wollen

162v                            lakens. Aflossingsschema: 1e jaar 219 gl., daarna 50 gl. per jaar.

             15-6-1662      Boedelscheiding tussen Marten en Jan, zonen Anthonis Jan Sijnen X

Arieken Dirck van Velthoven van de erfgoederen door hun ouders

metter dood ontruimd.

163      16-6-1662      Marten Anthonis Sijnen verkoopt mr. Willem verSantvoort, secretaris te

Mechelen een cijns van 3-15 / jaar uit een huis, schuur en bakhuis met

aangelag, groot 1 vaetsaet tot Strabrecht onder Heeze.

 27-7-1662      Jan Joost Jan Geerits (Snoeijen) vernadert de Joosopakker, derdalf

vaetsaet bij de Roodenberch a/d oude Molenstraat onder Heeze, als

Wouter Jan Schavers had gekocht van Anthonis Jan van Esch d.d. 15-8-

1661.

163v       6-9-1662      Jan Anthonis Sijnen verkoopt Hendrick Hanssen een cijns van 10 gl. uit

huis, hof en aangelag, groot 1 vaetsaet a/d Noordzijde van de kapel van

Eimerik onder Heeze.

                                               4-2-1682 Hendrik Aert Wespen, Willem Hendrick verVlaessen X Catelijn Geerit

sMulders, als erfgenamen van de voornoemde Hendrick Hanssen, erkennen dat zij van

het kapitaal en 4 jaren interest voldaan zijn.


             4-10-1662      Jan Peeter Schavers verkoopt Willem Jan Geerits (de Jongh) een cijns

164                              van 3-15 uit huis, hof en aangelag, groot 5 copsaet a/d Heeserbosch

onder Heeze.

             14-10-1662    Jacob Hendrick Cuijpers verkoopt Adriaen Jacobs van Velthoven de

helft van een akker, groot 1 vaetsaet Ginderover in de Heitvelden onder

Heeze.

                 …-1662      Peeter Claes Prinssen verkoopt Cathalijn Hendrick Goedelen, nagelaten

                                    weduwe Geerit Willem Daems, een cijns van 5 gl. uit huis, hof en

aangelag, samen 2 vaetsaet a/d Heeserbosch onder Heeze.

 1-11-1662      invoering van de 50e penning

164v                           

165      11-11-1662    <Matthijs (G?) Daems verkoopt Hendrick Jacobs van Velthoven een

165v                            akker groot 1 vaetsaet tot Strabrecht.>

               qui supra      Michiel Huijbert verVlaessen X Lijsbeth Hendrick verSchueren mede

namens Geerit Hendrick verSchueren, zijn zwager, verkoopt Wouter

Jan Schavers een driesgroese groot 2 vaetsaet a/d Oude Meulenstraat

onder Heeze.

de coop is 210 gl, de 50e penning daarvan is 4-4

13-11-1662    Jan Anthonis Sijnen verkoopt Cornelis Joost Dircx een akker genaamd de Laerstucken, 90 roeden tot Strabrecht onder Heeze.

de coop is 207 gl. de 50e penning is 4-2-12

166       17-11-1662    Herman van Kessel, inwoner binnen de Braack<…> X Clara Leijten

oud 310                         transporteert …  

             18-11-1662    -     Thonis Jan Joosten (Schepers) alias Clerx, inwoner van Heeze,

-          mede namens Jan zijn broer,

-          en voor Naet Thonis Naeten, zijn zwager, man van Elsken Jan Joosten

                                    voor 3 porties

                                    -     Hendrick Frans en Sijn broers, zonen Jan Joosten

                                    -     Peeter Aerts, inwoner van Maarheeze, getrouwd gehad hebbend

      Joostgen Jan Joosten met daarbij 3 kinderen verwekt die nog leven

-          Jenneken Jan Joosten, meerderjarig met een momboir,

verkopen Anthonis Peeter Berchmans een timmerplaats, groot 28

166v                            roeden bij de kapel a/d Eimerikkerstraat onder Heeze.

                                               de coop 155 gl.

   qui supra      De verkopers alvoor verkopen Peeter Peeter Deelen een akker van 1

vaetsaet Ginderover.

de coop 136-10

   qui supra      De verkopers alvoor verkopen Hendrick Thonis Francissen een akker

groot een half vaetsaet bij de Eimerikkerstraat onder Heeze.

                                de coop 86 gl.

167         qui supra       De verkopers alvoor verkopen Thonis Jan Joosten 1e verkoper, de helft

van een beemdgroese, 5 copsaet a/d Voort onder Heeze.

de coop …

   qui supra      Jan Jan Claus, nagelaten weduwer Merrije Hendrick Henssen ten

overstaan van Goort en Hendrik, zijn zonen, mede van Jan Lambert

Bacx X Jenneken dochter van de voornoemde Jan Claus, verkopen Nijs

Jeronimus een huis, hof met aangelaf, groot een half vaetsaet Ginder-over onder Heeze.

167v        qui supra       de verkopers alsvoor verkopen Goordt Dirck Goorts de helft van een

groese van 3 copsaet a/d Eimerikkerstraat onder Heeze.


               qui supra      de verkopers alsvoor verkopen Geerit Jan Vincken en Jan Anthonis

sMulders een akker groot sestalf copsaet a/d Eimerikkerstraat onder

Heeze.

   qui supra      Jan Willem Goossens #X Heijltgen dochter Thonis Hoirs mede namens

Anneken Thois Hoirs, zijn geswije, verkoopt Hendrick zoon Claes

168                              Faessen de helft van een beemdgroese, in t geheel 46 roeden naast de

Swuestenbeemd onder Heeze.

