fHLZR 1624 (1610-1611)

 

 

Losse acten

 

na 32                           Casijn van Dooren

ick versoeck aan … …  dat gij mijn brief aansl metten eersten gelieft te sturen aan de secretaris van Heeze en gelieve ….. volle laest om gekaessert te worden, en ik beken voldaan te zijn van monieur Emetsl, dit doende mij zal vriendschap geschieden

Anneke van Hooff

 

na 44     3-2-1611       Clara weduwe wijlen Aerdt Jansz Michiels en Goijart Handrick sLaets X Catharina dochter Claerkens voirschr. verwekt bij Aerden Jan Michiels voirschr. verkopen Handrick Wouters (Snoeijen) onze medeschepen een stukske groesen op de Bulders in Heeze          

 

na 58    27-10-1611    Geraert Peter Miminszn als gemachtigd voor Lambrecht Wouterszn …

 

na 74      4-1-1611      Gerart Berckanans als gemachtigd van Maaijken Ghijsbrechts dochter en Mathijs Engels haar man ….

 

f 77       7-10-1596      Jan Philips (Jochems), 65 jaar, ziek en Elisabeth zijn zuster, 63 jaar, gezond, verklaren onder ede 25 jaar geleden (~1571) verkocht te hebben, Jan voor hemzelf en Elizabeth met Geridt Oerlemans en Jan van Lierop als man(bars?), Delissen Martens een stuk groesen tot Strijp a/d Dijk ….

 


  2          Prothocol van Heeze van den jaire ons Heeren duijsentseshondert ende thien

 

Reijm Jan Hoirs

Jan Vesters

Jan vande Hoeffve       is t’sijnen versueck verlaten den 6 juli 1611

Jan Pompen

Willem Snoeijen

Peter Driessen

Mathijs Coensen

             schepenen

 

  3         7-2-1610        Jan Ghijsbert (de Hoeijmaker) had gekocht van Peteren Jacops (Delen?) een half gelag, geheten het Boermans gelag volgens de transportbrief. Deselve Jan Ghijsbrechts had voorschr. aangelag gemangeld op een half stuk akkerland genaamd de Bulder, met Michiel Jan Gobbels, waarvan tussen hen geen veste is gepasseerd. Dezelve Jan Ghijsbrechts verklaart nu dat hij tegens Willem Snoeijen, onze medeschepen, bij zetting tussen hun gedaan, is veraccordeerd in vuegen volgende, te weten dat Jan Ghijsbrechts heeft vertegen op de voorschr. halve Bulder, tbv Willem Snoeijen voorschr., stellende hem in zijn plaats.

  3v        2-1-1610       Adriaen Lamberts verkoopt Hanricken zijn broer al het goed dat hem van vader en moeder is aangekomen in de prochie van Heeze.

  4          7-1-1610       Willem Cornelis Martens sn verkoopt Jacoppen Frans Schooffs een stuk heide en zigge a/d Rull.

              7-1-1610       Lambert Servaes Wouters verkoopt Goijarden Lambert Heijmans zn de helft van een stuk land en dries daaraan gelegen, dat hij had gekocht van Adriaen Goijardts Everts sn met zijn consorten in de prochie van Heeze over Eimerikkerdijk.

              7-1-1610       Mathijs Coensen onze medeschepen krachtens procuratie hem verleend bij Dielis Adriaen Stijnen voor notaris der stad Antwerpen d.d. 12-9-1609 draagt over Jan Joosten (Willems) groese het Santgen over Eimerikkerdijk.

  4v      11-1-1610       Arndt Ghijsen weduwer Elsken Jans van Sontvelt dr. draagt op Jannen zijn zoon die hij bij dezelve Elsken heeft verwekt alle erfgoed dat hij in tocht heeft bezeten omtrent Houdt, behoudens dat Aerdt in tocht zal mogen erf die Bleeck.

  5        12-1-1610       Dingen weduwe Servaes Jans sn van Someren doet afstand van haar tocht tbv Goijarden haar zoon voor zijn kindsdeel.

                                    Goijaert Servaessen verkoopt Jasperen zijn broer en Antonissen zijn zwager, man van Aleijten Servaes Jans sn van Someren dr. zijn kindsdeel.

            12-1-1610       Peter Anthonis Lobben krachtens testament bij Peter en Margriet zijn vrouw op langstlevende gemaakt voor pastoor en getuigen van Leende d.d. 16-4-1608 Anthonis Peter Lobben zoon, oud meer dan 24 jaar, voor hemzelf en mede voor 2 broers verkopen Marijken, weduwe wijlen Jan Dircks 3/7 deel min 6 roeijen in de Hollersbeemd a/d Voirt te Heeze.

  5v      12-1-1610       Jacop Adriaen Andriessen zoon approbeert de opdracht die Adriaan zoon wijlen Andriessen zoon Michiel Raessen heeft gedaan tbv Michiel zijn broer van huis en goed als hem aangekomen was van zijn vader d.d. 4-12-1591


  6        18-1-1610       Antonis Michiel Jacobs (Schaften) zn mangelt met Adriaan Gerard Bitters, Ariaen Gerarts en Jannen Nicasius Dircx zn als Heilig Geestmrs. van Heeze

-  De Heilige geest krijgt een erfcijns van 2-5-0 die Jan Roeffs eertijds had verkocht Marijken Hanrick Willem Jan Willem Swers dr. uit groesen de Keij tot Hout d.d. 29-1-1574.

-  Anthonis krijgt …

  6v      18-1-1610       Anthonis Michiel Jacobs (Schaften) verkoopt groesen de Buijs Ginderover aan Willemen Snoeien onze medeschepen, 1. Heijl weduwe Andries Jan Delen

            21-1-1610       Heer Dirck van den Seijlberg, pater des convents van Marijenschoot te Ommel verkoopt krachtens procuratie van zuster Maijke Janssen Mateisse, zuster Jenneke Lucas, zuster Jenneke Hanricks en zuster Leijntje Lauwerijssen d.d. 12-1-1610:

-   de Ovelsbeemd aan de A te Eijmerik aan Andries Peter Zwuesten, belendend
    Jan Delen

  7                                -   beemdgroes de Corte Weerd aan Jan Jan Deelen

           28-1-1610        Heijlken Wouter Nijssen dochter met Gerarden, Jannen ende Wouteren haar mondige zonen die zij verwekt heeft bij Hanricken Gerarts de Mesmaker, mede namen hun broer Wouter die 22 jaar is (*1587) verkopen een stuk land a/d Bossche aan Willemen Hanrick Lemmens.

  7v     28-1-1610        Dezelfde verkopers voor een helft en Willem Delis Zweers zoon voor de ander helft als man van Marij Willem Nijssen dr. verkopen Ghijsberden Anthonis Goijens een stuk land a/d Heezerbossche.

           28-1-1610        Willem Snoeijen onze medeschepen verkoopt Jannen Ghijsbrechts een akker over Eimerikkerdijk.

  8         4-2-1610        Jacop Hanrick Claus heeft een aantal jaren geleden gemangeld met Jan Dominicus Daems zn.

                                    Toen kreeg Jacop ….

             4-2-1610        Jan Hanrick Amants man van Henricxken dr. wijlen Jan Bastiaens, bij denselven en Anna Goossens verwekt ter eenre

en Jacop Hanrick Claus X Mechtelt en Jenneken Hanrick Claus dr. bij denselven Anna Goossens voornoemd in haar 2e huwelijk verwekt.

mede namen Sijmon, hun zwager, man van Marije, hun zuster, ter andere zijde,

verklaren dat zij in voorgaande jaren met elkaar hebben gescheiden en gedeeld alle goederen van hun ouders.

  8v                              Jan Amants houdt ….

Jacop Hanricks (Claus) met Jenneken (H Claus) voirschr. en Sijmon hun zwager houdt het huis met aangelag


  9         4-2-1610        Gerart Adams X Libbeken verkoopt Herman Mathijs Hermans sn groese de Sijenbeemd a/d Ven.

            4-2-1610         Herman Mathys Hermansz als man en momber Thoniskens, zynder huysvrouwe, heeft wittelyck en erffel. vercocht Goyarden Jan Houben, syn swager, een struck groesen, geheyten ‘het heijtvelt’, in die prochie van Heeze aen den Rul gelegen, tusschen erffenis deen syde Jan van Hove, dander zyde d’erffgenamen van Hans Beeckmans, deen eynde Hanricxken, weduwe Loeff Adriaens, metten kynderen, dander eynde Michiel Driessen kynderen, los en vrij, vuijtgenomen dorps commer, en heefter op vertegen en geloeft werschap           

             4-2-1610        Peter Hanricks van Zeelst verkoopt Gerarden Adams zijn zwager zijn 1/5 deel in de Dijkbeemd a/d Strijperdijk in Leende.

 9v                               Ieuwen Bkuijssen stelt te buerde om te verhuren een stuk groes en zaailand. 

           13-2-1610        Boedelscheiding van de goederen van wijlen Jan v Gestel X Marijntge

1.        Jan Peters als man van Heijlken
-  de schuur met het kleine huisje en 1/3 van de boomgaard …

2.        Jan Mathijssen (sMolders/Simons) als man van Neelken en Jan zn wijlen Jan zoon Jan v Gestel de Jongen samen krijgen
-  het woonhuis …

10       13-2-1610        Nadere deling tussen:

1.      Jan Mathijssen (sMolders) als man van Neelken dr Jan v Gestel

2.      Jan Jans v Gestel de jongen met Hanricken Marcelis zijn stiefvader als zijn momber

10v     17-2-1610        Anthonis Wouters verkoopt Anthonissen Willems de Molder zoon een half stuk groes en zaailand het Nieuwveld a/d Molen in Heeze, nog een half erf de Torenman, dat hij met recht van naarderschap heeft verkregen van Jannen Goijart Slaets.

           25-2-1610        1.  Cornelis verBijns X Aleijdt dr wijlen Philips Coolen, verwekt bij Marijen zijn vrouw

                                    2.   mede namens Jan Theus X Anna Philips Coolen dochter uit procuratie d.d. 18-2-1610 van ’s Gravenwesel

                                    verkoopt Jannen Philips Coolen hun broer 2 stuksken lands, nog …

11       27-2-1610        Jan Franssen van Tongelre X Margrieten verkoopt Hanricken Goijart Roubosch de portie die hem toebehoort in een halve aker, hem aangekomen van wijlen Frans Dirckx Verbeeck in de Voirtbraak te Heeze.

11v       3-3-1610        Lenart Looijen X Lijpken verkoopt de 3 kinderen achtergelaten bij Mathijssen Jan Peters zoon X Anneken een cijns van 7 gl./jaar uit een beemd onder de prochie van Geldrop te Huls ….

                                    5-9-1676 …..

             3-3-1610        Goijart Hanricx van Velthoven verkoopt Dircken Adriaens van Velthoven een cijns van 18 gl. uit de Langenbeemd a/d Ven …..

12         3-3-1610        Jan Anthonis van Gael draagt over Anthonissen Willems (de Molder) zijn zwager beemd de Gooren a/d Rul die hij met recht van naarderschap heeft verkregen van Hanricken Beeckmans.


12v       3-3-1610        Dirck Adriaens van Velthoven verkoopt Peteren Clevers een stukske land in de Steenekkerstiende tussen Leende en Heeze.

             4-3-1610        Hanrick Joost Goossens vekoopt Jannen Willem Bloijssen een half stuk groes en zaailand dat hij had gekocht van Wouteren van Genechten X vrouw in de Middeldromtiende te Leenderstrijp.

13         5-3-1610        Anthonis Willems die Molder verkoopt Jacoppen Frans Schooffs bemdgroes het Goor a/d Rul in Heeze.

             5-3-1610        Hanrick Hanrick Bouwen zoon verkoopt Anthonissen Willems groes de Geere in het Laerstuk bij Creijl te Heeze.

                                               2-11-1610 Anthonis Willems heeft voorschr. groese wederom overgegeven Hanricken Bouwen voorschr.

13v        7-3-1610       Anthonis Willemen de Molders zoon verkoopt een stuk land te Ovelwegen aan Jannen Jan Goessens (Cleijne).

            10-3-1610       De erfgenamen van wijlen Dircks van Sanderen

1.   Jan Aerdt Ghijsen (Dircx), man van Arijke

2.   Jan Jan Hanricks, man van Marijke

3.   Jan Geenen, man van Marij Jan Woijten

4.   Andries Jan Deelen, man van Aleijt (Thonis Coppen)

5.   met Lijntje, zijn schoonzus, dochteren Anthonis Coppens

verkopen huis met aanliggende hof, houtwassche en toebehoren aan de molen te Heeze, waar Dirck van Sanderen in gestorven aan

6.   Lenard Aerdt Maes.

14      10-3-1610          1.  Jooris Joordens als gemachtigde van Willem Geverts d.d. 16-6-1608 te
                                         Eindhoven

2.   Dirck Adriaens als gemachtigde van Aerdt Geverts wonende te Haarlem d.d. 16-6-1607 mede namens Willem Geverts en Aerdt Geverts

erkennen de verkoop door Jan Peters en de andere erfgenamen van Willem Peter Sulvers op 22-3-1608 in de parochie van Geldrop onder de heerlijkheid van HLZ (dus in Zesgehuchten).

           24-3-1610         Peter Delis Sijmons van Tuernaut verkoopt

-  de Pueijnakker a/d Rul aan Michielen Adriaenen Vervlaessen

15v                              -  zijn aandeel in de achtergelaten goederen van Heer Joosten (Verbraecken, + 1578) en Margriet zijn zuster, aan Andriessen Frans Zwuesten

            28-3-1610       Michiel Aerdt Deelen verkoopt zijn rechten op de erfenis van zijn vader en moeder en van zijn broer Peter de jongste te Heeze aan zijn broer Hanrick

16        31-3-1610       Andries Frans Zwuesten en Corsten Cornelis Corstens verkopen een akker a/d Rul aan Adriaenen Tielen Hanricks.

