R.A. Heeze, Leende en Zesgehuchten

 


HLZR 1623 (1622-1623)

 

  1        Prothocolle van Heeze beginnende den thienden februarii anno XXII

schepenen van desen jaere

Reijm Jan Hoirs, is verlaten den VIIen  maii anno voirschr

Willem Snoeijen is verlaten den VIIen  maii anno voirschr

                                die veranderinge is gedaen bij den heere Drossart den VIIen maii anno voirschr.

            Mathijs Coensen

            Rueven Goijaerts obiit XXVIIen november anno XXII

            Amandt Dircks (Hermans)

            Adriaen Frans Coolen (Scheps) is verlaten den XXVII junii anno XXIII

            Aerdt Gerarts (de Laet)

Jacop Willem Bluijssen ) eedt gedaen den VIIen maii anno XXII

Henrick Joost Goosens )

Delis Cornelis in de plaetsche van Rueven Goijaerts, eedt gedaan den XVen februarii anno XXIII

Claes Geraerts van den Hoerk is schepen geworden in plaetsche van Adriaen Coolen, eedt gedaen den

XXVII junii anno XXIII

 

  1v      10-2-1622       Jan zoon wijlen Jans Verbraecken ruilt erfgoed met Hanrick Bouwen:

-   Jan Verbraecken krijgt groes de Geerdries ontrent Kreijel

-   Hanrick Bouwen krijgt een beemdgroes bij de Rul

                                    Hanrick Hanrick Bouwen verkoopt bovengenoemd beemdgroes met een weg die Willem Goossens daarover heeft aan Jan Michiel Deelen    

            11-2-1622       Jacop Peter Wouters verkoopt Reijmen Hanrick Thijs een hof oft hoffstede tot Oisterick.

  2        16-2-1622       Jacop Jan Hogerts leent 200 gl. tegen 12½ gl./ jaar van Thonis Martens op:

-          land in de Speel te Leende, 1. Gerart Ruevens, 2. Wouter Peter Delen en Hanrick Dielis Verbraecken, 3. …

-          groese de Strux (?) in de Scaveijen

-          zijn huis met hoff te Oisterick.

20-12-1629 door Jacop Jan Hogerts gequeten aan Tonis Martens

            16-2-1622       Lambert Joost Coppen leent 56 gl. tegen 3 gl./ jaar van Anthonis (Martens) voorschr op:

de Huisakker, 1 vaetsaet

-          de Lijckeinde, minder dan 1 vaetsaet

  2v      16-2-1622       Jan Jan Delen leent 50 gl. van Dirck Jan Dircks tegen 3 gl./jaar op huis, hof en aangelag, samen 2 vaetset aan de Voort.

                                    9-11-1673 afgelost door de erfgenamen wijlen Handrick Jan Delen aan IJda, weduwe Jan Peeter Vervlaessen en Wouter Snoecx, haar behoudzoon.

           14-2-1622        testament van Heijlken Willem Bitters dochter, nog gezond, t.b.v. Jan Engel Daemkens, haar zwager (schoonzoon?) ..... omdat voirschr. Jan Engel Daemkens haar in kost, drank en andere levensbehoeften onderhoudt tot haar volkomen tevredenheid.

  3                                de voorschr Heijlken draagt ook de panden gesteld volgens de schepenbrief van 22-11-1614 t.b.v. de conventiaelen van Achel over aan Jan Engel Daemkens.

                                    Matthijs Coensen, onze medeschepen, gaat als momber van Heijlken Willem Bitters niet accoord ….


  3v     19-2-1622        1. Heijlken (Thonis) weduwe Henrick Zweers met Goijarden Thonis haeren broeder krachtens testament met Henricken haar man d.d. 26-12-1620

                                    2. Joostgen weduwe Joost Aerdt Coppen met Willem Zweers haar broer en momber krachtens hetzelfde testament met Joosten haar man d.d. 16-12-1620

                                    3. de voorschr. Willem Zweers

                                    4. Willem Joost Coppen sn, ouder dan 25 jaar, met Jacoppen zijn broer, meer dan 23 jaar oud, kinderen van Joosten Aerdt Coppen en Joostgen zijn weduwe voorschr. en hun sterk makende voor haar en haar minderjarige kinderen,

                                    verkopen Anthonissen Wouters een erf a/d Ven.

  4        19-2-1622       Jacop van Hall krachtens testament gemaakt met Elisabeth, zijn vrouw d.d. 13-7-1613, verkoopt Jacoppen sn wijlen Ieuwen Bloijssen een huis, hof en aangelag te Strijp onder Leende.

 25-2-1622      Jan Engel Daemkens, man van Henricxken Willem Bitters dr. verkoopt krachtens donatiebrief van 14-2- jl. Dircken Jan Woijten een groese a/d Schonhorst in Leende …..

  4v      4-3-1622          1.    Adriaen Thonis krachtens testament (1610) met zijn vrouw voor de

pastoor van Leende

2.    Hanrick Peters X Marijken Adriaen Thonis dr.

3.    zich sterk makende voor Jacoppen Adriaen Thonis sn en Jenneken Adriaen Thonis dr.

verkopen

-      Jacoppen Hermans een woonhuis met bijbehorende plaats, zo het van de schuren tussen beide gepaald zal worden, tot Strijp onder Leende

  5                                -     Hanricken Willem Bueijtgens een hof tot Strijp

             8-3-1622        Hanrick Aerdt Delen, man van Jenneke mr Claes Peters (v Erp) dochter verkoopt een dries aan de oude Voirt te Heeze, zoals vermeld in de transportbrief van 21-5-1550 aan Hans Aert Bax alias Daems.

             9-3-1622         mr Joachim van Aelst (de schout van Mierlo) ruilt 1/3 van een stuk groese met Aerdt Coppen

                                    -   Aerd en krijgt 1/3 van groese de Rijtusschen

                                    -   Joachim v Aelst krijgt 1/3 in aangelag met beemd a/d Voort

  5v     10-3-1622        Aerdt Everts van Someren verkoopt Anthonissen Janssen Hoirs een beemd buiten de Venderdijk.

  6       10-3-1622        Adriaen Aerdts van Duijsel ziet af van tocht in zijn huis met gelag a/d Rul tbv zijn 2 ke behoudende dat hij er zal mogen blijven wonen zolang het hem belieft.

                                    Boedelscheiding tussen

-          Adam Adriaens van Duijsel en

-          Peter Hanrick Roubosch, man van Margrieten.

  6v     10-3-1622        Adam Adriaens van Duijsel verkoopt Peteren Hanrick Roubosch zijn zwager de helft van het huis met de plaats waar het op staat a/d Rul.

           14-3-1622        Jan Jan Goossens man van Margrieten dr. wijlen Mathijs Daems verkoopt Jannen Mathijs Daems zijn zwager zijn huis en al zijn goed te Ovelwegen.

             5-4-1622        Jan Engel Daemkens verkoopt Wouteren Martens van den Biesen een cijns van 4-10 / jaar uit de helft van groese a/d Schenhoiff te Strijp.

  7           9-4-1622      Willem Loomans van Hamont mede namens Hanrick Janssen van Lierop, ook wonende tot Hamont namens zijn moeder, verkoopt Willemen Jan Bluijssen de helft van een beemdgroese in de Broeken te Leende.

               9-4-1622      Boedelscheiding tussen de dochters van Hanrick Henssen en Jenneken zijn vrouw

1.    Jan (Cort)Jan Claus, man van Marijen die oudste krijgt

-    de helft van de Hogenakker, 1. Willem Hensen

-    de helft van de Heilige Geest 1 vaetsaet, 2. Peter Deelen

2.    Arijken

3.    Marijken die jongste

4.    Jenneken.

  8         13-4-1622      Adriaen Cornelis, man Margrieten dochter Dirck Mathijs Hermans verkoopt Amandt Dircx Mathijs Hermans zijn zwager een akker in de Middeldromtiende bij Creijl.

             13-4-1622      Jan zn wijlen Peter Marten Jacobs verkoopt Goijarden Wouters van der Doolegge een cijns van 7 Karolus gl. eertijds 23-4-1544 gelooft door Wouteren Jans zn v Gastel t.b.v. Bartholomeussen Aerdt Reijmen op de Camp onder Heeze aan ’t Houter straatje.

  8v       16-4-1622       1.1   Dirck Adriaens van Velthoven mede namens

1.2   Arijen zijn broer en alle  anderen van zijn clocht

2.          Hanrick Roubosch

3.1      Aerdt Coppen (X Henrikske H Schepers)

3.2      Hanrick Hanrick Scheepers

3.3      mede namens Vaessen Hanrick Schepers

3.          en de voirschr. Dirck en Jacop v Velthoven

4.        ……..

verkopen Ghijsberden Willem Aerdts (Happen) de schuur als wijlen Lipken hun moei had in de gestaij tot Rul.

  9         16-4-1622      Dirck Hanricx van Boxtel X vrouw verkoopt Dircken van Velthoven een stuk land in de Middeldromtiende.

  9v       27-4-1622      Gerart Ruevens verkoopt Philipssen Kemerlinc een stukske land van 3 copset van zijn akker afgemeten.

            27-4-1622       Ghijsbert Peters X Marijen verkoopt Jannen Anthonis Cuijpers zoon de Tielenbeemd onder de parochie van Geldrop en de heerlijkheid van Heeze bij Genoenhuis                    .


10       20-5-1622         1.1  Jan Sanders X Gertruijt dr wijlen Vaes Dirck Daems (Verhagen)

1.2  Wouter Vaes Daems

1.3 mede voor Marij Vaes Daems

1.4  Aerken Vaes Daems, erfgenamen van wijlen hun vader Vaes Daems

2.1  Dirk Adriaens v Velthoven

2.2  Adriaen zijn broer

2.3  Dirck mede voor broer Wouter

3.    Jacob Janssen v Velthoven

4.1  Jan

4.2  en Hanrick, broers, zonen wijlen Hanrik (A) Tielens (X Marie H v Velthoven)

5.    Hanrick Goort Roubosch X m Lijntgen (H Tielens?)

6.1  Hanrick zoon wijlen Hanrick Schepers

6.2  Aerdt Coppen X Henricxken dr. wijlen Hanrick Schepers

allen erfgenamen van Lijbken van Velthoven, verkopen:

-      groesen de Eckerdries a/d Rul aan Jacob Frans Schooffs.

-      2 stukken land, de Laarkens a/d de Rul, aan Hanrick Goort Roubosch

11                                -     het resterende deel van de Camp tussen ‘t Hout en de Rul, belast met
                                          ¼ van een rente van 7 gl./jaar aan Anthonis Dirck Aerdtssen en met
                                          cijns aan de Heer

11v    26-5-1622         Andries Frans Swuesten transporteert Michiel Gerit Michiels (v Exel) 1/3 deel van akker de Egelmortel.

            8-6-1622         Hanrick zn wijlen Peter Willem Aerdts verkoopt Rueven Goijarts onze medeschepen een cijns van 30 st./jaar op huis en hof te Hoog Geldrop.


12      15-6-1622         Wouter Servaes Daems (Verhagen), Jan Zanders X Geertruijt Vaes Daems dr., Eerken Vaessen hun zuster, mede namens Marij Servaessen Daems, verkopen Adriaen Adriaens van Velthoven hun helft in 2 stukken land: de Laerkens a/d Rul.

          30-6-1622         Alsoe Tielman Symon Tielens soen by sijnen leven voor schepenen hadde geloeft

den mombers van de kynderen wylen Jans van Gaell te gelden en te betalen aen Joosten Aerdts een rente van 4 gld. sjaers,

aen Vaes Vaessen 30 st. sjaers en

Gerarden Dries 32 st. sjaers

nae inhoudt der geloeften van date int jaer 1582, in welcke geloefte gheen hipotheecken panden stondt verbonden,

soe is nu voor ons comen Marten Jans Verbraecken zoen getrout hebbende Aelken Tielman Symons dochter en heeft geloeft als schuldenaer principael Lyntgen, weduwe mette kynderen wylen Jacop Dirck Schooffs, dat hy die voirsz. renten zal betalen nu en ten ewigen dat die voirsz. Lyntgen kynderen en naecomelingen en henne panden daer aff sullen syn en blyven onbelast, daer voor verbyndende syn huys, hoff, aengelach en ackerlant by malcanderen gelegen, tsamen groot 4½ vaetsaet, tusschen erffenis deen zyde Goort Joosten, dander zyde Vreijs die Blocker erffgen., deen eynde die straet, dander eynde die hoeve, gelovende tselve te vryen en te waeren en altyt te maken goet en weldogen voor de voirsz. losshoudinge.

12v    30-6-1622         Jan zn wijlen Jans Verbraecken X Lijsken dr wijlen Tielen Sijmons verkoopt Marten zijn broer een half gelag als huis, hoff, schuer en dries daaraan gelegen.

            1-7-1622         Hanrick Jacop Schepers X Weijndel dr Jan Bax verkoopt Anthonissen Donckers een cijns van 3 gl./jaar uit een stuk groesen te Strijp in de Doolegge.

 

          <6-8-1622         overlijden pastoor v Gerwen. Opvolger pastoor Frans Verdonschot>


13       13-7-1622         de erfgenamen van Heijlken Lauwreijs Boermans, hun tante

1.    Jacop zn van Jacop Zanders X Jenneken Vreijs Boermans

2.    Mathijs Lauwreijssen wedr Neeskens Jacop Zanders dr. mede namens zijn ke

3.    Marten en Jan, zonen wijlen Jans Verbraecken X drs van Tielman Sijmons X Lijsken Jacop Zanders

4.    Anthonis Adriaen Wijtphens X Jenneken, mede namens Jannen Jansen alias Nesen zijn zwager en Margriet zijn geswije, alle drie ke uit het 1e en het 2e huwelijk van Neesken, ook Lauwreijsen Boermans dr.

verkopen Lambrechten Aerdt Ghijsen (Dircks) zn de goederen die voirschr. Heilken met Jan Ghijssen Dircks zn, haar eerste man hebben nagelaten.

          18-7-1622          Jan Jan Goossens de oude en Anthonis Janssen Hoirs verkopen Jacoppen Willem Pancras de Hoeve-akker a/d Molen.

13v    12-9-1622         Jacop Janssen van Velthoven uit Heeze krachtens een brief van heer Hanrick Philips Joachims zn, pastoor te Roesteren mede namens Peteren, Anthonissen en Geertruijden, ke wijlen Philips Joachims d.d. 21-2-1622 draagt op

-      Hanricken Lamberts en Joosten Jan Bernarts, kerkmeesters van Heeze, voor de reparatie en de fabriek van de kerk een erfcijns van 6 gl. Waarvan 30 st. zijn gequeten, dus netto vijfdalven gl. destijds op 4-11-1553 geloofd door Michielen Jacops t.b.v. Peteren Hanrick Lemmens zn t.b.v. Jenneken zijn dr. uit de Boxkens ecker, 4 vaetsaet a/d Rul.

14                              -       Hanricken Cornelis Dircks, Anthonissen Peter Hoirs en Aerden Coppen als Heilig geestmrs. van Heeze een erfcijns van 9 Carolus gl., eertijds op 3-11-1553 geloofd door Stoffelen Peter Swoesten zn tbv Peteren Henrick Lemmens zn tot profijt van Jenneken zijn dr. uit groese de Scherpdonck, 2 vaetsaet en 32 roeden

14v       3-10-1622      Hanrick Goort Nijs zn en Jacop Deckers zn mede namens Jan en Matthijs, zijn broers, verkopen Jannen Anthonis Bocx hun geërfde rechten in groese de Bull a/d Ven in Heeze.

            19-10-1622     Jan Dircks en Jan Peter Martens mangelen:

-      Jan Peters krijgt de Peter van Roij hofstad te Riel in de parochie Geldrop

-      Jan Dircks krijgt de …. in de voirschr. plaats

15        26-10-1622     Matthijs Coensen, onze medeschepen, verkoopt Hanricken Cornelis Dircks, Anthonissen Peter Hoirs en Aerden Coppen als Heilig geestmrs. van Heeze een akker te Creijl.

            27-10-1622     Jenneken weduwe Adriaen Thonis verkoopt krachtens testament uit 1610 in vigilia sanctie Mathiae Adriaenen Adriaens haar zoon de Dijkakker in de Wollenshorck.

15v      15-11-1622     Anthonis Lenarts (Vincken) belooft als schuldenaar principael Aerden Gerits de Laet dat hij de rente van 4 gl./jr zal betalen aan Lijbken weduwe Joost Goijkens als A G de Laet schuldig is aan voirschr. Lijbken uuijt sijne goeden.

16       29-11-1622      Jenneke (Kl P v Erp), weduwe Hanrick Aerdt Deelen, met Peter en Jan Aardt Deelen haar zwagers als voogden, verkoopt krachtens testament (10-8-1622) van haar man huis hof en aangelach aan Gielis Aerdt Deelen aan de Ven te Heeze, belast met een rente van 15 gl. aan Reijm Jan Hoirs. Jenneke behoudt zelf de zoetappelboom met de schoesthonte en mag altijd de put blijven gebruiken

16v    1-12-1622         Jan Roelen Engelen verkoopt de helft van een brief van 25 sts die eertijds door Aerden Gerit Dircks beloofd ^d.d. 23-1-1529 is t.b.v. Jannen Aerdt Corstenss uit een groese in die Strepen te Leende, aan Anthonissen Tielen, Aerden Wouters en Willem Maes als Heilig Geestmrs van Leende

17      1-12-1622         Tielman Jan Anthonis verkoopt een brief van 6-5-0 aan Anthonissen Tielens, Aerden Wouters en Willem Maes als Heilig Geestmrs van Leende.

          12-12-1622       mr Reinder Willems (v Asten) nome Johanne (Hermans) uxoris en Matthijs Hermans voor Jan Hermans, oud 23 jaar en Hanrick zijn broer, oud 20 jaar, met Goijart Houben ende Amandt Dircks, hun mombers # uijt crachte van den octroije zaliger en uijt crachte van singualere conde bijde selve mombers gheproduceert, namelijk Adriaen Wouters ende Goijart Janssen van Asten, die hebben getuijcht dit nabeschreven gelaech mette huijsinge vercocht te blijven dan langer te houden, hebben het verkocht Michielen Goijart Adriaens (vV) zoon, hun zwager.

17v     12-12-1622      De voirschr Michielen (G) Adriaens (vV) verkoopt mr Reijnder Willems 16 roeijen erfs uit zijn aangelag beneven Goijart Jans van Asten

18       14-12-1622      Jan zn wijlen Jans Verbraecken verkoopt Adamen Adriaens van Duijsel een stuk land te Creijl

          15-12-1622       Goijart Hanriks van Velthoven verkoopt Aerden Coppen de Mijsecker bij st Jobs kapel.

18v    16-12-1622       Claes zoon wijlen Hanrick Joppen uit Herenthout, oud 26 jaar zo hij verklaarde, verkoopt Anthonia weduwe wijlen Jan Joppen de goederen die hem zijn aangekomen door aflijvigheid zijns vaders, van Joppen Tielens zijn grootvader en Marijen zijn vrouw.

19     16-11-1622        Boedelscheiding tussen de ke wijlen Hans Gobbels en Libbekens zijn vrouw:

1.        Michiel en

2.        Handrick, broers,

3.        Jan Jan Claus zoon, man van Goortgen,

4.        Adriaen, Gerart en Jan broers, Dirck Goort Willems en Joost Dircx (de Scheper) X vrouwen, ke Mathijsken Adriaens (verVlaessen) X Jennekens, dr. Henrick Gobbels.

21v     7-12-1622        Adriaen zoon wijlen Matthijs verVlaessen verkoopt Jannen zijn broer een half vaetset eckerland

22                                Jan zoon wijlen Matthijs Ariaens verVlaessen mangelt met Dirck Goort Willems (v Asten) zijn zwager

-   Dirck krijgt de helft van eenschuur a/d Rul met 1/5 aangelag

-          Jan krijgt …


22v     29-12-1622      Maryij dochtere wylen Dircks van Hamont, weduwe wylen Jacops van
Helmont, met haeren momber heeft vertegen op haer tocht in een stucxken
groesen, gelegen in den Gaelbeempt, tot behoeff van Jannen, haeren soon,
daer nae is voor ons comen Jan Jacops van Helmont soen en heeft erffelyck
vercocht Lyntgen, wed. wylen Jacop Schooffs, met haers kynderen het
voirsz. gedeeltgen, dat gelegen is in den Gaelbeempt, Lyntgen voirsz.
toebehoirende, aen den Rulle gelegen, los en vry, vuytgen. dorps commer,
en Jan, vercoper, heeft oyck helmelinge vertegen en gelooft werschap.

          29-12-1622       Mary en Neesken, gesusteren, oudt meer dan 25 jaeren, dochteren wylen Jacop Jacops, met henne gecooren mombers en voorts gelovende en hen sterckmakende als principael voor Handricxken, henne sustere, oudt ontrent 22 jaeren, soe sy verclaerden, en dieselve Handricxken present wesende, hebben tesamen erffel. vercocht Lyntgen, weduwe Jacoppen Dirck Schooffs, alsulcke gedeeltgen in een stuck groesen als hen is competerende, genampt ‘den Gaelbeempt’, gelegen aen den Rulle, tuschen Lyntgens voirsz. erffve gelegen, los en vry, vuytgenomen dorps commer, en geloven voorts w[a]erschap op henne personen en goeden, hebbende en vercrygende.

            2-1-1623         Weijndel (A v Velthoven) weduwe Meeus Francissen met Lucas Francissen en Dirck (A) van Velthoven als mombers van haar en haar ke verkoopt na 3 proclamaties Adamen Matthijs Daems voor de ene helft en dezelfde Adam, Lucas Francissen, Anthonis Jan Houben (X .. Lucas Francissen) en Jan Lucas Francissen voor de andere helft, de dijkbeemd a/d Strabrechterdijk.