             20-11-1662    Goort Pauwels Ploege, burger van de stad Eijndhoven, X Anneken

Wijnen verkoopt Wouter Jan Schavers een akker groot 2 vaetsate bij de

Oude Meulenstraat onder Heeze.

 21-11-1662    meester Cornelis Loos X Libbeken Joosten (Dircx) en Geerit Sijn Dircx

X Jenneken Joosten verkopen samen Faes Arien Tielens de Goor-

168v                            beemd, groot 74 roeden a/d Rul onder Heeze.

 24-11-1662    Anthonis Anchems, inwoner van Gestel bij Eindhoven, X Jenneken

Thonis Muls, verkopen Hendrick en Joost, gebroeders, zonen Jacob

Hoemaeckers, een groese groot 2 vaetsaet a/d Ven onder Heeze.

169      29-11-1662    De nakinderen van Geerit Hendrick Gobbels verwekt bij Merrije Jacob

Schooffs, zijn 2e vrouw, hebben met elkaar de erfgoederen gescheiden en gedeeld van wijlen hun ouders

-          Anthonis Gerit Gobbels is te deel gevallen …

-          Hendrick Geerit Gobbels en Anneken, zijn meerderjarige zuster zijn te deel gevallen …

-          Willem Hendrick Thijs, man van Marie Geerit Gobbels is te deel gevallen …

169v       qui supra      Hendrick, voorzoon wijlen de voorscr. Geerit Hendrick Gobbels

                                    verwekt bij Anneken Hendrick Boelen, is zo bij testament van wijlen

zijn vader, als bij akkoord tegen zij halfbroers gedaan, is te deel

gevallen het half Goorveld a/d de Rul.

             11-12-1662    Cornelis Corstens verkoopt Geerit Joost Dircx akker de Lancker, groot

7 copsaet bij het Leurstraatje onder Heeze.

               qui supra      de verkoper ut supra verkoopt Gielen Willem Gielis (Gobbels)       

170                              driesgroese de Camp, groot 83 roeden tot Strabrecht onder Heeze.

             14-12-1662    Jan en Geerit, gebroeders, zonen Thonis Gevens, verkopen Libbeken (H

Dircx), weduwe Jan Franssen (v Dijk) een akker groot 1 vaetsaet a/d

oude Meulenstraat onder Heeze.

 15-12-1662    Jan Janssen (Hendricx) van Mierlo X Lijntgen Peeter Anthonis Wouters

verkoopt mr. Claes Box, schoolmeester tot Heeze, een akker groot 5

170v                            copsaet bij st Job onder Heeze.

             18-12-1662    De verkoper alsvoor verkoopt Willem Anthonis sMulders, onze

medeschepen de Hoge akker, groot 7 copsaet achter de kerk van Heeze.

             16-12-1662    Aert Hendricx van Hal verkoopt Jan Adriaen Vundt (of Rindt?) een

groese, groot 5 copsaet over de Oisterikkerdijk in de Hulsbroecken

171                              onder Leende.

             21-12-1662    Marijken Teeuwens (Delen?), nagelaten weduwe #Hendrick Aerts van

Maarheeze verkoopt Gaspar Abrahams de Lauwere een cijns van 2-10

uit huis en hof met aangelag, groot 5 copsaet a/d Ven onder Heeze.

171v       qui supra      Geerit zoon Geerit Gevens (Gobbels) verkoopt Andries Michiel Smits

(v Exel) een cijns van 6 gl. uit groese de Hoochsant, 2 vaetsaet

Ginderover onder Heeze.


               qui supra      Jan Reijnders X Maaijken Jan Aerts (v Someren), inwoner van

Gorkum, verkoopt Adam Willem Dommels beemdgroese, groot 5

copsaet in de Elsen onder Heeze.

172         qui supra      Anthonis Geerit Gobbels verkoopt Andries Gielen Smits (v Exel) een oud 322                        akker groot vierdalf copsaet bij het Leurstraatje onder Heeze.

qui supra                     Boedelscheiding tussen de kinderen van Willem Delijs Aelen en

            Heijltgen Goort Jacobs:

1.   Hendricxken dochter Willem Delijs Aelen, meerderjarig, krijgt ..

2.   Hendrick Jacob Hoeijmaeckers, man van Anneken Willem Aelen

172v                            krijgt ...

oud 333                         3. Anthonis Jan v Can X Merij Willem Aelen krijgt ....

             27-12-1662    Aelken, nagelaten weduwe Lenart Maes geassisteerd met Joost Lenart

173                              Maes haar zoon, en Merije Lenart Maes haar dochter, en met last van

Philips Lenart Maes haar zoon en Hendrick Lenart Maes, verkoopt

Geerit Jan Vincken een groese het half Hoogh d<…>ken, groot een half

vaetsaet Ginderover onder Heeze.

             28-12-1662    Jan Geerit Goorts van Velthoven weduwer wijlen Lijsbeth Hendrick Dirx (vV), krachtens testament met wijlen zijn vrouw d.d. 27-1-1661, verkoopt Jacob Janssen den Litsenburgher een akker van 7 copsaet aan

173v                            de Bree-eik onder Heeze.

 28-12-1662    Samuel Abrahams, inwoner van Moercapelle buiten Rotterdam X Lijsken Jan van Seckelen verkoopt Jan Peeters alias Cleijnen groese het Reuven derdalf vaetsaet a/d Weeckenshorst tot Strijp onder Leende.