              2-4-1610       1.  Delis Zweers, wedr Dingen Willem Janssen, met Willem zijn zoon

2.   Jan Janssen voor hemzelf en voor

3.   zijn zusters, kleindochters van Lijntgen Willem Janss

4.   Goijart Jacops zoon van Jacop en Peterken Willem Jans

verkopen een rente van 2-10-0 die mr. Aerdt Lints had verkocht aan Denijs Caluwart Denijs, zoon van Anna Willem Janss op een huis met toebehoren in ‘t Pater Noster straatje te Antwerpen aan

5.   Hanricken Jacopss, zoon van Peterken Willem Janss

16v         3-4-1610      Jenneken, dochtere wijlen Jan (P) Vesters, nu weduwe wijlen Mathijs Aerdt Deelen, ende tevoeren weduwe wijlen Hanricken, met haere kijnderen mombers, die sij bij de voirschr. Hanricken ende Matthijssen verwekt heeft, verkoopt uit kracht van testament met Hanrick Bartels (Leenen) haar eerste man d.d. 12-2-1600 en uit kracht van testament met Mathijs Aerdt Delen d.d. 13-1-1610, en na verklaring van de buren dat verkopen beter is dan behouden, om zo de zware schuld die gemaakt is in’t optimmeren van het huis waar zij woont

-    een stukje groes de Horst te Eijmerik dat ver van haar huis ligt aan Frans Gerart Fransen (Cuijpers).

17v                              -    aan Peter Goijart Vesters een stukje groes in beemd de Rijt

18         4-4-1610        Jan Willem Bloyssen heeft erffel. vercocht Marijken, weduwe Jan Sauwen een stuck driesgroesen aen den Ven gelegen in den prochie van Heeze, tusschen erffenis deen zijde Nicasius die coster, dander zijde d’erffgen. Jan Eymberts, deen eynde die straet, dander eynde Joncker Jan van Gerwen, los en vrij, vuytgenomen  dorps commer, en heefter helmelinge op vertegen, gelovende werschap.

             9-4-1610        Lambert Jan Willems hief een rente van 6 gl. op de kinderen van Jan Anthonis (Willems), hem Lamberden toekomend van zijn patrimoniaal goed, blijkens deling tussen Jannen Anthonis hun vader en Mathijs Anthonis d.d. 9-9-1594. Lambert moet ook nog 25 eens van Mathijs Anthonis (Willems) en de kinderen Jan Anthonis samen, hem Lamberden aangekomen van Agnesen vrouw van Jan Beeckmans van haar patrimoniaal goed, zodat Lamberden kwam van de voorschr. rente van 100 gl. en 13 gl. des zijn hierin gesmolten 2 jaar rente. En daartegen kwam de kinderen het 1/8 deel van het goed dat hem Hans Beeckmans X vrouw achtergelaten hadden, te weten de helft de erfgenamen Hanssen voorschr., de andere helft de erfgenamen Neeskens, zijn vrouw blijkens acte van 24-6-1609 zodat

-          de kinderen daaraf kwam het ¼ deel van de voorschr. helft

-          en Lamberden voorschr. ¼ deel,

-          Mathijs Anthonis ¼ deel

-          en de kinderen van Peter Thijssen, van Arien Thijsen en van Thonis van Gael samen ¼ deel.

En zo Lambert het ¼ deel van de voorschr. kinderen had gekocht voor 78 gl. zo zijn voor ons comen Thijs Thonis en Thonis Jan Thonis zoon, hem sterk makende voor zijn broer en zuster en verkopen Lamberden Jan Willems hun 2/4 delen, elk ¼ deel voor 78 gl.

19v       9-4-1610        Lambert Jan Willems heeft erffel. vercocht Jannen, zynen wittigen zoene, die onnosel is, eenen jaerlycken en erffelycken chijns van 6 gld. siaers en dijen te heffen en te bueren in en vuijt huijs, hoff metten aengeloch in die prochie van Heeze tot Kreyel, gelegen tusschen erffenis die een zyde Jacop Schooffs, dander zyde dye gemeyn straet, deen eynde d’erffgenamen Hans Beeckmans, dander eynde Jenneken Stijnen, los en vrij, vuytgenomen sheeren chijns, voirts goet en weldogende sup se et sua, en Lambert voirsz. heeft dese rente vercocht in plaetsche van de rente, die aen hem is geloft by de kynderen van Jan Anthonis (Willems) oyck van 6 gld. ‘s jaers.

20       15-4-1610        Matthijs Coensen, onze medeschepen X Heijlken en Jan Jan Peters X Marijken drs. wijlen Adriaan Heezen mangelen met elkaar ….

20v     21-4-1610        Delis Joost Ghijsen zn en Willem Hermans die Snijder voor zijn kinderen, verwekt bij Heijlken Jan Boijens dr. zijn vrouw, delen met elkaar erf de Holenberg zo die palen zijn gestoken.

           21-4-1610        Aert Loomans X Jenneken Peter Driessen dr. vernadert het land dat Hanrick Jan Wouters in zijn leven had gekocht van de kinderen van Jan Rutten te Ovelwegen. Jenneke weduwe Hanrick Jan Wouters erkent dit.


21       19-7-1610        Ghijsbert Anthonis Goijens verkoopt Nicasius Adriaens Verhoeven een groes a/d Ven in Heeze.

           25-8-1610        Matthijs Coensen als gemachtigd van Hans Stoffels Dingens uit procuratie d.d. 12-9-1609 te Antwerpen verkoopt Gielis Adriaen Stijnen een stukske erf van 1 vaetsaet a/d Molen te Heeze.

22       12-5-1610        Jacop Dirck Schooffs heeft erffel. vercocht Jan Janssen Veraa een stuck landts, geheijten ‘die nieu hoeve’, in de prochie van Heeze gelegen, tusschen erffenis deen zyde des copers, dander zijde Lijsken, weduwe Tielman Symons, mette kynderen, deen eynde Eymbert Hanrick Eymbertsz, dander eijnde Dirck Mathijs Hermans, los en vrij, vuytgen. dorps commer etc. venditor resignant soe hy tselve in coope vercregen heeft van Jan van Gael kynderen. 

           19-5-1610        Jan Jan Schepers met Griet zijn zuster met Joosten Bax en Mathijs Reijnders
 hun mombers delen met elkaar een woonhuis, klein huisje hof aangelag  daartoe behorende tot Strabrecht …

23       16-6-1610         Anthonis Willem Smolders verkoopt land te Creijl aan Jan Anthonis van Gael

           16-6-1610        Peter Aerdt Delen verkoopt zijn kindsdeel in het erfgoed van zijn vader, moeder en zijn broer Peter te Heeze aan Hanrick zijn broer

23v     21-6-1610        Marijken dr. wijlen Aerdt Marten Vaes verkoopt

-   Adriaen Aerdts van Duijsel de halve grote beemd a/d Rul.

                                    -   Joost Goijaert Joosten zn de Wollensekker tussen Rul en Kreijel

     en het Eeussel op dezelfde plaats.

24                                -   Hanricken Hanrick Bouwen zoon de Coolekker te Kreijel

                                    -   Jannen Jansen Veraa de Nieuhoeve bij Kreijel.

            3-7-1610         Hanrick Peter verHeijenbraecken zoon verwekt bij Libbeken Hanrick Sijmons dr. verkoopt Matthijs Adriaens verVlaessen, zijn neef, het erfgoed dat hem is aangekomen van Libbeken, zijn moeder, en ook van Ida, zijn zuster.

24v       5-7-1610        Jan Ghijsbrechts verkoopt Aerden Gerarts land de Staphoeve Ginderover.

           13-7-1610        Abraham Zedrart, tegenwoordig X Catharina Dirck Michiels dr., voortijds weduwe Bernart Hetsema in ’t bijwezen van Jannen haar zoon erkennen de verkoop van het huis, hof en aangelag door Michiel Dirck Michiels aan Peteren Kessels.

25         3-8-1610        Henrixken weduwe Hanrick Aerts ziet af van tocht tbv haar kinderen, verwekt bij dezelfde Henrick. Gerardt Handricks met Henrixken zijn moeder krachtens procuratie van Peter Hendrick en Jan Hendricx, mitsgaders Adriaen Mortelmans X Catalina Hendricks verkopen Hanricken Hanrick Bouwen  het ¼ deel van de goederen die Willem Aerdts sn alias Geenen in zijn leven heeft bezeten, hem aangekomen door aflijvichheid van Marten Aardts Geenen zn, als huis, hof etc. te Heeze.

25v     18-8-1610        Peter Peters van Someren, verkoopt met consent van Engel zijn vrouw de Rietbeemd aan Willemen Thomas Hanricks zn, IJda en Thomasken, zijn zusters verwekt bij Jenneken zijn (= van Thomas?) vrouw.


26       25-8-1610        Jan Reijnders alias Vaessen met Jannen zijn zoon, ende Dirck Hanricks van Boxtel, sijn zwager als man van Marijke zijn huisvrouw, hebben erffelijk verkocht Hanricxken, weduwe Loeff Adriaens met haar kinderen en Anthonis Udemans die molder een jaerlicxe rente van 3 gl. op de Boontijt te Heeze, 3 lopen saet, belendend Jan Goijart Faessen, sijnde hiermede gecasseert alsulcke rente van een mud rogge uit hetzelfde onderpand, waarvan de constitutiebrief verloren was.

Alzoe Peter Deelen in zijnen leven, ende nae hem Delis sijn soen schuldig waren te gelden een malder rogge ‘s jaers in een brief van een mud uit de Boontijt, waarvan de constitutiebrief verloren is zoals Delis verklaart, alsoe dat d’erffgenamen wijlen Jan Vaessen in plaats van deselve mud rogge hebben vercocht een rente van 3 gl./jaar tot behoef van Anthonis Udemans en Henrixke, weduwe Loeff Adriaen. Soe is nu voir ons gestaan Delis Peter Delen ende heeft geloeft aan Dirck Handrick van Boxtel en Jan Jan Reijnders (Vaessen), zijn zwager, dat hij jaarlijks 30 sts zal betalen aan Henricxke, weduwe Loeff Arijaens, dat Dirck en Jan zijn zwager en hun nakomelingen er voor eeuwig van gevrijwaard zijn, op al zijn patrimoniaal goed, te weten een vaaetsaet beemdgroes, de Laeck, naast de gelijke kinderen wijlen Peter Deelen.

27        25-8-1610       Dielis Adriaens alias Stijnen verkoopt:
-   het bempken Ginderover aan Willemen Jan Claus

                                    -   land het Schuermanneke Ginderover aan Goijarden Heijmans

                                    -   erf aan die Molen.aan Lenarden Janss.

27v      30-8-1610       Jan Reijnders alias Vaessen weduwer Libbekens en Jan Jan Reijnders zoon met Dirck van Boxtel X Marijkens, bij dezelfde Jan en Libbeken verwekt, delen de goederen die Jan bezit ter tochte.

-       Jan Reijnders krijgt de uitkamer aan het woonhuis met de schiir en het half gelag ….

-       Jan Jan Vaessen en Dirk van Boxtel samen krijgen het woonhuis ….

28        23-9-1610       Joost Aerdt Wespen en Jan Bertens (v Nuenen) X Marijkens met Jenneken hun zuster, daar moeder af was Lijntgen Aerdt Wespen verkopen Lenarden Janssen een huis, hof en aangelag a/d Ven.

28v      23-9-1610       Joost Aerdt Wespen verkoopt:

-       Adamen zijn broer akker ’t Heijtveld onder Heeze

-       Jannen Berten (v Nuenen) zijn neef zijn deel in akker ’t Tarpshof en zijn portie in erf Ginderbeneden in de Doncken.

            23-9-1610       Jenneken Jan Bax dr. verkoopt met haar momber Jannen Bertens (v Nuenen), haar zwager, de portie in de akkerdries en haar portie in de Donck Ginderbeneden die haar van haar ouders zijn aangekomen.

29        27-9-1610       Willem Peters X Marijken Hanrick Zanders erkent de verkoop die Jan Hanrick Zanders in zijn leven had gedaan aan Libbeken weduwe Jan die Snijder van een stuk groesen te Kreijel.


29v      27-9-1610       Willem Peters wonend binnen Delft belooft Tielmannen Hanrick de Cuijper dat hij nimmermeer zal zoeken op een erf dat mr. Goijart Zanders als momber van Marijken voorschr. en Jannen Hanrick Zanders kijnder verkocht Hanricken Tielen de Cuijper. Welk stuk erf is betimmerd met een schuur tot Kreijel waar Tielman voorschr. woont.

            2-10-1610       Jenneken weduwe Adriaen Anthonis vertijgt op het 1/7 deel van de goederen die zij met Adriaenen za: haar man heeft bezeten t.b.v. Marten haar zoon verwekt bij voorschr. Adriaen.

                                    Dezelve Marten verkoopt Claessen, Anthonissen en Adriaenen zijn broers het kindsdeel van alles wat hem van zijn vader is aangekomen, of na aflijvigheid van zijn moeder zal aankomen.

30         6-10-1610      1.    Jan Jan Petersz,

1.      Joost Bernarts als man en momber [van]  Henricxkens, zynder huysvr., Jan Peters dochter

2.       Meeus Anthonis Zweers zoon en

3.      Claerken Thonis Zweers dochter met haeren momber

hebben wittel. en erffel. vercocht

4.      Anthonissen Gerart Willemsz (de Jongh), heure mede erffgen. wylen Willem Peter Zweers,

ellick van hen een vijfste gedeeltr van een stuck lants, genampt ‘den Joordens acker’, in die prochie van Heeze tot Strabrecht gelegen, tusschen erffenis deen zyde Andries Zwuesten, dander zyde Corsten Corstens met meer anderen, deen eynde die gemeyn straet, dander den capelput, los en vrij, vuytgenomen dorps [commer] en aen de kercke van Heeze siaers 5 st. min een oirt en met sulcken wech als met recht daerover syn gaende.

