R.A. Heeze, Leende en Zesgehuchten

 

HLZR 1621 (1574-1575)

 

  1                                                       

               8-1-1574      in ’t jaer van lviii die somme van thien gulden ende was ^van Henrick Pompen den ierste gelt van heer Jacops na heer Jacops (Box?) doot en Thonis van Veghele als Heiligh Gheest meester met  ……. Van Breugel … Henrick Leenen w… Bitters ende Henrick van Gael

 

                                   Jan Buel Lucas ende Goeijart Ghijsen gesworen (?)

scepenen van desen jaer

Tielman Ghijben                     Jan Hanssen

Henrick Philips                       Tielen Pet..

Jacop Daems (Pompen)

Henrick (P) Zwuesten             Jacop Wespen

                                                Peter Goeijaerts

                                                Henrik Lemmen (v Gastel)     ….

                                                ende Adriaen Gobbels

 

                                   Heijnken Drenckers / Willem Leenen …. van Heijthusen woenende beijde tot …

 

                                   Tonis Martens heeft gerekent van .. hondert gl. allen door hem afgerekend tegen een erf zo blijft Thonis …. acht gl. en eenen halven st.

 

                                   die weduwe metten kijnderen van … verVlaessen

                                   vi konincksdaalders     ii rijcksdaalders

 

  1v       -1574             Franssen Zwoesten uuijtgeven be…alff dusent twee hondert dertichdalve gl. derdalve st. ende den compt Franssen sijn hefferen van hoender ende twee beden.

 

            24-2-1574       van den hant ende moergelt en ’t gelt van Peter Umck ende Henr Scepers van den twe gelaechskens daer tegen di .. brieve geloft aen Jannen Oerlemans ende meester Jan Corstens kijnder met lxx gl. pachten ende die … vierhondert gl. daer af komt den dorp x gulden ii st.

 


  2v        9-1-1574       -    Jan Gerit Willems soen

-          Eelken sijn suster, Jannen Jochem Phs.s haeren man ende momber,

-          Wouter Peter Lemmens sn als man ende momber Ariken Gerit Willems dochter,

-          Frans Goessen Heijntkens soen als man ende momber Hillekens Gerit Willems dochter

-          Thonis Gerit Willems soen

-          Willemken ende Jan zijn broeders met Joesten Bacx haeren neven als haeren momber ende Thonis Diericx haeren momber     

verkopen samen

-          Henricken Geraerdt Willems soen hennen broeder

een half gelag metten land daarbij en een halve schuur a/d Voort.

 

Henrick Gerit Willems soen

….

verkopen

-          Jannen Gerit Willemssoen

 

 

3

 

3v       14-1-1574        Jan Jan Wouters verkoopt Jannen Goeijaerdts Saerssn de verkoop van een huis hof en schuur met aangelag a/d Rul als hij Jan Wouters gekocht had van Jannen Jacop Vaes.

4         14-1-1574        Goeijaert Henrick Saers verkoopt Mechtelden weduwe Jacop Vaes met haar kinderen een huis met aangelag a/d Rul

                                   Mechtelt weduwe Jacop Vaes cum tutore, Vaes Jacop Vaes soen met Katherijnen sijn suster Henrickxke sijn suster met haar momber gelovende voer  Aerdt hennen broeder en Jenneken hen suster verkopen Goen Aerden Saers en Claeren sijnder huijsvrouwen een cijns van 9 gl. uit dat huis 1. Michiel Vaes soen met den kinderen, 2. Jan Goeijaert Siers, 3, 4. .. ende te lossen met 150 gl.

           16-1-1574        Blasius Lobben verkoopt Willem Pauwel Deelen groes in de Craensetten

aan die Clemmenvoort inder prochie van Leende, tussen aan een sijde de coper, die ander zijde die gemeyn A, 3. ’s Heeren Gemeijnt

Blasius Lobben verkoopt Willem Pauwel Deelen een cijns van 3 gl., te betaelen op Lichtmis, ende dijen te heffen uit een groes, geheten die Rij inder prochie van Leende, tussen aan een sijde de coper, die ander zijde die gemeijn A. Te lossen voor 50 gl.

  5        27-1-1574       Jan Delis Brug zoen voir hemselven ende alnoch gelovende voir Marien sr en Marien jr, zijn zusters en Kathelijn Delis van Brug, wede Aert Henrick Direcx, krachtens testament van Aert Henrick verkopen groesen ’t Molenschut, 16 roeijen te Leende  aan Jacoppen Ariaen Haeijge

            27-1-1574       Adriaen Willem Boelen en Joost zijn broer verkopen groese ’t Goir a/d Rulsche dijk aan Jannen Henrick Aerts.