                                de coop 150 gl.

   qui supra      De verkoper als voor verkoopt Aert Jansen van Seckelen de Hei-akker 5

174                              copsaet tot Strijp onder Leende.

de coop 122-10

   qui supra      De verkoper als voor verkoopt Aert Thijs Josephs een akker groot 1 vaetsaet in de Nouwlanden onder Leende.

de coop 60 gl.

   qui supra      Jacob Jacobsen verkoopt Samuel Abrahams zijn, zwager, inwoner van

Moercapelle, de helft van een schuur met aangaleg, groot samen 2

vaetsaet, tot Strijp onder Leende.


174v                            Anno 1663

 

   3-1-1663      Dingen Delijs Goossens verkoopt Willem Hendrick Hoeben een groese

genaemt de Das… groot vierdalf vaetsaet a/d Rul onder Heeze.

                                               den coop 107 gl.

 13-1-1663      Jacob Jan Reijmen verkoopt Jan Peeter Ceelen een cijns van 3 gl. uit

175                              huis, hof en aangelag …

 16-1-1663      Jan Macque, ruiter onder de compagnie gaurd van de Groot Mogendheden Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden als in huwelijk gehad hebbende Marie, dochter Reijm Hoirs, renuntieert op zijn tocht t.b.v. Reijmen, zijn zoon, van vescheidene erfrenten, monterende tot 1.100 hl. kapitaal, alnog Ό part van het gemeen eeuwsel, …

175v                            Reijm Macque belooft aan Jan Macque zijn vader 400 gl. eens.

 19-1-1663      Frans Wouter Coox X Lijntgen Jacob Reijmen verkoopt Jan zoon Jan Coox een cijns van 15 gl. uit beemdgroese groot 4 vaetsaet a/d Leenderdijk onder Leende.         

             22-1-1663      Wouter Peeter Coox uit procuratie van Peeter Hendrick verBeeck, die tegenwoordig in Holland is, en waar Hendrick Matthijs verBeeck renuntieert van zijn tocht, verkoopt Caspar Abrahams de Lauwre 50

176                              roeden af te meten van een akker achter de Heeserbosch.

                                               den coop 80-10

             22-1-1663      Anthonis Gerit Gobbels verkoopt Jacob Hendrick Cuijpers een akker groot 3 copsaet in de Houbraecktiende onder Heeze.

                                               den coop 74-10

              qui supra       Jacob Hendrick Cuipers X Jenneken Jan Geldens verkoopt Jan

176v                            Hendrick Mattheeussen een cijns van 5 gl. uit half huis, hof en aangelag tot Strabrecht onder Heeze.

              qui supra       Anthonis en Hendrick, gebroeders, zonen wijlen Geerit Hendrick Gobbels en Willem Hendrick Thijs X Maaijken Gerit Hendricx, mede namens Anneken Geerit Hendrick Gobbels, hun zuster, verkopen

177                              Geerit Willem Gielis (Gobbels) de helft van beemdgroese het Goor, 5 copsaet a/d Rul onder Heeze.

             24-1-1663      -     Adam Thonis verVlaessen X Elsken Hendrick Leenen voor de ene

      helft

-          Hendrick en Joost gebroeders, zonen Jacob de Hoemaecker voor de andere helft

verkopen Jan Willem Engelen een beemdgroese groot 2 vaetsaet in de Cuijlen onder Leende.

               7-2-1663      Neesken Jan Weijnen met een momboir verkoopt Daem Thonis

verVlaessen een driesgroese, groot 3 copsaet a/d Heeserbosch onder

Heeze.

177v       qui supra      de verkopersse alsvoor verkoopt Fredrick Andriessen van Gennip geboortig van Lommel, haar zwager een paerceel hie en akkerland, samen 5 copsaet bij het Hemelrijk, Heezerven onder Heeze ….

                                               den coop 30 gl.

 12-2-1663      Jan Thonis Sijnen verkoopt Marcelis Thonis sMulders een cijns van 5-

178                              10 uit beemdgroese de Scherffdonck, 3 vaetsaet tot Strabrecht onder Heeze.

 22-2-1663      Andries Michiel Smidts (v Exel) verkoopt Adriaen Meeus Reijmen, zijn zwager, de Jan Ooms akker, 5 copsaet bij t Kruis onder Heeze.


178v    21-2-1663      Elisabeth Hendrick Coolen, nagelaten weduwe wijlen Willem Aert

Wijnen met een momboir verkoopt krachtens testament met haar man

d.d. 21-8-1661 Marcelis Anthonis sMulders een cijns van 9 gl. uit

179                              groese het Meulenschut, groot 2 vaetsaet aan de Oisterickerdijk onder

oud 346                         Leende.

              21-2-1663     Jan Peeter Delen, man van Dingen Jan Claus, verkoopt een akker van 3 copsaet aan de Eijmerikkerstraat voor 75 gl. aan Jan Adam Engelen.

              22-2-1663     Anneken, wede Wouter Beelkens, ziet af van tocht t.b.v. haar kinderen.

179v                            Marten Bastiaenssen X Elsken Wouter Beelkens mede namens Lijsken Wouter Beelkens verkoopt Hendrick Aert Wespen een akker groot 1 vaetsaet in de Broekakker onder Leende.

   22-2-1663    Adriaen Wouter Snoecx, krachtens procuratie gegeven bij Geertgen Jans dochter, laatste weduwe van Seeger Janssen, ook wonende binnen

180                              Rotterdam, renuntieert haar tocht.

               24-2-1663    Jan Janssen, inwoner van Rotterdam,

mede namens Pieter Cornelissen Bouwmeester, zijn halfbroer

en Anthonis Jacobsen van Dorne, tegenwoordig uitlandig, in huwelijk

gehad hebbende Maritge Jan Bitters,

verkoopt Aert Jan Faessen, zijn oom, 1) de helft van het Diesbeemdje,

180v                            1 vaetsaet a/d Schaepsweg tot Strabrecht.

