HLZR 1629  (1654-1656)

 

  1v                             …. momboir heeft verkocht Jannen Adam Boons haar woning en een rente van (4?)00 gl. gelooft te gelden Wouters verBiesen t.b.v. voornoemde Anthonis Martens (verHoeven) op interest van 30 gl.

  2                               (Michiel Cl Vesters?) heeft verkocht Jannen ende (Anthonis) broederen, wittige zonen (Willem Claeus), Dielisen Aert Delen met Geerit Raessen beide als momboiren van Merrijken onmondige dochter wijlen Willem Claeus ond… hen vieren tesamen even diep, sijns vercoopers portie en kindsdeel in en van alle goederen, soo huis, schuur, groeslant en sand onder die parochie van Heeze.

  2v        5-1-1654       Jan ende Anthonis gebroederen, wittige zonen Willem Claeus (de Cuijper) X Sijntgen Raessen, Michiel Claeus Vesters man ende momboir Sijntgen Willem Claeus dochter, Dielis Aerdt Delen ende Geerit Raessen namens Merrijken onmondige dochter des voorscr. Willem Claeus hebben gescheiden en gedeeld die goederen hen samen toebehorende als voor, eerst de huizinge etc. …

1.     Jan en Thonis, zonen Willem Claeus  

2.     Michiel Claeus Vesters, man van Lijntgen Willem Claeus

3.     Dielis Aert Delen en Geerit Raessen, momboiren van Marieken, 

       onmondige dochter Willem Claeus.

  5          5-1-1654       Geerijt soone Dielijs Joordens (v Lil) met Willemen sijnen broeder, Merrije ook Dielijs Joordens jongedochter met eenen momboir, de drie voorscr. comparanten mede namens Aerden hennen  broeder wesende simpel en innocent, hebben verkocht Jannen Delijs Joordens hennen broeder een huis met aangelag, groot 7 copsaet omtrent die kerke van Leende

  5v                             die vercooperen in qualiteit als voor hebben verkocht den cooper als supra een parceel groese in ’t Meulenscut, 5½ copsaet in Leende.

  6         ut supra          Jan Geerijt ende Willem gebroederen met Merrije henne sustere met momboir, allen meerderjarige kinderen wijlen Dielijs Joordens voorscr. hebben met elkaar geaccordeerd een alimentatie voor Aerden hennen simpelene en innocenten broeder, die na zijn dood weer aan hun terug valt.

  6v       ut supra          Willem Delijs Joordens soon heeft overgedragen Aerden, Jannen en Merrije hennen broeders en sustere een parceel ackerlants aan de meulenstraat in Leende.

  7v        9-1-1654       Jacop Willem Delen soon heeft verkocht Anneken Willem Delen dochter sijn sustere, naergelaten weduwe Willem Anthonis Michiels, zijn kindsdeel ofte 4e portie in een huis, hof met

oud 14                          aangelag tot Strabrecht, prochie van Heeze, 3. Peeter Willem Delen.

                                   Geerijt Peeter Jan Geerijts (de Jongh), man van Merije Willem Delen, verkoopt zijn kindsdeel in huis en aangelag aan Adriaen Willem Delen

  8         qui supra        Peeter Willem Delen soon, Anneken Willem Delen dochter met momber, wede Anthonis Michiels (Gevens), Ariaen Willem Delen soon hebben elk gelooft de navolgende schulden, renten en pachte, te weten 

Peeter Willem Delen 100 gl., 

Anneken Willem Delen en Adriaen Willem Delen soon 400 gl. aan diverse personen

  8v       qui supra        Willem soon Willem Goossens, man Willemken Anthonis Francissen dochter heeft verkocht Marcelis Anthonis Smeulders en akker van 1 vaetsaet onder de Houbraecktiende omtrent Eimerik,

oud 16                          prochie van Heeze.

  9       10-1-1654        Geerijt Raes Francissen ende Dielijs Aert Delen, beide als moboiren over Merrijeken, onmondige dochter Willem Claeus (de Kuiper) ende Sijntgen Raes Francissen hebben verkocht Michielen Aert Vesters de ene onbedeelde helft in schuur met het klein huisken, mede ook in de  haevendries metten haevenakker daarachteraan gelegen.

10       10-1-1654        Jan Henrick Verra en Joost Jan Verra, man van Henricxken Henrick Verra hebben gescheiden en gedeeld die goederen waarin wijlen Henrick Verra, henne vader en schoonvaeder is bestorven.

Jan Henrick Verra krijgt de halve Haesacker, de Haevendries, ….

11 ut supra                  1. Jan soone Jacop Delijs Delen verweckt bij Geertruijt Henrick (Goort Hurckmans) Meeussen dochter

oud 21                          2. Jacop Delijs Delen als vader met Ghijsbert (H) Goort (Hurckmans) Meeussen resp. momboiren namens Anneken, ook Jacop Delijs Delen dochter, verwekt als voor, alnoch minderjarig wesende, hebben gescheiden en gedeeld de goederen hen t’samen toebehorende

1.  Jan Jacop Delijs Delen verwekt bij Geertruijt Henrick (Goort Hurckmans) Meeussen

krijgt het huis met het halve aangelag, het Santje, de halve Bleeck, het halve Vender veldje, de halve Houbraeck, het Korte akkertje in de Molenhoeve en de hele Haas akker.

2.  Jacop Delijs Delen als vader en Ghijsbert (H) Goort (Hurckmans) Meeussen als voogd van Anneke, minderjarige dochter Jacop Delijs Delen krijgen: de schuur met het halve aangelag, de Rijt, de halve Bleeck, het halve Vender veldje, de halve Houbraeck, het hele Lanckakkertje en de hele Oude Voort akker

12         13-1-1654      Anthonis Willem Claeus, meerderjarig, verkoopt zijn cavel aan Jan zijn

oud 23                                  broer: half huis, hoff en aangelag met het akkerland daaraan gelegen aan de Venne.

             qui supra        Jan Janssen Reijnders en Jan Henrick Leijen als momboiren over de kinderen van wijlen Lijntgen Wouter Boelen, wettelijk verwekt in haar 1e en 2e huwelijk, transporteren bij beleeninge Dirck Aert Keijmps een akker van 25 roeden in de hoefftiende omtrent Eijmerick. 2, Jacop Delijs Delen …

Dirck Aert Keijmps bekent dat de ke van Lijntgen Boelen aan hem 100 gl. hebben betaald waarmee deze akker was beleend.

13v       15-11-1654    Jan soone Willem verSchueren oudt 24 jaeren, soo hij verclaerde, met bijwesen van Aert Ghijsberts ende Ariaen Thijs, naaste bloedmomboiren heeft verkocht Jannen soon Jan Flerix sijnen swaeger sijns vercoopers kindsdeel in een huis met aangelag mitsgaders de andere erfelijke meubelen aanbestorven van Willem verSchueren.

14         22-1-1654      Jan Aert Coppen (Wespen) heeft verkocht Jan Anthonis Aerts een akker van derdalf copsaet tussen Heeserkerk en Heeserven.

14v       24-1-1654      Jan Mathijs Anthonis alias Lootts heeft verkocht Anthonis sijn broeder erf huis met aangelag, groot derdaf vaetset tot Creijel in de prochie van Heeze.

15         26-1-1654      Den vercooper in qualiteijt als voor heeft verkocht den cooper ut supra een akker van`- vijftalf copsaet in de Meulenhoeven tot Creijl.

15v       29-1-1654      Frans Peeter Franssen van Huls heeft verkocht Merrije Box naegelaten weduwe Joost Aerdt Coppens (Wespen) een cijns van 6 gl./ jaar te betalen op Lichtmisdag. De eerste pacht in 1655

voldaan 20-12-1685

16           3-2-1654      Dielis soone Peeter Goosssens #ende Jan Engelen, sijnen … heeft verkocht Cornelis hennen broeder en swager 2/3 gerechte parten in een huis met aangelag aen den Venne.

16v         5-2-1654      Jan Ariaen Bastiaen van Sommeren man ende momber Margrieten Delis Gevens dochter heeft verkocht Martenen, Jacoppen en de Delijs, gebroeders, wittige sonen Delis Gevens, sijsne swager, de verkopers kindsdeel van alle goederen, als huis, hof, land en sand binnen

17          ut supra         Martten ende Jacop gebroederene, wittige soonen van wijlen Dielis Gevens,

                                   soo voor hen selven als inden naeme van van Delis hennen minderjarige broeder waarvorens hen sterck makende,

hebben wittelijck vercocht Peeter Matthijs van Sommeren een erfelijcke cijns van 5-5 te betalen op Lichtmis dag, te heffen uit een parceel erf genaemnd den Pelser, so groes als lant, groot 7 vaetsaet gelegen buiten den Santdijck in Heese.

                                   12-1-1664  Marijken (Th Bitters) weduwe Peeter Matthijssen (v Someren) bekent dat Jacop Dielis Gevens mede namens de andere broeders aan haar dese rente van 5-5 heeft gelost

18          ut supra         Jan soone Jan Goossens Cleijnen heeft verkocht Jannen Adam Enge<len> een erfelijke cijns van 9 gl. te betalen op Lichtmis dag uit een parceel ackerlants genaemt den Coolen acker 2 vaetsat buiten Eimerikkerdijk.

18v        ut supra         Jacop Tielen Cuijpers gelooft alle jaar te gelden en te betalen aanden rentmr. t.b.v. st Jacops altaer in de kerk tot Heeze alzulke rente van 25 stuivers s jaars als … staat op het huis metten aangelag toebehorende Niclaes Faes Schepers buiten de Eimerikkerdijk in Heese

19          ut supra         die 3 kinderen en erfgenamen van wijlen Faes Schepers ende Merrije (Willem Maes) sijn huisvrouwe t samen verweckt hebben gescheiden en gedeeld:

1.      Claeus Faes Schepers het Haverdept met het half Hulsbroeck zuidwaarts, gelijk het gepaald is, en daaruit te gelden 10 stuivers jaarlijks aan de Heilig Geestmrs. tot Leende …

19v                             2.   Henrick Faes Schepers …

2.      Jan soone Jan Goossens Cleijnen man en momboir sijnder huijsvrouwe (Liesbeth Faes Schepers) het cleijn huijsken metten hoefken …

20         5-2-1654        Peeter soone Jan Janssen Reijnders heeft wittelijck vercocht Elsken achtergelaten weduwe Anthonis Box een erfelijke cijns van 3 gl./jaar op Lichtmis dag uit zekere huisinge bij hem gecocht

                                   6-4-1693 Nicolaes Box bekent dat Marije weduwe wijlen Peeter Jan Reijnders heeft gelost. ..an Vessems.

20v        ut supra         Dilejs Joost Clevers heeft vercocht Geerijt Willem Daems een erfelijke cijns van 10 gl./jaar te betalen op Lichtmis dag en te heffen uit

-           een parceele groese groot 27 roeden in de Hazenhurk a/d Venne

-           noch uit …

21


21v        9-2-1654       -     Willem ende Geerijt gebroedere, wittige soonen wijlen Jan (Daam  

                                                Dries) Dommels,

-           Geerijt Peeter Vesters man en momber Lijntgen sijnder huis- vrouw, dochter Jan Dommels,

-           Jan soon Jan Goossens, man en momber Aelkens Jan Dommels dochter,

-           Anneken ende Merijen gesusteren, wittige dochters wijlen Jan Dommels, geassisteerd met hun mombers,

22                                hebben vercocht Jan soone Jan Joosten den Scheper een parceel erfs, so

groes als lant groot 3 vaetsaet tot Euvelwegen in Heeze.

22          ut supra         die vercoopere in qualiteit als voor hebben vercocht Wouter Joost Geukens (uit Sterksel) een akker van 1 vaetsaet gelegen tot Euvelwegen prochie van Heese

22v        ut supra         Geerijt Peeter Vesters man en momboir Lijntgen Jan Dommels dochter heeft vercocht Tielen Aert Keijmps een parceel groese groot 3 copsaet aan de Langh straet prochie van Heeze.

23         11-2-1654      Philips soone Lenart Maes heeft wettelijk opgedragen en in eeuwig recht machtig gemaakt Henrick Lenart Maes, zijnen broeder, vorster tot Heeze alsulcke penningen ten bedrage van 229 gl. 4 stuivers als Joost sone Anthonis Joosten inwoonder tot Soerendonck hem transportant is schuldig van verdiende arbeidslonen en waarover finale afrekening is gehouden.

23v       14-2-1654      -          Gielen soone Huijbert Smeijers, zo voor hemzelf

                                   -           als namens Wouteren, sijnen broeder, inwoonder tot Delft

                                   -           mitsgaders voor de achtergelaten kinderen van Henrick soone

Huijbert Smeijers sijnen wittigen broeder, lestleden tot Bommele

                                   -           Peeter Goiart Stoffels, man en momber Stijntgen Huijbert

Smeijers

                                   -           Anneken, ook een wittige dochter Huijbert Smeijers, meerderjarig met een bijstaande momboir

hebben vercocht Dilies Joost Clevers een huis met aangelag omtrent 5 vaetset aenden Venne prochie Heese

24          ut supra         Dileis Joost Clevers man en momboir (X ~1650) Willemke Jan Thijs dochter heeft vercocht Henricxken Jan Thijs dochter eene camer staende

24v                             aanden huijsinge van Jan Abrahams (v Vught) inden Hazenhurck prochie van Heese. 

             ut supra          De vercoper in qualiteijt alsvoor heeft vercocht Casper Abrahams de

                                    Louwre een schuur metten hof daarachter aangelegen inden Hazenhurck

                                    prochie van Heese. 

25          ut supra         Anthonis Mathijs Anthonis alias Loots heeft vercocht den momboiren t.b.v. Anthonisken, minderjarige dochter Peeter Jan van Gemert, verwekt bij Merrijken Claus van Sommeren, zijn gewezen huisvrouw, een huis met 10 roeden erfs gelegen tot Creijle prochie van Heese.


25v        9-2-1654       die achtergelaten kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Dommels hebben gescheiden en gedeeld de goederen bij henne ouders achtergelaten.

                                   -           Geerijt Jan Dommels

                                   -           Willem Jan Dommels

                                   -           Geerijt Peeter Vesters X Lijntgen Jan Dommels

                                   -           Jan Jan Goossens X Aelken Jan Dommels

                                   -           Anneken en Merrije meerderjarige dochters Jan Dommels.

26v      18-2-1654       Jan Goosen Huijbrechts (v Lierop) heeft vercocht Merrije van Gastel, naergelaten weduwe Willem Daems, alzulke schepengelofte van 210 gl. als Jan Willem Daems gelooft heeft de voorschr. Jan Goosen Huijbrecht, uitwijzens de gelofte van 13-12-1647.

27        23-2-1654       Pauwels ende Jan gebroederen, wittige zonen van wijlen Lenaertts vanDaele ende Henricxken Canneken t’samen verwekt, hebben gescheiden en gedeeld.

-          Pauwels zone Lenartts vanDael is te deel gevallen ..

-          Jan zone Lenartts vanDaele is te deel gevallen  

28        26-2-1654       Jan Jan Claeus heeft vercocht Merrije Box naergelaten weduwe Joost Aert Coppen een cijns van 9 gl. /jaar uit een huis met aangelag groot dx vaetsaet bij

den vercooper met recht van naderschap vercregen tegens Peeter Janssen den Decker, gelegen buiten Eimerikkerdijk.

                                   alnoch uit …

28v       ut supra          Jan Jan Claus, man ende momber Merrije, de voorscr. Merrije hier mede present, venadert de coop van een huis met aangelag groot dx vaetsaet buiten Eimerikkerdijk, bij Peeter Janssen den Decker gekocht van Jan Adam Matthijs Engelen nomine uxoris (Hendrikske Jacob Vaessen)  d.d. 7-4-1653.

29        28-2-1654       Lenart Janssen man en momber Arijken Claessen heeft vercocht mr. Niclaes Box, schoolmeester tot Heese een cijns van 3 gl./jaar uit de onbedeelde helft

                                    van een huis met aangelag tot Creijel gelegen. Eertijds gelooft te gelden bij Ejick Franssen van Weerdt t.b.v. de voorscr. Arijken Claessen uit zekere

                                    onderpanden tot Creijel volgens de brief van 4-9-1653.

29v       27-2-1654      Jan Corstens ende Merrije Corstens sijne wittige suster, Merrije geassisteerd met een bijstaande momber, hebben gescheiden en gedeeld de  goederen van wijlen hun ouders

-           Jan Corstens is te deel gevallen …

-           Merrije Corstens is te deel gevallen …

30v         4-3-1654      Adriaen Jan Andriessen en 2. Peerken sijn suster, naergelaten weduwe wijlen Hendrick Jan Henssen, geasisteerd met een bijstaande momber, hebben gescheiden en gedeeld de erfgoederen van wijlen hun ouders

                                   1.         Adriaen Jan Andriessen is te deel gevallen …

                                    2.         Peerken Jan Andriessen dochter is te deel gevallen

31v         9-3-1654      Huijbrecht Michielsen (verVlaessen), man en momber sijnder huisvrouwe heeft vercocht Willem Delis Aelen een cijns van 5 gl./jaar uit akker den Haes anderhalf vaetsaet aan ’t cleijn Mechelen, prochie van Hees.

                                               12-1695 Aert Gerits voor hemzelf alsmede voor d’andere proprietarissen kent voldaan te zijn.