23         2-1-1623        Adam Mathijs Daems verkoopt Antonissen Jan Houben een stukje driesgroesen a/d Voort

23v     12-1-1623        Willem Peter Daems verkoopt Jannen Hanrick Costers een stuk land bij Riel.

          13-1-1623         Ghijsbert Janssen (opten Berch) man van Heijlken Jans van Velthoven verkoopt Peter Goijart Stoffels de helft van een huis met aangelag a/d Venne.

          13-1-1623         boedelscheiding tussen Ghijsbert Janssen en Peter Goort Stoffels.

24      14-1-1623         Goijart Hanricks van Velthoven verkoopt

-    Peteren Goijart Stoffels een stuk land a/d Ven.

-    Anthonissen Anthonis Martens de Corstensbeemd a/d Ven

24v                              -   Anthonissen Jan Box de Langenbeemd bij de Venderdijk

          30-1-1623         Boedelscheiding:

-          Tielman Jan Anthonis zn en

-          Peter Jan Claussen X Neesken Jan Antonis.

25v       4-2-1623        Gerart zn wijlen Mathijs Vervlaessen verkoopt Joosten Dircks zijn zwager ¼ van de schuur en zijn deel in de hof a/d Haege.

           15-2-1623        Jan Jacop Souwen verkoopt Claessen Gert Pauwels een cijns van 4-10-0 uit een half huis op Hulst.

26       15-2-1623         Pauwels zn wijlen Gerart Pauwels verkoopt Claessen Gerarts, zijn broer een cijns van 7-10-0 op een stuk land te Riel in de parochie van Geldrop.

26v     15-2-1623        Machtelt weduwe Goijart Lauwreijssen, Frans en Andries haar zonen bij voornoemde Goijart, mede namens hun zusters verkopen Lauwreijssen Goijarts Lauwreijssen hun broer een stuk groes en akker van 8 lopens tot Riel oder Geldrop

27         1-3-1623         heer Jacop van den Broeck pastoor van Leende verkoopt Jannen Janssen van den Broeck zijn broer een een stuk land bij de kerk van Leende

             6-3-1623        Hanrick Willem Buetgens verkoopt krachtens procuratie van Joris, Dries en Marij van Hal zijn vrouw d.d. 20-2-1623 te Mechelen, Hanricken Vreijs Lobben …. gelegen tot Leend onder Strijp.

27v                              Marijken weduwe Hanrick Peter Goossens krachtens testament met haar man op langstlevende d.d. 1-4-1620 verkoopt met volkomen consent van Hanricken Vreijs Lobben en Wouteren Peter Delen haar mombers, Anthonisen Tielens, Aerden Wouters en Willemen Peter Goijens, Heilig Geest meester van Leende een cijns van 7-10-0 te lossen met 130 gl.

28        9-3-1623         Dirck Hanrick sLaets verkoopt dezelfde Heilig Geest meesters een cijns van 6-5-0

                                    1-2-1638 Lambert Jan Eijmberts heeft deze rente gelost aan Jacop Pompen, Arien Maes en Henrick Bull

28v    15-3-1623         Jan Anthonis van Gael verkoopt een weg te langs door zijn veld gelegen, geheten het Domelsveld aan Lambert Jan Willems alias Beeckmans, zoals zij die weg samen zulen schieten en palen …

          16-3-1623         1.  Willem Jan Daems die Adam Jan Daems zijn broer tijdens zijn leven
     ongeveer 100 gl. had geleend 

2.  en Heilke, weduwe Adam Jan Daems, met Tielman Cornelis Martens (Tielen) haar broer en Hanrik Lamberts haar momber en volkomen consent van Hanrik, haar zoon, oud 24 jaar, mede namens diens broers ….

komen na bemiddeling overeen dat Willem Jan Daems aan de weduwe nog 70 gl. moet geven en dat Heilke Willem Jan Daems moet geven het kindsdeel dat Adam Jan Daems had in het huis, schuur en aangelag in de Molenstraat waarin Adam gestorven was. 

2-5-1623 Heilke heeft de 70 gl. ontvangen

29       16-3-1623         Boedelscheiding        

1.    Willem Jan Daems

2.    Hanrik Lemmens wedr Handricxken Jan Daems namens zijn ke

3.    Heilke (C Martens), wede Adam Jan Daems en Hanrik haar zoon.

30        16-3-1623        Boedelscheiding:

1.    Andries Frans Zwuesten

2.    Adriaen (Jc) Wouters, man Margriet

3.    Gijart Lamberts Heijmans man Libbeke

4.    Corstiaen Cornelis Corstens, wedr Peterke namens zijn ke

31v      20-3-1623       Jan Peter Aelen zoon en Michiel Peter Wouters, man Heilke, dr. wijlen Peter Aelen verkopen

-          huis, tuin, schuur en aangelag a/d Ven aan Huijbert Marcelis (v Lierop)

-          Abrahammen Adriaenen de Louwere een stuk land a/d Lijkweg, 2. Jenneke Peter Aelen

Jan Peter Aelen verkoopt

-          Willem Jan Claus een beemdgroes a/d Ven

-          Abrahammen voirschr. de Franssen ekker a/d Lijkweg.


32      20-3-1623         Maurits Lompen Hoochduitsch, man van Heijlken verkoopt Jannen Ruth Coolen zn een half stuk land Ginderover.

          20-3-1623         Michiel Peter Wouters verkoopt Peteren Ceelen een stuk land te Euvelwegen, 1. Peter Jan Deelen, 2. Jenneken Peter Aelen

          29-3-1623          Lenart Jan Lenarts verkoopt Jannen vanden Hove een erfcijns van 6-5-0.

32v      3-3-1623         Andries Frans Zwuesten, man Joestgens dr. Jan Eijmbers van Oirschot verkoopt Abrahammen Adriaens de Louwere een dries a/d Ven.

            7-3-1623         Boedelscheiding:

1.   Willem Jan Eijmberts

2.   Joost Jan Goossens, man Jennekens

33        7-4-1623          Joost Goossens verkoopt Willemen zijn zwager de helft van het huis …

33v    15-4-1623          Huijbert Marcelis van Lierop verkoopt Hanssen Aerdt Bax alias Daems een cijns van 6-5-0

                                    14-4-1641 gelost aan Hanssen, de koper door Huijberden Marcelis.

34       3-5-1623          Hanrick Cornelis Dirckx wedr Jennekens Hanrick Lamberts van Gastel verkoopt krachtens zijn acte van afstand van tocht d.d. 2-10-1614, Jacoppen van Velthoven, Hanricken Lamberts en Joosten Jan Bernarts, als kerkmeesters van Heeze een erfcijns van 3 gl.

34v   10-5-1623          1.  Gielis Aerdt Deelen, man Lijntgens

2.   Jop Jansen, man Lijbkens, dochteren wijlen Jannen Peter Claus en Thoniske

verkopen hun erfdelen, samen 2/4 gedeelte van huis, hof en aangelach te aan de Ven te Heeze aan hun zwager Willem Jan Claus

3.   Willem Claus koopt ook de jaarlijkse lasten, te weten:

-   6½ gl. aan Peter Vervlaessen

-   4 gl. aan de pastorie van Heeze

-   3-15-0 aan Reijm Mol

-   3 gl. aan Peter Martens

Gielis en Jop mogen zes bomen omhakken die om de schuur staan, en hun deel van het fruit dat rijpt aan de bomen.

            17-5-1623       Joost Jan Goossenss verkoopt 10/16 van een huisje met tuin aan Jan Ghijsbrechts die Hoeijmaker ….

35        28-6-1623       testament te Heeze van Hanrick Jans die Smet en Thonisken zijn vrouw, dr. wijlen Wouters Verover wonend te Leende, nog gezond, op langstlevende met plicht om de 2 kinderen te onderhouden. De kinderen mogen de goederen niet delen, tenzij hun zoon Dirck die simpel en onnozel is goed verzorgd achterblijft.

35v      12-7-1623       Jan Gerit Willems den ouden, wedr Aelkens, dr. Adriaens Vervlaessen, ziet af van haar goed t.b.v. Peter Vervlaessen, zijn zwager

            12-7-1623       dezelfde (Jan) Gerit Willems verkoopt .... aan Peter Vervlaessen voirschr. ..

36          2-8-1623       Willem Hanrick Lamberts, wedr Heijlken, dr wijlen Jacop Anthonis Goijens, ziet af van tocht op de goederen van zijn overleden vrouw t.b.v. Ghijsberden Antonis Goijens en Hanricken Peters, man van Anna dr. Anthonis Goijens.

                                    Ghijsbert Anthonis Goijens en Hanrik Peters, man Annen Anthonis Goijens verkopen Willemen Hanrick Lemmens al het goed dat hun is aangekomen van Lijntgen, hun nicht, dr. Willems voorschr., die hij had verwekt bij Heijlken dr. wijlen Jacop Anthonis Goijens.

              9-8-1623       Peeter Michiel Delen leent 100 gl. tegen 6-5-0 /jaar van Anthonis Jan Sijnen op zijn huis, hof en aangelach te Heeze aan de Hollersstraat met de akker de Hol die daarbij ligt, samen 7 vaetsaet.

3-7-1630 Peeter Michiel Delen lost de lening af aan Marie Jan Sijnen

36v      12-8-1623       Libbeken wede Claus Sijmons ziet af van tocht op ... t.b.v. Aerden en Engelen, haar kinderen. Daarna lenen Aert Claus en Engel zijn zus … tegen 6-5-0 van Anthonis Jan Sijnen op

-          groes die Wilde Sant, 5 copsaet over Eimerikkerdijk

-          2 vaetsaet buiten Eimerikkerdijk, 1. Jan mr Delis, 2. Aelken wede Delis Goossens en kinderen, 3. ..

-         

                                    3-2-1648 gelost aan de ke Nicasius Jan Sijnen

37        25-8-1623       Marijken (Bernard v Grevenbroek), wede Jan Eijmberts van Oirschot ziet af van tocht op .. t.b.v. Eijmberden, Bernarden, Andries Zwuesten, man van Joostgens, haar kinderen

              7-9-1623       boedelscheiding tussen de kinderen van Jan Eijmberts en Marijke:

1.   Eijmberd

2.   Bernaerd

3.   Andries

37v       7-9-1623         Jan Geven Jans leent ... tegen 6-5-0/jaar van Antonissen Jan Sijnen

                                    4-6-1626 gelost

           22-9-1623        Goossen Willem Weeris verkoopt een erfcijns van 6 gl., die op 7-11-1598 was beloofd door Goijarden Mattheeussen t.b.v. de ke van Udeman sMolders uit huijs, hof en erffenisse bij Houdt onder de parochie van Heeze aan Adamen Willem Booms

38        27-9-1623       Michiel Peter Delen leent tegen 30 sts./jaar van Hanrick Willem Loeffs op een vaetset land te Eijmerik

           30-9-1623        boedelscheiding tussen:

1.   Heijlken, dr. wijlen Dirck Willems

2.   Dirck Jan Franssen, als vader en momber van Jannen en Thonissen, zijn kinderen verwekt bij zaliger Joostgen, dr. Dirck Willems

38v      30-9-1623       Anthonis Dirck Aerts vernadert de Bull die Hanrick Goorts Nijs op 3-10-1622 heeft verkocht aan Jannen Anthonis Box.

                                    19-2-1624 Anthonis Dirck Aerts geeft de vernadering over Willemen Theeus Thijs.

           15-10-1623       Boedelscheiding tussen:

1.    Adam Adriaans van Duijsel en

2.    Peter Hanrik Roubosch, man van Margriet Adriaans van Duijsel

40        8-11-1623       1.  Aerdt zn wijlen Aerdt Janssen, wonende op Acht man Jennekens mede namens iedereen van zijn clocht

                                    2.  Peter Peters uit Eersel, ook mede namens iedereen van zijn clocht

                                    Erfgenamen Eminigonde Theeuwens weduwe Jan Willem Aerdtssn

                                    verkopen ieder hun deel Ghijsberden Willem Aerdts (Happen).

41v     20-11-1623      Gevert Willem Geverts verkoopt Pauwels Frans Coolen een erfcijns van 5 gl. op de Quitterst, 4 vaetsaet en een copsate op Hoogh Geldrop.

           27-11-1623      Ghijsbert zoon wijlen Willem Aert Happen verkoopt Hanricken Aert Sprengers een huis met aangelag te Riel onder de parochie van Geldrop.

42         5-12-1623      Wouter Matthijs Tijssen verkoopt de onmondige ke wijlen Hanrik Reijnders, verwekt bij Jenneken Marten Theeus een erfcijns van 4 gl. gelooft op 21-2-1601 bij Franssen Dircks van Asten t.b.v. Wouteren Thijs voirschr. uit de huisdries tot Boshoven in Leende

42v     11-12-1623       Boedelscheiding tussen de erfgenamen van Jenneke Willem Wijnen:

1.    Aart Willem Wijnen

2.    Goijart en Hanrik zonen wijlen Jacob Meeussen (Reijmen) mede namens Barbara hun zuster ter andere zijde.

43       17-12-1623      Peter zoon wijlen Peter Bouwen verkoopt Cornelissen Franssen van Breugel een cijns van 3 gl. en een stater.

                                                25-11-1645 Jan Delis van Breugel bekent dat deze rente is gelost

43v     17-12-1623      Compareerden Peter van Oirs 58 jaar, Tieleman Peters 57 jaar (*1566) en Jan Joost Goijarts 30 jaar (*1593) uit Heeze, gedaagd door Jan Hanssen de vorster, en verklaren t.b.v. Mathijs Wouters van Lierop, ook uit Heeze dat zij twee jaar geleden (1621) hebben gestaan over het testament op langstlevende van Matthijs Wouters en Marijken, overleden, voor meester Jan van Gerwen, in zijn leven pastoor van Heeze.

44        22-12-1623      Boedelscheiding tussen de ke van Andries die Scheper en Libken:

                                    1.   Handrick Andries die Scheper zoon

                                    2.   Anthonis Gerarts, man Margrieten

                                    3.   Peterken, hun zuster

45       29-12-1623      mr. Frans Heezen in zijn leven pastoor van Wespelaer had bij testament 3 gl./jaar gemaakt aan de kerk van Heeze voor een jaargetijde t.b.v. de zielen van zijn ouders en zijn vrienden. Zo is Matthijs Coensen onze medeschepen gekomen, willende ’t selve legaat van mr Frans, zijn zwager, volbrengen, en heeft aanziende de swere vruchten en inkomen van der kerke van Heeze in plaats van voirschr. legaat opgedragen aan de kerkmeesters een cijns van 5 gl./jaar die Catharina wede Tielman Wouters met haar momber, Aert Keijmps namens zijn vrouw, (Merie) dr. van Tielman Wouters en Hanrik Beeckmans als momber van de onmondige ke van Wouter Tielmans Wouters d.d. 21-6-1616 hadden belooft aan Matthijs Coensen …

                                                ook genoemd Matthijs Anthonis, gehuwd met Heilke, zr van Frans Heezen

45v      30-12-1623     Boedelscheiding tussen de erfgenamen van Wouteren Matthijs Peters:

1.    Pauwels Matthijs Peters zoon

2.    Jan Francken, als vader van zijn ke verwekt bij Marijken Matthijs Peters in bijwezen van Jan Joosten sLeeuwen en Joosten Jan Bernarts als mombers.


schulderkenningen

48        12-2-1622       Marten Jans Verbraken belooft Matthijs Coensen, medeschepen 56 gl. komende van erfgoed

            12-2-1622       Joost Jans Verbraken belooft Matthijssen Coensen 26 gl. vanwege erfgoed

              9-3-1622       Matheus Alewijns als gerechtigd van Jan Jacops (Souwen) wonende op die Hagenhove valt clachtich hoe hij vandaag gerechtelijk heeft doen executeren en in vruente geboden krachtens vonnis van HL d.d. 15-12-1621 Willem van Eusel, welke zonder consent van officii is uit de vruente gegaan.

              9-3-1622       tussen mr. Joachim van Aelst en Aerdt Coppen in een erfmangeling … bijbetalen

48v        9-3-1622       Willem Heijmans met Jannen zijn zoon beloven Jan Ghijsbers 25 gl.

                                               11-10-1626 deze is voldaan aan Jan Ghijsbers

           10-3-1622        Peter Hanrick Roubosch belooft Adamen Adriaens van Duijsel terstond en daarna Adriaen Adriaens van Duijsel is gestorven 85 gl.

           14-3-1622        Jenneke weduwe Abrahams Matthijssen constitueert Jannen Abrahams haar zoon om alle meubelen en ……. op te eisen die Abraham Matthijsen (v Vught), zijn vader heeft achtergelaten in de heerlijkheid van Gantlenaij in de Dordtsche Werdt

49         7-4-1622        Jan Joosten (Willems) en Jan Rijckalts, oud-borgemeesters (over 1620/21) hebben 6 vaten rogge doen richten aan Joost Goossens wegens zijn t’achterheid van betaling. Gemijnd voor 15 st. en schade van recht.

            11-4-1622       Cornelis Joost Goorts van Sterxsel ontvangt een dobbele Albertus, 3 patacons en een kwart et een halve Luijcker daalder van Matthijs Coensen en Aerd Melchiors, toebehorende Loeffen Loeffs dochter en haar gemaakt door Lijsken Hanrick Lemmens dr. conform testament waarin de voirschr. Cornelis belooft te restitueren.

                                               van deze som heeft Cornelis Joosten 20 st./jaar gevest en vertocht (20-2-1626)

            16-4-1622       Jan Rijckalt die Smet verkoopt voor 14 gl. een koe en een schaap van Thonis Janssen van Asten waarop hij had gericht krachtens vonnis d.d. 9-3-1622

49v      18-4-1622       Peter Claessen tot Eijndhoven heeft door faulte van betaling eender rente van 13 gl./jaar, geëvinceert een beemd van Goorden Joosten en zo ver geprocedeerd dat de bruijckere is afgeboden. De evictor stelt het verbeurde voor één jaar te huur. Joost Goort Joosten heeft dit pand gemijnt voor 13 gl. boven lijkoop. Joost voorschr. draagt de huur over voor d’ene helft Jannen Joosten.

50        16-4-1622       Corsten Cornelis Corstens, Jan Anthonis Everts en Jan Janssen Vera beloven te betalen Dircken Adriaens van Velthoven 250 gl. wegens erfgoed.

                                               8-3-1628 voldaan aan Thonis Sijnen (X Arike Dirk v Velthoven) en Wouter Martens.

           16-4-1622        Marijken Anthonis Martens dr weduwe Jan Nicasius Dircks met Nicasius en Peteren haar zonen present kiest tot mombers Anthonissen Thonis Martens haar broer en Jacoppen Derks wonende tot Leende.

            12-8-1622       Marijken Jan Reijnders huisvrouwe gaat accoord met de executie bij Aert Jan Goossens gedaan aan de rogge die in de schuur ligt.

50v      27-4-1622       Goirt Jacops betaalt 17 gl. met 20 gl. om een rente van 2 gl. /jaar af te quitten

oud 49v                         aan Peter Marten Jacobs


51        28-4-1622       Dirck Goort Willems (v Asten?) belooft 37 gl. aan Joosten Dircks (de Scheper)

oud 50                                    van Sommeren, zijn zwager

              4-5-1622       Hanrick Aerdt Delen belooft vandaag over een jaar 53-5-0 te betalen aan Mathijs Herman Mathijsen

              1-6-1622       eed als nieuwe borgemeesters van de Sesgehuchten: Jan Francken en Hanrick Ruelens van Dommelen ter presentie van Rueven Goijarts en Adriaen (Fr) Coolen Scheps, Jacop Claus en Jan van Gastel afgaande borgemeesters. Voor den tijd van een geheel jaar.

51v        8-6-1622       Margriet weduwe Roelant Hanricks belooft jo: Goijart van Lanckvelt op 1-11 13 gl. en op 1-11-1623 nog 13 gl. wegens gekochte en geleverde rogge.

            13-6-1622        Hanrick Goijart sLaets belooft Hanricken Peters van Breen 28 gl. als verreijkte schuld.

            15-6-1622        de heer Drossart dagvaardt Weijndelen (v Velthoven) weduwe Meeus Francissen tegen het afgebod dat Anthonis Wouters haar doet van een stukske akkerland.

              7-7-1622        Lenart Jan Lenarts in de Meel belooft Delissen Joost Ghijsen (borgemeester  over 1620) 20 gl.

52          7-7-1622        Anthonis Adriaen Muels zn wonende a/d Bossche belooft Delissen Joost Ghijssen 39 gl. als verreikte schuld

            11-7-1622        Jacop Janssen van Velthoven belooft Jannen Joosten (Willems) en Jan Rijckalts destijds (in 1620/21sp. 1621) burgemeesters dat hij voor de conventionalen van Ommel de contributie zal betalen die het convent over hun erfgoed schuldig zijn aan voorschr. borgemrs.

            18-7-1622        Jacop Willem Pancras soen heeft geloeft te betalen Jannen Jan Goossens den ouden van huyden over een jaer de somme van 40 gld. sonder interesse.

8-8-1652 Jan Delis Goossens heeft ontf. van Jacoppen Pancras 10 gld. en noch te vooren betaelt aen Jan Goossens den ouden 20 gld., ergo rest noch tot behoeff van Lauwreijs, sijn swager, noch 10 gld.

            18-7-1622        diezelfde verkoper belooft Anthonissen Jansen Hoirs 40 gl.