30v       2-10-1610       Lijsken weduwe Marten Denen met Jan Vaessen haar man ziet af van haar tocht op huis, hof en aangelag met een akker daaraan gelegen aan ’t Hollants straatge in Heeze t.b.v. Dircken en Damel met Peteren (Hanricks) haar zwager X Martijntgen, haar kinderen verwekt bij Marten Denen.

             9-10-1610      Hanrick Goort Nijs ziet af een stukske groese op de Bulders dat hij voortijds verkocht heeft Adriaenen Gerarts t.b.v. Adriaenen voorschr.

31         11-10-1610    Dirck Marten Denen zoon mede namens Damelen zijn broer uit procuratie d.d. 23-4-1610 uit Haarlem verkoopt Peteren Hanricks zijn zwager hun 2 delen een huis met hof en aangelag met een akker daaraan gelegen.

             11-10-1610    IJsbrant Goijaerts namens Hanrick zijn broer en de kinderen wijlen Jans Verbraecken delen met elkaar de navolgende goederen

-       IJsbrant krijgt een akker op de Euvels

-      

31v       12-10-1610    IJsbrant voorschr. verkoopt Marten, Jannen en Joosten kinderen wijlen Jans Verbraecken X Heijlken 2 stukken erfs aan malkanderen gelegen in de Ovels, genaamd het Groot Eeussel en het Klein Veltge.

32         22-10-1610    Handrick, Peter en Adriaen zonen wijlen Jan Daems daar moeder af was Hanrixken Jan Happen dr. verkopen Jannen Gerart Willems (de Jongh) zn. de jonge de rechten die zij hebben in groese de Streep met de Gartshoof tot Eimerik.


32v       13-10-1610    Peter Hanricks en Lijsken zijn zuster mede namen Jannen hun broer, Jan Willems zn van Eijndoven en Ida weduwe Hanrick Sous verkopen Servaessen Jacop Faessen de Geer in de Rulse ekker, die hrn is aangekomen van Dirxken Vaessen.

             21-10-1610    Hanrick Jan Wouters en Michiel Thonis Michiels (Schaften) mangelen met elkaar.

-      Michiel krijgt het ¼ deel van een huis waar Gerardt Wouter Tielens zn in woonde tot Strabercht

-      Hanrick Jan krijgt het 1/7 deel in beemdgroes de Sprenger over Strabechter dijk.

33         17-11-1610    Hanrik Wouter Corstens namens Marijke zijn dochter verkoopt de ¼ portie in huis, hof en aangelag te Strabrecht, die Marijke is aangekomen van zaliger Gerard Wouter Tielens, aan Michiel Thonis Michiels zijn zwager.

                                    22-4-1619 Jan Joost Goikens man Marijkens Hanrick Wouter Corstens dr. erkent deze koop.

33v       23-10-1610    Jan Ghijsbrechts verkoopt de Hoogenakker over Eijmerikerdijk aan Hanricken Hanrick Hensen zn.

             2-11-1610      Alzoe Andries Jan Delen in zijnen leven als man van Heijlke zijn vrouw had vercocht Peteren Jooris van Oerle zijn zwager een huis, hof met aengelach dertoe behorende, zoe zij tegens malcanderen gedeijlt ende omgeloet hadden, en die penningen eensdeels betaald voor Andries voirschr. aen Dingen Hensen op rekening van den huis en erffve dat Andries gekocht had van Dingen Hensen voirschr. en de rest aan Heijlke, weduwe van Andries voirschr. Soe dieselve verklaarde, dewelck Peter Celen en Aerdt Lomans ook verklaarden denselven koop geschiedt te zijn, en dat van denselven coop noch geen veste is geschiet, soe is voir ons comen de voirschr. Heijlke, met huere ende huere kynder gekozen mombers, en heeft overgedragen aan Peter Jooris voirschr. en de kinderen bij denselven Peter en Jenneke, zijn 1e vrouw, ‘t voirschr. huis, hof aangelag en toebehoren te Ovelwegen, daar Jan Vos en Agnees hun ouders in gestorven zijn, ende hem Andries was aangedeeld.

34         3-11-1610      Dielis Aerdt Joordens verkoopt een stuk land bij de kapel van st Job aan Adam Aerdt Wespen.

34v       3-11-1610      Henrick Lemmens verkoopt Goijard Jan Delen een stukje akkerland aan de Molen, omtrent 3 copsaet, genaamd Copken Gijsels akkertje

            12-11-1610     erfruil:

                                    Anthonis Willem Smolders krijgt beemdgroes de Houw bij Hout

                                    Wouter Janssen van Gastel krijgt beemdgroes de Start a/d Rul

35        15-11-1610     Arijken weduwe Jacop Box ziet af van tocht t.b.v. Mathijs Joosten haar zwager (schoonzoon), man van Aleijt dochter van Jacop Box en Arijken voorschr.

                                    Matthijs verkoopt 2 vaetsaet land bij Strabrecht aan Hanricken Cornelis Dircks zoon

35v      17-11-1610     Jenneken weduwe Peter Anthonis Dircks en Adriaen Adriaens zn van Velthoven X Peterken dr. wijlen Peters en Jennekens voorschr. verkopen Roeffen Goorts en Jannen Joosten (Sleeuwen) als mombers van de kinderen wijlen Mathijs Jan Peters X Anneken tbv dezelve kinderen een stuk land te Houdt.

36        17-11-1610     Anthonis Willems die Molder en Jan Joosten Sleeuwen zoon mangelen met elkaar:

-      Jan Joosten krijgt een stuk groese bij Hout

-      Anthonis krijgt een cijns van 6 gl. # die Hanrick Lemmen Claus met Jannen Goossens zijn zwager verkocht had met Peteren zijns zwager Peteren Peters zoon uit een huis, hof en aangelag daaraan gelegen te Huls en de Cortenecker tezelver plaatse volgens de brief d.d. 22-1-1573

7-2-1612 De opdrachtbrief van deze door koper en verkoper teniet gedaan.

36v      17-11-1610     Willem Jan Claus verkoopt Michielen Anthonis Michiels de Bergecker te Strabrecht a/d Rensoe.

                                    15-12-1610 Jan Gerart Willems de Jonge vernadert dat stuk land.

            22-11-1610     Lenart Aerdt Maes verkoopt Anthonissen Thijs Roeffs het huis met hof en toebehoren dat hij op 10-3-1610 had gekocht van de erfgenamen wijlen Dircks van Sanderen a/d Molen te Heeze, 1. de gemene weg, 2., 3. en 4. de gemene straat.

            22-11-1610      Aerdt Maes als naarder van bloed vernadert dit huis met toebehoren.

37v      22-11-1610     Mathys Anthonis van Gael zoen als man en momber [van] Jenneken Jan Blockers dochter heeft erffel. vercocht en opgedragen Jannen Jan Blockerszoen, syn zwager, een stucxken groesen, geheyten ‘die hoeve’, met een stucxken landts daer aen gelegen, tusschen erffenis deen zyde Dries Frans Zwuesten, dander zyde des vercopers, deen eynde Willem van Vaile [?], dander eijnde Willemken op ten Berch, los en vrij, vuytgenomen 6 gld. siaers aen Lenart Jansz te gelden en dorps commer, welcke rente Jan voirsz. heeft geloeft en renuntieert alsoe te gelden en te betaelen, dat Mathys, die vercoper, syne goeden en syne naecomelingen daer aff sal blyven onbelast nu en ten ewigen dagen, en tot noch verseeckerheyt soe stelt Jan noch tot een weerpandt een stuck erffs, gena[e]mpt ‘den bysterman’, aen de toeremans straet gelegen in die prochie van Heeze, tusschen erffenis deen syde Jo. Jan van Gerwen, dander zyde Jan Pappen erffgenamen, deen eynde Jan Dommels met meer anderen, dander eynde die toeremans straet, los en vry, vuytgenomen sheeren syns en gelooft waerschap.

38        27-11-1610      Tielman Cornelis Martens sn en Hanrick Hanrick Bouwen mangelen

1.   Tielman Cornelis Martens krijgt de Hoirsbaeck op Creijl

2.   Hanrick Bouwen krijgt ...

38v      27-11-1610      Tielman Cornelis Martens verkoopt een erf a/d Molen dat hij op 13-4-1605 had gekocht van de erfgenamen wijlen Goijart Willem Aerdtssn aan Willem Wouters zn van Vaerle.


39        27-11-1610     Tielman Cornelis Martens verkoopt de Groten ecker op Creijl aan Mathijssen Anthonis (Coensen?) onze medeschepen.

            10-12-1610     Mathijs Ghijsbert Peters, man van Lijntgen Jan Dircks, daar moeder af was Libbeke Jan Heesborchs verkoopt erfgoed

-   groes en heide, ‘het Ven’ aan den Bossche te Heeze aan Jan Jacop Souwen. Delis Peter Delen en Nicasius Anthonis Dircks beloven deze overdracht van werden te houden totdat de verkoper mondig is geworden.

39v                              -   het Hillevelt a/d Bossche aan Jannen Jan Goossens en Peteren Goijart
     Vesters

                                    -   beemd in de Elsen aan Anthonissen Gijsberts

40                                dezelfde Mathijs Ghijsberts, man van Lijntgen Jan Dircks belooft aan Peter Delis Delen en Nicasius Anthonis Dircks dat hij geen erfgoed binnen Heeze (meer) zal verkopen zonder hun toesteming.

            30-12-1610     1.  Peter Henricks

2.   en Lijsken zijn zuster, oud 23 jaar (*1587)

3.   mede namens Jan hun broer

verkopen de Wollens dries (= Wolfster) onder Creijl aan Roelen Hanrick van Wetten.

40v       30-12-1610    Jan en Willem kinderen wijlen Jan Claus vernaderen 2 stukken erf die Jan Joosten Willems had gekocht van Gielis Adriaen Stijnen sn d.d. 7-1-1610.

             30-12-1610    Jan Lauwreijs Jan Thijs verkoopt Claessen Adriaen Thonis zn een heitvelt van 1 vaetst a/d GruijtgensHorck.

41         30-12-1610    Anthonis Willems die Molder verkoopt Tielman Cornelis Martens (Tielen) een driesgroese te Kreijel.
Anno Duijsentt Sesshondert ende elfve

 

               5-1-1611      Hanrick Jan Scheepers X Arijken dr. Peter Sijmons erkent de verkoop van een half huis, schuur en aangelag met de achterste aker a/d Rul die Peter Sijmons voorschr. heeft gedaan t.b.v. Matthijs Vervlaessen d.d. 30-5-1583.

41v         7-1-1611      Erfdeling van de 7 kinderen wijlen Aerdt Delen en Anna zijn vrouw:

1.   Peter, Michiel en Handrick krijgen het woonhuis met het halve aangelach aan de kant van Anthonis Verhagen, de Peerkensdries, een groesveld in de Langstraat, te betalen 15 gulden per jaar aan Reijm Jan Hoirs, 30 stuivers per jaar aan Amandt Dircks en 28 gulden ineens aan Jacop Leijen.

Hanrick koopt Peter en Michiel uit

2.   Dielis Aerdt Delen (dan pas 22 jaar) krijgt ¼ van het aangelach naast Thonis Woijten

3.   Willem Delis Zweers als vader van zijn zoon Arien, verwekt bij Marij Aerdt Delen krijgt ¼ van het aangelach, tussen Henrick en Dielis voornoemd en de halve Bosakker, met 2-5-0 pacht aan de Heilige Geest

4.   Jenneke, weduwe Mathijs Aerdt Delen krijgt het Bijlke, ½ vaetset in de Hennekensakker aan de kant van Hanrick Verschueren en de halve Bosakker, en moet 2-5-0 betalen aan de Heilige Geest van Heeze

5.   Jan Aerdt Delen krijgt het Duerencoop erf en de Warande, en moet 6 gulden per jaar betalen aan Adam Gerard Woijten

6.   Een vaetset op de Hennekensakker, en het Vrouwkensakkertje blijven onbedeeld, om verkocht te worden en schulden af te lossen.

42     10-1-1611          Jan Jan Goossens en Peter Goijart Vesters verkopen het Hillevelt a/d Bossche dat zij op 10-12-1610 hebben gekocht van Matthijszn Ghijsbert Peters aan Jacoppen Lauwreijszn alias Souwen.

42v    10-1-1611         Marten Jans Verbraecken, meer dan 24 jaar oud, Jan zijn broer en Joost zijn broer, voor wie Marten zich sterk maakt, verkopen Adamen Adriaens van Duijsel de halve Grote beemd a/d Rul.

          11-1-1611         Aerdt Delis Schuppen zoon verkoopt Wouteren Jacop Coolen een groese in de Gelaeij Aa te Leende.

43      12-1-1611         Jan Adams van Dommelen verkoopt Anthonis Donckers het voorste en het achterste deel in een groese  aan de Langstraat te Leende.

          13-1-1611         Loeff Willem Loeffs X Annekens, dr. wijlen Peters van Dommelen X Engel verkoopt Thomassen Jan Fockers een driesgroese a/d Hage in Heeze.

          18-1-1611         Andries Caerels sn X Hilleken dr. wijlen Jan Jan Bitters en Lambert Janssen zijn zwager, des voorschr. Hillekens broeder wonende in Brouwershave hadden overgedragen Adriaenen Gerart Bitters hun oom de portie in huis, hof etc. te Heeze, hun aangekomen van wijlen Jan Bitters hun vader die overleden is in Brouwershave blijkens actie d.d. 22-2-1609.