 26-2-1663      Jan Dirck Bacx X Jenneken Daniel Claessen verkoopt de voorkinderen

181                              van Aert Jacob Ceelen verwekt bij Jenneken Dirck Coox een cijns van

oud 350                         12-10 uit een huis, hof met aangelag, anderhalf vaetsaet bij de Doelen

tot Oisterick onder Leende.

               7-3-1663       Peeter Thijssen, wonend tot Contick bij Antwerpen X Merije Hendrick Buijs verkoopt #Adriaen, zoon Wouter Willem Donckers de

                                    Heursenman-akker, groot 5 copsaet tot Strijp onder Leende.

                                                den coop 120 gl.

   qui supra       De verkoper alsvoor verkoopt Frans Geerit Goorts akkertje het

181v                            Meulenpad groot vierdalf copsaet tot Strijp onder Leende.

               qui supra      De verkoper alsvoor verkoopt Aert Janssen een akkertje groot 1 copsaet

a/d Hoogeind tot Strijp onder Leende.

   qui supra       De verkoper alsvoor verkoopt de helft van groes de Weeckenshorst, 1 vaetsaet aldaar voor 44-15-0 aan #Adriaen, zoon Wt Wl Donckers

   qui supra       De verkoper alsvoor verkoopt Hendrick Vreijs Berchmans een groese

182                              groot 1 vaetsaet in de Jansburgen tot Strijp onder Leende.

   qui supra       De verkoper alsvoor verkoopt Jan Jan Tielens (H’beecx) groese het Broeck, groot 7 copsaet in de Broecken tot Strijp onder Leende.

   qui supra       De verkoper alsvoor verkoopt Aert Janssen van Soerendonck, zijn zwager, groese de Dolegh, groot 7 copsaet tot Strijp onder Leende.

   7-3-1663       Hendrick Jan Ariens, wonend tot Riel X Margriet Geerits verkoopt

182v                            Willem Jan Geerits een cijns van 8-5 uit …

                                               3-2-1695 …

               qui supra      Aert Janssen van Soerendonck X Jenneken Hendrick Buijs verkoopt

Willem Maes en Jan Willem Schoncken samen half om half een cijns

van 15 gl. uit groese de Dolegh, tot Strijp onder Leende.

13-1-1671 Willem Maes en Jan Willem Schoncken erkennen dat Aert Janssen van

Soerendock deze rente aan hun heeft gelost.

183         8-3-1663      Jan Geerit Goorts van Velthoven nagelaten weduwer Lijsbeth Hendrick

Dircx (vV) krachtens testament uit 1661 verkoopt Geerit Geerit Gevens

de Cuijpersbeemd, 7 copsaet bij de Eimerikkerdijk onder Heeze.


 

 20-3-1663      Anthonis Jan van Esch, inwoner van Hilvarenbeek verkoopt Geerit

183v                            Geerit Gobbels, zijn zwager, de Cuijpersbeemd, groot 7 copsaet bij de

Eimerikkerdijk onder Heeze.

               qui supra      Geerit Geerit Gobbels verkoopt Marcelis Thonis Smulders een cijns van

6 gl. uit een schuur en klein huiske met aangelag, groot anderhalf

vaetsaet bij de Eimerikkerdijk onder Heeze.

28-2-1667 Marcelis Thonis sMulders bekent dat Geerit Geerit Gobbels deze rente aan

hem heeft gelost.

 30-3-1663      Cornelis Peeter Goossens verkoopt Marcelis Thonis sMulders een cijns

184                              van 6 gl. uit huis, hof en aangelag, groot 3 vaetsaet a/d Ven onder

Heeze.

             18-4-1663      Joost Peeter Hendricx, inwoner van Huls, verkoopt Maaijken, nagelaten

184v                            weduwe Frans Jacob Bluijssen een cijns van 11 gl. uit huis, hof en

aangelag, groot anderhalf vaetsaet tot Huls.

             18-4-1663       Geerit Anthonis Wouters verkoopt Jan Hendrick Lamberts van Lierop een beemdgroese, groot 1 vaetsaet voor de ene helft te langs.

 24-4-1663       Elisabeth Janssen, wonende tot Lekkerkerk, nagelaten weduwe Frans Peeter Wouters, transporteert alles wat zij ter tocht bezit t.b.v. Hendrick Jan van Asten, haar zwager.

185       25-4-1663       Hendrik Stoffels in huwelijk gehad hebbende Jenneken, dochter Leenart Janssen, gaat zijn tocht af t.b.v. het kindsdeel van Guilliam Stoffels, zijn zoon.

                                    De voornoemde Guilliam Stoffels verkoopt Hendrick van Empt, burger der stad Keulen een cijns van 23 gl. (!) d.d. 14-12-1658 …

                                                25-9-1664 Hendrick van Empt koopman van Keulen bekent dat Hendrick Stoffels deze rente van 23 gl. / jaar heeft gelost namens Guilliam, zijn zoon.

185v     10-5-1663       Dirck Dielis van Weirdingen verkoopt Goort Aert Coppen een cijns van 3-15 uit de Grote akker, 2 vaetsaet a/h Heezerpad onder Leende.

                                                3-10-1665 Merijke (de Weerdt), vrouw Aert Copen mits de absentie van haar man bekent dat Dirck Dielis v Weirdingen deze rente aan haar heeft gelost.