            27-1-1574       dezelfde verkopers verkopen Jannen Joosten van Gastel groes het Eeuwsel tussen de Rul en Hout.

  5v      27-1-1574       Delis Aart Zenders verkoopt Willemen Jacop verHaegen land de Stapper tussen de Rul en Kreijel.

            27-1-1574       Delis Aart Zenders en Willem Jacob verHagen mangelen …

  6        27-1-1574       Frans Goessen Heijntkens sn ende Thijs Dierick Willemkens sn met Reijnderen Dierick Willemkens ende Wouteren Henricx van Werdigen sn sijne mombers verdelen hun renten. Frans krijgt …

6v      29-1-1574       -    Henrick van Gastel ende Peter Henrick Lemmens als mombers van
     Engelen Geraerdts van Dommelen dochter

-          Henrick Lemmens ende Eijmbert van Oerschot als mombers van Henricxken ende Joosken Lijnen van Dommelen kijnder

-          Jan Vaessen ende Jan Eijsbouts als mombers van Libbeken den jongsten Geraerdts van Dommelen dochter

-          en die voor d’onmondige gelovende

                                    verkopen Zenderen Henrick van Gastel sn groese het Noulandt te Heeze.

  7                                idem verkopen Corsten Wouter Corstens de Lemmensdries

                                    Idem verkopen Peteren Lemmens het Veeser beemdke

  7v                              idem verkopen Henricken Peter ….

                                    Idem verkopen Marten Henrick Geenensoen het Bempke bij Eimerik

  8                                Idem verkopen Engelen Geraerdts van Dommelen dochter huis, schuur, brouwhuis en aangelag tot Eimerik.

            29-1-1574        Jan Jan Roefs sn verkoopt Merien Henrick Willem Jan Willems (Swers) zoens dochter een cijns van twe gulden en vijf stuivers uit groese de Brin tot Hout in de prochie van Geldrop

                                    …….

  8v       29-1-1574      Henrick Henrick Zwuesten soen geeft sijnen kijnderen ende kindskinderen allen zijn goederen die Geetruijdt zijn vrouwe en hij samen bezeten hebben, waarvoor de kinderen en kindskinderen geloven jaarlijks 110 gl. Indien de kinderen dit niet op kunnen brengen moeten zij toestaan dat Henrick gedeelten uit de erfenis verkoopt.

  9         30-1-1574      Engel Gerards v Dommelen dochter met Peter Lemmens haar momber verkoopt Driessen Peter Zwuesten sn huis, schuur en brouwhuis met aangelag te Eimerik.

               1-2-1574      Luciken Henrick Phs. dochter met haar mombaer vertijgt op haar tocht. Cornelis Henrick Diricx zoen en Henrick Phs. als mombers van Jannen ende Grietken Casijnen Henrick Diercx zoens kijnderen verwekt bij Lucike voerscr. Verkopen Lijpken Jan Zweers dochter een stuk land op de Nije hoef in Heeze.

               1-2-1574      Jacop Jacop Wouters verkoopt Peteren Jacop Theeus een akker achter de Heezerkerk.

  9v         1-2-1574      Peter Meeus van Hamont als man ende mombaer Kathelijnen Adrieaen verVlaessen dochter verkoopt Peteren Adriaens verVlaessen half huis a/d Ven, nog een stuk groesen ….

10          4-2-1574       Jan Jan Vlemincx als man ende momber Jenneken Goeijaert Gobbels dochter verkoopt Thonissen Marten Coppens zoen de Boontijt te Strabrecht

              6-2-1574       jonker Jan Monicx verkoopt Adriaenen Vesters een stuk land a/d Heezerkerk.

10v        6-2-1574       Idem verkoopt Willemen Martens de Wareandakker achter Heeezerkerk

              6-2-1574       Adriaen Jan Goessens als man en momber van Metken en Henrick Franssen als man ende momber Heijlken, beiden dochters Willems Claes van Gael sn verkopen Adriaenen Claes van Gael sn hun oom al hun rechten als erfgenamen heer Jans Sijnen in de achterste Paepbeemd in de Elsen.