                                    Lambrecht Jans mede namens Andries sn Caerels sn zijn zwager en alle andere evt. gerechtigden erkent dit transport.

43v     18-1-1611        Deselve Adriaen Gerart Bitters verkoopt Jannen Jacops sn zijn neef het huis met hof etc. dat hij heeft gekocht van Andries Caerels etc.

44       21-1-1611        Jan zoon wijlen Nicasius Dircks zn draagt over meesteren Marcelis Goossens van Varssel als rector van sint Jooris capelle tot Heeze het erfmalder rogge als Willem Jan Geenen en Jan zijn zoon gelovende voor Metken en Dingen zijn zusteren eertijds verkocht hadden Gertruijden wede Lonis Meeus Delis uit een groese a/h Runtvoirt in Heeze d.d. 3-2-1563.

44v     21-2-1611        Jan Jans soon Veraa X Marijken draagt over meester Marcelis Goossens van Varssel als rector van s: Jooris capelle tot Heeze …..

             5-2-1611        Andries Frans Zwuesten verkoopt Adriaen (Jc) Wouters zijn zwager de helft van het oude gelaege daar Frans Zwuesten woonde en dat hun beiden was aangedeeld.

45         7-2-1611        Mathijs Ghijsbrechs van Kan verkoopt Hanricken Willem Horckmans een cijns van 2-10-0 uit een stuk groesen van 2 vaetset a/d Ven, 3. de Venderstraat, 4. Goijart Jan Deelen.

             7-2-1611        Jan Ghijsbrechts verkoopt Willem Hanrick Wouters, onze medeschepen groese ‘t Veltgen over Eimerikkerdijk.

45v       9-2-1611        Willem Wouters (Snoeijen) onze medeschepen verkoopt Hofstadt die gekomen is van Hanricken Wouters, zijn vader, aan Adriaen Lamberts.

           13-2-1611        Mattheus Jan Delen, man van Engel, verkoopt Hanrick Jan Goijart Siers, zijn zwager, de Gasthoff, 9 roeijen erfgoed te Eymerik tussen hen in, waarop Hanrick zijn schuur heeft getimmerd.

           14-2-1611        Hanrick Jan Goijarts verkoopt groesen a/d Rulderdijck aan Jacoppen Frans Schooffs.

46       14-2-1611        Jacop Frans Schooffs leent tegen 2-3-0/jr van Hanricken Jan Goijarts op voirschr. groesen en een stuk land in de korte Kamp.

           16-2-1611        Jan die Schoemaker als man van Oda meester Gerarts (pastoor van strijp?) verkoopt 4 roeijen erfs in de Doelen te Leende aan Oeijken Jan Goossens, tegenwoordig vrouw van Corsten Willems met haar kinderen.

46v      23-2-1611       Marten Jan Aerdts (zie Verhoeven)verkoopt Rueven Goortssn en Jannen Jan Peters zn als mombers van de onmondige kinderen wijlen Mathijssen Jan Peters de rente van 3 gl./jaar die Jan Meeus Ieuwens op 23-12-1572 verkocht heeft heer Willemen Hanrick Swuesten soon uit een akker van 2 vaetsaet te Heeze.

            23-2-1611       Jan Hanrick Peters verkoopt de voorschr. mombers t.b.v. voorschr. onmondige kinderen een cijns van 7 gl./jaar uit de Mortel, derdalf vaetset a/d Rul.

                                    12-3-1650 Dirck Mathijs Pompen tot Hout bekent dat deze rente is gelost.

47        23-2-1611       Adriaen Wouters verkoopt Andriessen Frans Zwuesten een huis, schuur met aangelag a/d Kerk van Heeze.

            23-2-1611       Jan Jan Beeckmans verkoopt Engelen weduwe Peter Dominicus met haar nakinderen een stuk land a/d Vijf Heester.

47v      21-2-1611       Goort Joosten verkoopt Hanricken Hanrick Bartels (Leenen) zoon een cijns van 7 gl./jaar uit een huis en hof met aangelag te Kreijel.


             2-3-1611        Wouter Jan Boelen verkoopt Matthijs Coensen onze medeschepen een cijns van 3 gl./jaar uit een driesgroes te Eimerik.

                                               24-8-1651 Iesaek Melchiors nomine uxoris bekent dat Jost Jan Geeraerdts de hoofdsom van deze brief en de renten aan hem heeft voldaan.

48         3-3-1611        Delis Daems X Lijpken hadden 25 gl. opgenomen van heer Tielman Jan Tielkens tegen 30 stuivers/jaar waarvan geen veste is gepasseerd.

                                    Lijpke wede Delis Daems voorschr. krachtens testament voor pastoor en getuigen uit 1580 verkoopt Joost Anthonis van Zomeren voor de ene helft en voor de andere helft Goijarden Willems (Haegen) met de weduwe en kinderen wijlen Hanrik Peter Lemmens als navolgers heer Tielemans voorschr. een cijns van 30 stuivers/jaar uit de Ekkerdries, 1½ vaetset a/d Rul.

             4-3-1611        Jan Vaes Hanricx van Heeze en Vaes Jans sn van Heeze mede namens alle die het mocht aangaan zien af van alle goed dat Aelken van Kemenaeijen heeft achtergelaten.

48v       7-3-1611        Goijart Jacop Meeussen sn als gemachtigd van Franssen zijn broer uit procuratie van deze bank d.d. 20-10-1610 draagt op Anthonissen Thonis Martens het huis, hoff met dries en aangelag te Heeze dat Frans Jacops (Meeussen) met recht van naarderschap heeft verkregen van Jacoppen van Luijcken d.d. 16-10-1610.

            14-3-1611       1.  Ghijsbert Anthonis Goijens X Agnesen

                                    2.  Anthonis Hanricx X Marijken

                                    3.  Delis Hanrick Peters X Dingen

dochters wijlen Jacop Jan Lenarts (=Leijen) delen de nalatenschap van Jacop.

                                    1. Ghijsbert voorschr. mede namens 4. Hanrick zijn zwager, Jacops voorschr. zoon krijgen 2/4 van een beemd in de Elsen, …

49v       23-3-1611      Dirck Hanricx van den Broeck als gemachtigd van Dirck Verschueijel zijn schoonvader voor notaris van Haarlem d.d. 28-12-1607 verkoopt Willemen Snoeijen onze medeschepen een cijns van 4-10-0 die Adriaen Jan Nijs Hoeben zoon op 19-12-1576 had verkocht Kathalijnen weduwe Jan Anssen ter tochte en haar kinderen ter erfelijkheid uit een stuk groesen van 1 vaetsaet in de Elsen, nog ….

50          2-4-1611       Magdalena weduwe Adriaen Goossens met Joost Bacx haar tegenwoordige man krachtens testament met Adriaen Goossens d.d. 7-10-1583 mangelt met Jannen Nicasius Dircks

1.    Jan krijgt een beemdgroes van 17 roeijen in de Elsen, 1. Delis Peter Delen,

2.    Magdalena krijgt een beemdgroes van 1 copsaet op dezelfde plaats.

50v      24-3-1611       Delis Joosten Ghijsen zn verkoopt Jannen Jan Claus een akker Ginderover.

               6-4-1611      Mathijs Coensen onze medeschepen en Hanrick Hanrick Bouwen mangelen

1.  Hanrick krijgt ..

2.  Mathijs krijgt …


51          11-4-1611     1.    Anthonis Willem Daems X Gertruijt

2.    Jan Janssen van Asten X Margriet

3.    Lijsken en

4.    Peterken met hun mombers, dochters wijlen Jacoppen Aechten X Anna

                                    verkopen

51v                              -   Jannen Adams van Dommelen een groesen a/d Heeserenbosch

                                    -   Goijart Peters van Hoogeloon erf de Hoeve op dezelfde plaats.

52         11-4-1611      Jan Adriaen Aerdts van Duijsel zoon draagt op Adamen zijn zoon een stukske akkerland dat hij heeft gekocht van Jannen Adriaens in die Vlaes zn, nog een beemd die hij heeft gekocht van Marijken dochter wijlen Aerdt Marten Vaes zn a/d Rul.

             11-4-1611      Willem Cornelis Martens had in zijn leven vermangeld tegen Adriaen Aerdts van Duijsel de Wollensakker, waarvan geen opdracht was gepasseerd.

1.    Adriaen Aerdts van Duijsel draagt mits deze mangeling op Lijntgen wede Willems Cornelis Martens voorschr. mette kinderen een stukske land tot Kreijel.

52v                              2.    Lijntgen draagt op Adamen Adriaens van Duijsel de Wollensecker bij
       Kreijel….

            11-4-1611       Hanrick Jan Hanricx X vrouw verkoopt Peteren Goijart Vesters een erf a/d Bossche.

53        12-4-1611       Gerart Jan Lamberts zn X Marijken dr. wijlen Hanrick Lucas verkoopt Frensken weduwe Anthonis Andriessen een cijns van 4-17-6 uit halve akker de Elft, ’t geheel groot derdalf vaetset, nog …..

53v      12-4-1611       Goijart Jan Houben verkoopt Margriet weduwe wijlen Peter Anthonis tot haar tocht en haar kinderen bij Peter verwekt in erfelijkheid een cijns van zevendalven gl. / jaar uit groesen het Boereneussel, 6 lopen saet a/d Rulle.

            27-4-1611       1.  Andries Frans Zwuesten X Joostgen dochter wijlen Jan Eijmberts

                                    2.  Bernart Jan Eijmberts, zijn zwager

                                    delen met elkaar groese de Laeck en akker de Coppert.

54v      21-4-1611       Matthijs Goijarts zn Verbeeck en Dirck zijn broeder verklaren dat zij in voorgaande jaren een erfmangeling gedaan hadden

1.    Dirck kreeg groese de Scherfdonck

2.    Matthijs kreeg de Grooten ecker a/d Ven.

55        28-4-1611       Hanrick Lemmens krachtens testament met zijn vrouw voor kapelaan en getuigen op langstlevende d.d. 11-11-1610 verkoopt Adriaenen zijn broer het kindsdeel dat hij van dezelfde Adriaene had gekocht d.d. 2-1-1610.

55v        2-5-1611        1.   Jan Wouters en Adriaen Willem Daems als mombers van de weduwe
                                          mette kinderen wijlen Hanrick Jan Wouters.

2.    Hanrick Beeckmans als grootvader en momber van het onmondig kind wijlen Wouter Tielens en

3.    Heer Tielman Jan Wouters zoon

                                    delen een schuur met 3 gebonden met toebehorend erf dat hun was aangekomen van Gerarden Wouters.


56          2-5-1611       1.    Hanrick Jan Beeckmans

2.    en Jan zijn wettige broer

3.    mede namens Michiel Daelmans Peters sn daar moeder af was Heilwich Beeckmans, mede namens zijn consorten voor de staak van Heilwich Beeckmans

4.    en voor wijlen Gerart Beeckmans die tot Tuernout is overleden

5.    en voor Lijntgen Adriaen Aerdts sn Beeckmans, weduwe Jan Thomas Elssens wonend binnen Gorinchem

6.    en voor Aerden Peter Beeckmans zoon met zijn consorten

7.    Arndt Jans zoon van Gael, mede namens Lamberden zijn broer en Dingen hun zuster

8.    Jan Janssen Veraa X Gertruijt, mede namens Aerden van Gael allen erfgenamen van wijlen Jan Hanrick Beeckmans verkopen

-      Goorden Joosten beemdgroes het Goor a/d Rul

56v                             -      Jannen Jans sn Veraa hun mede-erfgenaam een driesgroese tot Kreijel.

-            Hanricken Beeckmans, hun mede-erfgenaam de Bollart tot Kreijel.

57          4-5-1611       Hanrick Bartolomeus Mathijssen krachtens testament met Lijpken zijn vrouw en getuigenis van zijn naaste buren dat hij van de bluedinge niet kan leven, verkoopt Jannen Jan Peters en Roeffen Goorts sn als momber van de onmondige kinderen wijlen Mathijs Jan Peters zn een brief van 3 gl./jaar met 3 verschenen pachten die Hanrick Snijders eertijds verkocht had Hanrick Meeussen voorschr. uit groesen de Hoeve te Geldrop d.d. 31-10-1585, nog ….

57v      11-5-1611       Anthonis Hanricx X Marij Jacop Leijen dochter verkoopt Adriaenen Bitters, Arnden Gerarts en Jannen Nicasius Dircx als Heilig Geest mrs. van Heeze een cijns van 3 gl./jaar die Jan Janssen van Deventer en Gertruijt Jans van Deventer dr. eertijds verkocht hadden Jacoben Leijen uit een huis, schuur en aangelag van 5 vaetset a/d Ven.

58        11-5-1611       Ghijsbert Antonis Goijens X Neesken Jacop Lenarts dochter verkoopt de voorschr. proviseurs van de Heilige Geest (van Heeze) een cijns van 3 gl./jaar als Daem jan Wouters zn eertijds had verkocht Jacoppen Jan Lenarts uit een beemd van anderhalf vaetset, nog …. d.d. 8-2-1566

58v      11-5-1611       Lauwreijns Verhagen erkent schuldig te zijn Adamen Andriessen 75 gl. die Adam Andriessen voor hem heeft verschoten aan Jenneken weduwe za: Jasparen Augustijn Eijmberts voor zeker erfgoed bij de voorschr. Vreijssen van dezelve Jenneken gekocht, welke voorshcr. Adam Andriessen overdraagt Adriaenen Wouters en Dirck Matthijs Hermans als kerkmeester van Heeze 50 gl. ………….