                                                24-7-1633 voldaan aan Jenneken weduwe Thonis Hoirs

52v      28-7-1622        Andries Frans Zwuesten stelt na veiling te beurde voor de tweede reijse een stuk land van Loeffen Willem Loeffs, door hem verhuurd krachtens schepenvonnis d.d. 14-7-1621 en houdt het zelf voor achtalve (7½) gl.

            17-8-1622        Wouter Jacop Coolen wonend tot Leende, bevindende de grote inobediëntie, kwade regering en andere redenen hem moverende, heeft geëmancipeerd uit zijn brood Joosten en Jannen, beiden zijn zonen, temeer daar zij 3 of 4 dagen geleden tegen zijn wil en consent met zijn 2 karren en 4 paarden hen hebben sugctijg gemaakt en uit Mechelen gevaren ter plaatse daar hij dat heeft goedgedacht,

                                    schenkt aan die kinderen om hun niet van hun noodzakelijk onderhoud te beroven, de 2 karren en 4 paarden.


53         18-8-1622       Aerdt Adriaens wonend tot Amelroij constitueert mr. Joachim van Aelst, schout tot Mierloe voor een proces dat hij zal instellen tegen Peter Zwuesten tot Heeze.

             18-8-1622       Lambert Ruth Coolen stelt zich borg voor de voirschr. Aerdt Adriaens voor het voirschr. proces

             18-8-1622       Aerdt Adriaens voirschr. belooft Lambert Ruth Coolen te vrijwaren van kosten.

                                    Anthonis Peter Lobben belooft Claessen Jan die Werdt te betalen ….

53v       12-9-1622       Adam Aerdt Wespen is aan Dircken Adriaens van Velthoven 90 gl. schuldig gebleven toen hij burgemeester was (in 1617). D van Velthoven pretendeert dit geld op de gemeente krachtens vonnis van de raad van Brabant. De gemeente erkent dit.

             15-9-1622       Hanrick Lemmens als kerkmr en Anthonis Smolders als Heilig geestmrs hadden opgenomen van Jacoppen Bloijsen 100 gl. … Joost Jan Bernaerts bij slot van zijn rekening als borgemr schuldig was gebleven, 100 gl., belooft die 100 gl. te betalen aan Jacop Bloijssen.

54         15-9-1622       Joost Cornelis Dircks, Jan Peter Driessen, Willem Jan Claus, Anthonis Vreijssen, Hanrick Lamberts van Lierop en Peter Hanrick Roubosch stellen zich onderling verantwoordelijk voor de borgemeestersrekening (van 1622).

             ………           Henrick Bouwen maakt bezwaar tegen het vonnis waarmee Lenart Janssen op 31-8 jl. zonder enige voorgaand dispuut achtervugge heeft verwonnen en verzoekt dag om zijn getuigenis te presenteren.

             3-11-1622       Jacop van Velthoven en Aerdt Coppen c.s. erfgenamen wijlen Lijbkens van Velthoven stellen krachtens vonnis te beurde een paard en 4 koeien van Anthonissen Dirck Aerts uit vonnis van 28-9 jl. Gemijnd door Jan de Vorster voor 23 gl. en schade van recht.

54v       15-11-1622     Gerart Jan Tielkens verkoopt aan Goijarden zijn broer en Jenneken hun zuster samen zijn kindsdeel van de erfenis van hun ouders. Goijart belooft hiervoor in drie jaarlijkse termijnen 44 gl. te betalen. Gerart mag de nieuwe kisten houden. Het geld dat Gerart heeft betaald aan Aerden, hun oom is met deze gesmoven. Gerart krijgt pas volgend jaar huur.

             16-11-1622     Michiel Jan Gobbels met zijn andere erfgenamen; kinderen en kindskinderen wijlen Hans Gobbels en Libbekens rekent dat hij eensdeels voor erfgoeden en anderszins ook voor de gelijke erfgenamen 190-14-0 heeft verschoten, welk bedrag eerst van het sterfhuis afgehaald moet worden, voordat gedeeld wordt met

1.    Jan Jan Claus, man van Goortgen Hans Gobbels

2.    Handrick Jan Gobbels

3.    Adriaen, Gerart en Jan zonen Michielen Adriaens Vervlaessen verwekt bij Jenneken Hans Gobbels met Joosten Dircks en Dircken Goorts hun zwagers

Zij zullen samen al het opgaande eikenhout verkopen om Michiel Gobbels af te lossen.

55        21-11-1622      Adriaen Gerit Eelkens zoon belooft Willem Michielen Gobbels 68 gl.

55v      23-11-1622     Jacop Hanrick Claessen krachtens procuratie van de regeerders van de Sesgehugten substiteert mr. Jannen Mam…. in de rechten om namens hem de procedure te vervolgen tegen Jan Dircks en …..

            28-11-1622     mr. Joachim van Aelst (de schout van Mierlo) dagvaardt Marijken vrouw van Peteren Tielens (Heesterbeeck) tegen het vonnis dat tussen deselve Peteren Tielens en Jannen Bluijssen op 9-11 jl. is gewezen.

            5-12-1622       Willem Matheeus Thijs stelt te beurde de huur van erf de Bul, toebehorend Goijarden Bul en consorten ter voldoening van XV vaten rogge en mijnt het zelf.

56        12-12-1622     Michiel Goijart Ariens (vV) belooft Mathijssen zoon wijlen Herman Mathijssen (Hermans) 112 gl.

                                    Dezelfde Michiel belooft Hanricken zoon wijlen Herman Matthijssen 112 gl.

                                               23-12-1638 Henrick Hermans heeft de 112 gl. ontvangen van Michiel Arijens

                                    Dezelfde Michiel belooft mr Reijnder Willems (v Asten) 45 gl.

56v       17-12-1622    Thonisken weduwe wijlen Jan Joppen met Philips Janssen van Gerwen ende Gerart Jacops als mombers beloven samen te betalen Claessen Jan Joppen sn wonende tot Herenthout 100 gl.

                                    Anthonia weduwe Jan Joppen met Jannen haar zoon mondig belooft Philipssen en Geraerden te vrijwaren.

             16-12-1622    Peter Clevers, vorster tot Leende, verklaart dat hij t.i.v. Handrick Goossens Peteren Straetmans heeft gearresteert wonende onder de stad Weert met expres beveel dat denselven niet en conde vertrekken uit deze Heerlijkheid dan met manier van echt of met consent van partijen, geschied gisteren 15-12-1622

57         17-12-1622     Voorschr. Peter Straetmans belooft onder ede aan voorschr. Handrick Goossens dat hij voor het gerecht van Heeze/Leende zal verschijnen.

Voorschr. Peter Straetmans en met hem Crijn Berckmans en Ghielis van Roij, ook … doen handwassing aan de vorster van Leende en aan Anthonis Donckers, burgemr te Leende en beloven daarbij te voldoen wat voorschr. staat ….

             17-12-1622    Dirck Goijarts Willems ontvangt van Jannen Matthijssen (Vervlaessen), zijn zwager, 15 gl. onder conditie dat hij Jannen zal terugbetalen

57v       17-12-1622     Hanrick Dircks Verbeeck belooft Michielen Gerart Michiels zn (v Exel) 57-5-0

 


               9-1-1623      Jan Ieuwen Bluijssen vanwege zijn moeder stelt te beurde om te verhuren een opgewonnen stuk groes en akkerland in de Meel van Marcelissen Jan Ceelen. Opgewonnen bij za: Ieuwen Bluijssen door foulte van betaling van een rente van vierdalven gl. /jaar. Jan Ieuwen Bluijssen mijnt het zelf voor 31 st.

               9-1-1623       Dirck Hanrick sLaets belooft Joosten Lucas Francissen 34 gl.

58           9-1-1623       Andries Michiel Driessen belooft Joosten Lucas Francissen 70 gl.

             13-1-1623       Peter Goijart Stoffels belooft Ghijsberden Janssen opten Berch 175 gl.

             13-1-1623       Anthonis Thonis Martens belooft Goijarden Handricx van Velthoven 128 gl. wegens de koop van de Corstensbeemd.

58v       19-1-1623       de Heer Drossart van H&L dagvaardt Lucas Geritss Francissen of Loeffen (W) Loeffs zijn intermitteur tegen de aanvang en gebruik dat Andries Frans Zwuesten geattenteert heeft met uitpluk van de groenen of raepen door de voorschr. Andriessen uitgeplukt en weggevoerd van de akker bij de voorschr. Lucas.

             31-1-1623       Anthonis Jan Box telt aan Goijarden van Velthoven op afkorting van de koop van de Ruigenbeemd 48 gl. ….

59           1-2-1623       Jan Peter Driessen, Willem Jansen (Claus) die Cuijper, Antonnis Vreijssen, Hanrick Lamberts van Lierop, Peter Hanrick Roubosch en Joost Cornelis Dirckx, voorgaande borgemeesters tot Heeze (over 1622) beloven Goijaerden Jan Deelen en Michielen Gerart Michiels (v Exel) als momboirs over de onmondige kinderen wijlen Gerarden Michiels en Marijen zijn vrouw 186 gl. als verreijcte schuld.

            16-2-1623        Hanricxken Jan Bax dochter met Geraerden (Bitters) haar zoon

                                    Dezelfde Gerart namens Marijen zijn moeije, Jan Bax dochter geven 23-15-0 aan de gelijke kinderen wijlen Jan Goossens als rest van een schepengelofte op 12-2-‘18 beloofd door Lijbken Hoirs met Aerden haar zoon tbv Joosten Bax.

                                    Des compareerde Jan Jan Goossens de Cleijne voor de ene helft en met Aerden zijn broer voorts mede namens zijn andere broers niet meer te suecken op de schouw en de andere goederen bij Joosten Bax achtergelaten.  

59v      18-2-1623        mr. Joachim van Aelst gelovende voor Andries (Fr) Zwuesten en Loeff Loeffs (uit Leende) beloven a.s. Donderdag te compareren en te rekenen inzake een achterstand in een rente van 30 st/jaar en de evictie die Andries heeft gedaan.

            23-2-1623        Michiel Gerart Michielsen (v Exel), Gerart Goort Vesters, Lenart Aert Maes en Willem Lamberts Verhagen beloven dat zij naar rato zullen bijleggen. En Lenart Aert Maes die buiten dit dorp zijn brood moet verdienen belooft dat hij niettemin zijn nersticheijt zal doen door Aerden, zijn vader, van week tot week om geld op te lichten ….

60         25-2-1623       Anthonis Dirck Aerdts stelt zichzelf cautionaris voor Sijmen Jan Aerdts. Hij belooft namens Sijmen te betalen aan Lijntgen weduwe Michiels van Put 60 gl.

               1-3-1623       Peter Hanrick Roubosch belooft Adamen Adriaens van Duijsel wanneer Adriaen van Duijsel, zijn vader overlijdt, 25 gl.

               1-3-1623       Cornelis Hanrick Dircks, destijds burgemeester van Strabrecht stelt 7 vaten rogge te beurde, die hij doen richten krachtens zijn hefboek, voor 6 gl. gemijnt

60v         4-3-1623       krachtens appt van 1-3 jl. tussen Andries Zwuesten en Loeff Loeffs, presenteert dezelfde Loeff: Willem zijn zoon, die zichzelf borg heeft gesteld.

61         20-3-1623       Matthijs Coensen constitueert Arndt Melchiors, zijn zwager, om namens hem geld op te halen Eindhoven.

             20-3-1623       Adam Matthijs Engelen belooft Hanricken Jan Goijarts (Gobbels) 72-5-0

61v       20-3-1623       Peeter Ceelen, wonende tot Ovelwegen belooft Michielen Peter Wouters zoon 30 gl.

             16-3-1623       Lijsken, dr wijlen Wouter Joosten, ziek maar gezond van geest maakt testament. Zij geeft haar kindsdeel in huis met aangelag in de Nulanden tot Heeze Lijntgen haar nicht, natuurlijke dr. van Barbaren, haar testatrices zuster. Als Lijntge alsnog overlijdt zonder kinderen, vervalt de erfenis aan de Heilige Geest.

             15-4-1623       Huijbert Marcelis van Lierop belooft Hanricken Wouters Verbraecken per 20-3 a.s. 280 gl.

62         27-4-1623       Gerardt Goort Vesters constitueert Wijnanden Thomas, wonend tot Gemert, om te ontvangen van … Martens wonende op Boekel, 53 gl. negendalven st. als rest van schapen.

               2-5-1623       Michiel Gerards (v Exel), Meeus Box, Gerardt Goijart Vesters, Willem Lamberts Verhagen en Delis Hanrick Peters (v Meel), burgemeeesters van Heeze …. Lenarden Aert Maes, hun mede …., beloven Amanden Dircks (Hermans) over een jaar 100 gl.

62v         4-5-1623       Jacop (Pancras) die Smet daagt Meeus Box voor de drossaard vanwege diens afgeboth.

             10-5-1623       Willem Jan Claus die Cuijper belooft Joppen Janssen (X Libbeke Jan Claus) zijn zwager 65 gl.

             11-5-1623       Jan Rijckalts die Smet, voorgaande burgemr. richt een koeiketel aan Lenart Janssen  (Lenarts) voor verachterde dorpslasten. Is gemijnd door Jan voorschr. voor vierdalven gl. en schade van recht.

             18-5-1623       Marijken weduwe Jan Zijnen met momboir en Anthonis haar zoon verwekt bij dezelfde Jan Zijnen constitueren Nicasius, zoon wijlen Jan Sijnen en Marijkens voorschr. om al hun schulden die zij op verschijdene plaatsen hebben te manen en te ontvangen.

             19-5-1623       de heer Drossart van HL doet t.v.v. Loeff Willem Loeffs ….

63v       29-5-1623       Lijsken, weduwe Joost Goikens bekent dat Jan Cornelis, haar zoon voor vier

oud 62v                         jaar huur heeft voldaan voor het huis en erfgoed dat hij van haar gebruikt.

              7-6-1623        Lenart Jan Lenarts uit Heeze machtigt Anthonissen Janssen, ook uit Heeze om de procedure te vervolgen die hij als inter.. heeft voor Margrieten, weduwe Reijm Thomas …….. tegen Hanricken Jan Dircks.

              9-6-1623        Michiel Gerarts (Smits), Meeus Box, Gerart Goijart Vesters, Willem Lamberts Verhagen en Delis Hanrick Peters (v Meel), mede namens Lanard Aert Maes, borgemeesters van Heeze (over 1622/23) beloven 200 gl. terug te geven aan Hanricken Jan Goijarts

64        12-6-1623        Jenneke, weduwe Hanrick Aerdt Deelen verpacht de Hennekens akker aan Gielissen Aerdt Deelen haar zwager voor: 3 Patecons, 2 Vugense dukaten,

een dubbele Albertus, 1 gouden Philips daalder, ¼ Jacobus daalder, 18½ sts


64v      14-6-1623       Jan Dircks van Riel en Claes Jan Claessen stellen te beurde om te verhuren groese de Rijet op Genoenhuis

            19-6-1623       Godart van Lanckvelt, rentmr. van HL stelt te beurde om te verhuren een heitvelt dat Krieckenbosch pacht te behoren, geëvinceerd voor achterstel van cijns. Aan hem gehouden voor 5 sts.

65        22-6-1623       Jan Rijckalts die Smet belooft voor Geertruijt (wede) van Kan als schuldenaar principaal Jannen van den Hove 9 gl.

             1-7-1623        Jan Antonis Box krachtens zijn hefboek als borgemeester executeert een koe van Jan Loeffen (Ariens) voor t’achterheid.

           20-7-1623        Peter Dircks alias Snijders, tegenwoordig borgemeester en Jacop Claes, voorgaande borgemeester constitueren mr Jan Mannars licentiaat om het proces te vervolgen tegen Jannen Dirckssn.

65v      19-8-1623       Goijart Lamberts, wonend tot Weert als momber van Hanricxken weduwe Peter Willems van Gruijthuijs beslaat onder Jannen Hansen, vorster van Heeze, de penningen die onder de vorster berusten, toebehorende Gerarden, broer van voorschr. vorster, of Marijen diens vrouw, procederende van een akker bij de voorschr. vorster van Marijen X Gerard gekocht. …..

            18-9-1623       Anthonis Peter Hoirs en Aerdt Coppen, Heilig Geestmrs. van Heeze, stellen te beurde om te verhuren een akker van Hanricken Peters van Bree, bij hen geëvinceerd door faulte van levering van 6 vaten rogge/jaar. Aan hen gehouden voor 30 sts.

66        22-9-1623       Marijken Danckers gecondemneerde, bevindt zich enorm gegraveerd bij het vonnis ten voordele van Marij weduwe Peter Hoirs op 13-9-1623 en appelleert.

            26-9-1623       Hans Wijns van Dessel, Antonis Jan Box, Jacop Gerart Bax, Andries Peter Driessen, Adriaen Gerart Eelkens en Michiel, Thonis Michiels (Schaften), borgemeesters van Heeze, vrijwaren elkaar.

            9-10-1623       De drossaard geeft dag Peteren Hanrick Roubosch tegen het afgebod dat Adam Arijens van Duijsel hem heeft gedaan op 6-10 jl.

66v      9-10-1623       Jacop Dielis, wonende tot Leende constitueert Jannen Dircks van Leende,  wonende in de stad Antwerpen, om de enten etc. op te eisen die hij in Antwerpen heeft uitstaan.

            13-10-1623     Jan Peter Driessen (1622) en Michiel Gerarts (1623), destijds borgemeesters (van Eimerik), zetten te beurde om te verkopen een kalf voor achterstel van contributie, toebehorende Margrieten, dr. wijlen Marten Hensen. Gemijnd door mr. Manuels (?) voor 5 gl. en proceskosten.

67         12-9-1623      Heer Peter Vlemincx, priester, stelt te beurdeom te verhuren een erf door hem

oud 66                                    geëvinceerd door faulte van levering van 4 vat roggen/jaar. Gemijnd door Dirck Vlemincx.

             19-10-1623    De drossaard stelt Jannen Box dag van recht tegen het vonnis ten voordele van Jacop Jutten en Aert Loeffs op 11-10 jl.

             4-11-1623      Jacop Gerit Bax, Hans Wijns van Dessel, Adriaen Gerit Eelkens en Michiel Thonis Michiels en Dries Peter Driessen, borgemeesters van Heeze beloven te restitueren Jannen Ghijsberts 106-5-0, zo zij heden van Jannen hebben ontvangen.

68           --                  Hanrick Wouter Corstens verklaart dat Michiel Anthonis (Schaften) zijn zwager hem onlangs had verzocht om met hem af de lange te maeck van het tochtgoed welke hij bezit, en zo Hendrick voorchr. was adopterende.

            15-12-1625             Anthonis Leeijen destijds (1607/08) borgemeester a/d Ven verzoekt een roodbonte koe van Adam Wespen voor t’achterheid van bede voor 5½ gl.

                                               Dezelve Anthonis nog verzocht de witte koe met een witte vaars voor gelijke t’achterheid voor 5 gl. en proceskosten.

                       

 


HLZR 1626 (1624-1627)

            Matthijs Coensen

Amandt Dircks soen is verlaten den XXIIen maii anno voirschr en Willem Snoeijen in zijn plaetsche gecomen als president den XXIIen maii voirschr

            Jacop Willem Bloijssen

            Aert Gerits die Laet

            Hendrick Goossens

Delis Cornelissen ende is verlaten .. Jan Joosten Sleeuwen in zijn plaetsche gecomen en eedt gedaen den XXIIen maii voirschr.

            Nicolaus Gerarts

 

           28-6-1624        Balthasar van der Heijden brengt een ordinantie in van burgemeesters en regenten van de stad Diest ….

 

  6       3-1-1624          Wouter Aerdt Vaessen zn verkoopt Margrieten wede Jannen Gerit Willems (de Jongh), haar ter tocht en hun ke in erfelijkheid een cijns van 6-5-0 uit e Camp en de Coolhof die daaraan ligt, 2 vaetsaet

                                    30-12-1637 gelost aan Gerit Jan Gerits (de Jongh)

           3-1-1624          Anneken weduwe wijlen Jan Joachims verkoopt krachtens testament d.d. 22-9-1622 Margrieten wede Jannen Gerit Willems (de Jongh) ter tochte en hun ke ter erfelijkheid een cijns van 3 gl. uit het Aerdtsbeemdje, 2 vaetsaet tussen de Rul en Creijl.

  6v    10-1-1624         Mathijs Wouters van Lierop verkoopt krachtens testament met Marijke zijn vrouw d.d. 17-12-1623 Antonissen Tielens, Aerden Wouters en Willem Maes als Heilig Geestmrs. van Leende een cijns van 6-5-0/jaar ….

  7      12-1-1624         Dirck Adriaens van Velthoven verkoopt Jan Willem Goossens een cijns van derdalven gulden eertijds geloofd bij Peteren Willems t.b.v. Henricken Daems Snoecks uit een aangelag met huis op Staij in Aelst d.d. 1539

  7v    13-1-1624         Jenneken weduwe wijlen Handrick Aerdt Deelen met Jan Sauwen en Jannen Aerdt Deelen haar zwagers haar mombers krachtens testament voor de kapelaan en getuigen gemaakt d.d. 10-8-1622, verkoopt Jannen zoon Jan Stijnen de weertakker aan ’t Heezerven.

          18-1-1624         Jenneken Willem Loeffs dochter verkoopt haar broer Hanricken Willem Loeffs een huisken met hof a/d Broeckerm..t te Leende

  8      18-1-1624         Wouter Martens van de Biesen verkoopt Jannen Willem Bitters zn groese het Bruexken te Leende

          21-1-1624         Joost Peter Clevers zn X Antonisken natuurlijke dr wijlen hr Antonis Ercken (pastoor) verkoopt Antonissen Jan Hoirs zn de helft van groese de Steewegen onder Heeze en Leende.