               1-5-1663       Matthijs Jan Francken verkoopt jvr Maria de Rooij, oud drossardin van

186                              HL, een cijns van 16-10 uit huis, hof en aangelag, groot 1 lopen saet tot Hout, parochie Geldrop, jurisdictie van HL.

               qui supra       Jan Pauwels Mathijssen verkoopt jvr Maria de Rooij, oud drossardin van HL, een cijns van 11 gl. uit de Dries, anderhalf lopen saet tot Hout, parochie Geldrop, jurisdictie van HL.

186v     15-5-1663       Anthonis Gerarts Claes verkoopt jvr Maria de Rooij, oud drossardin van HL, een cijns van 9 gl. uit huis, hof en aangelag, groot 7 copsaet in de Meel onder de jurisdictie van HL.

187         6-6-1663       Joost Hendrick Maes verkoopt Peeter Jan Coppen een akker, groot vierdalf copsaet in t Swartland onder Leende.

 15-6-1663       Geerit Jan Geerits vernadert een timmerplaats, groot 28 roeden bij de kapel aan de Eimerikkerstraat, die Anthonis Peeter Berchmans had gekocht van de kinderen Jan Joosten (Schepers) d.d. 18-11-1662.

 30-6-1663       Jan zoon Jan Joosten, inwoner van Maarheeze, vernadert een timmerplaats groot 28 roeden bij de kapel aan de Eimerikkerstraat, die Anthonis Peeter Berchmans had gekocht van de kinderen Jan Joosten (Schepers) d.d. 18-11-1662.

187v                                     20-8-1663 de voorscr. Joost Jan Joosten geeft zijn naarderschap weer over aan Thonis

Peter Berchmans.


 

   2-7-1663       De 6 kinderen wijlen Joost Zweers verwekt bij Libbeken Peeter Mijnis delen de erfgoederen door wijlen hun ouders metter dood ontruimd.

-          Peeter Joost Zweers is te deel gevallen …

-          Zweer Joost Zweers is te deel gevallen …

-          Frans Jacob Schooffs X Engeltgen Joost Zweers is te deel gevallen

188                              ….

                                    -     Lijsken Joost Zweers, meerderjarig met een momboir, is te deel

     gevallen

           -     Merieken Joost Zweers, meerderjarig met een momboir, is te deel

     gevallen

-     Jenneken Joost Zweers, meerderjarig met een momboir, is te deel

188v                                 gevallen.

   5-7-1663      Jan en Lauwrens gebroeders, meerderjarige zonen Jan van den Berch,

189                              inwoners van Helmond, met Maria Jan van den Berch, hun meerder-

jarige zuster verkopen samen Frans Delijs van Breugel de volgende

percelen in de Meel onder Hout en de jurisdictie van HLZ 1) ...

               5-7-1663      Hendrick en Lenart gebroeders, zonen Jan Martens, meerderjarig,

verkopen samen Jacob Peeter Bitters, hun neef, de helft van de

189v                            volgende percelen in Leende …

               9-7-1663      -     Jenneken Martens, inwoner van Rotterdam, X Lenart Janssen, 

      geassisteerd met Jacob Peeter Bitters, haar neef, inwoner van

      Leende voor de ene helft

-          en Hendrick Linnemans, inwoner van Capel op de IJssel X Lijntgen Martens, voor de andere helft

verkopen Andries Claessen, hun neef, inwoner van Leende, een beemdgroese, groot 4 vaetsaet in de Bulderbeemden onder Leende.

             11-7-1663      Libbeken Jan Aerts (v Someren) geassisteerd met Peeter Claes Prinssen,

haar man, vernadert een groese, groot 5 copsaet, in de Elsen onder

Heeze, dat Adam Willem Dommels had gekocht van Jan Reijnders X

190                              Maeijken Jan Aerts d.d. 21-12-1662.

             18-7-1663      Niclaes zoon Jan Tielens verkoopt Jan Hendrick Peeters heijtvelt het

190v                            Loeffen Busselken 1 vaetsaet te Creijel onder Heeze.

             19-7-1663       Jacob van Asten, inwoner van Leende voor zijn pretensie

Jacob Strijbosch uit procuratie van Jenneken Mol nagelaten weduwe

191                              Geerit van Goirl wegens zijn noodzakelijk vertrek d.d. 19-3-1663, verkopen krachtens evictie Michiel Jan van Asten de onbedeelde helft van een huiske met hof bij de kerk van Leende, toebehoord hebbende Luijcas Peeter Smulders.

              qui supra        De verkoper alsvoor verkoopt Goort Hendrick Bul de helft van een groese buiten de Oude Dijk, 3 lopen saet toebehoord hebbende Luijcas Peeter Smulders, door de verkoper geλvinceerd.

             13-8-1663       Thonis Hendrick van Gastel X Anneken Thonis Francissen, mede present, vernadert een akker groot 1 vaetsaet tot Strabrecht, die Hendrick Jacobs van Velthoven had gekocht van Matthijs Daems d.d. 11-11-1662.


             14-8-1663      De kinderen wijlen Adriaen Frans Maes verwekt bij Lijsken Reijm van

191v                            Mol delen de erfgoederen door hun moeder als langstlevende ontruimd:

-          Peeter (Aert?) Goossens is te deel gevallen ….

-          Heijlken Arien Maes is te deel gevallen ….

-          Aert Jan de Smith X Marie Arien Maes is te deel gevallen ….

-          Adriaen zoon Adriaen Maes is te deel gevallen ….