                                    21-12-1642 Jan Aerts heeft deze rente gelost aan Jan Lucas, Willem Gobbels en Willemen Thijs, kerkmeesters

59        11-5-1611       Jan Ghijsberts (de Hoeijmaker) X Weijndelen dochter wijlen Jan Tielkens verkoopt Jannen Nicasius Dircks een cijns van 12 gl./jaar uit de Mettenbeemd over Eijmerijckerdijck gelegen, groot vierdalf vaetset, nog uit …


59v      14-5-1611       Boedelscheiding van de goederen van Jan Box tussen.

1.      Goijart Hanricks v Velthoven, man van Heijlken Jan Box, dr Mariken Gerart Bussen

2.      Anthonis Jan Box zn met Jan Loeffen X (Maaike) Jannen Box dr  

       mede namens het onmondige kind van Willem Goijartss en Libbeken Jan Box dr., ke van Jan Box uit zijn 2e huwelijk met Jenneken in aanwezigheid en met consent van haar.

60v      18-5-1611       Wouter Jacob Coolen X Joostgen dochter wijlen Joosten Bouwen X Lijntgen, erfgenamen van Adriana van Put weduwe Hanssen Goijens verkoopt Adriaenen Gerart Bitters, Jannen Nicasius Dircks en Aerden Gerarts als Heilig Geestmeesters van Heeze

-      de cijns van 2 gl. die Willem Jan Boelens zoon eertijds op 17-2-1529 verkocht had Goijart Willem Goijarts sn uit huis, hof en erf van 12 vaetset te Heeze

-      nog een brief van 3 gl./jaar die Herbert Joosten eertijds op 17-2-1574 had verkocht Adriaenen Wouters uit een onderpand a/d Langstraat te Oisterick.

61v       1-6-1611        Jan Hanrick Boelen verkoopt een erf Ginderover waar Faes op heeft getimmert aan Faessen Hanrick Schepers.

           10-6-1611        Delis Peter Delen, weduwnaar van Margriet Gerart Veraa doet afstand van vruchtgebruik van erfgoed van Margriet t.b.v. Jan Peter Driessen, man van Anthonia, dochter van wijlen Hanrick en Arijke Gerart Vera.

62                                Jan Peter Driessen, man van Thoniske dochter van Henrick Bax en Arijke Gerart Veraa staat aan zijn oom Delis Peter Delen en zijn vrouw Frenske af: - de Gobbenbeemd

     -  het Leech Heytvelt en

     -  een erf dat betimmerd is geweest naast het aangelach waar Delis nu
        woont

alles (Ginder)over de Eimerikkerdijk

           16-6-1611        Adriaen Gerart Eelkens als man van Jenneken Jan Peters verkoopt ’t Hoogh Veltgen aan Michielen Tonis Michiels (Schaften).

62v     16-6-1611        Hanrick Aerts X Lijpken Hanrick Lucas dr. verkoopt Margriet weduwe Peter Anthonis ter tochte en haar kinderen bij deselven Peter verwekt in erfelijkheid een cijns van zevendalven gl. uit de helft van een akker te Huls.

           20-6-1611        Adriaen Gerarts als gemachtigd van Jannen en Cornelissen zonen wijlen Peter Jans sn van Hemert, mede namens Adriaen hun broer, gepasseerd te Tilburg & Goirle op 1-6-1611 verkoopt Dircken Hanricks van Boxtel het Halips Geleut te Kreijel.

63       20-6-1611        Jan Jan Reijnders en Dirck Hanricx van Boxtel X Marijen Jan Reijnders voorschr. dochter daar moeder af was Libbeken Jan Vaessen dochter erkennen de verkoop die Jan Vaessen had gedaan van de Bussendries t.b.v. Andriessen Peter Swuesten d.d. 22-8-1587.

             6-7-1611        Hanrick Pauwels wonende op de Schaft verkoopt Huijbert Adrieans zn tot (Valkens)Weerde wonende een beemdgroes op de Brugge te Leende.

             6-7-1611             Jan van Hove is verlaten t zijnen veruecke van schepenampten

63v      13-7-1611       Willem Mathijs Thijs zn krachtens procuratie van Nicasius Adriaens als Swers draagt over Dircken Adriaens van Velthoven een stuk land van 5 copsaet bij de st Jobs kapel dat Nicasius had verkocht aan Dirck.

            11-8-1611       Wouter Jan Boelen verkoopt Franssen Goossen Heijntgens zn een half vaeset tot Eijmerick in de Hoofftiende.

64        16-8-1611       Lucia weduwe meester Jan van Lille verkoopt Anthonissen Hanricks van Someren het recht dat zij heeft in een stukske aangelag te Heeze.

            17-8-1611       Philips Kemerlincx X Marijken Donckers

                                    Hanrick Jans de Smet zn X Thonisken mangelen en loten de Steeneckerdries te Leende (in 2 helften)

64v      12-9-1611       Wouter Jan Boelen verkoopt Hanricken Jan Geners zn een akker in de Nieuwhoeven te Heeze.

            22-9-1611       Anna Henrick Jennen dochter met Gerarden van Loevendaal haar man verkoopt Hanricken Lamberts van Lierop de helft van een huis, hof en aangelag tot Kreijel.

65        26-9-1611       Aert Houben X Anna Gerart Siers dochter verkoopt Anthonissen Jans sn de Hoogen ekker te Heeze.

            29-9-1611       Jan Lauwreijssen die Blocker verkoopt Cornelissen Willem Hoirckmans zn een cijns van 3 gl. en derdalf st., de eerste pacht is gevallen Lichtmisse lestleden, uit de halve Startbeemd, anderhalf vaetset.

                                    st Thomas 1621 gelost door mr. Gerart Hoirckmans.

65v      30-9-1611       Hanrick Hanrick Bouwen zoon verkoopt Tielman Cornelis Martens een stuk land de Woutert dat hij had gemangeld tegen Tielman voorschr. tot Kreijel.

            30-9-1611       Anthonis Willems die Molder sn verkoopt Hanricken Hanrick Bouwen sn een cijns van een mud rogge die Sijmon Tielen Hanricks had verkocht Ghijsberden Aerdts zoon van Lille uit huis, schuur, hof en aangelag tot Kreijel d.d. 18-10-1564, nog draagt Anthonis voorschr. denselven Hanrick Bouwen op 25 gl. als de erfgenamen wijlen Hanrick van Helmont hem schuldig waren met 30 sts. jaarlijks interest.

66         5-10-1611      Marten, Jan en Joost zonen wijlen Jannen Wouters Verbraecken X Heijlken scheiden de goederen van hun vader en moeder.

                                    ………

67         12-10-1611    Tielman Gerart Tielens verkoopt Adriaenen Frans Coolen zijn zwager al het goed dat hem aangekomen is van zijn zwager en moeder.

             5-10-1611      1.  Clara weduwe Aerdt Jan Michiels (Faes) zn met haar en Aerden haar zoons momber mede krachtens testament met Aerden haar man

2.  Goijart Hanrick sLaets X Lijnen, ook een dochter van wijlen Aert Jan Michiels

en krachtens conde van de naburen

verkopen Lucas Gerart Francissen zoon de Lancker bij Eimerik om de schade 107 gl. die Aerdt Jan nog moest betalen aan de erfgenamen Wijl Corsten.

67v       12-10-1611     Frans Gerart wonende tot Rijthoven verkoopt Jacoppen Peter Lemmens (?) zn in een erfmangeling de cijns van 9 gl. die Hanrick Ruevens zn (?) eertijds dd 7-8-1552 had verkocht Driessen Daemen Dries zn uit een dries a/d Haeghe.


68         26-10-1611    Jan Stoffel Dingens zn verkoopt Willem Proijen een akker a/d Moel (?).

             27-10-1611    1.  Jan Joppen X Anthonia

                                    2.  Hanrick Hanricks X Anna

                                    3.  Wilbert Jans sn X Marij

                                    4.  Heijlken weduwe Delis Hanricks met haar kinderen

                                    kinderen Hanricken Anthonis Lemmens X Aleijden

verklaren dat zij ten andere tijden de erfenis hebben gedeeld.

….

69         29-10-1611     1.  Anthonis Willem Daems X Gertruijt

                                    2.  Jan Janssen van Asten X Margrieten

                                    3.  Lijsken en

                                    4.  Peterken, kinderen wijlen Jacop Aechten X Anna

                                    verkopen Arnden Melchiors ¾ in een stuk erfs waar Adriaen Ghijsbrechts van Waalre woonde a/d Bossche.

             29-10-1611    Hanrick Jacop Meus (Reijmen) X Libben verkoopt Peteren Goijaert Vesters een akker a/d Bossche.

69v       29-10-1611    Jan Stoffel Dingens verkoopt Anthonissen Goijart Boijens zn erf die Hoeve a/d Moelen.

             29-10-1611    Anthonis Goijart Boijens zn verkoopt Jannen Jan Goossens die land Hoeve a/d Moelen.

             21-11-1611    Hanrick Bartholomeeus Mathijs sn weder Libken, # krachtens testament van 4 mei lestleden, tevorens weduwe Philips Peter Gielens verkoopt Cornelis Franssen van Brogel de brief van 6 gl./jaar die Dirck Willem Dircks eertijds verkocht had Philipssen Peter Gielens uit groese de Scheepstal tot Houdt.

70         12-12-1611    Adriaen Wouters en Dirck Mathijs Hermans, kerkmeesters, mede namens Dircken Adriaens van Velthoven mede kerkemeester. Adriaen Gerarts en Aerdt Gerarts Heilig Geestmrs. tot Heeze mede namen Jannen Sijnen, ook Heilig Geestmr.  met consent en bijwezen van heer Anthonis Ercken, pastoor van Heeze verkopen Willem Aerdt Goorts sn een erf: groes, land en heide 12 vaetset te Ovelwegen dat Hanrick Lobben aan de kerk- en Heilig Geestmrs. had opgedragen in 1598.

70v       12-12-1611    Willem Aerdt Goorts X Lijntgen dochter wijlen Adriaen Maes draagt over Adriaenen Wouters, Dircken Mathijs Hermans, kerkmrs. en Adriaen Bitters en Aerden Gerarts Heilig Geestmrs. van Heeze de cijns van 6 gl. die Gerit Thomas d.d. 18-3-1574 verkocht had Hanricxken weduwe Arijen Alarts uit huis hof en aangelag tot (Valkens)Weerde a/d DelisHoirck.

71         22-12-1611    Jan Danckers verkoopt Dircken Hanricks vanden Brouck en Joosten Matthijssen een cijns van 7 gl./jaar uit een beemdgroes tot Oisterick.

71v       23-11-1611    Bernart Jan Eijmbers verkoopt Jannen Nelis Neesen zn van Buel een erf op de Heijthorst te Heeze.

             7-12-1611      Hanrick zoon wijlen Jacop Leeijen (=Lenarts) verkoopt Ghijsberden Anthonis Goijens zijn zwager de goederen die hem aanbestorven waren van Jacop Leijen en Anna zijn vrouw.


72         7-12-1611      Delis Hanrick Peters zn X Dingen Jacop Leijen dochter verkoopt Ghijsbert Anthonis Goijens zn

-    groese de Udenberg a/d Ven die hem is te deel gevallen.

                                    -    een stuk land in Heeze bij de kerk, 5 copset.

72v      12-12-1611     Hanrick Jan Hanricks verkoopt Delissen Joost Ghijssen zn groese het Ceelenhoefken a/d Bossche.

            12-12-1611     Jan Jan Beeckmans X Anna Dirck Matthijs Hermans dochter belooft dat hij niet zal zoeken op de goederen die dezelve Dirk als weduwer van Anna zijn overleden vrouw heeft bezeten of kan erven.

73         19-12-1611    Jan Hanrik Boelen en Adriaen Arijen Thonis zijn zwager X Mechtelt hebben de nalatenschap gedeeld van hun ouders.

             19-12-1611    Adriaen Arien Thonis X Mechtel verkoopt Jannen Hanrick Boelen de helft van het Wijercompken in Heeze dat hem van vader en moeder is aangekomen.

73v       19-12-1611    Jan Peter Sijmons verkoopt Hanricken Bouwen de helft van het heitvelt dat Hanrick Schepers half toekomt.

             19-12-1611    Mathijs Coensen, onze medeschepen, verkoopt Jacoppen Dirck Schooffs de Locht te Creijel.

74         29-12-1611    Heer Hanrick Jan Houbenz, priestere, heeft erffel. vercocht Anthonissen, zijnen wittigen broeder, alle zyne goeden aen de gronden van erffven, die hy is hebbende in den dorpe van Heeze, hoedanich tselve mochte wesen oft gelegen zyn in hoogen, leegen, diepen, droogen, hey, wey, landt, sandt, nyet vuytgescheyden, metten lasten en commer daer vuyt gaende, en heefter op vertegen, gelovende tselve van weerden te houden.

             29-12-1611    Dirck Jan Stijnen verkoopt Jannen Nicasius Dircks zn een cijns van vierdalven gl. uit een groese tot Kreijel.

74v       29-12-1611    Clara weduwe Aerdt Jan Michiels (Faes) draagt op Hanricken Cornelis Dircks zn groese het Naulant tot Strabrecht.

             29-12-1611    Jan Goijart Faessen verkoopt Dircken Arijens van Velthoven een stuk land te Strabrecht

                                    Deze coop is te niet

75         29-12-1611    Clara weduwe Aert Jan Michiels (Faes) krachtens testament met haar man d.d. 16-8-1599, verkoopt Hanricken Jan Gobbels zn de Binnenecker te Strabrecht.

75v       22-12-1611    Anthonis Goijens verkoopt Jannen Jan Goossens en Anthonis Janssen samen de helft van een stuk land a/s Molen, geheten die Hoeve.

               11-5-1611            Anthonis Willem Daems X Gertruijt

                                               Jan Janssen van Asten X Margriet

                                               Lijsken en Peterken dochters wijlen Jacop Aechten X Anna

                                               verkopen

                                               -   Delissen Joost Ghijssen groese de oude Coolhoff a/d Heezerbos

76                                          -   Jannen Jan Goossens land ’t Hooch a/d Heeserbossche.