32         17-3-1654      1.   Jacop Roel Henricx (v Wetten)

oud 63                          2.   Icken, ook Roel Henricx dochter meerderjarig

1.   Adriaen Henrick Lamberts (v Lierop), man van Roelken Roel Henricx

2.   Hanrick Jan Gheenen, vader van Jannen, Henricken en Merijken, minderjarige ke verwekt bij Merijke Roel Henricx

32v                              verkopen groese het Goorken mette Putten a/d Rul aan

oud 64                                   3.   Jannen Jacob Schooffs (X Elske Roelen) hun zwager en mede-

erfgenaam 

33          17-3-1654     Arjaen Jan Driessen, man van Henricxken Anthonis Box verkoopt akker van 3 copsaet bij de kapel van st Job aan Niclaes Box, zijn zwager

              17-3-1654     Boedelscheiding tussen de kinderen van Roeloff Hendrick van Wetten en Margriet zijn vrouw:

33v                              1.  Adriaen Henrick Lamberts, man van Roelke krijgt

oud 66                                -      de Start en de beide Ren akkers, de halve schuur met aengelach,

            waar Jacop Roelen woont,

     -     het kleine Mannenbeemdje, 1/5 van het Pickerts gelach

     -     een schuld van 100-0-0 aan Andrijes Joost Senders te den Bosch

2.  Jan Jacob Schooffs, man van Aelke krijgt

    -      de Mulder met de westelijke helft van de Griettenakker overlangs op te delen, het schuurtje bij het huis, te delen vanaf de gang, het zuidelijkste 1/5 deel van de Mannenbeemd, en de laatste kavel in de Pickert,
de helft van een schuld van 200-0-0 aan Mase Wuyten te Leende

34                                3.  Jacop soone Roeloff Henricx voorsreven is metten loot te deel   

                                         gevallen den Brughbeemd met de Buyensakker, de halve schuur met

oud 67                               aengelach, waar hij woont, de 4e kavel in in het Pickerts gelach, ¼ in
     de Mannenbeemd, een schuld van 100-0-0 aan Henrick     
     Nagelmaeckers in den Bosch

4.  Henrick Jan Geven, vader van de drie minderjarige kinderen verwekt bij Merije krijgt: de Meeusbeemd, met het klein Startje, 20 roeden van het Bouwenakkertje, aan de kant van Aryen Tielen, het Bijlke, de helft van het huis met de helft van de hof obedeeld, de 3e portie in de Mannenbeemd Zuidwaarts, de 3e portie in het Pickers gelag. Hij moet de helft van een rente bvan 200 gl. kapitaal aan Jan Maes Wuijten te Leende betalen en de helft van 1½ stuiver / jaar geestelijke pacht

34v                              5.  Icken dr Roel Henricx meerderjarig krijgt de Lemmensbeemd met de

oud 68                               halve Grieten akker te langs op te delen de Oostzijde, het half huis met de halve hof onbedeeld, de 2e kavel in het Pickers gelag Zuidwaarts, de 2e kavel in de Mannenbeemd ook Zuidwaarts, maar zij moet twee renten van 50 gl. kapitaal betalen aan de Heilige Geest te Heeze en aan de Heilige Geest te Geldrop en nog een van 1½ stuiver/jaar aan geestelijke pacht.

35      20-3-1654         Aert Loeff Adriaens uit Leende verkoopt als erfgenaam van wijlen

oud 69                                   Jenneken Jan Peeters, vrouw van wijlen Adriaen Gerit Eelkens (X ~1600) zijn erfdeel aan de kinderen van wijlen Margriet Geeraert Aelkens, weduwe Roeloff Henrick van Wetten.


36v    23-3-1654         Jan Jacob Ceelkens heeft vercocht Jacop Willem Hermans een akker van 7 copsaet in de Breetvennen onder Leende

37      26-3-1654         Jan Anthonis Box, Marcelis Bluijssen, Philips Amants (Hermans de Mulder) ende Peeter Pompen als Heijlig Geestmrs. van Leende, krachtens transport bij Ariken Gevens t.b.v. de voorscr. tafel hebben ten hoogste vercocht Geerit Raes Francissen een huijsken metten hof of aangelag tot Strijp onder Leende.

           ut supra            die vercooperen in qualiteit als voor  verkopen Willem Lamberts een parceel akkerland het Weerken ½ vaetsaet tot Strijp.

37v     ut supra            Willem Lamberts heeft verkocht Jan Anthonis Box, Marcelis Bluijssen, Philips Amants en Peeter Pompen als provisoiren van de tafel van de Heilige Geest tot Leende een cijns van 2-10 uit akkerland de Cleijn Tuijnt prochie van Leende.

38       ut supra            Frans Lenart Hannen leent krachtens testament gemaakt met Heijlken Wouter Delis zijn 1e vrouw

oud 75                          d.d. 19-8-1646 van de Heilig Geestmrs van Leende tegen 2-10-0 op huis, hof en aangelag a/d Leenderstraat

38v    

39      30-3-1654         Henrick Janssen van Sommeren krachtens testament met Lijsken, sijn

huisvrouw zaliger, gepasseerd voor scepenen van H&L d.d. 24-1-1650,

39v                              heeft vercocht Reijnier soone Reijn Vee een huis, torfschop metten

aangelag, gelegen in de prochie van Leende omtrent de kerk.

            4-4-1654         Mathijs soone Arijen Tielens vernadert de coop van een huijs metten

aangelag groot dx vaetset buiten Eimerikkerdijk als Peeter Jans den

40                                Decker in coop vercregen heeft van Jan Adam Mathijs Engelen nomine

uxoris op 7-4-1653, en welk huis metten aangelag door Jan Jan Claus

nomine uxoris met naerschap sijnde eerst vercregen,

ud 79                            en mits de voorscr. Mathijs soon Arijn Tielen was naerder van bloet, is

de voorscr. Jan Jan Claeus hem geweken.

              8-4-1654       Adriaen soone Henrick Lamberts van Lierop, man van Roelken dr Roeloff Henrick van Wetten verkoopt de helft van huis en aangelag, in ’t geheel 1 vaetsaet a/d Rul aan Jacop Roelen zijn zwager     

40v      13-4-1654       Jacop Roeloff Henricx van Wetten verkoopt Willem Michiel Gobbels

oud 80                                   een cijns van 5 gl. uit groese de Brughbeempt.

41          9-5-1654       Hendrick Peeter Zwoesten verkoopt Jan Anthonis Box, Philips Amants, Marcelis Bluijssen en Peeter Pompen als Heilig Geestmrs. van Leende

oud 81                          een cijns van 10 gl. uit zeker huis en 3 vaetsaet aengelach, van welk

huis, Geerit des vercoopers broeder ook zijn portie is competerende

                                               23-2-1710 voldaan

 

<11-6-1654 de katholiek Pauwel Smidts moet de boeken overdragen aan de protestant Hendrik Jongh. Vanaf hier wordt het schrift ook anders: zie met name de ‘a’ >

 


41v      16-6-1654       Michiel Goort Adriaens (vV) heeft verkocht Maeijken, dochter Joosten

ud 82                                     van Lieshoudt een cijns van 7 gl.                            

42                                uit een huis, hof metten aangelag omtrent die prochiekerk van Heeze

23-2-1710 oblig. of erfrente t.b.v. … van Leende en van Heeze voldaan

            18-6-1654       Adriaen Bartholomeussen heeft gecedeerd t.b.v. Jacob Geerit Swuesten

alzulke vonnis als de voorn. Adriaen Meeussen enige dagen geleden voor

scepenen heeft geobtineerd ter somme prinipaal van 48-14 tot laste van

                                    meester Dirck Smits, interventeur, en Jan Nijcasius Sijnen, autoriserende

mits desen de voorscr. Jacop Geerit Swuesten om krachtens derselver

42v                              vonnisse d’executie te mogen drijven.

              3-7-1654       de heere Jan Coolen ende Philips Coox hem sterk makende voor Cicilia

ook Jan Coolen dochter verkopen Willemen Aert Wijnen al de erfgoederen op hen verstorven door de dood van Hendrik (Jacob) Coolen hennen grootvader ende Jenneken (H Bax) hennen grootmoeder

                                        hier beginnen de brieven die op den cleijnen segel moete opgemaeckt worden

43          ut supra         Philips Coocx inwoonder tot Ceulen, namens Maria Coolen, inwonerse

tot Ceulen, verkoopt Willemen Aert Wijnen (X Lijske Hendrik Coolen)

een vierde portie in een huis, hof, schuer met aangelag gelegen tot Oisterick.

            27-7-1654       Anneken Willems (Weris/Meus?) naergelaten weduwe wijlen Anthonis

Martens (verHoeven) met een bijstaande momboir krachtens zeker legaat, haar met testamnten gemaakt bij wijlen de voornoemde Anthonis Martens gemaakt, … grote camer van het groote huijs staende omtrent den Venderdijck, mitsgaders het gebruick van den hoff, draagt op Martinus Anthonis Martens …

43v      ut in forma      Willem Anthonis Martens, Mattheeus Willem Tijs man en momboir Maeijken (Thonis Martens) sijn huisvrouw, Isaack (Aert) Melchiors, inwoonder der stadt Eijndhoven, vernadert den coop van een parceel

44                                ackerlant genaemt de Meulenacker, 9 copsaet, gelegen omtrent de meulen bij de Coppert in Heeze, als Marten Aert Melchiors in coope vercregen heeft tegen Jan Mathijs Anthonis alias Loots d.d. 24-10-1653

                                    24-11-1656 te doen van de behoeven van Marten Aert Melchiors cooper stellende dieselve weer in sijn recht …

            11-9-1654       Jenneken (Adr Gerarts Bitters) weduwe wijlen Anthonis Hoirs krachtens testament bij hen samen gemaeckt d.d. 21-8-1628

44v                              heeft verkocht Anthonis soon Anthonis Claessen een beemptgroesen van

oud 88                           3 copsaet gelegen achter aan de Heeserbos.

            19-9-1654       Merijken Delijs Delen, weduwe Jan Willem Gielens (Clissen), verkoopt krachtens testament d.d. 26-2-1654 met haar man 1/3 deel groot 55 roeden van een beemdgroes in de aan de A Euvelsbeemden te Heeze aan Marten Aert Melchiors, belast met 1/3 van een rente van 5 gl./jaar.

45        23-9-1654       Jacop Dielis Delen, man van Peeterke Dielis Verhaghen verkoopt de

oud 89                                   helft van een huis met plaats aan de Venne aan Henrick Daem Dielis Verhaghen.


45v      23-9-1654       Boedelscheiding tussen de vijf kinderen van Willem Mattheeus Thijs en Jenneke Dries Custers:

oud 90                          1.  Willem Willem Thijs krijgt

1.   Margriet Jan Delen, weduwe Andries Willem Thijs, met Aert Delen als voogd krijgt voor haar kinderen de dries in de Langstraat, het Breetven, de voorste kavel in de Bulakker: de eerste 55 roeden vanaf het straatje.

2.   Mattheeus Willem Thijs, schepen, krijgt ...

46                                3. Michiel Adriaens (v Velthoven) als voogd van de onmondige kinderen

                                    van wijlen Matthijs Hermans verwekt bij Merijke Willem Thijs krijgt …

                                    4. Dielis Peeter Goossens, man van Heijlke Willem Thijs krijgt

46v       23-9-1654      Erfdeling tussen de kinderen en kleinkinderen van Dielis Verhagen

oud 91                          1.  Jacob Dielis Delen, man van Peeterke Dielis Verhagen krijgt de Voortsten akker, de halve Kerkdries, de helft van de akker naast de weg naar Euvelwegen, de halve Wouterbeemd

3.   Hendrick soone Daem Dielis Verhagen, 21 jaar, met Jan Peter Celen en Jan Peeter Geenens als momboiren

47        30-9-1654       Jan Rutten man en momber Mariken Jan Tielens verkoopt Jan Nicasius

Sijnen, zijn verkopers derde portie van een sevenste portie bedeeld wesende een groese in een parceel erfs, in ’t geheel omtrent 7 vaetsaet gelegen in die Nieuwhoeven onder Heese.

47v      7-10-1654       De vier kinderen er erfgenamen wijlen Jan Jan Snijers verwekt bij

Engelken sijn huisvrouw hebben gescheiden en gedeeld

1.      is te deel gevallen Adriaen zoon Jan Jan Snijers – den beemd in de Elsen – een erf in den acker a/s Breeijck

2.      Jan Lemmens als vaderlijke momboir over zijn 4 minderjarige kinderen is te deel gevallen - de Rijth – 3 copsaet …

3.      Jan soone Jan Snijers, meerderjarig wesende is te deel gevallen - de dries metten hof - ..

48                                4.   Christina meerderjarige dochter van Jan Snijers met een bijstaande

     momber is te deel gevallen de Beecken(?) …

48v        qui supra       Die voorscr.kinderen en erfgenamen hebben gescheiden en gedeeld in

oud 96                                   twee gelijke portiën die husigene, schuere, hof als noch andere erve, mits

welke deling

                                    1.  is te deel gevallen Jan Jan Jan Snijers, meerderjarig en Christina

zijn meerderjarige zuster krijgen het huis met de hof en de dries daarachteraan gelegen , het bakhuis met de oven ende put samen te gebruiken        

3.   Adriaen Jan Jan Snijers en de 4 onmondige kinderen van Jan              

Hendrick Lemmens, verwekt bij wijlen Aelken Jan Jan Snijers is te deel gevallen de schuer metten hof ende dries daeraen gelegen, gelijk gepaald. 

49        12-10-1654     Jan Gijsberts van Lierop, weduwnaar van Jenneke Hendrick Gevens en

oud 97                          Hendrick Mattheeus Delen namens zijn vrouw (Grietge Hendrik Gevens)

verkopen hun 2/7 gedeelten plus 1/7 gedeelte dat Hendrick Mattheeus heeft overgenomen van Aert Wouter Snoecx, dus samen 3/7 deel van:

-   het Heytvelt te Creyel

-   de Bocx beemd tussen Rul en Strabrecht

-   een stuk bos en hei aan de A bij het Runtvoirt

2.   aan Aert Wouter Snoecx, hun zwager.

49v       15-10-1654    Jacop Dielis Delen, man van Peterke Dielis Verhagen, verkoopt

oud 98                           -  een driesgroes aan de Ven van 2 vaatzaad.

-  een akker van 1½ vaatzaad tussen Heezerbos en de kerk

aan Hendrick Adam Dielis Verhagen

50         qui supra        Cornelis Willemsen (Claus?) verkoopt

oud 99                          -     groese van 40 roeden a/d Kleine Aa aan Geerit zijn broer

-          hof van 9 roeden Ginderover aan Goort Jan Claeus

-         

50v      28-10-1654     Peeter Jacob Buekens heeft vercocht Anneken (J de Werth) weduwe

Willem van Houdt met haar kinderen een parceel beemptgroese 1½

vaetsaet tot Strijp onder Leende.

51        2-11-1654       Hendrick soone Hendrick Smulders woonende binnen Til(?)burge,  

diewelke bekent dat Geerit Frans Smulders, woonende tot Strijp onder Leende, sijnen oom, hem ten vollen van alles heeft gecontenteert van wijlen Frans Smulders, sijns comparants grootvader in hem wat hem competerende was van zijn grootvader.

            5-11-1654       Hendrick soone Daem Delijs verHaeghen, oud 22 jaar (*1632) met

                                    Peeter Peetrer Ceelen en

51v                              Jan Peeter Geenen, zijn momboirs, heeft vercocht Jan Goossen de helft

                                    van een akker tot Euvelwegen

                                    De vercooper in qualiteijt alsvoor verkoopt Peter Ceelen de … beempt tot

Euvelwegen

52        ut supra           De voorscr. eerste vercooper in qualiteijt alsvoor heeft vercocht Joost

Wouter Goorts de noordelijke helft van de Wouterenbeempt, in ’t geheel

2 vaetsaet tot Euvelwegen.

52v      5-11-1654       Jan Joosten wedr Merije Hendrick Snoecx (X ~1610) ruilt met Jacop

104                                        Dielis Delen:

                                    Jacop, man van Peterken Dielis Verhagen krijgt akker de Boontijt, 1 vaetsaet in de Middeldrom tiende

-          Jan krijgt de Zuidhelft van een akker van 3 copsaet te Euvelwegen

53        ut supra           Jacob Dielis Delen, man van Peerken Dielis Verhagen verkoopt de

105                                        Zuidhelft van de Wouterbeemd, in ’t geheel 2 vaetsaet te Euvelwegen aan Joost Wouter Goorts

53v      1-12-1654       Jan Hendrick Lamberts van Lierop heeft vernadert de coop van de Gael-

106                               acker 5 copsaet omtrent Creijl als Geerit Joost Dircx gecocht heeft tegen

Pauwels Peeters Anthonis zoon, weduwer wijlen Anneken Hendrick

Lamberts dochter d.d. 31-12-1653

54        3-12-1654       Jenneken (Willem Goorts) lest naergelaten weduwe wijlen Aert Arien Heezen (verHoeven) krachtens testament d.d. 21-3-1650 heeft vercocht Peeter Sijmons een acker van andrhalf vaetsaet achter de kerk van Heeze.

54v      10-12-1654     Boedelscheiding tussen de ke van Hendrick Hoeben en Lijsken Anthonis Francissen:

108                               1.  Willem Hendrick Hoeben, meerderjarig 

3.   Geertruij en Thonisken zijn 2 minderjarige zusters te overstaan van Geerit Anthonis Francissen en Peeter Willem Delen, hun momboiren


55        15-12-1654     Jacob ende Martinis meerderjarige kinderen van wijlen Dielis Gevens,

mede als cautie van Jan Ariens X Margriet Dielis Gevens hebben

vercocht Jan Lamberts ende Jan Janssen Goossens t samen twee cavels,

groot 2 vaetsaet van een akker, groot in ’t geheel vierdalf vaetsaet over

de Venderbrug onder Heeze.

55v        ut supra         Jan Jan Goossens X huisvrouw (Liesbeth Faas Schepers) heeft vercocht

Catelijn Jacob Bacx, jongedochter een cijns van 3 gl. uit de Snoeijen- akker ontrent den Bael onder Heese.