11          6-2-1574       Adriaen Claeus van Gael voer hemzelf en krachtens donatie van zijn mede-erfgenamen d.d. 5-2-xvc lxiiii verkoopt Franssen Peter Zwuesten zoon de achterste Paepenbeemd in de Elsen.

                ….               -     Goeijaert Henricks als man ende momber Mariekens die jongste ende Mariken Frans Danckaerts dochter met haar momber Adriaenen Claeus

-          Adriaen Franssen ende Aelbert van Aelst als mombers van Henrick Franssen hem tot mombers gezet

verkopen krachtens decreet:

11v                              -   Jannen Janssoen huis en aangelag met groes en land aaraan gelegen a/d Bosch in Heeze

                                    -  groes, hei en land de Balema aan Willemen Hermans van Zoemeren en Wouteren Peter Lemmens a/d Bosch in Heeze.

12           7-2-1574      Willem Ghijben Gerardts, man van Lijpken Peter Deelen verkoopt al het goed dat Lipke van haar vader Peter geλrfd heeft aan Delissen Peter Deelen

               7-2-1574       Delis Peter Deelen heeft vercocht Delissen Jan Gerits van Zoemeren groes

de Heijthorst, achter ‘t Hoech huijs inder prochie van Hees.

               7-2-1574      Henrick Meeus van Moll verkoopt de Bitterscamp in de Steenakkertiende aan Aerden Aert Wespen.

12v         8-2-1574      Jan Henrick sDuerkens verkoopt Stoffelen Aert IJewaens zn huis met aangelag a/d Molen in Heeze

               8-2-1574      Lonis Jans van der Cappellen verkoopt Lamberten Willem Boelen sn ende Phlipsen Henrick Maes zn een heijtvelt a/d Molenakker in Heeze geheiten het Lange Ven.

13                                Idem verkoopt Goeijaerden Willem Aerts (Eerkens) zoen een dries a/d Molenakker.

              9-2-1574       Adriaen Lenart Pompen sn verkoopt Jannen van Herssel een cijns van 12 gl. uit huis, hof en aangelag a/d Broekerheuvel tot Leende.

13v      13-2-1574       Ruth Weijnen verkoopt Joosten Wouter Boeijens een cijns van 9 gl. uit de ..oenre beemd te Leende

            20-2-1574       Anna Jacop Pouwels dochter met Thonis Pouwels haar broer als momber verkoopt Delissen Deliszoon een cijns van 10 gl. uit huis, hof en aangelag te Leende aan ’t Kerkhof.

14        19-2-1574        Goeijaert Michiel Ariaens en Peter Adriaens Vervlaessen, man van Antje

Michiel Ariaens, hebben vercocht Jan Meeus Gobben en Jannen Peter Delen zoen den jongsten alle erfgoed van Goeijen Sanders.


14v      23-2-1574       Willem Boenen verkoopt Eijmberten Wreijs Heijlen sn een cijns van viii gl. uit 2 vaitset land aan de Lijkeinde tot Boshoven in Leende

                                    Willem Boenen verkoopt Goeijaerden Jacop Goeijens sn een groese Ginderbeneden

                                    Peter Claeus Nollens ^en Jan Jacopsoen (?) verkopen Dierick Wouter Corstens een dries als het vierdel a/d den Bosch in Heeze.

15        26-2-1574        Jan Jan Claeus sn verkoopt Heijlken Jan Claeus dochter een cijns van 5-10-0 uit groese de Hoge Sant Ginderover

15v      26-2-1574       Goeijaert Jan Dircks sn verkoopt Heijlken Jan Claeus dochter een cijns van 6 gl. uit groese de Streep tussen Rul ende Hout.

                                               lossingstekst

16        26-2-1574        Goeijaert Peter Vesters sn verkoopt Lemmen Woeijter Corstenszn een heijtvelt a/d Bosch in Heeze

                                    Lemmen voerschr. verkoopt Goeijaerden Peter Vesters sn een cijns van derdalve gl. uit voorschr. heijtvelt.

             26-2-1574      Lonis Janssoen vander Capellen verkoopt Jannen Blockers de Copkensekker bij ’t Cruijs.

16v       26-2-1574      Willem Willem heer Peter Bitters soen verkoopt … een coolhof van ix roeijen te Oisterick.

              3-3-1574        Aerdt Reijmen verkoopt Thijssen Maes een stuk land in de Ren te Leende.

            13-3-1574       Thonis Jan Zweers verkoopt Jannen Peter Pompen een cijns van 3 gl. uit de Broeck te Kreijel.