             14-8-1663      Aert Jan de Smith, inwoner van Brouwershaven X Marie Arien Maes

192                              verkoopt Vreijs Peters van Sommeren de helft van een beemdgroese, in t geheel 3 vaetsaet a-d Langstraat onder Leende.

              qui supra        De verkoper alsvoor verkoopt Matthijs Geerit Daems de helft van een akker in t geheel anderhalf vaetsaet in de Speel onder Leende.

             12-9-1663       Reijnder Dirck verBraecken verkoopt Crijn Geerits een akker, groot 2

192v                            vaetsaet in de Speel onder Leende.

oud 373   24-9-1663      Jan Abrahams verkoopt Hendrik Jan Geven, zijn schoonzoon een akker van 2 vaetsaet in de Ruijt a/d Molenweg te Leende.

den coop 310 gl.

              27-9-1663      Michiel Delen, verkoopt een akker van 1 vaatzaad te Leenderstrijp aan Marcelis Jan Bluijssen.

                                                den coop 131-10-0

193        6-10-1663      Aert en Jan gebroeders, zonen Dirck Aerts

                                    Ghijsbert Bastaens (Croesen) X Lijntgen Dirck Aerts

                                    verkopen samen Hendrick Thonis Franssen een beemdgroese, groot 2 vaetsaet a/d Ven onder Heeze.

  qui supra        Ghijsbert Bastiaens X Lijntgen Dirck Aerts verkoopt Aert Dirck Aerts, zijn zwager, de Donderakker, groot 5 copsaet a/d Ven onder Heeze.

193v                            de verkoper alsvoor verkoopt Tielen Huijbert sMeijers het Bolakkerken groot 1 vaetsaet op de Venranden (?) a/d Ven onder Heeze.

              qui supra        Peeter Peeter Celen transporteert in erfmangeling Anthonis Jan Rutten een akker, groot 3 copsaet a/d Heeserbosch onder Heeze.

              qui supra        Anthonis Jan Rutten transporteert in erfmangeling Peeter Peeter Celen akker het Pelsertgen, groot ½ vaetsaet buiten de Venderdijk onder Heeze.

194        qui supra        Hendrick Daem verHagen verkoopt Anthonis Jan Rutten een akker groot 5 copsaet tussen de Heezerbos en de kerk van Heeze.

 12-10-1663    Jan en Lauwrens gebroeders, meerderjarige zonen Jan van den Berch,

inwoners van Helmond, mede namens Marie Jan van den Berg, hun

meerderjarige zuster, verkopen Thonis Janssen van Sommeren heide de

Buijser, groot 7 copsaet op de Ovels onder Heeze.

  qui supra       Anthonis Matthijs van Gael verkoopt Thonis Janssen van Sommeren

heijtvelt de Buijser, tegenwoordig tot akkerland omgedaan, groot 3

194v                            vaetsaet op de Ovels onder Heeze.

             13-10-1663    Jan Willem van Nuenen verkoopt Dielis Jan Venten een cijns van 5 gl.

uit groese de Langstraat, groot 1 vaetsaet a/d Langstraat onder Leende.

             16-10-1663     Merrije Goossens, nagelaten weduwe Hendrick Goosssens, zaliger, in zijn leven …gewoond hebbende tot Leende gaat haar tocht af t.b.v. haar kinderen volgens de acte d.d. 8-10-1663 te Bu(d)el.

195                              Jan en Goossen, gebroeders, zonen Hendrick Goossens en Joost Vreen X Lijsken, dochter Hendrik Goossens, verkopen samen Goort Hendrick Bul een stuk land in de Spel onder Leende.

  qui supra        Hendrick Jan Joosten verkoopt Goort Jan van Pelt een cijns van 5 gl. uit huis en hof met aangelag, groot 3 copsaet a/d Cruijstraet in de Leenderstraet.

   qui supra       Reijm Jan Hoirs verkoopt Goort Jan van Pelt een cijns van 5 gl. uit een

195v                            stuk land tot Boshoven onder Leende, groot 2 lopen saet.

                                               24-2-1672 Goort Jan van Pelt verklaart dat Jenneke, wede Reijm Jan Hoirs aan

hem heeft voldaan.

             17-10-1663    Jan Janssen van Lierop (v Mierlo) X Lijntgen Peeter Wouters

transporteert mr. Claes Box een huis met aangelag, groot 7 copsaet, a/d

196                              Ven onder Heeze.

             26-10-1663    De kinderen van wijlen Joris Peeterssen van Oers verwekt bij Maaijken

Andriessen van Hapert, delen de Binnenakker tot Euvelwegen onder Heeze in 3 gelijke delen.

-          Peeter Jorissen van Oers is te deel gevallen …

-          Paulus Jorissen van Oers is te deel gevallen …

-          Jan Peeter Celen en Paulus Jorissen van Oers als momboirs over het onmondig kind wijlen Jan Jorissen van Oers, verwekt bij Jenneken Aerts is te deel gevallen …

196v    2-11-1663      Jan Adam Engelen X Hendricxken Jacob Faessen, mede present,

vernadert een akker, groot sestalf copsaet a/d Eimerikkerstraat onder

Heeze, als Geerit Jan Vincken en Jan Anthonis sMulders gekocht

hadden van Jan Jan Claus en zijn kinderen d.d. 18-11-1662.

             5-11-1663       Jan Goris (uit Wijchmaal (B)) X Hilleken Geerits (Daems), mede present, vernadert een akker, groot een half vaetsaet, a/d Eimerikkerstraat onder Heeze, als Hendrick Thonis Francissen gekocht had van de kinderen Jan Joosten alias Clercx d.d. 18-11-1662.