          26-1-1624         Wouter Martens van den Biesen verkoopt Adriaenen Daems

-          een stuk land in de Broekakker te Leende

-          een stuk land in de Breetvennen

  8v    26-1-1624          Adriaen Jan Daems soen belooft Wouteren Martens vanden Biesen 106-5-0


  9        7-2-1625         Jan sn wijlen Jans Verbraecken verkoopt Antonissen Tielens, Aerden Wouters en Willem Maes Heilig Geestmrs tot Leende ….

            7-2-1624         Dirck Adriaens van Velthoven ruilt met Hanricken Hanrick Bouwen een erfcijns ….

            8-2-1624         Lucas ende Raes zonen wijlen Gerarts Francissen ende Adam Mathijs Engelen man van Annekens, dr Gerart Francissen verkopen Anthonissen hun broeder hun 3 kindsdelen uit de Rielssche Heurk bij Riel onder Geldrop

  9v    16-2-1624         Jacop Peter Vreijssen en Marij zijn vrouw, beiden gezond maken testament op langstlevende.

10      23-2-1624         Hanrick Hanrick Schepers verkoopt Goijarden Jan Tielkens een akker aan ’t Kruis

          26-2-1624         Matthijs Coensen verkoopt Hanricken Joost Goossens een akker op de Vrijdag te Leende.

            1-3-1624         Jan soon wijlen Jan Beeckmans als man van Annekens verkoopt Jannen Rijckalts een stuk groesen ….

10v      1-3-1624         Jacop Hanrick Claus verkoopt krachtens opdracht hem gedaan bij Hanricken Hanssen, voor schepenen in Heeze en Leende d.d. 15-5-1609 Heijnen Balthus zijn rechten uit die opdracht in de Hulsbeemd tot Riel.

            2-3-1624         Adriaen Jacop Wouters weduwnaar Aleijden Anthonis Kemenaeijen verkoopt krachtens testament op langstlevende d.d. 13-1-1597, Wouteren Peter Cocx huis, schuur en hof met aangelag bij de kerk van Heeze.

11        2-3-1624         Adriaen Jacop Wouters verkoopt Andriessen Frans Zwuesten, zijn zwager

-      de helft van het Papenbeemdje, 1. Delis Deelen, 2. Anthonis Aerdts, 3. Aert Jan Goossens c.s., 4. de Clausbeemd

-      ¼ in de Clausbeemd, 1. Delis Deelen, 2. Anthonis Aerdts, 3 het Papenbeemdje, 4. de A

11v       6-3-1624        Jan Ghijsbert Peters X vrouw verkoopt Peteren Wouters Thomas het Heijtvelt op Genouwenhuis.

             7-3-1624        Wouter Frans Smolders en Mathijs Bullens X Lijsken Frans Smolders verkopen Peteren Willem Bitters een stuk groese in de Ven te Leende.

             8-3-1624        Mathijs Ghijsbert Peters X Lijntgen dr wijlen Jan Anthonis Dircks hadden verkocht Marijken dr wijlen Aert Eijmberts leste vrouw van voornoemde Jan Dircks alle erfgoed dat Jan Dircks en Marijken tijdens hun huwelijk hadden verkregen, inbegrepen een opgang eikenhout, afgehouwen door voorschr. Jan Dircks. Mathijs is door Marijken betaald d.d. 28-11-1613. Daarna heeft Mathijs Ghijsberts verkocht aan dezelfde Marijken al zijn rechten in op de goederen die hem bij overlijden van Jannen Dircks en Anthonis Dircks, vader en grootvader van Lijntgen zijn vrouw, waren aangekomen d.d. 26-2-1616.

                                    Alle welke verkopinge niettegenstaande zo pretendeerde de voorschr. Matthijs dat hij zich daarmee enorm gegraveerd vindt, omdat het allemaal was geschied toen hij minderjarig was, dat de goederen voor lage prijzen zijn verkocht en dat Marijke voorschr. ter contrarie van dien sustinee.. Op raad van goede vrienden zal Matthijs de transporten toch erkennen.

12v       9-3-1624        (ke?) Anthonis Peters alias Metten (verVlaessen) verkoopt Hanricken Vreijs Verhagen groesje de Vrundt a/d Heezerenbosch.

            11-3-1624       Aert Aert Coppen verkoopt Antonissen Jan Box zijn rechten van een ¼ in de Streep

13        18-3-1624       Jan Jan Stijnen verkoopt Wouteren Martens van den Biesen de Weerdtakker bij het Heezerven.

            18-3-1624       1.    Willem Donder van Litsenburg, man Jennekens

2.    Jan Tielens, man Marijkens dr wijlen Willem Bleesen, daar moeder af was Handricxken Reijnen Bussen

3.    mede namens het onmondige kind van Goort Matthijssen, verwekt bij Libbeken diens vrouw, ook een dr. van Willem Bleesen en Handricxken voorschr.

4.    Reijm Hannen Thijs, daar moeder af was Margriet Reijnen Bussen dr.

5.    Machiel Bleesen, man van Marijken Reijnen Bussen dr.

6.    Lambert Peters de Raeijmaker, momber van Libbeken dr. wijlen Jan Bussen

verkopen Jannen Lucas Francissen een erf en houtwas in de Heijthorst te Heeze.

13v      10-4-1624       Adam Aert Wespen verkoopt Aerden zijn zoon driesgroes de Tapshof a/d Ven te Heeze.

            10-4-1624       Aerdt Adam Wespen mangelt met Aerden Coppen, Antonissen Peters Hoirs en Hanriken Cornelis Dircks als Heilig Geestmers. van Heeze

-   de Heilige Geest krijgt de voorschr. Tapshoff.

-   Aerdt krijgt de Dommelsakker bij de kerk van Heeze.     

14v      29-4-1624       1.  Goijart Willems alias Haijgen, man van Anna

oud 12v                         2.  Joost Anthonis van Zomeren, man van Antonia, dochteren wijlen Peter Rouwen

dragen hun 2 porties van het goed dat zij 21-2 jongstleden bij vonnis van Geertruijt Rouwen geërfd hebben over aan:

2.   Willem Jacop Delen, man van Marije Goort Willems

3.   Joost Goorts (Willems), man van Libbeke Joost Anthonis (v Z)

Willem Jacop Delen en Joost Goort Willems verkopen hun 2/3 deel in akker de Haege, dat zij zojuist verkregen hebben aan Thomas Jan Fockers.

15                                Boedelscheiding tussen de erfgenamen wijlen Geertruijt Rouwen:

1.   Thomas Jansen (Fockers), man van Jenneke Hanrick Rouwen krijgt .....

2.   Willem Jacop Delen in opdracht van Goijart Willems krijgt het Papenbeemdje, de akker op de Egelmortel en 30 gl.

3.   Joost Goort Willems (X Libbeke Js Th v Z) in opdracht van Joost Anthonis (v Z).

15v     13-5-1624        Jan Joost Willems vernadert een stukje groesen in ’t Manbroek dat Jan zn wijlen Jan Beeckmans had verkocht aan Jan Rijckalts (de Smet)

           13-5-1624        Hanrick Goijart Slaets leent .. van Thonisen Tielens, Aerden Wouters en Jan Hendrick Maes als Heijlig Geestmrs van Leende

           19-5-1624        eed van Willem Snoeijen, president en Jan Joost Sleeuwen als schepenen

16         3-6-1624        Nicasius Adriaen Siers soen, weduwer van Lijsken, ziet af zijn kindsdeel, te weten 1/6 van tocht t.b.v. Andries zijn zoon

             7-6-1624        Anthonis Willem Verhagen namens Dirck zijn zoon en Willem Anthonis Verhagen, daer moeder af was Peterken Loeff Ariens dr. verkopen

-   de Wijbosch bij Strabrecht aan Peter zoon wijlen Jannen Geert Willems (de
     Jongh)

16v                              -   Gerarden Peter Dommels 4/5 van half groes de Hoge en de Lage Vloet.

17       17-6-1624        Matheus Huijberts, man van Marijke, dr. wijlen Lenart Looijen verkoopt Aerden Aerdt Gerit Tielens en Delis Jacop Delis het halve huis, aangelag en toebehoren dat hem is aangekomen van vader en moeder, gelegen in de parochie van Geldrop, heerlijkheid HL te Huls

           19-6-1624         Henrick zoone wijlen Hendrick Schepers, man van Henricxkens, verkoopt een brief van 6 gl./jaar, geloofd d.d. 12-1-1593 door Jan Gerart Willems met zijn broeder en zusters t.b.v. Jannen Henrick Hoirckmans op groese de Hegbeemd a/d Voort waarvan de helft is gelost, aan Hanrick Goortssn Bul.

17v      24-6-1624       Aert Keijmps, ziek te bed maar nog gezond van geest, en Marij (Tielen Wouters) zijn vrouw gezond, maken testament op langstlevende ten woonhuize van de testateuren op st Jan.

            26-6-1624        1.   Marten Anthonis Engelen, man Annekens Ghijsbert Anthonis Goijens

2.    en Jan Joppen Daenen zn, bij dezelfde en Anna Anthonis Goijens verwekt

                                    vernaderen de goederen die Willem Hanrick Lamberts had gekocht van Ghijsbert Anthonis Goijens op 2-8-1623. Willem Hanrick Lemmens weigert de penningen te ontvangen.

18         8-7-1624        Matthijs Coensen en Arndt Melchiors krachtens procuratie van Andries Verhoeven, Nicasius zn uit Herenthals d.d. 17-6-1624 verkopen Joppen Janssen, zwager van voorschr. Andriessen al het erfgoed dat vrijkomt bij de dood van Nicasius Verhoeven, zijn vader.

             1-8-1624        Marten en Jan, zonen wijlen Jans Verbraecken verkopen Antonissen Tielens, Aerden Wouters en Hanrick Adriaen Maes als Heilig Geest mrs. van Leende een cijns van 9-7½-0 uit

-   de Vlaes tot Creijl

-   …..

18v        1-8-1624       Marten zal jaarlijks 6-5-0 betalen en Jan 3-2½-0

            19-8-1624       Wouter Martens van de Biesen verkoopt Jannen Willem Bitters beemdgroes de Nieuwendijk te Leende

            19-8-1624       Andries en Handrik, zonen wijlen Peter Hanrik Leenen verkopen Antonissen Jansen Hoirs en Willem Jansen den Cuijper samen een groese in de Elsen te Heeze.

19        21-8-1624       Willem Jan Claessen verkoopt Margrieten weduwe wijlen Jan Gerart Willems (de Jongh) ter tochte en haar kinderen bij dezelfde Jannen verwerkt in bezit een cijns van 6-5-0 uit de Wijbosch, vierdalf vaetsaet te Heeze

19v      27-8-1624       Delis Jacop Delis zn verkoopt Aerden Aert Gerit Tielens zijn zwager (schoonzoon?) zijn ¼ deel van het huis dat hij gekocht had van Matheus Huijberts d.d. 17-6-1624.

            27-8-1624       Aerdt Aerdt Gerits (Tielens) verkoopt Nicolaessen Gerarts (vd Hurk) onze medeschepen (van Zgh) een cijns van 6 gl./jaar

20        3-10-1624       Marten de Louwe, deurwer van de Raad van Brabant krachtens brief van 2-5-jl. verkoopt Jacobben Willem Pancras een cijns van 10 gl. uit zeker onderpand in Heeze

20v      9-10-1624        Boedelscheiding

1.       Herman Willem Hermans als man van Lijsken

2.       Jan Aert Sprengers wedr Geertruijt met Ghijsbert Willem Aertss en Bastiaen Joosten als mombers over hun onmondige ke

3.       Jenneken wede Jan Goossens met Adriaen Coolen haar broer en Zander Henricxk als mombers over haar en .. ke

erfgenamen van Goossen Cornelis X Anna

22        11-10-1624     Dirck Hendricks zn van Boxtel, man Marijkens (Jan Reijnders/Vaessen) verkoopt Peteren, zn wijlen Jan Gerit Willems (de Jongh) een cijns van 30 sts/jaar uit half woonhuis en halve schuur met aangelag te Strabrecht.

            16-10-1624     Jacop Willems Verhagen en Jan Delis Zanders verkopen samen Antonissen Tielens, Aerden Wouters en Hanrick Adriaen Maes, als Heilig Geestmnrs. van Leende een cijns van 7 gl. …

22v      16-10-1624     Jan zn wijlen Claus Goossens verkoopt Jannen zoon Loeffen Janssen wonend tot Gerwen een cijns van vijfdalven gl. op de Hulsecker, vijfdalf vaetsaet tot Riel onder Geldrop.

23        2-11-1624       Heijlken, tegenwoordige vrouw van Hanricken zn wijlen Antonis Peter Vreijssen verkoopt uit procuratie van Hanrick haar man en krachtens schepenvonnis van 30-10-1624 tegen Willem Aerdt Dingens, Jannen Thomas huis, hof en aangelag te Boshoven onder Leende.

23v      2-11-1624       Joost Peter Clevers X Thonisken (Ercken) verkoopt Anthonissen Dirck Aerdtss een akker tot Ovelwegen.

            2-11-1624       Jan zn wijlen Andries Damels van Weert verkoopt Marijen weduwe Jan Nicasius Dircks met haar ke een cijns

24        13-11-1624     Tielman zn wijlen Jan Peters verkoopt Antonissen Tielens, Aerden Wouters en Hanricken Arijen Maes als Heilig Geestmrs van Leende ….

24v      13-11-1624     Antonis zn wijlen Tielman Tielens verkoopt heer Peteren Vlemmicx priester en Handrick Goort Bul als dekens van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Vrouwe altaar in de kerk van Leende hebben ten behoeve van de broederschap een erfcijns van 2 gl. / jaar.

25        16-11-1624     Arijken Goijens met Jannen Maes haar momber verkoopt Libbeken, weduwe metten kinderen Jan Belien een akker bij de Leenderstraat.

            16-11-1624     Delis Jan Box verkoopt Matheussen Weijnen de Nop in de Strijperakker te Leende.

25v      16-11-1624     Heer Jacop van den Broeck, pastoor tot Leende en Ghijsbert Joseph Stappers komen overeen dat de voorschr. pastoor en zijn erfgenamen een stukske erf zullen behouden waarop de pastoor een bakoven heeft gehad en een huisken daarboven staande ronsom in het erf van Ghijsbert ….….


26        20-11-1624     Ghijsbert Janssen genaampt op ten Bergh, man Heijlkens, dr wijlen Jans van Velthoven verkoopt Anthonissen zn wijlen Anthonis Martens een stuk land a/d Ven in Heeze.

            21-11-1624     Peter zn Willem Donder v Litsenborgh, man Margrieten dr wijlen Jans Tielkens verkoopt Goijarden Jan Tielkens zn zijn zwager zijn kindsdeel in huis, schuur en aangelag hof, akkerland en andere gronden te Heeze.

26v      29-11-1624     Anthonis Peter Lobben doet erfmangeling met Jannen Aerts vanden Sande:

-          Anthonis krijgt een stuk land a/d Maeshorck bij Strijp onder Leende

-          Jan krijgt een akker a/d LeenderVuestraat.

            9-12-1624       Antonis Tielens, Aerdt Wouters en Hanrick Maes, Heilig Geestmers van Leende verkopen Peteren Willems van Litsenborch een huiske met aangelag tot Oisterick

27                                Peter Willem v Litensborch verkoopt de voorschr. Heilig Geestmrs. een cijns van 6-5-0 uit het voorschr. huis

            30-12-1624     Dirck Goort Willems, man Margrieten dr. wijlen Mathijs Adriaens Vervlaessen verkoopt Jannen Rijckalts die Smet de helft van de Puenen akker tussen Creijl en de Rul

                                    27-1-1625 Jan Rijckalts renuntieert op deze koop tbv Dircken Goort Willems

27v      30-12-1624     Peeter Jan Ghenen X Geerlingh dr wijlen Aert Claes van Ekert mangelt met Peteren Frans Coolen, zijn zwager zijn

-          Aert krijgt het 1/3 kindsdeel van Peter in beemdgroes de Wolfswert tussen Hout en de Rul en …

-          Peter krijgt …

28        30-12-1624     Jan Aert Ghijsen verkoopt Peteren Frans Coolen een houtwas te Houdt parochie Geldrop

            30-12-1624     Anthonis Adriaen Michiels zn man van Lijntken verkoopt Hanssen Aert Bax alias Daems een cijns van 6-5-0 uit een driesgroes a/d Ven van 2 vaetsaet.

28v      30-12-1624     Boedelscheiding:

1.        Goijart

2.        Gerart, gebroederen, zonen wijlen Jan Tielkens

3.        Jenneken, hun zuster

4.        voorschr Goijart de portie van Peteren Willems, zijn zwager X Margrieten Jan Tielkens verkregen hebbende

 


29v                                                                               1625

 

            10-1-1625       Peter en Willem, gebroederen, soonen wijlen Delis Peter Goossens met Gertruyt en Dingen, henne sustere, en henne mombers,
Aelken, henne moedere, met haeren momber vertegen hebbende op haer tocht in dit naebescreven,
Peter en Willem gelovende voor henne voirsz. susteren, en hebben erffelyck vercocht Willemen Jan Bitters soen eenen jaerlycken chyns van 6 gld. en 5 st. alle jaer te gelden en te betalen  in permisse gelt, los en vry en onbeswaert van alle lasten, soe ordinaris als extraordinaris, nyet vuytgescheyden, op onser liever vrouwen Lichtmis dach,
in en vuyt een stuck ackerlants, gelegen tot Kreyel prochie van Heeze, groot ontrent 9 copsaet, tusschen erffenis deen zyde Jan Gheen/ven, dander syde Jan van Meel en Jacop sHooffs, deen eynde Maryken, weduwe Jan Peters, dander eynde Wouter van Gastel en anderen,
noch in en vuyt een stuck erffs groese en ackerlant ginder over gelegen, groot ontrent 7 copsaet, deen zyde Jan Goossens Cleynen, dander zyde Jacop die Laet, deen eynde Aerdt die Laet, dander eynde die straet, los en vry van alle commer,
gelovende voorts verschap op hen en alle henne goeden hebbende en vercrygende, en te betalen en lossen die hooftsomme met 100 der gelycker gld. in permissie gelt, altyt op Lichtmis dach aff en aen te gaen.

 

30         16-1-1625      Frans Jan Naeten zn verkoopt Jannen zn wijlen Jans vd Hove een cijns van vijfdalven gl. uit een half gelag tot Huls onder Geldrop.

             23-1-1625      1.    Jan en

2.    Aerdt, zonen wijlen Loeff Arijens en Gerard, en

3.    Gerart Goijart Vesters, man Lijntgens dr. wijlen Dirck Loeffen Arijens

verkopen

Willemen Thonis Verhagen

-          hun rechten in twee stukken erf, de Vloeten, naast elkaar gelegen bij Strabrecht

-          de Wijbosch op dezelfde plaats

30v       23-1-1625      Marten Hanrick Ghenen soen, wedr Geertruijt, dochter van Meeus Willems van Zeelst en Hanricken Hanrick Gheven zn met consent van Meeus Willems voorschr. d.d. 21-11 jl., resp. vader en grootvader van de onmondige kijnde dat Marten had verwekt bij Geertruijt voorschr. verkopen Willemen Hermans den Snijder een huis met hof a/d Molen van Heeze.

31         23-1-1625      Willem Hermans die Snijder verkoopt Marten Hanrick Ghenen soon, Meeussen Willems van Zeelst en Hanrick Hanrick Geenen soon als mombers van den onmondigen kijnde een cijns van 3-1-6 uit 2 huizen metten aangelag a/d Oumolensstraat.

                                    12-12-1635 deze rente is gelost aan Marten Henrick Geenen, die een andere brief t.b.v. zijn voorkind heeft verkocht.

             24-1-1625      Wouter Jan Goijens verkoopt Jannen Jans die Wert zn groeske het PompenEeuwsel tot Strijp onder Leende.

31v       27-1-1625      Marijken, tegenwoordige vrouw van Hanricken Jan Gobbels in absentie van Hanricken mits zijnder krankheid, geassisteerd met Gerarden Hanrick Gobbels haar zoon vernadert 3 percelen die Willem Anthonis Verhagen had gekocht van Jannen en Aerden gebroederen, zonen wijlen Loef Ariens en Gerarden Goijart Vesters zn.

            27-1-1625       Jan Willem Bitters die Jonge en Marijken Lenart Hannen dr., in huwelijk vergaderd als knaap en maagd hebben tezamen verkregen huis, hof en aangelag, 4 ½ copsaet land in de Cruit, een erf bij het aangelag van Jan Tielens, gekocht van Jan Tielens en een stuk groesen in de Bruexkensakker. Na het overlijden van Jan Willem Bitters blijft Marijken achter met grote schulden en 2 kinderen, terwijl zij zwanger is van het 3e kind. Marijke kan de schulden niet aflossen en verzoekt met assistentie van Lenart Hannen en  Willem Jan Bitters, haar vader en schoonvader …

33         29-1-1625      Jan Mathijssen Vervlaese zn, man Arijkens dr wijlen Hanrick Hensen verkoopt Jannen Jan Clausen en Marijken met Jenneken, ook drs. van Hanrick Hensen zijn kindsdeel van de gelagen als huis, schuur en aangelag en het hoofke achter de schuur en de andere Coolhof Ginderover gelegen.

             31-1-1625      Hanrick Hanrick Bouwen verkoopt

-   Joosten Zweer Zweers de Start, een stukske beemdgroes tussen Strabrecht en de Rul.