Alnoch uit …

56        30-12-1654     Sijmen Jan Loots heeft vercocht Mattthijs Geerit Daems een akker groot

3 vaetsaet in de Huijsel onder Leende.

56v      31-12-1654     Geerit Anthonis Francissen ende Anthonis Hendrick van Gastel X

Huijsvrouwe (Anneke Thonis Francissen) hebben vercocht Hendrick

Anthonis Francissen hun resp. broeder en zwager hun 2/7 deel van een

huis, hof met aangelag aan de Eimerikkerstraat onder Heeze.


57                                1655

 

2-1-1655       Adam Jacob Willems (Pancras) X Anneken Jacobs van Velthoven, mede present, vernadert den coop van een acker van 1 vaetsaet als Marcelis Anthonis Smulders heeft gecocht tegens Willem soone Willem Goossens d.d. 9-1-1654.

                        1-2-1655 Marcelis Anthonis Smulders heeft de geconsigneerde penningen ontvangen.

  4-1-1655       Matthijs Goort Heijmans heeft vercocht Henrick Jan Geven een cijns van

57v                              7-10, te heffen uit een groese van 2 vaetsaet in de Scheijveijen te Leende oud 114                         en een akker van 1½ vaetsaet Heughden

              4-1-1655       Corstiaen Stoffel Hompens             

58                                leent 38 gl. van Henrick Jan Geven tegen 38 stuivers op een akker van 5 copsaet in de Breetvennen onder Leende.

oud 115    4-1-1655       Frans Lenart Hannen verkoopt krachtens testament gemaakt met zijn vrouw Heijlke Wouter Delen

58v                              d.d. 19-8-1646, een akker van 14 roeden op de Cleijn Tuijnt in Leende aan Willem Lambert Willems.

oud 116                         31-3-1655 Willem Lammert Willems doet afstand t.b.v. Frans Leenaert Hannen van den transport als gedaan

59          5-1-1655       Jan Hendrick Lemmens, wedr Aelken Jan Jan den Snijer samen met Jan Jan Snijers zijn zwager namens de 4 onmondige ke verwekt bij zijn vrouw verkopen Adriaen Jan Jan den Snijer, hun broer resp. zwager. een halve

oud 117                         schuur met ¼ van het gelag uit de boedelscheiding van Jan Jan Snijers a/d Venne

  9-1-1655       Berbar (Coolen) lest naergelaten weduwe wijlen Meeus Joosten van Erp

59v                              heeft afgegaan haar tocht van de nabescreven parceelen t.b.v. Jacob

Jacob Smulders, haar voorzoon, ende Anthonis, haar minderjarige soon

verwekt bij de voorscr. Meeus Jooosten van Erp:

1.      een huijs met aangelag a/d Broekerheuvel onder Leende, 2. erf de Vossendries, groot …

  qui supra       Jacob Jacob Smulders voor hemzelf, Philips Amants ende Michiel

Gevens als momboiren over Anthonis (v Erp), onmondig <verwekt bij>

60                                Berber Hendrick Coolen, krachtens decreet van 10-12-1654 hebben vercocht Marten Bastiaen den Hoemaecker een huijs, aangelag met schop daaraan gelegen aan de Broekerheuvel onder Leende.

              qui supra       Dezelfde vercoopers hebben vercocht Maes Aert (Wl?) Wijnen erf den

60v                              … dries in de Langstraet onder Leende.

                                    Dezelfde vercoopers hebben vercocht Jan Jacob Ceelen een hoffke van een half vaetsaet achter Willem Wijnen aangelag onder Leende

                                    Die vercooperen in qualiteijt als voor

61           qui supra      verkopen Peeter Wouter Coolen het Dijckbeemptge, 1 vaetsaet a/d Oisterickerdijck onder Leende.

               qui supra      Peeter Jan Coppen (v Craendonck) krachtens testament met wijlen Adriaenken Jan den Schoemaecker, zijn eerste gewezene huijsvrouw

61v                              gepasseerd voor schepenen van Heeze en Leende d.d. 8-9-1648

oud 122                         verkoopt Goort Aert Copsoen een hofke van ½ vaetsaet aan de Doelen onder Leende


              9-1-1655       Jan Hendrick Smulders, man van Anneke Wouter Delen verkoopt

-    Gijssbert Goort Meeus akker het OsseVennetje, groot 3½ vaetsaet in de Smeel te Leende aan     

62                                -   groes het Waterveldje, 5 copsaet te Boshoven aan Merrij Wouijter

oud 123                             Delen.

              qui supra       Sijmon Jan Loots (v Gael) verkoopt een huis met aangelag bij de Borg in de Leenderstraat aan Jan Hendrick Smulders.

62v        qui supra       Willem Lambert Willems verkoopt Aert Henrick Maes en zijn nakomelingen, dat zij mogen gebruiken den wege over sijns vercoopers aangelag bij zijn huijs a/d Venne.

63          qui supra       Wouter Goort sVossen heeft gemangeld: Geerit Dielis Joordens een parceel …lant groot 30 roeden, gelegen tot Strijp onder Leende

  qui supra       Geerit Dielis Joordens (v Lil) X Merriken Herbers heeft getransporteerd Wouter Goort sVossen een cijns van 48 stuivers

63v        11-1-1655     Willem Anthonis verHaeghen voor hem zelf ende als momboir beneffens Sijmon Bitters, de andere momboir # Geertruijt onmondige dochter wijlen Dirck verHaeghen verwekt bij Lijsbeth Willem Bitters sijnder huijsvrouw – doch overmits de impotentie en ziekte van Sijmon Bitters heeft in zijn plaats gesteld Frans Pompen, onze medeschepen – krachtens decreet en vonnis d.d. 31-12-1654 - hebben vercocht Anthonis Jan Delis Goossens een beemptgroese van twee vaetsaet in d’Elzen parochie van Heeze.  

64                                die vercooperen alsvoor hebben vercocht Jan soone Willem Dommels een akker van anderhalf vaetsaet achter de kerk van Heese.

64v         qui supra      die vercooperen alsvoor hebben vercocht Jan soone Jan Stijnen een akker van 3 vaetsaet achter de kerk van Heeze

oud 128                          die vercooperen alsvoor hebben vercocht Jan Jan Thijs een akker van 1 vaetsaet in de Smeelen, 1. Jan Aert Delen, 2. …    

               qui supra      Jan soone Willem Dommels, man van Merijken (P Vesters), verkoopt Caspar Abrahams de Louwere een akker van een vaetsaet bij Cleijn Mechelen te Heeze.

65         12-1-1655      Marten Bastiaen de Hoeijmaecker verkoopt Frans Hendrick Pompen

oud 129                         onze medeschepen een jaarlijkse cijns van 10 gl. op huis en hof met aangelag op de Broeckerheuvel onder Leende.

24-12-1655 Frans Hendrick Pompen bekent dat Marten Bastiaens den Hoemaker heeft afgelost  

65v      16-1-1655      Jan soone Peeter Coox woonende tot Ass (D?) X Merie Adam Thijs heeft  

vercocht Jan Willem Thijs van Sterksel sijn kindsdeel van alle goederen van Adam Thijs X Jenneken Claes Reijmen

66        18-1-1655      Geerit Anthonis Francissen heeft gemangeld:

                                    -  Adriaen Jacobs van Velthoven (Sweers) krijgt 2/7 portie onbedeeld in:

een camer, de halve kelder, 2 weefgetouwen in zeker huijs  a/d

Eimerikkerstraet

66v                              -  Geerit Anthonis Francissen krijgt een akker van 30 roeden in de

Hoefkens onder Heese

              qui supra       Hendrick Anthonis Francissen voor 1/7, Jan Hompens ook voor 1/7 en

                                    Adriaen Jacobs v Velthoven als transport hebbende van Geerit Anthonis

Francissen voor 2/7 hebben vercocht Geerit soone Adriaen Jacobs v Velthoven de voorscr. 4/7 portie in: een camer, de halve kelder, 2 weefgetouwen in zeker huijs  a/d Eimerikkerstraet


67          qui supra       Hendrick Anthonis Francissen krachtens testament met wijlen Lijntgen

Hendrick Wouters, sijn huijsvrouw,

67v                              d.d. 16-5-1652 verkoopt Geerit Anthonis Francissen, sijnen broeder, een

cijns van 6-5 uit groese de Scherffdonck 2 vaetsaet onder Heese.

68        22-1-1655      Wouter Aert Buijs heeft vercocht Geerit Raes Francissen een akker van 1

vaetsaet achter de kapel van Strijp onder Leende.

                                    Dezelfde vercooper verkoopt Geerit Fraes Francissen een cijns van 4-10

te heffen uit huis, hof met aangelag, 5 copsaet tot Strijp onder Leende.

                                    18-9-1665 Aert Jan van Sechelen lost de cijns aan Geerit Raes Francissen.

68v        23-1-1655         -      Mattheeus Willem Thijs, onze medeschepen, voor hemzelf

-          en Willem sijnen broeder ook voor hemzelf, 

 136                              -    voorts beneffens Michiel Goort Adriaens als momboiren over de drie

                                    onmondige kinderen wijlen Mathijs Hermans, verwekt bij Merije Willem

Thijs, sijn huijsvrouwe,

-          de voorscr. Willem Willem Thijs en Jan Aert Delen als grootvader    

69                                   en mombers voor de twee onmondige kinderen van Margriet Jan

                                    Delen en wijlen Andries Willem Thijs ...[1], krachtens decreet van 11-1-1655

verkopen Dielis Peeter Goosens 4/5 portie in een huis met aangelag a/d Venne

69v         qui supra      Hendrick Willem Thijs X Michielken Willem van Son heeft vercocht Tielen Huijbert sMeijers een akker van 2 vaetsaet achter de Heezerkerk  2. Jan Delen

               qui supra      Jan Henrick Leijen X Goedelt (Mt v Can) heeft vercocht Tielen Huijbert

70                                sMeijers een akker van ½ vaetsaet bij de kerk van Heeze

               qui supra      Aert Dirck Aerts heeft vercocht Jacob Janssen geboortig uit den lande van Litsenburgh een cijns van 3 gl. uit huis, hof metten aangelag, 4 vaetsaet aenden Venne onder Heeze.

                                               29-2-1660 Jacob Janssen van Litsenburgh bekent dat Aert Dirck Aerts deze rente aan hem heeft gelost.

70v        28-1-1655    -     Jaspar Jaspars X Dingen Ballincx voor hemzelf

-          Peeter Ballincx, ook voor hemzelf

-          Peeter Jooseps ende Corstiaen Neskens, respectieve vader en momboir over de 2 onmondige kinderen des voorscr. Peeter Jooseps, verwekt bij Velien Ballincx, zijn gewezen huisvrouw,

-          Peeter Niclaessen als vader van zijn 5 minderjarige kinderen, verwekt bij Christina Ballincx zijn gewezen huisvrouw

-          Jan Hermans ende meester Dirck Ballincx als momboiren over de voorscr. 5 onmondige kinderen

hebben ten hoochsten vercocht Andries Claessen een akker van 2 vaetsaet aen den Lijckweg onder Leende.

71                                die vercooperen in qualiteijt als voor hebben vercocht Jaspar Jaspars inwoonder tot Neerpelt een akker van 9 copsaet in de broekerakker onder Leende.

               qui supra      Jacob Peeter Cuijlen heeft vercocht Anthonis Hendrick van Hal een stukske groesen van 16 roeden tot Boshoven onder Leende.


71v         26-1-1655    Hendrick Willem van Hees heeft gemangeld en getransporteerd Goedelt van Hees een halve hof, genaamd het verbrant gelach tot Strijp gelegen onder Leende.

                qui supra     Goedelt van Hees heeft gemangeld en opegdragen Hendrik Willem van Hees de Inrishof tot Leenderstrijp. 

72            qui supra     Willem Vreijs Berchmans heeft vercocht Willem Peeter Tielens (H’beek) een stukske land op de Cloten in Leenderstrijp.

72v         27-1-1655    Jan Hendrick Smulders heeft vercocht Goort Aert Coppen (Wespen) een cijns van 22 gl. uit een beemptgroese a/d Oisterickerdijck in Leende

73                                ….

                                    6-1659 gelost.

73v         30-1-1655    Sijmon Loots (v Gael) leent 200 gl. van Hendrick Goort Stoffels tegen

oud 146                         8 gl./ jaar op een beemdgroese van derdalf vaetsaet in de Neerbeemden onder Leende.

                 3-2-1655    Joost Jan Geeritsen (Snoeijen) verkoopt Andries Gielen Smits een

74                                rentebrief van 4 gl./ jaar gesticht d.d. 4-2-1591 door Arijken Jan Happen, weduwe Matthijs Embertssen t.b.v. Meeussen Jacobs op de Lanckert ….  aan.

oud 147      6-2-1655    Joost Hendrick Delen, man van Sijke Andries Swuesten, leent 200 gl. tegen 10 gl./jr van Lijske Andries Swuesten, zijn geswije, op

74v                              -   ¼ van de Heer Josten beemd, 4 vaatzaad aan de A ontrent de

oud 148                          Eijmerikkerdijk

-          ½ huis en aangelag te Creijel, groot ½ vaatzaad

20-11-1655 afgelost met de cooppenningen van sijns vercoopers ¼ part in de Heer Joosten beemd

75           16-2-1655    Boedelscheiding tussen de kinderen van Goedelt Goort Delen

oud 149                         1.  Jan Hendrick Lambert van Lierop, man van Jenneke Anthonis

     Schooffs, voordochter verwekt bij Goedelt Goort Delen krijgt

     de Kleine akker, de halve Pooth 5 roeden kleiner als de andere helft,

     de helft van Jan van Asten dries met een weg erover voor de andere

     helft, de Rijth met de Path akker en een toegang over de mesthof van

    ‘t huis.

4.   Goort soone Jan Jacob Bacx, nakind van Goedelt Goort Delen, oud 17 jaar, met Jan Geerit Michiels (v Exel) en Hendrick Jacob Bacx als

75v                                   voogden is te deel gevallen ….

                8-2-1655     Sijmon Jan Loots heeft als naarder van bloet onderstaan de coop van een

76                                huijs met 10 roeden erffs tot Creijel onder Heese, als die momboiren van

151                                        Anthonisken, minderjarige dochter Peeter Jan van Gemert gecocht hebben tegens Anthonis Matthijs Anthonis alias Loots d.d. 14-2-1654

27-2-1655 Dirck Anthonis van Gemert en Jan Jan Coox van Sommeren, als momboiren

van Anthonisken dochter Peeter Jan v Gemert hebben de penningen ontvangen

                qui supra     Libbeke (Peter) Delen, weduwe Hendrick Cuijpers, heeft vercocht

76v                              Marten Jan Jan Geldens ende Jacobben Cuijpers, haars vercoopers soone en swager (= schoonzoon), samen een cijns van 2-10 uit groese het Schoorsvelt 9 copsaet aan ’t HoogSchoor onder Heeze.

                qui supra     Hendrick soone Hendrick Janssen van Sommeren heeft gerenuntieert t.b.v. Reijnier soone Reijn Vee

77                                van zeker transport van een huijs, hof metten aangelag tot Leende bij de kerk aldaer als eertijts Henrick Janssen van Sommeren t.b.v. de voorscr. renuntiant heeft opgedragen sijnen soone d.d. 21-2-1647.

              12-2-1655     Goort Jan Bacx soon, minderjarig, met Jan Geerit Michiels (v Exel), zijn momboir, voor hemzelf en Jan Hendrick Lamberts (v Lierop) X Jenneken

77v                              Anthonis Schooffs hebben vercocht Henrick Bacs, hennen oom ¼ part onbedeelt in beemptgroese den Postelman Ginderover onder Heeze.

  24-2-1655     Adriaen Jacobs van Velthoven heeft vercocht Hendrick Faes Schepers

                                    een stukske akkerland van 11 roeden, het Boeleven Ginderover onder Heeze.

78          24-2-1655     Geerit Hendrick Becx heeft gerenuntieert op sijn tocht t.b.v. Geerit Willemsen, sijnen swager, van alle haeffelijcke goeden van wijlen Elsken (Willems), sijnen gewezen 1e vrouw, te weten van d’een gerechte hellicht … alle gelegen in de prochie van Heeze.

78v         25-2-1655    Michiel Goort Adriaens (vV) heeft vercocht Herman sijnen soon akker die Cuijl, groot anderhalf vaetsaet tussen de kerk en de st Jobskapel van Heeze.

               26-2-1655    Willem Aert Wijnen heeft vercocht mr. Pauwels Smidts groese het Papenbeemptgen, 5 copsaet in de Bulders onder Heeze.

79           27-2-1655    Mr. Reijnier Willems (v Asten) renuntieert den coop tot sijnen behoeve bij Michiel Adriaens van Velthoven van een schuer met een vaetsaet aangelag bij de kerk van Heeze d.d. 30-5-1650 t.b.v. Herman Michiels Adriaens van Velthoven.

79v           1-3-1655    Geerit Willemsen, inwoonder tot Driel, heeft vercocht Geerit Hendrick Beecx, sijnen swager, de helft onbedeeld van alle goederen in Heeze, hem competerende van wijlen Elken, sijne suster X Geerit Hendrick Beecx.

80            qui supra     Sijmon Jan Loots heeft vercocht Peeter Jansen den Decker een huis met 10 roeden erf dwers af te meten van den aangelag tot Creijel.

                qui supra     Anthonis Matthijs Anthonis alias Loots heeft vercocht Peeter Jansen den Decker een dries van 2 vaetsaet tot Creijel onder Heeze.