76v         18-11-1611        Matthijs Peters zn had verkocht Jannen en Lamberden zonen wijlen Ruth Coolen de Lochtman te Heeze. Willem Snoeijen onze medeschepen X Lijpken dochter wijlen Jan Michiels vernadert dit stuk land.


Schulderkenningen

77                                                                    Anno 1610

 

           11-1-1610        Jan Arndt Ghijsen gelooft Arnden zijn vader 75 gl.

                                    7-2-1613 doorslagen op verzoek van Arndt Ghijsen.

           12-1-1610        Andries Frans Zwuesten belooft Hanricken Jan Hoirckmans zoon 106 gl.

           13-1-1610        Andries Michiels (Faes), Anthonis en Adriaen, broers, met Elisabeth hun zuster beloven Jacoppen Adriaens (Andriessen Faes) 70 gl.

77v     18-1-1610        Peter Hanrick Corstens zoon verklaart dat zijn vader beleend had in zijn leven een stuk land bij de sint Jopscapel in Heeze voor 36 gl. Peter Hanrick Corsten bekent die 36 gl. ontvangen te hebben van Meeus Gerart Francissen en heeft alzo de rechten overgegeven aan deselve Meeussen.

78       18-1-1610        nopende de pretensie die Nicasius Anthonis Dircks pretendeerde op ’t dorp van Heeze als rechthebbende van Dircken Meeusen, en de t’achterheid die Nicasius voorschr. het dorp schuldig is gebleven bij sluiting van zijn burgemeesters-rekening van 45 gl., is bij schout, schepenen en Daem Jan Daems, Andries Franssen (Swuesten) en Aerdt Coppen resp. borgemeesteren (1609/10) met belueven van Nicasius voorschr. geoördineert dat zij niet met elkaar verrekend worden en dat Nicasius zijn rekening gewoon betaalt.

79         3-2-1610        Marijken weduwe Hanrick Hanrick Peter Maes zoon met Dirck Verheijen-braecken en Jan Hanricks als mombers verklaren dat Marijken heeft ontf. in grote nood om haar kinderen te onderhouden van Hanricken Lemmens zoon 30 gl. op voorwaarde dat Marijken in gebruik geeft een half schuurken metten aangelag. En moet Willem jaarlijks een half … derop leggen, en moet Marijken het schuurke droog houden.

             5-2-1610        Goijart Gerart Sijmons (Tielens?) zoon gelooft Jannen Adriaens in die Vlaes 24 gl. en met st Bamis daarna nog eens 24 gl. voor huur van een erf bij Goijarden gebruikt

                                               18-4-1610 Mathijs Coensen heeft 20 gl. ontvangen

                                               22-2-1611 nog ontvangen 21 gl.

79v     10-2-1610        Ieuwen Bloijssen zet te beurde om te verhuren een erf van Marcelis Jan Celen in de Meel, dat Ieuwen heeft geëvinceerd door faulte van betaling van een rente van vierdalven gl. / jaar, en vele diverse jaren vehuurd volgens de schepenacte van verhuring. Ieuwen houdt het voor hemzelf voor een jaar voor 25 sts.

           11-2-1610        Lenart Janssen (Lenarts) en Ghijsbrecht Goijens wonend tot Heeze geloven Mathijssen van Taterbeeck 126 gl.

                                               21-5-1610 voldaan

80       12-2-1610        Gielis Gielissen (als Vrijmans) als gemachtigd van Anthonis Udemans c.s. stelt te beurde om te verhuren een hof van Bernarden Jan Eijmberts dat Gielis voorschr. heeft geëvinceerd door faulte van betaling ener rente van 20 sts./jaar. Jan Goijart sLaets mijnt het voor 25 sts en de kosten van deze dag.

           15-2-1610        de schout stelt in possessie Anneken van een half stuk land bij st Jobs kapel dat Lob Bussen gebruikt.

           17-2-1610        Hanrick Roubosch, Lenart Janssen, Hanrick Gobbels en Goossen Huijberts, wonend tot Heeze constitueren Jan Lijen, wonend in Helmond als procureur om in hun naam te vervolgens het proces dat zij hebben …. tegen Joost en Jan Herman van Bracht zoon als impetrant van open brieven en wethouder van Helmond.

80v     18-2-1610        op verzoek van Willem die Lidtsenburger zijn wij ondergeschrevenen tot Strabrecht ten huize van Jacop van Velthoven geweest bij Anna (Casijn) Sweers voor haar bed, waar Anna voorschr. … haar ouderdom op lag en haar Anna gevraagd welk vonnis zij had van de … van 2 sts./jaar, welke dezelfde Joost Reijmen Bussen haar neef had opgedragen en gevest had. Den brief daaraf onbekend was, verklaarde Anna voorschr. dat ze van den brief geen kennis had, maar toen dieselve tot Leende ten huize van Willem de Litsenburger voirscr. … dat ze Joosten vooirscr. Toen had horen zeggen dat de brief achter zijn peet stak in een stijle en dat dezelve niet vele sw… en was of dat hij zijn leven haar daarmee niet manen en zoude

                                    Matthijs Coensen en Snoeijen

           25-2-1610        De schout stelt dag van recht Hanricken Jan Goijarts tegen het beslag van de eiken afgehouwen hout dat Aart Jacop Vaessen gedaan door de vorster van Heeze.

81       25-2-1610        Jan Philips Coolen zoon als Coppen gelooft Cornelis Wijns en Hans zijn zwagers 84 gl. herkomende van hun kindsdelen.

           27-2-1610        Hanrick Goijart Roubosch gelooft Jan Franssen (v Tongelre) 48-10-0 als vereikte schuld.

             1-3-1610        Adam Jan Daems, Aerdt Coppen en Andries Frans Zwuesten borgemrs. tot Heeze stellen te beurde een roodbonte koe van Hanricken Hanrick Bouwen.

81v       3-3-1610        Hanrik Hanrik Bouwen zoon, in zijn tijd borgemr. tot Heeze, verkoopt een koeketel van Jan Gheen wegens t’achterheid van beden, voor 2 gl. en mijnt hem zelf.

             5-3-1610        Jacob Frans Schooffs gelooft Hanricken Hanrick Bauwen 80 gl. herkomende van erfgoed.

82       10-3-1610        Hanrick Jan Hanricks gelooft Willem Jan Verdonck zesdalven gl. als vereikte schuld.

                                    gelost

           15-3-1610        Adam Jan Daems en Andries Frans Zwuesten, tegenwoordige borgemrs tot Heeze, vervangende Aerden Coppen hun mede borgemr., ontvangen van Adriaen Aerts van Duijsel 60 gl. en beloven om de som met kerstmis weer aan Adriaenen te restitueren of aan het convent van de kruisbroederen binnen Den Bosch met 6% interest.

82v      20-3-1610       Gielis Gielissn als Vrijmans, als gemachtigd van de erfgenamen wijlen Jan Tijbos, zet te beurde om te verhuren een huis met aangelag dat van Goijaert Matheeussn is bij Hout.

83          4-4-1610       Jan Box met zijn zoon compareert ten huize van Arnden Melchiors om mette borgemeesters en schepenen te rekenen volgens de acte van de gerechtsdag van 30-3 lestleden. Jan Box protesteert dat van de gemeente alleen aanwezig zijn Jan Vesters, Mathijs Coensen, schepenen en Adriaen Wouters kerkmr.

             4-4-1610        Jan Vesters, Mathijs Coensen, schepenen en Adriaen Wouters kerkmr. tekenen dat zij uit naam van de gemeente bereid zijn met Jan Box in rekening te treden, maar vermits de medevennoten van Jannen Box t’samen borgemrs, niet tegenwoordig zijn niet kan rekenen.

              7-4-1610       Heer Peter Vlemmincx zet een koe te beurde van Hanrick Peters die Backer krachtens vonnis van 15-2-1610. Is gemijnd voor 7 vaten rogge door Peter Vlemmincx zelf.

83v        9-4-1610       Delis Peter Goossens belooft Hanricken Claus Goossens als momber over Lijntgen Jan Peter Goossens dochter 54-10-0 als vereikte schuld

                                    20-6-1614 Jan Anthonis Cuijpers zn momber over Lijntgen Jan Peter Goossens dochter bekent dat deze gelofte is teniet gedaan.

84         21-4-1610      de schout stelt dag van recht Adriaenen Gerarts en Delissen Joost Ghijssen tegen de inzetting van goed de Wars die Mathijs Lenarts had gedaan.

             28-4-1610      Hanrick Hanrick Leenen zoon en Wouter van Velthoven stellen te beurde om te verhuren huis, hof en aangelag en een dries a/d Ven van Sijmon Jan Aerdtssn (Wijnen), dat zij geëvinceerd hebben door faulte van betaling van een rente van 6 gl./jaar d.d. 4-2-1609. Sijmon voorschr. mijnt het voor 12 gl.

84v       28-4-1610      Adam Jan Daems, Aerdt Coppen en Andries Frans Zwuesten als borgemrs. tot Heeze (1609/10) geloven te betalen Jannen Anthonis Box 163-10-0 komende van oirkonde en rekening tussen de gemeente en Jan Box gedaan en gehouden als vereikte schuld.

             26-4-1610      de schout stelt dag van recht Dircken Tielens tegen alsulck …. als Jan Dircks tegen hem had gedaan

             26-4-1610      de schout stelt Anthonissen Gerarts in possessie in 3 delen van een stuk groesen bij Eimerik.

             26-4-1610      Raes Franssen is bij de schout dag gesteld tegen de voorschr. inzetting als bezitter van hetzelfde stuk groese

85           5-5-1610      Heer en meester Gerart Dirckssn, pastoor tot Strijp als rector van sint Jooris altaar in de kerk van Strijp stelt te beurde om te verhuren groese de Biesman onder Heeze, geëvinceerd door faulte van een betaling van een rente van 6 gl./jaar en 2 jaar na d’afgebod verhuurd, geeft de huur over Goijarden Willems (Haegen).

85v         5-5-1610      Heer Anthonis Ercken pastoor van Heeze x en heer Tielman Jan Wouters stelt te beurde om te verhuren een stuk erf waar Joorden Philips in is bestorven en nu toebehorende Hanricken Peters (de Backer), dat de voorschr. pastoor en H. Tielman hebben geëvinceerd door faulte van betaling van 12 vat rogge/jaar. En mijnt het zelf voor 24 vat rogge.

             12-5-1610      Philips Muller krachtens procuratie gegeven in de stad Haelem dd. 3-4 lestleden susbstitueert Anthonis Janssen Raijmaker wonend te Heeze adt lites tante.

86         10-5-1610      Jan Wouters verzoekt tijdens de hoogmis in de kerk van Heeze aan ons schepenen om op te tekenen in het schepenboek dat hij niet te vinden is met de accordatie en zoen over de nederslag van Hanricken zijn zoon door Willem Thijs, en Jenneken de vrouw van de aflijvige is ook niet te vinden.

             13-5-1610      Willem Bleesen (Lobben) van Leende laat tekenen dat Jan Jan Scheepers zoon, zijn zwager bekent dat hij bij de verkoop van het sterfhuis van zijn vader en moeder de have niet mee heeft verkocht dan zijn portie bij deling, waarom Willem voorschr. protesteert.

             13-5-1610      Adriaen Gerart Bitters en Arndt Gerarts als Heilig Geestmrs. tot Heeze stellen te beurde om te verhuren een groese a/d Heezerbosch van Heijlken Neijssen en Marij Willem Nijssen dochter, dat zij hebben geëvinceert door faulte van bateling van een rente van 3 gl. en 10¾ vat rogge/jaar, en zij houden het voor een mud rogge en 3 gl.

86v        13-5-1610     Op dezelve conditie stellen zij te beurde een erf ook a/d Heezerbosch wegens faulte van een rente van  3 gl.. Is gemijnd door Adriaen Bitters voor 12 gl.

87         ?13-5-1610    Heer Anthonis Ercken, pastoor van Heeze, Mathijs Coensen en Hanrick Lemmens als executeurs van Heer Tielmans testament stellen te beurde om te verhuren een huis, hof en aangelag van Aleijd Anthonis Martens weduwe mette kinderen a/d Ven in Heeze, dat zij hebben geëvinceerd door faulte van betaling van een rente van 6 gl./jaar, en ook in ’t voorgaande jaar verhuurd, en mijnen het zelf.

             13-5-1610      Willem Blasius Lobben X Jenneken ziet af van alle aanspraak op de achtergelaten goederen wijlen Jan den Scheper (tbv) de kinderen wijlen Jan de Scheper X Peterken, zijn halfbroers en -zusters ; Jan Janssn en Jan Delis zijn zwagers geloven voor hun zuster Willemien 15 gl. voor de pretentie.

                                    voldaan zo Jenneken weduwe Willem Bleesen (Lobben).

87v        17-5-1610     Gielis Rutgerssn wonend binnen Utrecht mede uit procuratie van Jan Sebastiaens X Grietgen Jans dochter te Sansteeg buiten Utrecht d.d. 1-5-1610 ontvangt van Mathijs Coensen onze medeschepen als gemachtigd van Jan Adriaens in de Vlaes …. gl. als betaling van de belofte die Adriaen Willem Adriaens zoon in die Vlaes za: had gedaan (aan) Corstiaen Delis Corstens zn van 75 gl. dd. 26-2-’78 ….

88          27-5-1610     Anthonis Ercken pastoor van Heeze stelt te beurde om te verhuren erf de Camp van Aleijd Martens dat hij heeft geëvinceerd door faulte van betaling van een rente van vijfdalven gl. en mijnt het zelf voor 7 gl.

