R.A. Heeze, Leende en Zesgehuchten

 

HLZR 1622 (1585-1589)

 

 

                                    Contract van Claessen Phs. zn en mr. Hanrick Philips kijnder

          21-2-1581         Margriet de vrouw van mester Hanricken Philips had in haar testament gemaakt Claessen, natuurlijke zoon van heer Philipssens, zoon van mester Henricken Phs en Margrieten Claessen van Delft dochter zijn vrouw, haar neef 50 gl., dat na dood van mr. Hanricken haar man so ‘t hoeft die voirschr. mr. Hanrick zijn lesten denselven Claessen zijn neef ook de som van 50 gl. ……. voor deze 100 gl. …. zo dat tussen Claessen en Jannen  Hoeben met de andere kinderen van mr. Hanricken ….

                                    Zo als Claes zal zijn komen tot enen … staat al huwelijk of anderszins … die andere 50 gl. Daar gelooft Jan voerschr. Claessen een rente voor te geven van zijn heerkens rente.

 

los na 107                   Lambrecht Ariaens Verhoven zoon legateerde ter tafelen vd Heilige Geest tot

26-1-1582                    Heeze om na zijn dood uit zijn goederen te ontvangen 20 gl. De broeders en zusters van Lambert stellen vast dat de schulden de waarde overtreft en hoeven niets te betalen.

  3-2-1582?        Jan Dirck van Peelt zoon draagt op jonker Amant van Hornes, superintendant van Heeze, Leende en Geldrop een rente van 32 sts./jaar. (zie 105v)

 

los na 27                     Margriet achtergelaten weduwe wijlen Jan Thomas met Jasperen v<an>

         29-10-1586        Zon en Jannen Geskens haar mombaeren ….

 

los voor 93                  Dirck Aerdt sVoechs zoon verkoopt Peteren Thomas Lobben zoon een

         21-2-1587          groese in de Neerbeemden van Leende

 

bij 49v                        heer Anthonis Ercken zet te beurde een pand toebehorende Adam Daems als

            9-6-1587         Kemps. Jan Deelen mijnt het

            9-6-1587         de achtersteel pachten zij in rekeningen gevonden, dat Jan koper voorschr. zal heer Anthonissen betalen iii gl. over 8 dagen, en nog als ’t koren in de schuur is een pacht / nog 2 pachten tussen sint Andries en Kerstmis en dan voorts bij hem Jannen eens jaars te betalen een pacht        

vs             …..             Arien …. Dijlis die Moelder

 

los na 48                     Andries Zwuesten als gemachtigd van Bartelmeus Aerdt Reijmen zet te beurde

         22-6-1587          om te verhuren een onderpand toebehorende Marien de weduwe mette kinderen van Henricken van Wetten. Marie huurt ’t voor een jaar pacht en de schade van recht.

 

los na 117                   Gerit die Smet en Henrick Beeckmans als scatheffers verkopen een

         20-10-1588        aangerichte os toebehorende Arien van Duijsel.

 

los voor 64                  konde voor de kinderen metten mombaeren Delis Kemps, verwekt bij

          4-1-1589           Henricxken, zijn vrouw

                                    Adam Kemps, oud lx jaar, Anthonis Joosten (Gijssen?), xxxiii jaar (*1555) en Peter Peters xxxv jaar (*1553), als naaste buren van de kinderen en goederen van Delis Kemps voorschr. verklaren dat het huis (a/d Heezerbosch) waar Delis in bestorven is geheel teniet ging en afgebroken werd, zodat hetzelve beter verkocht kan worden gehouden.

 


  1        8-9-1585         Item, op datum van desen <hoek weg> de mombers van den kijnderen Anthon<is Coppens, te> weten Aerdt Ghijsen Diercx, Joost B<ax, Tielman Henrik> Tielens zn rekenen zo <> Ghijsen dat hij meer uitg.heeft dan ontvangsten, en Tielen voirschr. is met rekening quit gerekend  Diezelve hebben ook schade gerekend <Lucas> Francissen van de tijd dat hij Lucas op <> gewoond heeft, 4 jaren gebruik gemaakt de Dijkbeemd, …… zo blijft Lucas tekort <> en 7 vaten rogge

                                    Pr.tes Peters, Wuest

          2-10-1585         Eelken weduwe Cornelis Diercx cum tutore haar tocht afgaande geeft over haar helft van de goederen Henrijcken en Joosten, haar <ke> Alleit Theus dr. zij beseten heeft en …

en … metten loot te deel gevallen

den kinderen is gevallen ….

                                    testes Jan Vaes, Andries de Wuest

  1v     2-10-1585        Henrick en Joost cum tutore hebben gedeeld

                                    Henrick krijgt: …

                                    Joost krijgt ….

          23-9-1585         Jan van Gestel verhuurt als momber Judith Verhoeven een opgewonnen erf toebehorende den kinde Jan Vesters en huurt het zelf.

          27-9-1585         Elsken weduwe Adam Pompen procureert Jannen Hansen in al haar zaken te Antwerpen of elders. Elske bekent dat zij Jan schuldig is wat hij haar in nood geleend heeft.

  2      27-9-1585         Anthonis Wijllems van <hoek weg> verkoopt Jannen Aerdts 1/3 van zijn portie <in> huis met plaatse daar ’t op staat a/d Ven.

          30-9-1585         Gijsbert Goijens verhuurt een opgewonnen erf toebehorende Thijs Meus Thijssen kinderen tot … Ghijsbert hevet pener gemijnd voor een jaar pacht, 2 gl. en een vat bier.

          30-9-1585         Hanrick Lauwrens zet te beurde een opgewonnen erf toebehorende Lijnen Houben kijnder en Lijntgen Goeijens voor ii3 gl. Jacob Wespen mijnt het.

          8-10-1585         Hanrick Roubosch als momber Peter zijns broeders kijnde stelt te beurde een opgewonnen erf toebehorende Delis Zweers voor …

  2v    11-10-1585       Jan van Gestel en Goeijart <hoek weg> verhuurt Hanrijcx verHaegen … voor hun t’achterheid van xvi gl. voirschr. Jan van Gestel mijnt het

                                    Wij, Jan Michiel Vaes en Andries <Zwuesten>, schepenen, doen kond dat zijn gecompareerd: Jan Francissen en Anthonis Aerdt Schentkens zn, schepenen der Zesgehuchten, Tonis Tonis Gijben <> .. Janszn van Gastel, borgemren der Zesgehuchten geloven Adriaenen Luenis zoon van Heeze, secretaris van sint Michielsgestel 488 gl.

  3v    11-10-1585       Wij, Jan Michiel Vaes, Jan  Peters <hoek weg> Zwuesten, schepenen, Lauwreijs de Blocker, Henr. Tielens zn, Gerardt Wouters, Jan Ger.., Goeijaerdt Michiel Adriaens, Adriaen Aerdt .. gesworenen, Aerdt Delen, Anthonis Diercx, Willem Henr. Wouters, kerkmren, Jan Vesters en Jan Stijne, Heilig geest mrs., voor alle inwoners van Heeze, als schuldenaar ….  verkopen Adriaenen Leunijs van Heeze, secretaris der heerlijkheid sint Michielsgestel, een cijns van 77 gl. …


4v      11-10-1585       die voirschr. geloveren bij namen als boven hebben noch gelooft den voirschr. Adriaenen op hen ende al hen goeden te geven op 10-5 a.s. 179 gl.

          11-10-1585       Gijsbrecht wijlen Anthonis Jacobs (Schaften) zn verkoopt Adriaenen Luenijs zn van Heeze, secretaris der heerlijkheid sint Michielsgestel, een cijns van 1 gl. uit een beemd van 1½ vaetset a/d Ven.

  5      11-10-1585       Maergriet dochter wijlen Jan Horckmans weduwe Lambert Wijlms (Boelen) cum tutore als macht hebbende <in> zeker testament en in de helft van alle goederen haar van Cornelia, hun zuster aanbestorven, met Hanrijcken haar zoon #mondig wesende hem sterkmakende voor d’onmondige kinderen

                                    Catelijn dochter Lambrechts en Margrieten voorschr. cum tutore

                                    verkopen mr. Adriaenen Luenissn van Heeze, secretaris van sint Michielsgestel, een cijns van 7 gl. uit een beemd van anderhalf vaetset en 1 copset in de Werden tegenover het Heijbroek te Heeze.

  5v    18-10-1585       Jan Wijllem Genen zn en Hanrick Boeijen X Dijngen Willem Genen mangelen en scheiden de goederen van hun ouders achtergelaten:

                                    Jan voirschr. krijgt: de schuur met het halve aangelag …

                                    Hanrick krijgt …..

  6      13-11-1585        Lambert Jan Wijllems ende <Mathijs Jan Willems> hebben samen ob<> Lambert haar afgekocht heeft al haar have die zij bezat voor lx gl. eens Lichtmis toekomend 2 jaar geleden (dus 2-2-1584). De penningen zullen ontvangen Jan en Thonis, welke penningen Jan en Mathijs voirschr. voor haar opgenomen hebben tot Eindhoven. En dezelve moeten <> dat zij deze penningen van Lamberten van Neeskens wege zullen ontvangen en voldoen Agnees cum prolibus(?) .. ’t selve goet staidg ende vrij te houden zonder bbedrog of ergelist.

          13-11-1585        Arien Anthonis verkoopt Anthonissen Michiels (Schaften) een erf in de
                                    Zonnegroes het land omtrent 3 copsaet, de groese omtrent xl roeijen in
                                    Leende.

          27-11-1585       Heer Dierck Heesterbeecx verkoopt Lamberten Streepkens een cijns …

                                    Pr.tes Vriese, Vaes, Aerdts, Peters, Wuest

  6v    27-11-1585       Lambert Streepkens voirschr gelooft heer Diercken Heesterbeecx schadeloos te houden van de cijns van vierdalve gl. en 5 sts. die heer Dierck geldende is uit zijn onderpanden te Den Bosch.


            3-1-1586          De kijnderen van Jan Peter Nelis delen de erfenis

                                    Jan Ghenen X Marijen Jan Nelis krijgt het huis met halve aangelag, een alve beemd in de Wolfierden, land de Braeck, een stukl alnd inde Molenhoeve, de Haesendries.

                                    Marten, Jans voirschr. zoon met Nelis Peter Nelis en Thielen Zijmons (Tielens) hen mombaers is te deel gevallen ….

  7v    24-1-1586         Marijke Thomas van Bruegel dochter cum tutore verkoopt Hanricken Zwuesten het 1/5 deel van de halve manbroekbeemd te Heeze omtrent het Boermans schoot.

            3-2-1586         1.  Mathijs Hanrick Mathijs zn als procuratie hebbende en voor ons schepenen, gelooft voor hemzelf en hem sterkmakende voor al degenen in den gerecht zijnde, gelovende ook voor d’onmondige van zijn clochte

2. Frans verBraecken, Wouter Verbraecken hen sterk makende voor d’onmondige van hun clocht

                                    3. Hanrick Gerit Haesten X Heijlken, dochter Wouter Wouters, hem sterk makende voor zijn clocht

                                    verkopen Gherarden Michiel van Exel zoon de Rietbeemd a/d Voort in Heeze.

  8      14-2-1586         Goijart Hanrick Gobbels zoen verkoopt Jannen Gobbels een ekker tot Eijmerijck.

          12-2-1586         Jan Jan Boelen zoen verkoopt Marien Aerdts, zijnder moeijen, zijn deel van een huisken met hoefken, daar Jan Boelen zijn vader in gestorven is tot Creijel.

                                    testes: Bax, Wuest

  8v    18-2-1586         Henrick Peter Martens <hoek weg> Jannen Peter Martens, zijn broeder, een stuk … 2 vaetsaet bij het Hagelkruis gelegen Hoogh Geldrop.

          18-2-1586         Nelis Peter Nelis zn en Mathijs Thonis hebben krachtens testament, geschreven door Martinus Jonathas, deservitor cure de Heeze d.d. 1584, als executeurs van Willemen Maes Scepers, verkocht Jannen Jochem Phs. zoon een huis in de Gruitershork, dat hem Wijllemen van zijn ouders was aangestorven om daarmee zijn schulden en kerkrechten te betalen.

  9      25-2-1586         Jacob Adriaens verHoeven (Siers) zoen <hoek weg> geeft over Casijnen <hoek weg> zijn broeder, huis en hof met aangelag aan de Ven, daar Adriaen Verhoeven in gestorven is ..

           3-3-1586          Adriaen Heesen en Henrick Peters (Lemmens) als executeurs van heer Tielmans (Jan Tielkens) testament verkopen 2 opgewonnen erven in voller herbergen ten huize Jan Gobbels,

-  het een toebehorende de kinderen van Aerden Verhoeven (Siers), een gelag a/d Ven voor een rente van 3 gl./jaar en kopen het zelf voor 50 gl.

-  het ander toebehorende de kinderen van Thijs Meus Thijssen tot Hout, voor een rente van vi gl./jaar, en kopen het zlef voor 50 gl.


  9v    16-3-1586         Adam Kemps verkoopt een akker van 2 vaetsaet achter de kerk van Heeze

oud 10v                         aan Adriaenen Wouters, 1. jonker Johan Monicx, 2. de verkoper,

                                    Adam verklaart onder ede dat hij dit stuk land eertijds gekocht heeft van heer Jan Fijen, en het ander deel verkregen van zijn zwagers.

 

   9v      10-4-1586      1. Aerdt Delen als mombaer van Peteren Dries Delen soen,

2. Jan Box en Nycasius Wespen als mombaerts van den onmondighen
            kynde van den jongen Aerdt Verhoeven
,

3. Goeyart Ariaens (vV) en Mathys Peters (Wijnen) als mombaerts van 
            den kynderen Wylms Verhoeven, die hy verwect heeft by Maergrieten
            Hanrick Wyntkens dochter

hebben tesaemen erffelick vercocht Michielen Vervlaessen

een stuck eckerlants, groot ontrent 93 weyen, genoempt ‘het heytvelt’,
            in der prochien van Heese, gelegen ontrent Sint Jobs capelle tuysschen
            erffenisse deen syde die weduwe van den jongen Aerden Verhoven,

dander zyde die kynderen van Aerden …[deel akte afgescheurd], ten

enen eynde enen gemeynen waterlaet, dander eynde enen gemeynen

wech, loss en vrij van allen commer, geloevende tselve te vryen en te
weeren etc.

 


10    10-4-1586           Michiel Goeyart Ariaens (verVlaessen) en Mathys Peters Weijnen als

oud 11                          mombaerts der onmondigher kynderen van Willemen Peters Verhoeven zoen hebben vuyt crachten van bekentenysse dwelck hy, Wilhem, in synen lesten en syn dootbedde ( + 1564/88) bekent heeft voir getuygen en voir schepenen Philips Dircx en Jannen van Gestel, schepenen in hender tijt, dwelck wy gesien hebben, vercocht heeft gehadt Aerden Verhoeven (sr.) een stuck eckerlants, gelegen aen Sint Job in der prochien van Heeze en tot noch toe nyet gevest en is geweest, en dese mombaers nu vesten en bewaeren Michielen Vervlaessen als man en mombaer van Hanricken, Aerden Verhoeven huysvr., gelegen tuysschen deen syde Peter Dries Delen soen, dander syde Jan Box, str. metten enen eyndt Joncker Johan Proncx [?], dander eynde die kynderen Ariaens van Velthoven, als sy seyden, los en vrije, vuytgenomen dat dit is gesedt tot enen bypande voir een chyns van 5 gld. 5 st., staende te gelden aen Jenneken Sanders van Gastel, welck voir desen chyns in dit voirsz. onderpandt, daer dat mede belast staet, daer voir dat dese mombaers stellen tot enen weerpande dat geheel goet, dat sy gedeylt hebben van goet van Aerden Verhoeven.

-4-1586                       Gerit Scheijntkens bekent dat hij de 65-10-0 ontvangen heeft, die Bartelmeus Iewens en Eefken Nelis Wouterss op 17-2-1555 aan Jannen Scheijntkens beloofd hadden. Jan voorschr. droeg de som van 65-10-0 op 8-12-’58 op Gereten zijn broer, van welke som Gerit houdt Jannen zijn broer de som van 45 gl. met 10 of meer verlopen pachten te betalen na de 105 gl. en dat die penningen gekomen zijn Jans en Dingens zijn vrouw erfgoed …. <hoek weg> mombaerts voirschr. hebben noch <hoek weg> vertijdinge en decreet als voor, verkopen Michielen Vervlaessen voirschr. een groese van 3 copsaet  a/d Venne.

10v        -4-1586         Dieselve mombairen als voor verkopen mr. Johan van Lijl een huis met aangelag a/d Venne, 2. Peeter Andries Deelen

              -4-1586         Delis Zweers en Weijn Smeets als naburen van de onmondige kinderen voorschr. verklaeren dat verkopen beter is dan behouden.

11          -4-1586         dezelve verkopen denzelven mr. Joannen (v Lijl) een akker a/d Heeezerkerk,

              -4-1586         idem een heijtvelt in de Hulsbroeken, 2. Peter Dries Delen

              -4-1586         mr. Nicasius Adriaens Verhoeven zn en mr. Joes Lijl mangelen

-   Nicasius krijgt de Rijt

-   Jan krijgt een beempke a/d Venderdijk.


11v     16-4-1586        Dijrck Henricx verkoopt Henricken Zwuesten 30 sts./jaar ….

          16-4-1586         Dijrck Henricx zn draagt over Hanricken Zwuesten de rente van 30 sts./jaar die Jan Corsten Jan Gevart zoon met hem gelovende en sterk makende Delis van Kreijel zn en Goijart Henrick Schaverts zn samen verkocht hadden Korsten Hanrick Zwuesten uit een huis en hof, d.d. 20-6-1527


12      16-4-1586         Gerit Ghijsbrechts van Weerd geeft over Ariaenen Ghijsbrechts (v Waalre) de 18 gl. eens als Wijlm Claus bekend heeft schuldig en ontvangen te hebben uit handen van Anthonis Daemen ….

            7-5-1586         Jacob Gerits X Marijken dr. Adriaen Verhoeven, verkoopt Marijken, weduwe Jans van Gestel cum prolibus groese het Aechten op de Bulders.

12v      9-5-1586         <Willem> Henrick Lemmens zn cum uxore wittige <dr. Jan> Eijsbouts

oud 13v                         verkopen hun rechten, hen aangekomen van Dingen Stijntkens binnen en buiten de parochie van Heeze, en hebben zij verkoperen Peter Delis koper hier uit deze portien en gedeelte doen komen …

          13-5-1586         Henrick (Pt) Zwoesten bekent voor schepenen dat hij gecocht hadde bij den leven van Jenneken, sijn wettige huijsvrouwe, een stuck groesen van Jannen Jan Sweers, gelegen opte Bulders, en van ‘t Henrick voirschr. denselven Jannen voirschr. nog schuldig was 100 gl. Henrik voirschr. denselven Jannen wederom verkocht.

13       28-5-1586        Thomas Thomas, Wilhem Thomas en Merijken <hoek weg> kinderen Thomas van Broegel verkopen Hanricken Gerit Wijlms (de Jong) zn een uijtdeel van een gelag, huis, schuur metten aangelag aan ’t Kruijs in Heeze.

             6-6-1586        Jan Henrijcx X Katelijnen dr. Goeijart de Scheper en Heijlken Goeijarts vrouw afgaande haar tocht verkoopt Gerarden Michiels van Exel een huis met plaats a/d Voirtstraat.

             6-6-1586        Engel Joosten Martens verkoopt Gerit Michiel van Exel soon de Molenakker, omtrent 2 vaetsaet.

13v       6-6-1586        Katelijn (W J Boelen) weduwe Hanricken Peter Lemmens met Arien haar broeder en mombaer hebben mijn heer Amant de Hoernes vermeerdert uit zijn cijns enen gulden en verkocht metten 3 voergaande gulden dat tot ix vrts gl. jaarlijkse rente te gelden na uijtwijzen denzelven brief van iii gl. zo zijn voor ons comen als naaste buren van haar Marten Vaes, oud lxviii jaar, Wouter verBraecken, oud lx jaar, Peter Peter Marceliszn xlvi jaar, Lambert Verhaegen, oud xxviii jaar, verklaren dat zij weten dat de weduwe dit doet, en deze brief vermeerderd is haar met haar kinderen nood van haar lichaam en om haar kinderen daarmee op te brengen door de benarde tijd tegenwoordig zijnde 

           16-6-1586        Peterken weduwe Jacobs Goeijart Amants zn met Goerden en Henricken haar kinderen , mondig wesende, verkopen Loeffen Ariaens een dries tot Strabrecht, groot omtrent 5 copsaet

14        26-6-1586       Jan Anthonis van Eijndthoven X Lijsken, dr. Henricken Lemmens verkoopt

oud 15                                   Lucas Francissen een huis, schuur met bakhuis metten aangelagen aan de Haege bij Eimerijck, zo groot als het hem Jannen voirschr. geleverd is van de kinderen Hanricken Lemmens d.d. 10-12-1583, 1. den ouden Jan Delen, 2. ...


14v     11-8-1586        Jan Delen de oude met zijn kinderen:

1.   Servaes (Jc) Vaessen, man van Aelke Jan Delen

2.   Jan Joosten (Willems?), man van Marike Jan Delen

3.   Matheus en Peterke met hun voogden

enerzijds, en

     4.  Jan Tielkens, man van Jenneke Jan Delen, overleden, ende Lucas Francissen als mombaer den onmondigen kijnde Jans ende Jennekens voirschr anderzijds,

ondertekenen hun overeenkomst uit 1585, die het volgende inhoudt:

-   Jan Tielkens geeft alles wat hij van zijn schoonvader gehad heeft terug, m.u.v. 30 gulden die hij mag gebruiken en later aan Wendelke, zijn     dochter moet geven wanneer zij huwbaar wordt

-   met kerstmis aanstaande geeft Jan Tielkens 23-0-0 terug aan Jan de oude, t.b.v. zijn zwagers

-   alle kinderen die Jan (Tielkens) nog krijgt mogen hun moeders goed hebben, en gelijk delen in hun vaders goed

-   indien Wendelke Jans dochter sterft, zal Jan Tielkens niet meer delen in de erfenis van Jan Delen (sr).

15      11-8-1586         boedelscheiding tussen de kinderen van Dierk Aart Gerits:

1.   Jan Arien Thonis (Stijnen) als man van <Marie> Dijerck Aerdt Gerits krijgt:

-             het half gelag met het huis neven Adam Keijmps (a/d Heezerenbosch)

-             de Nevenakker

-             het Eussel

-             de halve beemd in de Elsen

2.   Jenneken, dochter Dierickx (Aart Gerits) voirschr. met Servaes Vaessen, haar momber krijgt .

-      de schuur met het halve aangelag met alle eikehouten staande om het huis en de schuur

-      de Rietbeemd

-      het gelag tot Creijle gekomen van Delis Gielens

-      het Laarstuk

-      de Buelhof

-      De Clausekker

-      een halve beemd in de Elsen, 1. Aerden Delen

….

            11-8-1586       Jan Wouters in den Meel zoon, oud lix jaar compareert op verzoek van Jan Bax den ouden en verklaart dat hij toen Geertruijt, de vrouw Jan Bax voorschr. ziek in haar bed lag, maar goed verstand heeft horen zeggen dat zij maakte Jan haar man alle goederen die zij samen hadden. Henrick Beeckmans 27 jaar verklaart als buur dat hij dien tijd was gekomen metten priester metten heiligen sacrament en hoorde alzulke woorden spreken.


15v       11-8-1586       Jan Wouters inden Meel zoon en Hanrick Beeckmans, oud als boven geschreven staat, Cornelis Martens (Tielens), oud omtrent 50 jaar (*1536), Tielman Zijmons (Tielens), oud ontrent 32 jaar, verklaeren dat zij naaste buren zijn van Jan Bax, wonende tot Creijl, dat denselven is een stokoud man, die geen brood meer gewinnen en kan, oft iemand van zijnetwegen voor hem, en dat de pachteners, renthiers en ander schuldenaren hem ’t goet uitwinnen met grote schaden en door veel meer merkelike redenen, dat hij ’t goed niet kan behouden, en dat ’t beter verkocht is dan gehouden.

             11-8-1586      Jan Bax den ouden als boven verkoopt na 3 dagen veilen in de kerk van Hees Diercken Mathijs Hermans een stuk groes en land tot Creijel van 3 vaetset.

             19-8-1586      Cristina (Daems) weduwe Gheraerdts van de Sanden verkoopt Michielen Heesterbeecx een groese tot Strijp, groot xl roeijen.

16                                <bovenste 5 cm weggeknipt>

             12-7-1586      Wouter Verbraken geeft over heer Amandt de Hoornes superintendent een cijns van 3 Peters/jaar tot 18 stuivers als Jan Henrick Ansums zn verkocht heeft Henricken Janssen Verbraecken uit groese de Weert, het vierdeeel deraff in gheen Holter gelegen, nog uit een huis en hove tezelfder plaatse daar Henrick Ansoms in bestorven was. d.d. 1-2-1558.

            x..-8-1586       Jan Michiel Vaes krachtens procuratie draagt op mr. Johannen de Lijl een cijns 33 sts./jaar die eertijds gewonnen heeft Wouter Goeijart Boeijens zoon van Henricken Henrick Zwuesten zoon d.d. 30-1-1570. Welke cijns aangedeeld is noe uxoris Jacob de Duijts van Vranckendael X Lijsken Jan Jacobs dochter van Buel, welk Jacob voirschr. en heeft de voorschr. Lijsken met haar tweede man Michiel Bomersom gelandert.

16v                              <bovenste 5 cm is weggeknipt>

                                    dese gelofte is voldaan

            x..-8-1586       Petrus de Hoornan gelooft mr. Johan de Lijl 45 gl. 20 sts.