80v           2-3-1655    Jan Aerts van Sommeren heeft vercocht Lauwreijssen, sijnen wettigen soon een huijs met 3 copsaet aangelag a/d Heeserbosch onder Heeze.

81             5-3-1655    Peeter Henrick Rouwbosch ende Peeter Peeter Swuesten als momboiren van Willem onmondige soon Geerit Willemsen van Driel, de voorscr. Willem mede present, vernaderen den coop van de helft onbedeeld van alle erfgoederen onder Heeze als Geerit Hendrick Beecx gecocht heeft van Geerit Willemsen, sijnen swager, ende des voorscr. onmondigen sijnen vader.

27-11-1656 Willem soone Geerit Willemsen, meerderjarig, doet afstand van de naarderschap t.b.v. Geerit Beecx

81v         18-3-1655    Joost Jan Geerits heeft getransporteert Willemen sijnen wettigen soone een huis met aangelag a/d Eimereikkerstraat, prochie Heeze

                                               14-9-1657 Willem sone Joost Jan Gerits doet afstand van dit transport.

82           28-3-1655    Hendrick Dircx van Velthoven heeft getransporteert Jan Peeter de Ketellaer, burger tot Helmondt alsulcke schult van 28 rijksdaalder d.d.

82v                              30-8-1643 als hem transportant is goet coemende en schuldig gebleven Gieljan Fabrijen, sijn leven gewoont hebbende binnen de stadt Helmondt, hercomende van geleverde wijnen. De schult was geassigeneerd tot betaling, doch niet betaelt.

               31-3-1655    Frans Lenart Hannen heeft vercocht Jan Belien een akker op de Cleijn Tuijnt onder Leende

83           31-3-1655    die vercooper in qualiteijt alsvoor heeft vercocht Frans Jan Pompen een akker van 1 vaetsaet in t Weerken onder Leende

83           qui supra      die vercooper in qualiteijt alsvoor heeft vercocht Willemen Lammers

een stuksken erfs zoals afgepaalt in ’t Weerken.

83v         26-4-1655    Anthonis Jan Sijnen, naergelaten weduwer Ariken Dirck van Velthoven

dochter krachtens testament d.d. 27-1-1651 heeft ten hoochsten vercocht Peeter Joost Goorts ende Jan Jacob Schooffs t samen den Philips akker

84                                4 vaetsaet tot Creijel.

              qui supra       Idem heeft vercocht Willem Anthonis Smulders, onze medeschepen,

ende Jannen zijnen broeder een akker met den Heestercamp daar ten

einde aan gelegen, anderhalf vaetsaet ontrent de Breeijck onder Heeze, 2. Jan Jacob Delen.

84v        27-4-1655     Peeter van Puth heeft vercocht Adriaen soone Arien Maes 1/3 deel van

                                    zeker huijs met aangelag, in ’t geheel derdalf vaetsaet, waerin de cooper

2/3 bezit, aen den Ven onder Leende.

                2-6-1655     Hendrick Dircx van Velthoven, naergelaten weduwer Sijken Anthonis

Jan Hoeben dochter, heeft gerenuntieerd van sijn tocht t.b.v. sijn

kinderen verwekt bij de voorscr. Sijken en mede t.b.v. de twee

onmondige kinderen van Lauwreijs Hendrick Franssen verwekt bij

wijlen Anneken, ook een dochter van Hendrick Dirx voorscr.

85            2-6-1655     Anthonis Noijen heeft vercocht Geerit Raessen (Fr) een cijns van 4-10 uit

een beemptgroese onder Leende.

Item noch uit …

85v        16-6-1655     Adriaen Jan Vincken heeft vernadert den coop van een rente van 300 gl.

                                    capitael t.l.v. Hendrick Raes Francissen als Matthijs Geerit Daems heeft

                                    gecocht tegens Reijm Coox X huisvrouw, en de kinderen en kinds-

kinderen van Hendrick Dircx van Velthoven X Sijken Jan Hoeben, zijn

gewezen vrouw d.d. 10-6-1655. Daarna heeft de voorscr. naerderman de

helft van de voorscr. rente van 300 gl. wederom overgelaten aan Matthijs

Geerit Daems.

              16-6-1655     Anthonis Hendrick van Gastel X Anneken Thonis Francissen dochter

heeft vercocht Geerit Adriaen Jacobs van Velthoven sijns vercoopers

gedeelte ofte 7e portie van een camer, kelder oft anderszins Noordwaarts

86                                aan den huize van Dirk Aert Keijmps tot Eimerik onder Heeze.

              17-6-1655     Dirck Bacx en Jan Jan Geerits (Schepers) als momboiren over de

onmondige kinderen van Dirck Engelen verweckt bij wijlen Aelken

Anthonis Martens dochter zijn vrouw, krachtens decreet van 17-8-1654,

hebben ten hoochste vercocht Martinis Anthonis Martens 1/5 portie in

zeker huis met aangelag aen den Venne onder Heeze.

86v       qui supra        die vercooperen in qualiteijt als voor verkopen Mattheeus Willem Thijs,

oud 172                         onze medeschepen, 1/5 portie in een huis met aangelag a/d Venne …


             21-6-1655      1.  Reijm Cocx, man van Jenneken Hendrick Dircx van Velthoven

2.   Geerit Amants de Lauwre en Abraham Luijcas Francissen als momboiren over de 4 minderjarige ke van Hendrick Dircx

87                                     van Velthoven verwekt bij wijlen Sijken Anthonis Jan Hoeben saliger

oud 173                         3.  Abraham Marten Bluijssen en Hendrick Aert Wespen als momboiren

over de 2 onmondige kinderen van Lauwreijs Frans Hermans verwekt   

bij Anneken Hendrick Dircx van Velthoven, bij decreet d.d.

21-11-1654 en 8- 4-1655

verkopen

-          mr. Pauwels Smidts oud secretaris van HLZ namens en t.b.v. Jan Coolen, een schepenbrief van 45 gl./ jaar, gesticht 24-12-1644 door

87v                                    Hendrick Dircx v Velthoven

oud 174                         -    aan Anthonis Wouters Verbiesen een brief van 10 gl./jaar door

     Anthonis Jan Houben op Willem soone Jan Willems uit huis a/d Hage,

88                                     gesticht 31-12-1649

oud 175                         -    aan Matthijs Geerit Daems en Adriaan Jan Adriaens (mits recht van

     naderschap) een brief van 18-10-0 gesticht door Hendrick Raes

     Francissen t.b.v. Dircx van Velthoven uit een woonhuijs, backhuijs,

88v                                   turfschop metten halven aangelag onder die prochie van Heeze aende

                                         Haghe, alnoch uijt …

             23-6-1655      Adriaen Willem Engelen heeft achter rugge getransporteert t.b.v. Peeter

                                    van Puth de helft van een akker van 1 vaetsaet in de Schaarakkerdriesen

                                    prochie van Leende.

89        27-6-1655      Hendrick soon Jan Lammerssen alias Muls heeft vercocht jo: Marie de

Roij, weduwe wijlen d’heer Johan Gerardi, in zijn leven drossart en

rentmeester alhier een cijns van 6 gl. uit huis, hoff metten aangelag onder

Heeze tot Creijel, alnoch uijt …

89v      29-6-1655      Merije Jan den Coninghe, naergelaten weduwe Dielis Bocx heeft

vercocht Jan Willem Engelen een cijns van 5 gl. eertijts gelooft bij Adriaen Jan Andriessen t.b.v. de voorscr. vercooperse uit een akker  Ginderover, 7 copsaet in de Boelenecker, gesticht 11-4-1650.

90                                alnoch een gelofte van 100 gl. capitael tegen 5gl./jaar, eertijts gelooft bij

Aert Loeffen ende Jan Aerts sijn swager, uit zeker onderpant

toebehorende Aert Loeffen tot Leende d.d. 16-12-1649.


90v        1-7-1655      -     Corstiaen Aelberts van Mol

-          met Adriaen Aelberts van Mol, sijnen broeder

-          Bastiaen Goort den Sceper daer moeder af was Jenneken Aelberts

      van Mol

-          Jan, Goort ende Aelbert gebroederen, sonen, wittige kinderen Ruth Lamberts (Coolen ??) ende Libbeken Aelbert van Mol

-          Jacob Cornelis X Jenneken, ook een dochter Ruth Lamberts ende Libbeken Aelbert van Mol

-          Jacob Bueckens, man van Antonia dochter Adriaen Delen

-          mr. Anthonis Aerts van Roven (?) rector tot …

-          Peeter Andries vander Schueren zo voor hemzelf

-          als namens Johan Godebreet(?) van Aeken naaldenmaker, borger der stad Utrecht X Catherijn Andries vander Schueren,

-          mitsgaders van Aert Andries vander Schueren, zijn broer, scharjant van de compagnie van mijn heeren Papenroode, garnizoen houdende binnen de stadt Gorinchem

-          mede voor Anthonis Andries vander Schueren, tegenwoordig uitlandig wesende,

-          mitsgaders voor het nakind, verwekt in den tweeden huwelijk bij de voorscr. Andries vander Schueren, zijn vader

hebben ten hoochsten vercocht Peeter Joost Goortsen een huis, schuer, schelff metten aangelag, 70 roeden tot Strabrecht onder Heeze.

91          qui supra       die vercooperen in qualiteijt alsvoor hebben vercocht Geerit Cornelis

                                    Dircx namens Geerit Joost Dircx groese dat Cleijn Noulandt tot

Strabrecht onder Heeze.

91v        qui supra       idem Geerit Jan Adriaens namens Adriaen Jan Adriaens sijnen broeder

groese de Vloot, 9 copsaet tot Strabrecht onder Heeze

  qui supra       idem Hendrick Deelis Thijs een akker omtrent de Heester in de

Middeldrom thiende prochie Heeze

92          qui supra       idem Jan Jacobs van Velthoven het hooghe ackerken, 1 vaetsaet onder

                                    Strabrecht.

92v        qui supra       idem Geerit Cornelis Dircx de Binnenacker, een vaetsaet ontrent

Strabrecht onder Heeze

93          qui supra       idem Andries Thonis Pastoors namens Joostgen, sijne suster weduwe Hendrick

Thomas den Haaghdoren acker 5 copsaet tot Strabrecht onder Heeze.        

  qui supra       Idem Geerit Cornelis Dircx groese dat Driesbeemptge, vierdalf copsaet

tot Strabrecht onder Heeze

93v         5-7-1655      Adriaen soone Hendrick Lamberts van Lierop X huisvrouw heeft

vercocht Wouter Goort sVossen een cijns van 6-17-2 uit een huis met

aangelag, groot anderhalf vaetsaet aenden Rulle onder Heeze.

27-10-1680 Wouter soone Wouter sVossen bekent dat de kinderen en de erfgenamen

wijlen Adriaen soone Hendrick Lamberts van Lierop aan hem deze rente gelost hebben

94           4-8-1655      Sijmon Jan Loots X huisvrouw heeft vercocht Hendrick Jan Geven

(Gobbels) een cijns van 5 gl. uit de Langacker, 2 vaetsaet in de

Langackers prochie van Leende.

   4-8-1655      Adriaen Wouter Snoecx heeft vernadert den coop van de Philipsacker

94v                              4 vaetsaet tot Creijel onder Heeze als Peeter Joost Goorts gecocht heeft

                                    tegens Anthonis Jan Sijnen d.d. 26-4-1655


               7-8-1655      Jan Jan Goossens Cleijnen heeft vercocht Jan Geeraerts .. een cijns van 7

gl. uit huis, hof metten aangelag in den Boel, prochie van Heeze

95                                15-2-1690 Hendrick Nelis Joosten als last hebbende van de erfgen. wijlen Jan Geerits

                                               bekent dat de rente is voldaan

95v        qui supra       Jan soone Lambert Bacx namens zijn broeders en zusters heeft vercocht

                                    Catelijn Jacob Bax dochter een cijns van 6 gl. uit de Boelenbensdries,

                                    gecomen van Jan Boelen, 7 copsaet Ginderover onder Heeze.

              7-8-1655       Willem Sijmons inwoonder tot Neerpelt, man van Heijlke, als naaste

                                    erfgenaam van wijlen Jan Hendrick Boelen heeft vercocht

96                                -    een dries van 7 copsaet in de Boel aan Adriaen Jacob van Velthoven
-    Jan Jan Goossen Cleijnen een schuer met erfenis van hof en driesken

                                         daeraen gelegen, uitgenomen 4 roeden erf in den hof voor de Heilige

                                         Geest tot Heeze, in den Boel, prochie van Heeze.

96v                              -    Adriaen Jacobs van Velthoven een driesgroese, 7 copsaet in den Boel

oud 192                              prochie van Heeze

                                    -    Wouter Joost Geuikens (uit Sterksel) de helft van de Boelenakker

97                               -    Nijs Jeronimus de helft van de Boelenakker

oud 193                         -    Gerart Willem Claus en Peeter soone Peeter Delen perceel het Runt-

      voort aan de kleine Aa buiten de Eijmerikkerdijk aan

97v                              -    de kinderen van Lambert Bacx 2 percelen driesgroesen, 2 vaetsaet in oud 194                   de Boel te Heeze.

            20-8-1655       Reinier Reiniers, man van Peerke Jan Rutten verkoopt aan Anthonis Jan Rutten, zijn zwager zijn kindsdeel in de goederen op hem verstorven door de dood van de voorscr. Jan Rutten zijn schoonvader, gelegen Ginderover  ...

98         20-8-1655      Anthonis Jan Rutten, meerderjarig en Jenneken, zijn zuster ook

oud 195                         meerderjarig verkopen aan Jenneken Ruth Coolen een akker van 3 copsaet buiten de Venderdijk. Ontrent den Coll, prochie van Heeze

             26-8-1655      Boedelscheiding tussen Frans en Anneken, meerderjarige kinderen van wijlen Peeter Franssen (de Blucker) en Merrije Hendrick Slaets

98v                              Frans soone Peeter Franssen is te deel gevallen het woonhuijs tot Creijel aan de Wollensheurck …

Anneken Peeter Franssen is te deel gevallen het half aangeleg met den hoff …

99         27-8-1655      Jan Anthonis Aerts, man van Margriet Willem Giellens (Clissen) heeft

  197                                      vernadert 1/3 deel van beemdgroes (de Noordkant) in de Euvelsbeemd, die Marten Aert Melchiors op 19-9-1654 had gekocht van Merijken Delijs Delen, naergelaten wede Jan Willem Gielens.

99v         2-9-1655      Michiel Goort Adriaens van Velthoven heeft vercocht Martinis Anthonis Martens een acker van 3 copsaet ontrent st Jobs cappelle onder Heeze.

             13-9-1655      Jan Anthonis Aerts X Margriet Willem Gielens (Clissen) heeft vercocht Geerit Raes Francissen een cijns van 13 gl. uit huis, hof metten aangelag 2 vaetsaet aenden Ven onder Heeze,

100                              noch uit …

   4-9-1655      Jan Gielens heeft vercocht Jacob Bueckmans een hoff groot ½ vaetsaet tot Strijp onder Leende.


100v     24-9-1655      Jan Nicasius Dircx heeft vercocht Willem Anthonis Martens en Mattheus Willem Thijs als kerkmeesters van Heeze een cijns van 5 gl. uit een erf groot 5 vaetsaet, so groes als landt in de Nieuwhoeven onder Heeze.

                                    10-12-1666 mr. Willem Janssen (Aelberts) als kerkmeester tot Heeze verklaart dat Jan Nicasius Dircx deze rente aan hem en Mattheeus Willem Thijs, als mede kerkmeester heeft gelost.  

101       29-9-1655      Jan soone Jan van Hal heeft getransporteert Dielis soone Thonis Daems een groese groot 70 roeden in de Ketelbueters onder Leende.

101v     6-10-1655     Merrije naergelaten weduwe Jan Aerts met momboir heeft gerenuntieert

                                    van de 2 nabescreven parcelen t.b.v. haar 4 kinderen. 1. een erf aan’t Hemelrijck aen het Heeserbosch, 2. een heijtvelt achter den Heeserbosch.

102        qui supra       Jan Reijnders heeft vercocht Peeter Princen, Hendrick Hoirs ende Lauwreijs Jan Aerts, zijn respectieve swagers, sijns vercoopers 4e part van 2 parcelen, d’een aen het Heeserbosch en d’ander achter het Heeserbosch.

              qui supra       Peeter Peeter Princen, Hendrick Hoirs ende Lauwreijs Jan Aerts hebben gescheiden en gedeelt, mits de renuntiatie ter tochte van Merrije naergelaten weduwe Jan Aerts.

                                    Hendrik Thonis Hoirs is te deel gevallen het 3e deel in ’t Hemelrijck ..

                                    Peeter Princen is te deel gevallen de middelste cavel in ’t Hemelrijck 

102v     12-10-1655    Lauwreijs Jan Aerts is te deel gevallen …

             12-10-1655    Anneken Anthonis Martens lest naergelaten weduwe wijlen Lauwreijs Janssen van Poppel met een momboir heeft getransporteert Martinis Anthonis Martens haren broeder haar 1/5 portie van een schuer met aangelag, in ’t geheel 3 vaetsaet aenden Venne onder Heeze.

103       qui supra        Martinis Anthonis Martens transporteert Arieken Anthonis Martens sijne suster een cijns van 18 gl. uit huis, hoff metten aangeleg in de Velthovensheurck aenden Venne onder Heeze.

103v     14-10-1655    Jan, Lijsken ende Jenneken kinderen van wijlen Lenart Jansen van Sechelen met momboiren verwekt bij Lijsken Jan Dries dochter hebben gescheiden en gedeeld’

-          Jan Lenart Janssen voorscr. is te deel gevallen 1. de Hoogijndacker, noch een vaetsaet landt …

104                              -     Lijsken ende Jenneken kinderen van wijlen Lenart Janssen van Sechelen hebben met malcander gescheiden en gedeelt: …

104v        qui supra      Jan soone Lenart Jansen van Sechelen heeft vercocht Marcelis Jan Bluijssen een cijns van 5 gl. uit de Hoogeijndakker, 1 vaetsaet tot Strijp onder Leende.