             5-11-1663       Martinus Bartels, inwoner van Buel, X Arieken Anthonis Martens verkoopt Mattheeus Willem Thijs, onze medeschepen, zijn gerechte 1/5

197                              portie van een huis met aangelag, groot 1 vaetsaet a/d Ven onder Heeze.

             5-11-1663       Anneken Willem Weris, met een momboir, renuntieert haar tocht van de nabeschreven rente t.b.v. de kinderen en kindskinderen van wijlen Anthonis Martens, haar gewezen man.

-          Willem Anthonis Martens voor hemzelf en mede beneffens Andries Martinus (Tielens Hbeecx) als momboiren over het onmondige kind wijlen Martinus Martens verwekt bij Heijltgen Martinus (Tielens),

-          Mattheeus Willem Thijs voor hemzelf en mede beneffens Jan Janssen Engelen als momboiren over de onmondige kinderen Dirck Engelen, verwekt bij Elsken Anthonis Martens 

-          Niclaes Willem sMulders X Lijsken Dirck Engelen

transporteren Martinus Bartels X Arieken Thonis Martens hun mede-erfgenaam een cijns van 17 gl. destijds belooft bij Tielen Huijbechts

197v                            (sMeijers) uit zijn huis en andere onderpanden te Heeze d.d. 9-1-1645.

               qui supra      De getransporteerden zullen Anneken Willem Weris jaarlijks 17 gl.

uitreiken, zo lang zij leeft.

 10-11-1663    Aert Ghijsbrechts den Rademaecker //X Heijlken Vreijs Berchmans verkoopt

198                              Geerit Raes Francissen //het Soe-akkerke groot vierdalf copsaet tot Strijp

onder Leende.


             12-11-1663    Philips Lenart Maes, inwoner van Maarheeze, transporteert in een

liberale gift Henricken, Joosten met Merije hun zuster, kinderen Lenart

Maes, zijn broers en zuster zijn Ό kindsdeel van de goederen tot Heeze

op hem verstorven door de dood van Lenart Maes X Elken (H Jc Vr

Senders).

             16-11-1663    Neeltgen Janssen, inwoonster van Oude Tonge op Flakkee, nagelaten

weduwe wijlen Marcelis Goossens, met een momboir, renuntieert haar

tocht t.b.v. Goossen, haar onmondige zoon.

               qui supra      -     Willem Goossens (Jan Henricx), inwoner van Bleeskensgraaf in de

198v                                  Dordtse waard, voor hemzelf …

-          Jan Goosens, inwoner van Oude Tonge op Flakkee voor hem zelf

-          mede met de voorscr. Willem Goossens als momboir over Goossen, onmondige zoon Marcelis Goossens verwekt bij Neeltgen Janssen

-          Joost Goossens, inwoner van ..stadt op Flakkee

-          Dielis Servaessen namens zijn gestorven ouders, inwoner van Heeze, meerderjarig

-          Merije Goossens, ook meerderjarig met een momboir

-          Peeter Janssen, inwoner van Genoenhuis en Jacob Hendrick Cuijpers, inwoner van Heeze, als momboiren over de twee onmondige kinderen wijlen Lenart Goossens verwekt bij Elken Hendrick Cuijpers

199                              verkopen Hendrick Claes Faessen (Schepers) een huis met aangelag,

groot 50 roeden Ginderover onder Heeze.

   qui supra      De verkopers in kwaliteit alsvoor verkopen Hendrick Jan Joosten

(Schepers?) #de Vinkenakker, groot 68 roeden Ginderover onder Heeze.

   qui supra      De verkopers in kwaliteit alsvoor verkopen Hendrick Raes Francissen

de Vinckendries, groot 57 roeden en enige voeten Ginderoever onder

199v                            Heeze.

   qui supra      -     De verkopers in kwaliteit alsvoor voor de ene helft,

-          Hendrick Lenart Maes, vorster tot Heeze, met Joost Lenart Maes en

Merije Lenart Maes, hun meerderjarige zuster met een momboir, mede

namens Philips Lenart Maes, hun broer voor de andere helft

verkopen mr. Paulus Smidts, onze medeschepen, de Elswinkel over de

kleine Aa bij het kasteel van de heer van Heeze.

   qui supra      De verkopers in kwaliteit alsvoor verkopen Hendrick Jan Claus het

Hoogakkerke, groot 1 vaetsaet Ginderover onder Heeze.

   qui supra      De verkopers in kwaliteit alsvoor verkopen Lenart Thonis Vincken het

200                              Coppengelag, 2 vaetsaet Ginderover onder Heeze.

             21-11-1663    Peeter Aert Goossens verkoopt Libbeken Hendricx (Dirx), nagelaten

weduwe Jan Franssen een huiske met aangelag, groot 3 copsaet a/d

Eimerikkerstraat onder Heeze.

   qui supra      De verkoper ut supra verkoopt Lambert Goort Heijmans akker de

Halleman, groot vierdalf copsaet Ginderover onder Heeze.

 22-11-1663    Jan Corstens verkoopt Hendrick Jacobs van Velthoven een akker a/d

200v                            Oude Meulenstraat, groot 1 vaetsaet onder Heeze.

 22-11-1663     Jan Corstens vernadert driesgroese de Camp, groot 83 roeden tot Strabrecht onder Heeze als Gielen Willem Gielis had gekocht van Cornelis Corstens d.d. 11-12-1662.