                                               te niet

                                    Petrus de Hoornan machtigt door demacht van zijn broeder Anthoni cum uxore, Hanricken van Gastel en Andriessen Zwuesten om metten goeden van mr. Lambert achtergelaten te doen …

           22-9-1586              Jan Vaessen X Anthonia Henrick Zwuesten verkoopt Andriessen Peter Zwuesten, onze medeschepen, een stuk van de Bussendries, 2. Jan Delen

17        x..-8-1586       mr. Johan de Lijl en Henrick Dircx <hoek weg> hebben hun eed gedaan als mombaers van de onmondige kinderen Alexanders van Gastel en Jenneken Jan verBraken dochter. En Henrik van Gastel als superintendent heeft mede eed gedaan.

            x..-8-1586       Petrus de Hoornan als gemachtigd van zijn broer, quiteert Henricken van Gastel, van de administratie die heeft gedaan in dienst van Jans Meus van goeden achtergelaten …

                                    Dese gelofte is geqeten

            x..-8-1586       Petrus de Hoornan gelooft Joostken en Willemen Anna Heijmericx kijnderen 50 gl.

           10-9-1586        Cristina Daems met mr. Jacob haar broer als mombaer verkoopt Adriaen IJewens en Peter Jan Heers zoon, zijn zwager, een cijns van 25 sts. uit een hofstad tot Strijp.


17v      15-9-1586       Jan Goeijens en Henrik van Hall nome uxoris dragen op Willemen Aelberts van Aelst een cijns van 11 gl./jaar uit de onderpanden op de Bulder die Poulus Dierck Wilhemsz heeft verkocht Tielen Peter Tielens.

            17-9-1586       Mr. Joes de Lijll verkoopt Jannen Anthonis Boxsn de Dijkbeemd, 2 vaetset a/d Ven.

18                                Jan Box, zoon Anthonis Box verkoopt meester Joan de Lijll een cijns van 13 gl. en derdalf stuiver.

            18-9-1586       Mr. Jan van Lijlle draagt over Michielen verVlaessen de koop van huis hof en toebehoren als mr. Jan van Lijll gekocht heeft van de mombaeren en erfgenamen van Aerden Verhoeven den ouden d.d. 10-4-1586

            24-9-1586       Jan Eijmbert van Oerschot draagt op Aerden Maes een cijns van 6 gl./jaar als Jan eertijds verkregen heeft van Goeijaert Goeijens (Gobbels?), als eertijds Dries Hermans heeft verkocht Jannen Goijens uit de Gobbenbeemd over Eijmerikkerdijk d.d. 4-2-1566.

18v       24-9-1586      Aerdt Maes verkoopt Jannen Emberts van Oerschot groese de Rijdt aan Hofstadt (Ven) in Heeze.

             1-10-1586      Aerdt Henricx verkoopt Jannen Gevers groese ’t gelach, te wezen plach Luijtken Aechten a/d Ven a/d Hofstadt anderhalf vaetset.

             1-10-1586      Jan Jan Ruevenssn draagt op Willem Aelbertsn van Aelst een cijns van 36 sts./jaar als eertijds Henrick Jacobs vande Bulder met zijn consorten verkocht. hebben Katherijnen wedue Jants Raessen uit de Buld. d.d. 4-3-1528

19         19-10-1586    Jan Arien Stijnen zoon, man van <Marie> dr. wilen Dierck Aerdt Gerits draagt op Anthonis Michiel Jacobs (Schaften) zoon een cijns van 30 sts. als eertijds Delis Jan Kempts, Geraert Jan Zenders, Jan Wouter van Meel, Goeijaert Lambert Stoopkens en Jan Zander Janssoen samen verkocht hebben den voirschr. Jan Arien Stijnen zoon uit de Dijkbeemd over Venderdijk d.d. 25-2-1582

            11-11-1586     Peter Jan Raessen ut tutor uxoris mangelt tegen Jacobben Jan Aerdts zoon een stuk land in de Leenderakker groot 1 vaetset. En daarvoor zal Peter jaarlijks heffen een cijns van 3 gl. als Jochijm Jan Phs. zoon verkocht heeft Margrieten Geraerdt Heesterbeecx dochter op een stuk groesen in de elzen groot 2 vaetset en vii roeijen.

19v      12-11-1586     Gerit Scheintkens draagt op Willemken Peter Daems dochter uxoris al zijn goederen, en Willemke doet deze gelofte, beiden gezond van lichaam. En nu Gerit haar man geslagen is (God beter‘t) met Lazarien en daarme begaafd, zodat hij groot onderhoud nodig heeft en zijn huis niet behoort te verlaten ... Zijn vrouw Willemken behoudt in eeuwigen recht voor haar getrouwe dienst de erfgoeden bij hem Geriten verkregen en gekocht bij den leven van Jenneken, zijn 1e vrouw, dochter wilen Jan Clous den ouden, een huis, schuur met aangelag Ginderover …..

pr.tes Vaes, Donck


20        27-11-1586     Hendrick Wilmssoen als Vijncken verkoopt Jannen Jan Bitters de helft van huis, hof met aangelag deraan gelegen a/d HeezerBosch.

           29-11-1586      Adriaen Arien Gerits zoen mede voor al degenen die ’t aangaan verkoopt Hanricken Jan Gobbels een huis, schuur met plaats en met eikehout derop staande te Oisterick.

20v     29-11-1586      Jan Geraerdt Driessoen X Katharijna Henrick Zwuesten dochter dragen op

oud 21v                         Henricken Zwuesten, haar vader, het versterf dat haar Lijntken is aangekomen van mr. Adam Snoex, haar oom.

             21-5-1586              Matthijs Goijarts Verbeeck ut tutor uxoris draagt op Andries Zweusten zijn rechten in de Vinkenakker tot Eimerik.

21       3-12-1586        1.1     Jan Daemen van Dommelen, mondig wezende, voor hemzelf

1.2     en voor Willemen zijn broer

2.       Anthonis Peters (verVlaessen) X Metken, dochter wilen Tielman Joosten

3.       Libbeken dochter wilen Henrick Vesters, met Jannen Vesters, haar mombaer

samen erfgenamen Adam Dries (v Dommelen), kennen hem mits dezen betaald van 2 Peters/jaar, die Adam voirschr. eertijds gedaan had Adriaen verVlaessen.

            10-12-1586      Goeijart Stoopkens verkoopt Mathijs Vaes een dries tot Creijel

21v                              Henrick Zwuesten verkoopt Gerart Martens Daems dries de Borman a/d Ven

                                    Gerart vorischr verkoopt Henricken Zwuesten 6 gl. cijns/jaar. Te lossen met 100 gl.

            18-12-1586     de kinderen en erfgenamen van Lauwreijs Boermans X Aleijt delen de erfenis:

1.    Jenneken Laureijssen dochter met bijwezen van Henrick, haar zoon en Tielman, haar zwager …….

2.    en Jannen Mathijs Peters als man en mombaer Heijlwijda Lauwreijssen dochter

3.1  Jan Jan Peter Raessen zoon, die hij Jan Peter Raessen verwekt heeft bij Agnesa Lauwreijs dochter, voor hemzelf en

3.2  Wilhem Anthonis Ghijben met bijwezen Anthonis Arien Wijtvens als man van Jenneken Wilhem Anthonissen dochter en hem sterk makende voor Anthonissen verVlaessen hun zwager,

beide wettige dochters van Willemen Anthonis en Agneesa Lauwreijs dochter voirschr.

22v       18-12-1586    Jan Mathijs Peterssn voor hemzelf en Jenneken Lauwreijs Boermans met Henricken haar zoon en Tielman Zijmons, haar zwager beloven de voorschr. som te voldoen.


             3-1-1587        Claes Costers draagt op Jannen Box een cijns van 3 gl./jaar welke Claessen als natuurlijke zoon heer Philipsen (Jochems) mr. Henrick Phs. zoen bij testament gelegateerd is bij mr. Henricken voirschr. X Margrieta. Welke cijns van 3 gl. Francis Wouters van Meel verkocht heeft mr. Hanricken Jan Phs. zoon uit een akker in de Eimerikker akker d.d. 18-7-1534

23          5-1-1587       Gerit Zijmon Tielens zoen draagt op Tielen Zijmon Tielens zijn broer de erfgoeden die hem van zijn vader en moeder aangestorven zijn.

                                    Deze uit koop is gedaan om beters willen t.b.v. de kinderen die hij Tielman bij Lijsken zijn 1e vrouw verwekt heeft en Willem Wouters (Snoeijen) als mombaer van dezelve kijnderen accordeert.

              5-1-1587     1.   Jenneken Lauwreijs Boermans dochter met Henrick haar zoon en Tielman en Mathijssen haar zwagers

2.  en Jan Mathijs Peters zoon als man en mombaer Heijlken de dochter van Lauwreijs voirschr. scheiden de erfgoeden te Geldrop

23v        7-1-1587       Cornelia Anthonis Elzen huisvrouw met Joost Anthonis haar zoon en Aerdt Snijers als mombaer van de onmondigen verkopen Jannen Eijmberts zn van Oerschot een stukske groese van ½ vaetset a/d Hofstat in Heeze.

              7-1-1587       Die erffgen. van Lybken Zweers hebben erffel. gescheyden en gedeylt allen die erffgoeden, gecoemen van Henricxken en Maryken Jan Zweers dochteren, die welcke Lybken voirsz. in haeren leven beseten heeft, achtervolgende den testamente en accorde van dien gedaen,

1.      in den yersten is te dele gevallen Jannen Peters als man en mombaer Heylken Jan Zweers dochter mette by schepenen geleyt en gevallen den heelen ….[deel akte afgescheurd] Willem Vervlaessen erve deen syde en de weduwe met haren … Cornelis Diercx dander zyde,

2.      item den onmondigen kynde van Peteren Zweers met Goerden Ruevens, synen mombaer, is gevallen tot synen dele den Joordens ecker deen syde, enen gemeynen waterlaet aen dander zyde, aen beyde die eynden gemein wegen,

3.      den kynderen van Anthonis Zweers:

3.1  Aerdt Vaes als man en mombaer Claera Anthonis Zweers dochter,

3.2 Aerdt Ghysen Diercxsz en Adriaen Zweers als mombaeren van de anderen kynderen Anthonis Zweers voirsz. het gelach, dat Jan Zweers te wesen plach, deen syde enen waterlaet, die wed. metten kynderen Cristoffel Zwuesten dander [syde],

en geloeven dese voirsz. persoenen en deylders malcanderen allen lasten en commeren dat men sal bevynden in de voirsz.  parcelen deen den anderen by helpen, leggen en draegen sup se et omnia bona etc., en vuyten gelaege, dat den kynderen Anthonis Zweers gevallen is, sullen daer vuyt geven jaerlycx twee peters aen Wouter Korstens kijnder en daervoir sullen die selven wederom bueren jaerlicx twee peter ofte soe veele den brieff daeraff vermelt, staende aen Elzen van Aelst erve en enen schild min een negende chyns, elck sall inne syn parceel houden dat voirsz. staet.

 

24        26-8-1587       Anthonis Wouters draagt op Jacoppen Lenaerts de cijns van 3 gl./jaar als Anthonis voirschr. heffende is op Jannen Lenart Meus uit een stuk land d.d. 13-5-1547

24v        7-1-1587       <Henrick> Dierick Tielens zoon als opte A verkoopt Henricken Goijarts Scoops een groese 5 <copsaet> groot  a/d Venderdijk

              8-1-1587       Corstiaen Willems voor hemzelf en voor Henricxken zijn zuster verkoopt Jannen Eijmberts 1/3 deel van akker de Camp a/’t Kruis in Heeze.

              8-1-1587       Willem Henrick Wouters (Snoeijen) verkoopt Aerden Maes groes ’t Sant Ginderover, groot 5 copsaet.

25         20-1-1587      1.  Daniel verVlaessen voor hemzelf en zijn mede-erfgenamen en zijn
     condividenten, voor de ene helft

                                    2.  Henrick Goeijart van Ghael zoon

                                    3.  Joost Lambrecht Coppen zoon voor zijn mede dividenten

                                    4.  Adriaen Anthonis Willem zoon mede voor zijn klocht en condividenten

                                    5.  Goerdt (Lb) Bruijstens X Heijlwijda dochter Joosten Willems

                                    6.  Claes Adriaens van Gael zoon voor hemzelf cum …

                                    verkopen samen Henricken Beeckmans de Hagenakker, 2 vaetset en 1 copset tot Creijel.

             20-1-1587       -  Henrick Goijart van Ghael voor hemzelf en zijn mede dividenten

                                    -  Henrick Beeckmans voor hemzelf en pro suis

-  Claes Arien van Ghael zoon, voor hemzelf en voor Heijlken, zijn zuster,

-  Adriaen Anthonis (Willem) voor zijn condividenten

-  Joost Lambert Coppen voor hemzelf voor hemzelf en voor zijn clocht

-  en Anthonis Jan Wouters voor d’een helft.

verkopen Goerden Lambert Bruijstens akker de Oliescuter tot Creijel.

25v       12-1-1587      Jan Verbraecken als man en mombaer zynder huysvr. Heijlken, wittige dochter Marten IJsbouts, heeft erffel. vercocht Jacoppen Dierick Schooffsz een stuck eckerlants, groot ontrent een vaetset, in de Moelenhoeff gelegen, in der prochien van [Heeze] tot Creyel, tuysschen erffenis beyde die syden Agneese (wed e) Beeckmans, deen eynde Jan Stijnen, dander eynde den Meus dries, los en vry, vuytgenoemen enen halven stuver sheeren chijns en alsulcken wegen alst heeft en gheeft met recht en heeft helmelinge vertegen.

            14-1-1587       Wouter Verbraecken draagt op Mathijsen Vaes en Jannen zijn broer een rente van 4 Peters/jaar, 18 sts. voor elke Peter, uit de Braeck tot Creijel, nog uit huis en hof tot Creijel zoals in de vestbrief van 1-2-1518.


26         19-1-1587      Jan Jacob Vaes zoon verkoopt Anthonissen Michiel Jacobs zoon (Schaften) krachtens evictie en zijn eigen patrimonium een huis en een halve schuur met een heel aangelag, groot 5 vaetset a/d Rul.

            19-1-1587       Anthonis voirschr. gelooft Jannen voirschr. jaarlijks te betalen, zo lang leven zal, xvi gl. en na de dood van Jan uit te reiken den erfgenamen van Jans huisvrouwe voirschr. 234 gl.

            19-1-1587       Anthonis voirschr. gelooft alsvoor den selven Jannen te betalen 107 gl.

                                    Adriaen Anthonis verkoopt Marcelis Boteliers als mombaer van Mathijs Jan Hoemans zoon, en als gemachtigd van dezelve Mathijssen wezende erfgenaam van heer Michielen Michiels (pastoor van Heeze 1550-1569), een cijns van 3 gl./jaar uit de Dijkakker, derdalf vaetset tot Creijel.

                                    <los stuk>

26v      19-1-1587       Marcelis (Boteliers) en Jan (Jacob Vaes) voirschr. in den naam als boven kennen Adriaenen (Anthonis) den los van deze 3 gl./jaar met 50 gl.

            19-1-1587       Jan Box verkoopt Jacoppen Vijncken een dries in de Langstraat te Leende, omtrent 2 vaetset.

            19-1-1587        Adam Keijmps en de erfgenamen van Bernaerdt Bernardt Zenders, te weten

1)  mr. Geraerdt Zender cum suis voor zijn clocht of mede consorten

2)  Aerdt Zender Janssoen metten mombaeren der kijnderen Delis Keijmps cum suis met haeren consorten

mangelen:

1)  Daem krijgt  groese de Molendijk

2)   de erfgenamen krijgen een groese in de Elzen, groot 5 copset

7         19-1-1587         -     mr. Gerardt Zenders voor hemzelf en

-      Jan Wouters X Libbeken Jan Zenders dochter,

-      Goerdt Stoopkens X Anneken Aerdt Zenders dochter

-      Aerdt Zander Janszoon als opgedragen hebbend Jannen Eijmbertszoon zijn rechten van Bernarden Zenders en Geertruijt zijn vrouw

-      Goerdt Vesters, Jan Vesters als mombaeren den voirkijnderen Delissen Keijmps, Adam Keijmps en Henrick Zwuesten als voir die nakijnderen mombaeren Delis Kijmps, die hij Delis verwekt heeft Anneken Arien Raeijmaeckers dochter uxoris       

 verkopen Jannen Eijmbertszoon groese de lange Molendijk

                                    <los stuk>

27v      19-1-1587       dezelve verkopers als voor verkopen Jannen Eijmberts en Goeijart Vesters som groes en land a/d Heezerbosch.

            19-1-1587       dezelve verkopers als voor verkopen Anthonissen Michiels (Schaften) de Hulsbroek a/d Venne

            19-1-1587       idem verkopen Willemem Wouters en Aerden Zander Janssen een groeze in de Elzen

28        19-1-1587       idem verkopen Jannen Vesters groese de Baleman

            19-1-1587        idem verkopen Goorden Stoepkens het Hilleveld en het Smeelke

            19-1-1587        idem verkopen een heitveld Henricken Jennen tot 3 perceelkens

            19-1-1587       Aerdt Zander Janszn verkoopt Hendrick Jacob Zenders zoon een huis, schuur met aangelag deraan  gelegen, groot 6 vaetset metten ekker tot Creijel.


Geloften en executies 1586

 

28v       18-9-1586       Michiel Vervlaessen belooft 50 gl. aan mr Joes van Lille als vereikte

oud 29v                                 schuld

            10-9-1586       Mathijs Vaes cum suis zetten te beurde om te verhuren een opgewonnen erf toebehorende Jan Mathijs Peterssn. Omdat niemand meer biedt houdt hij het zelf voor 35 sts.

            10-9-1586       Peter (Delis?) de Vorster en Andries Zwuesten als stadhouder in absentie des schultis zetten dag Jenneken wede Jannen Janssn als Vonten tegen het verbod van Janssen Joerdens cum suis als mombaers der kinderen Dierck Wouten.

            10-9-1586       Joost (Lb) Coppen wordt borg voor alles wat de mombaers van de kinderen Dierck Wouten op Jennen weduwe Jan Janssn (Vonten) heeft te zeggen.

29        30-1-1586       Delis Deelen en Aerd Maes hebben als commerheffers vercocht

oud 30                           -  een affgepande koeije van Henrick Beeckmans, voir een t’achterheyt van

    commer, voir die somme van 7-7-0

                                    -  dieselve als boven vercoopen een koeije van Ariën Mils, voir een

                                        t’achterheijt van commer, voir 10 gl.

                                    -  noch een koeije van Wouter Verbraecken voor 4-5-0

                                    -  noch een koeije van Lijn Lemmens voir 10 gl.

            12-2-1586       Jan Jan Boelen machtigt Henricken Maes zijn zwager om de zaak tegen Agnees Beeckmans te vervolgen.

            13-2-1586       Libbeken weduwe Arien van Wolre machtigt Jannen Peters in de zaak

            16-4-1586       Adriaen Gijsbrechts (v Waelre) en Goeijart Vesters cum suis zetten 3-0-1 onder schepenen, te minderen en te meerderen so ‘t recht is t.b.v. Govaert van Lanckvelt.

29v        7-5-1586       Hanrick Roubosch verhuurt als mombaer Peteren zijns broeder kinder een opgewonnen erf toebehorende des onmondigen van Matheus Thijs voor een jaar pacht van 3 gl. en houdt het zelf.

             7-5-1586        heer Anthonis Ercken of Delis in zijn naam zeten te beurde een opgewonnen erf toebehorende Wilboort Kemps, en Jan Delen, daar komende houdt ’t selve gehuurd voor een jaar pacht.

            11-8-1586       Henrick Peter Maes stelt te beurde om te huren een opgewonnen erf toebehorende de erfgenamen van Lambert Woeijten (Corstens). Goeijart Vesters huurt het voor een jaar pacht ad 1½ gl. en 27 sts. schade van recht.

            11-8-1586       Geraerdt Scheijntkens verklaart dat hij van de 65-10-0 die hem zijn broer Jan Scheijntkens heeft opgedragen, nog 54 gl. onbetaald is …..

            14-11-1591          Zijn broer of zijn kinderen zullen wederom hebben uit Gerits gevesten goederen, groese de Hoge Sant

                                               ……….


Geloften en executies 1585-1588

 

30        2-10-1585       Hanrick Zwuesten gelooft Jannen Jan <hoek weg> te betalen 50 gl. en nog 50 gl. als vereikte schuld.

           11-10-1585      Gijsbert Goijens en Margriet Horckmans verklaren dat Aerdt Joerdens is gebleven Jacoppen Thijssen de som van 12 gl. eens, en dat van rogge die Aerdt voirschr. persoonlijk hem Jacoppen afgekocht heeft in zijn leven in ’t jaar ‘79

           11-10-1585      Peter Lemmens, oud ontrent lxxvi jaar verklaart dat Henrik zijn broer en Henrik zijn broers kinderen gedeeld hadden de Sant

-      Henrik Lemmens zijn broer kreeg de achterste Sant

-      en de kinderen de Voorste Sant

                                    En toen Jan Vaes ’t zelve gedeeld heeft, toen is de voorste Sant gekomen met een hoeck in de achterste Sant, voor welke hoek heeft Henrik Lemmens aangenomen de cijns te betalen staande in de akker aan ’t Heilig Kruis, welke hij tijdens zijn leven betaald heeft, en dat de kinderen daarvan ongelast zouden zijn.

            11-10-1585     Arien Zweers en Jan Jochijms als mombaers Philipsen Jochijms kijnderen, hebben gerekend met Jannen Stappers X Peterken Franssen Jaitsen dochter aangaande haar portie op ’t contingent dat Philips voirtijden Franssen voirschr. afgekocht heeft.

30v      30-11-1585     Lambert die Molder geeft Arien Berchmans op <> van zijn pacht, die hij Arien op zijn en meer onderpanden heffende is en opgewonnen heeft, te weten ii3 gl. en Lambert zel verder geen schade hebben.


           16-1-1586        Marten Michiel Vaes, oud ontrent lxviii jaar, verklaart dat hij op de hoeve tot meester Lambrechts Heijmerijcx woonde en dat men toen zei dat er 2 vaetset land in de hoeve lag dat cijnsgoed was, en hebben het hem driemaal gewezen, en ’t zelve somtijden ledig zien liggen, 1. de Veestraat in ’t midden van de hoeve

                                    Jan Michiel Vaes oud ontrent lxi jaar, accordeert met Marten zijns broeders getuigenis.

            30-1-1586       Jan Maes ziet af van tocht … op zijn goed van Metken Jan Aerdts dochter alias Aveken, zijn vrouw geweest, dewelke Ginderover ligt. Jan zal alle  verschenen pachten betalen tot Lichtmis ’84 in handen van Jan Aerdts, zijn zwager, die dat aangenomen heeft tot zijn behoef.

             12-2-1586           Cornelis Martens (Tielens), oud ontrent 50 jaar, verklaart dat hij woonde tot mr. Lambrechts en heeft gehoord dat mr. Lambrecht (Heijmericx) en Neesken vermaen hadden van ’t cijnsgoed …

31         3-2-1586        Jenneken Wijlm Lauwreijs dochter geeft voir <hoek weg> procuratie inder zaken die Dingen haar zuster gedaan heeft aangaande de rentebrieven in den recht tot Heeze of elders en voirts in alle zaken die haar Marijken aangaan.

             7-2-1586        Anthonis Dijrcx gelooft Joosten Goijarts (v Sterksel) zijn zwager, 20 gl. op reale executie.

             6-3-1586        Peter verVlaessen gelooft Michielen verVlaessen zijn broer xxxxii3 gl.

           15-2-1586        Luenis Janszoon vd Capellen rekent als mombaer van de onmondige kijnderen Jan Blockers van 2 jaar van zijn ontvanck en al d’een tegen den ander afgeslagen zo komt hem Loenissen 3 sts.

31v      21-3-1586       Jaspar van Son en Anthonis Francken zetten te beurde om te verhuren een opgewonnen erf toebehorende Adriaen Wouters. Adriaen voirschr hevet gehuurd voor jaar pacht en de schade van recht.

           31-3-1586        Adriaen Anthonis Willem gelooft Aerden Maes 13-5-0

           26-3-1586        Peter verVlaessen als volmacht hebbende, stelt te beurde om te verhuren ten huize (herberg) van Andries Swuesten, een huis, schuur met aangelag tot Strabrecht, toebehorende Peteren Ariens, en mag het zelf houden

                                    Dezelfde met Loeffen Ariens verhuren een opgewonnen erf met gelag toebehorende de kinderen Willem Wijntkens, en mogen het zelf houden.

32         4-4-1586        Jan Thijssen gelooft Geritten Wouters als Goedelen 18 gl. xii3 sts.

           18-4-1586        Henrick Peters gelooft Andriessen Zwuesten xxiiii gl. als vereikte schuld.

                                    deze gelofte is teniet.

           20-5-1586        Jan Wouters gelooft Henricken Meus 6 gl. en nog 9 gl.

             9-6-1586        Delis Delen en Aerdt Maes als kommerheffers, verkopen een aangericht pand voor t’achterheid van kommer, staande op ’t erf van de erfgenamen Hilleken Joosten of de bruikers vandien, voor 8 gl. min een halve.


32v      20-5-1586       Jan Ruevens krachtens evictie zet te beurde bij gebrek aan betaling van en erfcijns van 36 sts./jaar enkele onderpanden op de Bulders naar uitwijzen van zijn brief, te huize van Andries Zwuesten. Goijart Vesters koopt ze voor 3 jaar pacht.

            20-5-1586       Jan van Hove en zijn vrouw Neesken Jan Aerts verkopen ten huize van Andries Zwuesten een erfcijns toebehorende de kinderen Delis Aerdt Zenders te heffen uit een stuk groesen geheten ‘in de Wueste velden’ gelegen over de Eijmerickerdijck en krijgen hem zelf.

33          20-5-1586     dezelven verkopen een opgewonnen erf toebehorende Frans Goeijaerts als van Can voor 3 gl./jaar uit een groese te Strabrecht volgens de brief van 8-2-1564, en houden het zelf.

              20-5-1586     dezelven verkopen een groese toebehorende de erfgenamen Aerden Willem Goeijarts oft Vaessen (Reijnders) voor vierdalve gl. jaarlijkse rente te heffen uit groese het Molen<> te Strabrecht, volgens zijn brief van 20-2-1565

33v        20-5-1586     dezelven verkopen 2 erfcijnsen

-  de een van 3-5-0 uit een stuk groese in de Wuesten velden over Eimerikkerdijk, groot 3 vaetset min een copset, nog uit een stuk land van 2 vaetset tezelfder plaatse volgens de brief van 21-1- xvc lxiii (1563).