                                    10-10-1656 Marcelis Jan Bluijssen kent betaald te zijn.

                qui supra     Lijsken ende Jenneken meerderjarige kinderen wijlen Lenart Janssen van Sechelen hebben vercocht Arien Adriaen Broeckmans een cijns van 5 gl.

                                    uit huis, hoff metten aangelag, 7 copsaet tot Strijp onder Leende.

                                    28-12-1662 Adriaen Adriaen Broeckmans bekent dat Samuel Abrahams X Lijsken Lenarts deze rente aan hem heeft gelost

105                              Jacop soone Jacop Smulders heeft vercocht Jan Arien Hoeben een cijns van 6-5 uit een akker groot 2 vaetsaet bij de kerk van Leende.

                                    3-1704 Aeltjen en Maria Jan Arien Hoeben kennen dat is gelost

105v      2-11-1655     Jan soone Hendrick Lamberts van Lierop heeft vercocht Matthijs soone Matthijs Goorts de helft van een parceel groese t samen 2 vaetsaet aen den Venne onder Heeze.

106        3-11-1655     Anthonis Jan Sijnen, naergelaten weduwer Arieken Dirck van Velthoven dochter heeft krachtens testament uit d.d. 27-1-1651 ten hoochsten vercocht Tielen Huijben (sMeijers) een akker groot 7 copsaet ontrent st Jobs capelle.

106v      4-11-1655     -     Hendrick Willem Thijs voor een clocht,

-          Anthonis Aert Willem Thijs ende hem sterkmakende voor Michielen, sijnen broeder mits sijnen absentie, ook voor een clocht

-          Adam Elinger X Marie Claessen ende Peeter Claessen ook alnoch voor een clocht

hebben vercocht Jan soone Jan Joosten ende Thonissen sijnen broeder t samen henne 3 clochten als op hen door testament van wijlen heer Goort Willems (Thijs?, rector van de sint Janscapel te Leenderstrijp) hender respectieven vercooperen broeder ende .. is gemaakt van een huijs, schuur, hof metten aangelag, samen 2 vaetsaet tot Euvelwegen, prochie van Heeze,

107                              alnoch van een parceel groesen

               8-11-1655    Hendrick Jan Geenen ende Jacob Roelen, beide als momboiren over

107v                            die 3 minderjarige kinderen van de voorscr. Hendrick Jan Geenen verwekt bij Marie Roelen zijn gewezen huijsvrouw hebben getransporteert Jan Jacob Schooffs een akker groot 3 copsaet aen den Rulle onder Heeze.

108       18-11-1655    Anthonis Jan Sijnen, naergelaten weduwer Arieken Dirck van Velthoven dochter heeft krachtens testament uit d.d. 27-1-1651 vercocht Dirck Aert Keijmps ende Jan Joachims t samen een gelag oft timmerplaats groot 87 roeden omtrent het Voorthven, prochie van Heeze, hem aanbestorven door de dood van heer Henrick Sijnen sijns vercoopers broeder.

108v      qui supra             Anthonis Jan Sijnen heeft vercocht Pauwels Jan Joosten (sLeeuwen) een caveltgen in de Leenbeempt, groot 17 roeden in de Bulders onder Heeze.

109       20-11-1655    Joost Goort Joosten heeft vercocht Joost soone Hendrick Jan Delen een

oud 217                         woonhuijs met vercoopers gedeelte ofte protie in den hoff en idem in het aangelag, zoals gelegen binnen zijn palen tot Creijel.

Joost soone Hendrick Jan Delen heeft vercocht Lijsken Andries Swuesten, sijnen geswije, sijns vercoopers portie

109v      qui supra       of 4e part bedeelt in heer Joosten beempt 1 vaetsaet omtrent de

oud 218                         Swuestenbeempt onder Heeze.

Joost soone Hendrick Jan Delen heeft vercocht een cijns van 6 gl./jaar op huis, hof en aangelag te Creijel, samen 7 copsaet, van Jacob Jansen uit het land van Litsenburch

11-2-1695 afgelost door de kinderen aan Geerit Jan Geerits van Ecxel nomine uxoris.


110      20-11-1655    Adriaen Willems, wonend te Woensel, man en momboir van

oud 219                         Hilleken, synder huysvrouwe, wettige  dochter van Jacob Delen, verweckt by Anneken, syne eerste gewesene huysvrouwe, heeft wettelyck en erffelyck vercocht

  -  een hofstee of timmerplaats bij de Eijmerikker kapel

110v                              -  de Clootakker, 4½ copsaet bij de Windmolen van Heeze

oud 220                         -    aan Elke (Thonis Vreijssen), weduwe Jan Anthonis Franssen (Daems/

Cuijpers), en aan Nijs Jeronimus een parceel groesen, genaemt ‘die Sant’,

groot ontrent 5 copsaet, gelegen buyten Eijmerickerdijck onder die

prochie van Heeze, tusschen erffenisse deen syde Peeter Coppen, dander

syde Jan Wouter van Gastel, str. metten eenen eynde aen die rievier,

genaemt ‘die Aa’, en metten anderen eynde aen der erffgenamen van

Frans Geerits erve, soo hy seyde, wesende los en vrije, vuijtgenomen 2

stuijvers een oirt grontchijns en dorps commer.

Ende die vercooper heefte helmelinge op verteghen, gelovende waerschap

111      25-11-1655     Jan Jan Schepers verkoopt Cornelis Corsten een groese van 85 roeden in

oud 221                         de Damen onder Heeze

            25-11-1655     Jan soone Corst Cornelissen verkoopt Peeter Jan den Decker een akker van vierdalf copsaet tot Creijel.

111v      qui supra       Goort Jan Bacx, alnoch minderjarig wesende, ten overstaen van Jan

oud 222                                 Geerit Michiel (v Exel) en Hendrick Jacob Bacx, zijn momboiren, heeft verkocht Matthijs zoon Matthijs Goorts de helft van een groese, in t geheel 2 vaetsaet a/d Ven onder Heeze.

            25-11-1655     Die drie kinderen van wijlen Matthijs Hermans X Merieken Willem Thijs ten overstaan van Michiel Adriaens en Willem zoon Willem Thijs, hun momboiren, hebben gescheiden en gedeeld.

-          Herman zoon Matthijs Hermans is te deel gevallen …

112                              -    Anthonis Matthijs Hermans is te deel gevallen …

oud 223                                 -     Willem Matthijs Hermans is te deel gevallen …

112v    26-11-1655     meester Reijnier (Willems) mangelt Herman Matthijs Hermans een akker

oud 224                         van zestalf copsaet in ’t Hemelrijck omtrent ’t Hezerven

                                    Herman Matthijs Hermans mangelt mr Reijnier Willems een akker van zestalf copsaet in ’t Hemelrijck bij ’t Hezerven.

113      29-11-1655     Jenneke jongedochter van Peeter Delen, meerderjarig, verkoopt Jacop

oud 225                         Hendrick Cuijpers en Marten Jan Geldens een akker van 1 vaetsaet Ginderover tussen Dielis Delen en Jan Peeter Delen.

              1-12-1655     Herman Matthijs Hermans, getrouwd met Margriet Janssen, wonend binnen Roosendael, verkoopt Huijbert Vervlaessen t.b.v. Geerit Verschuren groese het Mijksveltgen 72 roeden in de GestelHeurck.

113v       qui supra      die vercooper in qualiteijt als voor heeft vercocht Dielis Peeter Goossens ende Willem Willems Thijs een acker groot een half vaetsaet in den Bul onder Heeze.

               qui supra      die vercooper in qualiteijt als voor heeft vercocht Michiel Goort Adriaens ende Willem Willem Thijs als momboiren van Anthonissen ende Willemen, onmondige kinderen van Matthijs Hermans een acker, groot sestalf copsaet in t Hemelrijcken ontrent Heeserbosch.


114          qui supra       die vercooper in qualiteijt als voor beneffens Michiel Goort Adriaens ende Willem Willem Thijs als momboiren van de 2 onmondige kinderen van Matthijs Hermans hebben ten hoochste vercocht <niet verder afgemaakt !>

114v    16-12-1655     Jan soone Jacob Delen verkoopt huisje met half aangelag aan de Ven

oud 228                         aan Anneke Jacob Delen, zijn zus

                                    Anneke Jacob Delen, meerderjarig, beleent huis, schuur, hof en aangelag samen 2 vaetsaet aan de Ven te Heeze voor 200 gl. tegen 10 gl./jaar aan Jacob Willem Delen

                                    28-7-1692 de kinderen van Thonis Gevens (Gobbels) en Anneke Jacob (Dielis) Delen lossen de schuld af

115    20-12-1655       Jan Jacob Delen en Anneke zijn zus, met Jacob haar vader als voogd

oud 229                         verkopen een perceeltje akkerland met houtopstand van 5 copsaet aan de Oeijenberg aan de Ven te Heeze aan Matthijs Matthijs Goorts

115v  30-12-1655       Baltus Aerts, inwoner van Zeels, man van Jenneken, dr. wijlen Hendrick

oud 230                         Jan Wouters verkoopt Anthonisen, Cornelis en Hendricken, zoenen Jan Joosten alias Schepers groese de Holenberch, 5 copsaet buijten

116                              Eijmerickerdijck op de Cleijn Aa.

 


1656

                                   

116v      3-1-1656       Jan Dirck Aerts (Gerits) heeft opgedragen Aert Dirck Aerts sijnen broeder de helft van een huijs met aangelag, groot vierdaf vaetsaet aenden Venne.

117        4-1-1656       Jan Willem Geven woonende op de Brugh onder Leende heeft getransporteert Jannen ende Henricken sijne 2 wettige soonen sijn portie van een busselken, groot t samen anderhalf vaetsaet in de Jansbergen onder Leende.

10-1-1656              1.   Herman Janssen X Lijntgen Daniel Claessen

2.      Jenneken onmondige dochter Daniel Claessen verwekt bij Merije Jan Goossens ten overstaen van Hendrick Jan Goossens ende Jan

117v                                  Claessen als haer momboiren scheiden de erfgoederen van hun

      ouders, metter doot ontruimt.

1.      Herman Janssen is te deel gevallen het huis metten aangelag in de Oisterickerstraet

2.      Jenneken dochter Daniel Claessen is te deel gevallen 1) het gelag neven Libbeken Lobben erve., 2) ….

118                                    ………

118v     qui supra        Jaspar Henrick Lobben,

Dielis Aert Wouters X Neesken Goort Lobben

Anthonisken, naergelaten weduwe Jan Tielen Hoemaeckers

ende Libbeken weduwe Aert Smulders

namens haar mede-erfgenamen: 2 vrouwpersonen

hebben vercocht

Hendrick Jan Geven ende Jan soone Jan Geven sijnen broeder t samen een parceel erfs gebost en heggen groot anderhalf vaetsaet, gecomen van Wouter van Genuchten in de Jansbergen, prochie Leende.

119       qui supra        Reijm Coox, Jan Exselmans X Jenneken dochter Willem (Delis) Coox ende Corstiaen Exselmans namens zijn 2 onmondige kinderen verwekt bij Merije Willem Coox zijn gewezen huisvrouw, alle drie inwoners van Lille in den lande van Luijck hebben ten hoochste vercocht Jan Dielis van Dommelen de helft van akker de Boontijt, groot in t geheel 3 vaetsaet ontrent die kercke van Leende.

119v     qui supra        die vercooperen in qualiteijt als voor hebben vercocht Jan Dielis van Dommelen de (andere) helft van een van akker de Boontijt, groot in t geheel 3 vaetsaet ontrent die kercke van Leende.

120       qui supra        Eelken Goort Lobben met Dielis Aert Wouters haar momboir heeft vercocht Joost Wouter Coox een groese ontrent de Meulendijck prochie van Leende.

             qui supra        Die vercooperse in qualiteijt alsvoorheeft verocht Joost Peeter Coox een groese groot een vaetsaet in de Craenset hoerk onder Leende.                      

120v    11-1-1656       Marieken, weduwe Hendrick Peeter Delen, geassisteerd door Jan haar

oud 242                    zoon, leent krachtens testament met haar man uit 1-11-1644 100 gl. tegen

121                              6% van op

oud 243                                 -      akker het Externest, 5 copsaet te Ginderover

-          groes de Vinckert, 2 vaetsaet aan de kleine A bij het Hoog Schoor in

121v                                  Heeze.


oud 244  15-1-1656      Hendrick Goort Bul verkoopt akker a/d Schammerstraat te Leende aan

                                    Lenart van Pelt.

             15-1-1656      Hendrick Goort Bull mangelt met Lenart van Pelt

122                              -     akker in de Kivith onder Leende

oud 245                                 -      akker terzelver plaatse

              qui supra       Lenart van Pelt mangelt met Hendrick Goort Bull

-          een acker buiten Hamondt lande van Luijck

-          akker het Cluetgen terzelver plaatse

122v      qui supra       Goort en Lenart van Pelt verdelen de goederen hen aangestorven van

Goort van Pelt ende Jan van Pelt, hennen omen

                                    Goort van Pelt is te deel gevallen ….

                                    Lenart van Pelt is te deel gevallen ….

123      18-1-1656      Jan Dielis Joordens (v Lil) ende Wouter Goorts Vossen als momboiren

over die twee onmondige kinderen van wijlen Geerit Dielis Joordens

verwekt bij Merie Jan Herberts, gevende te kennen dat de voorscr. Geerit

Dielis Joordens, in zijn leven 3 of 4 dagen voor kerstmis lestleden mond

tegen mond vercocht had Adriaen Wouter de Boos het parceeltgen groese

.. en vermits de voorscr. Geerit Dielis Joordens in eenen hertvanck

weinige dagen daarnaer is comen te sterven, vestigen desen coop alnoch.

123v      18-1-1656     Heijlken Tielens, weduwe Frans Wouter Delen, stelt krachtens

oud 248                         testament met Frans Wouter Delen d.d. 1-8-1648 de helft van groes de

                                               dijkbeemd, in ‘t geheel 3½ vaetsaet aan de Leenderdijk als onderpand voor een bedrag van 200 gl. tegen 4,5% dat zij tijdens hun huwelijk van Anneke Jan Lobben hebben geleend.

                                    10-11-1677 afgelost aan de erfgenamen van Anneke Jan Lobben

124                              Michiel Goort Adriaens en Willem Willem Thijs als momboiren over de

oud 249                         2 onmondige van Matthijs Hermans en Merije Willem Thijs verkopen Geerit Jan Souwen een cijns van 3-5-0/jaar uit huis, hof en aangelag bij de kerk van Heeze

                                               26-1-1660 Geerit Jan Souwen erkent dat de rente is gelost

124v     22-1-1656      Anneken weduwe Jan soone Joost Jan Joosten met een momboir heeft vercocht Elsken weduwe Thonis Box een cijns van 7-10 uit de hofstad daar zij vercooperse van m…  is op te timmeren te Oisterick onder Leende. Item noch uit een akker grot anderhalf vaetsaet tot Boshoven

125                              onder Leende, Jacob Delen, ..

             25-1-1656      Anneken Geldens naegelaten weduwe wijlen Wouter Aert Buijs

                                    ende Anthonis Hendrick Coolen voor hem selven, mede namens sijne twee susters als wesende de naaste vriend van de voorscr. Wouter Aert Buijs en de voorts voor alle anderen die iets pretenderen, hebben t samen ten hoogste vercocht Adriaaen soone Meeus Broeckmans groese die Santberg in de Bittersvelde tot Strijp onder Leende.

125v                                     die vercooperen in qualiteijt alsvoor hebben vercocht Job Jansen een groese ontrent 2 vaetsaet in de Weekenshorst tot Strijp onder Leende.

126        23-1-1656     Willem Adriaen Thijs inwoonder tot Rotterdam heeft vercocht Thonisen ende Hendricken soonen Jan Joosten t samen sijn portie in den Pompert, wesende huijs, schuer metten aangelag, gelijkc hen is verstorven door de doot van heer Goort (Willems) van Sterksel, sijnen oome, binnen die prochie van Heeze.


              23-1-1656     Lenart Bartelmeeussen heeft vercocht Jacob Janssen, geboortig uit den lande van Litsenbeurgh een cijns van 12 gl.

126v                            uit huis, hof ende aangelag, groot 2 vaetsaet aenden Venne.

127          2-2-1656     Adriaen Jan Andriessen heeft vercocht Jan Joosten alias de Scheper groese het Clausveltgen, groot 37 roeden op de cleijn Aa ter plaatse genaamd het Runtvoirt onder Heeze.

              14-2-1656     Jacob Peeter Berchmans heeft vercocht Geerit Smulders ende Jan Aerts, woonende tot Gestel bij Eijndhoven t samen een cijns van 10 gl. uit een groese tegenover de Gruenenbeempt onder Leende, groot 2 vaetsaet.

                                               14-2-1681 Aert Jan Thijssen X Marie Geerit Smulders bekent dat Hendrick Jan Martinis op deze rente 100 gl. heeft gelost.

127v        2-3-1656     Jan Peeter Delen neemt hypotheek:

oud 256                         - 120 gl. tegen 6 gl. per jaar van Geerit Geerit Gevens op grasland de     Hoogzand, 2 vaetsaet te Ginderover en op huis, hof en aangelag dat nu wordt getimmerd aan de Zandweg te Ginderover

128                              -  50 gl. tegen 2-10-0 per jaar van Jan van Esch op een akker van 5

oud 257                          copsaet buiten de Venderdijk.