17        15-3-1574       Dierck Dierick Dielis Hanssen (v Mil) als man ende momber Libbeken Neesken  Thonis Elsen en Libbeken met hem Dierck samen verkopen Thonissen Thonis Elsen een stukske land a/d Vorst in Heeze.

17v      17-3-1574        Everardt Gerardt Zwoesten, ut tutor uxoris Adriane, verkoopt allen den

anderen kijnderen van Peteren Deelen alle erfgoeden, die hij gedeijlt heeft van Peter Deelen, ende door de doot van Libbeken verstorven zijn. Uuijtgenomen het versterff dat hem ende Ariken noch versterven sal door die doot van Peteren Deelen, ende noch een vaetset landt comende van Annen, Peteren Coppen huijsvrou tot Leende, ende noch van een deel corens, dat gevuert is in drest-huer tot Peter Deelen.

            19-3-1574       Hanrick Mathijs Scepers zoon verkoopt Engelen Dielis Joosten dochter een cijns van 6 gl. uit een huis en aangelag a/d Ven in Heeze.

18        21-3-1574        Jacop Peter Deelen verkoopt Henrick Aerts een cijns van 3 gl. uit

-   acker te Strabrecht, belendend Peter Deelen kijnder gelach

-   het derde deel van Peter Delen kijnder gelach

-   half vaetset landt aen ‘t Heeser Ven,

te lossen met 50 gl.

24-6-1711 gelost door Henrick Willem Schaften

18v      24-3-1574       Henrick Vesters verkoopt Jannen Willem Bitters sn en Jannen Thonis Moeijmans sn als dekens van sint Peters buurschap en tot profijt derselver een cijns van xx stuivers uit een stuk land in de Bosscherekker in Hees.

            23-4-1574       Anthonis Jan Joesten als Spoeren verkoopt Jannen Eijmberts van Oerschot zoen zijn vierde deel van huis, hof etc. dat hem verstorven is van Jannen zijnen vader ende Eelken Thonis van Heerle dochter, zijn moeder.

19        29-3-1574       Jacop Aert sCosters soen verkoopt Heijlken ende Lijsken Jan Wouter Boijens dochteren die Jan verwekt heeft bij Aleijden Aert Stappers dochter een cijns van twe gl.  uit huis, schuur en bakhuis  me de aangelagen daarbij gelegen in Leende omtrent de Broek.

19v      24-3-1574       Jan Willem Bitters verkoopt Geraerden Henrick Boxs een groese Ginderover.

            24-3-1574       Jan Henrick Boelen verkoopt Geraerden Henrick Box sn een hoeff van xvi roeijen Ginderover.

            31-3-1574       Joostken weduwe Frans van Meel met Gerarden Francis van Meel en haren zoon krachtens testament verkoopt Jacoppen Henrick Box het Teuleeuwsel aan gene zijde van de Rul.

20        31-3-1574       Joostken weduwe [Geraerdt] Francissen met haar momber verkoopt Geerarden Francissen van Meel haar zoon het Rest en de hele Lilman akker in de Eimerikker akker.

20          1-4-1574       Jan Wouter Liben sn verkoopt suster Meriken Jan Wouters dochter een cijns van 6 gl. zo lang zuster Merike leeft toit haar pleizer en nooddruftigheid uit groese de Buerse beemd tot Leende

20v        1-4-1574        Joost Wouter Boeijens beleent al zijn goed voor 2 gl. van super Marike,

Goeijaert Willem Delen staat garant.

              3-4-1574        Goeijaert Peter Loeffs zoon voor hemzelf en Henrick zijn broer voor hemzelf en voor zijn broers en zusters onmondig met Peteren Peter Loeffs zoon en Gerarden Hanrick Zwoesten hun mombers, verkopen heer Willemen Hanrick Zwoesten zn hun oom 2/7 deel in een groese in de Elsen te Heeze.

21          5-4-1574       dezelve verkopers verkopen Franssen Peter Zwoesten 1/7 deel in de Voortbeemd te Heeze. En Frans voorschr. geeft dezelve koop over Margreten Henricken Zwoesten dochter door ’t recht van naarderschap.

21v        5-4-1574       Gerardt Henrick Zwoesten verkoopt Uman Uman sMolders zijn zwager zijn 1/7 deel in de Voortbeemd te Heeze.

22          5-5-1574       Dierck Delis Hanricks verkoopt Jenneken weduwe Peter Goeijaerts, Henricx van Hal dochter een cijns van 6 gl. uit een groese a/d Venderdijk te Heeze.