-   de andere

              17-6-1586     Johannes de Lijll huurt de erfenis die Anthonis Aert Wouters zoon geëvinceerd heeft, naar uitwijzen zijnen constitutiebrief d.d. 13-5-1547 voor vierdalve gl. 6 sts.

              25-6-1586     Jan Rucken gelooft Jannen Wouters 6 gl. en nog 6 gl. en nog 6 gl. in 1587

34          26-6-1586     Jan Anthonis van Eijndhoven geeft procuratie Hanrick Anthonis, zijnen zwager in al zijn zaken te Heeze.

              26-6-1586     de schout stelt dag Anthonia weduwe Jan van Zon tegen Herbert Joosten van het afgebod dat Hebert haar gedaan heeft / en verzuect daarbij heeft Herbert enige brieven van testamenten of schepenen … dat hij dat tonen zal.

               1-7-1586      Jan verDonck als gelovende voor de Gehuchten, Jaspar van Zon als voor Geldrop, Andries Zwuesten, Jan Tielkens, Goerdt Wijlms (Haegen?) als voor Heeze, Peter (H) Bax (schepen) als voor Leende geloven voor de gemeente van Heeze, Leende en Geldrop / mijnen heere superintendent (Amand v Horne) bij alwie hij wordt gevangen bij ’t reizen naar Venlo of waar het hof van Parma wezen zal, zowel in ’t uitreizen als in ‘t wederom komen, wat hij van de vijand mocht overkomen.

               7-8-1586      Dirck Meus van Hamont en Marij van Wetten rekenen van alle jaren dei Marij gebruikt heeft de Braeck. Dirck krijgt xviii gl.


34v          7-8-1586     dezelve rekent met Adriaen Cornelis Corstens met bijwezen van Corstiaen haar zoon van het gebruik van land ‘den Bosch’. Dierck krijgt van Arijken xv gl. eens en nog drie keer 5 gl.

              19-8-1586     Cristina(Daems) weduwe Geraerts vande Sande zet in handen Jannen Bloeijssen of zijn moeder land de Hoeve tot Leenderstrijp.

              19-8-1586     Willem Engelen (Pouwel Delen) met Anthonissen zijn zoon zetten te beurde groese de Scherfdonk tot Eijmerik voor een cijns van 5 gl. d.d. 2-11-1556 in de herberg van Andries Zwuesten en mogen het zelf houden.

35          19-8-1586     Marten Michiel Vaes als mombaer van de onmondige kinderen Aerden zijns zoons verwekt bij …ke de dochter Joosten Wilhems heeft gerekend het ophouden van de kinderen en het vernielen van de have door krijgsvolk gestolen en verklaart geen enkel profijt van zijn mombaersachap te hebben genoten, en voor een weefgetouw dat hij Marten gehad heeft laat hij de kinderen een ander weefgetouw met toebehoren, nog het bed waar hij tegenwoordig op slaapt zullen de kinderen na Martens dood behouden.

35         25-8-1586      Anthonis Raessen, oudt ontrent lxx jaeren, en Goeyart Hoeben, oudt ontrent xxxvi jaeren, syn voir ons coemen gestaen in hoiren personen en hebben beyde eendrachtel. onder hennen eeden gerichtel. voir ons gedaen, getuycht, vercleert ter instantien en versueck Marten Michiel Vaes zoen, dat zy daerby en aen syn geweest en hebben gehoirt, wesende ten huyse Martens voirsz. op 7-5-1583 daer Heijlken, die huysvr. van Marten, in haeren siecbedde lach, nochtans met goeder verstande, zy Heijlken Marten maecken en Marten haer die ene den anderen lancxlevende allen hen goederen, die sy tesaemen besaten om die selfde goederen te weynden en te keeren, coopen en vercoopen oft sy beyde tesaemen noch in mensschelicker formen leefde

35v        2-9-1586       de mombers van de kinderen Marten Hensen, te weten Henrick Diercx ende

oud 36v                                 Wouter Verbraecken geven rekenschap over hun ontvangsten en uitgaven en voor ’t gene dat Frans Verbraecken op ’t voorschr. gelt gewoent heeft van al zijn jaren. Frans blijft de mombairen schuldig 23 vaten en een half vat rogge eens.

                                               Deze rekening is voldaan

            17-9-1586       mr Joes de Lijll en Jan Anthonis Box rekenen de koop van de Dijkbeemd af die mr Jan aan hem Jannen verkocht heeft, en alzo lijkoop en slagen met andere onkosten die mr Jan daarvoor gemaakt heeft. Zo blijft Jan voirschr. mr Jannen de hoofdsom van 107 gl. schuldig, 13 gl. per jaar en daarboven nog 8 slagen en andere onkosten, totaal 21-2-0. De hoofdsom over 4 jaar te betalen.

            17-9-1586       Peter de Vriese (de schout) zet te beurde een gelag, huis, schuur met toebehoren te Strabrecht eertijds toebehorend Jannen Henrick Boelen zoon en zijn nakomelingen voor zijn t’achterheid. Omdat niemand meer biedt houdt hij het zelf voor zijn … die hij daarop heeft vide protocolle den .. 18-2-1587 (?)


36        23-9-1586       Willem Pouwel Delen zet een verbeurd erf van de oude Jan Bax, volgens zijn schepenbrief van 14-5-1551, drie dagen te koop in de kerk van Heeze en in de herberg van Andries Zwuesten, en mag het zelf houden voor de achterstallige pacht.

            23-9-1586       Aleijt Anthonis Martens zet op dezelfde dag een verbeurd erf van Jan Lenaert Jans a/d Ven volgens schepenbrief d.d. 11-9-1550 te koop in de herberg van Andries Zwuesten, en mag het zelf houden.

36v       23-9-1586      Jan Box verkoopt een aangerecht pand, te weten een koe toebehorende Wouteren Verbaecken, voor zijn t’achterheid van de scat, te weten 7 gl. 6 sts. en 4 vaten bier schade van recht. Peter Delis (vorster) mijnt de koe en geeft de koop over Jannen Box.

             23-9-1586      dezelve verkoopt een kleine ketel toebehorende Jan Zen..ers voor zijn t’achterheid van scatten, en mijnt hem voor xv sts.

            21-10-1586     Geraerdt verBraecken verhuurt een opgewonnen erf toebehorende de erfgenamen Henrik Boelen voor een jaar pacht en houdt het zelf.

            22-10-1586     zet te beurde om te verkopen een opgewonnen erf, IJken Korstens als

Yken Korstens als gemechtich wesende van Aleyden Willemen Gruyters dochter, alsulcken erffenisse als Jan Hoeben zaeligher, haren gemechtichde, met vonnisse en recht opgewonnen hadde, toebehoirende de kynderen [van] wilen Anthonis Zweers en Adriaen, dochter Gysbert Diercx, zyn huysvr., nae vuytwysen haeren constitutie brieff daeraff wesende de date 11-4-1572, en dat voir een jaerlycxe renthe van 11 gld. en daerop verloopen ten minste 5 jaeren mtter schaeden van recht ter oirsaecke … deser d..icken gedaen en noch sal moeten doen etc. en gehadt hebben allen syn rechten, gene[u]chten, behoirlycke veylens dagen in der kercke van Heeze, daertoe alle solemnyteyten van recht volbracht synde nae costumen deser bancken en alzoe ten boerdt staende in volder herbergen metter sonnenschyn met open vensteren en ongesloten dueren ten aencomen en affghaen van enen yegelycken en daer niemandt meer voir biedende, hevet tselve die onderpenden aen haer gehouden als begrypt haeren brieff voirsz. en der cedullen liggende by den vercoop voir haer principael renthe metten verlope metter schieden van recht, refererende haer waeldogeschap nae costume, nochtans te willen naevolgen en reguleren achtervolgende sconincx placcaet

37       22-10-1586      onder alle voorgaande conditiën verkoopt Gijsbert Goijens een opgewonnen erf aangaande Beelken Thijssen tot Houdt.

            8-10-1586       Idem zet Henrick Joosten X Katelijn wilen Henrick Pompen te beurde 2 opgewonnen stukken akkerland toebehorende Katelijn Hoeben of anderen in haar naam en Katelijn Goeijens voor derdalven gl./jaar die eertijds verkocht heeft Delis Henrick Gielens zoon / Henricken Peter Pompen zoon volgens zijn brief d.d. 5-2-1539, en mag het houden omdat niemand meer biedt.

37v     15-10-1586      Deze koop voorschr. heeft Henrik (Joosten) wederom overgegeven Jannen Meeusen, als mombaer IJewen, zijns broeders kijnderen en Lijnen Goeijens.

           3-11-1586        Bartelmeus Aertszoon (Reijmen) zet te beurde om te verhuren een opgewonnen erf toebehorende Anthonissen Raessen, tot Strabrecht voor een cijns van ix gl. volgens zijn brief en mijnt het voor xiii3 gl. en x (!) kan biers tot lijkoop.

          3-11-1586         Onder dezelve conditiën verhuurt Bartelmeus voirschr. Servaessen Vaessen

                                    de Kamp aan ’t Houterstraatke en een stuk groesen in de Scerfdonk …


38       3-11-1586        Jan Beeckmans van Pulderbosch machtigt Peteren Delis, vorster tot Heeze om te verkopen het groese dat hij heeft liggen a/d Rul.

                  -1586        Delis Delen en Aart Maes verkopen een schaarhout toebehorende de kinderen Henrik den Pelzer voor de kommer op de gemeente geworven, staande op ’t gelag a/d Venderdijk, voor hun t’; achterheid van dezlve kommer, en houden het zelf.

                  -1586        Dezelve verkopen schaarhout toebehorende Metken Bax en houden dat ook

                  -1586        Dezelven verkopen schaarhout toebehorende Coppen Gerit Coppen

38v    28-11-1586       Henrick Diercx zet te beurde een opgewonnen erf om te verkopen, toebehorende Peter Jan Boelen zoon voor een jaarlijkse cijns van 30 sts./jaar volgens zijn brief van 10-1-1582 en 8 jaar achterstel, en omdat niemand meer biedt houdt hij het zelf.

          28-11-1586       Peter de Vriese (de schout) protesteert dat zijn verpacht cedule van oudere date is dan deze brief voirschr. reserverende die actie des Heeren.

           3-12-1586        Peter Delis, vorster tot Heeze als gemachtigd van Jan Maris van Nederweert verhuurt een opgewonnen erf toebehorende Jan Lenaerts kinderen voor een jaar pacht en houdt het zelf.

39      10-12-1586       Bernaerdt Stappers zet te beurde om te verhuren een opgewonnen erf volgens zijn brief toebehorende de erfgenamen Daemen van Dommelen voor een jaar pacht. Anthonis Peters hevet gehuert voor vi vaten roggen.

          22-12-1586       Henrick Henricx verHoeven zoon vernadert een stuk land dewelk Michiel verVlaessen gekocht had van de erfgenamen den ouden Aerden verHoeven (Siers), geheten het Heijtvelt. En Henrik voirschr. verzocht of Michiel hem wilde me genoede overgeven / en Michiel hem kennende als naarder van bloed hevet hem Henricken overgeven.

          29-12-1586       Tielman Heesterbeecx had geöbtineerd acte van contumaratie op Jannen Janszn als Vont op zeker eis naar inhoud van zijn aanspraak. En alzo Tielman dezelve acte had doen stellen te behoorlijke executie (zo hij zei) en Jan dertegen geen oppositie had gedaan, zo vervolgt Tielman voor zijn schuld zeker penn., staande onder Jannen Vesters en Diercken den Mulder (Hermans) Vonten toebehorende / alzo dat Jan en Dierck Tielmans behoef onder ons schepenen geconsigneert tot voldoening der … geloof te betalen.

39v     30-12-1586      Goeijart Henrick Gobbels houdt zijn evictiedag en stelt te koop de onderpanden

oud 40v                         van de kinderen Ariaens van Gael voor zijn jaarlijkse cijns van 3-5-0. Claes Adriaens (v Gael) en Lucas Francissen houden het op en betalen 3 verlopen pachten.

            31-12-1586     Aerdt Kemps verzoekt schepenen om mee te gaan ten huize Willem Wouters en Aerden Maes, hun verzoekende of zij hem de koop willen overgeven van de beemd die zij gekocht hadden van de erfgenamen Bernarden Sanders X Geertruijt. En Willemen te zijnen huize verzocht en was niet te vinden, zo hebben wij schepenen om d’absentie des vorsters zijn vrouw de wet gedaan en van ’s Heeren wege dat hij Aerdt als naarder van bloed hetzelfde stuk groesen vernadert ……


1587

 

40         7-1-1587        Delis Delen en Aerdt Maes als commerheffers te Heeze verkopen rijp koren van Peteren Hoomans en de ke van Geraerden Henrick Zwuesten voor 6 gl. achterstel van dorpslasten en een vat bier aan Peteren Vervlaessen.

             7-1-1587        Delis Delen belooft aan Peter Loechen (uit N’weert) op 1-11 aanstaande 40 gl. te betalen, omdat Pieter namens Delis borg staat voor een rentebrief van vierdalven gl. II sts. van Mathijs Zijmons op Gijsbrecht Jan van Nuenen.

                                    Peter Lochen kondt hem hier af ten vollen gerechte betaelt en ook Mathijs Zijmons, daarom gequiteerd.

40v       8-1-1587        de mombaers van de kijnderen Jan Nelis, te weten Nelis Jan Nelis en Tijlman Zijmons (Tielens) hebben gerekend, zo komt de onmondigen kinderen van Jannen voirschr. 2-11-0. Hier is present geweest Marten Nelis zoon en Jan Ghenen.

             8-1-1587        Aerdt Maes gelooft Willem Wouters (Snoeijen) 63 gl. als vereikte schuld.

             8-1-1587        Aerdt Kemps en Willem Wouters zijn veraccordeert aangaande de naarderschap die Aerdt gedaan had van de beemd die Willem gekocht had van de erfgenamen van Bernaerden Zenders X Gertruijden, zo dat …

             8-1-1587        Joost Wouters Boeijens (Cocx) had een cijns van 3 gl./jaar en nog een obligatie van 100 gl. op Jan Matheus met zijn zoon op andere goeden zo dat Joost voirschr. van de voornoemde brief van 3 gl./ jaar en vande 100 gl. begrepen in die obligatie alsnu renuncieert van zijn recht t.bv. Jannen en zijn zoon voirschr. Daarvoor stelt Jan Theus en zijn zoon Joosten een brief van 3 gl./jaar te heffen aan Geertruijt Blasius Lobben vrouw met haar kinderen, nog 50 gl. eens te beuren aan Wouter Verover, nog 50 gl. eens staande aan Jannen Bacx Ginderover.

41         9-1-1587        Jan Matheus en Wouter zijn zoon geloven Joosten Wouters Boeijens 27 gl. ..

41v     12-1-1587        Henrick Goerdt Boeijens zoon en Jan Wilhem Ghenen zoon geloven samen Peteren Mathijs Peters zoon 25 gl. als vereikte schuld.

           12-1-1587        Jan Bax den ouden bekent ten volle betaald te zijn van Tielman Zijmons (Tielens) aangaande de koop aangaande de kinderen onmondig van Jannen van Ghael en scheldt denzelven Tielmannen quit.

           12-1-1587        Tielman voirschr. gelooft Jannen voirschr. dat hij zal betalen de renten als hij Tielman van Jannen als mombaer overgenomen heeft, zodat hij Jan en de kinderen Jannen van Ghael altijd onbelast blijven.

           16-1-1587        Jan op Vlaerken verhuurt een opgewonnen erf, toebehorende de kinderen Jans Diercx, geheten de Hoelebergh / Frans verBraecken heeft de huur voor een jaar pacht.

42                                deze gelofte is gequeten bij kernisse

           19-1-1587        Hendrick Jacob Zenders zoon gelooft Aerden Zander Janszoon 100 gl. als vereikte schuld.

           19-1-1587        Aerdt Zender Janszn gelooft mr. Geraerdt Zenders 16-5-0

           19-1-1587        Hendrick Jacob Zenders zoon gelooft Aerden Zander Janszn schadeloos te houden van de xv gl. jaarlijks als Henrick voirschr. aangenomen heeft te gelden uit den huize, hove metten aangelag tot Creijel gelegen.


42v      21-1-1587       Adriaen Gobbels verhuurt een opgewonnen erf toebehorende de kinderen van Michiel Jacobs (Schaften) voor een jaar pacht van vi gl. Anthonis Michiels (Schaften) en Michiel Driessen huren het.

           21-1-1587        Henrick Martens verMoelen verhuurt een opgewonnen erf toebehorende de kinderen Ruth van Werdingen, geheten het Goerke, voor 2 gl./jaar na uitwijzen van zijn brief.

           21-1-1587        Aleit (Henrik Eelkens), Anthonis Martens vrouw compareert tegen Lijnen, haar zuster en verzoekt rekeninge et hoc post prandium secunda hora

           22-1-1587        Jan Aerdt Oemszn gelooft Jannen Bastiaen Driessen (verVlaessen) met zijn mombaer twaalfdalf honderd gl. als vereikte schuld.

43       23-1-1587        Goeijart Henrick Gobbels zoon vernadert de schuur staande a/d Venne. Als Jan, Goeijarts broeder verkocht heeft Anthonis Vrancken (H Geestmr. Geldrop)

           29-1-1587        Adriaen Gherits gelooft mr. Gheraerdt Zenders 79 gl., vanwege Goijart Lambert Stoopkens.

             3-2-1587        Jan Box verhuurt een opgewonnen erf toebehorende Goerdt Ariaens (vV) voor vi gl./jaar en houdt het zelf.

43v       3-2-1587        Jan Box als mombaer van de onmondige kijnder Aerden Joerdens werpt alzulke deling in, en houdt die deling van geen waarde alzo zij mombaeren met Peteren Willem Martens gedaan hebben.

             3-2-1587        Ghijsbrecht Goeijens gelooft Libbeken Jan Bussen dochter xiiii gl. als vereikte schuld.

                                    Deze gelofte is voldaan bij de gelovers.

             7-2-1587        Hebben gerekend Joost Wouter Boijens (Cocx) en Andries en Matheus, Ruth Weijnen kinderen aangaande een pacht.

44         9-2-1587        Jan Mathijs Peters gelooft Henrick Peters, Jan Stijnen en Gherit Wouters als Heilig Geestmrs. van Heeze 4-2-0 en nog 5 gl. als vereikte schuld.

                                    Gheraerdt Michiels (v Exel) gelooft Adriaen Zweers, H.. Martens, Jannen Jochims met de kinderen Phs. Jochims die van

            17-2-1587       Michiel Jan Gobbels zoon, … Henricken, mede namens Willlems Verhaegen kinderen dag genomen tegen de inzetting als Hanrick Zwuesten cum suis hem met den Heer heeft laten inzetten van mr. Adam Snoex .. in een stuk land a/d Rul.

            20-2-1587       deze gelofte is betaald

                                    Jan Eijmberts zn van Oirschot gelooft Jannen Vaes a/d Rul 50 gl. …

44v      23-2-1587       Henrick Anthonis en Dierck (Vaes) zijn zwager geloven Jannen Anthonis 26

oud 45v                                 gl. als vereikte schuld.

            26-2-1587       Henrick Peters gelooft 67 gl. aan Goeijarden Peteren Roubosch en zijn mombers.

            26-2-1587       Goijart Ariaens (vV)gelooft 8 gl. aan dezelfde Goeijarden als boven

            26-2-1587       Goijart Hanrick Gobbels verbiedt Heer Goessen Lambrechts dat hij geen hout, eiken, peren of appels af zal houwen op ‘t gelag van Francis van Meel dat hij nu heeft gekocht van Niclaes van Ghael, vanwege de cijns van 2-15-0 gl./jaar die hij, Goijart heeft op’t voorschr. onderpand


45        26-2-1587       Delis Delen belooft aan Goeijard Peter Roubos met sijnen mombaeren over vier jaar 66 gulden te betalen, wat hij binnen de vier jaar betaalt, wordt afgetrokken.

              2-3-1587       Jan Tielkens en Lucas Francissen beloven samen 40 gl. aan Thomas en Willem, kinderen van Thomas van Broegel.

              6-3-1587       Jan Leenaerts belooft 54 gl. aan Adriaen Jaspers.

              6-3-1587       Goeijart Vaessen en Wouter Aert Vaessen met zijn mombaers laten beslag leggen op de pene die Goedelt weduwe Servaes Vaessen met haar kinderen heeft staan, en die berust onder Andries Zwuesten. En dat van ‘s Heren wege .... als gevolg van de boedelscheiding met .... op den peen van 24 gouden realen.

45v        9-3-1587       Jan Mathijs Peters gelooft Loeffen Ariens xvi gl. en nog xvii gl.

             18-3-1587      Cornelis Martens (Tielens) rekent aangaande de kinderen Ariaens in de Vlaes van zijn mombaerschap en blijft hun schuldig 3-14-1

             18-3-1587      Marten IJsbouts had in zijn leven gedaan Adriaenen in de Vlaes 100 gl. om deraf jaarlijks bij hem Adriaenen te betalen 6 gl. Omdat daar nu geen bescheid van is, beleidt voor schepenen van HL het recht genoch wesende door toedoen van Jannen Wouters verBraecken zoon X Jennekens, dochter wijlen Martens voirschr. en op de kinderen of de mombaers Adriaens voirschr. …

46         20-3-1587      Henrick Peters en Jan Bernaerdts geloven samen Peteren Loechen tot Nederweert 100 gl. als vereikte schuld.

            20-3-1587       Daniel verVlaessen vernadert het huis, hof met de erfenis als Jan Aerdt Ooms heeft gekocht van Jan Bastiaens verVlaessen.

46v      11-3-1587       Lauwreijs Jan Ghijsberts staat borg voor de penningen die Willem Jennen

oud 47 v                        beslagen heeft onder Jenneken Lauwreijs en Jan Matthijs Peters, stellende als principaal borg Tielman Zijmons en Jannen Slaets voorzover Willems actie bedraagt.  

            19-3-1587       Frans Gerits huurt een opgewonnen ecker van de kerkmeesters van Heeze

            19-3-1587       Matthijs Wijnen huurt een opgewonnen erf met toebehoren van dezelfde kerkmrs.

            19-3-1587       Willem Wouters huurt een opgewonnen erf voor 2 gl./jaar van Frensken van Heeze.

            19-3-1587       Anthonis Diercx huurt de Dijkbeemd, opgewonnen van Jannen Vaessen voor 6 gl./jaar.

            19-3-1587       Willem Wouters huurt het onderpand van Jan Bax voor een jaar pacht.

            19-3-1587       Mathijs Wijnen huurt een opgewonnen pad van de erfgenamen van Eijmbertten van Oerschot voor een jaar pacht.

            20-3-1587       Henrick Jennen en Lambert Beeckmans huren van Diercken Meus:

-      de Dasmis een jaar lang voor 19 gl. en 2 vaten bier

-        ……… 


47        26-3-1587       Daniel Vervlaessen draagt weer over en stelt in zijn plaats Jannen Aerdt Ooms in het recht dat hij had als naarder van bloed over de erfenis ge(kocht?) bij Jannen voorschr. van Jannen Bastiaens Vervlaessen cum tutore.

            19-3-1587      1.  Michiel Vervlaessen ende

2.    die mombaers van Peter Dries Delen, te weten Aerdt Delen

3.    Goerdt Ariaens (vV) als mombaer Willems Verhoeven kijnderen

4.   mr. Nicasius (verHoeven) als mombaer van den jongen Aerden Verhoeven kijnderen,

hebben tezaemen minnelijck gerekent van allen ‘t gene dat Michiel van deselven mombaeren gecocht hadde, zoe van landt, van deijlingen van testamenten, chijnsen ende oncosten zijn, d’een tegen d’ander affgeslaegen, zoe blijft Michiel voirschr. den mombaers die somme van 40-5-0. Hieraff moet Michielen noch gecort worden van 0-2-1 chijns, 5½ gulden, noch 10 sts die hij van die mombaers betaelt heeft.

47       8-10-1586        Henrick Coock van Coppen Geldrop heeft verhuerdt Jacoppen Schoofs, Henrick van Helmondt zwaeger (schoonzoon), allen die erffenissen en goederen, die hem Henricken met synen condividenten aengestorven syn van Dijgna Stijntkens, hender moeyen, tot Heeze gelegen, hoedanich die goederen zyn, te weten lant en groese, ’t lant int grosse voir 8 vaten roggen sjaers tot oogpst [?] aen te verden en alzoe wederom laten liggen en die groese tgeheel voir 3 gld. oyck jaerlycx geduerende den tyt van 8 jaeren met vieren afftestaen zoe wien van hen berouwen sall altyts 2 maenden van te voerens deen den anderen opteseggen en Jacop geloeft jaerlicx eens te betaelen super se et sua etc. sonder argelist.

47v       9-4-1587        Tielman Zijmons (Tielens) gelooft Delissen Verhagen 50 gl. als verreikte schuld.

             6-4-1587        Peter (Delis) de vorster zet Joppen Tielens dag tegen Peteren Driessen cum suis van zeker biletten.

           20-4-1587        Jan Hoers stelt kosten van retardatien iii3 sts. te minderen en te meerderen tot behoef Peteren Lemmens cum suis als mombaeren van Phs. Jochims kinderen.

           16-4-1587        de Heilig Geestmrs. van Heeze te weten Henrick Peters / Jan Stijnen cum suis verkopen een opgewonnen erf als eertijds Embert van Oerschott en Hanrick Wijntkens verpand hebben voor een cijns van 5 gl. volgens hun brief van 26-2-1546 en mijnen het zelf.

           21-4-1587        Mathijs Peters (Wijnen) beleent beleent met 27 gl. een stukske land tussen de kerk en sint Jops kapel, toebehorende Meeussen Andries (Box) zoon.