-   Willemen Lamberts Verhagen het driesbeemtge te Strabrecht

33v         1-2-1625      Margriet weduwe Jan Gerart Willems (de Jongh), met Geraerden, haar oudste zoon, mee namens zijn broers en zusters verkopen Merijken (Th Martens), weduwe mette kinderen wijlen Jan Nicasius Dircks de helft van een brief van 25 gl./jaar op het dorp Heeze verkocht d.d. 31-4-1580 aan de eerzame Henrick Haex en zijn erven te Weert.

34           3-2-1625      Hanrick zn wijlen Frans Peter Martens verkoopt Nicolaessen Gerarts (vd Hurk) onze medeschepen een cijns van 3 gl./jaar op de Delleijndt te Huls, prochie van Geldrop.

34v       10-2-1625      1.  Jan Jacop Souwen

2.  mede namens Mechteld zijn zr.

3.  Jacop Lauwreijssen alias Sauwen

4.  Engel en

5.  Jenneken, zijn zusters

verkopen Claessen Jan Vesters

-          een huis vander plaatsen te doen

-          een akker a/d Bossche

-          de helft van een hof a/d Bossche.

Dezelfden verkopen Peter zn wijlen Jans v Tongelre een hofstad a/d Bossche


35         12-2-1625      Hendrick Dircks Verbraecken verkoopt Antonissen Tielens, Aerden Wouters en Hanricken Maes als Heilig Geest mrs. tot Leende een cijns van 6-5-0 uit een hofstad in de Leenderstraat, ….

             20-2-1625      Jan Philips Coppen en Lambert Joost Coppen als mombers over de onmondige ke wijlen Philips Jan Coppen verwekt bij Anthonia sVervers, verkopen krachtens conde van de naaste buren d.d. 29-1 jl. Jannen Hanrick Boonen een huisken en hof met aangelag tot Oisterijck onder Leende.

35v        21-2-1625     Antonis Gerart Francissen draagt over Jannen Jacops van Velthoven een schuur met hof te Eimerik.

36            5-3-1625     Hanrick Hanrick Bouwen verkoopt Gerarden wijlen Peter Dominicus een cijns van zesdalven gl. uit groesen de Vloet te Strabrecht destijds d.d. 20-2-1572 beloofd door Jannen Hanrick Boelen zn t.b.v. Wouteren Aert Aert Goijaerts.

                                    Dezelfde Hanrick Bouwen verkoopt Matheusen Alewijns, schout van Geldrop een cijns van 3 gl. uit de Grote Mannenbeemd bij de Geldropse paal, 3. de A zoals beschreven van Marijke, wede Hanrick van Wetten d.d. 3-1-‘18.

36v         6-3-1625      Marij weduwe Willem Truijens met consent van Jannen Peter Aelen haar zwager verkopen Antonissen Tielens, Aerden Wouters en Handricken Maes, Heilig Geest mrs. van Leende een cijns van 30 sts. Uit een grosen in de Berken tot Strijp.

37           6-3-1625      Willem Peter Bitters zn verkoopt Jannen Matheus Wijnen zn een akker tot Boshoven in de Speel onder Leende.

               6-3-1625      1.  Jacop Jan Wouters

2.  Adriaen Wouters als gerechtigd voor Jannen van Meerbeeck wonende binnen Rotselaer X Heijlken dr wijlen Jan Wouters d.d. 7-1-1625

verkopen

3.  Willemen Peter Bitters (X Anna Wouters)

2 x 1/5 portie van huis, hof en aangelag  en allen ergoederen, hun aanbestorven door de dood van Jan Wouters.

37v       13-3-1625      Mathijs Coensen, onze medeschepen, verkoopt Jacoppen van den Broeck, pastoor tot Leende een cijns van 7 gl./jaar eertijds beloofd door Goijarden zn wijlen Frans Lauwreijssen t.b.v Matthijssen uit een groese van derdalf vaetsaet tot Kreijel onder Heeze etc. d.d. 22-3-1617.

                                    Heer Jacop vanden Broeck in voldoening van de uitspraak tussen dezelfde heer Pastoor en Jacop Luijten mette sijnen gedaan d.d. 3-3 jl. geeft over aan de ke van Jeronimus Bruinebarts een rente van 4-13-3 uit een rente van 7 gl./jaar, destijds …

38         20-3-1625      Willem Anthonis Verhagen mede namens DIrcken zijn broeder verkoopt Hanricken Jan Gobbels hun 1/5 deel van de Wijbosch en ...

38v         5-4-1625      Delis Jacop Delis X Hendricxken dr wijlen Lenart Loijen vernadert erfgoed te Huls, dat Matheus Huijberts X Marijkens, ook een dr. van Lenart Loijen had verkocht aan Hanricken Ruebens van Dommelen en Aerden Anthonis Aerdts d.d. 7-3-1625.


39         14-4-1625      1.  Hendrick Cornelis Dircks wedr Jenneken dr. wijlen Handrick Lamberts van Gastel namens hun beider ke over zijn renuntiatie van tocht d.d. 2-10-1614

1.1     Cornelis Handrick Dircks met

1.2     Handrick Dircks Verbeeck als X Engelkens dr Handrick Cornelis Dircks

verkopen

Adamen en Marijken van Reijden, ke wijlen Adriaen Godtschalcks van Reijden

-          een cijns van 4 gl./jaar uit de Bergbeemd aan de Veestraat in Heeze, eertijds geloeft bij Joost Vaes t.b.v. Joostgen wede Lamberts v Gastel d.d. 26-2-1556.

-          een cijns van 5 gl./jaar destijds beloofd door Lambert Goijart Gobbels t.b.v. Joostgen wede Lamberts v Gastel uit zijn deel van de 2 Ovelsbeemden a/d Haag in Heeze d.d. 3-2-1565

39v                             -      een cijns van 6 gl./jaar destijds beloofd door Jan Sander Jans zoon mede namens Aerden zijn broer t.b.v. Hanricken Lamberts van Gastel, uit groese de Rietbeemd, 3 vaetsaet min een copsaet tussen de Rul en Houdt onder Heeze d.d. 27-2-1582.

40           2-5-1625      Michiel Anthonis Michiels (Schaften) verkoopt Antonissen Jan Box een cijns van 6-5-0/jaar uit een gelag en huis en schuur met aangelag te Strabrecht, etc.

                                               5-5-1632 gelost door Michiel voorschr. zo Theunis Box verklaarde

40v         7-5-1625      Wouter zn Peter Wouter Daems verkoopt Jannen Jansen die Wert een stukske groesen in de Jansberg tot Strijp.

               7-5-1625      Handrick Janssen die Smet verkoopt Antonissen Donckers een een cijns van 3 gl./jaar uit de Voortbeemd, 2 vaetsaet onder Leende.

               7-5-1625      Joost Peter Clevers X Toniskens verkoopt Jacoppen Jan Hogerts een stuk houtwas en groese in de Steweegen, 4. de A

41         18-5-1625      Joost Janssen van Doornen verkoopt Meeussen Goijart Meeussen een cijns van 3 gl./jaar destijds gelooft bij Delis Aert Zanders t.b.v. mr. Gerit, priester, Willem Aleiten zn uit een huis en hof a/d Bossche onder Heeze d.d. 6-3-1522

             28-5-1625      Peter zn wijlen Peter Bueckens verkoopt Antonissen Thonis Martens een stukske land onder Heeze.

41v         9-6-1625      Anthonis Willems Verhagen zn verkoopt heer Peter Vlemincx, priester en Hanrick Goort Bull als rectoirs des altaars en broederschap van Onze Lieve Vrouw ter nood in de kerk van Leende een pacht van 2 Peters/jaar, elke Peter tot 18 sts. gerekend, eertijds gelooft bij Peteren Matheussen t.b.v. Jacobben Verhagen uit huis, hof en aangelag a/d Leenderdijk d.d. 13-1-1525.

              9-6-1625       Dielis Aert Joordens (v Lil) verkoopt Wouteren Willem Bluijssen en Arijen Broeckmans alias Nasen als capelans van sint Jans capelle tot Strijp onder Leende een erfpacht van 30 sts. eertijds gelooft bij Jannen Jacob Wouters zn t.b.v. Gerart van Vaerle uit een groese in de Scavijen onder Leende d.d.
2-5-1586.

42          9-6-1625       Jan Delis die Louwere X Lijntgens mangelt met Gerarden zn Peter Dominicus.

-      Gerard Peter Dominicus krijgt een akker bij Strabrecht onder Heeze

-      Jan Delis die Louwere krijgt een groes te Ovelwegen onder Heeze.

42v      13-6-1625       Jan Delis die Louwere X Lijntgen, beiden gezond, maken testament op langstlevende.

43        12-6-1625       Hanrick Anthonis Dircks, ziek, en Jenneken zijn vrouw, gezond, maken testament op langstlevende, om daarmee hun beider kinderen eerlijk op te voeden en hun schulden te betalen.

43v      27-6-1625       Jan Hanrick Leijen X Goedele Matthijs van Kan dr. verkoopt Nicolaessen Jan Vesters zn de Proost a/d Bossche.

44        27-6-1625       Jan Peter Aelen verkoopt Claessen Jan Vesters zn. een stuk land aan’t Heezerven.

              9-7-1625       Jenneken (Hans Snijers) weduwe mr. Willem van Bilsen met Jannen haar broer en Andries Frans Zwuesten haar neef als mombers van haar en haar kinderen, uit krachte van vonnis de schepenen van Heeze & Leende verkopen Dingen, weduwe mette kinderen wijlen Jacop Dielis een cijns van 3 gl./jaar uit en stuk beemptgroesen van 3 vaetset in de Elsen, 1. de hoeve van Middegael.

44v         30-6-1625        Henrick Coolen eedt gedaen (als ?)

               9-7-1625      Matheus Alewijns, schout van Geldrop, verkoopt …….

             11-7-1625      Peter zoon wijlen Peter Ceelen, vader en momber Heijlkens, zijn dr. die hij verwekt heeft bij Aelken Jan Aelen, zijn vrouw, vernadert in bijwesen van dezelfde Heijlken met klinkende munt het stuk land dat Anthonis Dirck Aerdts gecocht had van Joosten Peter Clevers, man van Thoniskens, natuurlijke dr. van heer Anthonis Jan Erckens.

45          1-8-1625       Adriaen Hendricks wonende tot Weerde, weduwer Marij dr. wijlen Jan Wamis, krachtens testament voor schepenen van Weerde d.d. 31-11-1617, verkoopt Michielen Goort Ariens zn 1/3 van de Wamisdries a/d Ven.

45v       20-8-1625      Aert Willem Thijs van Stercxel verkoopt Aerden zn wijlen Joost Aerdts een stuk erf, zo beemdgroese als getoerfde putten te Huls, geheten het Elsbroek.

             25-8-1625      Peter zn wijlen Aert de Metser verkoopt Antonissen Jan Bocx een cijns van 8-5-0 uit

-           huis, hof en aangelag onder de Doelen te Leende

-           .…

46          27-8-1625     Tielman zn wijlen Jan Aert Schauten verkoopt Niclaessen Gerits (vd Hoerk), onze medeschepen, groese het Boll over de Hulserbrugge

              27-8-1625     voorschr Tielman en Jan Joost sLaeuwen …

46v          3-9-1625     Joost Janssen Verbraecken, weduwer van Anneken, Joost Goijarts Joosten en Marten Janssen Verbraecken als mombers over de 2 onmondige kijnderen bij dezelfde Joost Verbraecken en Anneken verwekt, verkopen krachtens decreet van schepenen d.d. 28-5-1625 Marijen wede Jan Sijnen mette kijnderen een zijns van 6-5-0 uit

-      groese het Vuelen veltgen metten heijtvelt daer t’eijnden aan gelegen, samen derdalf vaetset

-     

                                                7-7-1680 Herman Michiel Ariens, weduwer Lijsbet, bekent voldaan te zijn.

47         18-9-1625      Jan Jacops die Laet verkoopt Marijen weduwe Jan Zijnen mette kinderen een cijns van 3 gl. een stater uit de Lochtman, groot omtrent 1 vaetsaet.

47v       18-9-1625      Jacop Willem Pancras verkoopt Marijen weduwe Jan Zijnen een cijns van 6-5-0 uit huis en hof met aangelag a/d Molen.

             20-10-1625    1.  Wouter Servaes Daems

                                    2.  mede namens Aerdeken zijn zuster

                                    3.  voor de weduwe mette kinderen Jan Zanders (v  Gastel), met Servaessen Jan Zanders zoon present

                                    verkopen Jannen Mathijs Sijmons zn de Scherffdonck bij Eijmerik.

48         29-10-1625    Willem zn wijlen Jan Claessen verkoopt Joannes Gerardi, drossaard van HL een akker bij Strabrecht.

            30-10-1625     Corstiaen Cornelis Corstens weduwer Peterken, dr. wijlen Frans Zwuesten, ziet af van tocht t.b.v. Adriaenen. Adriaen verkoopt Corstiaen zijn vader zijn kindsdeel van alle goederen.

48v       5-11-1625      Hendrick Jan Delen zn verkoopt Willemen Snoeijen onze medeschepen de Kort Kamp bij Creijl

                                    8-2-1627 Willem Snoeijen heeft deze koop overgegeven Joosten Jan Gerits, zijn zwager (schoonzoon)

22-2-1627 Henrick Jan Delen stelt deze som aan Willem Snoeijen en lost daarmee zijn akker.

             12-11-1625    Antonis zn wijlen Jan Zijnen verkoopt Marijen, weduwe Jan Zijnen, zijn moeder met haar kinderen

-          een cijns van 6-5-0, destijds geloofd door Peteren Michiel Deelen zn t.b.v. Antonissen voorschr. uit huis, hof en aangelag met aan akker daaraan gelegen 7 vaetsaet, geheten de Holl d.d. 9-8-1623

-          een cijns van 6-5-0, destijds d.d.12-8-1623 geloofd door Aerden Floris Zijmons en Engel zijn zuster.

49v      12-11-1625     Jenneken wede Jan Lauwreijssen (Blockers) met Antonissen haar broer als momboir ziet af van tocht tbv Lauwreijssen en Hanricken haar zonen.

                                    Lauwreijs Janssen over 24 jaar oud met Henricken zijn broer nog onmondig zijnde verkopen Henrick Joost Goossens een cijns van 3 gl./jaar uit

-          de Meulman, 2 vaetsaet, 1. Lucia Frans Blockers

-          de Molenhoeve, 2 vaetsaet

-     de Camp, 2 vaetsaet

50        13-11-1625     Jan zn wijlen Lambert Beeckmans verkoopt Jannen en Willemen zijn broers zijn kindsdeel geërfd van zijn ouders te Heeze

50v      22-3-1625       Lucia en Adriaentken dochters wijlen Peter Coppen dragen Geertruijden (Vaes Daems) hun nicht weduwe wijlen Jan meester Delis (Sanders) de jonge 1/3 groese de Weerde en 1/3 van een akker Ginderover

                                               14-11-1625 ten protocolle gebracht

              9-6-1625       Geertruijt (Vaas Daems) wede Jan meester Delis met consent van Jacop Luijten en Michiel Antonissen (Schaften) haar mombers verkoopt ten hoogsten

-          Willem Snoeijen onze medeschepen 1/3 van een groese in de Weerde

51                                -    Jannen Jan Goossens den Cleijnen 1/3 van akker de hoeve Ginderover

            17-11-1625      Matthijs Coensen,onze medeschepen, verkoopt Anthonissen Jan Box een akker bij de kapel van st Job

17-11-1625     Goijart Handricx van Velthoven krachtens testament met Heijlke Jan Box zijn overleden vrouw d.d. 12-6-1624 verkoopt


51v                              -    Aerden Adam Wespen een groese a/d Ven

-          Aerden Adam Wespen een akker bij de kapel van st Job

-          Antonissen Martens een akker in de Steenakkertiende tussen Heeze en Leende

52        18-11-1625     Delis Jan Thijs ende Beelken weduwe Frans Jan Thijs met Andries Michiels (Driessen) als momber voor haar en haar kinderen, boedelscheiding.

52v      18-11-1625     Jan Goossens den Jongen, man van Marijken verkoopt Adriaenen Adriaens van Velthoven 12 roeijen moers te mogen torven in groese de Bresman

53        28-11-1625     Arijken weduwe Jacop Box ziet af van tocht t.b.v. Mathijs Joosten X Aelken Jacop Box.

                                    Mathijs Joosten verkoopt Adriaenen Adriaens van Velthoven de helft van groese de Gerwen a/d Rulle.

            3-12-1625       Boedelscheiding tussen de 5 ke van Hendrick Roubosch en Lijntgen zijn vrouw:

1.    Henrick Henrick Roubosch

2.    Peter Henrick Roubosch

3.    Jan Hanrick Roubosch

4.    Goijard

5.    Peter Anthonis Wouters X Libbeken

54                                1, 2, 3 en 5 verkopen Goijarden Hanrick Roubosch hun broer het huis en de schuur met de plaats waar het huis op staat

54v                              1 t/m 5 verkopen Peteren Anthonis Wouters hun zwager het huis a/s Ven

                                    idem verkopen Peteren Henrick Roubosch hun broer groese de Elswinkel bij ’t Hoog Schoor

           10-12-1625      Dirck Goort Willems X Margrieten (Vervlaessen) verkoopt Willemen Michiel Gobbels de Prijnakker tussen Creijl en de Rull.Hierop rust 30 st./jaar aan Marijken Peters

           10-12-1625      Henricxken weduwe Hendrick Scheepers met Aerden Coppen en Henricken Henricken Lemmens als mombers, krachtens testament d.d. 15-11-1623 verkoopt ten hoogsten Goijarden Henrick Roubosch 1/3 van een stuk land in de Middeldromtiende.

55       11-12-1625      1.  Lucas Gerard Francissen

2.  Michiel Gerart Michiels (v Exel) en

3.  Heijlken (dr G M v Exel) wede Peter Swuesten

delen een beemd die zij verkregen hadden van de ke Phs Joachims. Lucas krijgt 62 roeden, Heijlke met de ke krijgt 54 roeden, Michiel Gerarts 55 roeden langs de Eimerikkerdijk.

55v     15-12-1625      Sebastiaen zn wijlen Joost Adriaen Jaspers verkoopt Jasparen Servaes Janssen

-          ¾ van de Biesenakker, parochie van Geldrop, heerlijkheid HL, tussen Hout en de Meel

-          ¾ van een heideveld onder Heeze

-          ¾ van putten etc. bij Hout.

56        29-12-1625      boedelscheiding tussen de ke van Jan Goort Tielkens en Peterkens zijn vrouw

1.       Goijaert Jan Tielkens mede namens Peteren (v Litsenburg) zijn zwager

2.       Gerard Jan Tielkens met Jenneken, zijn zus en Jan Classen (v Sommeren) haar toekomende man.

56v      19-10-1626           Henrick Adriaens van Werdingen mede namens Gerart van Cuijlenborg X Gabriel, dr wijlen Adriaens v Werdingen verkoopt Michielen Anteunis (Schaften) al hun rechten op de goederen die aankomen na de dood van Aerden Maes en hun bij testament van wijlen Jenneken Coolen zijn vrouw achtergelaten.


Schepenen van ’t jaar XVIc en XXVI

            Willem Snoeijen

            Mathijs Coensen

            Aert de Laet

            Nicolaes Gerits (vd Hoerk)

            Jan Joosten (sLeeuwens)

            Henrick Coolen

            Amandt Dircks (Hermans)

           

                                   

Anno XVIc XXVI

 

57           2-1-1626      Henrick Jan Bacx uit Leende uit volmacht van Hendrick Philipssen uit Noordeloos volgens procuratie uit Schoonhoven d.d. 20-5-’25 en 20-3-1623 ………

57v         3-1-1626      Goijaert Hanricks van Velthoven verklaart dat hij krachtens procuratie van Hanricken zijn zoon had verkocht t.b.v. Marten van Hoenerbeek een pacht van 15 gl./jaar uit een huis met hof tot Leende, voorschr. Henricken toebehorende, en nog uit het Hulsbroek en een stuk land aan ’t HeezerVen, hem Goeijarden  toebehorende, welk hij Goeijart geleend had Hanricken zijn zoon volgens zijn brief te Den Bosch ….

               3-1-1626      Goijart Hendricx van Velthoven, krachtens testament met Heijlken zijn vrouw (12-6-1624) op lansgtlevende, verkoopt Gerarden zijn zoon de Brembraak omtrent sint Jobs kapel.

58           5-1-1626      Jan Goijart verHofstat verkoopt Hanssen Aert Bacx een cijns van 30 sts./jaar uit de helft van een huis met aangelag en akkerland, anderhalf vaetset, nog …….

                                    12-2-1640 gelost door Jacop Willems aan Hanssen Aert Bacx

58v       12-1-1626      Aelken, Marijken en Heijlken, drs wijlen Cornelis Peter Nelis verkopen Peteren zn wijlen Jan Claes Goossens een driesgroese te Creijl.

             12-1-1626      testament van Heijlken dr wijlen Cornelis Peter Nelis. Zij herroept haar testament t.g.v. de kerk van Heeze voor heer Anthonis Ercken en getuigen. Zij vermaakt al haar goederen de kijnderen die Aelken, haar zuster verwekt heeft gehad bij Delissen Peter Goossens.

59         12-1-1626      Aert Mathijs Maes ziet af van tocht t.b.v. Lenarden zijn zoon en Goossen Jan Hanricx man van Claerken, Aert Maes dr.

                                    Boedelscheiding tussen Lenard en Goossen.