88v         1-6-1610      Peter Peter Bouwen constitueert namens zijn moeder Gerarden Sijmons om de jaarrente te eisen en te ontvangen die zijn moeder met de andere erfgenamen van Lijpken Happen heffen op Joost Moelemans.

               2-6-1610      Michiel Willem Corstens executeert een koeketel van Willemen Gielens   (Clissen) en mag hem voor 5 gl. houden.

89           7-6-1610      Joost Ardt Coppen, Loeff Willem Loeffs en Jacop Mathijs Hannen beloven Goijard Jan Deelen en Michiel Gerard Michiels van Exel, als mombers over de onm. kinderen van Gerard Michiel van Exel op 1-5 aanstaande 106½ gl. te betalen.

                                    29-5-1613 lost Jacop Mathijs Hannen 50 gl. af aan Michiel Gerarts

             16-6-1610      Jan Jan Thijs belooft 56 gl. aan Hanricken Goijart Roubosch

89v       17-6-1610      Jacop Frans Schooffs belooft Hanricken Hanrick Bouwen zn 26-15-0

                                    Goijaert Heijmans krijgt dag van recht tegen het afgebod van Marijken van Heeze op akker de Everat op 30-6-1610.

             13-7-1610      Hanrick Martens stelt te beurde om te verhuren een aangelag en een beemd onder Heeze die hij heeft geëvinceerd door faulte van betaling van een rente van 6 gl. en een jaar verhuurd volgens acte van 22-7-1609. Henrik evicteur houdt het aan hemzelf voor 8 gl.

90          21-8-1610     De schout stelt Jan (/Reijnders) Vaessen als Vaeck dag van recht tegen het afgbod dat Dirck van Boxtel met Jan zijn zwager (schoonbroer) aan Jannen Vaessen hadden gedaan.

              25-8-1610     Hanrick Jan Lenarts gelooft Marijken weduwe Jan Sauwen 17 gl. als vereikte schuld. Als Hanrick niet binnen een jaar betaalt krijgt Maijke een stuk land van Hanrick a/d Heeserbosch.

90v        25-8-1610     Wouter Aerdt Vaessen zoon belooft Peteren Anthonis Lobben zoon 100 gl. als vereikte schuld.

              30-8-1610     Jan Reijnders zoon alias Vaessen en Dirck Hanricks van Boxtel beloven Jannen Reijnders, hun vader elk van hun achtalven gl.

91          16-9-1610     Jan Jan Thijs belooft te restitueren Willem Jan Claus zn 62 gl. als vereikte schuld.

              26-9-1610     Hanrick Bouwen verakkordeert met Thijs Coensen dat hij zal blijven wonen in het huis dat van Thijssen gehuurd heeft metten aangelag tot Pasen aanstaande over een jaar (3-1612) voor derdalf vije dakstrooi en in het jaar daarna nog 2 vijen dakstrooi en dat te leggen na laats recht, en bovendien moet Heijn de pacht betalen van 9-2-0.

91v        2-10-1610     Claes, Anthonis en Adriaen, zonen wijlen Adriaen Anthonis verwekt bij Jenneken diens vrouw beloven Marten hun broer 50 gl. en over een jaar nog 50 gl.

                                    7-10-1610 50 gl. ontvangern door Marten

                                               2-11-1610 Marten Adriaens draagt Aerden Maes op 46 gl. van deze gelofte.

              2-10-1610     Joost van Erp en Peter Thomas Gelaesmaker kerkmrs. tot Leende stellen te beurde om te verhuren erf de Donder a/d Ven dat door hun voorgangers is geëvinceerd.

Marten Adriaen Thonis zn mijnt het voor 8 vaten rogge.

Peter Hanrick Zwuesten laat aantekenen dat hij dit accepteert.

92v        2-10-1610     Anthons Willem sMolders borgt voor Marten Adriaen Thonis

             11-10-1610    Peter Hanrick Nippen zn erkent 68 gl. schuld op het huis, hof en aangelag en de akker die hij heeft gekocht van Dircken en Damelen zijn zwagers. Hij moet jaarlijks 4 gl. interest geven aan Lijsken, hun moeder.

93         15-10-1610    Frans Peter Zwuesten vernadert een erf te Strabrecht dat Gerart Andries Zwuesten heeft gekocht van Andries Frans Zwuesten en Corsten Nelis Corstens ….

             16-10-1610    Frans Jacobs (Meeussen) vernadert het huis met aangelag dat Jacop van Luijcken heeft gekocht van de kinderen van Franssen voorschr.

93v       20-10-1610    de schout nome officii stelt Jacoppen van Luijcken dag van recht tegen het afgebod dat Frans Jacobs (Meeussen) aan hem heeft gedaan.

             3-11-1610      Jan Thijs belooft Ghijsberden Anthonis Goijens 26-15-0 als vereikte schuld.

             3-11-1610      Sijmon Wijnen belooft Ghijsberden Anthonis Goijens 26-15-0 als vereikte schuld.

94         18-11-1610    Adriaen Bitters en Aerdt Gerarts als Heilig Geestmrs. tot Heezen hadden een erf van Heijlke Nijssen mette kinderen geëvinceerd door faulte van betaling van een rente van 3 gl./jaar en al eerder verhuurd op 13-5 jl. en is sindsdien braak blijven liggen. De evicteurs vinden goed met believen van Adriaenen Wouters dit stuk terstond te verhuren ……

Hebben zij evictueren Jannen Dommels en Marij weduwe Jan Sauwen als leste bruikers dieselve huringe gecontinueerd tot sint Maarten eerstkomende, mits betalende tegen 2 jaren zo voirschr. staat en daarenboven tot lijkoop van biers em dem schrijver III st.

94v                              met ook de schepenen salaris en Jan Dommels en Marij weduwe voorschr. geloven deze huur te voldoen …

                                    ingelijks hebben deselve evicteurs mr. Claessen zijn huur ook gecontinueerd

                                    8-6-1611 Willem Delis Zweers nome uxoris belooft voor het 1/3 deel van de Nijssen dries dat Jenneken Claessen onbelast zal zijn

             18-11-1610    Adriaen Adriaens van Velthoven X Peterken dr. wijlen Peter Anthonis Dircks vernadert de akker die Nicasius Anthonis Dircks zoon had verkocht Jacoppen Frans Schooffs tot Kreijel.

95                                restitutie van ‘tgene Jacop (Fr Schooffs) ter cause van de koop uitgegeven en betaald mag zijn:

                                    4½ dobbel Albertus, 6 gl. ’t stuk

                                    een dobbel Rijder

                                    …..

             24-11-1610    Tielen Peters wonend tot Ovelwegen belooft Willemen Thijs, meijer tot Serksel 7 gl. als vereikte schuld.

95v       2-12-1610      Marij van Hees stelt te beurde om te verhuren een stuk land Ginderover van Adriaen Cuijpers dat zij heeft geëvinceerd door faulte van betaling van een rente 28 gl./jaar. Jan de Vorster huurt het.

             6-12-1610      Marten Henricx van Miltenborch belooft Lambert Ruth Coolen zoon 22 gl. en het jaar daarna nog zesdalve gl.

             6-12-1610      Aerdt Lobben machtigt Jannen Danckers om de procedure tegen Peteren Hoirs promitteurs te vervolgen.

96         18-12-1610    Peter Bacx wonend binnen Loenen machtigt Anthonissen de Raeijmaecker wonend onder Heeze om namens hem te acteren in deze heerlijkheid.

             30-12-1610    Roel Hanrick zn van Wetten belooft Jannen Hanricks en Elijsabeth zijn zuster 13 gl.

             30-12-1610    Tielman Cornelis Martens (Tielens) belooft Anthonissen Willems die Molder 30 gl. herkomend van erfgoed, tegen 30 sts. interest/jaar.

96v       30-12-1610    Jan Peter Sijmons verklaart dat hij Willem Jacop Deelen heeft gedaagd om borgemr. te worden

             31-12-1610    Jan Joosten Willems, verstaan hebbend uit het memorieboek der schepenen dat Jan Jan Claus met Willem zijn broer 50 gl. onder schepenen hebben geconsigneert inzake de naarderschap die zij hebben gedaan t.a.v. voorschr. Jan Joosten laat die 50 gl. terug geven en Jan Joosten protesteert voorschr. naarderschap van nulliteijt omdat die 50 gl. niet genoeg is

                                    3-1-1611 Jan Claus c.s. stellen alsnoch 10 gl. en 3 silveren Philipsdaelders onder schepenen, belovende alnoch voorschr. Jan Joosten te restitueren alle ’t geene hij voor dezelfde koop heeft uitgegeven, zo alnoch bij voorschr. naarderschap blijvende

 


97           3-1-1611      Peter Diercks neemt dag tegen het afgebod van een stuk groesen dat Aerdt Thonis Aerdts met de vorster van Zesgehuchten heeft gedaan als naarderman van dat stuk groesen.

               7-1-1611      Hans van den Water, wonende binnen Mechelen, constitueert Anthonis Janss uit Heeze om namens hem de som van 16-10-0 op te eisen die Delis Janszn Thijs hem schuldig is wegens een gerecht

                7-1-1611     Hanrick Delis Zweers en Peter Aerdt Delen zijn beëdigd als mombaer van Willem Zweers kind, verwekt bij Marij Aerdt Delen

                7-1-1611     Peter Vesters en Jan Aerdt Deelen zijn beëdigd als mombaer over Mathijs Aerdt Deelen kijnder, zoo het voorkind als het nakind.

97v          8-1-1611     Goijart Willems heeft aan handen des schoutens eed gedaan om borgmeester te zijn voor Strabrecht.

             10-1-1611      Hanrick Hanrick Bouwen belooft Jannen Vesters onze medeschepen 66 gl.

             10-1-1611      Jan Joost Willems zn verzoekt aan schepenen om hem de penningen uit te reiken die zij hebben geconfisceert bij Jannen en Willemen Jan Claus zonen t.z.v. de naarderschap tegen Jannen Joosten gedaan. En hebben Jan en Willem daarop geantwoord dat zij zulx begeren niet gedaan te worden, tenzij Jan Joosten eerst de eed doet bij hen verzocht… En heeft Jan Joosten mits derzulke weigering andermaal geprotesteert van nulliteit van dezelve vernadering.

98         13-1-1611      Thomas Jan Fockes belooft Adriaenen Adriaens van Duijsel 107 dalven gl.

             13-1-1611      jr: Godart van Lanckvelt, schout en rentmr. van HL stelt te beurde de volgende beesten voor t’achterheid, samen xv gl., te weten 2 melkkoeien, een vaars, zwart hengstpaard en een varken.

98v         4-2-1611      Jan Gerarts die oude, Goijart Willems (Haigen), Anthonis Willem Smolders, Handrick Aert Deelen, Jan Jacops alias Souwen ende Jasper Vaessen, tegenwoordige borgemr. van Heeze beloven voor elkaar te borgen naar verhouding van quota te borgen voor alle verplichtingen die zij als borgemr. aangaan.

                                    Dezelfde borgemrs. beloven Jan Vesters en Mathijs Coensen, schepenen, te vrijwaren van een gelofte van 213 gl. door hun gedaan aan Hanrick Hansen

               9-2-1611      Jan Goijart Slaets belooft een schuld te betalen van 26-15-0 aan Ghijsberden Anthonis Goijens. Ghijsberd mag groese de Schep a/d Molenstraat dat van Jan is in gebruik houden totdat er betaald is. 

99         23-2-1611      Andries Frans Zwuesten belooft 100 gl. aan Adriaenen Jacop Wouters voor huis, schuur en aangelag a/d kerk. Is betaald

             10-3-1611      Jan Joost Willems belooft 100 gl. plus 6% interest wegens schuld aan Elisabeth van Lanckvelt, wede van Jans van Huetvelt, tijdens zijn leven schout van Erp en Vechel

                                    1614 50 gl. betaald

                                               1-1616

18-2-1618 20 gl. betaald


99v             3-1611     de schout stelt Thonis Wouters dag van recht tegen de acte van verstek die Jan sLaets op hem heeft geobtineerd.

              30-3-1611     Gielis Gielissen als Vrijmans stelt te beurde om te verhuren een erf van Bernard Jan Eijmberts zn dat hij had geëvinceerd door faulte van betaling van een rente van 20 sts./jaar en al verhuurd volgens schepenacte van 12-2-1610. Gemijnd door Jan sLaets.

100          6-4-1611     Hanrick Bouwen zn belooft Mathijsen Anthonis onze medeschepen 100 gl. als vereikte schuld.

                7-4-1611     Dingen dochter wijlen Jans van Gael constitueert Jannen Joosten Willems om haar contingent in de goederen wijlen Jan Beeckmans te transporteren.

              10-4-1611     Adolff Lamberts constitueert Jannen den Vorster in de zaak.

100v      11-4-1611      Jan Adams van Dommelen belooft Lijsken Jacop Acht dochter 25 gl. komende van erfgoed als vereikte schuld.

             26-4-1611      heer en mr. Gerart Dircx pastoor van Strijp als rector van het st Jorisaltaar in de kerk van Strijp stelt te beurde om te verhuren groese de Biesman te Heeze, dat hij heeft geëvinceerd door faulte van betaling van een rente van 6 gl./ jaar. Hij heeft het al een paar jaar verhuurd. De pastoor houdt het zelf

101        27-4-1611     Goijart van den Broeck, krachtens vonnis bij hem geobtineerd tegen Peter Wouter Thomas, stelt te beurde om te verkopen een grauw paard van Peter voorschr. waar hij aan had doen rechten voor 11-4-2. Is gemijnd door Hanricken Lobben van Leende voor 29 gl.

              28-4-1611     Jan Hanssen, vorster van Heeze in absentie van de schout stelt Dircken Mathijs Hermans dag van recht tegen de executie die Jan Daems, Aerdt Coppen en Andries Frans Zwuesten (borgemeesters 1609/10) aan hem hebben gedaan krachtens het hefboek van de bedezetters.