                                                30-5-1628 Goort van Velthoven lost (van) deze rente de 4 gl./jaar en Willemen Peter Engelen (2 gl.?)

              9-6-1574       Delis Jan Keijmps voor hemzelf met Henricken Dierck Aerdts zoon als momber der 6 kinderen Delis voorschr. ontvangen van Bernarden Zenders 50 gl. Delis en Henrick mede namens als boven stellen in handen Bernarden voorschr. 1 vaetset driesgroese a/d Bosch in Heeze, zolang Bernard die 50 gl. niet terug geeft.

22v      21-6-1574       Goeijaert Goeijaert Gobben verkoopt groese van 1 vaetsaet in de Scammert te Leende aan Jannen Aert Stappers.

            23-6-1574        Bastiaen Dries Vervlaessen verkoopt Goeijaerden Willemen Deelen groes

in ’t Molenschut te Leende, belendend Willem Deelen.

23        28-6-1574       Jan Jacop Loemans, man van Lijntken Henrick Zwuesten verkoopt zijn 1/7 deel van de Voortbeemd aan heer Willemen Henrick Zwuesten, zijn zwager.

23v      18-6-1574       Herbert Joosten verkoopt Wouteren Jan Wouters een cijns van 4 gl./jaar uit een helf vaetset in de Steenakker te Leende.

              5-7-1574       Willem Aerdt Keijmps verkoopt Henricken Henrick Zwoesten een cijns van vijfdalve gl. uit groese ’t Moerlebeek a/d Molen (?) te Heeze.

24        11-8-1574       Jacop Henrick Aechten, man van Anna Jan Willen verkoopt …. aan Goeijaerden Peter Vesters.

            23-8-1574        Aerdt Peter Deelen verkoopt Anthonien, weduwe Ghijsberts van Lil een

jaarlijkse cijns van 4-10-0, te heffen uit een stuck groesen in de Elsen onder prochie van Hees, geheyten den Dierencaep, te lossen met 75 gl.

21-6-1656 gelost door Luijcas Wouters

24v      23-8-1574       Jan Blockers verkoopt Anthonen weduwe Ghijsberts van Lille ter tochte en haar kinderen die Ghijsbert bij haar verwekt heeft ter erfelijkheid een cijns van twe gl. uit een erf a/d molen in de Molenhoef in Hees.

            23-8-1574       Henrik Meeus Thijssen verkoopt Philipssen Peter Gielens een cijns van 6 gl. uit groese t Nouland tot Hout in de prochie van Hees.

25        20-8-1574        Peter Jan Zweers verkoopt mester Peteren Peter Goeijart Aerdts zoen een cijns van 9 gl. uit de Stockecker , derdalf vaetset tot Hout in de prochie van Geldrop, nog uit …

25v      21-8-1574       Jan Jacop Loemans sn, Goeijaert Peter Peter Loeffs zoen en Henrick zijn broeder gelovende voor Wouteren, ..ericken en Jannen hun broers en voor Peterken hun zuster met Peteren hun vader en Gerarden Henrick Zwoesten hun mombers verkopen Philipssen Henrick Mars sn 3 kavels land als Peters kavel, Gerards kavel en Jans kavel in de Coppenekker in de Houbracken in Heeze.

            26-8-1574       Jan Jan Vlemincx zoen als man ende momber Jennekens Goeijaerdts Gobbels dochter verkoopt Jannen Goeijaerdt Gobbels zijn zwager zijn derde portie afgedeeld van het gelag daar Hans Gobbels nu in woont met den aangelag en gelagen daarbij horende a/d Hage in Heeze.

26        26-8-1574       Jan Goeijaerdt Gobbels en Henrick zijn broer verkopen Henricken Tielen Willems sn een stukske land van 1 vaetset tot Strabrecht in Hees.

            27-8-1574       Jan Lenarts als man ende momber van Annen Jan Joesten als Spoeren dochter en Annen met hem verkopen samen Jannen Eijmberts van Oerschot al hun goeden, huis en hof in Heeze.

            11-9-1574       Henrick Franssen van Tongelre verkoopt Thonissen Martens verHoeven sn een cijns van 5-10-0 uit huis en aangelag tot Kreijel, nog uit …

26v      22-9-1574       Adriaen Jan Joesten sn als Spoeren onmondig met Gerarden Teeuwkens zijn momber en Gerard Teewkens daarvoor gelovende als principael verkopen Marieken Jan Eijmberts vrouw al zijn goeden die hij heeft tot Heeze.