48       21-4-1587        Henrick Martens zoon van Dommelen gelooft voor al ’t gene dat op de erfenis komen mocht als mr. Willem Jochims zijn zwager krachtens …. opgedragen heeft mr. Jannen van Lijll, toebehoord hebbende Geertruijt waar zij op te wonen plach, naar uitwijzen van de opdrachtbrief van 23-1-’87

            25-4-1587       Jan Peters gelooft de mombaeren van Lijbken Zweers 135 gl. als vereikte schuld.

                                    Op deze gelofte is gequeten

            25-4-1587       Aerdt Vaes gelooft denselven erfgenamen als boven 47 gl. als vereikte schuld

            29-4-1587       mr. Johan van Lijll verhuurt voor hemzelf en mede als momboir van Jannen zijns broeders kinderen, een stuk groese toebehorende aan de kinderen van Henrik Corsten Zwuesten voor 10 gl. voor één jaar. Hij mijnt het zelf.

48v      29-4-1587       Peter (Delis) de Vorster dagvaardt namens de Heer Lamberten de Mulder

oud 49v                         inzake de aanspraak van de mombaers van de onmondige ke Henricken Corstens (Swuesten) over een groese dat hij Lambert vander gemeinten gehuurd had, den onmondigen aangaande.

            29-4-1587       dezelfde mombaers met hun zwager Henricken Jennen (Boelen) verzoeken op dezelfde dag aan ons schepenen om met hun mee te gaan a/d Venne en visiteren het gelag waar Hanrick in woonde. Welck huijsinge mette schueren groote nootsaeckelijke reparatie behoeft en nijmenandt dat alleen sonder d’ander erven en wil hueren en repareren, tot grooten achterdeel van den onmondigen. En ook ’t selve enen cleijnen po..ck was verhuurd van de gemeinte, hebben ’t selve erfenis metten huijzinge samen verhuurd.

            30-4-1587       Wouter Jan van Gastel zn met Peteren zijn broer zijn met schepenen ten huize van Adriaens van Duijsel gegaan om Adriaen te verzoeken of hij als naarder van bloed groese de Staert wilde overgeven dat hij gekocht had van Anthonis Raessen met zijn dochter. Adriaen is niet gevonden ……

49        12-5-1587       Anthonis Fransschen van Kan gelooft Jannen Gevers 25 gl. met st Jacob en met kerstmis nog 25 gl. als vereikte schuld.

            12-5-1587       Jan Zanders heeft op 20-5-’87 verzoekdag tegen de executie bij Goeijaert Vesters gedaan. Peter die Vorster heeft Jannen dag gezet. Jan presenterende zoveel te geven voor de rogge als de gemeente van andere buren gehad heeft, of van stonde aan op te leggen 2 gl. voor elk vat, omdat hij hij ’t hun intijds had gepresenteerd

              4-5-1587       Jacob Henrick Claus zoon gelooft Jutten Reijmen Diercx 95 gl. als vereikte schuld. en hem mede wordt gekweten een erfbrief van 6 gl./jaar die Thomas Hennricx X Jutten verkregen heeft tegen Henricken Zwuesten, staande op de voorschr. Jacobben.

            31-5-1587       Delis Delen zet een opgewonnen erf van Ghijsen van Nuenen kinderen voor een jaar te huur en houdt het aan hemzelf.


49v      31-5-1587       de mombaers van de kinderen Phs. Jochims zetten te beurde om te verhuren een opgewonnen erf, toebehorende de kijnderen Michiel Jacobs (Schaften) voor iiii3 gl./jaar. Michiel Andries(sen) huurt het.

             4-6-1587        Jan, Jan Vaessen zwager als Reinders gelooft Margrieten met haar kinderen van Lambert Willem Boelen 9 gl.

                                    Deze gelofte is gean..

             8-6-1587        Lucas Willem Loeffs gelooft Jannen Pompen met Aerden en Peteren zijn zwagers 100 gl. en nog 100 gl.

            15-6-1587       Willem Goerts gelooft Adamen Scepers als mombaer van Jannen Thijs kijnderen 2 mud rogge en nog een mud rogge.

              9-6-1587       heer Anthonis Ercken zet te beurde een opgewonnen onderpand, toebehorende Adamen Kemps als Daems in de herberg van Andries Swuesten. Jan Delen mijnt het in ’t afhangen voor de pacht met 2 vaten bier schade van recht.

50        15-6-1587       Adriaen Maes zet te beurde om te verhuren een opgewonnen groese, geheten de Streep, toebehorende de kinderen Henricken B… en krijgt het zelf.

            22-6-1587       Jacob Schoofs geloeft Lauwreyssen de Blocker te betaelen tot lychtmisse yerstcoemende die somme van 50 gld. en noch 50 gld. den lychtmisse daer naest volgende op hem en allen zynen goeden, hebbende en vercrygende als vereyckte schulde met allen recht verwonnen

            22-6-1587       Hanrick Zwuesten verkoopt een aangericht stuk groese toebehorende Jannen Vlemincx als de Werts zn. Henrick krijgt het zelf.

             7-9-1587        Aerdt Henrick sMulderszn van Helmont gelooft Adriaen Meus (Reijmen) tot B.. 53-10-0

             5-9-1587        Henrick Peter Maes zet te beurde een opgewonnen erf toebehorende de kinderen Lambert Wuijtten en krijgt hetzelf

50v       7-9-1587        Claes van Nuenen wonende opte Ovels onder Heeze gelooft Marcelis Jansen met zijn mombaers 30 gl. en nog 25 gl. en nog xxvii3 gl. voor 6 jaar die hij Niclaes op voerschr. Marcelis goed gewoond heeft.

           14-9-1587        Adriaen Wouters X Aleijda geeft over de erfgenamen van Henricken Aerdt Wespen de erfenis als Hanrick voirschr. in zijn leven van zijn ouders aangedeeld is.

           14-9-1587        de schultis stelt dag van recht Lijnen weduwe van Gerit Francissen tegen het afgebod als Goeijart van Velthoven op haar heeft gedaan, aangaande  evictie van het gelag a/d kapel te Eimerik.

           14-9-1587        Frans Loeijen gelooft op zijn eed inne te komen en den rechten te voldoen tegen Jannen Gobbels.

           14-9-1587        de weduwe Korstiaen Snoex beleidt die scaede van hun boekweitdries. Zei dat Adriaen Zweers pert haar bedorven had achter Lucia Dircx dries en hebben bevonden veel schade gedaan in … verslepen, vernielen etc.


51       14-9-1587        Jacob Lenarts verhuurt een opgewonnen <hoek weg> beemd toebehorende de kinderen van Aerden Joordens (v Lil) volgens zijn brief van 6 gl./jaar. Hevet Wouter van Hall als mombaer van voirschr. kinderen gehuurd.

           14-9-1587        Henrick van Hall verhuurt een opgewonnen erf toebehorende Jannen die Laet voor vi3 gl./jaar. Jan voirschr. huurt het

           14-9-1587        Henrick Peters en Gerit Wouters als Heilig Geestmrs. verhuren een opgewonnen erf toebehorende de erfgenamen van Hilleken Joosten, volgens hun brief van xiiii3 vaten rogge, en uren het zelf.

           15-10-1587      Goijart van Velthoven verhuurt een opgewonnen onderpand volgens zijn brief van ii3 gl. 5 sts. en houdt het zelf

           15-10-1587      Wouter Aerdt Vaessen zn met Henricken Diercx zijn mombaer verhuurt een opgewonnen erf toebehorende Dingen weduwe Servaes Haijgen met haar kinderen, volgens zijn brief van xxxvi sts. of 2 Peters. Wouter voirschr. houdt het zelf.


51v     15-10-1587      <hoek weg> Anthonis Vrancken als Heilig Geestmrs. van Geldrop verkopen uitwijzens hun brief op constitutien toebehorende Adriaen Wouters aan Venderdijk en houden het zelf.

           15-10-1587      derna komende Adriaen Gobbels, Adam Dries en Goeijart Ariens (vV) als mombaeren die ‘t aangaat, en hebben Jasperen (v Zon?) den evicteur gegeven xii gl.

           19-10-1587      Adriaen Gobbels als gemachtigd van Adriaen Happen verhuurt een opgewonnen onderpand toebehorende de erfgenamen van Goijarden Verover. Henrick Scepers huurt het.

           19-10-1587      Peter (Delis) de Vorster verhuurt een opgewonnen erf. Peter heeft de huur aan hem gehouden.

           26-10-1587      Henrick Gherits gelooft Henricken Stevens 15 gl. als vereikte schuld.

               -10-1587      Gherit Scheijntkens kondt dat Peter Jan Scheijntkens <hem>geleend heeft bij den leven van zijn vrouw 18 gl. dewelk Geraerdt gelooft te betalen denzelven Peteren.

52       9-11-1587        Aerdt Melchiors als gemachtigd van Gerardt <> stelt dag tegen het beslag als Thomas van Alphen beslagen heeft over Jannen vanden Hove.

          18-11-1587       Jan Wouters in den Meel gelooft als principaal voor al de anderen, te weten Margriet, zijn zuster en haar kinderen, Jannen Vaessen Wouters voor al hetgene dat op de erfve komen mocht, dat Tielen Sijmons (Tielens) en Mathijs Thonis van de erf.. gekocht hebben te ontlasten.

            -11-1587         Aerdt Maes zet te beurde een stuk erfs toebehorende Henrick Raessen, gelegen tot Hout in de parochie van Heeze voor 50 gl. en krijgt het zelf.

52v     27-11-1587      Bartelmeus Aerdt Reijmen zn hief jaarlijks een brief van 6 gl., ten achter staande 7 jaar verlopen pachten op de erfenis van Lijbken weduwe Delis Daems of Wilhem Aerts als man van dezelve Lijbken en Goedelt weduwe Servaes Aerdt Vaessen, de Houterkamp in Heeze. De evicteur verakkoordeert met bijwezen van Jan zijn zoon en de debiteuren dat zij 3 verlopen pachten betalen bedragende 21 gl. op reale executie.

           27-11-1587      Jan Tielkens gelooft ^Fransen Zwuesten als schuldenaar principaal de 50 gl. welke Frans voirschr. denselven Jannen gedaan heeft voor Lamberten Joosten zijn zwager.

           7-12-1587        Henrick Scepers cum suis als borgemrs. verkopen zekere aangerechte panden voor t’achterheid van ’s Koningslasten, d’een een koeketel toebehorende Nicasius Adriaens (Siers) voor 2 gl. en de schade van recht. De ander Ruth Coelen voor 1 gl. t’achterheid, Adriaen Cuijpers voor xix stuivers t’achterheid en Jan Coppen voor 1 gl. t’achterheid. Joost Ghijssen (vorster) heeft deze panden gemijnd.


53       7-12-1587        Joost Ghijsen stelt dag <D?> de Molder tegen Hanssen inde Lelie

           1-12-1587        Bartelmeus Aerdt Reijmen zet te beurde een stuk akkerland voor zijn brief van 9 gl./jaar en achterstel, en hij houdt het zelf.

          22-12-1587       Aerdt Martens (Verhoeven) geeft procuratie Adriaen zijn zoon en Peteren Aelberts zijn zwager in al zijn zaken tot Heeze.

          22-12-1587       Willem Aelbrechts constitueert Peteren, zijn broer in .. cum potestate substituendi

          22-12-1587       Jacob Leijen verhuurt een opgewonnen onderpand, toebehorende de kinderen van Aerden Joordens (v Lil) voor zijn cijns van 3 gl./jaar, en houdt het zelf.

53v    29-12-1587       Jan Mathijs Peters (Zgh) zoon gelooft Servaessen Vaessen 54 gl. als vereikte schuld.

          30-12-1587       Heijlken, Thonis Jan Joosten dochter en Henrick Peter Joosten zoon hebben twist gehad aangaande een cijns staande in een erfenis die Henrick voirschr. nu heeft en nog van andere rekeningen en verschillen van Henricx vaders zijde. Heijlken met Tielman Thijssen haar man en Henrick voirschr. verakkorderen dat Henrick hem te boek zal laten zetten op cijns die Heijlken van haar erven zou moeten gelden ………

                                    Deze gelofe is betaald bij Henricken den gelover / Tielman hevet ontvangen

54        31-12-1587     Peter Aelberts nomine Wilhelmi fris als gemechtigd zet te beurde 2 opgewonnen erven toebehorende de kinderen of erfgenamen van Adriaen Goessens op de Ovels en mag het houden.


              4-1-1588       Joost Wouter Boeijens (Cocx) verhuurt een opgewonnen onderpand voor iii gl./jaar  en mag het een jaar houden voor iii3 gl.

54v      14-1-1588       Willem de Cuijper rekent van zijn administratie de mombaerschap van de kinderen Jannen de Blocker en blijft de kinderen nog 4 vaten rogge schuldig.

            14-1-1588       Peter Loeffs met zijn consorten verhuurt een stuk land met een drieske op de EndeVoort voor 7 vat rogge / jaar en 1 cop, volgens zijn constitutiebrief. En nog een stukske groese, het Eensken (?) voor 4-1-0 / Peter verVlaessen huurt ze voor een jaar.

            20-1-1588       Jan Bloessen verhuurt na uitwijzen van zijn brief een opgewonnen pand toebehoirende Jannen Vaessen, de Bussendries. Jan Jan Vaessen (Reijnders), zwager des debiteurs huurt het voor een jaar.

55        26-1-1588       mr. Joes de Lijll zet te beurde een opgewonnen onderpand, toebehorende de kinderen van Aerden Joordens (v Lil) en koopt het zelf.

           26-1-1588        Anthonia Joosten cum tutor bekendt mits desen gequiteert te zijn van de renten als zij jaarlijks heffende is op de goeden van Aerden Diercx of zijn erfgenamen. Zo quiteert zij Anthonissen Diercx van 4 verlopen pachten.

           26-1-1588        Anthonis Diercx met zijn adherenten geloven Anthonia Joosten 10 gl./ nog 10 gl. en de rest van 45 gl.

55v     30-1-1588        Adriaen Gerit Bitters en Adriaen Jacobs metten mombaeren van Jan Croepels kijnde geloven dat zij enige ontvangen vanwege Jacobben Anthonis Bitters zn overleden dat die in esse gehouden worden totdat men zeker weet of Catelijn, Jacobs zuster dood is.

            1-2-1588         Hanrick Martens zoon van Dommelen zet te beurde een opgewonnen onderpand voor een rente van 2 gl./jaar uit groese ’t Ghoor toebehorende de kinderen wijlen Ruth van Werdigen of Anna zijn vrouw cum prolibus volgens zijn brief van 8-1-1575 en houdt hetzelf voor de jaarpacht en viii verlopen pachten.

56                                Hanrick evicteur draagt deze evictie op Jannen Thonis.

             4-2-1588        Jan Emberts kent mits dezen ten volle betaald van de t’achterheid als hem was komende van de erfgenamen Libken Zweers.

             4-2-1588        Anthonia Jobpen (Stijnen), de vrouw van Anthonis Willems kent mits deze ten vollen betaald van de koop van een groese aangaande haar contingent, gelegen aan de Hofstad.

             4-2-1588        diezelve Anthonia uit volmacht van haar man, kent ten volle betaald te zijn de koop van een stuk land als Jan Meusen van haar gekocht heeft aangaande haar portie.

             4-2-1588        Jan Emberts gelooft Aerden Jan Snijders zoon xxxv gl. in 2 termijnen.


56v       9-2-1588        Joost Thonis (Elzen) vernadert het groesen en akkerland als Jan Eijmberts en Jan Meussen gekocht hebben van d’erfgenamen Joppen Stijnen.

             9-2-1588        Dezelve Joost Thonis (Elzen) bovengeschreven geeft de koop weer denselven Jannen Emberts.

             9-2-1588        Aerdt Keijmps gelooft Hanricken van Gastel xviii gl.

           29-1-1588        in de Vendries is gemeten 3 vaetset en xix roeijen min een vierdel (=178¾ roeden). Zo hebben de kinderen Wouter Corstens, Jannen Emberts voor hun portie van het vierdeel geleverd xlii roeijen / iii vierdel roets (62¾ roeden) in vieren gedeeld, en is Jannen met het lot gevallen noordwaarts neven de k. erve Gerits Verhoven … voor zijn iii delen.

                                    Jan Vaes, Weust prs.

             6-2-1588        Herman Mathijs (Hermans?) zn gelooft Herbert Joosten 54 gl. als vereikte schuld

                                               Deze gelofte moet Goeijart Hoeben betalen

                                    Deze is teniet

57         6-2-1588        Hanrick (Shaeften) de Mesmaecker gelooft Wreijs Thonis .. 13 gl.

             6-2-1588        Anthonis Michiels (Schaften) als man van Marijken Henrick Wilhems dochter bekent ten vollen betaald van de hoofdpenningen met verlopen pachten als Hanrick Wilhems bij testament Marijken gelegateerd had bij tetsament d.d. 31-8-‘59

             6-2-1588        De kinderen van Gelden Tielkens zetten Reijnderen Evart Rutten zn in handen groese ’t Goor a/d Rul ten tijde dat Reijnder voorschr. zijn penningen ad 41 gl. als hij verschoten heeft voor hen kinderen voorschr. aan Anthonis Michiels als man van zijn vrouwals hij heffende en beurende was op de kinderen voorschr.

             6-2-1588        Fransken vrouw Jans van Heeze cum tutor geloven Willemen Wouters en Anthonis Diercx  cum suis als kerkmrs 2 pachten als vereikte schulden.

             7-2-1588        de kerkmeesters van Heeze, te weten Anthonis Diercx cum suis verhuren een stuk groese toebehorende Jannen Vaessen aan Strabrechts dijk en hebben ’t aan hen gehouden.

57v       7-2-1588        Dezelve kerkmeesters verhuren een stuk land in de Houbraeck toebehorende Matthijs Wijnen cum prolibus en mijnen het 1 jaar voor 3 gl.

             7-2-1588        Wilhem Wouters (Snoeijen) zet te beurde als gemechtigd groese de Hoolenberch als Jan van Vleerken (?) opgewonnen heeft. Willem mijnt het voor vii gl.

             9-2-1588        de momboirs van Marten Hensen kinderen, te weten Wouter verBraecken en Hanrick Dircx rekenen …..

             9-2-1588        Hanrick Diercx rekent mede van xvii gl. die hij ontvangen had en betaald aan mr. Johan de Lijl …

             7-9-1589             Frans Gerits rekent van alle huur van groese of land van de kinderen of momboiren van …. en al het ander dat hij dienaangaande met ….


58       10-2-1588        Jan Vesters verkoopt het pand toebehorende Goijarden van Velthoven voor zijn t ‘achterheid van contributie en andere dorpslasten voor iii3 gl. en houdt hetzelf.

           10-2-1588        Goeijart Vesters verkoopt een pand voor zijn t’achterheid van contributie voor 5 gl. toebehorende Dielis Umans, en houdt het zelf.

           10-2-1588        Dezelve verkoopt een pand toebehorende Anthonis Diercx voor hen t’achterheid van konincx contributiën en dorpslasten en houdt het voor vii gl. viii sts.

           10-2-1588        dezelve verkopen een aangericht pand toebehorende de erfgenamen Lijbken Zweers voor hun t’achterheid van de contributie. En dit pand behoort Aerden Vaes voor zijn contingent en de schade van recht. Joost mijnt het voor xxx sts. en geeft het denselven over.

           10-2-1588        Goeijaert (Vesters) en Adriaen Heezen met Jannen Vesters als schatzetters verkopen een pand toebehorende Wouteren verBraecken en houden het zelf voor x gl. v sts.

           10-2-1588        Dezelve Goeijaert en Adriaen verkopen een pand toebehorende Lijnen Francissen.

                                    Jan Vesters verkoopt een pand toebehorende de kinderen Lauwreijs Boermans en houdt het voor vi gl. i st.

58v     11-2-1588        Adriaen Gerits gelooft Anthonissen Diercx, Willem Wouters en Jan Vesters als kerkmeesters te Heeze xxv gl. op reale executie

                                    Deze gelofte is gequeten

          11-2-1588         Jan Seners geloeft Henricken Jan Genen als Vijncken 23 denhalven gl. op reale executie.

                                    Hanricus constituent de ista promissio Adriano Geraerdi absolvit  .. personis cum potetstate substuendi ut supra

          15-2-1588         Gerit de Smet, Henrick Diercx, Gerit Elkens, Henrick Beeckmans cum suis gezworenen, Jan Michiels (Vaes) en Andries Zwuesten, schepenen, metten anderen geloven namens de gemeente Heeze Aerden Martens en Willemen Aelberts te restitueren de penningen die Aerdt en Willem de gemeente verschoten hebben.

          16-2-1588         Jan sLaets gelooft Mathijssen en Renspies (?) van Nederweert x gl vii3 sts.

59      18-2-1588         Goeijaert Arijens (vV), Mathijs Peters (Wijnen) en Arien Dries, als mombaeren en erfgenamen van Peteren Wijntgens en Willemen haars zoons kinderen en voorts allen die ’t aangaan mag ter eender en Willem Aelbrechts ter ander zijde, en dat aangaande het huis en aangelag met zijn toebehoren dat Willem van hun gekocht heeft aan ’t Kruis. Willem zal 62 gl. x st. in ’t gereet geven aan de verkopers en met Pasen nog 50 gl., waarvoor Peter, Willems broeder borg staat, en over 2 jaar nog 160 gl.

                                    Peter heeft ook de 1e termijn betaald

                                               XXX  aan handen Goijart Meus betaald xxxiii gl. xii st. 

                                               5-2-’90 Peter Aelbrechts lost de termijn van 50 gl.

            19-2-1588       Jan Emberts gelooft Jannen Vaes a/d Rul xxv gl. op reale executie.

                                    Lauwreijs de Oliestoter gelooft Jannen Vaes a/d Rul xxv gl. op reale executie


59v      19-2-1588       Jacob Delen, oud omtrent 40 jaeren, verklaart op verzoek van Ariën Anthonis,

oud 60v                         dat hij erbij is geweest ten huijse Jans van Can, doen hij Jan ongeveer 8 of 9 jaar geleden (1580) cranck lach van de peste, en dat Jan toen bekend heeft dat hij Adrianen Anthonis sijnen zwager 75 schuldich was, offt erffnis daervoer totter somme voirschr., ende dat hij Gijsbert, Jans voirschr. broeder daer oijyck present was, te weten nae de doot van Ariaens vader, ende dat om redenen dat hij Adriaen voirschr. heeft moeten quyten die hooftpenn. van 100 gl., die hem Jannen toequaemen te betaelen vuyten beemdt die hij Jan van Arien sijnen zwaeger gecocht hadde, geheijten den Ma.. beempt

           19-2-1588        Hanrick Bax en zijn moeder geloven Engelen Bax 12 gl. in ’t gereed en nog 12 gl. met Pasen a.s. als vereikte schuld.

           19-2-1588        Engel Bax met haar mombaer et cum prolibus erkennen betaald te zijn van alle goederen die haar verstorven is van Joosten haar broer en van Stijnen haar zuster en Gerardt haar broer.

  60     26-2-1588        Henrick Quintis van Maarhees koopt Wouter sFossen af van een casack of madilie onder conditie dat het peijs wezen zal tussen dit en sint Jansmis (24-6) eerstkomende ….

           26-2-1588        Arie Gerits gelooft mr. Jannen van Lijl 45 gl. als vereikte schuld.

Deze gelofte is gequiteert

           26-2-1588        Aerdt Maes gelooft mr. Joen van Lijl 97 en een halve gl. als vereikte schuld.

           28-2-1588        Nelis Peter Nelis en Jan Thonis als mombaers van Thomas Lamberts zn en Jan Peter Goosses, Goessen Nelis als mombaeren van de onmondige kinderen van Anthonis Jans met Peteren Anthonis zoon, mondig voor hemzelf, verakkoreren inzake hun geschil over zekere penningen gedaan bij Anthonissen Jans voorschr. Lamberten Thomas vader voorschr. en alzo bij goede kennisse ons vorgekomen op de voorschr. peningen betaald bij den mombaeren van Thomassen vschr. Zo zullen Nelis en Jan Thonis als mombaeren van Thomas wegen schuldig zijn en geloven te betalen …

60v      28-2-1588       Joost Ghijsen namens de heer levert Jannen Gerits en Jannen Tielkens het kommerboek door ’t bevel van gezworenen, schepenen en regenten van de gemeente. En dezelve bevolen op peene van 60 gouden relaen dat te heffen. Jan en Jan weigeren.

              2-3-1588       Anthonis Smulders, Jacob Dingens, Michiel Dingens geloven Peteren Engelen te vrijwaren van de borgstelling die Peter gedaan heeft Marijken en de vrienden Jan Phs. aangaande de penningen bij Peteren voorschr. denzelven gelooft voor Jacobben Scepers in de zoenbrief verhaalt staande.

            29-2-1588       Bernaert Stappers voor hemzelf en voor zijn consorten als evicteurs ter eender en Jan Vesters als mombaer van Libben Hanrick Vesters dochter en Thonis Tielen Joosten zwager en mede voor de kinderen Daemen van Dommelen ter andere zijde verakkorderen over de evictie van de erfmauwer rogge bij hem Bernarden heffende dat zij betalen onder conditie van 4 pachten tot ix gl.


61         7-3-1588        Lonis Janssen vander Capellen rekent zijn mombaerschap van de kinderen Jan Blockers achtergelaten. De kinderen moeten nog vii3 sts. betalen.

             7-3-1588        Delis Zweers kent dat hij is voldaan van zulke beletten als hem overgewezen waren op de goederen Henricx verHagen, en dat hij Delis een jaar lang gebruiken zal in ’t gelag van Henricken verHagen voorschr. en de halve akker die hij in gebruik heeft en bovendien een vaetset land in de Smeel.

             9-3-1588        Gertruijt van Can cum tutore en met hun kinderen renuntieert op het stuk groese dat zij vernadert heeft van Jenneken weduwe wijlen Gijsberts van Can, geheten het Noulant.

             9-3-1588        Marten Heerincx machtigt Henricken Zwuesten van de zaak die hij Marten te doen heeft tegen Henricken van Roeij.

61v       9-3-1588        Thomas Lambertszn met zijn mombaers Nelissen Peter Nelis en Jannen Thonis zetten in handen Cornelissen Martens (Tielens) land den Hurck of Hoefken en de Vlaesdries tot Creijel, zolang Cornelis de 25 gl. als hij Cornelis, Lamberten zijn vader gedaan heeft (niet terug heeft).