128v        2-3-1656     1.  Willem soone Hendrick Hoeben

oud 258                         2.  Geerit Anthonis Francissen en Peeter Willem Delen als voogden over de onm. kinderen van wijlen Hendrick Hoeben

verkopen 1/7 deel van een kamer en halve kelder in een huis van Dirck Aert Keijmps aan de Eijmerikkerstraat aan Geerit Adriaen Jacop van Velthoven

               2-3-1656      Hendrick Anthonis Francissen verkoopt 1/7 deel van een kamer met 2 weefgetouwen aan het huis van Dirck Aert Keijmps a/d Eimerikkerstraat aan Geerit Adriaen Jacob van Velthoven.

129      16-3-1656      1.  Thonis Anchems, man van Jenneken Thonis Muls

oud 259                         2.  Lambert Jochims, man van Arieken

3.   Jan Anthonis Muls

verkopen hun drie 6e porties van een huis, schuur en tuin met aangelag a/d Heezerbosch aan

4.   Merieken

5.   Hendricxken

6.   en Anneken Thonis Muls

129v    16-3-1656      De  6 kinderen en erfgenamen Anthonis Muls, verwekt bij Lijntgen (J

Adr Stijnen), sijne huijsvrouw hebben met elkaar gescheiden en gedeelt

de erfgoederen bij wijlen henne ouders achtergelaten:

-          Jan ende Marieken kinderen Anthonis Muls zijn te deel gevallen den akker achter t aangelag, …

-          Thonis Anchems X JennekenThonis Muls ende Lambert J(ochems) X

      vrouw.zijn te deel gevallen den beempt d’Elsen, …

130                              - Hendrixken ende Anneken dochteren Thonis Muls met momboiren zijn

te deel gevallen 1) het eeusel achter Jan Aerts …

              4-4-1656       Jan Nicasius Sijnen, Jan Jan Geerits, Hendrick Jacobs (vV) ende Niclaes Anthonis Box, Heijlig geestmrs. van Heeze hebben vercocht Tielen Huijben (sMeijers) groese het Baetenvelt 3 vaetsaet a/ Venne onder Heeze.  

130v     qui supra        Jan Aert Delen heeft vercocht Dielis Aert Delen sijnen broeder, den

oud 262                         Heghacker, groot derdalf copsaet ontrent die kercke van Heeze.

              6-4-1656       Jan Abrahams onze medeschepen heeft vercocht Jan Arien Hoeben mits consent van den coop van Catelijn (Hoeben) huisvrouwe Hendrick Jan

131                              Bitters, zijn zuster (i.e. zuster van Jan Arien Hoeben) de helft van een aangelag, in t geheel 2 vaetsaet, aan de Broeckerheuvel onder Leende.

            qui supra         1. Jan Abrahams onze medeschepen X Margriet Jan Hoeben …

                                    2. Jan Arien Hoeben voor hemzelf en mede voor sijn suster, swager en mede-erfgenamen hebben de erfgoederen gedeelt, op hen verstorven door de doot van Jan soone Jan Hoeben, hennen respectieven swager ende oom.

                                    1. Jan Abrahams is te deel gevallen een akker op de Huijset onder Leende, groot 1 vaetsaet

                                    2. Jan Arien Hoeben is te deel gevallen een rente van 100 gl. capitael op de gemeijnte van Leende, en moet uiiterhant geven 10 gl. eens aan Jan Abrahams, wat ter plekke is gedaen.

131v    19-4-1656       Philips Goort Dircx (Reijmen) heeft vercocht Jan Nicasius Dircx, Jan Han Geerits, Hendrick Jacobs ende Niclaes Anthonis Box, Heilig geestmrs. van Heeze een cijns van 5 gl. uit groese den Dijckbeempt 2 vaetsaet aen den Eijmerickerdijck.

                                    23-4-1660 Jan Thonis Smukders als Heijlig Geestmr. van Heeze kent dat Philips Goort Dircx deze rente aan hem heeft gelost.

132      27-4-1656       1. Adriaen Jacobs v Velthoven

                                    2. Peeter Andriessen ende Arnouwt Cornelissen als momboiren over de

                                    onmondige kinderen van Jan Andriessen

hebben gescheiden en gedeelt 2 parceelen, d’een de Laeck en d’ander het

Heijtvelt of de Heijthorst, Ginderover onder Heeze.

132v      9-5-1656       Aert Hanssen, woonende tot Asten krachtens testament d.d. 7-1-1656 voor notaris van de stad Lier op hem gepasseertbij heer Peeter Anthonis Jans, ook van Asten geboren, heeft vercocht Wouter Cocx, onsen medeschepen, een hofken oft aangelag, groot 1 copsaet tegenover den predicant aen den Venne onder Heeze.

133      23-5-1656       Peeter Janssen woonende tot st Oedenrode X Sanderijnen Aert Kemps heeft vercocht Dirck Aert Keijmps, sijnen swager, zijn 1/9 portie van den Vinckenakker onder Heeze.

133v    qui supra         Adriaen Driessen X Anneken Aert Keijmps heeft vercocht Dirck Aert Keijmps sijnen swager, zijn 1/9 portie van alles onder Heeze.

            26-5-1656       Jenneken Hendrick Bull dochter, naergelaten weduwe Willem Jacob Hoogaerts, met een momboir, heft afgegaan haar tocht t.b.v haar kinderen van al haar erfgoed te Leende.

134      qui supra         Goort Bull en Hendrick Dircx Verbraecken als voogden van de

oud 269                         onmondige kinderen wijlen Willem Jacop Hoogaerts en Jenneke Hendrick Bull verkopen ten hoochsten Libbeken naergelaten weduwe Jan de With een huijsinge metten cleijn huijsken, torfschop en aangelag onder Leende tot Oisterick.

134v     qui supra        die vercooperen in qualiteijt als voor verkopen groes het Groot

oud 270                                 Meulenschut en het Klein Meulenschut buiten de Oisterikkerdijk aan Michiel Peeter Delen


135       qui supra        die vercooperen in qualiteijt als voor verkopen Hendrick Dirck

oud 271                         Verbraecken de mede-momboir twee portiën in Hulsbroecken te Leende en een erf onlangs van de heer van HL ingenomen ter plaatse voorschr

             qui supra        die vercooperen in qualiteijt als voor verkopen Peter Willem Maes den

                                    Haegacker ontrent Oisterick.

135v     qui supra        die vercooperen in qualiteijt als voor verkopen Crijn Geerits acker het

                                    voorste Hooghtgen onder Leende ontrent Oisterick.

             qui supra        die vercooperen in qualiteijt als voor verkopen Bartelmeeus Everts erf

het Hoochtgen in de Halfvennen onder Leende.

136         3-6-1656      Joost Jan Roeffs verkoopt aan Hendrik Jan Geven een erfcijns groot 5 gl.

oud 273                         uit een driesgroese, 3 vaetsaet tot Houdt.

                                    28-1-1699 afgelost door Jan Luijcas en Gert Tijssen aan Frans Hendrik Geeven tot Leende.

136v       7-6-1656      Joost Dielis Ghijsen (Cocx) heeft vercocht Hendrick Jan Genen een schepen-gelofte van 211 gl. eertijts gelooft bij Jacop Willems den Smit, Jannen sijnen soon ende Lambert Wouters aen de voorscr. Joost Dielis Ghijsen ende Jan Rutten van Gestel als momboiren t.b.v. Seijken ende Willem, onmondige nakinderen wijlen Marten Hans Weijns van Dessel d.d. 6-3-1647.

137         7-6-1656      Jan Jacop Ceelen verkoopt een akker van 1 vaetsaet in de Speel onder

oud 275                         Leende aan Michiel Peeter Verover.

137v     18-5-1656      Anthonis Geerits alias Necken heeft vercocht jongfrouwe Maria de Roij naergelaten weduwe heer Johan Gerardi een cijns van 6 gl. uit huijs, hoff metten aangelag tot Creijel ter plaatse die Meel onder Heeze

1-1665 H. de Roij als executeur over het testament van wijlen van Maria de Rooij kent dat Niclaes Anthonis Geerits heeft betaald.

138       17-6-1656      Merije (T Box) naergelaten weduwe Joost Aert Coppen heeft ten hoochsten vercocht Huijbert Michielsen (vVl) soon groese het Driesken gecomen van Neelken van Gastel en achtergelaten bij Jan Goorts van Velthoven 3 copsaet aenden Venne prochie van Heeze.

138v     20-6-1656      Adriaen soone Jan Snijers heeft vercocht Jacob Janssen geboortig uit den lande van Litsenburgh een cijns van 6 gl. uit een beemptgroese groot 2 vaetsaet in de Elssen onder Heeze.

139       29-6-1656      Dirk Hendrik Gabriëls verkoopt een erfcijns van 5 gl. jaarlijks uit het

oud 279                                 Heijtvelt (1½ vaetsaet) onder Hulst, het land het Deleijnt (1½ vaetaet) en het land den Strijpacker (1½ vaetsaet) aan Hendrik Jan Geven.

                                    2-6-1705 afgelost door Hendrik Dirck Gabriels aan Frans Hendrick Geven, hoewel de brief door de oorlog is zoekgeraakt.

139v        7-7-1656     Marieken (D v Velthoven) naergelaten weduwe wijlen Aert Wespen met een momboir heeft gerenuntieert van tocht van groese het Hoochken,

                                    groot ½ vaetsaet ontrent die kercke van Heeze.

140                              Daernaer hebben Dirck en Jan gebroederen, sonen van de voornoemde Aert Wespen X Merieken Dircx mede namens Hendrick ende Adriaen hun gebroederen vercocht Hendrick de Jonghe, secretaris van H&L voorscr. stuk driesgroesen bij de kerk van Heeze a/d Venderstraat.

140v      26-7-1656     Hendrick Peeters X Hendricxken Aert Keijms heeft vercocht Dirck Aert Keijms, sijnen swager, sijn 1/9 deel van alle goeden in Heeze.

                3-8-1656     Anthonis Jacob Smulders heeft vercocht Ruth Jacob Luijten een akker groot derdalf vaetsaet aen den Gorisberch onder Leende.

141         qui supra      die vercooper in qualiteijt alsvoor heeft vercocht Pauwels Hendrick Smulders de helft van groese de Schammert waarvan de cooper d’ander helft is competerende, in t geheel vijftalf vaetsaet.

141v       qui supra      Lijntgen Peeters naergelaten weduwe wijlen Reijm Hendrick Thijs

oud 284                                 2.  Jan Reijm Henricx

2.   met Hendrick zijn broer

3.   Peeter Wouters namens Aelken hun zus

verkopen Jan Wouter Colen een cijns van 5 gl. uit huis, hof en aangelag, 5 copsaet a/d Broeckerstraet onder Leende en uit een groese van 3 copsaet in de Cortbruggen a/d Aa onder Leende.

142         8-9-1656      Catelijn Andriessen, weduwe Jan Pouwel Berghmans en Michiel Peeter

oud 285                         Deelen verkopen mede namens de andere erfgenamen van  J P Berghmans een akker van 2 vaatzaat in de nieuwe landen te Leenderstrijp aan Peeter Aert Cocx.

142v       8-9-1656      Michiel Peeter Deelen heeft vercocht Wouter Willems Donckers een

oud 286                         parceel ackerlant groot een half vaetsaet onder Strijp, prochie Leende

143         8-9-1656      Willem Lamberts leent tegen 3 gl./jaar van Gerart Raessen Francissen uit

oud 287                         een groese van derdalf vaetsaet in de Ren te Leende.

143v       8-9-1656      Geerit Claessen heeft vercocht Geerit Frans Smulders een cijns van 10 gl. uit een groese met het teulland daaraan gelegen, groot vierdalf vaetsaet aen de ..burgen prochie van Leende.

144       13-9-1656      Hendrick Dircx van Velthoven naergelaten weduwer Sijken Anthonis Hoeben gaat af van sijn tocht van zekere rente van 1.100 gl. capitael op den dorpe van Heeze t.b.v. Geerit Amants de Lauwre ende Adriaen Wouter Snoeckx als momboiren over sijns renuntiants 4 onmondige kinderen, verwekt bij S T Hoeben, alsmede t.b.v. Reijm Coox X Jenneken Hendrick Dircx van Velthoven.

144v     16-9-1656      Anthonis Jan Sijnen naergelaten weduwer wijlen Arieken Dircx van Velthoven gaat af van tocht t.b.v. Marten Anthonis Sijnen, sijnen soon van het Peeter Leenen driesken aen den Venne prochie van Heeze.

145       16-9-1656      Jan Abrahams onsen medeschepen heeft vercocht Geerit Frans Smulders

145v                            een cijns van 5 gl. uit een akker op de Ren(?) prochie van Leende.

146       18-9-1656      Marten Anthonis Jan Sijnen heeft vercocht Nelis Peeter Goossens een akker groot anderhalf vaetsaet ontrent st Jobs capelle prochie van Heeze.

146v       7-8-1656      Aert Jacob van Velthoven voor hemzelf en voor de onmondige kinderen van Hendrick Dirck verBeeck ende Willem Lambert verHaeghen (X NN D verBeeck) voor sijn selven, bekennen bij dese dat de rente van 4 gl./jaar staende in groese de Biesen, dat d’erfgenamen van Reijmen Adriaens (v Tongelre) deze rente hebben afgelost.

147       5-10-1656      Jan Leenders woonende op Claeswael in ’t gebiet van Dordrecht heeft vercocht Geerit Raes Francissen een akker groot een vaetsaet tot strijp onder Leende.

               qui supra      Die vercooper in qualiteijt alsvoor heeft vercocht Jan Pompen een akker groot 1 vaetsaet tot Strijp onder Leende

147v       qui supra      Die vercooper in qualiteijt alsvoor heeft vercocht Jacop Jacopsen een groese groot 70 roeden in de Weeckenhorst, prochie van Leende.


148         qui supra      Matthijs Goort Heijmans heeft vercocht Peeter Jan Coppen een akker in de Halfvennen, prochie van Leende

            11-10-1656     Jacob Jan Reijmen (v Tongelre) heeft vercocht Jacob Janssen de Wael

148v                            geboortig uit den lande van Litsenburgh een cijns van 6 gl. uit de rechte

149                              4e part in een huijs met aangelag, groot anderhalf vaetsaet.

149v    12-10-1656     Jacob Jacobsen leent 50 gl. van Geertken Peeters van Roij tegen 2-10-0

oud 300                         uit een groese van 70 roeden onder Strijp te Leende

                                               23-2-1665 Geertgen Peeter van Roij bekent dat Jacob Jacobs deze rente van 2-10-0 heeft gelost.

150       12-10-1656    Jacob Aerdt Groenen verkoopt Jan Philipssen een akker onder Oisterick

oud 301  12-10-1656    Catelijna (Jan Andriessen), weduwe Jan (Pw) Berghmans, ziet af van tocht van alle erfgoed van wijlen Jan Pouwel Berghmans te Leenderstrijp t.b.v. Michiel Peeter Deelen.

150v     12-10-1656    Michiel Peeter Deelen verkoopt al het erfgoed van Jan Pauwel

oud 302                                 Berghmans aan Jan Peeter Dries.

151       20-10-1656    Boedelscheiding tussen de ke van Jan Geldens en Anneken Martens

oud 303                                1.  Marten soone Jan Geldens

151v                            2.  Jacob Hendrick Cuijpers, namens zijn vrouw

oud 304                             3.  Peeterken, meerderjarige dochter Jan Geldens.

152       24-10-1656    Erfdeling door de kinderen van Peeter Deelen en Catelijn Goort

oud 305                         Heijmans

1.   Peeter Peeter Deelen krijgt de zuidelijke helft van de grote akker, de kleine akker, de helft van het Leegh Heytvelt de Holenberg, 17 gl. van de 3e kavel en 66 gl. van de 2e kavel

152v                            2.  Hendrick Vaessen (Schepers), man van Franske Peeter Deelen

oud 306                              krijgt de Lenaertakker, de Roubosch akker en de Gubbenbeemd en
     moet 66 gl. betalen aan de 1e kavel

2.   Hendrick Maes, man van Geertruije Peeter Deelen krijgt de westelijke helft van de halve grote akker, de helft van het Leegh Heijtvelt, de Daem en moet 17 gl. betalen aan de 1e kavel

153        28-10-1656   Servaes Jaspar Servaessen, wonend op ‘t Heijeneind verkoopt Jan

oud 307                         Nicasius Dirx, Mattheeus Willem Thijs en Willem Anthonis Martens als kerkmeesters van Heeze een cijns van 5 gl. uit huis en hof met

153v                            aangelag, derdalf vaetsaet op t Heijeneinde te Heeze.

                                    6-2-1681 afgelost aan Claes Box en Peeter Tielemans, kerkmeesters van Heeze

154        8-11-1656     Hendrick Matthijs verBeeck in huwelijk gehad hebbende Jenneken Peeter Aellen dochter heeft gerenuntieert sijn tocht t.b.v. Peeteren, hennen soon t samen verwekt, van groesen het Bulderken daar eenen waterlaet te midden door loopt, als ook van de timmeragie …..

154v                            en consenteert dat de momboiren van Peeteren sijnen soon alles voor 4 jaar ten hoochste sullen verhueren.

155        15-11-1656   Joost soone Nelis Joosten heeft vercocht Goort Jan Bacx een cijns van 2-15 uit een akker toebehorende Jan Reijmen, sijns vercoopers schoonvader – hier present – gelegen in het Swartland onder Leende.