27                                Goeijaert Ghijsen van Nuenen sn en Jan zijn broeder verkopen Goeijaerden Claeus een cijns van 4 gl. uit een groese Ginderover.

            25-9-1574       Jacop Jan Coppen Theeus verkoopt Jannen Jan Jacop Theeus zijn broer zijn Ό portie van de 1/7 portie dat hij geλrfd heeft als erfgenaam van zijn vrouken (schoonmoeder), Geerten Henrick Zwoesten huijsvrou alle goederen die Henrick Swoesten hen heerken hen heeft laten delen.


27v      1-10-1574       Willem Heesborchs heeft gewild voor zijn uiterste wil dat alle kinderen die Jacop Jan Eesen sn bij Griete zijn dochter verwekt heeft en die Wreijs Jacop Meeus sn bij Grieten verwekt heeft en nog verwekken zal dattet een kinder zullen zijn in zijn goed welk hij met zijn vrouw achter laten zal. Des gelooft Wreijs Jacops den voorkinderen bij Jacoppen verwekt dat hij bij hun huwlijk of als zij van hem scheiden, zal geven 20 gl.Willem Heesborchs en Goijart Thijssen als mombers de voorkinderen zijn hier tevreden mee. Nog bekennen die mombers te hebben ontvangen van Eessen Jan Bitters vrouw 8 gl. daar Wreijs mee heeft doen … Jannen Jacops voorzoon van de ongezondheid en nog 4 gl. ontvangen van voorschr. kosten

28        1-10-1574       Henrick Peter Jan Raessen sn verkoopt Diericken Coeck Henricx sn een stuk erf in de prochie van Geldrop en de heerlijkheid van HL

28v                              Diericken Coeck Henricx sn verkoopt Henrick Peter Jan Raessen sn een cijns 30 stuivers …

            7-10-1574       Jacop Willem Daemen sn en Dierick zijn broer hebben gescheiden de goederen hen verstorven Willemen Daemen hun vader en Heijken hun moeder

-          Jacop krijgt het huis tot Boshoven

29v      12-10-1574     Dierick Dierick die Ruijters Gielis Hasen zoen van Mil als man ende momber Neelkens Thonis Elsen dochter en Neelken met hem hebben samen verkocht Thonis Thonis Elsen zoen zijn zwager al het geodhen verstorven door de dood van Marie Henrick Siers dochter.

            20-10-1574     Jenneke Willem Pompen dochter heeft procuratie gegeven Willemen Bluijssen en Adriaenen Wouters en is ten volle gedaan. Zij benoemt hun tot haar erfgenamen.

30v      27-10-1574     Jan, Arien ende Goessen ende Henrick Jan Goessen zonen dragen op Anthonissen Adriaens zoen van Stratum de cijns van 26 stuivers als eertijds Henrick Hennrick Pauwelssn in den Bauck heeft verkocht Adriaenen verPoerten en Elizabeth verPoerten en hun aangestorven is van Ariken en Libbeken voerschr. hun nichten uit hun huis met gronden tot Stratum.

31        30-10-1574     Lambert Lamberts van Gael soen vertijgt op zijn tocht aangaande de goeden die hij heeft bezeten met Heijlken Coppen zijn ierste vrouw tot profijt van zijn kinderen verwekt bij Heijlken voerschr. Des gelovende Henrick Lamberts sn Willem ende Joost zijn zonen, Wouter Scaverts als man ende momber Jenneken Lamberts dochter end Agnes oijck Lamberts voerschr. dochter cum tutore dat zij zullen jaarlijks geven Lamberden hun vader 12-10-0 en 12 vat rogge.

31v     3-11-1574        Willem Jan Henricx van Lierop, Jan Jans van Roen als man ende momber van Libken Jans Henricx dochter ende dese Willem ende Jan gelovend voor Jannen en Peteren Jan Janssen huns broeders kinderen onmondig, verkopen Peteren Marcelis zoon een huis met een drieske aan de Rul.


32        5-12-1574       Jan Jan Goessens soen en Henrick Jan Goessenssn zoon zijn broeder verkopen Aerdten Martens Verhoeven soen een half vaetset geheiten de Voirste Braeck in Heeze.