59v        15-1-1626     Gelis Martens verkoopt Antonissen Tielens, Aerden Wouters en Henricken Arijen Maes als Heilig Geestmrs van Leende een cijns van 6-5-0/jaar uit een huis en gelag groot 7 copset

60          16-1-1626     Henrick zn wijlen Lamberts Willem Boelen krachtens testament met Hendricxken zijn overleden vrouw d.d. 9-11-1610 verkoopt met consent van Lambert zijn zoon Jan Antonissen zijn zwager, man van Marijken, dr van Henrick voorschr. huis met hof en aangelag a/d Molen, ….., …

60v        23-1-1626     Antonis Gerit Wouters verkoopt Jannen Aerts v Someren een stuk land a/d Heezerven.

61          23-1-1626     Jan Aerts v Someren verkoopt Anteunissen Gerit Wouters een cijns van 3 gl. op ...

              23-1-1626     Goijart Hendrick Roubosch mangelt met Peteren Antonis Wouters, zijn zwager, …..

61v        27-1-1626     Hendrick Jan Beeckmans en Amandt Dirckx (Hermans) omen en momboirs over de 3 onmondige ke Jan Beeckmans en Anneken zijn vrouw krachtens konden, nl. Hendrick Lamberts v Lierop en Marten Verbraecken ….

62         29-1-1626      1.    Jacop Lauwreijs Jacopsssen (Souwen)

2.    Antuenis Jan Hoirs zn X vrouwen, drs wijlen Adriaan Gerarts (Bitters) en

3.       Ariken weduwe Thuenis Peter Hoirs, ook dr Arien Gerarts met Jannen haar zoon en met haar mombers

verkopen samen

4.    Hanssen Aert Bacx hun zwager elk ¼ van huis, schuur met aangelag en een akker die daaraan ligt waar Adriaen Gerits hun vader in bestorven is a/d Bossche in Heeze

62                                de voornoemde 4 ke wijlen Arien Gerarts scheiden de boedel:

1.      Jacop Lauwreijssen krijgt …

2.     

63        31-1-1626       Hendrick Dries Peters verkoopt Marijke weduwe Adams v Duijsel ter tochte en haar ke ter erfelijkheid een cijns van 3 gl. …

             4-2-1626        Dirck Jan Stijnen verkoopt Marije wede Jan Sijnen met de ke een cijns van 6-5-0 uit groese tot Creijl.

63v       4-2-1626        Peter Jan Deelen leent 160 gl.tegen 8 gl./jaar aan Antheunis Tielens, Aerdt

oud 61v                         Wouters en Hendrick Ariën Maes, Heijlig geestmrs. te Leende op 2 vaetset groes aen Runtvoort en op 2 stukken land van 1 vaetset in de Heytvelden

             4-2-1626        Antonis Dirck Aerts ruilt een stuk land tussen Hout en de Rul met Delissen Hendrick Peters tegen een huisken met hof a/d Ven.

64         9-2-1626        de kinderen en kleinkinderen van wijlen Frans Jan Goijarts (v Kan) en Geertruijt:

1.  Gontgen en Jenneken, zusters met hun mombers

2. Hendrick Matheeus van Boeckel als gemachtigde van Goijarden en Jannen gebroeders, zonen van Jan Franssen volgens procuratie voor schepenen van Boeckel in den lande van Ravesteijn d.d. 7-2-1626

3. Hendrick Franssen te Antwerpen d.d. 21-11-1625

4. Jan en (ar)Jan gebroederen met IJden X Peter Jacop Deelen, kinderen wijlen Anthonis Franssen

verkopen:

-          een huis op Eimerik aan Nicasius Jan Sijnen.

64v                              -    Margrieten wede Jan Gerit Willems (de Jongh) met de ke en Joosten Jan
      Gerits haar zoon samen de Nieuwe Hoeve.

65                                -     Jannen Lucas Francissen een beemd te Strabrecht

-          Jannen Lucas voorschr de Cap in Heeze

-          Jannen Vera een stuk erf in de Heijthorst

65v         9-2-1626      Antonis Joosten Michiels en Lenart Aert Maes X hun vrouwen, drs wijlen Hendrick Vreijssen scheiden de boedel:

             11-2-1626      Jan Jan Claus X Goortgen verkoopt Jan Jacops van Velthoven een stukje land tot Eimerik

66         11-2-1626      1.  Jan die Vriese X Margriet Korstens, voortijds weduwe van Antonis Coolen en

                                    2.  Jan Philips Coolen krachtens procuratie van Jannen Daelmans en Antonissen Daelmans,
momboirs van de weeskinderen Antonis Coolen en de voorschr Margriet uit ’s Gravenweesel d.d. 11-3-1624,

verkopen Peteren Jan Coppen de halve Elswinkel en de halft van een hof en akkker bij de Eimerikkerdijk, en het versterft, renten e.d. waarin Geertruijt is bestorven hun portie bedragende …

             11-2-1626      Marijken, Neesken en Hendricxken, drs wijlen Jacop Jacops verwekt bij Marijen Henricx van Helmont geassisteerd door Mathijs Vreijssen de Groot en Jannen Jacops hun omen verkopen Anthonissen Joosten Michiels een stuk land bij Creijl.

66v       13-2-1626      Wouter Peter Bitters verkoopt Anteunissen Donckers een cijns van 6 gl./jaar uit een erf van vierdalf vaetsaet in ’t Swartland te Leende.

             17-2-1626      Marijken, Neesken en Hendricxken, drs wijlen Jacop Jacops verwekt bij Marijen Henricx van Helmont geassisteerd door hun mombers verkopen Jannen Jacops een stuk land bij Creijl.

67         17-2-1626      Peter soone wijlen Hanrick Joost Stijenwens verkoopt Dircken Jan Dircks een cins van 5-5-0/jaar uit huis, schuur, hof en aangelag op Genauwenhuijs, prochie Geldrop.


67v       16-2-1626      Jenneken (Blockers), weduwe wylen Mathys Tuenis van Gael, met Jannen, haeren broeder, en Goyart Frans Blockers als wittige goede mombers over haer en over haere kynderen by den selven Mathysen verwect, vuyt crachte van singulaire conde by namen Joost Goorts en Jan Franssen, die welcke getuycht, verclaert en geaffirmeert hebben voor de weduwe mette kynderen mitter prouffitelycker te weesen vercocht te worden desen naebescreven beempt dan te blyven onvercocht, mits die groote schulden en den tegenwordigen dueren tyt, mitsgaders twee renten van 7 en 6½ gld., die syn geldende en in dese begroot, en oyck die lasten van contributie, daer aff, dat sy de achterstel nyet en can betalen, en oversulcx proyffitelycker vercocht dan haere andre goeden met andere renten te belasten, breder naer inhoudt derselver conde, geproduceert 22-1-1626, mede oyck vuyt crachte van zeeckere brieven van octroye ons genadichs heeren des keysers als hartoch van Brabant zaliger memorien, den mombers van de onmondige kynderen verleent en behoirlyck decreet van schepenen dyen volgende vonnislycken gegeven, hebben wittelyck en erffelyck ten hoochsten vercocht, opgedragen, overgegeven en mechtich gemaekt Adriaenen Adriaens van Velthoven eenen beempt, gelegen aen den Rulle prochie van Heeze, tusschen erffenis die eenen syde Jan van Meel, dander zyde Mathijs Joosten, deen eynde Reijn van Tongelre, dander eynde den stroom, genaempt ‘die A’, met eenen vloth daerover gaende en affgeplant een rente van 7 gld. siaers aent capittel ten Bossche, 6½ gld. oyck ten Bossche, 3 st. min een negenenneken chyns, samen [s.?] siaers aen Hendrick Snoex en dorps commer, gelovende voorts waerschap, daer voor verbyndende der voirsz. Jennekens en haere kynderen personen en goeden hebbende en vercrygende.

68         18-2-1626      Lambert Joost Coppen zn man Marijen verkoopt Peteren Thomas van Gemert een stucxken landts bij de Lijkweg in Leende.

             20-2-1626      Dirck Hanrick Arijens zn verkoopt Driessen Zwuesten erfje de Cruijshoff op de Bulders.

68v        20-2-1626     Cornelis Joost Goorts (v Sterksel) man Libbekens verkoopt Lucia Loeffen Loeffs dr. een cijns van 20 sts. Uit een stuk land te Heeze bij de Muelsdries.

              23-2-1626     Aerdt Coppen, Goijart Jacops mede namens Abraham Adriaens, Heilig geestmrs. van Heeze mangelen met Henricken Lemmens, Jacoppen van Velthoven en Jannen Willem Snoeijen, kerkmeesters van Heeze de Tapshof a/d Ven ………

69         2-3-1626        Dirck Henricx van Someren verkoopt Dircken Jans van Someren, zijn neef

-      een driesgroese in de Meel, parochie van Heeze

-      ¼ deel van het Woijtgensvelt, ook in de Meel

             2-3-1626        1.    Goijart Heijmans, man Libbekens

2.    Corsten Cornelis Corstens, weduwer Peerkens, dochters van Frans Swuesten, mede namens de kinderen bij Peerken verwekt

                                    verkopen

3.      Andriessen Frans Swuesten, hun zwager

ieder ¼ van de Clausbeemd in de Elsen te Heeze, belast met pachten


69v        2-3-1626       Jenneken, weduwe Jan Anthuenis van Gale met Dircken Jan Stijnen en Goorden Frans Blockers als mombers over haar en haar kinderen bij dezelfde Jan A v Gael verwekt, ontvangen van Mathijs Coensen 56 gl. De buren getuigen dat het noodzakelijk is om haar erfgoederen te belasten met 200 gl.

70          2-3-1626       Tielman Cornelis Martens verkoopt Antheunissen Tielens, Aerden Wouters en Hendrick Adriaen Maes, Heilig Geestmeesters van Leende een cijns van 4-5-0 op …..

70v        4-3-1626       Aelbert Adriaens verkoopt Catharina weduwe Peter Antonis Engelen een cijns van 6 g-5-0 uit een groese in de Duivelsbroeken prochie Leeende, 100 roeijen.

71          4-3-1626       Delis Jan Dries verkoopt verkoopt Antheunissen Tielens, Aerden Wouters en Hendrick Adriaen Maes, Heilig Geestmeesters van Leende een cijns van 9 gl. op …

                                    gelost

71v      11-3-1626       Jan zn wijlen Jans van Asten verkoopt Aerden Adam Wespen een cijns van 3-2-0, uit een half gelag als huis, hof met aangelag a/d Ven in Heeze.

                                    Mr. Reijnder Willems belooft deze brief aan Jenneken Dircks van Velthoven, zo Henrick Dircks haar broer verklaarde.

            11-3-1626       Thomas zn wijlen Anthonis Jan Wouters verkoopt Matheussen Alewijns, schout van Geldrop een cijns van 5 gl./jaar uit een beemd onder de parochie van Geldorp in de heerlijkheid van HL.

                                    gelost bij Thomas ….

72        16-3-1626       Jacop Jans van Velthoven verkoopt Aerden Coppen, Goijaerts Jacops en Abraham Arijens (de Laure), Heilig Geestemeesters van Heeze een cijns van 5-10-0 uit ed Wiebosch bij Eimerik.

                                    gelost door Jacop van Velthoven.

            16-3-1626       Antonis Gerarts Francissen verkoopt voorschr. Heilig Geestmrs een cijns van 5½ gl. uit een groesen van 2 vaetsaet bij Eimerik

                                    8-2-1643 gelost door Henrick Anthonis Francissen met zijn moeder.

72v      16-3-1626       Antonis sn wijlen Michiel Andriessen verkoopt Andriessen zijn broer zijn ¼ van de schuur mette plaetschen waar die schuur op staat a/d Rul, 1. Marij weduwe Anthonis Michiels (Schaften)

            18-3-1626       Frans Jan Naeten sn X Lijskens verkoopt Arijken, weduwe Frans vanden Hoeve een cijns van 7-10-0 uit huis, hof en angelag, 1 vaetsaet onder de parochie van Geldrop in de heerlijkheid van HL …

                                    27-2-1631 gecasseerd

73          7-3-1626       Lucia en Arijke drs. wijlen Peter Coppen dragen op Peteren Jan Coppen sn een cijns van 3 gl./jaar, destijds beloofd bij Jannen Jan Aertssn t.b.v. Peteren Jacop Theeus sn, uit de Aleitenbeemd Ginderover.

           17-3-1626 Peter Jan Coppen draagt deze cijns op Aerden Gerits onze medeschepen


73v      26-3-1626       Aert Everts van Someren verkoopt Willemen Aert Thijs tot Sterksel het Hulsbroeksken buiten Venderdijk.

              1-4-1626       Arijken weduwe Lambert Peter Creinen ziet af van tocht met Philipssen Janssen, haar tegenwooordige man, op groese de Vorste Streep tbv Goijarden, haar zoon en Peteren, ook haar zoon, bij voornoemde Lambert verwekt. …..

              1-4-1626       Wouter Peters als Verover verkoopt Antheunissen Tielens, Aerden Wouters en Hendrick Adriaen Maes, Heilig Geestmeesters van Leende een cijns van 9-7½-0 op een akker van 6½ vaetsaet te Boshoven.

              1-4-1626       Willem Michiel Gobbels vernadert een stukske land dat Jan Jacops van Velthoven gekocht had van Jannen Jan Claus en Jacop van Velthoven, uit naam van Jannen zijn sn is de naarderman geweken.

74v        3-4-1626       Jenneken weduwe mr. Willem (Lenarts) van Bilsen doet afstand van tocht t.b.v.

oud 72v                         haar 2 dochters. Daarna verkopen Jan Jan Snijders en Andries Frans Zwuesten, per 18-3 jl. mombers over de 2 onmondige ke van Willem van Bilsen en Jenneken Jan Snijders ... aan Willem zoon wijlen Jan Peter Claus.

75          3-4-1626       Jenneke Claes van Erp, weduwe Hendrick Aerdt Deelen, met Jan Aerdt Deelen en Jan Jan Sauwen haar zwagers en mombers, verkoopt krachtens testament een stuk land in de Hennekensakker achter de kerk van Heeze naast Jan Mathijs Deelen aan Gielis Aerdt Delen

              3-4-1626       Hendrick Jan Haegen leent de Boschakker, 2 vaetsaet, aan Jan zijn zoon. Zijn zoon stemt toe om de akker voor 50 gl. te laten wegen in boedelscheiding

75v        8-4-1626       Jacop sn wijlen Jacops Peter Vreijssen en Maeijken zijn moeder verkopen samen Antonissen Jan Box een cijns van 6 gl. uit een huis, schuur, hof en aangelag bij de kerk van Leende.

76          8-4-1626       Anthonis Jan Box verkoopt Antonissen zoon wijlen Antonis Martens een halve akker achter de kerk van Heeze.

                                    4-1-’27 Antonis Martens heeft Antonissen dit stuk land wederom overgedragen

              8-4-1626       Anthonis Jan Box vernadert een akker die Anthonis zoon wijlen Anthonis Martens heeft gekocht van Goijarden van Velthoven d.d. 17-11-1625.

76v      20-4-1626       Pauwels Philipssen, weduwer Marijkens krachtens conde d.d. 28-5 en 18-11-1626 met verklaring van de schepenen van de buitenparochie van Geldrop, verkoopt Marijken, dr. Lauwreijs van Alphen, weduwe Jans van Hoove een cijns van 12 gl. uit een gelag, als huis, hof en aangelag tot Huls.

                                    Pauwels Jan Joosten heeft deze rente gelost

            20-4-1626       Willem Anthonis Wouters verkoopt Willemen (Aart) Thijs, meijer tot Sterksel een stukske groesen in de Hulsbroeken buiten Venderdijk.

            22-4-1626       Jan Peter Hoirs had verkocht Wouteren Jan Wouters, Jochimmen Philips en Lemmen Willem Boelen, kerkmeesters van Heeze ter betaling van missen in de kerk van Heeze 9-3-0/jaar uit onderpand a/d Ven d.d. 1-3-1564, te lossen met 160 gl.

Reijm sn Jan Peter Hoirs in plaats van aflossing draagt over Henricken Lamberts, Jacoppen van Velthoven en Jan Willem Snoeijen, kerkmeesters van Heeze, een hofstad en aangelag, nl. de hypotheek van die rente, 2 vaetsaet a/d Ven…


77v      22-4-1626       Peter Hendrick Roubosch mangelt met Gerarden Goort Vesters een beemd in de Elsen tegen het Klein Goor a/d Rul

            23-4-1626       Corstiaen Cornelis Corstens verkoopt Joannes Gerardi, drossard van HL een cijns van 5-10-0/jaar uit de dijkbeemd te Strabrecht, te lossen met 100 gl. Met deze penningen heeft Corstiaen een rente gelost van 7 gl./jaar op 100 gl. d.d. 20-3-1582 t.b.v Marten Pompen.

                                    22-11-1663 Frans Pompen erkent namens de Heilig Geestmrs van Leende als eigenaar van deze lening dat Jan Corstens hem heeft gelost

78          2-5-1626       Tielman Cornelis Martens verkoopt Jannen zijn zoon akker de Woutert te Creijl

              4-5-1626       Joost Goort Joosten verkoopt een cijns van 4 gl./jaat aan Antonissen Jan Box uit de Binnenakker, 1 vaetsaet te Strabrecht

                                    11-11-1636 gelost aan Thonis Box

78v        4-5-1626       Henrick Jan Geners verkoopt Jan Claessen van Sommeren een huisje met aangelag en toebehoren a/d Voort

              4-5-1626       Jan Claessen van Sommeren X Jennekens Jan Tielkens dr. verkoopt Marijen weduwe Jan Sijnen met de ke een cijns van 12 gl. uit huis, schuur en aangelag en een akker daarbij aan de Voortsstraat.

                                    7-5-1627 gelost aan Marij Jan Sijnen

79          6-5-1626       1.   Anthonis Janssen van Someren zn

                                    2.   Hendrick den ouden en

4.      Dirck, ook Jans v Someren zonen

5.      mede uit procuratie van Hendrick den jongen en

6.      Marijke hun zuster d.d. 23-4-1626

                                    verkopen Marijken Lauwreijs van Alphen dr. weduwe Jans van den Hoove met haar ke een cijns van 12 gl. uit akker de Breijenbos 1½ vaetsaat, parochie van Geldrop, heerlijkheid van HL, …..

79v        7-5-1626       Margriet weduwe Antonis Thijs Roeffs, Weijnen Smets dr, ziet af van tocht t.b.v. haar zoon op een huiske met hof

Weijn Smeets als grootvader … verkopen een huiske a/d Molen aan Andries Frans Zwuesten.

80          7-5-1626       Andries Frans Zwuesten verkoopt … Weinen Smeets en Hendrik Lemmens als mombers van het onmondige kind een cijns van 3 gl …..

                                    19-1-1653 Matthijs zn wijlen Anthonis Thijs Roeffs verwekt bij Margriet Weijnen bekent dat Jan Hendrick Lemmens aan hem heeft gelost.

80v      22-5-1626       Willem zn wijlen Lamberts Verhagen verkoopt Antonissen Jan Box een cijns van 5 gl./jaar uit een stuk groesen a/d Rul …

85        13-10-1626     Jan sn wijlen Jacop Mathijssen wonend te Sinte Michiels Gestel namens zijn moeder verkoopt Gerarden Adriaen Bitters

-      een rente van 6 gl./jaar, eertijds geloofd door Jacoppen Thijssen meester Jans soen t.b.v. Hillegonden weduwe Wouter Joosten uit een groese in de Elsen te Heeze, volgens de principale brief d.d. 19-1-1569 van Willem Snoeijen aan Lijntgen weduwe Jacop Mathijssen.

85v                              -     zijn portie van een beemd a/d Ven

             14-10-1626    Reijm Jan Hoirs verkoopt Abraham Ariaenssen (de Laure) een stuk land a/d Brede eik te Heeze.

86         22-10-1626    Gerart sn wijlen Jan Tielkens verkoopt

-      Lucassen Gerarts Francissen beemdgroese de Scherpdonck tot Eimerick.

-      Goijarden, zijn broer, een akker in de Nijnehoeve

-      idem zijn 3e deel van ecker, bij hen gelijke kinderen van Jan Severs gekocht

86v       29-10-1626    Jan zn wijlen Herman Mathijssen (Hermans) verkoopt Michielen Goijart Arijens (vV) zijn zwager al zijn goed geërfd van zijn ouders

             9-11-1626      Jan Hermans, wonend in Eindhoven, als gemachtigde van Joachim Andriessen X Jenneken Gielis en Philips Aleijander getrout hebbende Adriana Gielis, kinderen van za: Gielis Uuijmans uit procuratie d.d. 4-11-1626 te Haarlem, maakt Jacop Willem Pancras machtig in 2/4

87v      14-11-1626     Peter Jan Deelen, man van Jenneke Mathijs Daems (Engelen) ruilt erfgoed

oud 85v                       met Jan Mathijs Daems zijn zwager

1.   Jan Mathijs Daems krijgt een akker te Ovelwegen, zoals die wordt afgepaald

2.   Peter Jan Delen krijgt een akker te Ovelwegen, zoals die wordt afgepaald

            16-11-1626     Adriaen Thielmans, hoefsmid wonende tot Berlecum, achtergelaten wedr van Marijken, ziet af van tocht t.b.v. zijn kinderen. Daarna verkopen

1.   dezelfde Adriaen Tielmans, die op 1-6-1626 in Utrecht drie porties van zijn kinderen: Aelken, Marijken en Wouteren heeft gekocht

2.   Aert Peters, man van Heijlken, dr. van Adriaen Tielmans

3.   mede namens Tielmans Adriaens, hun zoon resp. zwager

de helft van een stuk land bij Strabrecht aan Delissen Jan Thijs

88v      18-11-1626     Anthonis Joosten Michiels X Marijken dr wijlen HenrickVreijssen verkoopt Joannes Gerardi, drossard van HL een erfje te Creijl.