           28-12-1584      Gert Bax en Herman die Snijder rekenen aangaande kinderen Arijen Bax van hun ontvangsten en uitgaven. Geritten komt 9 gl. Herman blijft tiendalve gl. schuldig.

           12-3-1588        Gerit Bax rekent als mombaer van Arijen Bax, zijns broeders kijnde. Zo komt Gerarden 14 gl. ix sts.

           18-3-1588        Jan Vera verkoopt een aangericht pand, te weten een coe toebehorende Dielis Umans voor t’achterheid van een schepengelofte voor xviii gl. Joost (Ghijsen) de vorster mijnt de koe en geeft de koop over Jannen.

62        24-3-1588       Henrick Stevens gelooft Mariken Woeijten cum tutor xv gl. als vereikte schuld. Bij gebrek aan btaling mag Marij ekkerke Deeghken aanverden

                                    Gequeten bij de gel…

            26-3-1588       Aerdt Jan Scronen zoon gelooft dat hij zal vrijwaren Jannen Jochims van alle lasten op schuur als Jan van Aerden voorschr. gekocht heeft.

            28-3-1588       Goossen Huijbrechts (v Lierop) gelooft de erfgen. Henricken Boelen de penn. zoveel als de koopcedulle van de akker in de Nieuwe Hoeven.

            28-3-1588       De erfgen. (Henrik Boelen) voorschr. Henricken Diercx xx gl. op reale executie.

            31-3-1588       Willem van Vaerle is dag gezet contra het afgebod dat Joost Ghijsen (de vorster) hem Willemen gedaan heeft van Gijsbert Goeijens wegen.

            23-3-1588       Peter Vriesen (de schout), tegenwoordich scepenen tuijgt dat heer Goeijaert Nesen de hoofdpenningen van een halve rente heeft ontvangen. Te weten de hele rente tot 5 gl./jaar die Elizabeth Arien Thonis dr heer Goeijarden voorschr.plach te gelden uit de halve beemd tot Strijp ….


62v      27-4-1588       Jan Maris met Naelken zijn zuster als erfgenamen van Crijn Steten (?) van Nederweert zetten te beurde een opgewonnen onderpand toebehorende ux (?) Delis Dierck mr. Jans zoon volgens de brief d.d. 15-2-’52 ten huize Andries Swuesten. Joost Ghijsen stelt het te beurde voor 70 gl. en Jan en zijn zuster mogen het zelf houden.

63                                Deze cijns is 5 gl./jaar uit een groese van 1 vaetset a/d Ven geheten den Bulder.

                                    In de geheel kosten met schade van recht tot deze evictie lxvi sts.

            29-4-1588       Gerit de Smet en Henrick Dircx, gesworenen cum suis als scatheffers van Hees verkopen zeecker aengerichte panden en een coeije van Peteren Driessen wegens achterstand van contributie en ‘sConincx lasten. Het wordt gemijnd voor 4 gl.

63v      29-4-1588       verkopen alsvoor een aangericht pand toebehorende den erfgenamen Joosten Goedelen (Vaessen) voor hun t’achterheid van de scat voor xiii gl.

             2-5-1588        Heijlken Diercx en Goijart haar zwager geloven Henricken Lucas 18 gl. op reale executie.

             2-5-1588        Adriaen Wouters, oud omtrent xxxix (39) jaar tuijgt dat nu een tijd geleden onbegrepen derbij en aan is geweest dat door dien Jan Box gekocht had van jonker Jan Monnicx een akker, en zover geprocedeerd had hij verhaal mocht halen op jonker Jan Monnicx goed. Zo gelooft de gemeente Jannen Box te ontlasten te somme van xxi gl.

            16-5-1588       Nicolaes van Erp gelooft Adamen Aerdt Wespen zn 15 gl. als vereikte schuld.

64        16-5-1588       Wouter van Hall en Jan Box als mombaeren van Aerden Joordens kinder geloven Jacoppen Lenarts 19-13-0 op reale executie.

              6-5-1588       Mr. Jan van Lijll zet te beurde om te verkopen een onderpand aan de Ven als Wouter Aerdt Woutersen verkocht heeft Joorden Jans van Lil zn voor een erfcijns van 3 gl. na uitwijzen van zijn constitutiebrief dd. 28-1-1566. Mr. Jan zet het te buerde voor zijn jaarrente met verlopen pachten en houdt het aan hemzelf.

64v      18-5-1588       Henrick van Heeze verhuurt een opgewonne groesen op Geraerden van Umelen (?) en houdt het zelf.

            18-5-1588       Joost Ghijsen, vorster, als gemachtigd van Jan van Huenel (?) zet te beurde om te verhuren een opgewonnen onderpand toebehorende Aerden Martens. Het wordt gemijnd door Henrick Zwuesten.

            18-5-1588       D’erfgenamen van Arien Scroenen stellen te beurde om te verhuren een opgewonnen erf voor hun brief van vii3 gl.en houden het.

65        18-5-1588       Jan Wouter verBraecken gelooft Gerarden (v Exel) de Smet xxvii3 gl. als vereikte schuld.

            18-5-1588       Goeijart van Velthoven verhuurt een opgewonnen onderpand. Jan Mathijs de debiteur houdt het aan hem voor xxxvi gl. een jaar huur en de schade van recht.

            23-5-1588       Henrick Beeckmans gelooft Jannen Box 10-5-0 op reale executie.

            23-5-1588       Herman en Dierck Mathijs Hermans geloven samen Jacoppen Leenarts 53 den halve gl. als vereikte schuld.

              1-6-1588       Jan Wouters en Gerit zijn broer geloven Henricken Poelen 2 pachten van 6 gl. plus 3 gl. op alle hender goederen.


65v        3-6-1588       Jan Delen d’oude belooft met sijne kynderen 65 gulden aan Jan Emberts met

oud 66v                         St Martini volgend jaar (11-11-1587)

              4-6-1588       Schepenen hebben bij Delis Delen thuis een koe bezocht, ‘soo hebben wij die doot bevonden ende doen opensnijden, oft die gans oft engans was, soo hebben wij bevonden loese ende lever verrot, vervuijlt vaneenvallende etc.’

              8-6-1588       Aleijt Dierck Bax dochter verhuurt een opgewonnen onderpand van de erfgenamen Anneken Hoeben en houdt het zelf.

              8-6-1588       Delis Delen verkoopt in het openbaar in de herberg van Andries Zwuesten een verbeurde erfcijns van 3-12-0 die Gijsbert van Nuenen 20-1-1554 gevestigd had op Jan Stijnen van Nederweert, en mag hem zelf als hoogste bieder ‘met der kerssen aan’ houden.

66          8-6-1588       Jan Lenarts gelooft de kinderen van Jannen Anthonis Hermans met hun mombaeren het superplus zoveel als in rekening bevonden wordt boven 300 gl. na uitwijzen der koopcedulle die penningen belopen zullen.dat die kinderen deraf onbelast zullen blijven

              5-7-1588       Peter Phs belooft Henricken Nielijn 8 gl. met alle recht verwonnen.

              6-7-1588       Henrick Snoecx en Jan Vera X Marijken Snoecx geven al de goederen over den gemeinten van Heeze die hen aangekomen zijn van Corsten hun broer voor contributie en dorpslasten.

            10-7-1588       Aerdt Ghijsen (Dircx), Joost Bax en Tielman Henrick Tielens als mombers van Anthonis Coppens kijnderen met bijwezen van Mariën Anthonis dochter rekenen af van alle voorgaande jaren tot ’87. Zo blijven de kinderen de mombaren schuldig 36-0-3, behoudende het lopende jaar ‘88

66v      18-7-1588       de kinderen van Wouter Corstens te weten

                                    Jan Vera X Marijken

                                    Henrick Snoecx en Wouter Aerdt Vaessen zn

delen 2 stukken groesen in de Elswinkel en de kavel die Joostken, de vrouw van Christiaen Snoex achtergelaten heeft in de voorschr. groesen.

            26-7-1588       Jacob Claus kent hem ten volle betaald van de cijns van 45 sts./jaar als hij heffende was op de kinderen van Henricken Wijntkens X Peterken Henricx van Moerssel dr.

            21-7-1588       Jan van Wetten X vrouw, dr. Henrick verVlaessen en zij Lijn met hem vertijgen op de tochtgoederen die zij bezitten van Adriaen Gielens, haar Lijnen eerste man, t.b.v. haar 2 kinderen die Arien voorschr. bij haar verwekt heeft, te weten Willem en Christiaan.

67                                De 2 kinderen van Adriaen Gielens verwekt bij Lijnen Henricx dochr delen een stuk groese, geheten de Hoeijmaker omtrent Eimerikkerdijk.

             14-8-1588      Goeijart Vesters en Joost Jan Joosten (vorster) zoon als heffers van de verhuurde erven rekenen af ………

                                    Goeijart Vesters en Joost Jan Joosten rekenen af van de huurcedullen ….

67v       26-9-1588      Willem Wouters (Snoeijen), Jan Vesters, Anthonis Dircx en heer Anthonis

oud 68v                         (Ercken?) als kerkmrs. en heer Anthonis als bediener van OLV ter Noot verhuren erven van Geritten Koenen cum suis voor t’achterheid van 3 jaar pacht.

-      Jan Daems huurt het gelag voor 5½ gl., geslagen 10 sts.

-      Daem huurt de Merienekker ……..

68        17-10-1588     Willem Heesberchs veraccordeert met Delijs Delen, dat Delis sall timmeren achter aan Willems huijsinge een geboudt, ses voeten langer dan als’t dat nu begrepen is, lestelijck .... tot Paesschen staende, onbegrepen 8 of 14 dagen, onbegrepen op sijns Delijs cost totten bathen toe, ende dervoer sal Delijs hebben den ouden timmer daeraff vallende tot sijn behoeff, een eycken houdt achter het huys staende, noch 25 gulden, blijvende tot interesten staende tegen 107 gl., zoo lange Willem ende zijn huijsvrouwe leven sullen, tot Lichtmisse toecomende over en jaer vallen den ijersten pacht.

68v      17-8-1588       Arien Maes zet te beurde een opgewonnen erf toebehorende de kinderen of Petern Phs. staande in groese de Elswinkel volgens zijn brief van 7-3-’78 van 30 sts./jaar. Adriaen evicteur biedt xxv gl. en houdt het zelf.         

69        18-3-1588       Henrick Zwuesten gelooft de mombaers van Marten Hensen kijnder zoveel de vole huring belopen zal van 2 jaar die hij Hendrick opt goet gewoond heeft op reale executie.

            31-8-1588       Jan Bartelmeus Aerdt Reijmen zn namens zijn vader zet te beurde om te verkopen een opgewonnen onderpand volgens zijn brief van 6 gl./jaar toebehorende Henricken Ruelen Delen zn of zijn erfgenamen d.d. 20-1-1573. De evicteur biedt 1 jaar rente plus 5 achterstedige pachten, en krijgt het zelf.

69v        5-9-1588       Jan Peter Pompen zet te beurde om te verhuren een opgewonnen onderpand volgens zijn brief van 3 gl./jaar van 14-3-lxviiii (1569) als eertijds Henrick Henrick Lemmens en erfgen. verkocht heeft Heijlwijgen Lemmen Thijs Loeffs en houdt het zelf.

              5-9-1588       Jan Meus Aerdt Reijmen zn als gemechtigd zijns vaders zet te beurde Marien Henrick van Wetten huis, schur met aangelag en de grote akker zo hij opgewonnne heeft en in koop van evictie aan dezelven gebleven voor 6 gl. en een vat bier.

              8-9-1588       Jan Maes gelooft Goeijarden Rucken 26 gl. als vereikte schuld.

70        12-9-1588       Henrick Berchmans draagt op Jannen Daniels zoon van Herssel de rente van xxv gl./jaar als hij Henrick heffende is tot Asten op Heusden volgens zijn brief voor schepenen van den Bosch.

            12-9-1588       idem heeft eodem gemachtigd van ale geoden gekomen van zijn vader en moeder wegen

                                    Henrick Berchmans geeft in pure aalmis zijn bastaard kijnde dat hij verwekt heeft bij Henricxken Seskens van Achel, 200 gl., die uit de Pompers camp of uit …..

70v      22-9-1588       Henrick van Hall als navolger Jenneken Henricx van Hall dr. zet te beurde om te verkopen het opgewonnen onderpand als Hanrick Franschen van Tongelre derselver Jenneken verkocht heeft voor 6-10-0/jaar d.d. 19-8-’73 …..

            22-9-1588       Peter Hoemans cum suis verhuren een opgewonnen onderpand toebehorende de kinderen Reijmen Bussen, genaamd ’t Keken. Aerdt Vaes Goijarts mijnt ten hoogsten voor xiii vaten rogge en vi kannen bier (!)

71        3-10-1588       Peter Lemmens zet te beurde om te verkopen groese de Westerbeemd te Heeze. Peter Lemmens biedt lx gl. en houdt het zelf.

            9-11-1588       Willem Wouters (Snoeijen) en Adriaen Gerits geloven te betalen Henricken Jans (Genen) als Vincken 18-10-0  en nog xx gl. op reale executie

71v      9-11-1588       Arien Wouters en Goeijart Vesters als scathefferen verkopen aangerichte panden, het een toebehorende Diercken Verbeeck voor de rest van hun t’achterheid volgende hun hefboek voor 6 gl. x3 sts.

            9-11-1588       dezelve verkopen een aangerichte vaars toebehorende Adriaen Zweers voor 5 gl. iii3 sts.

            13-12-1588     Willem Maes gelooft Jannen Box 70 gl. tegen 5 gl./jaar op reale executie.


Transporten 1587-1588

 

72        21-1-1587       Lambert Jans (Beeckmans?) ut tutor uxoris, Wouter Joosten ut tutor uxoris verkopen Goessen Huijbrechts (v Lierop) groese de Scerfdonck, 1 vaetset tot Strabrecht

            21-1-1587       1. Henrick Wouter Corstens

                                    2. Jan Jans verA zoon X Marijken Wouter Corstens dochter

                                    3. Wouter Aerdt Vaessen zoon met zijn mombaer

                                    4. Tielman H Tielenszoon al mombaer Joosten vrouw van Korstiaen Wouter Corstens

                                    Verkopen

6. Jannen Eijmbers hun kindsdeel van een stuk land in de Camp te Heeze aan ’t Kruis.

            21-1-1587       Marijken Thomas van Broegel dochter met haar mombaer verkoopt Jannen Eijmberts haar portie van het 5e deel van dezelfde camp.

72v      21-1-1587       Willem en Joostgen kinderen wijlen Rutger van Werdingen X Anna Heijmericx met hun mombaeren

                                    Barbara weduwe wijlen Aerdt Ruthen zn en Anna Heimericx dochter met Gijsbrecht de Smet haar mombaer

                                    Jan Wouters X IJda Rutten dochter voorschr.

                                    Verkopen Peter de Hoornen als gemachtigd van Anthonij de Hornen zijn broer het cijnsgoed als tegenover de Veestraat in de hoven wijlen mr. Lambert Heijmericx onder het gehucht Creijel gelegen is volgens het testament van mr. Lambrechts.

73        22-1-1587       Mathijs Ariaenszn (verVlaessen)

Tielman Henricx (Tielens) zoon X Engelken en

                                    Lambrecht Willems (verHagen) X Libbeken

                                    Goeijart Janszoon (Hoeben) X Geertruijt

                                    allen erfgenamen Willem Adriaens verVlaessen X Engelen

                                    verkopen Diericken Henricx zoon van Lierop de erfenis als zij verkregen hebben bij Hout in de parochie van Heeze.

                                    8-2 kwijting van de koop

73v       22-1-1587      zijn gecompareerd t.i.v. Jannen (Bast)iaenen (verVlaessen) zoon met zijn mombaeren

                                    1. Dierck Henrick, oud xxxii jaar

                                        Peter Jan van Gastel zoon, oud xxvi jaar

                                        Aerdt Ghijsen Diercx zoon, oud xxxiii jaar

                                        Joost Ariaens, oud xxv jaar

                                    als naaste buren van Bastiaen voorschr. en het huis met erfenis tot Hout beter verkocht kan worden dan behouden.

74         22-1-1587      Jan Bastiaen Driessen (verVlaessen) met Tielman Maessen en Jannen Pompen zijn mombaers verkopen Jannen Aerdt Oems zoon het huis, schuur, hof met aangelag tot Hout, daar Bastiaen voorschr. met Agnes zijn vrouw in woonde inclusief alle geoderen die Bastiaen en Agnesa voorschr. tot Hout in hun leven bezaten in de parochie van Geldrop.

            23-1-1587       Mr. Willem Jochim Phs. zoon verkoopt krachtens evictie mr. Johan van Lijl de erfenis toebehoord hebbende Geertruijt waar zij op woonde met haar aangelag a/d Heeserbosch volgens zijn brief van 13-9-xvclxxxii

                                    27-2-1588 mr. Jan geeft deze koop over Arien Gerits

74v      29-1-1587       Goeijart Lambert Stoopkens zoon verkoopt Adriaen Gherits een huis, hof met een klein huiske met de erven daarbij gelegen aan de Heezerbossch.

            31-1-1587       mr. Gheraerdt Zenders onderstaat de koop van een huis, hof voorschr. als naarder van bloed en gelooft Adriaenen Gheerits schadeloos te houden.

            21-4-1587            Hanrick Martens zoon van Dommelen is borg voor mr. Willem (Jochim Phs.) zijn zwager voor de erfenis als mr. Willem krachtens evictie verkocht heeft mester Joes de Lijl, toebehoord hebbende Geertruijt volgens de opdracht van 23-1-1587.

75        29-1-1587       Henrick Peter Maes, oud lii jaar, Adriaen Gherits, oud xlii jaar, tuigen als naburen van Jenneken Nijssen erve dat zij samen en Henrick (Shaeften) de Mesmaecker X Heijlken Grijetken Nijssen dochter verkocht hadden een groese a/d Ven geheten de Fijenbeemd, waar zoveel lasten in stonden, dat het beter verkocht kon worden dan behouden.

            29-1-1587       Henrick Shaeften als de Mesmaecker X Heijlken Grijetken Nijssen dochter en Jan Bax gaan af van tocht. Marijke Heij(l)ken Nijssen dochter met Anthonissen Boeijens, haar mombaer en hun sterk makende voor Gijsbrecht, Marijkens broeder verkopen Herman Mathijs Hermans groese de Fijenbeemd.

75v      29-1-1587       Jan Emondt Wouters voor hemzelf en voor het ¼ deel hem aankomende van Marien van Hall in Heeze verkoopt Willemen Hanrick Wouters (Snoeijen) huis, hof, have en goed hem aankomende van Marien van Hall.

            31-1-1587       Henrick Jennen (Boelen) verkoopt Diercken Mathijs Hermans 11 roeijen tot Creijel.

76        31-1-1587       Henrick Jennen (Boelen) en Jan Wouters verBraecken mangelen

                                    Henrick krijgt akker de Molenhoef

                                    Jan krijgt de Hoef, 1½ vaetset

            31-1-1587       Cristiaen Willems (Corstens) mede namens Henricxken, zijn zuster, verkoopt Henricken Wouter Corstens, Jan Jans verA zoon, Joostken weduwe  Corstiaen Snoecx, Wouter Corstenszn en Wouter Aerden Vaessen zoon halve akker ’t Laerstuck tot Strabrecht.

              4-2-1587       Jan Adriaen Stijnen zoon, Deelis zijn broeder en Aerdt Jan Scronen(?) zoon X Arijken mede namens Cristina hun zuster verkopen Geraerden Michiels van Excel groese de Rijdt in Heeze.

76v        4-2-1587       Jan Mathijs Petersz X Heijlken dochter Lauwreijs Boermans verkoopt Tielman Zijmons (Tielens) groese de Start a/d Rul, 1 vaetset 21 roeijen min een half en een half vierdel (= 70¼ roede)

              4-2-1587       Jan Bax en ouden als momber en heerken van de onmondige kinderen van Jannen van Ghael den jongen die hij Jan verwekt heeft bij Marijken Jan Bax dochter, verkoopt Lauwreijs de Blocker zoon de Ghalesbeemd a/d Rul, 40 roeijen.


77          4-2-1587       1. Henrick Jacob Zenderszn

                                    2. Jacob Jacob Zenderszn

                                    3. Tielman Sijmons (Tielens) X Lijsken

                                    4. Peter Maes X Marijken

                                    5. Jenneken Jacobs Zenders vrouw afgaande haar tocht

                                    verkopen

6. Mathijssen Wreijssen … een huis, hof met aangelag tot Creijel, nog een stuk land …

               6-2-1587      Jan Mathijs Peterszn ut tutor uxoris verkoopt Jenneken Lauwreijs Boermans de halve Haegenakker, de hele akker groot 2 vaetset en xvii roeijen, tot Creijel.

77v         6-2-1587      idem verkoopt Mathijssen Vreijssen een akker in de Molenhove tot Creijel.

               6-2-1587      Nicolaes Adriaens van Ghael zoon verkoopt Goessen Huijbrechts (v Lierop) een half gelag, zijn gedeelte tot Eimerik.

78           7-2-1587      Jan Wouters van Vaerle draagt op Adriaenen Gobbels, Anthonis Diercks en Willemen Wouters als kerkmeesters tot Heeze de cijns van 3 gl./jaar als Jan Peter Neliszn verkocht heeft Marien Daemen Willems dochter, Willemen en Jenneken haar 2 nakinderen uit de Braeck tot Creijel d.d. 13-10-1557.

               4-2-1587      Heer Dierck Heesterbeecx draagt op Jannen Jan Vaessen (Reijnders) zwager de brief als hij, heer Dierck, als rector van onzer lieve vrouw ten kore noordwaarts in de kerk van Leende opgewonnen heeft een erfenis a/d Molendijk in Heeze voor een mud rogge, toebehorende den kinderen of erfgenamen Henricken Wouters en …..

78v         9-2-1587      Willem Henrick Lemmens kondt dat hij jaarlijks zal betalen de cijnsen als hij Willem heeft te gelden voor Jan Mathijs Peterszn, te weten 2 gl./jaar aan Jan Goijens tot Leende / nog derdalve gl. / jaar aan de erfgenamen van heer Michielen Michiels (pastoor van Heeze 1550-1569)

               9-2-1587      Jan Henrick Gobbels draagt op Jannen Gobbels zijn oom de jaarcijns (die) Henrick Willem Boelen zoon verkocht heeft Wouteren Jan Wouterszn 3 gl./jaar min 5 sts. uit land de Woeijterk te Heeze. d.d.

                                                Deze opdracht moet gemaakt worden op Anna Jennen en Anthonis van Gael haar man, en heeft de brief gequeten aan Jannen Gobbels

79           9-2-1587      Adriaen Gobbels, Arntonis Diercx en Willem Wouters als kerkmrs. van Heeze konden dat zij hebben laten lossen ix vaten min 1 cop rogge / jaar pacht als Nelis Peter Nelis / Jan en Mathijs Thonis kinderen en Tielman Zijmons (Tielens) en Nelis Peter Nelis als mombaers van de onmondige kinderen Jan Peter Nelis / der kerken van Heeze geldende waren.

               9-2-1587      Marijken dochter wijlen Reijnder Bussen met haar mombaers verkoopt Willemen Donder van Luxemburg haar zwager al har goederen die haar van haar vader en moeder te deel gevallen is.


79v         9-2-1587      Henrick Huijbrechs ut tutor uxoris en Mathijs Verbeeck ut tutor uxoris, dochteren Cristoffel Zwuesten, verkopen Goijarden Cristoffels Zwuesten zoon de Creijelse akker.

             11-2-1587      Goeyart Ariaens (vV) heeft op huyden voir ons schepenen onderscr. gepresenteert Jannen Box alsulcken penningen als hy vuytgegeven heeft voir die renthe, die hy, Jan Box, gecocht heeft van Peteren Willemen Martensz van 6 gld. siaers, die hy, Peter, heffende was op Goerden voirsz. oft synen erven en midts dyen dat Jan Box die penn. weygerde t’ontfangen, zoe heeft Goeyart die penningen onder schepenen geconsigneert tot behoeff Jans voirsz., altyt te minderen en te meerderen daernae dat men nae recht sall bevynden te behoiren, te weten 6 gouden daelders van coninck Philippus mit drie dobbel twee enckel spaenssche pistoletten, een franssche crone, eenen halven silveren Philips gulden 2 penn. en 5 sch. van carolen, presenterende voirts in als te voldoen ter meer dan min sonder ergelist.

             11-2-1587      Adriaen Zweers voor hem en hem sterkmakende voor zijn kijnder

                                    Henrick Martens (v Weerdingen) X Jenneken

                                    Jan Jochim Phs zoon

                                    allen ook voor die kinderen van Phs. Jochems

                                    verkopen Gerarden Michiels van Excel zoon een akker in de Meulenhoeve te Heeze.

80        11-2-1587       Gherardt voirschr. gelooft deze penningen te betalen.HHhh

                -  -               Anthonis van Ghael X Anna vernadert zulke schuur als Jan Verbraecken gekocht heeft van Henricken Jennen en heeft de penningen onder schepenen geconsigneert.

            13-2-1587       Jan Anthonis (Boelen) verkoopt Henricken Anthonis (Boelen) en Diercken (Vaes) hun zwager al zijn versterf hem aangekomen van hun vader en moeder te Heeze.

80v      23-2-1587       Henrick Anthonis Jennen Boelen zoon / en Dierck Vaes, zijn zwager delen de goederen hun aangekomen van hun vader en moeder:

-      Henrick krijgt groese ’t Goor en de Gerwman

-      Dierck krijgt het gelag met aangeleg met en stuk land van 1 vaetset, groese de Biesen 1 vaetset en 2 stukken land van ½ vaetset.