              16-11-1656   De seven kinderen en erffgenamen van wijlen Jan Dielis Goossens

oud 311                         verweckt bij Merye Jan Souwen, synder huysvrouwe, hebben met

155v                            malcanderen wettelyck en erffelyck gescheyden en gedeelt die goederen by wijlen henne voorsz. ouders achtergelaten en metter doot ontruijmpt, en mits welcke deijlinge te deel gevallen is

Jan soone Jan Dielis Goossens den dries vant halff aengelach, gelyck die palen gesteken syn en hier vuyt te geven 15 stuyvers jaerlycx reductie coren. Item alnoch een parceel ackerlandts, groot ontrent 1½ vaetsaet, genaemt ‘de proost’, en daer vuyt te gelden 2 stuyvers 2 oirt grontchyns.

Peeter en Thonis, gebroederen, soonen Jan Dielis Goossens, syn t’samen te deel gevallen het huys metten aengelach en toebehoerten, gelyck ’t selve affgepaelt is, en hier vuijt te gelde 7 stuyvers 2 oirt jaerlijcx reductie coren en 4 stuyvers jaerlyckse grontchyns.

Dielis soone Jan Dielis Goossens is te deel gevallen een parceel ackerlandts, groot ontrent 1½ vaetsaet, genaemt ‘drieskens acker’, gelegen aen den holen wech. Item alnoch het achtereynde van den vendries, gelyck de paelen gesteken syn.

Jacop soone Jan Dielis Goossens is te deel gevallen het voortste eynde van den vendries, gelyck de palen gesteken syn. Item alnoch een parceel ackerlandts, genaemt ‘de braeck’, groot ontrent 1½ vaetsaet. Wouter soone Jan Dielis Goossens is te deel gevallen een parceel groesen, groot ontrent 2 vaetsaet, genaemt ‘den mortel’, hier vuyt te gelden drie vaten rogge, jaerlycx aen de kercke tot Leende. Item een smalhoen heeren chyns. Item alnoch een parceel ackerlandts met het wortelvelt daer aen gelegen, groot ontrent 1½ vaetsaet, gelyck die palen gesteken syn, achter het aengelach, en hier vuyt te gelden 7 stuyvers 2 oirt pacht. Item alnoch een parceel ackerlandts, genaemt ‘de War’, groot ontrent 3 copsaet en hier vuyte te gelden eenen stuyver grontchyns.

156                              Jenneken, minderjarige dochter van Jan Delis Goossens, geassisteert met Willem Dielis Goossens en Jan Souwen, haer geassumeerde momboiren in desen, is te deel gevallen een parceel beemptgroesen, groot ontrent 5 copsaet, gelegen in d’elssen, en hier vuijt te gelden jaerlycx de helft van 12 vaten roggen aen de kercke tot Leende. Item alnoch een parceel ackerlants, genaemt ‘den bosch’, groot ontrent 40 roeden,

met conditie dat elck den chyns ofte pacht in syne cavel staende sal moeten gelden en betaelen en ofter min ofte meer chijns ofte pacht in syne aengedeelde cavel bevonden worden dan in de deylinge vuytgedruckt staet, sullen sy malcanderen goetdoen naer lants loep, en malcanderen te wegen gelyck in susters en broeders deijlinge behoort te gheschieden ten naesen velde en minsten schade. Ende die voorsz. deylderen hebben d’een op des anders cavel helmelinge vertegen, gelovende waerschap.


156v    16-11-1656      Peeter soone Jan Dielis Goossens heeft wettelyck en erffelyck vercocht

oud 314                         Anthonissen, synen wettigen broeder, d’eene helft van een huys, aengelach met syne toebehoorten, gelyck ’t selve hem vercooper bij scheydinge en deylinge te deel gevallen is, gelegen aen den Heeserenbosch, prochie van Heeze, tusschen erffenisse d’een syde Jan soone Jan Goossens, dander syde Merije, weduwe Jan Aerts, mette kinderen, str. metten eenen eynde aen Claes Jan Souwen erve en metten anderen eynde aen de straet, soo hy seyde, wesende los en vrye, vuijtgenomen 7 stuyvers 2 oirt jaerlycx reductie coren en 4 stuyvers jaerlycks grontchijns en dorps commer staende int geheel huys metten aengelach. Ende die vercooper heeft helmelinge vertegen, gelovende waerschap.

17-11-1656     Peeter Dielis Goossens heeft met behoorlycke solemniteyten wettelyck
                                    vernaerdert en onderstaen als naerder van bloet den coop van een
                                    parceel groesen, genaemt ‘de Sant’, groot ontrent 5 copsaet, gelegen
                                    buyten Eymerickerdijck onder die prochie van Heeze, als Nijs
                                    Jeronimus in coope vercregen heeft teghens Adriaen Willems (X

Hilleke Jacob Delen), volghens den transportbrieff daervan sijnde, gepasseert voor schepenen in

                        Heeze en Leende van date 20 november 1655, en mits d’absentie des
                                    coopers soo heeft Jenneken Hendricx, sijn huysvrouwe, geassisteert met
                                    eenen bystaenden momboir in desen die penninghen ontfanghen den
                                    naderman gebleken en hem gelaten in syn recht.

157     17-11-1656      Dirck Wouters Verbiesen, wedr Anneken Nicasius, vernadert een

oud 315                         timmerplaats van 2 vaetsaet a/d Voort, die Dirck Aert Keijmps en Jan Jochems op 18-11-1655 hadden gekocht van Anthonis Jan Sijnen.

18-11-1656     Hendrick Maes (Tielkens) en Hendrick Faessen (Schepers) verkopen hun 2/3 deel van een huis, hof en aangelach, belast met 9 gl./jaar aan Peeter (Wt) Coolen, gelegen naast Neeske Dries Delen te Ginderover aan Peeter Peeter Delen

157v    18-11-1656      Peeter Peeter Delen leent 100 gl. tegen 4-15-0/jaar op groesen de Sant,

oud 316                         5 copsaet buiten Eijmericker dijk van (tante) Jenneken Goort Heijmans     

                                    2-11-1660 afgelost

158      18-11-1656      Jan Jochims, man van Merije Jan Delen, vernadert een perceeltje erf van

oud 317                         27 roeden, zijnde een timmerplaats aan de Eijmerikkerstraat, dat Adriaen Willems (X Hilleke Jacob Delen) op 20-11-1655 heeft verkocht aan Elcke (Thonis Lauwreijjsen), weduwe (Jan?) Thonis Franssen (Cuijpers)

158v    20-11-1656      1.  Hendrick Thonis Bitters

oud 318                                 1. Peeter Sijmons, man van Jenneken Thonis Bitters

1.   mede namens de 2 onmondige ke van wijlen Jan Thonis Bitters verwekt bij Goortgen Jan Vaessen

2.   Marieken, meerderjarige dochter Thonis Bitters

3.   Goossen Goorts, man van Anneken Thonis Bitters

verkopen een huisken, hof en boomgaard a/d Ven aan Peter Thijssen (* Someren) hun zwager


159      24-11-1656      Jenneken Hendrick Lemmens verkoopt al haar goed aan Jannen Hendrick

oud 319                         Lemmens haar broer in ruil voor kost en inwoning. Als Jan sterft voor Jenneke, mag Jenneke alsnog een van de kinderen van Jan kiezen als opvolger. 

159v    24-11-1656      Jan Nicasius Dircx verkoopt Geerit Nicasius Dircx, zijn broer een akker

oud 320                         van 22 roeden a/d Egelmortelaan

160      27-11-1656      Jacop Peeter Luijten, inwoner van Budel, draagt zijn 1/5 deel van huis,

oud 321                         bakhuis en aangelag aan de Leenderstraat over aan Claes Hendrick Delen, zijn zwager, waarvan zijn moeder nog het vruchtgebruik heeft, maar hij zal zorgen dat zij daarvan afziet

160v    29-11-1656      Jan Jacob Delen verkoopt:

oud 322                         -  een perceeltje akkerland van 33 roeden in de Molenhoeve te Heeze aan Geerit Hendrick Gevens

161                              -  een akker van 3 copsaet aan de A te Ginderover aan Libbeke, weduwe

oud 323                             Jan Franssen

-    een akker van 3 copsaet naast Anneke Jacob Delen in de Nieuwhoeven aan Anthonis Smulders[2]

161v    29-11-1656     Joost Joost Goorts, man van Anneken Reijm Ariens verkoopt Adriaen Jan

oud 324                         Rucken een cijns van 6 gl./jaar #waarvan Willem Verhagen 3 gl. heeft gelost, uit huis en aangelag te Strabrecht 4 vaetsaet, eertijds gesticht 5-2-1576 door Willem Joost Martens t.b.v. Henricken Joost Heijnselmans.

162                              Adriaen Adriaen Maes verkoopt Heijltjen weduwe Peeter van Puth een

oud 325                         cijns van 17-8-0 uit huis en hof met aangelag derdalf vaetsaet in de Ren te Leende

                                    19-3-1657 Heijltgen weduwe Peeter van Puth bekent dat Adriaen zoon Adriaen Maes of Matthijs Daems als tegenwoordig eigenaar van dit onderpand aan haar deze rente heeft gelost.

162v   29-11-1656      Magriet (Tielemans), naergelaten weduwe Jan Joost van Gastel, met een momboir, renuntieert op haar tocht t.b.v. haar kinderen.

                                    Daernaer hebben Peeter, <Jan>, Joost, ende Hendrick, meerderjarige kinderen Jan Joost van Gastel, mede namens henne suster vercocht Jannen Nicasius Dircx,  Jan Jan Geerits, Hendrick Jacop van Velthoven en Nicolaes Anthonis Bocx van de Heilige Geest van Heeze een cijns

163                              van 3 gl. uit akker de Campgroot, anderhalf vaetsaet tot Creijel, …

163v      qui supra        Cornelis Jansen van Lommel X Jenneken Geerit Thijssen heeft vercocht Jannen Nicasius Dircx,  Jan Jan Geerits, Hendrick Jacop van Velthoven en Nicolaes Anthonis Bocx van de Heilige Geest van Heeze een cijns van 1-05 uit het achterste deel van den Hoogen Dries,

164                              groot een half vaetsaet a/d Eimerikkerstraat.

                                                23-11-1669 Mattheeus Willem Thijs ende Claes Willem Smulders als Heilig geestmrs. van Heeze bekennen dat dese rente wegens Cornelis van Lommel is gelost.

            1-12-1656        Jan Tielen Marttens in huwelijk gehad hebbende Heijlken Claes

                                    Smulders (Hermans) heeft gerenuntieert van tocht.

164v                            Daer naer hebben Jan ende Claes, gebroederen, sonen Jan Tielen Martens ende Jan van der Lijnden X Maeken Jan Tielens vercocht Jan Nicasius Dircx een groese groot ontrent 11 roeden ontrent die capelle van Eijmerick.

165      1-12-1656        Jenneken naergelaten weduwe Dirck Anthonis Aerts met een momboir, krachtens testament bij hen t samen gemaeckt d.d. 4-3-1647, heeft vercocht Caspar Abrahams de Lauwre groese den Borman, groot

165v                            anderhalf vaetsaet aen het Bulderstraetgen onder Heeze.

            6-12-1656        Willem Delis Aelen ende Peeter Goort Stoffels als momboiren over Peeter, onmondige soone van Hendrick Matthijs verBeeck, verwekt bij Jenneken Peeter Aelen, sijn 1e huisvrouw, krachtens decreet van 1-12-1656 ende de renuntiatie van tocht, d.d. 8-11 daervoor, hebben vercocht Jacob Janssen geboortig uit den lande van Litsenburch, een beempt-

166                              groese daer eenen waterlaet te midden door loopt aen den Venne onder Heeze in de Bulders.

  qui supra        De vercooperen in qualiteijt alsvoor hebben vercocht Jan Peeter Celen

                                    een akker groot een vaetsaet, aen t cleijn Mechelen onder Heeze.

166v       11-12-1656   Reijm van Vee naergelaten weduwer Adriaaentgen Goort Bull, renuntieert t.b.v. zijn 5 kinderen. 1) huis met aangelag tot Oisterick onder Leende, 2) een rente van 80 gl. kapitaal op de gemeente Leende, 3) …

167        qui supra        Die vijf kinderen en erfgenamen van Reijm van Vee, verwekt bij wijlen Adriaentgen Goort Bull sijne gewesene huijsvrouwe hebben, mits voorgaende renuntiatie bij hennen vader, gescheiden en gedeelt

-          Bartel Everts X Jenneken Reijm Vee ende Goort Reijmen van Vee, sijnen swager is te deel gevallen

167v                            -     Anneken Reijm van Vee met een momboir is te deel gevallen

-          Jacomijn dochter Reijm van Vee is te deel gevallen

-          Reijnier Reijm van Vee is te deel gevallen

168        qui supra        Reijnier Reijm Vee heeft vercocht Bertholomeeus Everts, sijnen swager, erf het Hulsbroeck met het hout daerop staende, alnoch …

             16-12-1656     Adriaen Jan Goosens heeft vercocht Neesken Andriessen zekere gebout, staende aen de sijde van Wouter Joosten, in sijns vercoopers huijsinge Ginderover onder Heeze, ende voorts d’ander sijde van den

168v                            geheelen huijsinge der nabueren cijnsgoet.

             27-12-1656     Cornelis Corstens (Sw) heeft vercocht Marcelis Anthonis Smulders een beemptgroese groot anderhalf vaetsaet in de Bulders onder Heeze.

             29-12-1656     Marten ende Joost gebroederen, soonen wijlen Jan Geldens alias

169                              Schepers ende Peeterken Jan Geldens, henne suster wezende meerderjarig # met Jacob Handrick Cuijpers X Jenneken Jan Geldens hebben t samen vercocht Adriaen Jan Vincken een cijns van 5 gl. uit 2 huizen met aangelagen tot Strabrecht onder Heeze.

                                    30-11-1660 Jenneken (W Verhagen) huijsvrouw Adriaen Vincken mits d’absentie haers mans, bekent dat deze rente is gelost.

169v       qui supra       Anneken Gerart Bitters, naergelaten weduwe Dielis Jacob Pancras geassisteerd met een momboir heeft gerenuntieert op haar tocht t.b.v. Maeijken, haar dochter, samen met Dielis Jacob Pancras verwekt.

                                    Daernaer heeft Lambert Wouter Hoirs (de Cremer?)als momboir over de voorscr. Maaijken Jacob Dielis Pancras krachtens decreet van 13-12-1656

170                              ten hoochsten vercocht Adam Jacob Pancras, den mede momboir, een huis, hof en aangelag a/d Heeserbosch onder Heeze.

 

3 blanco pagina’s; niet doorgenummerd

 


Schuldbekentenissen

 

171     13-1-1654         Jan soone Willem Claeus gelooft Anthonis Willem Claeus sijnen

oud 343                                 broeder over een jaar 156 gl.

                                                14-..-1663 Anthonis Willem Claus bekent dat Jan sooen Willem Claus deze rente aan hem heeft gelost.

             qui supra         Jan Janssen Reijnders ende Jan Hendrick Leijen hebben de eed gedaen als momboiren van de kinderen van wijlen Lijntgen Wouter Boelen aen haer verwekt soowel in den eersten als in den tweeden huwelijk.

171v     qui supra        Jan Janssen Reijnders en Jan Henrik Leijen als momboiren over de ke van wijlen Lijntge Wouter Boelen, wettelijk verwekt in haar 1e en 2e

                                    huwelijk, geloven Cathelijn ende Clara kinderen Jan Wouter Boelen 29-10 hercomende van accoord en overgenomen penningen.

                                               18-12-1658 Joost Jan Geerits bekent gelijck ook Joris Haegen als momboiren over de onmonidge kinderen te weten Cathelijn ende Clara, dat d’onmodige kinderen Lintgen Wouter Boelen hebben gelost

172      26-1-1654       Anthonis Matthijs Anthonis (Loots) gelooft Jacop Tielen Cuijpers 105 gl. komende van geleende penningen.

                                               23-6-1655 Jacob Tielen Cuijpers bekent dat Anthonis Matthijs Anthonis aan hem heeft gelost.

             26-2-1654      Jan Jan Claeus bekent schuldig te sijn Jan Adam Engelen 57-10 hercomende van overgenomen penningen van zeker huijs met aangelag bij den voorscr. debiteur met recht van naarderschap vercregen tegens Peeter Janssen den Decker volgens de naerderschap daervan op hodie

172v                            gepasseert.

                                    11-2-1655 Jan Adam Engelen bekent dat Jan Jan Caleus hem heeft gelost.

173         5-3-1654      Dirck Box, obtinent van 2 distincte vonnissen hebbende doen richten aan eenen koije van 30 schaepen toebehorende Huijbert Michielsen (vVl), gecondemneerde zijn gemijnd door deselve obtinent voor 75 gl. boven de costen van recht.

             14-3-1654      Teneijnde Jan Wouter Coolen ende Willem Aert Weijnen, inwoonderen tot Leende moghen ontlast worden van alsucke borchtocht als bij

173v                            denselven is aengegaen voor de relaxatie van Johan (Philippi) Hezius, gewezen pastoor tot Leende, geapprehendeert vanwege ’t officie alhier, so compareerde Philips Goort Dircx (Reijmen) ende Aert Hanssen van Heese, en stelden hen daervoor borge.

oud 348  17-3-1654      de ke en erfgenamen wijlen Griet Roelen beloven

-    20 gl. aan Peerken Griet Roelen, hun zuster in plaats van een koije en fest in vaten rogge voor haar uuijtset

174                              -   62 gl. aan Jacop Roelen hun zwager voor reparatie aan het huis

oud 349                               waarin zij wonen

-   .. aan Agneske Griedt en Jan Gevens gelijken te betalen op den sterfhuis van Aerten Geert Aelken … pretenderen ende dadt op ..enisse als voor

              ut supra         Anthonis Jan Sijnen, obtinent van vonnisse, hebbende doen richten aan

                                    <…> meulckoijen toebehorende Michiel Goort Adriaens (vV) en heeft

die gemeijnd voor 60 gl. boven de costen van recht.