 

   qui supra       Jan Corstens verkoopt Frans Pompen, Willem Peeter Tielens en Jan Thonis Bocx als provisoirs van de Heilige Geest van Leende een cijns

201                              van 5-10 uit driesgroese de Camp, groot 83 roeden tot Strabrecht onder

Heeze.

26-11-1663     Jan Geerit Goorts van Velthoven, nagelaten weduwer wijlen Lijsbeth

Hendrick Dircx (vV) krachtens testament d.d. 27-1-1661 verkoopt Jan Joost Jan Geerits een akker a/d Oude Meulenstraat, groot 1 vaetsaet onder Heeze.

201v      qui supra       De verkoper in kwaliteit alsvoor verkoopt Hendrick de Jongh, secretaris

van HLZ een huiske, hof met aangelag, groot 2 vaetsaet bij t Kruis

onder Heeze, zoals de verkopers is te deel gevallen tegen de erf-

genamen Thonis Jan Hoeben.

             28-1-1663      Michiel Huijbert Michiels mede namens Geerit Hendrick verSchueren,

zijn zwager, verkoopt Joost Jacob Hoemaeckers de Boschdries, groot 1

vaetsaet a/d Heeserbosch onder Heeze.

202      30-11-1663    Evert Joost Everts verkoopt Joost en Jan Everts de Eijndakker tot Huls,

                                    parochie Geldrop, jurisdictie HLZ.

8-12-1663      Hendrick (J) van Asten vernadert de Kaeijdries, groot anderhalf vaetsaet a/d Ven onder Heeze, die mr. Claes Box had gekocht van Jan Janssen van Mierlo d.d. 15-12-1662.

             8-12-1663      Hendrick en Joost, gebroeders, zonen Lenart Maes, met Merrije hun

202v                            meerderjarige zuster en mede namens Philips Lenart Maes, hun broer,

verkopen Hendrick Geerit Joosten (Dirx) groese de Hoogzand, groot 9

copsaet Ginderover onder Heeze.

              qui supra       de verkopers alsvoor verkopen Geerit Willem Claus het Hoogakkerke,

derdalf copsaet, Ginderover onder Heeze, 1 Jan Delijs Delen.

             14-12-1663    -     Jenneken Jan Bocx, nagelaten weduwe Jan Ieuwens, met een

      momboir,

-          Mr. Reinier Willems vA) en Anthonis Jan Hoeben als momboiren

      over de onmondige kinderen van Jan Bernart Pappen verwekt bij

     Marijken Jan Bocx

203                              verkopen ten hoogste meester Claes Bocx, koster en schoolmeester van

Heeze een huis en een klein huisje met aangelag, samen 9 copsaet a/d

Ven onder Heeze.

   qui supra       Jenneken Jan Bocx, nagelaten weduwe Jan Ieuwens, met een momboir, verkoopt mr. Claes Bocx koster en schoolmeester van Heeze een cijns van 3 gl. en een stooter uit, huis, hof, schuur en aangelag tot Creijel,

203v                            destijds verkocht door Jan Anthonis van Gael d.d. 25-10-1620.

               7-11-1663    Dirck verWerdigen verkoopt Joris Nelemans, zijn schoonzoon, een

groese in de Schaveijen onder Leende, groot 2 vaetsaet.

204       15-11-1663    Adriaen Herman Willems verkoopt Lijsken Jintis, weduwe wijlen

204v                            Herman Dircx wonende tot Maarheeze, een rente van 25 gl. / jaar uit

een groese op Hoog Geldrop.

..-2-1671 … Jintis namens Lijske erkent dat Adriaen Herman Willems aan hem heeft

gelost.

             29-12-1663    Merije Jan Leenders, nagelaten weduwe wijlen Jacob Cuijpers, met een

momboir, renuntieert haar tocht t.b.v. Thonis Jacob Cuijpers, haar zoon.

205                              Anthonis Jacob Cuijpers, meerderjarig, verkoopt Jan Jacob Cuijpers,

zijn broer, zijn 1/3 portie van het huis en gelag a/d Ven in Heeze.


             29-12-1663    Jan Jacob Ceelen en Faes Dirck Coox, momboiren over de drie on-

mondige kinderen wijlen Aert Jacob Ceelen verwekt bij Jenneken Dirck

Coox verkopen ten hoogste Peeter Jan Coppen een akkertje van een half

vaetsaet a/d Doijλnstraat in Boshoven onder Leende.

             15-11-1663    Samuel Abrahams, inwoner van Moercapelle, verkoopt Jan Peeter Dries

205v                            een huis met aangelag aan de Doolegge tot Strijp onder Leende.

             29-12-1663    De kinderen van Arien Hoeben verwekt bij Elken Jan Danckers delen

de erfgoederen door hun ouders metter dood ontruimd

-          Elken, meerderjarige dochter Arien Hoeben, met een momboir, is te deel gevallen …

-          Hendrick Bitters, mits de absentie van Lijntgen, zijn vrouw, is te deel gevallen …

-          Jan Arien Hoeben is te deel gevallen …

206                              -     Dielis Jan Venten, als vader voor zijn onmondige kinderen,

verwekt bij Merije Arie Hoeben zijn gewezen vrouw, met en beneffens Frans Hendrick Pompen, zijn mede-momboir is te deel gevallen …

             31-12-1663    De kinderen wijlen Lambert Ruth Coolen verwekt bij Libbeken Delis

Ghijssen (Cocx) delen mits de reuntiatie van tocht door Libbeken, hun

moeder, de erfgoederen.

206v                            -     Hendrick Lambert Coolen is te deel gevallen ….

-          Jan Huijberts (v Helmonderhout) X Jenneken Lambert Coolen is te deel gevallen ….

-