            18-2-1587       Peter de Vriese (de schout) is voir ons coemen en heeft wittel. en erffelyck overgegeven, opgedraegen en mechtich gemaect vt moris est Loeffen Jan Ariaensz en Peteren Vervlaessen en Goeyarden Ariaens (vV) alsulcken coop van enen huys, schuer, hoff metten aengelaege, gelegen tot Straebrecht in der prochien van Heeze, eertyts toebehoirt hebbende Jannen Henrick Boelen zoen en synen naecoemelingen, dwelck hy, Peter voirsz., metten recht en vuyt crachte van executie van sheeren wegen te boerde geseth heeft nae drie sondaegen veylens in der kercke en in volder herberge ten hoochsten voir enen yegelycken met vuyt-gange der beruender kerssen tselve aen hem gehouden heeft en dat voir zyn schulden, resten en t’achterheyt synder tyt als rentmr. van der heerlicheyt van thienden en anderssins op Jannen Henrick Boelenz en syne naevolgers waeren in pachtinge vervallen en heeft gerenun-cieert op allen syn gerechticheyt hem totten voirsz. gelaege, huys en hove toe is competerende en heeft bekent hem van deselven schulden, resten en t’achterheyden quyt en te vollen betaelt van allen tgene Jan hem Peteren voirsz. als rentmr. schuldich oft ten achteren mochte wesen, en heeft geloeft tselve te weren op hem en allen syn goeden, hebbende en vercrygende, dat nyemandt van hem oft vanwegen sheren oft die syne daerop oft op Jans en zyne naecoemelin-gen nu noch t’euwige dagen en sullen soecken, desen vercoopdach heeft Peter de Vriese gehouden op 28-11-1586 ten huyse Andries Zwuesten met vuytgange der beruender kerssen.

81        18-2-1587       Henrick en Frans Peter Zwusten, gebroeders, hebben twijst ende verschil

oud 82                          gehadt tuijsschen hen beijden, zoe van deijlingen, mangelingen ende ander twijsten. Zij leggen die twist voor aan wijze mannen, nl. Jan Vaes, Adriaen Gobbels, Dierck Mathijsz (Hermans) en Jannen Gerardts. Daarna vindt boedelscheiding plaats.


81v       18-2-1587      boedelscheiding tussen de kinderen Peter Henrick Swuesten

                                    Hanrick Zwoesten, Frans, Andries en Margriet

             18-2-1587      Jan Vaes Woeijten zn verkoopt Jannen Box het Hulsbroek, 2 vaetset te Heeze.

               2-3-1587      Thomas en Wilhem, kinderen Thomas van Broegel X IJda, hen sterkmakende voor Diercken en Jannen hun broeders, verkopen Jannen Tielkens en Lucas Francissen de portie die zij samen hebben in het Manbroek in Eimerik.

82           6-3-1587      de kinderen van Wouteren Corstens en Lijbken zijn vrouw, dochter Henricken Snoex delen de goederen hun verstorven van vader en moeder tot Heeze.

                                    Henrick Woutersz krijgt de schuur met halve aangelag tot Strabrecht rechtdoorgaande en tussen huis en schuur door te wegen …

                                    1. Jannen Vera X Mariken Wouters krijgt het huis Strabrecht met halve aangelag …

                                    2. Joestke de weduwe van Corstiaen Wouters krijgt …

                                    3. Wouter, Aerdt Vaessen zoon die hij verwekt heeft bij IJda Wouters dochter met zijn mombaers en Henrick in de Heihoef als Goerts (Willems?) als voor de nakinderen bij hem Henricken verwekt bij IJda voirschr. krijgen samen ….

82v         6-3-1587      Peter Delis Zijmons (v Turnhout), oud ontrent xxv jaren met bijwezen Peteren en Lamberten zijn omen verkoopt Mathijssen Ariaens zoon verVlaessen de Grote beemd a/d Rul, groot 2 vaetset en xvi roeijen.

                                    Dezelve verkoopt Michielen Andries een akker a/d Rul

                                    Niclaes Adriaens van Ghael verkoopt Catharijnen weduwe Gerits Francissen met hun kinderen een half stuk land tot Creijel.

83          9-3-1687       Henrick Jennen (Boelen) en Aerdt Kemps mangelen:

Henrick krijgt erf de Hoeff tot Creijel in de Gruitershurk

Aerdt krijgt een akker in de Vlaes tot Creijel, groot 1 vaetset

Henrick voirschr. verkoopt Aerden voirschr. xx sts./jaar uitenselven onderpand dat voirschr. staat, altijd te lossen met xvi gl..

is gequeten

            13-3-1587       Engel Bax met Delissen haar zoon en Gherit Bax haar mombaer en broeder afgaande haar tocht verkopen Henricken Jennen haar zwager een stuk groesen Ginderover.

                                    Henrick (Jennen), koper, draagt de koop op Jannen Maes.

83v      24-3-1587       Jan Emberts verkoopt mr. Nicasius Adriaen Verhoven zoon de akker op de Kuil a/d Venne.

            24-3-1587       mr. Nicasius Adriaens Verhoeven verkoopt Gerarden Michiels van Excel groese de Rijdt, die hij Nicasius onlangs in mangeling verkregen heeft van mr. Johan van Lijll.


           24-3-1587        1. Henrick Willem Wyntkens zoen voor hem zelf

3.   en voirts gelovende en hem sterckmaeckende voir zyn andere broeders, onmondich, op hem en allen synen goeden hebbende en vercrygende en

Adam Geraerdt Dries (v Dommelen) zoen en Adriaen Gobbels als mombaer van denselven kynderen,

4.   <Goeijart> Adriaens (vV) als mombaer van zijn kinderen en hem daervoir sterckmaeckende en gelovende daer voir als principael op hem en synen goeden, hebbende en vercrygende, en die hy Goeyaert wittiger verwect heeft by Wendela Henricx (Wijntkens) dochter,

5.   mr. Nicasius (transcriptie HM Kuypers) Adriaensz (Verhoeven; koster/schoolmeester) als mombaer van de kynderen Willems (P) Verhoven, die hy, Willem, wittel. verwect heeft by Margrieten Henrick Wyntkens dochter, en hebben nae alle behoirlycke publicatie in de kercke van Heeze gedaen 

<hier is HM Kuypers nog niet klaar>

verkopen, na verklaring van de buren dat dit het beste is, Willemen Aelbrechts van Aelst zoon een huis met aangelag aan ’t Kruis in Heeze.

84         25-2-1587      Goedelt weduwe van Servaes Aerdts met Joosten haar zoon, mondig wezende, als voor hemzelven en Engel haar dochter ook mondig wezende met bijwezen van Goeijart Vaessen en Servaes Vaessen als mombaers van de ander onmondigen, Goedelt afgaande haar tocht, verkopen, na verklaring van de naburen dat dat het beste is, Andriessen Zwuesten groese de Scherfdonk tot Eijmerik.

84v                              verklaring van de buren dat dit stuk groese beter verkocht dan behouden kan worden

              20-3-1587     Willem Wouters (Snoeijen) gelooft dat hij zal betalen het 1/3 deel van een mud roggen staande aan de geestelijkheid van Leende, waaraf Willem voorschr. nog 2 delen afbetalen moet, komende van de erfgenamen Bernart Zenders en Adam Kemps waaraf Joannes de Lijl en Adriaentkens zijn geswije erfenis mede onderpand is, zo dat zij deraf onbelast zullen blijven.

              25-2-1587     Willem Henrick Lemmens ut tutor uxoris verkoopt Mathijssen Anthonis een beemd met een eeuwsel, zijn deel.

85          25-3-1587     Goeijart Lauwreijs zn van Vaerle voor hemzelf /

Henrick Tielkens en Jan van Vaerle als mombaers van de onmondige kinderen Andries van Vaerle, die hij wettelijk verwekt heeft bij Marijken Tielen verVlaessen dochter

Nicasius Adriaens (verHoeven) en Willem Wouters zoon van Vaerle als mombaers van de nakinderen van Andriessen voorschr. die hij verwekt heeft bij Elizabeth Frans Peters (Joerdens) dochter

verkopen, na verklaring van de buren dat dat het beste is, Henricken Geraerdt Willems een akker aan Klein Mechelen in Heeze.

              25-3-1587     dezelfde mombaers en erfgenamen verkopen Willemen Woutersen van Vaerle een huis, hof met aangelag a/d Ven in Heeze.

              25-3-1587     idem verkopen Nicasius Adriaens het Hoogveld in Heeze a/d Ven

                                    # Nicasius voorschr volbiet zijn behouden dochter als zij tot haar mondige dagen zal komen dat zij ‘voorschr. erf mag aanvaarden of de penningen deraf ontvangen.

85v         25-3-1587    idem verkopen mr. Johannes de Lijl de Warande achter de kerk van Heeze.

                 1-4-1587    Marie Andries Goeijarts (Michiels?) dochter met haar mombaer verkoopt Willem Henrick zn al haar rechten in de goederen die haar aangestorven zijn van Marijken van Hall haar moeij, gelegen te Heeze.

                 1-4-1587    Henrick Coock van Geldrop, hem sterkmakende voor alle anderen die ’t aangaat, verkoopt Jacobben Schooffs alle goederen die hun zijn aangekomen van Digna Stijntkens hun moei, gelegen tot Creijel.

86             1-4-1587    Jacob voorschr. gelooft Henricken voorschr. 50 gl.

                 2-4-1587    Peter Phs. (v Dommelen), Henrick Anthonis (Boelen) en Goossen Huijbrechts als mombaers van Anneken Peter Phs. dochter, die hij verwekt heeft bij Engelen Henrick Lemmens dochter, verkopen Marijken van Grevenbroeck, vrouw van Jan Emberts, een cijns van 30 sts. uit groese de Vloet tot Strabrecht. +IJda weduwe Henrick Henrick Lemmens met haar mombaer ziet af van tocht.


86v          9-4-1587     Delis Verhagen verkoopt Tielman Zijmons (Tielens) een groese a/d Rulderdijk, groot 1 vaetset.

              22-4-1587     Cristiaen Willems (Corstens) voor hemzelf en voor Henricxken zijn zuster verkoopt Joosten Goijarts de Kneijtsakker, ix roeijen te Heeze.

87          22-4-1587     Dierck Goeijart Verbeeck zn draagt op Aerden Maes die zij samen heffende waren op Wouteren Coelis tot Hout, bij hem Wouteren gelooft Goijarden Diercx Verbeeck zoon ad 6% d.d. 28-3-1551, waaraf Diercx voorschr. portie bedraagt 45 sts/jaar.

              22-4-1587     Andries Goerdt Michielsz als man van Geertruijden zien af van het versterf als hem is aangestorven van Diercken Henrick Henrick Smulders zn, haar neef te Zomeren t.b.v. Jan Peter Vossen, Frans Slechts en Andriessen Jan Smetszn en dat om zekere dienst als deze 3 persoenen aan haar hebben bewezen.

87v        22-4-1587     Gherit Jans van Nuenen, Steven Diercx van Nuenen, voor hun clocht, Jan Meussen (Ieuwens) voor zijn kinderen en voor zijn clocht, Henrick Bax voor hemzelf en voor zijn clocht, en Jan Gherits (Willems) voor hemzelf en zijn clocht, allen erfgenamen Anna wijlen Willem Gherits dochter, verkopen Franssen verBraecken groese de Willenzand Ginderover.

      Dezelven verkopen Jannen Gherits een akker aan ‘t Kaersveld

Dezelven verkopen Goeijarden Vesters een dries van 1½ vaetset a/d Voort

88          24-4-1587     Aerdt Jan Vaes X Clara dochter Anthonis Zweers, Goeijart Ruevens als mombaer van Willem Peter Zweers zoon, Aerdt Ghijsen Diercx en Adriaen Zweers als mombaeren van de kinderen Anthonis Zweers en Adriaen dochter wijlen Gijsbert Diercx, allen erfgenamen van Lijbken Zweers, hun moei, verkopen Jannen Peters groese de Sprenger tot Strabrecht.

Idem verkopen met bijwezen en consent van Jan Peters X Heijlken Jan Zweers dochter Aerden Vaes groese de Heijthorst in Heeze.

88v        24-4-1587     deze penningen van deze verkochte erven om geschreven leggen deze mombaeren voirschr en quiten daarmee een rente van 200 gl. op hun goederen geworven bij hun vader, en door lange verlopen van derzelver rente  hun erven waren opgewonnen en uit hun hadden hebben daarom die mombaers die penningen daaraan weder geappliceerd t.b.v. de kinderen.

              29-4-1587     Anthonis (Jan) Raessen ziet af van tocht in de Scherfdonk en Vlaesmans Staart. Adriaen zijn wettige dochter met Jannen van Houdt en Goeijaerden Vaessen als mombaers van haar en haar kind dat Jacob Bocx bij haar verwekt heeft, verkoopt

-      Andries Zwuesten de Scherfdonk tot Eimerik

-      Wouteren Jans van Gastel de Vlaasmans Staart.

89          29-4-1587     Adriaen (Anthonis Jan Raesen) met de mombaeren bovengenoemd verkoopt Adriaen van Duijsel een groese de Holenberg, xxxiii roeden Ginderover.

              29-4-1587     Dezelve Adriaen (Anthonis Jan Raesen) metten mombaeren voorschr. verkoopt Thielman Henrick Tielens zoon groese het Heitvelt te Heeze.


89v          4-5-1587     Henrick Jennen en Jacob van Velthoven mangelen

-             Henrick krijgt de Heijhoeff tot Creijel

-             Jacob krijgt ’t Geluck 1½ vaetset te Heeze.

                8-5-1587     Henrick Wouter Corstens zoon, Jan Jans Vera zoon X Marijken Wouters dochter en Thielman Henrick Tielens als mombaer van Joosten weduwe Corstiaen Wouters zoon met haar kind, kinderen Wouter X Elizabeth, hun sterk makende voor Aerden Vaessen zoon en voor al degenen die daartoe gerechtigd zijn, verkopen Jannen Emberts ¼ van groese de Vendries a/d Ven.

                8-5-1587     Joost weduwe wijlen Corstiaen Snoecx met Thielman Henrick Tielens zn haar broeder en mombaer van haar en haar kind dat Christiaen voorschr. bij haar verwekt heeft, en Henrick Snoecx en Jan Vera mombaers van de kinderen erfgenamen, en Tielman metten anderen dervoor gelovende, verkopen doordien dat hetzelve onmondige kind klein is en moetend eensdeels verkopen om ‘t zelve daarmee op te voeden Henricken Gherits een huis, schuur, hof met aangelag daaraangelegen, te weten de 3 delen haar aangedeeld aan ’t Camp.

90           8-5-1587      Tielman Henrick Tielens, Dierck Verbeeck X Jenneken en voor hun medeconsorten verkopen Henricken Gherits een stuk land a/d Houbraeck a/d Molen te Heeze.

             14-5-1587      Jan Reijnder Schoetmans X Libbeken Jan Vaessen dochter verkoopt Diercken Mathijs Hermans de Bergbeemd te Heeze.

90v       14-5-1587      Dijngen de achtergelaten weduwe van Servaes van Soemeren met bijwezen van Jasperen haar zoon en Goerdt Willems (Haegen?) en Lauwreijs de Blocker hun mombaers gelovende voor de andere onmondigen / Jan Henricx van Soe<meren> zoon / Jochim zijn broeder en Claus Nelis X Marien en gelovende voor hun andere zusters en broeders, verkopen Jannen Pompen een hofstad tot Hout, parochie van Geldrop, Heerlijkheid HL.

91         14-5-1587      Dijngen de achtergelaten weduwe van Servaes van Soemeren met bijwezen van Jasperen haar zoon en Goerdt Willems (Haegen?) en Lauwreijsde Blocker hun mombaers gelovende voor de andere onmondigen verkopen Jannen / Jochijm / en Clous Nelis hun zwager met hun andere broeders en zusters, allen kinderen van Hanrick van Soemeren halve groese de Craenhorch.

                                    De kopers beloven 24 gl. te betalen en nog eens 24 gl.

              14-5-1587     Marijken Thomas van Broegel dochter met haar mombaer verkoopt Franssen Zwuesten haar deel van een akker bij de Egelmortel.

              14-5-1587     Jenneke weduwe Gijsberts van Can met Adriaenen Wouters haar broeder en mombaer # en Wijn Smeets ut tutor van haar en haar kinderen verkoopt krachtens testament Fransken, Jans van Heeze vrouw met haar mombaers een gelag metten akker deraan gelegen bij de kapel tot Eimerik waarop zware lasten rusten.


92          13-4-1587     Henrick Jacobs van Weerd verkoopt Andriessen Weijnen een stuk land in de Langecker in Leende. Andries gelooft Henricken xxxi3 gl.

              13-4-1587     Jan Goessens als Jaecken verkoopt als vader mombaer van zijn voorkinderen die hij verwekt heeft bij Jenneken Aerden Stappers dochter Wouteren Mathijs een akker te Leende.

92v        13-4-1587     de nabeschreven erfgenamen van Willemken Oerlemans verkopen Willem

oud 93v                         Henrick Maes zoon een groese de Bemt over Oisterickerdijk.

              13-4-1587     De erfgenamen Jan Michiel Boenen: Willem Jan Boenen mede namens zijn zusters en broeders kinderen, Jacob Hoeijmackers X Marijen ….

                                    ……….

93           13-4-1587    1.  Wouter van Hall voir hem selven en voor sijnde kijnderen

2.   Jan Deelen den Oude voir een clochten en voir sijn kijnderen

3.   Peter Bitters ende Willem Bitters zijn broeder

4.   mede namens Jan Bitters kinderen

5.   Peter Thonis voor hemzelf en voir die kijnderen van Goerden Oerlemans

6.   Goerdt Wouter Oerlemans en Hendrick sijn broeder

7.   Peter Bax als man van Leenken

8.   Goeijardt en Henrick namens Maergriet hun zuster

9.   Lucas Bierens (v Tongelre), man van Katelijn Willem Wouter Oerlemans

10. Hanrick Claessen, man van Merijken, dochter van Peerken Wouter Oerlemans

11. Jan Wouter Oerlemans met Peter Bax, zijn mombaer

12. Hanrick Aerdts van Doeren, man van Lijske

13. mede namens de kijnderen Michielen Rutten

14. Willem Boonen

15. Jacob Hoeijmaeckers, man van Marijke

16. Willem en Jacob voirschr. namens Maergriet Wouter Oerlemans

17. Goijart Wouter Oerlemans met Henrick sijn broeder voir de kijnderen van den jongen Jannen Wouter Oerlemans,

allen sucsessoren  van Willemken, Jan Oerlemans dochter X Michiel Jan Bonen verkopen Francissen van Asten een huis en schuur, hof met akkers en erven daarnaa geegen tot Boshoven.

93v         13-4-1587     dezelve verkopers verkopen Marijen Clercx hof het Offenvenneke in de Speel tot Boshoven

               13-4-1587    Dezelven verkopen Wouteren Mathijs de Henskensdries tot Boshoven

                                    Dezelven verkopen Willemen Boenen dries het Wijerke tot Boshoven

               13-4-1587     # Geertruijt Blasius cum prolibus ut supra verkopen Willemen (Boenen) ix roeijen hoffs in de Loofvennen tot Boshoven


94           13-4-1587    nog verkopen Jannen de Smet den jongen een akker in de Speel tot Boshoven.

               13-4-1587    Nog verkopen Anthonissen sMolders een half groese in de Koeijbroecken.

               13-4-1587    Willem Boenen, Jacob Hoeijmaeckers en Thielman Tielens als mombaers van de onmondige kinderen van Jenneken Jan Boenen dochter Willems voorschr. zuster onderstaan het recht van naderschap t.g.v. Anthonis sMolders.

               13-4-1587    Willem Jan Boenen zoon voor hemzelf en voor zijn zusters en broeders kinderen, Hanrick Wouters van Strijp en Goijart zijn broeder / Lucas Bierens van Tongelre X Catelijn en Henrick Claes van Tongelre X Marijken en Henrick Aerdts van Doeren en Peter Bax van Strijp verkopen Jacobben Hoeijmaeckers een rente van 30 sts. die hun aangekomen is van Metken van Ham en Goeijart haar zoon uit een brief van xii g. /jaar aan het dorp Leende

94v         27-5-1587    IJda Hanrick Stapparts dochter cum tutor verkoopt Diercken Geritten Heesterbeecx zoon akker de Raaphof a/d Smethoven tot Strijp in Leende.

95                                Marijken dochter wijlen Henrick Joosten met Thielman (S) Tielens haar mombaer uit procuratie van schepenen van ’s Hertogenbosch d.d. 19-4-1587 verkoopt Henricken Jan Berchmans een akker tot Strijp in Leende.

             12-12-1587         Jan Engel Daemkens zoon verkoopt Anthonis Henrick Stapparts zoon een groese tot Strijp in Leende

95v       20-5-1587      Adam Kemps draagt op Anthonis Michiels (Schaften) een groese in de Hulsbroek te Heeze.

             23-5-1587      Jenneken Wouters achtergelaten weduwe Ghijsberts van Can met Adriaen Wouters, haar broer en mombaer en IJewen Smeets mede der kinderen mombaers die Gijsbert bij haar Jenneken voirschr. verwekt verkopen Jannen Gobbels een eeuwsel bij de Runtvoort in Heeze.

             23-5-1587      Dezelve verkopers verkopen Francissen verBraecken een akker op de Nieuwe Hove onder Heeze. Frans gelooft 35 gl.

96         29-5-1587      Goeijart Willems (Hagen) X Anna Peter Lemmens dochter met bijwezen van Peteren Lemmens als mombaer van Eijmberten Anneken Peters voorschr. (zoon) die zij verwekt heeft bij Henrick Eijmberts van Oirschot zoon, en Goeijart en Peter voorschr. hun sterk makende voor ’t selve onmondig kind, verkopen Adriaen IJsbouts (Vincken) groese de Sandt, 1 vaetset Ginderover.

             29-5-1587      Dezelve koper verkoopt dezelve verkoper de Ovels beemd bij Eimerik.

               4-6-1587      Margriet weduwe van Lambert Willem Boelen zn met haar mombaer en Henrick haar zn mondig wezende, en Henrick voor zijn andere zusters en broeders, onmondige als mondige dragen op Jannen Reijnder (Vaes) Schootmans zn de 6 vaten rogge uit een brief van 18 vaten als eertijds Aerdt Henricx zoon van Strijp verkocht heeft Peteren Dierck Wuesten zn uit een stuk land van 4 vaetset in de Boontijt d.d. 5-3-1480.

96v         8-6-1587      Jan Thonis en Lambert Beeckmans als mombaers van Agnesa (weduwe?) wijlen Jan Beeckmans den ouden / rechtens vonnis der schepenen verkopen de kinderen Jan Boelen een cijns van 11 sts./jaar op Agnesen voorschr. tochtgoed van goeden die Jan Beeckmans in zijn leven gekocht had en van hoofdpeningen van 8 gl. komende van een erf dat voorschr. Jan Beeckmans van Willem Boelen gekocht had tot Creijel.

97           8-6-1587      Jan Pompen / Peter Jan van Gastel X Gertruda / Aerdt Claus X Aleijda, allen kinderen van Peter Pompen verkopen Lucas Willem Loeffs zoon een groese in de Gelaaij in Leende.

             15-6-1587      Joost Wouter Boeijens (Cocx) verkoopt en mits weigering van ontvangen achter rugge gevest Henricken Ceelkens een huis, hof met aangelag tegenover het kerkhof van Leende.

             12-6-1587      Jan Hoirs en Jenneken weduwe Phs. Jochims hieven een rente van 10 gl. xv sts. uit een huis, hof met aangelag tot Boshoven, daar Aleijt weduwe Reijm Diercx in bestorven is, welke Jan Alarts zoon van Eijck eertijds opgedragen heeft Lenarden Henrick Bax zoon / als eertijds Reijm Goijart Dierx zoon denzelven Jannen Alarts verkocht hebben d.d. 15-5-1533

97v       22-6-1587      Margiet Aerdts achtergelaten weduwe van Diercken Stijntkens met Jannen, Diercken, Thonis, Peterken haar kinderen en deze gelovende voor hun broeders en zusters verkopen Peter Delis een akkertje van viii of ix roeden tot Creijel.

             22-6-1587      Aleijt weduwe Arien Thijssen met Jannen Thonis / Anthonis van Gael en IJeweijn Smets, de mombaers van haar en haar kinderen verkopen Peteren Delis, vorster tot Heeze erf d’Oevels tot Creijel onder Heeze.

98         22-6-1587      Catharina weduwe wijlen Servaes Goeijart Wouters met Willemen Jennen / Joosten Jans van Gastel en Wilhem Wouters (Snoeijen) als mombaers van haar en haar kinderen verkopen Jannen Peters, onze medeschepen een groese tot Hout in de Holter gemeijnt, 15 copsaet.

               1-7-1587      Jan Jan de Weert (Vlemincx) zn, hem sterkmakende voor Goijart zijn zoon, en met zijn mombaer, die hij verwekt heeft bij Jenneken Goeijart Gobbels dochter, draagt op Hanricken Zwuesten een cijns van 3-5-0 als eertijds Jochim Jan Phs. zoon verkocht heeft Goeijarden Gobbels.

98v         2-9-1587      Aerdt Henrick Dingens zn voor hemzelf en hem sterk makende voor al zijn consorten verkoopt Jannen Boelen een stukske groesen van een half vaetset Ginderover.

               2-9-1587      Jan Boelen en Willem Maes kennen dat zij in voorgaande jaren een erfmangeling hebben gedaan

-      Jan kreeg een rente van 10 sts./jaar die Jan geldende was aan Goerden op de Nop en Willem voorschr.

-      Willem kreeg een stukse erf Ginderover.

               3-9-1587      Jan Wouters in den Meel zoon, Margriet zijn zuster met haar mombaer en Jan Servaes Woutersz hem sterkmakende voor Peteren Servaesz dragen op Bartelmeussen Aerdt Reijmen het groese bij de Holtergemeint in Heeze, 3. de Aa, waarin Bartelmeus jaarlijks was heffende 6 gl. # hem Bartemeussen veronderpand bij Wouter Vaessen in Meel d.d. 5-2-1557

99           9-9-1587      Petrus de Hoornen met procuratie van Anna weduwe wijlen Anthonij de Hoornens, zijn broer, dochter wijlen Joannes Meus met haar kinderen draagt op Diercken Meus de koop 2 akkers onder Creijel.