             9-12-1626      Jacop Gerarts de Laet verkoopt Marijen weduwe Jan Sijnen met de ke een cijns van 6-5-0 uit de Lochtman 1 vaetsaet ….

                                    Gelost

89         9-12-1626      Delis Corsten Delis zn en Aert Anthonis Aerts als mombers over de 5 onmondige ke wijlen Servaes Jan Servaessen en Toniskens zijn vrouw krachtens conde van Geldrop d.d. 12-3-1625 verkopen ten hoogste

-          Adriaenen Joost Adriaens zn een akker in de Eindakers tussen Hout en de Meel, parochie van Geldrop, heerlijkheid HL

-           ….

90        9-12-1626       Aerdt Melchiors en Andries Frans Zwuesten mangelen ….

90v      17-12-1626     Jan T v Can vestigt een cijns van 3 gl. als beneficie op het O.L.V. ter Nood altaar in kerk van Heeze op zijn huis, tuin etc. a/d Meulenstraat in Heeze

91                                Frans verDonschot, pastoor van Heeze ontvangt van Lucia (Verover) wede Jan Truijen uit Leende 32 gl. voor de fundatie van wijlen Hr Tielman Jan Tielkens. De Heer pastoor heeft dit geldt besteed omde pastorie te timmeren waar hij in woont. Daarom belooft de heer pastoor …..

91v      29-12-1626     Luitgen wede wijlen Delis Goijaerts ziet af van tocht op het kindsdeel van Goijarden hun zoon.

                                    Goijart Delis verkoopt zijn broer en zrs, nl. Nicolaes, Dielisken, Margriet, Evert Jan Everts en Peter Willem Daems X vrouwen zijn kindsdeel.

92        31-12-1626     Henrick zn wijlen Anthonis Cuijpers verkoopt Adamen zijn broer 1/7 van zijn erfgoed.     


Anno XVIc sevenentwintig

 

93          2-1-1627       Goijart Jan Tielkens zn verkoopt Wouteren Martens vande Biesen een cijns 13-5-0 uit groese de Horst bij Eimerik ….

                                               19-11-1653 Elken Jan Sijnen vrouw Jan Wouters Verbiesen mits de zwakheid van haar man verklaart Merije Goort Jan Tielkens deze rente heeft gelost

93v        4-1-1627       Marten zoon wijlen Jans Verbraecken verkoopt een stuk land onder Kreijel aan

oud 91v                       Joannes Gerardi, drossart van HLZ

              4-1-1627       Mathijs Coensen, onze medeschepen verkoopt en stuk land in de Laarstukken onder Creijel aan Joannes Gerardi, drossart van HLZ

94        11-1-1627       Jenneke (J P Vesters), weduwe Mathijs Aerdt Delen doet afstand van vruchtgebruik op al het goed dat zij tijdens hun huwelijk verkregen hebben ten gunste van Jan Mathijssen, zoon van Anna Delis Zweers.

                                    Jan Mathijssen bevestigt de verkoop die hij op 22-1-1626 aan Jenneke heeft gedaan.

94v      12-1-1627       Delis Jan Thijs verkoopt Luitgen wede Peter Aerdts ter tochte en de ke die Reijmen Adriaens verwekt heeft bij Marijken Peter Aerts dr ter erfelijkheid een cijns van 30 st. eertijds gevest door Adriaen Henricx verVlaessen t.b.v. Michielen Willem Ghenen uit de Gielensbeemd a/d Rul d.d. 20-4-1545.

95        18-1-1627       Jacop Jan Pompen, Henrick Arien Maes en Henrick Willem Maes, H.geestmrs van Leende …

96        20-1-1627       Dirck zn wijlen Henrick Arijens, 24 jaar ( *1602), verkoopt Jannen Jacops alias Guijens een hofstad met akkerland en aangelag a/d Bossche te Heeze

 

 


Schuldbekentenissen:

                                                                        Å 1624

 

97      13-1-1624         Jan en Anthonis, gebroederen, zoonen wylen Jacop Dirck Schooffs, hen bevyndende grotelyck gegraveert by den vonnisse by schepenen der dinghbancke van Heese en Leende op 11-1 lestleeden ten voordeel van den heere drossaert alhier en tot hennen achterdeel geweesen, appelleren van den selven vonnisse, gelovende deselve appellatie binnen behoirlycken tyde te verheffen nae der bancken recht van Heeze en Leende, en te brengen voor wethauderen van Shartogenbossche

           1-2-1624          Anthonis, gearresteerd t.b.v. Raes Francissen en Marij zijn dochter, stelt Hanricken Jan Everts zoon als borg, die belooft als schuldenaar principaal terecht te staan.

         19-2-1624          Hanrick Marcelis van Oirschot belooft Anthonissen Jan Box 53-1½-0

97v   19-2-1624          Willem Matheeus Thijs stelt te beurd om te verhuren de Bull, gekomen van Goijarden Bull en consorten, dat hij Willem heeft geëvinceerd door faulte van voldoening van 15 vaten rogge in een meerderen brief. Hij mijnt het zelf voor 0-32-0 en proceskosten.

            1-3-1624         Anthonis Ruth Coolen belooft Gerarden Anthonis Wouters (Rouwen)zoon 17 rijksdaalders of Patecons.

98        2-3-1624         Schepenen hebben tvv Anthonissen Jan Box en Jannen Loeffen Ariens, man van Marijen Jan Box dr. 4 opgaande eikenstruiken gevisiteerd aan het huis van Jannen Anthonis Box, waaraf Thonis en Jan Loeffen pretendeerden eigenaar te wezen, en Jan Box hun vader alleen tochtenaar. Welke struiken nog stonden oft uiter aarden aarden gegraven zijnde  4 jonge eikebomen, die de schepen hebben gevonden liggende op de Bull bij Willem Thijs ….

98v       6-3-1624        Lambert Servaes Wouters ontvangt als lening van Jan Dircks 5 dobbel Albertijnen, 2 enkel dukaten.

                                    Dezelfde Lambert belooft Jacoppen Gerit Bax, zijn zwager de voorschr. gelofte en nog 35 gl., die Jacop hem heeft geleend; samen 72 gl.

99         7-3-1624        Margriet Marten Hensen dr. ontvangt van Jacoppen (G Bax) haar zwager 20 gl., waarvoor Margriet Jacoppen in handen stelt ½ vaetsaet van de Hoogenecker.

                                    Hanrick Roubosch (bgmr. 1623/24) zet te beurde een ketel van Margrieten weduwe Jan Geraerts wegens dorpslasten

99v       8-3-1624        Willem Snoeijen doet contradictie tegen het vonnis dat Hanrick Roubosch op 15-3-1623 op Willem Snoeijen had verwonnen.

           13-3-1624        Jan Ieuwen Bloijssen zn vanwege zijn moeder stelt te beurde

-      om te verhuren een opgewonnen erf in de Meel van Marcelissen Jan Ceelen door faulte van betaling van een rente van 3½ gl. Aert Melchiors mijnt het voor 2 gl. en vat bier

100                              -     schaarhout op de wal voorschreven geëvinceerd pand, om af te houwen. Gemijnd door Jan Ieuwen Bloijssen voor 3-10-0.

           20-3-1624        Mathijs Coensen onze medeschepen conctitueert mr Jan Loijen, residerende binnen Helmond om alle schulden te vervolgen die Mathijs is eisende te Helmond.

           14-4-1624        Maijken vrouw van Nicolaes Puts, wonende binnen Loven, daar moeder af was Lijntgen Stappers, constitueert mr. Jannen Mannars om te vervolgen …. te Leende …

100v    29-4-1624       Henrick Goort Roubosch, borgemr. te Heeze stelt .. te beurde 3 vaten rogge staande onder Joppen Jansen als bruiker van Marijken Jan Eijmberts goederen

oud 98v 29-4-1624       Thomas Jansen (Fockers), Willem Jacop Deelen (X Marie Goort Willems) en Joost Goort Willems beloven elk 28 gl. aan Jan Jan Schepers te betalen.

           14-5-1624        Delis Joost Ghijsen in vrunte sittende voor de voldoening van ’t slot van zijn rekening tegen de gemeente als borgemeester gedaan (1620), bedragende 12 of 13 gl. verklaart dat hij zijn hefboek groter of hoger heeft goed gedaan, verzoekt daarom aan de schepenen en burgemeesters van Heeze & Leende …….

                                    18-5-1624 ontvangen door Willem Snoeijen (president schepen) …

101      17-5-1624       Gerart Adriaen Bitters, Jan Willem Snoeijen, Jan Jacops (de Snijder) en Joost Zweers (burgemeesters van Heeze) lenen 190 gl. van Reijm Adriaens van Tongelre.

101v     17-5-1624      Gerart Adriaen Bitters, Jan Willem Snoeijen, Jan Jacops (de Snijder) en Joost Zweers, borgemeesters, vrijwaren elkaar voor Reijmen Adriaens

            21-5-1624       Joost Jan Goossens tot Ovelwegen designeert de schepenen een houtwas of schaarhout tussen 2 groesvelden dat wordt betwist tussen Peteren Hanrick Zwuesten en hemzelf …..

102      19-6-1624       Amandt Dircks (Hermans) krachtens evictie met zijn schepenbrief van 3-15-0/jaar geobtineerd voor een jaar. ….. Sijmon Wijnen heeft gemijnd voor 8-15-0.

                                    Idem stelt te beurde om te verhuren een stuk groesen. Gemijnd door Sijmon Wijnen voor 2-5-0.

            26-6-1624       Marten Anthonis Engelen en Jan Joppen (Damen), vernaderd hebbend zekere goederen die Willem Lamberts (Verhagen) door koop verkregen had tegen Ghijsberden Anthonis Goijens en Anna diens zuster. Wegens weigering de koopsom te ontvangen, deze geconsigneert onder schepenen, te weten Marten: 4 Spaanse dukaten, 2 Hartogskronen, 4¼ kruisdaalders, 2 zilveren Philipsdaalders en Jan Joppen: 4 halve Jacobus, 2 dobbel Spaanse pistoletten, 1 Luikerdaalder en 11 sts. Paeijment.

102v     26-6-1624      Willem Hanrick Lamberts (Verhagen) sn verklaart zich zeer gegraveerd inzake bovenstaande en verzoekt dag van recht.

               3-7-1624      Michiel Anthonis Michiels (Schaften) belooft Jannen Rijkalts die Smet 53-4-0

                                    4-3-’27 Marij weduwe Jan Rijckalts heeft gelofte overgegeven here schoonmoeder

               6-7-1624      Hans Wijns van Dessel, destijds (1623) borgemeester van de straat a/d Bossche stelt te beurde een melkkoe van Gerarden Goijarts Vesters, krachtens zijn hefboek. Gemijnd door de vorster voor 15 gl. en schade van recht.

103       12-7-1624      Ghijsbert Antonis Goijens (1617) en Goort Jacobs (1608/09, nu kerkmr.), destijds borgemeesters, verkopen een koeketel van Marij Goort Heesborchs voor 3½ gl. en proceskosten.

              7-8-1624       Jan Peters sn v Gastel en Willem Ghijsberts, kapemeesters tot Riel …..

103v      8-8-1624       Joes Gerardi, drossaard en rentmr van HL heeft een melkkoe geëxecuteerd van Servaes Jan Servaesen wonend tot Geldrop ….

            11-9-1624       Marijken weduwe wijlen Lambert Jaspers met Herman Willems en Gerart Jacop Delis, de mombers van haar en haar kinderen, belooft Dircken Mathijsen 53-5-0

104      1-10-1624       1.    Antonis Willem Engelen sn,

2.    Willem sn wijlen Peters Willem Engelen,

3.    Marten Anthonis (Engelen) en Andries Peter Leenen, mombers van Jenneken, innocente dochter des voorschr. Peters

4.    Hanrick Hanrick Barthels met Wouteren van Velthoven X Marije Henrick Barthels dochter, verwekt bij Lijntgen Willem Engelen dr.

5.    Nicolaes Ballincx X Margrieten, dr. wijlen Dirck Neelen, verwekt bij Dimpna Willem Engelen dr.

erfgenamen van Jacops Willem Engelen,

constitueren Jacoppen Jan Pompen en Lauwreijssen Herberts (de schoonvader van Willem Peter Engelen) wonende tot Leende om te eisen van Jan Andriessen de 500 gl. die Jacop Engelen bij zijn testament zijn erfgenamen gemaakt had.

            3-10-1624       Marten zn wijlen Zweer Adriaen Sweers belooft Willemen Michiel Gobbels sn te restitueren 112½ gl.

104v     3-10-1624      Hanrick Lamberts, Jacop van Velthoven, kerkmeesters tot Heeze stellen te beurde om te verhuren huis, hof en aangelag van Henricken Bouwen, door hen geëvinceerd door faulte van betaling van een rente van 3½ gl. De kerk huurt het voor 10½ gl.

            16-10-1624     mr. Guiliam van Dijck, licentiaet, krachtens procuratie van Cornelis Adriaens sn van Leende voor schout en schepenen van de stad Ameijde d.d. 27-5-1624, ratificeert de renuntiatie van tocht op ergoederen in Leende van Cornelis Adriaens

105       30-10-1624    Dingen weduwe wijlen Jacop Gielis (=Dielis) wonend tot Leende constitueert Hanricken Joost Goossens ook wonende tot Leende om overal haar schulden op te eisen.

            15-11-1624     Peter Coolen genaamd Toeboeckent X Cornelia dr Dick Hanricx van Boxtel, verwekt bij Neelken Hermans van Littoijen, constitueert Dircken Hanricx van Boxtel om te aanvaarden een half huis en schuur binnen st Martendijck, te verkopen etc.

105v     20-11-1624    Andries Janssen die Smet als Truijen verklaar dat hij erfgronden huurt te Leende van Cornelisken Adriaens dr. …

106       28-11-1624    De heer drossaard protesteert ten huize van Arndt Melchiors dat de nieuw gedaagde borgemeesters niet zijn verschenen. Alleen Jan Joost Willems, Anthonis Aerdtss testeren. De andere gedaagden krijgen tot morgen 2 uur de tijd, op boete van 30 sts.


106v     29-11-1624    Jan Joosten Willems sn, Anthonis Aerdtssn, Jan Jan Sauwen, Jan Janssen Verbraecken, Jan Veraa, Willem Michiel Gobbels hebben eed gedaan als borgemeesters voor het toekomend halfjaar.

              5-12-1624     Willem Jan van Lieshout, Joost Jan Bitters, Aert Peter Cocx, Handrick Goortss, wonend tot Leende; Anthonis Hanrick Geutis wonend tot Marheeze; Anthonis Jan Zijnen, Goijaert van Velthoven wonend tot Heeze, constitueren Willem van den Broecke, wonend tot Eindoven en Hanrick Goossens, wonend tot Leende om  namens hun te vervolgen de paarden die hun afhandig gemaakt zijn op 3-12 lestleden, onder het gebod van mogende heeren Staaten van Hollant; dieselve paarden te mogen rantsoneren of anderszins met recht te vervolgen.

 

107     16-1-1625        Jan Hanssen, vorster van Heeze op bevel van Joes Gerardi, drossaard, stelt te beurde een zwartbonte koe van Meeussen Box voor achterstaande cijns .. en schoot bij Aerden Goossens, schutter, over de schapen van Meeus. Gemijnd voor 3 gl. en proceskosten door Jan Hanssen.

           27-1-1625        Dirck Goort Willems X Margrieten stelt Jannen Rijckalts die Smet in handen d helft van de Pueijenakker voor 17 gl. om te mogen gebruiken totdat Jan de 17 gl. restitueert.

107v    29-1-1625       Jan Geldens alias Schepers belooft 25½ gl. aan Cornelissen en Dirken, zonen

oud 105v                       van Corsten Corstens

                                    11-11-1641 door Jan Geldens voldaan aan Cornelis Corstens

            31-1-1625       Lenart Aert Maes ontvangt 50 gl. van Jan Rijckalts die Smet. Jan mag een driesgroesen Ginderover gebruiken zolang de 50 gl. niet is afgelost

                                    4-12-1625 door Lenart afgelost aan Peter Jan Gerits

108        1-2-1625       Hanrick Peters van Breeij belooft als bakker 20 gl. aan Adamen Aert Wespen

              1-2-1625       Goijart Jan Tielkens belooft 159-7½-0  aan Marijken weduwe Jan Nicasius Dircks

                                    7-5-1627 gelost aan Marij Jan Sijnen

            19-2-1625       Hanrick Peter Deelen belooft over een jaar 26-11-1 te betalen Jan Ghijsberts, die Hoeijmaecker

                                               27-2-1626 gequeten bij Henricken Peter Delen

108v     26-2-1625      Jacop van Heeze, Jan Verstappen en Reijm van Vee, kerkmrs. van Leende stellen te beurde …

             27-2-1625      Jaecxken Loeffen Loeffs dr. met haar vader krachtens vonnis van heren Schepenen van HL d.d. 12-2-’25 stelt te beurde een koe en 3 ooijen met lammeren van Sijmon Wijnen. Jan (Gevens/Hanssen) de Vorster mijnt ze voor 5-8-0 en de kosten van de dag. Jan de vorster geeft de koop over den voirschr. Jaexken voirschr. op de 3e dag.

109        28-2-1625     De drossaard stelt dag van recht Delissen Jan Thijs tegen ’t vonnis van verstek bij de advokaten verwonnen van Roeloff Aertss.

                3-3-1625     Marten Hans van Dessel belooft Hanssen Aert Bax 53-1½-0.

                3-3-1625     Willem Jan Jutten renonceert de woorden die uit haastigheid Dircken Joosten. Niet wetende te zeggen van denselven Dircken dan ere, deugde en vroomheid.


109v        6-3-1625     Joost zoon wijlen Zweer Zweers belooft Hanricken Hanrick Bouwen zoon 53 gl. een stater herkomende van erfgoed

                                    voldaan 31-1-‘27

              20-3-1625     Mathijs Lauwreijssen obtinent van vonnis tegen Mechtelt weduwe Goort Lauwreijssen krachtens vonnis van 12-3 jl. De veroordeelde compareert niet.

110        24-3-1625     Jan Joosten, Anthonis Aerdtssen, Jan Jan Souwen, Jan Verbraecken, Willem Michiel Gobbels en Jan Janssen Veraa, tegenwoordige borgemrs. verklaren dat ze de zware lasten van contibutie niet kunnen betalen. Zij beloven elkaar te dekken ….

110v       3-4-1625      Jan Joosten, Anthonis Aerdtssen, Jan Jan Souwen, Jan Verbraecken, Willem Michiel Gobbels en Jan Janssen Veraa, tegenwoordige borgemrs. van Heeze geloven Margrieten weduwe Jan Gerart Willems (de Jong) 212 gl. als vereicte schuld.

111       14-4-1625      Frans Verdonschot, pastoor van Heeze verhuurt een stuk driegroesen, door hem geëvinceert doordat een betaling van 9-3-0/jaar niet gedaan is bij vonnis d.d. 9-4 jl., en houdt het zelf.

111v                            Machtelt weduwe Goort Lauwreijssen neemt dag van recht tegen het vonnis en de executie van 12-3 jl.

             23-4-1625      Goijart Mattheus heeft met Marijken, zijn laatste overleden vrouw, een bed gemaakt dat hij zijn leven lang zal mogen gebruiken. Na zijn dood krijgt Jan, een wettige zoon van Marijke het bed. ….

             10-5-1625      Lambert Servaes Wouters belooft Mechtelt Delis Cuijpers dr. 25-17-0 als schuld.

                                    8-12-1638 Libbeke weduwe Lambert Servaessen lost de 25 gl. aan Jan Tielen Peters (Tielens) ……………………………

112       10-5-1625      Jacop Jan Wuicken en Jan Hanrick Tielens beloven samen Mechtelden voorschr. 35 gl.

                                    31-2-’27 gelost met …

             10-5-1625      Tielman Peter Tielens belooft Mechtelden Delis Cuijpers dr. 200 gl. als schuld

                                               25-2-’30 gelost ………

             12-5-1625      Reijm Adriaens (v Tongelre) namens Luijtgen weduwe Handrick Peter Martens stelt te beurde door faulte van betalinge een brief van 3 gl./jaar …..

                                    Peeter Peeter Swuesten krachtens procuratie van Joost Jorien van Gtteustens en Evertgen Matthijs van Gevueke wegen, dochter…

112v     16-5-1625      van borgemeesterschap verlaten Antonis Aertssn, Jan Jan Sauwen, Jan Verbraecken, Willem Michiel Gobbels, Jan Veraa en Jan Joosten ….

113       22-5-1625      Luenis Janssn vander Capellen stelt te beurde krachtens vonnis d.d. 29-1-’25 veerscalf van Sijmon Wijnen, en heeft het gemijnd voor 3-3-0

             22-5-1625      Antonis Aerdtssn, borgemr. verkoopt een bussel gurs (?) van Marij in’t Mechelen vanwege dorpslasten. Gemijnd bij Jan Hanssen voor 20 sts.

113v      2-6-1625       Heer Frans Verdonschot, pastoor, stelt te beurde om voor een jaar te verhuren een stuk groesen van Jan Loefen Ariens, bij gebrek aan betaling van een rente van 34 sts. en vonnis d.d. 28-5-’25. Gemijnd door Jan de Vorster (Hanssen).

              2-6-1625       Jacop van Heeze, als gemachtigd van Hanricken van Heeze stelt te beurde om te verhuren de Coelecker van Hanricken sLaets en de Start van Henricken Bouwen wegens gebrek aan betaling van een rente van 3 gl./jaar. Gemijnd door Jacop van Heeze voor 3 gl.