            6-11-1574       Henrick Lamberts van Gael sn verkoopt Joosten Lamberts van Gael sn zijn broeder al zijn goederen hem verstorven door de dood van Heijlken zijn moeder en die hem nbog versterven zullen door de dood van Lamberten zijnen vader, daar Lambert al op zijn tocht heeft vertegen, tot Leende gelegen.

32v       12-11-1574    Willem Joost Martens verkoopt Adriaenen Jan Nijs Huijben sn als Thonis de Warandecker achter Heezerkerk.

             16-11-1574    Jan Bacx vertijt op zijn tocht. Jan Jans van Gael sn verkoopt Joosten Jan Willems een beemd tot Kreijel.

33         16-11-1574    Jan Happen krachtens testament welk Engelken Henrick Geenen dochter hem Jannen sub stola voor heer Michiel Michiels, pastoor van Heeze gemaakt heeft, verkoopt Henricken Jan Petersn de appelsecker in de Ruler ekker te Hees.

             16-11-1574    Jan Jan Vlemincx als man ende momber Jenneken Goeijaert Gobbels dochter verkoopt Henricken Peter Zwoesten sn onze medeschepen groese de Bulder tot Heeze.

33v      16-11-1574     Jan Jan Vlemincx verkoopt sn alsvoor verkoopt Jannen Verasdonck en Lamberten Goeijen Gobbels zoen een dries van 1 vaetset bij Eimerickerdijk.

            29-11-1574      aangaande de naarderschap …

34        2-12-1574        meester Peter Henrick Aeriens verkoopt Henricken Henrick Daems zoen een groese tot Strijp in Leende

                                    Henrick Henrick Daems draagt op


34v      19-1-1575       Tielman Wouter Tielens zoen verkoopt meester Peteren Henricx, Henrick Phs. en Jochijm Phs. als executeurs des testaments heer Adriaens Michiels, pastoor tot Strijp tot profijt daar t Adriaen in zijn testament toe gemaakt heeft in de kerk tot Strijp een cijns van 12 gl. uit huis, schuur en aangelag tot Strabrecht.

            19-1-1575       Henrick Franssen draagt op Adriaenen Jan Goessens sn zijn zwager also.. halve cijns van 3 gl./jaar als eertijds Jan Lemmens van Gael sn heeft verkocht Michielken Jans van Meel dochter uit huis, hof, schuur en aangelag groot 5 lopens tot Creijel, voor schepenen van den Bosch d.d. 23-2-1561.

35        20-1-1575       Jut Henrick Siers dochter met haar momber geeft donatione inter umos Casijnen haar neven een stukske land in de kerkekker te Heeze.

35v      15-12-1574      Wreijs Boermans verkoopt Servaes Diericxen een cijns van 30 st. uit een stuk land van 2 vaetset a/d Laeerstucken in Heeze

                                    Peter Thonis als evictor …

36v      12-12-1574     joncker Jan Monicx verkoopt Jannen Jans van Deventer zoen den jongen een ackker van 2 vaetset en xv3 roeijen bij sint Job.

            12-12-1574     joncker Jan Monincx verkoopt Peteren Claeus Phs zoen een akker in de Kerkekker in Heeze.

            24-12-1574     Wijn Henrick Wijntkens sn verkoopt Lonissen Jans vander Capellen huijs hof en aangelag a/d Ven ….

37        31-1-1574       Henrick Heijnen Jennen (Boelen) dochter weduwe Henricken Heijnen Geenen sn vertijgt op haar tocht. Henrick, Heijnen Geenen en Henricken voerschr. zoen met Lemmen Jennen (Boelen) en Willem Aert Geenen sn sijnen mombers verkopen samen Adriaenen Aert van Duijsel soen een de Wollensakker a/d Wollenshurk.

37v                              Anna Willem Heijmericx dochter weduwe Ruth van Werdingen vertijgt met haar momber op haar tocht. Willem en Aert, Rutten ende Annen zonen.

              8-1-1575       Anna Willem Heijmericx dochter met haar momber verkoopt Thonen Martens van Werdingen dochter een cijns van 2 gl. uit groese ’t Goer 2 vaetse a/d Rul.

38        10-1-1575       de kijnder Henrick Aerdts scheiden de goeden hen verstorven door de dood Henricks voorschr.

-          Joesten Henricks krijgt een groese aan Strabrechterdijk

-          Jannen Henrick Aerdts sn krijgt groese de Molder tussen Strabrecht en de Rul, nog …

-          Jan Goeijaerdt Boijens als man ende momber van Lijpken Henrick Aerdts dochter krijgt groese het Beemdke …

-          Jan Lenarts als man ende momber Annen Henrick Aerdts dochter krijgt groese ’t Beempdke a/d Venre dijk

-          Diericken Kathelijnen Henrick Aerdts dochter zoen krijgt groese t Goerke tussen de Rul en Strabrecht.