99v       28-9-1587      Jacob Vincken ziet af van al zijn goederen t.b.v. zijn kinderen. De kinderen te weten:

-       Hendrick Jacobs voorschr. zn,

-       Wouter zijn zoon en Jacob met hem als vader en mombaer

-       Adriaen Willem Daems zn X Jenneken

-       Jan Jan Bitters X Marien, Jacobs voorschr. dochter

scheiden de goederen achtergelaten door bij Jacoppen hun vader en Marien Jan Coelen, hun moeder

-             ………

100        28-9-1587      Jacob Vincken kinderen voorschr. geloven zo lang hij leven zal 12 gl./jaar en xvi vaten rogge en dat Jacob het half schaarhout zal mogen houden als ’t houbaar is, en het hgalf ooft in boomgaard en of Jacob hun vader met deze voorschr. in zijn ouderdom niet genoegd hadde te verteren, zullen de kinderen bijleggen.

              5-10-1587     Henrick Wouter Corstens en Jan Jans Vera X Mariken Wouter Corstens dochter mangelen:

                                    Henrick krijgt het huis tot Strabrecht daar Wouter hun vader in woonde 1. Jacob Delen

                                    Jan krijgt akker de Boontijt 1 vaetset, nog een schuur in afkorting van het huis.

              5-10-1587     Henrick Wouter Corstens verkoopt Jannen Vera X Marijken Wouter Corstens dr. een cijns van vierdalve gl. uit hof, hof en aangelag tot Strabecht, 1. Jacob Delen.

                                    Dezelve Henrick gelooft Jannen voirschr. 10 gl. en nog zal Henrick betalen ix3 gl. die Jan voirschr. moet betalen aan de erfgenamen van Henrick Goedelen.

100v    9-10-1587       Marijken, nagelaten weduwe Henrick Ruelen Delen

oud 101v                       1.  met haar zoon Roelant, oud 22 jaar

1.   hem sterk makende voor Jan zijn broer

2.   en Thomas Hanricx als momber van hen, en Thomas voirschr. gelovende op hem en der onmondige kinderen goed.

In den eersten Marijken hen moeder afgaende haar tocht, verkopen samen ‘t Laerstuck, groot een vaetsaet aan de Rul.

            9-10-1587       Marten (Michiel) Vaes, 70 jaar (*1517), Geraerdt H Zwuesten, 47 jaar en Lambert Willems (Verhagen), 29 jaar (*1558) getuigen dat zij dit stuk land moest verkopen om ander land en vee te kunnen behouden.

            14-10-1587     Delis Henrick Korstens zn (Swuesten) en Henrick Jennen (Boelen) zijn zwager, Gijsbert Henricx zoon en Peter hun broer met Jannen Emberts en Ghijsbert Goijens, mombaers van Gijsberten en Peteren voorschr. ter eenre

en Joes de Lijll ter andere zijde

doen een erfmangeling:

Joes de Lijl krijgt een groese a/d Venderdijk voor een brief van 9 gl./jaar …..

101      14-10-1587     Delis Henrick Korstens en Henrick Jennen (Boelen) zijn zwager, Gijsbert Henricxs en Peter zijn broer met Jannen Emberts en Gijsbert Goijens als mombaers van Gijsberten en Peteren voorschr. scheiden de boedel van Henricken hun vader en Lucia Jordaens van Lijl, hun moeder ….

101v     26-10-1587    Katerijna achtergelaten weduwe Henrick Lemmens een <>dochter van Willemen Boelen met haar kinderen en Adriaen Bouwen (=Boelen), haar broeder en mombaer Peter Lemmens als beide mombaeren van hun ke en hun sterkmakende voor de onmondigen, verkopen Henricken Swuesten de Rietbeemd, 7 copsaet te Heeze.

 

102v     14-10-1587    Delis Henrick Korstens zn verkoopt Henricken Jennen, zijn zwager, zijn kindsdeel hem van Henricken zijn vader en Lucia zijn moeder verstorven.en ook van Joerden zijnen broeder.

             26-10-1587    Frans Goessen Henricx verkoopt Mathijs Mathijssen zijn halfbroer een cijns van 3 gl. uit een akker van 1 vaetset

             30-10-1587    Jenneken Henricxs krachtens procuratie haar gegeven van Jan de Vries, die zij in huwelijk heeft, welke Jan de Vries ook afgekocht hebbende Diercken Henricx en Jacobben Wilemsz van Middelborch als in huwelijk hebbende Henricken Henricx - schepenen gelezen hebbende wat er voor scerpenis namens Michiel Jan Adriaens en Michiel Jaspers gepasseerd is en verzegeld d.d. 19-10-1587 – verkoopt Jannen Henrick de Smet zoon, haar neef, al hetgene dta haar man of haar Janneken en Diercken en Jacobben Wilemsmen voirshcr is aangestorven in de parochie van Leende.

103      29-10-1587     mr. Johan van Lijll verkoopt Geraerden Michiels van Excel zoon een akker van 1 vaetset te Heeze bij het Kruijs.

            29-10-1587     Henrick Jennen draagt op mr. Johan de Lijl het kindsdeel als hij Henrick verkregen had van Delis Korstens zijn zwager, en ook van Joerden zijn broeders deel te Heeze.

            21-4-1588       mr. Joes de Lijl draagt op ^Jacoppen en Anthonis Ve..en de koop als hem mr. Jannen opgedragen heeft Henrick Jennen in het kindsdeel als hij gekocht had van Dielis Henricx Corstenzoon, behoudens dat mr. Jan van dezelve goeden zal behouden de Vlaesmans akker, 7 copset in de Velthovens hurk. Jacob en Anthonis geloven ’t selve stuk land te werden(?)

103v     20-9-1587      gezworenen van Hees consigneren de penningen onder ons schepenen om Joosten Ghijsen uiten gevangenis te helpen en mitsdien dat Jan Verdonck en hij gevangen waren, zo ’t los is gelaten en Joost gebleven voor die rantsoen en Donck denselven gelooft heeft te lossen  …..

           12-11-1587      De 5 kinderen van Gijsbert Lenarts Horckmans verwekt bij Goe<delt> Mathijs Heijmans dochter scheiden de goederen hun verstorven van hun vader en moeder.

                                    1. Mathijs Gijsberts en Jannen zijn broer met Diercken Mathijs mombaer krijgen de schuur met halve aangelag ….

                                    2. Grietken en Anneken ^met Aerden Delen Goejart Heijmans hun mombaeren krijgen het huis met halve aangelag  ..…

                                    3. Jan van Asten X Lijsken Gijsberts dochter krijgt de achterste dries …

104      12-11-1587     Mathijs Nichlel Thonis en Tielman Zijmons dragen op Jannen Leenaerts in de Meel wonende de gronden van erven die zij gekocht hebben van de kinderen en erfgenamen van Wouter in de Meel.

            12-11-1587     Tielman en Mathijs voirschr. zullen Jannen binnen 4 jaar 150 gl.betalen

104v    14-12-1587     Mathijs Thonis en Tielman Zijmons (Tielens) verkopen Jannen

oud 105v                       Leenarts wonende in de Meel de erfenisse die zij gekocht hebben van de kinderen en erfgenamen van Wouteren in de Meel d.d. 19-5-’87.

                                    Jan Leenarts zet Thielman en Mathijssen voorschr. in handen voor de 150 gl. boven verhaald, groese de Scerfdonck tot Eimerik.

            14-12-1587     Henrick Jan Ghenen en Jacop Henrick Ghenen verkopen

-      Jannen Coppen een huiske, schuur, hof en aangelag en toebehoren met een ekker van 1 vaetset te Heeze Ginderover

105                              -     Adriaenen Vincken oft IJsbouts een akker van 3 copset in dezelve prochie

-      Jannen Delen een erff, het Heijtniels driesken, ter selver plaetsen gelegen

-      Adriaenen Willem die Cuijper zoon en Rutten Coelen groese de Everaerdt te zelfder plaatse

105v                            Jan Joosten en Hanrick Beeckmans hieven 5 gl. min 2 sts. uit zekere onderpanden van Hanricken Jan Gheven. Jan Joosten voorschr. neemt aan te betalen Henricken Beeckmans vschr.


             3-2-1588        Jan Diercx van Peelt draagt op jonker Amant de Hornes superintendent de Heeze, Leende en Geldrop de cijns van xxxii sts. als Diercken van Rode als van Peelt eertijds opgedragen was van Geraerdt Peter Zwuesten en Jannen Zegers, schepenen in hun tijd als gemechtigd van heer Jannen Henrix zn priester en kannunik in de stad Tienen uit een ekker van 2 vaetset te Hoog Geldrop d.d. 29-5-1556

106       4-1-1588        Hanrick Henrick Ghenen verkoopt Thielman Zijmons (Tielens) akker de Woeijtert tot Creijel.

             4-1-1588        Hanrick Vreijssen draagt op Mathijssen Wreijssen van Asten het huis, hof metten aangelag en toebehoorten als hij gekocht heeft van Aerden Kemps.

             4-1-1588        Thielman Zijmons (Tielens) verkoopt Mathijssen Wreijssen zijn zwager groese d’Eeuwsel aan’t Houter straatke in Heeze.

106v     4-1-1588        -  Jacob van Velthoven voor hemzelf,

                                    -  Jenneken Dierck Aerdts () dochter met Servaes Vaessen en Jan Stijnen haar mombaeren

                                    verkopen Lauwreijssen den Blocker een groese bij de Vebehonen(?) tot Creijel.

             4-1-1588        Jenneken Diercx Aerdts dochter met haar mombaeren voorschr. verkoopt Jacobben van Velthoven een gelag daar Delis Gielens woonde tot Creijel.

             4-1-1588        Servaes Vaessen, Jan Stijnen X Marij Dierck Aerdts dochter en Jenneken met haar mombaeren voirschr. verkopen Henricken Henrick Ghenen erfenis de Heijhoef tot Creijel.


107      14-1-1588       Goeyart Jan Hoeben zoen,

Hanrick Lucas als man en mombaer Maryken Jans voirsz. dochter,

Herman Mathys zoen als man en mombaer Anthonis Jans dochter,

allen wittige kynderen Jans voirsz,, die hy wittelick verwect heeft by Elyzabeth Henrick Aerdts dochter,

en Lucia mester Hanrick Philips dochter met Goeyarden en Henricken voirsz. als oomen en gerechte mombaeren van Janne Jan Hoeben  en eens kynderen by Lucia voirsz. wittel. verwect en daer voir gelovende en hen sterckmaeckende op allen der onmondiger kynderen goederen, hebbende en vercrygende, om dat die penn. daeraff coemende wederom aengeleyt woirden tot proffyt van den onmondigen voirsz.,

hebben alsoe gesaemender handt wittelyck en erffel. vercocht Jannen van den Hove en Marten en Peteren Jan Aerdts kynderen een huys, hoff, aengelaech metter toebehoirten aen den Rulle in der prochien van Heeze gelegen, tuysschen erffenis metter eender zyden de cooperen, dander zyde Henrick Peters cum […], deen eynde oyck der cooperen, dander eynde de straet, soe sy seyden, los en vry, vuytgenomen sdorps commer, maer wouter meer oft enyghen chyns oft commer inne bevonden daer vercopers nyet aff en weten, sullen corten oft byleggen nae advendt van den lantcoop, dies moeten vercoeperen voircommer van hennent wegen aftedoen.

           14-1-1588        Jan van den Hove als man en mombaer Agnesa Jan Aerdts dochter, Marten Jan Aerdts zoen oyck mondich wesende en Jan en Marten voirsz. gelovende en hen sterckmaeckende als principael op hen en hebbende en vercrygende van Peteren Jan Aerdtsz en hebben gesaemender handt erffel. vercocht Lucien, weduwe Jan Hoeben, met haeren kynderen en dat haer ter tochten en haeren kynderen, die Jan Jan Hoebenz wittel. by haer verwect heeft ter erffelics een stuck eckerlants alsoe groot en cleyn alst in der prochien van Heeze tot Straebrecht geleghen is, tuysschen erffenis metter eender syden d’erffgen. Henrick Tielens, dander syde de weduwe met haere kynderen van Wouteren Tielens, deen eynde die kynderen Anthonis Coppens, dander eynde den coperen ut dicunt [?], los en vrij, vuytgenomen sdorps commer en hebben helmelinge vertegen ut moris est, vercoperen moeten voircommer affdoen.

107v    14-1-1588       Die vier kynderen van Jan Hoeben, die hy wittelick verwect heeft by Lybken Henrick Aerdts dochter, hebben erffel. gescheyden en gedeylt allen heure goederen van vader en moeder achtergelaeten, in den iersten is Goeijarden Janssoen te deele gevallen den halven bempt, geheyten ‘den brugbempt [akte afgebroken].


108      20-1-1588       Mathijs Vreijssen verkoopt Peter Anthonis een huis van der plaats als te doen staande tot Creijel op t’erfenis dat hij Mathijs gekocht heeft van Jenneken met heur kinderen van Jacob Zenders.

            20-1-1588       Hanrick Vreijssen als naarder van bloed onderstaat de voorschr. koop

            23-1-1588       De kinderen en erfgenamen van Michiel Jacobs (Engelen/Schaften) scheiden een groese en hei ’t Ven a/d Rul.

                                    Anthonis Michiels met Libbeke Meeus en haar kinderen die Jan Michiels bij haar verwekt heeft krijgt de oostkant.

Michiel en Adriaen, de kinderen Andries (Michiel) Vaes verwekt bij Marien Michiels dochter krijgen de westkant ……..

108v     27-1-1588      Willem Aerdt Ghenen X Margrieten Peter Bijnens dochter en Peter voorschr. als heerken en mombaer van de kinderen Henricken Bouwen bij Margrieten haar voorman verwekt verkopen Adriaen Zweers akker de Scatkuijl  tot Strabrecht.

             27-1-1588      Dezelven verkopen

1. Thielman Sijmons (Tielens X Lijske Jacob Zanders)

2. Adriaen Zweers

3. Dierck de Molder (Hermans)

4. Mathijs Thonis

een groese tot Strabrecht over de dijk.

109       28-1-1588      Dierck Wilhems X Heijlken Corsten Zwuesten dochter en hem sterkmakende voor d’onmondige kinderen verkopen Jannen Embertszoon ½ vaetset op de oude Voirt dat haar Heijlken van Marijken haar zuster aangestorven is.

             28-1-1588      Henrick Snoex, Jan Vera X Marijken Wouter Corstens dochter en Wouter Aerdt Vaesen zoon verwekt bij IJda Wouters dochter verkopen Hanricken Zwuesten de goederen als hun aangestorven is mr. Adamen Snoecx, hun oom.

                                    Hanrick de koper belooft Jannen en Wouteren elk xx gl.

             28-1-1588      Goeijart Henrick Gobbels zn kent dat hij ontvangen heeft van mr. Johannen de Lijll 171 gl. Daarvoor stelt Gijart een beemd a/d Venderdijk in handen van Johannen voornoemd. ….. conditione hiertoe gedaan dat Goeijaert voorschr. deze 171 gl. …

109v       4-2-1588      Aerdt Jan Snijers X Marijken Job Stijnen dochter en

Antonia Jobpen voorschr. dochter

met volmacht van Anthonissen Willems (Engelen?) …. voor notaris te Geertruidenberg,

mede procuratie gevende Jannen Aerdts en Aerden Janssen (Snijers), zijn zwagers tot Hees,

verkopen Jannen Emberts een groese of aangelag van 1½ vaetset aan de Hofstedt in Heeze.

              4-2-1588       Aerdt Jan Snijers voorschr. en Anthonia (Jobpen) als volmacht hebbers en Jan Aerdts voorschr. verkopen samen Jannen Meussen een akker bij Klein Mechelen te Heeze van 2 vaetset.


110        4-2-1588       1.  Aart Delen, man van Anna

oud 111                         2.  Goeijardt Lambert Heijmans

3.    mede namens Neesken, sijn suster

2.   Matthijs Gijsbert Horckmans met Aerden Delen als mombaer der kijnderen onmondich Gijsberts voirschr.

3.   Jan Thonis Zijmons, man van Lijske Hanrick Heijmans

4.   mede namens Roeffen (Hanrik Heijmans), zijnen zwager

verkopen erfgoed aan Herman Matthijs Hermans

              6-2-1588       Henrick Beeckmans en Jan Joosten, tezamen heffende 2 verscheiden erfcijnsen op de goederen van Jannen Henrick Genen, de ene van 3 gl. volgens de schepenbrief d.d. 12-2-‘67 uit de Daem Ginderover, de andere van 2 gouden Peters van 18 sts. het stuk uit een groese bij de Venderdijk d.d. 24-7-1523. Zo dragen Henrick en Jan die 2 erfcijnsen op Henricken Jan Genen zoon. Hiervoor draagt Hanrick Jan Genen voorschr. denselve Henricken Beeckmans en Jannen Joosten elk een stuk erf Ginderover.

             6-2-1588        Henrick Jan Genen draagt in erfmangeling op Henricken Beeckmans groese de Hooge dries Ginderover.

                                    Dezelve draagt op in erfmangeling Jannen Joosten de Hoge akker te zelfder plaatse.

             6-2-1588        Joost Bax verkoopt Jannen Gobbels akker de Braeck a/d Voirt te Heeze

             6-2-1588        Maergriet Boelen cum tutor en Wouter haar zoon, die Jan Boelen bij haar verwekt heeft verkoopt Geriten Michiels (v Exel) groese de Werde in Heeze. Gerit blijft 25 gl. schuldig tegen 6%

111       6-2-1588        Adam Keijmps verkoopt Jannen Emberts groese de Hostat a/d Ven.

             6-2-1588        Mr. Geraerdt Zenders had bij leven van Adriaen Vesters 50 gl. gedaan daaraf hij Arien mr. Geritten jaarlijks 3 gl. pacht zou betalen zonder schepenbrief.

                                    Nu draagt dezelve mr. Geraerdt op Goeijarden Vesters hetzelfde recht op 50 gl.

             6-2-1588        Hanrick Jennen verkoopt mr. Geraerden Zenders een cijns van 2 gl. uit de Binnenakker tot Creijel.

             6-2-1588        Herbert Joosten verkoopt Herman Mathijs Hermans groese het Mijsveldeken a/d Ven.


111v     6-2-1588        Adam Keijmps verkoopt mr. Geraerdt Zenders een cijns van 4 gl. uit groese de Molendijk te Heeze. te lossen met 50 gl.

             5-2-1588        Jan Henrick Gobbels verkoopt Goeijarden Henrick Gobbels zijn broer de helft van een stuk groese 2 vaetset en 10 roeijen a/d Ven.

             5-2-1588        Jan Henrick Gobbels verkoopt Delissen Zweers een akke van 3 copset in de Steenakker

             9-2-1588        1.1  Aleijt (Joost Martens) weduwe Cornelis Diercx met haar mombaer,

1.2 Jan Clous met Willemen en Jannen, zijn zonen verwekt bij Dijngen Joosten Martens dochter

2.1 Wilhem die Cuijper voor hemzelf

2.2  en voor Adriaen zijn broeder tot Lieshout

2.3 Dezelve Wilhem en Arien Jansoen tot Lieshout wonende als mombaeren van d’onmondige kinderen van Jannen de Blocker verwekt bij Lijsken Goeijart Henricx dochter

3.    Engel (Martens) mr. Gerits met haar mombaer Peteren Lemmens en

4.    Peter Wilhem Martens zoon als voor hemzelf

       verkopen Jannen Gobbels een groes van 60 roeijen bij de Strabrechterdijk.

112        9-2-1588       diezelve verkopers:

3.    Engel (Martens) meester Geraerdts met haar mombaers

4.    Peter (W) Martens, als voor hemzelf

2.1  Willem die Cuijper als Goeijarts

2.2  hem sterkmakende voor zijn broeder Adriaens Goeijarts wonende tot Lieshout

2.3  voor de onmondige kinderen Jannen de Blocker als boven

verkopen

1.2  Willemen Jan Claus zoon akker de Wijbosch te Heeze.

               9-2-1588      3.    Engel Martens cum tutore voirschr.

5.     Peter (W) Martens

2.1   Willem de Cuijpers als Goeijarts als boven,

1.2  Jan Clous met Jannen en Willemen zijn kinderen als voor verkopen
1.1  Aleijden (Joost Martens, wede) Cornelis Diercx met haar kinderen

akker de Sprenger tot Strabrecht.

             11-2-1588      Jenneken weduwe van Willemen Pouwel Jans met haar mombaer verkoopt Anthonissen Diercx, Willem Wouters en Janne Vesters als kerkmeesters tot Heeze een cijns van 43 sts./jaar.

112v     12-2-1588      Jan Box draagt op mr. Nicasius Adriaens Verhoeven zoon de akker als hij Jan gemangeld heeft tegen hem Nijcasius aan sint Jobs kapel te Heeze.

             18-2-1588      1.   Engel Bax met Geraerden Bax haar broer en mombaer

1.1  Delis haar zoon, ^ zo hij zei xxvi jaar

1.2  Hanrick Jennen X Marijen die Dries Hermans bij haar Engelen verwekt heeft

                                    verkopen Hanricken Bax ^ en zijn moeder, Engel afgaande haar tocht, huis metten plaatsen daar het huis metten erfenis rondom gelegen en 3 gebont huis zo zij daartoe gerecht zijn Ginderover.


113       18-2-1588      dezelve verkoperen, Hanrick en Delis, verkopen denzelven Hanrick Bax halve akker de Externest, de hele akker groot 7 copset, tezelfder plaatsen.

              19-2-1588     Henrick Jennen draagt op ^Jannen Maes het groese als hij verkregen heeft van Aerden Maes als geëvinceerd hebbende … en voorts als afgekocht hebbende Engelen Bax met haar kinderen, gelegen Ginderover.

              23-2-1588     Hanrick Bax met Willemen zijn zoon met bijwezen van Joosten Bax zijn oom en mombaer verkopen Jannen Gobbels een hostad met aangelag daar hij Hanrick te wonen plach a/d Voirt in Heeze.

113v      20-2-1588     Jenneken Boelen met haar mombaer en Henrick Scepers als mombaer van Willemen zijns broeders kinderen die Willem verwekt heeft bij Heijlken Boelen, verkopen Willemen Maes een akker Ginderover.

              20-2-1588     Diezelve verkoperen verkopen Arien Willem de Cuijper zoon 2 delen van een akker tezelfder plaatse.

              20-2-1588     Sijmon Jooris van Aelst X Jenneken Gijsbert Boelen dochter verkoopt Rutten Coelen als van Weert 1/3 deel van een akker in Heeze, nog …

              26-2-1588     mr. Jan van Lijl ut tutor uxoris verkoopt Aerden Maes 2 delen van een gelag daar het huis op gestaan heeft metten erfenis daaraan gelegen en ook 2 delen van de schuur drop staande als hem mr. Jan ut tutor uxoris aangestorven is door de dood van Geritten Jacob Thonis zn gelegen Ginderover.

114        26-1-1588     Lijbken Jan Jacob Thonis dochter cum tutor verkoopt Aerden Maes het 1/3 deel van het gelag als haar verstorven is door de dood Geritten Jacob Thonis zoon, haar oom.

              29-2-1588     Arien Willem Daems zn verkoopt Daemen en Thonisen zijn broeders het deel van het huis, hof met halve aangelaf a/d Ven als hem Adriaenen verstorven is hun vader en moeder.

                1-3-1588     Henrick Zwuesten en Jan verBraecken mangelen

                                    Henrick krijgt groese ’t Reijtken te Hoog Geldrop dat Jan gekocht heeft Wouteren zijn vader, en Wouter renuntieert

                                    Jan krijgt een groese tussen de Rul en Hout dat Henrick gekocht heeft van Lijnen weduwe Henrick Prszn Lemmens.

114v        2-3-1588     Anthonis Delen verkoopt Diercken Gerits een stuck groesen aen de Santberch

oud 115v                       inder prochien van Leende tot Strijp gelegen aan de Aa

                                    Deselve Anthonis verkoopt Michielen Heesterbeecx een stuck groesen tot Strijp in de Broecken        

                3-3-1588     Willem Aelbrechts draagt op Peteren zijn broer al zijn goed te Heeze.

                5-3-1588     Erfmangeling tussen mr. Jan van Lijll en Willem Maes: …..

115          7-3-1588     Aerdt Aerdt Coppen verkoopt Jannen Box een akker bij de kapel van sint Job a/d Venne.

                7-3-1588     Gijsbert Goijens verkoopt mr. Jannen van Lijl en Jan Box een akker terzelfder plaatse.

                7-3-1588     Mr. Johan van Lijlle verkoopt Jacoppen Willems Verhagen en Anthonissen zijn broer, als hij mr. Jan verkoper in erfkoop verkregen heeft van de kinderen Henricken Corstens (Swuesten) hof en aangelag a/d Venne.

                                               Dit is teniet gedaan

                9-3-1588     Thomas Lamberts met Nelissen Peter Nelis en Jan Thonis zijn mombers hem met recht gegeven verkopen Mathijssen Thonis groese de Dasmis a/d Rulle.


115v                            dezelve verkoperen verkopen Mathijssen Thonis & Tielen Sijmons (Tielens) een akker tot Creijel.

                9-3-1588     Jan die Smet en Jan Phs. Colen zn als mombaer van de onmondige kinderen van Phs. Coelen X Marien Jan Coppen dochter verkopen Joosten Bax een schuur met de plaats waar die schuur op staat zover buiten dat men de akker wel kan veperen(?) aan Eimerikkerdijk.

              11-3-1588     Delis Verhaegen met de mombaer van zijn kind dat hij verwekt heeft bij Henricken Jans van Velthoven dochter verkopen Diercken Mathijs Hermans zoon akker het Laarstuk tot Creijel, nog …

              11-3-1588     Delis verkoper verklaart dat hij de penningen van deze 2 stukken land weer aangeleid heeft aan ander erfenis a/d Ven van Jannen Corstens en Peteren Lemmen met meer anderen t.b.v. zijn kind.        

              17-3-1588     Gevaert van Doerne X Elijsabeth achtergelaten weduwe van Thomas Gerits

                                    Wouter verBraecken als voor hem zelf en voor zijn kinderen

                                    verkopen Adriaen Andriessen, molder tot Geldrop, groesveld de Oerleman tot Hoog Geldrop.