101v      28-4-1611     Margriet weduwe Peter Kessels moet alsnog betalen aan Abraham Zedrart X Catharina Dirck Michiels dochter voor de koop van een huis dat za: Peter had gekocht van Michiel Dirck Michiels zn, 12 gl. Omdat Margriet voorschr. geen middelen heeft om het huisken te repareren en evenmin de 12 gl. om te betalen, heeft zij noodshalve een gebont van het huisken moeten verkopen en dat verkocht aan Adriaenen Lamberts (Boelen) voor elfdalven gl. 12 sts. …

102        28-4-1611     heer Anthonis Ercken, pastoor van Heeze, Mathijs Coensen en Hanrick Lemmens als executeurs van heer Tielmans fundatie, stellen te buerde om te verhuren huis, hof en aangelag dat van zaliger Aleijt Martens was, en dat ze hebben geëvinceerd door faulte van betaling van een rente van 6 gl./jaar, en dat ze al eerder hebben verhuurd. Jasper Vaessen (v Someren) mijnt het voor 7 gl. en 2 vaten bier.

              28-4-1611     Henrick Lemmens belooft Goorden Jacops (Meeusen) als mombers van Franssen Jacops kinder 56 gl. als vereikte schuld.


102v        6-5-1611     Lenart Janssen (Lenarts) en Ghijs Goijens nemen dag tegen de naarderschap die Aerdt Adam Wespen had gedaan van het huis bij Lenart Janssen gekocht van Joosten Aerdt Wespen zoon.

              11-5-1611     Aerdt Melchiors in absentie van de schout stelt Delissen Jan Thijs dag van recht tegen het vonnis dat Hanrick Willem Hermans op hem had geobtineerd.

              18-5-1611     Adam Willemssn nome uxoris en Willem Willems, kinderen wijlen Willem Weris verwekt bij Marijken Jan Tijbos dochter, met Gielissen Vrijmans hun gemechtigde stellen te beurde om te verhuren een huis met aangelag bij Houdt van Goorden Mattheeussn.

103        31-5-1611     Heer Peter Vlemmincx als rector van het onze Lieve Vrouwe en Sinte Catharijne altaar in de kerk van Leende stelt te beurde om te verhuren een erf a/d Bossche dat hij heeft geëvinceerd door faulte van betaling van een mud rogge/jaar. Gemijnd voor 6 vat rogge door heer Peter, evicteur.

103v        1-6-1611     Heer Peter Vlemmincx heeft deze huur overgegeven Peteren Vesters en Anneken de vrouw Joost Elsen.

                1-6-1611     Vaes Henrick Schepers zn belooft Willemen Snoeijen 48 gl. komend van erfgoed.

104        20-6-1611     mr. Marcelis Goossens van Varssel als deservitor van H(eer Tielmans) fundatie stelt te beurde om te verhuren een huis, schuur en aangelag tot Strabrecht die hij heeft geëveniceerd door faulte van betaling van een rente van 6 gl./jaar en mijnt het zelf voor 12 gl.

              25-6-1611     Jan sLaets is dag van recht gesteld tegen het afgebod dat Dirck (Hermans) de Molder aan hem had gedaan.

104v      20-6-1611     Dirck Hanricks van Boxtel belooft Adriaenen Gerarts als gerechtigd van Jannen en Cornelissen zonen wijlen Peter Janszoon van Hemert 62-19-0 als vereikte schuld.

              28-6-1611     Heer Anthonis Ercken, pastoor van Heeze, stelt te beurde om te verhuren de Camp, die wijlen Anthonis Martens toebehorde, geëvinceerd door faulte van betaling van een rente van vijfdalve gl. /jaar. De pastoor had hem op 27-5-1610 ook al verhuurd. Heer Anthonis mijnt het zelf voor 9 gl.

105          6-7-1611     Peter Wouter Daems als Verover belooft Lenarden Janssen 42 gl. als vereikte schuld.

                6-7-1611         Jan vanden Hove is van schepenambt verlaten

              27-7-1611     Peter Seelen en Adriaen Willem Daems kopen van Jannen Mathijs Daems zn een rijpaard voor 50 gl. Ingeval voorschr. Jan Mathijs tussen en Geldrop kermis bruidegom wordt beloven  Peter en Adriaen de 50 gl. te betalen al vereikte schuld, anders krijgen zij het voor niets.

106                              Gerard Peter Dominicus zn als gerechtigd voor Lambrechten Wouteren Joosten zn, Barbara en Lijsken, ook dochteren wijlen Wouteren Joosten verkopen Willemen Snoeijen onze medeschepen … <niet afgemaakt>

106v       2-8-1611      Lenart Loijen in zijn tijd borgemeester van de Zes gehuchten stelt te beurde ….

               2-8-1611      Arndt Melchiors in absentie van de schout stelt Jannen van Hove dag van recht tegen de verkoop van s.. ter presentie van Jan Pompen (schepen van Zesgehuchten) …


107       18-8-1611      Jan Thijs belooft Willemen Jan Claus 107 dalve gl. als vereikte schuld

             29-8-1611      Everardt Corstiaens constitueert Lauwreijssen Adriaenss zijn zwager om de obligatie te vervolgen die Everardt samen met Lauwreijssen zijn zwager op Clara weduwe Aerden Michiels (Vaes) pretenderen.

             29-8-1611      Claes Mathijs Hermans belooft Hanricken Beeckmans 50 gl. als vereikte schuld.

107v       2-9-1611      de schout stelt Arike weduwe Goijart Vesters dag van recht tegen de executie aan haar gedaan bij Adam Jan Daems (bgmr. 1609/10) cum suis ter cause van de bede boven de grondbede waarop de andere buren zijn gezet.

             10-9-1611      Dries Anthonis wonende op de Papenvoort en Claes Gerarts

-           stellen te beurde een beonwij van Jan Gontssn …

-           verkopen vor dezlefde t’achterheid …

-          

-          

108                              ……

                                    …….

             22-9-1611      Hanrick Jan Schepers, ziek te bed, verklaart dat hij vroeger kapelmr. was met Hans Gobbels en Tielman Sijmons (Tielens), toen die nog leefden (voor 1590), en dat toen Anthonis Michiel Jacops (Schaften)en Michiel Driessen hun contingent hebben gelost in een rente van 29 sts./jaar en dat Tielman Sijmons de geloste penningen ontvangen heeft …

108v      30-9-1611     Tielman Cornelis Martens (Tielen) belooft over 4 jaar 75 gl. komend van erfgoed aan Anthonis Willems die Molder, interest 4½ gl./jaar.

              4-10-1611     de schout stelt in presentie van Jan Vesters en Willem Snoeijen, Hanssen van Pressel in bezit van een huis met aangelag a/d molen dat van Dirck de Ruijter was.

            4-10-1611       de schout dagvaardt Jacoppen Claus tegen de commerheffers van Zesgehuchten.

            12-10-1611     Wouter van Gastel belooft vandaag over een jaar 26-15 te betalen Jannen Michiel Delen zoon als vereikte schuld, en omdat Jan het geld ‘nootelijck van doen heeft’ moet Wouter per kwartaal ¼ aflossen.

109     20-10-1611      Jan (mr.) Delis Zanders erkent van Hanrick Lamberts (v Lierop) 30 gl. ontvangen te hebben.

           27-10-1611      Adriaen Gerart Bitters en Aerdt Gerarts als Heilig Geest mrs. van Heeze executeren een erf van Heijlken Nijssen met haar kinderen te Heezerbosch.

109v    27-10-1611     Dezelve Heilig Geestmrs. stellen te beurde om te verhuren een groese door hun geëvinceerd door gebrek van betaling van een rente 3 gl./jaar en een rente van 10 rule en ½ vat rogge / jaar. Adriaen Bitters mijnt dit voor 10 gl./jaar.

                                               2-11-1611 … ..

           30-10-1611      Jan Bloijssen protesteert in pr.tie van Jan Vesters en Thijs Coensen dat hij … gecompareerd volgende de dag van rekening tussen de Heer van Gedrop en Bloijssen voorschr. en dat de Heer niet is gecompareerd.


110     29-10-1611      Peter Goijart Vesters belooft Hanricken Jacop Meeus 12 gl. als vereikte schuld.

           29-10-1611      Jan Jan Peters zn (Delen), Jasper Vaessen (v Someren, 1610/11), Joost Jan Bernarts borgemrs. stellen te beurde een ketel voor t’achterheid van dorpslasten ter zake van gebruik van Mathijs sMolders (Hermans) goed, toebehorende Nicasius Anthonis Dircks zn. Gemijnd door de vorster voor vijfdalve gl.

110v   29-10-1611      Jan Hanssen vorster van Heeze als heffer der contributie van de straaten Kreijel en de Meel en met hem Hanrick sLaets veilen 6 vaten boekwijt van Hanrick Peters de Backer voor zijn t’achterheid. Jan Hanssen mijn ieder vat voor 11 sts.

           13-11-1611      Hanrick Lamberts wonend tot Gestel bij Eindhoven doet ter instantie van Mathijs Coensen zijn eed en belooft dat hier te Heeze tegen Mathijs terecht zal staan.

           23-11-1611      Dirck Stijnen belooft Hanricken Bouwen 35-5-0 tegen 1-5-0 / jaar.

111     28-11-1611      Jacop Jacops als Vreijssen neemt dag tegen Peter Leenen over de schepengelofte.

           2-12-1611        Peter zoon wijlen Hanrick Peter Goossens belooft Gerarden Sijmon Tielens 15 gl. en nog eens 15 gl. als vereikte schuld.

111v    5-12-1611       Goijard Lamberts wonend tot Huls bekent van goed geleend geld schuldig te zijn Pauwelss Jan Anthonis zn 100 gl.

           13-12-1611      de schout stelt Claerken Aerdt Jan Vaes weduwe dag van recht tegen het vonnis dat Lauwreijs van Nuenen tegen haar heeft geobtineerd.

112     19-12-1611      Jacop Dirck Schooffs belooft Mathijs Coensen 35 gl. en daarna nog eens 84 gl.

           29-12-1611      Dirck Hanricks van Someren verkoopt Mathijssen Coensen onze medeschepen het Buitenkempken in de prochie van Geldrop, heerlijkheid HL, bij Houdt, 5 copsaet, nog ….

112v   29-12-1611      Goyart Jan Houbenz v.h.s.

en voirts gelovende en hem sterckmakende voir Hanrik Aerdts

en Frans Jan Naetenz, mans en mombers hender huysvr.,

Gerart Jan Lamberts, man en momber zynder huysvr., v.h.s.

en mede gelovende voir Goorden, zynen zwager,

Anthonis Jan Houben,

heer Hanrick Jan Houben, priestere,

en Dirck Mathijs Hermansz en Goyart Houben als mombers over d’onmondige kynderen wylen Herman Mathys Hermansz en Anthonia, zyne huysvr.

hebben tsamen erffel. vercocht

Jannen Nicasius Dircksz alsulcken erffchyns van 3 gld. sjaers, als Jan Jan Lemmensz eertyts erffelyck vercocht hadde Hanricken Aerdts jaerlycker en erffel. renthen, verschynende op onser liever vrouwen dach lichtmis dach in en vuyt een stuck beempts, gelegen int Goor in der prochie van Hees, tusschen erffenis deen zyde Anna Heymericx, dander zyde Willem Claes van Gael in gelycke schepen brieven van Heeze en Leende daerop gemaeckt breeder is inhoudende en begrypende van date int jair ons heeren 1571 den 10en dach January en de vercoperen hebben vertegen, gelovende ut moris est.


113      29-12-1611      Anthonis Jan Houben zoon belooft heer Henricken zijn broer 40 gl.

            30-12-1611     Claes Mathijs Hermans belooft Peteren Vervlaessen en Mathijsen Anthonis onze medeschepen als momber over Jan Anthonis zijns broeders kinderen 26-10-0; 2/3 voor Peter en 1/3 voor de ke.

113v    25-8-1610          Schepenen compareren ter instantie van Goijarden Michiel Arijens en Dirck Adriaens van Velthoven ten huize van Jan Meeusen en ook ten huize van Jacop Leeijen, van zulke ouderdom dat zij niet wel gaan konden, maar bij goede kennis en verstand. Zij vragen hoe een beemd die nu Lucia weduwe mr. Jans van Lill toebehoort in de Elsen zijn weg had. Jacop verklaart dat die beemd weg heeft over een beemd die nu Nicasius Adriaen Siers toebehoort, zoals ook Jan Meeusen verklaart.

114      29-12-1611      1.   Joachim

2.    Jan en

3.    Dirck zonen wijlen Henricks van Someren X Mechtelden

4.    Nicolaes Cornelissen, weduwer Marijen, dochter van Henrick X Mechteld

verklaren dat zijn eertijds bij leven van Marijen het erfgoed van huh ouders hebben gescheiden

Dirk heeft gekregen de achterste helft van de dries in de Meel oostwaarts

Jan ….

114v                            Joachim

Nicolaes Nelis (toen) X Marije ….

 

            3-2-1610         Marijke weduwe Hanrik Hanrik Peter Maes zoon met Dirk Verheijenbraecken en Jan Hanricks als mombers verklaren dat Marijke heeft ontf. in grote nood om haar kinderen te onderhouden van Hanricken Lemmens zoon 30 gl. op voorwaarde dat Marijken in gebruik geeft een half schuurken metten aangelag. En moet Willem jaarlijks een half … derop leggen, en moet Marijken het schuurke droog houden.

            3-7-1610         Hanrik Peter verHeijenbraecken zoon verwekt bij Libbeken Hanrick Sijmons dr. verkoopt Matthijs Adriaens verVlaessen, zijn neef, het erfgoed dat hem is aangekomen van Libbeken, zijn moeder, en ook van Ida, zijn zuster.