114        6-6-1625       Jan Willem Snoeijen, voortijds (1624/25) borgemr. van Heeze verklaart bereid te zijn te betalen zijn contingent in de schulden die hij met zijn verutten van dorpswege schuldig is. ……

114v    17-6-1625       Jan Peters sn van Gastel en Willem Ghijbert Willems als capelmrs. tot Riel onder de prochie van Geldrop stellen te beurde om te verhuren …..

                                    ………

115      25-6-1625       Amandt Dircks (Matthijs Hermans) zet te beurde

-      een stuk erf van Thonis Box en Sijmon Wijnen, om te verhuren, door faulte van betaling van een rente 3-15-0. Het erf was 19-6-’24 verhuurd. Hij mijnt het voor 8 gl.

-      een stuk groesen van Sijmon Wijnen. Hij mijnt het voor 30 sts.

             25-6-1625      Peter Handrick Roubos zn belooft Willemen Michiel Gobbels 106-5-0

                                    3-2-1661 Geerit en Gielen, s voorschr Willem Gielis bekennen dat Peter Hendrick Roubos aan hen heeft gelost

115v    30-6-1625       Jan Hanrick Peters (Martens) belooft Reijmen Adriaens van Tongelre 53 gl.

                                    Weijndel weduwe Reijm Adriaens bekent van deze belofte te zijn voldaan door Franssen Jan Henrick Peters.

            30-6-1625       Marten Hanrick Gheenen zn belooft Reijmen voorschr. 48-10-0

              7-7-1625       Thonis zn wijlen Michiel Andriessen stelt Reijms Adriaens van Tongelre ter hand als zijn goederen aan de Rul die zijn moeder hem heeft overgegeven, totdat Anthonis hem de 7 dubbele pistoletten heeft gerestitueert, die Anthonis huiden van hem ontvangt

                                    Arien Michiel Driessen heeft aan Reijmen voldaan.

116        ……              Adriaen Corstiaens, wonend tot Achel, weduwer Catelijn dochter Hendrick Dircks, verklaart dat Hendrick Dircks of zijn domestieken hem hebben vervoirdert zonder zijn consent of medeweten om zijn kist in de kerk van Leende te openen en daar 4 stukken lijnwaad uit te halen en andere meubelen hem competerende, deraf dat hij prostesteert. Gelijk de voirschr. Hendrik hem ook heeft vervoirdert op haden daar Peter Clevers, vorster van Leende, hemzelven comparant afgebod te doen op perd van zeker koren bij de comparant gekocht en bezaaid gelegen in de Speel onder Leende

                                    De dag is gesteld op 8-8-1625

116v   20-8-1625        Aert Joost Aerdtss belooft Aerden Willem Thijs van Sterksel 26-11-0

                                               voldaan

           25-8-1625        Marij weduwe Wouters van Velthoven met Hanricken haar broer als momber stelt te beurde  om te verhuren een huis met aangelag en andere panden, toebehorende Sijmon Wijnen, door haar geëvinceert door faulte van een betaling van 6 gl./jaar. En heeft het gemijnd voor 8 gl.

117     28-8-1625        de heer Drossaart appelleert tegen het vonnis dat op 20-8 jl. in zijn nadeel en ten voordele van Handrick Dircks.

             3-9-1625        Jenneken weduwe Adriaen Anthonis met Anthonissen en Adriaenen, haar zonen, ontvangt van Jenneken, weduwe Willem Jan Daems 48 gl. als huur van de …elsdries voor 3 jaar.

117v   26-9-1625        mr. Joachim van Aelst, schout van Mierlo, wonende tot Leende stelt zich borg voor Sr Adam Anthonis vander Bomen als rentmr. van Onze lieve vrouw van Aken voor de proceskosten van …..


118     22-10-1625      Jan Joosten Willens en Jan Veraa, destijds (1624/25) borgemrs. van Heeze zijn samen met hun medeborgemrs. schuldig aan Dircken van den Broeck of aan Corsten Corstens in Dircks name 100 gl., waarvoor zij elke dag de remtmrs. van de Raad van Brabant verwachten. Om dit te verhoeden hebben zij altijd hun contingent willen betalen, maar hun medeborgemrs. blijven in gebreke ….

            22-10-1625     Willem Thijs, Willem van Brug, Joost Bernarts, Reijm Adriaens, Peter Jan Gerits en Willem Hensen, borgemrs. tot Heeze (1625) beloven Antonis van Essch, molder tot Heeze 102 gl.

118v    28-11-1625     mr. Frans Verdonschot, pastoor van Heeze verklaart hij ten verzoeke van Matthijs Coensen, Hendrik Lemmens en Jacop van Velthoven, executeurs van Heer Tielmans (Jan Tielkens) fundatie, de mis heeft opgedragen en andere goddelijke werken heeft gedaan op st Jan Baptist (24-6) jl. en zal dat met st Jan volgend jaar ook doen. De executeurs beloven hem daarvoor 36 gl.

           15-12-1625      Peter Antonis Wouters zal Jannen Roubosch (kreupel) zijn zwager onderhouden in kost en drank, in linnen en wollen kleren, voor 3 jaar op dezelfde manier als hij bij zijn ouders ondergebracht is geweest. Hiervoor krijgt Peter de opbrengsten van alle goederen van Jan.

119     15-12-1625      Aerdt Melchiors op bevel van jr: Godart van Lanckvelt, stelt te beurde een stuk land van Henricken Bouwen dat Godart heeft geëvinceert voor achterstel van hoeffkenscijns. Jan die vorster heeft het gemijnd voor 38 sts.

           29-12-1625      Marijken, weduwe Jan Nicasius Dircks constitueert mr. Georgio Pallan procureur in de Raad van Brabant postuleren om te defauden (?) de procedure bij schepenen, borgemrs. en regeerderen van Heeze als impetranten van opene brieven vandaag zelf geïntenteert ad lites in ample forme met clausule van substitutie.

119v    31-12-1625     Jan Nicolaessen (v Someren), man van Jennekens belooft Gerarden Jan Tielkens zijn  zwager 100 gl.

 


                                                                                    1626

 

             4-1-1626        Aerdt Adam Wespen heeft van Goijart van Velthoven een beemdgroes en een stuk land gekocht, beiden in Heeze a/d Ven. Om dit te voldoen belooft Aerdt Adams aan Goijarden dat hij aan Matheus inde Kettel binnen Den Bossche een rente van 16-4-0 zal lossen inclusief een achterstel van 3 jaar.

119v    15-1-1626       Aert Mathijs Maes ziet af van tocht op het Coppengelag tbv Lenarden zijn zoon en Goossen Jan Hendricks, zijn zwager. Lenart belooft Aerden Maes, zijn vader 6½ gl./jaar en Gossen belooft 30 sts./jaar.

120      16-1-1626       Hanrick zn wijlen Lambert Willem Boelen leent

-      van Peteren verVervlaessen 75 gl. tegen 5 gl.

-      van de ke Anthonis Cuijpers 50 gl. tegen 3 gl.

-      van de ke wijlen Gerart Michiels (v Exel) X Marij (Jan Delen) 42 gl. tegen 1½ gl.

120v    19-1-1626       Jan Hanssen die vorster neemt dag tegen het afgebod dat Hendrik Lemmens cum suis, kerkmeesters, doen p een brief van 4 gl./jaar. De dag wordt geaccordeerd op 19-1-1626

                                    Aerdt Melchiors (secr.) volgens schijven van Godart van Lanckvelt stelt te beurde om te verhuren een stuk land dat Godart heeft geëvinceert voor achterstel van hoeffkenscijns, toebehorende Henricken Peter die Backer. Jan die vorster mijnt het voor 25 sts.18-2-‘26

121     17-1-1626        De eerzame Gerart Joachim Bernarts als deurwaarder van de koninklijke Raad van Brabant, krachtens brief van de RvB d.d. 25-9-1625. ten verzoek van Peter van Plaschie cum suis impetranten, legt beslag op alle goederen van Martinus Verbraecken tot Leende, die Roeloff verBraecken, zijn vader heeft achtergelaten, voor 113-12-0. Hij verbiedt drossaart en schepenen van HL om die geoderen te vervreemden voordat alle partijen gecontenteerd zijn.

                                    Voorschr. deurwaarder verklaart dat hij op 16-1 verboth heeft gedaan aan Anneken, weduwe Roelants Verbraecken om dezelfde goederen te vervreemden.


119v    28-1-1626       Peter Hendrik Roubosch en Goijart Henrik Roubos met Peteren Antonis

oud 121v                       Wouters hennen zwager, man van Libbeken erkennen 351 gl. schuld aan Jan hennen cruepelen broeder vanwege het sterfhuis van hun ouders Hendrick Goijart Roubosch en Lijntgen zijn vrouw. Zij zullen alle drie 7 gl. interest per jaar geven

122       3-2-1626        Gontgen van Kan, weduwe Hendrick Henrixs wonend te Heeze,

oud 120                         constitueert Willem Jacop Delen, ook wonend te Heeze, om in haar naam het erfdeel op te eisen van Philips Claessen (Coppen), gestorven tot Sprangen (/Capelle), dat haar toekomt vanwege Jenneke, haar dochter, 1e vrouw van Philips, en dat nu berust onder Jenneke Wijnen laatste weduwe van Philips.

             4-2-1626        Peter Anthonis Wouters belooft 76-10-0 Anteunissen Jan Bocx soen wegens schuld

                                    10-5-1627 gelost

122v     4-2-1626        Hendrick Hanssen krachtens schepenvonnis van 12-11-’25 executeert melkkoeien van Thonissen Dirck Aerts en stelt hem te beurde. Hij mijnt hem zelf voor 30 gl. en proceskosten.

           10-2-1626        Jan Jan Claus heeft Jannen Jacops van Velthoven vandaag een stukske akkerland verkocht tot Eimerik, en vrijwaart Jannen de koper van alle kosten bij  vernadering door de kinderen van Jan Claus.

123     18-2-1626        Willem Matheus Thijs, Willem Henricks van Brugh, Joost Jan Bernarts, Peter Jan Gerits en Willem Henssen, afgegaan borgemrs. van Heeze beloven Jan Henricks van Oirschot 100 gl. wegens een lening.

voldaan 31-1-‘27

           19-2-1626        mr. Frans Verdonschot, pastoor, Hendrik Lemmens, Jacop van Velthoven en Jan Willem Snoeijen, kerkmrs. van Heeze beloven Merijen, weduwe Jan Sijnen 53 gl.

123v   23-2-1626        Jan Ieuwen Bloijssen vanwege zijn moeder stelt te beurde om te verhuren een stuk groese en akkerland in de Meel van Marcelissen Jan Ceelen, geëvinceert bij zaliger Ieuwen Bloijssen door faulte van betaling van een rente van 3½ gl.

           23-2-1626        de heer Drossaart stelt dag van recht Peteren Wouter Thomas tegen het vonnis dat Peter Willem en Hendrick Lenarts op hem geëvinceert hebben.

           16-3-1626        Andries Michiel Driessen belooft Thonissen zijn broer 25 gl.

                                    voldaan ergo doorgeslagen


124     19-3-1626        Peter Dircks die Snijder tot Huls belooft Goijarden Jacop Meeus 127-10-0 wegens erfgoed.

                                    26-7-1632 bekent Goijart Jacobs ontvangen te hebben van Peter Dircks 27-10-0, zodat nog 100 gl. blijft openstaan

                                               16-4-1636 te niet

           17-4-1626        Andries Frans Swuesten belooft voor Jenneken Eijmbert Jan Eijmberts vrouw en Marijken Gerart Jacobs vrouw, als schuldenaar principaal te betalen Antonissen Jan Box 132-16-0.

19-5-’32 Anthonis Box ontvnagt van Eijmert Janssen 52-6-0. Blijft dus nog 80-10 over.

           22-4-1626        Goort Stoffels consigneert onder schepenen een viervout Itialaanse pisotolet en een dobbel van dezelfde slag, een dobbel Albertus, een goudgulden en 9 patecons, ter voldoening van een belofte bij Goijart Stoffels gedaan tbv Weijndelen (v Velthoven) weduwe Meeus Francissen, te minderen of te meerderen tot voldoeningen. Welke som wordt geweigerd te ontvangen mits die aliënatie tussen die weduwe mette mombers haarder kinderen

                                    2e ..dag ’26 Willem Snoeijen en Coensen hebben deze specien uitgerijkt aan Dircken van Velthoven en Lucas Francissen.

124v    23-4-1626       Marijken weduwe Hendrick Jan Wouters met Hendricxken haar dochter verzoekt dat Willem van Vaerle en Jan Joost Goortssn eed zullen. Zij hebben eed gedaan bij promisse voor een jaar.

           28-4-1626        Wouter Cocx heeft uit mijn (Aart Mechiors) handen het zetboek gelicht, bij hem c.s. gehad op 28-4-’26. 29-4 wederom gebracht

           30-4-1626        Joost Cornelis Dircks (borgemeester) heeft krachtens zijn hefboek gericht aan een scaperaen, een sitteke, tafel, een trog, een koeketel en aan een moespot van Anna (Peter Rouwen) weduwe Goort Willems (Haijgen). Gemijnd voor 11 gl. en proceskosten.

                                    Hendrick van Heeze als evicteur van de Startbeemd, behorende Henrick Bouwen en van de Coolakker, behorende Henricken Slaets, stelt die panden te beurde om te verhuren, en mijnt ze zelf voor 4 gl. en proceskosten.

125       7-5-1626        Anthonis Adriaen Wijtphens, man van Jennekens, daar moeder af was Agnees Lauwreijs Boermans dorchter, verkoopt Henricken Bouwen een stuk land bij Creijl, hem aanbestorven door aflijvigheid van Heijlken Vreijs Boermans dr.

125v    12-5-1626       Antonis Franssen, Wouter Cocx, Philips Goort Jacops, Gerart Goijens, Adriaen (Michiels) Driessen en Hendrick (Goedelen) Verbeeck zijn verlaten van hun borgemeesterschap onder conditie dat zij beloven te betalen die 6 maanden contributie tot heden vervallen, idem te (s’Hertogen)Bossche al hetgeen ……

           18-5-1626        Adam Matthijs Engelen, eed gedaan tot Heeze a/d kerk

126     13-5-1626        De drossard dagvaardt Geertruij, weduwe Joost Adriaen Jaspers tegen de vernadering van een stuk groesen door Sander Hanricks.

           18-5-1626        De drossard dagvaardt Jannen Naeten tegen het vonnis dat Geertruij weduwe Joost Adriaen Jaspers op haar verhuurcedule had geobtineerd.

           20-5-1626        Hendrick Dircks Verbeeck, Anthonis Franssen en Gerart Henrick Gobbbels, afgegane borgemeesters beloven Margrieten weduwe Jan Gerit Willems (de Jongh) 132 gl.


126v   22-5-1626        de schepenen van Heeze krachtens vonnis van 6-5 jl. doen vergaderen Michiel Anthonis Michiels (Schaften) enerzijds en Marijke weduwe Hendrick Jan Wouters met Willem van Vaerle en Jan Joost Goijkens (= Goortss), haar mombers anderzijds, om hun geschillen te schikken …

127     19-6-1626        Nicolaes Mathijs Hermans zn belooft Marijen weduwe Jan Zijnen 265 gl.

127v    22-6-1626       Jan die vorster verklaart dat hij op 19-6 jl. met de drossaard redenen gehad hebbend van de vernadering bij Cornelis Handrick Dircks tegen de voorschr. drosssaard. …..

           22-6-1626        Anthonis Joost Michiels belooft Aelken, weduwe Peters van Strijp, wonende tot Hamont, 950 gl. (!)

                                    10-8-1627 voldaan Aelken Wouter Everts dr. met Jannen haar zoon.

128                              Hendrick en Peter, zonen wijlen Hendrick Goort Roubosch met Libbeken, hun zuster in absentie van Peteren haar man en mede namens Jannen hun broer, constitueren Goorden hun broer, die zij ook sterk maken voor Jannen hun broer die onnozel is etc. om hun rente van 8 gl./jaar op de ingeseten van Heeze te verkopen.

          ut supra             Amandt Dircks (Hermans) stelt te beurde om te verhuren 2 stukken erf, d’een Antonis Box en d’ander Sijmon Wijnen, bij hem geëvinceert door faulte van een betaling eender rente van 3-15-0/jaar. Gemijnd door Amandt Dircks

128v                            idem een stuk groesen, ook toebehorende Sijmon Wijnen. Sijmon Wijnen mijnt dit voor 2-7-0/jaar.

          26-8-1626         Peter Hanrick Roubosch (borgemeester in 1622) stelt te beurde om te verkopen een koeketel toebehorende Aerken Goedelen met Wouter haar broer voor t’achterheid van beden. Gemijnd door Jan die vorster voor 3 gl. en proceskosten.

          19-9-1626         Adriaen Michiel Andriessen belooft Andriessen, zijn broer 29 gl. en aan Anthonissen hun broer 25 gl. d.d. 16-5 jl.

                                    voldaan

                                    De drossaard stelt dag van recht Eerken, weduwe Jan van Someren tegen het vonnis dat Pauwels Thijs tegen haar heeft geobtineerd.

           11-10-1626      Mechteld, weduwe Goort Lauwreijssen bevindt zich gegraveerd bij het vonnis dat op 7-10 jl. is gewezen t.g.v. Mathijs Lauwreijssen en gaat in beroep te ‘sHertogenbosch.

          12-10-1626       Marten Truijen van Nederweert, gearresteerd t.b.v. Lambert Ruth Coolen, heeft eed gedaan en gezworen wederom te komen en terecht te staan.

129v   17-10-1626      Sijmen Jan Aerdts alias Wijnen belooft Servaessen Henrick Schepers 29 gl.

                                               voldaan.

           22-10-1626      Adam Mathijs Engelen belooft Peteren, zn wijlen Anthonis Dircks 21 Patecons

                                               25-4-1629 voldaan aan Peteren voorschr.

                                    Jenneken (Geldens), weduwe Willem Bluesen, heeft dag verzocht tegen het vonnis (van) 20-10-1626 dat Reijm Thijs tegen haar heeft geobtineert. Hetgeen haar wordt vergund.


130     27-11-1626      Delis Jan Thijs belooft Tielmannen Adriaens zoon van Berlecom over een jaar, of wanneer Tielman mondig is geworden, 20 gl.

           23-11-1626      Joes Gerardi, drossaard en rentmr. van HL zal verkopen een schaarheg staande rondsom de sigge gekomen van de oude Willem Vervlaessen en zijn erfgenamen in de Hulsbroecken vanwege de Herencijns tot 15 sts./jaar

130v   3-11-1626        dezelfde drossaard en rentmr. zet een mestkoe van de wede Hendrik Gobbels voor vele jaren verachterde cijns, gekomen van meester Wouter van Tuernout of zijn moeder, en waarvan de voirschr. wede de Jenneken van Tuernout akker als onderpand bezit. Gemijnd door de vorster voor 10 gl.

131    23-11-1626       Joost Cornelis Dirks, Henrick Lambers, Jan Michiel Deelen, Adam Mathijssen, Gielis Aerdt Deelen, afgaande borgmers. tot Heeze beloven 6 maanden contributie af te doen tot Huesden/ alle renten en een halve pacht, evenals al het andere wat in hu tijd is gevallen, met de eventuele achterstallige betaling aan de drossaard van Craenendonck, ieder voor zijn straat

131v  23-12-1626       1.  Jan zoon van wijlen Anthonis Franschen van Kan

oud 129v                              2.   Jan Michiel Delen, zijn zwager

2.   Gontgen, dochter wijlen Franssen van Kan

3.   Jenneke,      ,,          ,,

4.   de kinderen wijlen Jan Fransen tot Boeckel

                                    verclaeren dat ellicke staeck tot 5 staecken toe als erffgenaemen van Franssen van Kan ende Gertruijt sijn vrouw heeft ontvangen 63-10-5 van de vercochte gronden. 50 gl. blijft onbedeeld die sij in bewaernisse hebben gelaten voor enige calengien ofte andere pretensien die noch mochten comen op de voorschr. vercochte goederen.

 

132    11-1-1627          Jenneken (Geldens), weduwe Willem Bluesen, met Henrick haar oudste zoon, met consent en bijwesen van Jannen Geldens, haar broer, en Jannen Veraa, de momber van haar en haar kinderen, ontvangt als belening van Nicolaessen Matthijs Hermans 20 gl., waarvoor dezelve Nicolaessen Mathijs Hermans haar aangelag a/d kapel zal mogen gebruiken, totdat zij die 20 gl. restitueert.

          25-2-1627         Mathijs Lauwreijssen levert een acte onder schepenen tegen Mechtelt weduwe Goort Lauwreijssen en deselve gevuecht bij de stucken van het laatste jaargeding.


losse blaadjes

28-8-1625        De heer Drossaert alhier appelleert reformatie van alsulcken vonnisse als tot zijnen achterdeel bij hooftberinge op de 22e augusti ’25 lestleden gegeven …

 

                        Memorie voor Adam Willem Booms

                        Henricxken ende Geertruijt kijnderen wijlen Adriaen Bax vercocht den kijnderen van Hanrick Leenen van date de 24e octobris 1594

voor (Reijm) Hoirs en Driessen (P Swuesten), uuijtgemackt bij Arndt Melchiors

 

22-12-1632      Memorie voor Jan die Vorster (= Hanssen)

                        te gedagen Cornelis ende Anthonis Adam Jan Daems

                        item te so, meren metter acte van versteck Henricken Bouwen

                        item Jenneken weduwe Willem Daems wete te doen metten …. van versteck dat Aert Melchiors mette begg.. procuratie sal voorts gaan