116        17-3-1588     dezelve Gevart en Wouter verkopen Thomas Henricx zoon huis, hof, schuur met klein huiske en aanleggen en groesen hen toebehorende van den Beekloop totter gemeinder straten toe.

              17-3-1588     Idem verkopen Barthelmeeus vander Looveren aan stuk land tezlefder plaatse.

              17-3-1588     Dijgna achtergelaten weduwe Servaes van Zoemeren met Jasperen haar zoon Lauwreijs de Blocker en Goeijart Willems haar Dingens en hun kinderen mombaer en voor de onmondige kinderen Servaessen en Digna voorsxhr. vertijgen helmeling t.b.v. joncker Amants de Hoernes, superintendent van Heeze, Leende en Geldrop van land de Houteren tot Hout in de parochie van Geldrop.

116v      23-3-1588     Henrick Zwuesten  met Peteren zijn zoon die hij Henrick verwekt heeft bij Jenneken Ariens dochter, met Peters mombaer verkopen Andriessen Zwuesten zijn broer 1 vaetset land a/d Egelmortel in Heeze.

              23-3-1588     Jan Jan Rucken ut tutor uxoris verkoopt Henricken Zwuesten een dries, hem Henricken ter tochte en Peteren zijn zn verwekt bij Jenneken Ariens dochter ter erfelijkheid, gelegen a/d Voortstraat in Heeze, groot 55 roeijen.

              24-3-1588     Marij Wouters met haar mombaer verkoopt Henricken Stevens zn 1 vaetset land a/d Heeserbosch.

              28-3-1588     Jenneken cum prolibus et tutore / Lijntken / Henrick / kinderen van Henricken Boelen verwekt bij Jenneken Aleten ^…. verkopen Goossen Huijbrechts van Lierop een akker op de Nieuwe Hoeven in Heeze.

117        28-3-1588     dezelve verkoperen verkopen denzelven koper groese de Scerffdocnk in Heeze

              28-3-1588     Goossen Huijbrechts verkoopt Henricken van Gastel een cijns van 6 gl. uit groese de Scerfdonk.

              28-3-1588     Lijntken achtergelaten weduwe Wouters van Vaerle met Jannen haar zoon en Jan hem sterkmakende voor zijn andere broeders en zusters, ook Lijntkens kinderen, verkopen Adriaen Zweers groese het Neuland in <Heeze>.


117v      12-4-1588     Anthonis Engel Daemkenszoon mede voor Jannen zijn broeder verkoopt Andriessen Weijnen een groese in de Cuijlen in Leende.

              12-4-1588     Dezelve Anthonis verkoopt Jacob Daemkens een akker in de Ren in Leende.

              23-4-1588     De kinderen met de onmondigen met hun mombaeren van Gijsbert Lenart Horckmans en Goedelt Mathijs Heijmans dochter hun vader en moeder hadden  hun erfgoederen gedeeld. Anneken en Grietken kregen het huis met de erfenis dertoe behorende. En zo dat nodig dacht den mombaren als Aerdt Delen, hun oom en mombaer / Geraerdt de Smet (v Exel) en Mathijs Gijsbrechts zoon als mede mombaeren en meer van de naaste buren het beter vonden om te verkopen, mits het huis teniet ging, vernield en t’enen male vervallen was, verkopen Jannen van Asten hun zwager X Lijsken Gijsberts voorschr. dochter het half huis etc. voor 75 gl. tegen 7%

118        23-4-1588     Delis Ariens (Stijnen), Jan zijn broeder, Aerdt Jan Scronen X Arijken Ariens en Mathijs Gijsberts (v Can) X Cristina Ariens, allen kinderen Arien Anthonis X Catharijne Jan Clous dochter verkopen Willemen Henrick Wouters (Snoeijen) zoon de Halmansakker Ginderover groot 1 vaetset.

118v      29-4-1588     Willem Wouters zoon en Jan Wouters van Vaerlen zoon verkopen Jannen Emberts en Goeijarden Vesters groese de Molendijk in Heeze.

              29-4-1588     Marijken Gijssen achtergelaten weduwe Dierck Woeijten met Adamen Vesters hun mombaer en Anthonis Peters X Metken dochter Tielman Gijssen Coocx zoon, verkopen Jannen Emberts en Goeijarden Vesters een groese in Heeze derdalf vaetset Ginderover Buijschen

                6-5-1588     Jan Maris van Nederweert en Naelken zijn zuster als gerechte erfgenamen Crijn Stoten dragen op Jannen Box de 5 gl. als Dierck mr. Janszoon verkocht had Crijnen Stoten tot Nederweert uit de Bulder a/s Ven d.d. 16-2-1552

119          6-5-1588     Jan Maris van Nederweert en Naelken zijn zuster dragen op mr. Nicasius Adriaens (Siers) de cijns van 4gl. en derdalve st. die eertijds Henrick Jans verHoeven zoon verkocht heeft Jannen Maris van Weert  d.d. 25-1-1546.

119v        6-5-1588     mr. Nicasius Adriaens gelooft Jan Maris van Nederweert en Naelken zijn zuster 95 gl.

                6-5-1588     Jan Box gelooft Jannen Maris van Nederweert en Naelken zijn zuster 110 gl.

                6-5-1588     Goeijart Aerdts zoon als Boll verkoopt Peteren Delis Zweers een huis, hof met aangelag a/d Ven.

120        11-5-1588     Jan Willem Wouters zoon, Peter Hermanszn hem sterkmakende voor d’onmondig kind wijlen Raessen Willem Wouters, ^hem sterk makende, Henrick Waegemans als mombaer van Corstiaen Wilhem Wouters zoon, verkopen Geraert Peteren Leenen akker de Broekven in Leende.

              12-5-1588     Jan van Brugge voor hemzelf en voor Willem zijn broeder en Gijsbert Goeijens als mombaer van Heijlken, het onmondig kind van Jacob Goeijens dat hij Jacob verwekt heeft bij Catharijnen van Brugge verkopen Jacoppen Daemkens een groese in de Scammerden in Leende.


120v      12-5-1588     Jan van Brugge verkoopt het onmondig <> met zijn mombaer Gijsberten Goeijens, achtergelaten van Jacobben Gooijens, verwekt bij Catharijn Delis van Brugge dochter een cijns van 6 gl. te heffen uit huis, hof en aangelag met toebehoorten in de Leenderstraat.

              12-5-1588     Jan van Brugge en Gijsbert Goeijens als mombaer van Jacob Goijens kind geloven Jacopen Daemkens dat zij niet meer van ’t kinds wegen op het huis zullen zueken dat Jacob voorschr. verkocht heeft Willemen Jan Bitters zoon aan de achterkerkhof te Leende.

              12-5-1588     Adriaen Zweers als man en mombaer Lijbkens en Jan, haar Lijbkens zoon, voor hemzelf, die Mathijs Peters bij haar verwekt heeft

en Luenis Janszoon vander Capellen, haar Lijbkens broeder

verkopen Gijsberten Anthonis Goeijens zoon 2 akkers <> in Heeze.

121        16-5-1588     Henrick Zwuesten verkoopt Franschen zijn broeder een stukste land zoals dat ligt in de hoek ^welk Henrick verkregen heeft van mr. Adam Snoecx erfgenamen in Heeze a/d Eikakker.

                                    Anthonis Joerdens als mombaer

121v      16-5-1588     Anthonis Joordens van Lijl als mombaer van Aerden zijns broer kijnd met

oud 122v                       Dielissen Aerdt zoon, oud 18 jaar (*1569), met bijwezen van Wouteren van Hal en Jannen Bax als mede mombaeren verkopen Herman Matthijs Hermans de Sijenbemd a/d Venne. En die bemdgen van deze voorschr. stuk groesen kwijten de mombers 2 lijf zaten aan Jacoppen Leenaerts, groot jaarlijks 9 gl. met wel 36 gl. verlopen pacht.

                2-6-1588     Henrick Zwuesten en Frans zijn broer veraccorderen dat Henrick zal hebben en houden 3 vaten rogge erfpacht tot Geldrop hem Franssen toebehorende, te beurde ….

122        18-5-1588     Heijlken dochter wijlen Mathijs Diercks mr. Jans (Hermans) dr, die hij verwekt heeft bij Aleijden Scavarts met Willem Wouters haar mombaer verkopen Lucas Francissen halve groesen de Horst bij Eijmerik.

              24-5-1588     Jacop Leenarts draagt over Herman Mathijs Hermans de 2 schepenbrieven voor schepenen van Zomeren, een van 6 gl. en een van 3 gl. die Anthonis Joordens (v Lil) hem Jacoppen heeft opgedragen d.d. 19-5-’84.

                3-6-1588     Jan Emberts verkoopt Jannen Delen den ouden met sijnen kijnderen enen halven stuck groesen als hij Jan in erffcoop vercregen hadde van ende tegen d’erffgenamen van Heer Joosten Verbraecken, geheijten de Waerd, streckende metten enen eijnde an des copers erve met sijn kijnderen\

122v        8-6-1588     Anthonis Peter Daems en Jan Lenarts en Jan Verdonck mombaers en toezienders van de onmondige kinderen van Jan Anthonis Hermans, na advies van de buren dat verkopen beter is, verkopen Jannen Leenarts alle goederen als Jan Anthonis gekocht had van de kinderen van Lauwreijs Goeijart Aerdts in de Meel in Heeze.

                8-6-1588      Jan, koper als boven, verkoopt dezelve mombaeren een cijns van 18 gl./jaar uit dezelve voorschr. goederen

                                    29-3-1623 Jan Leenarts heeft gelost die rechte helft van deze cijns aan Peteren Hanricks tot Geldrop


123        17-6-1588     Henrick Beeckmans verkoopt Aerden Maes de Hooge Driessen Ginderover, als hij gekocht heeft van Henricken Jan Ghenen zoon.

              11-7-1588     Mr. Joes van Lijll (X m Lucia Peter Coppen), Jan vanden Hove en Bertelmeus Gerits Francissen zoon (X Arike Thonis Martens), allen nomine uxoris en Bartelmeus voor Aleijt zijns wijfs moeder en Aleijt Martens vertijgen helmeling op de brief van 6 gl. die zij hieven op Dierck Willems erve tot Hout, komende van heer Willems Swuesten wegen en zijn kinderen die hem verkocht is van de erfgenamen van heer Willems wegen.

123v        8-7-1588     Boven deze om geschr.(?) zo hebben de erfgenamen van <Dierck> Willems voirts in volle betaling onder ons schepenen onderges.. de rest van de penningen geconsigneert na uitwijzen den koop pieter en voirts in alle te voldoen ….

              11-7-1588     Jan van Straelen X Aleijden Anthonis Kelders en Jenneken Anthonis dochter met haar mombaer verwekt bij Hadewijch Handrick Bouwen dochter dragen op het groese als hij Anthonis gekocht had van Delissen Daems (verHagen).

124        14-7-1588     Willem Aerdt Ghenen X Maergrieten Peter Bijnens dochter met Peteren Bijnens haar vader en Willem en Peter voorschr. als mombaeren van de kinderen die Henrick Bouwens bij haar Margriet verwekt heeft ter eenre

                                    En de kinderen van Anthonis Kelders die hij Anthonis verwekt heeft bij Haedewijch Henrick Bouwen dochter, te weten Jan van Straelen ut tutor uxoris Aleida Anthonis dochter, en Jenneken Anthonis dochter met haar mombaer ter andere zijde veraccorderen over de 100 gl. die Anthonis hun vader Henricken Bouwens zijn zwager schuldig was. …

124v      27-7-1588     Willem Arien Gielens (Clissen) zn zet Henricken Willem Wijntkens zoon in handen een half groesen de Hoeijmaecker omtrent Eijmerickerdijk.

              31-8-1588     Mr. Jan van Lijll verkoopt de kinderen van Jannen Bussen een cijns van 12 gl./jaar uit huis, schuur, hof en aangelag met zijn toebehoorten a/d Ven.       

               31-8-1592        Jan Gerit Teuwens zn ut tutor Libbeken Jan Bussen dr. uxoris quiteert Jannen Box zijn oom aangaande zijn portie van 1/3 van deze rente van 12 gl./jaar

125          5-9-1588      mr. Jan van Lijl verkoopt Jannen Box het huis, schuur, hof en aangelag daartoe behorende a/d Ven als hij mr. Jan gekocht had van de kinderen van Jannen Bussen die hij verwekt heeft bij Lijnen zijn vrouw d.d. 28-3-1572

                5-9-1588      Mr. Jan van Lijl X Lucia, mede voor Arijken zijn geswije kent van deze cijns hieromme geschil van ^ii gl. die Aerden Joordens Peteren Coppen gedaan had te wezen, ten volle betaald, en ook 3-5-0/jaar die ook Aerden Joordens van Peteren voorschr. gedaan waren en nog xxv gl. die Aerdt ontvangen had van Jennen van Lijll. En voor deze renten zal mr. Jan jaarlijks beuren en ontvangen aan de kinderen van Arien Boermans een rente van 6 gl.

125v      26-9-1588     Aerdt Ghijssen (Diercx), Joost Bax en Tielman Henrick Tielenszn als mombaeren van de kinderen onmondig Anthonis Coppens verwekt bij Libbeken Gijsen Direcx dochter met bijwezen van Marie hun dr. verkopen Andriessen Zwuesten, onze medeschepen, akker de Scatkuijl tot Strabrecht.

              21-10-1588    Thomas Thomas zn en Willem Thomas sn zijn broeder. kinderen van Thomas van Broegel en Thomas en Willem voorschr. voor Diercken en Jannen hun broeders, verkopen Jannen Emberts van Oerschot hun kindsdeel van de Kampakker a/d Voirt in Heeze.

126        21-10-1588   Thomas en Willem voorschr. vrijwaren Jannen Emberts.

              21-10-1588   Gijsbert Henricx en Peter Henricx, kinderen Henrick Corsten Zwuesten X Lucia Jordens van Lijll scheiden hun goederen.

126v      29-10-1588   1.   Aleijt weduwe van Anthonis Martens met Geraerden Henrick Zwuesten (Eelkens) zoon haar broeder en mombaer

2.    Bartelmeus Gerits Francissen X Ariken Anthonis dochter

3.    Aerdt Mar<tens> en mr. Johan de Lijll als mombaeren van Anthonis onmondige kinderen: Marijken, Grijetken en Anthonis

                                    delen hun erfgoederen ….

127        29-10-1588   diezelve voorschr. kinderen, te weten

                                    1. Meus X Arijken

                                    2. Marijken Anthonis dochter met Aerden Martens (Verhoeven) haar mombaer en Adriaen Aerdts (Martens Verhoeven) zoon als mede mombaer

                                    3. Margriet en Anthonis met hun mombaeren voorschr. percelen hun kinderen gelijk gevallen. ….

127v      2-12-1588     Thijs Peterszoon heeft de Heilig Geestmrs. tot <> voor een daalder/jaar in de Hagenakker gevest zou zijn <> tot Creijel gelegen, huis, hof met aangelag en erfenis in Heeze. en deze xxx sts. had Jan Blockers eertijds verkocht Anna Verhaegen uit den Hagenakker d.d. 1-2-1560

             21-11-1588    Jan Janszoon ratificeert de veste als Willem Janssen en Jan van Roen als mombaeren van hem Jannnen voorschr. en Peter Janssen eertijds verkocht hebben Peteren Peter Marcelis zn a/d Rul.

128         2-5-1588      <Ariken> Anthonis Martens dr. met Bartholomeus <> Francissen zoon haar man en mombaer vernaderen het huis, schuur, hof met aangelag als Jacob en Anthonis verHaegen gekocht hadden van mr. Jan van Lijll a/d Ven, eertijds toebehoord hebbend Henrick Corsten Zwuesten zn

               6-5-1588      Meeus Gerit Francissen gaat met ons schepenen dit voorschr. huis visiteren. Schepenen bevinden dat huijs ende oijck die scuere veel nootdelijcke reparatie behoeft, te weten in dack, in wanden, in plaeijen, doeren, binnen en de buijten als anderssins aleer men daarinne gewoenen conde.

128v                            <…..> en de jonge Jan … wittig …. Diercken Hannen die hij verwekt heeft bij Marie Jans van Gastel met hun beide momboiren, Frans Jacobs en Michiel Vervlaessen.

               9-11-1588    Henrick Jans als Vincken krachtens testament met Arijken zijn vrouw, dochter Goeijarden Peters d.d. 13-4-‘88 verkoopt Willemen Wouters en Adriaenen Arie Gerits alle goeden die hem aangekomen zijn van Arijken.

129       16-11-1588    die gemeijnte van Heeze, te weten Jan ..., Andries Zwuesten, schepenen, Adriaen Wouters cum suis, oudt gezworenen, en Delis Delen, Michiel Vervlaessen, Jan Ariens, Goerdt Joosten, Tielen Henricx ende Geert Wouters, nieuwe gezworenen, Willem Wouters cum suis kerckmren ende Henrick Peters Heijl.Geestmr. hebben gesamenderhandt gelooft Jannen Bax costeloos ende schadeloos .......

             12-12-1588    Mr. Jan van Lill verkoopt aangerichte schapen van Lauwreijssen de Blocker voor …. gl. als veste van een schepengelofte ..

             13-12-1588    Henrick van Gastel gelooft mr. Jannen van Lill de 50 gl. als Peter de Horven dezelfde Jannen gelooft heeft te betalen.


129v       2-1-1589      Goeijart Gijsberts zoen verkoopt Delis Peter Delen al zijn goed in de prochie

oud 129v                       van Heeze, te weten huis, hoff, groesslandt, heyde ende weijde.

               9-1-1589      Joost (Ghijsen) de Vorster stelt dag van recht Jannen Pompen van Houdt tegen Fransschen van Asten.

             10-1-1589      Arien Wouters en Goijart Vesters als hefferen van de contributie verkopen een kalf van Jannen van Wetten voor zijn t’achterheid van 3-7-0  Korstiaen zijn behouden zoon koopt het voor 3½ gl.

130       16-1-1589      <……> erf om erf, alzo dat Jacob van Jannen zal hebben … 3 stuksken erfs in de Hulsbroeken in Leende …..

130v     20-2-1589      Anthonis Peter zoon verVlaessen en Anthonis <>zoon zijn broeder, ke Peters verVlaessen scheiden de erfgoederen van hen vader en moeder

                                    Anthonis de oudste krijgt de hofstat tot Riel …

                                    Anthonis de jongste krijgt het Hoirksveldeken …

131       20-2-1589      <>vens <Claus> voor hemzelf <en voor Anneke zijn> zuster, vrouw van Lucas Gerits (Fr v Meel) zn en met bijwezen .. Raessen Geritszoon in den name Lucas voorschr. quiteren de hoofdsom en de rente van 6 gl. als zij vanwege Goeijarden Claus hun vader heffende waren op Lenarden Maes .. of zijn erven.

             20-2-1589      Henrick de Sceper X Elsken dochter Henrick van Velthoven verkoopt Dielis Zweers een schuur metter plaats daar die op staat in de Velthovens hurk in Heeze.

             20-2-1589      Henrick de Sceper X Elsken dochter Henrick van Velthoven vertijgen helmeling op de tochtgoederen als zij bezittende waren van Henricken verBeeck, haren Elsbena eerste man, t.b.v. Henricken Goeijarts X Lijntgen Henrick verBeeck dochter, verwekt bij Elsken.

131v     27-1-1589      Lucia weduwe Peter Broeckmans met haar mombaer en met bijwezen van Jacoppen haar zoon, dragen op t.b.v. Peter Bax, dries de Heezerven in Leende.

             27-1-1589      Peter Bax verkoopt heer Anthonis van Haren, pastoor van Leende, een hof van ix roeijen a/d Kerkhof.

132       1-12-1588      Gheen Schepers, 90 jaar geboren tot Maarheeeze, nu ingezetene van Leende getuigt t.b.v. schepenen etc. van Soerendocnk en Gastel dat hij nooit geweten heeft dat die van Buel enig part of deel hadden in ’t geld dat die van Soerendonk en Gastel aan haar gemeijnten broek of torf gemaakt hebben ….

133       13-12-1588    <Jan> Box draagt op ^<Willemen> Maes groese het Hulsbroek, 2 vaetset, als hij Jan voorschr. gekocht heeft van Jannen Vaes Woeijten, gelegen in Heeze.

             13-12-1588    Adam Jan Wouters als sMarsmans verkoopt Jacoppen en Anthonissen Willems Verhagen zonen een huis en hof metten aangelage a/d Ven.

133v     13-12-1588    dezelve verkoper verkoopt mr. Jannen van Lijll een akker tezelver plaatse.

             15-12-1588    Hanrick Zwuesten draagt op mr. Jannen van Lijl de 2 gl./jaar als hij Henrick gekocht heeft van Peteren Clevers X Jan Herberts dochter, welke 2 gl. eertijds verkocht heeft Peter Hoers Jan Lambert Herbrechts zoon uit een akker van vierdalf vaetset d.d. 15-..-1567

134       22-12-1588    Lijbken Zijmons met haar mombaer en met bijwezen van Anthonis haar zoon verkopen Goeijarden Janszoon van Asten het klein Heijtken aan ’t Heezerven.

134v     23-12-1588    Geraerdt Wouters doet afstand van de evictie als hij gedaan heeft op de kijnderen van Aerden Vaes a/d Rul. Dies zal Goeijart Joosten alle jaar eens betalen zo lang het onderpand aan hem blijft …

135         4-1-1589      <Zander Delis> die hij verwekt heeft bij <> en Jan Delis voorschr. zoon met hem hebbende verkopen Goijarden Peter Vesters zn het huis metter plaats daar ’t huis op staat a/d Heezerbosch

                                    13-12-1590 Zander Delis zoon vertijgt helmeling.

               4-1-1589      Jan Peterszoon van Houdt als volmachtigd van Peteren zijn vader en met hem Peter Engelen zijn oom verkopen Henricken de Scheper alle goederen als Peteren van Houdt zijn vader aangekomen zijn door de dood van Goijarden Verover, gelegen in Heeze.

135v       7-1-1589      <Henrick …> hebbende Lucas zijns broeders portie, Loeff Willems zoon <> en Jenneken Wilems voorschr. dochter, hun zuster met Lucas bo<> broeder scheiden de erfgoederen als zij kinderen verkregen van Willemen en Anthonis kinderen wijlen Henrick Haijgen van Werde.

                                    Henrick krijgt ….

                                    Loeff krijgt .….

                                    Jenneken met haar mombaer krijgt …

                7-1-1589     Lucas Willem Loeffs verkoopt Henricken zijn broer de erven als zij kinderen samen verkregen hebben Willem en Anthonis Henrick Haijgen kinderen in Leende.

                9-1-1589     Henrick de Sceper gelooft Jannen Peters van Houdt 100 gl.

136        13-1-1589     IJsbout Goeijart Coppen zoon verwekt bij Anna verkoopt Jannen Wouters verBraecken het 2/3 deel van 2 stukken land tot Creijel, een geheten de Bollart. …

              13-1-1589     De voorschr. verkoper verkoopt denzelven koper zijn deel hem toekomende van Dijgna Stijntkens.

136v      13-1-1589     Adriaen van Werdingen X Anna Henricx dochter, nagelaten weduwe van Jannen Jan Coppen zoon ter eenre

                                    Anthonis Michiels en Wouter Boelen als mombaeren van de voorkinderen bij Jannen Janszoon verwekt bij Annen voorschr. met bijwezen van Franssen Zwuesten ter andere zijde

                                    Verakkorderen dat de 2 kinderen tevoren verwekt en het nakind bij Arien en Annen verwekt zullen alle goederen van de vader gelijk delen, behoudens dat de voorkinderen zullen vooruit hebben 1 vaetset land, de Camp in de Houbraeck.


137       16-1-1589      [begin akte deels afgescheurd] [<Aleid wede> Adriaan Th<ijssen (Dirk Daems) met>] haeren mombaeren, [J]an Anthonis en Anthonis van Gael h[aeren] kynderen mombaren hebben metten behoirlycken decreet pr[…] en zeecker singulaer conden wittel. nae behoiren daerop geleyt en wittel. en erffel. vercocht Mathijssen Anthonis

een gelaech met huys en schuer daerop staende met syn toebehoirte en den hoff daer by en aen gelegen tot Creyel in der prochien van Heeze, die een syde neven Jan Ghenen erve, die ander zyde Anthonis van Gael metten kynderen, deen eynde Aen Wreys de Blocker erve, dander eynde de straet en dat metten lasten daerin staende, te weten een halff vaet roggen siaers aen de heyligen geest tot Hees en wouter enyghen last, commer oft chyns in bevonden, sal men op en affghaen nae den lantcoop en vuytgenomen sdorps commer daerop synde en naemaels coemende,

noch een stuck erffs, geheyten ‘die Ovels’, zoe groes en heytvelt, in der selver prochien gelegen, die een syde en deen eynde neven [?] die gemeinte, dander syde die kynderen Jan Peters, dander eynde Lambert Jan Willems, als sy seyden, los en vry, vuytgenomen by den coeperen daer jaerlycx vuyt te gelden 3 gld. aen Jan Wouters en noch 3 gld. aen de kerck tot Leende jaerlycx tesamen te los staende met 100 gld. en wouter min oft meer commers bevonden, sal men op en affghaen etc. en hebben tesaemen als voor helmelinge vertegen en gelooft op allen der onmondiger kynderen goeden ut moris est.

              16-1-1589     Dezelve verkoperen verkopen Anthonis van Gael akker de Molenhoeve in dezelve parochie.

137v      31-1-1589     Thomas Michiels X Cornelia Marten Jutten dochter verkoopt Joosten Jan Joosten de Dijkbeemd in Leende.      

138        23-7-1588      <> der overheid <> te vorens met … Jan Hoers  zn, Wouter ..hijs, Willem  …<> Marten / Joost Baten borgemren des voorschr., Anthonis Delen, Aerdt Josephs Stappers Heilig Geest mren representerende ’t corpus des dorps voorschr. (Leende) verkopen Mathijssen Reijntkens een cijns van 100 gl./jaar

138v                            <> nog zoiets