174v     20-3-1654       Jacop Roeloffs Henricx van Wetten belooft 106 gl. aan Jenneken dr Geerijtt Mijns wegens lening.

 

<11-6-1654 de katholiek Pauwel Smidts moet de boeken overdragen aan de protestant Hendrik Jongh>


175      22-6-1654        Jacob Geerits (Swuesten) krachtens vonnis aen hem geresigneert door Adriaen Bartholomeeus  obtinent vanden voorscr. vonnisse, hebbende doen richten aen drie melckkoeijen toebehorende Jan Nicasius Sijnen, sijn gemeijnt door de voorscr. Jabob Geerit Swuesten voor 48 gl. boven de costen van recht.

              1-8-1654        Jan Marcelis bode van Heeze en Leende, krachtens procuratie hem verleend vanwege Jan Joosten van Werden, obtinent van vonnisse, hebbende doen rechten aen zeker akkerken coorens, groot een vaetsaet, toebehorende Dirck Janssen van Sommeren gecondemneerde, heeft ’t selve gemeiijnd voor 5 gl. boven de costen van recht.

175v       3-8-1654       Jan Marcelis bode van Heeze en Leende in qualiteijt alsvoor hebbende voor de 2e re<…> doen richten … aen een verckens<…> ende een ketel met aloch en struijffpast toebehorenden Dirck Janssen van Sommeren, gemijnd bij Hendrick Leenders, vorster van Heeze, voor 4 gl. boven de kosten van recht.

               6-9-1654       Willem Aert Wijnen obtinent van vonnisse hebbende doen richten aan cooren in de schuer liggende van Hendrick van Velthoven ge-condemneerde, en heeft het gemijnd voor 3 gl. boven de costen van recht.

                                    De voorscr. obtinent in qualiteijt als voor hebbende alnoch doen richten aan ’t hooije en de speurie toebehorende de voorscr. Hendrick van Velthoven. Is gemijnd bij Jenneken, huijsvrouwe van Reijm (Jans) Coox voor 0-2-2 boven de costen van recht.

176                              de voorscr. Jenneken, huijsvrouwe van Reijm Coox ende Lijsbeth hare suster, kinderen van den vscr. Hendrick Dirx van Velthoven, protesteren van den voorscr. vercoopinge, overmits zij met henne mede-erfgenamen in den voorberhaalde schuur hun hooi, strooi ende cooren hebben liggen, hetwelk alleen is competerende, also t selve met hetgene hennen vader aangaat onder den anderen legt, dat men den een uit den ander niet en can onderkennen.

             13-10-1654    Jan Marcelis bode van Heeze en Leende, krachtens procuratie op hem

                                    gepasseert bij Jan Joosten van Vlierden van vonisse, hebbende doen

176v                            richten aan een melkkoe, coren op de schelf, alnoch …, alles

toebehorende Dirck Anthonissen van Sommeren, en heeft het t samen gemijnd voor 13 gl. boven de costen van recht.

             30-10-1654     Merije naergelaten weduwe Jan Willem Daems, obtinent van vonnisse, hebben doen richten aan 3 melkkoeien toebehorende Jenneken weduwe Willem Daems. Is gemijnd door Hendrick Leenders, vorster tot Heeze voor 36 gl. boven de costen van recht.

             14-11-1654     Jan Michiel Gobbels, Jan Anthonis van Sommeren, Geerit Cornelis

                                    Dircx, Jacop Tielen Cuijpers en Adriaen Jan Jan Snijers, 5 nieuwe

 177                             gedaagde borgemeesters van Heeze hebben de eed gedaan.

             30-11-1654     De post heeft Hendrick Goort Stoffels afgelegt den eed om te dienen als borgemeester voor het jaar 1655.

             18-12-1654     Adriaen Bartolomeeussen, door Jacob Geerits (Swuesten) sijnen gecommitteerde obtinent van vonnisse hebbende doen richten aen drie melckkoeijen toebehorende Jan Nicasius Sijnen als borge voor Dirck Smits, coopman van Leijden gecondemneerde, gemeijnd bij voorscr. Jacob Geerit voor 52 gl. boven de costen van recht.


177v     12-12-1654    Marten Aert Melchiors, afgegaan borgemr van de Eimerikkerstraat,

hebbende doen richten voor betaling van de bede aan een melkkoe,

toebehorende Adriaan Jan Andriessen, en heeft die gemeijnd voor 7 gl.

boven de kosten van recht.

 15-12-1654    Hendricxken (Jc Bacx) weduwe Jan Willem Claeus bekent schuldig te

zijn Jenneken, haar dochter verwekt bij de voorn. Jan Willem Claeus,

50 gl. procederende van zekere 50 gl. bij de voorscr. Hendricxken

ontvangen, hetwelk Jenneken krachtens testament als legaat is

toecomende, gemaakt bij Jan Marten Henssen haar oudoom, nu tot

Mechelen overleden, en met welke penningen de voorscr. Hendricxken

een rente van 50 gl. heeft gelost, begerende dat Jenneken die 50 gl. na

haar dood zal ontvangen.

178       23-12-1654     Peeter Jan Hendricx gelooft over een jaar aan Peter Gijsen inwoonder tot Santbeeck 540 gl. tegen 5% hercoemende van geleende penningen bij de voorscr. Peeter Jan Hendricx ontvangen, daervoor verbindende al zijn goederen.

 

                 5-1-1655     Adriaen soone Jan Snijers gelooft Jan Hendrick Lemmens ende Jan Jan Snijers als vader ende momboir van de onmondige kinderen des voorscr. Jan Lemmens verwekt bij Aelken Jan Snijers sijne gewesene huijsvrouw 55 gl. hercomende van erfgoed den voorscr. debiteur op

178v                            hodie getransporteert

              14-1-1655      Geerit Thonis Francissen executeert als gewezen borgemeester van

oud 360                         Creijl over 1654 krachtens hefboek een koeketel van Goort Janssen van Gastel wonend tot Hout. Gemijnd bij Hendrick Leenders voor 2-15-0 boven de kosten van recht.

               5-2-1655       Corstiaen van Gennip belooft te betalen aan Nijs Hieroon Boonen 250 gl. plus 5% interest

Nijs Jeronimus bekent dat Corstiaen van Gennip van deze gelofte 100 gl. heeft gelost, blijft dus nog 150 gl.

31-12-1657 voorschr. Nijs Jeronimus bekent dat Corstiaen van Gennip deze rente

179                                      heeft geqeten

oud 361   17-2-1655      Hendrick Jan Delen gelooft op 9-12 aanstaande 105 gl. terug te

                                    betalen aan Hendrick Goort Bul

8-10-1658 Hendrick Jan Delen betaalt de 105 gl. terug aan Hendrick Goort Bul

              23-3-1655     Adriaen soone Jan Jan Snijers, tegenwoordigh borgemeester tot Heeze

179v                            gelooft Jacob Janssen geboortig uit den lande van Litsenburgh 100 gl.

hercomende van geleende penningen.

20-6-1656 Jacob Janssen geboortig uit den lande van Litsenburgh bekent dat Adriaen

Jan Snijers aen hem heeft gelost.

             30-6-1655      Geerit Cornelis Dircx, tegenwoordige borgemeester tot Strabrecht doet

oud 362                         uijt crachte van sijn heffboeck twee melckoeijen met een jaerlijcx leegh beestgen executeren toebehorende aan Anthonis Jan Sijnen. Gemijnd door Peter (P) Swuesten voor 38 gl.

180         2-7-1655       Jan Hans Bacx gelooft over een jaar Adrian Jan Happen Horkmans uit Sterksel 105 gl. procederende van geleende penningen.

             10-7-1655      Jan Wouters verBiesen obtienent van vonnisse, hebben doen richten aan

                                    een grauw hengstpeerd, toebehorende Jan Nicasius Sijnen, en mijnt het

                                    voor 110 gl. boven de costen van recht.


180v       5-8-1655      Jacob Geerit Swuesten obtinent van tauxatie van costen, hebbende doen

richten aan een swarte melkkoe, toebehorende Jan Nicasius Sijnen, en

mijnt die voor 15 gl. boven de costen van recht.

             17-8-1655      Peeter Peeter Swuesten namens Jan Nicasius Sijnen, obtinent van

                                    vonnisse, hebbende doen richten aan 2 melkkoeien, een vercken, eenen

koeketel en het strooi in de schop, toebehorende Hendrick Willem Thijs, gemijnd bij Gielken van Gestel ende den coop is overgenomen bij Hendrick Thijs voor 39 gl. boven de costen van recht.

              qui supra       Peeter Swuesten in qualiteijt als voor hebbende doen richten aen de

hooitass met het gewaerslaeght cooren liggende in de schuer, de

mutsaertruijt, de hooge karre met de eertkarre, alle toebehorende de

voorscr. Hendrick Willem Thijs. Gemijnd bij Peeter Peeter Swuesten

voor 22 gl. boven de costen van recht.

181      20-8-1655      Hendrick Willem Thijs gelooft Jacob Janssen geboortig uit den lande

                                    van Litsenburgh met st Maarten a.s. 64-3.

                                               3-12-1655 JJ v L bekent dat Hendrick Willem Thijs aan hem heeft gelost.

             24-8-1655      Peeter soone Joost Goortsen gelooft Corstiaen van Mol 105 gl.,

procederende van de koop van erfgoed.

                                               10-8-1682 Hendrick Corsten van Mol bekent dat Peeter soone Joost Goorts aan hem

                                               heeft gelost.

181v    17-9-1655      Anthonis Claessen, inwoonder tot Heeze, gelooft Peeter Aert Goossens,

                                    jonggezelle 110 gl. procederende van geleende penningen.

                                               18-11-1680 Libbeken, weduwe Peeter Aert Goossens, bekent dat dese som is voldaen

                                               uit handen van de debiteur.

             29-9-1655      Dielis sone Thonis Daems gelooft Willem Maes 45 gl. hercoemende

van geleende penningen.

182       11-10-1655   Jan Huijbers, woonende tot Mierlo, gelooft Jacob Janssen geboortig uit

                                    den lande van Litsenburgh 63-15 hercomende van geleende penningen.

182v     26-10-1655   Jan Anthonis van Sommeren gelooft Wouter Coox onze medeschepen

                                    150 gl. hercomende van geleende penningen.

                                               19-12-1657 Wouter Coox bekent dat Jan Athonis van Sommeren aan hem heeft

gelost.

20-11-1655   Jan Franssen, woonende tot Braeckhesen gelooft Jan Geerit Michiels (v Exel) ende Hendrick <Jacob Bacx> als momboiren van Goort soone Jan Bacx 105 gl.  hercoemende van geleende penningen.

                                               Jan Hendrick Peeters als swager van Goorts sone Jan Bacx, verclaert dat hij Goort

sijnen swager in sijn leven heeft horen zeggen dat Jan Franssen de debiteur heeft

gequitteert.

183       26-11-1655   Jenneken (Adr Gerards), weduwe wijlen Thonis Hoirs geassisteert met

Henricken, haren zoon, bekent schuldig te zijn aan Jan Aart Coppen,

haar schoonzoon, 85 gl., komende van verschoten penningen bij de

voorscr. Hendrick Hoirs, haar zoon. Verschoten so aan reparatie van

den huisinge als aan de borgemeesteren gedaan, begerende dat de

voorscr. Jan Coppen na doood van haar debiteur deselve som van 85 gl.

uit de erfenis mag halen.

183v    4-12-1655      Anthonis Claessen gelooft Jacob Janssen geboortig uit den lande van

Litsenburgh 79-10 hercomende van geleende penningen.

                                               28-12-1657 Jacob Janssen den Litsenburger bekent dat AnthonisClaessen aan hem

heeft gelost.

 


 10-1-1656      Geerit Claessen, inwoonder tot Leende gelooft

184                              Wouter Goort sVossen 105 gl. hercomende van geleende penningen.

             18-1-1656      Ieuwen soone Jacob Ieuwens gelooft Wouter Goort sVossen met

kerstmis a.s. 262-10 hercomende van geleende penningen.

184v        qui supra     Jan Geerit Ruevens gelooft Adriaen Willem Engelen 25 gl. plus 1-5

interest, hercoemende van coopmanschap en geleende penningen.

                                               13-1-1660 Adriaen Willem Engelen bekent dat Jan Geerit Ruevens aan hem heeft

                                               gelost.

               9-2-1656      Wouter Coox onze medeschepen, obtienent van vonnisse, hebbende

doen richten aan zekere hooistal, koeketel en 4 stoelen toebehorende

Jenneken weduwe W<illem> Jacob Hoogaerts en heeft het gemijnd

voor tw<intig> gl. boven de kosten van recht.

185         9-2-1656      Martinis Antonis Martens als borgemeester van de Venderstraet over

dezen tegenwoordigen jaere anno 1656 krachtens hefboek hebbende

doen richten aan 2 melkkoeien toebehorende Wouter Coox tot

voldoening van zijn getaxeerde bede, en heeft het gemijnd voor 18 gl.

boven de kosten van recht.

               7-3-1656      Dirck Aert Keijmps belooft meester Nicolaes Box, coster ende school-

meester tot Heeze 131 gl. procederende van geleende penningen.

25-7-1656 meester Niclaes Box bekent dat Dirck Aert Keijmps aan hem

heeft gelost.       

185v     16-3-1656      Marieken, Anneken ende Hend<rikske> kinderen Anthonis Muls met

                                    hennen momboiren geloven gesamenderhandt Jan Thonis <hennen>

broeder 33-6 hercomende van deijling.

               qui supra      Marieken, Anneken ende Hendriksken, dochteren Anthonis Muls met

hennen momboiren geloven gesamenderhandt Thonis Anchems ende

Lambert Jochums hennen swagers 66-13.

186         2-5-1656      Hendricxken dochtere Adriaen Matthijsen obtinente van vonnisse

hebbende doen richten aan zekere roggschare, staande op 2 bijsondere

akkers, toebehorende Anthonis Jan Sijnen, alnoch op een akker

wezende braakland daar sulper op staat, en heeft het gemijnd voor 20

gl. boven de kosten van recht.

               3-5-1656      Jacob Jacobs ende Lijsken dochtere Lenart van Seggelen meerderjarig

186v                            wesende, geloven over een jaar meester Claes Box 105 gl., her-

comende van geleende penningen.  

18-4-1660 meester Claes Box bekent dat deze penningen zijn gelost.

             25-5-1656      Jacob Vreijssen gelooft over een jaar Jan Janssen van Gastel 50 gl.

hercomende van geleende penningen

                                               10-1-1661 Jan Jansen van Gastel bekent dat Jacob Vreijssen aan hem heeft gelost.

187      29-6-1656      Peeter Janssen Scoenmaeckers, inwoonder tot Waelre gelooft Hendrick

187v                            Jan Geven over een jaar 200 gl. hercoemende van geleende penningen.

188       12-9-1656      Goort Jan Vossen met Peeter Reijm Hoirs als momboiren over het

onmondige weeskindt van Jan Maque, verwekt bij Merije Reijmen

geloven aan Anneken, naergelaten weduwe Geerart van Goirle 51 gl.

hercoemende van geleende pneningen.


188v     5-10-1656       Jacop Jacopssen en Lijsken Leenders beloven te betalen Geerit Raes

oud 380                         Francissen 25 gl.

                                    24-4-1660 Geerit Raessen bekent dat deze 25 gl. is gelost.

             22-11-1656     Sijmon en Jan, zonen Jan Loots, met Merieken hun zus, beloven 50 gl. aan Jan Nicasius Dircx,  Jan Jan Geerits, Hendrick Jacop van Velthoven en Nicolaes Anthonis Bocx als Heilig Geestmeesters van Heeze wegens achterstallige rente van Jenneken, wede Jan Thonis van Gael, hun moeder

                                    30-10-1660 Agnees Jan van Gael weduwe Goort Frans Bluckers met momboir en Willem Dirck Stijnen namens de onmondige kinderen van Willem Jan van Gael nemen mede namens hun mede-erfgenamen deze schuld over.

189      24-11-1656      Merije (A Thewes), weduwe Hendrick Peeter Delen, met Jan haar

oud 381                         zoon als voogd, belooft om over een jaar 55 gl. te betalen aan Jan Jan Geerits (de Jongh), Jan Nicasius Sijnen, Hendrick Jacops v Velthoven en Niclaes Box, Heilige Geestmrs. van Heeze vanwege achterstel van een rente van 7-10, en ze zal over de 55 gl. ieder jaar 2-10-0 rente betalen.

189v     27-11-1656     Nicolaes Hendrick Delen leent 100 gl. tegen 5 gl./jaar van Geraert

oud 382                         Frans Smulders.

190       1-12-1656       Jan Tielen Martens  belooft 58 gl. terug te betalen aan Nicolaesen zijn

oud 383                         zoon en Jan van der Linden zijn schoonzoon.

             21-12-1656     Anneken (Aart Keijmps), wede Adriaen Driessen belooft 50 gl. aan de kinderen wijlen Willem van Houdt hercomende van geleende penningen.

190v     29-12-1656     Peeter Joost Goorts belooft met St Jacop aanstaande 100 gl. terug te

oud 386                         betalen aan Hendrick Mattheeus Delen, of jaarlijks 5% interest te geven.

191                              26-7-1670 Peeter Joost Goorts betaalt terug aan Hendrick Mattheeus Delen

oud 387      4-6-1656     Jan Peeters en Lucas Jacobs, zijn vader beloven Hendrick Jan Geven 50 gl. tegen een intereset van 2-10.

 

finis


 

 

 

 

 

 

 [1] zie ook HLZR 1800

[2] zie ook HLZR 1801