38v       13-1-1575      Willem Jan van Eijnhouts (?) sn als man en momber van Annen Henricxkens dochter en .. met hem Willemen verkopen samen Aerden Joerdens van Lil zoen een erf a/d Ven.

39         13-1-1575      Jenneken Peters van Gael dochter met Goeijaerden Peter van Gael soen haren broeder als momber verkoopt Wreijssen Jan Thijs soen haar … of zwagerhaft gelag met aangelag en haar deel in de schuur tot Kreijel.

39v       18-1-1575      Aecht Sijmon Tielens dochter weduwe Peter Thijsen vertijgt op haar tocht. Adriaen Thijsen momber testamentael van Bernarden en Arnden Peter Thijssen kijnderen verkoopt Thonissen Peter Janssoen een erf in de .. onder Heeze.

             18-1-1575      -    Dries van Heerle als momber van Joestke Henricks van Heerle zoen
      verwekt bij Lijnen Geraerdts van Dommelen dochter

-          Eijmbert van Oerschot als momber van Henricxke dochter van Henricken Eijmberts verwekt bij Lijnen Geraerdts van Dommelen dochter

                                    verkopen Henricken Tielens een stuk land te Strabrecht.

40                                idem verkopen Delissen Willemen Gielens sn een groese tot Strabrecht

            20-1-1575       Jan Hoeb Smeets verkoopt Herberten Joesten een ekker van 3 copset in de Boherik (?) te Heeze. 

            21-1-575         Adriaen Jan Goessens sn en Henrick Franssen delen de goeden

Adriaen als man ende momber Metken Willem Claeus (v Gael) dochter krijgt een akker geheten Nou aanden Scarp groot 1 vaetset ..

Henricken Franssen als man ende momber Heijlkens Willemen Claeus ....

41        25-1-1575       Wouter van Hall met Gerarden Oerlemans als momber van Wouters onmondige kinderen verkoopt Goessen Henricks van Vien sn een stuk land van 1 vaetset te Leende aan de Cortbrug.

            25-1-1575       Anna Peter Gerits dochter met meester(?) Adriaenen haar broeder als momber verkopen samen Wouteren van Hall een groese in de Tielenstraat in Leende

            26-1-1575       Jan Janssoen van Asten verkoopt Marien Henricken Geenen huisvrouw een cijns van 3 gl. uit huis hof en aangelag Ginderover.

41v      24-8-1574       Thomas Gerits onze medeschepen draagt op Willemen Wreijssen van Cuijck sn alle cijns van 6 gl. als eertijds Henrick Franssen heeft verkocht denselven Thomassen uit groese de Rietbeemd tussen Rul en Hout.

42        31-1-1575       Thijs Arien Maes verkoopt Henricken Arien Maes sn zijn broeder een groese aan Ositerickerdijk in Leende.

            31-1-1575       Jan Goeijaert Oerlemans zoen verkoopt Peteren Bax een groese in die Cort… tot Oisterick.

42v      31-1-1575       Jacop Jans van Eijndoven verkoopt Michielen Jans vanden Broeck zoen een groese in de Bercken in Leende

            31-1-1575       Vaes Diercxen verkoopt Peteren Bax een driesgroes aen t HeserVen in Leende.

                                    Herman die Snijder verkoopt Vaessen Diercxen een stuk land tot Boshoven in de Coump te Leende.

43        31-1-1575       Heijlken weduwe van Adrieaen Broeckmans krachtens testament verkoopt Thijssen Delis Hannen een groese in de Jansborg te Leende.

            31-1-1575       Joest Wouter Hanssen sn verkoopt Goeijaerden van Duijsel Herman die Snijder huis en aangelag in de Leenderstraat

            31-1-1575       Herman die Snijder verkoopt Jannen Oerlemans een stuk land tot Boshoven in de Speel.

43v      31-1-1575       Joest Peter Joest Goeijaerdts, Eerken van Hal en Peter Bax als erfgenamen van Peteren Joest Goeijaerdts sn verkopen huis met erven aangelaag Willemen Jacops verBraecken.

            31-1-1575       Eerken van Hall en Peter Bax als erfgenamen van Jenneken van Hal verkopen Joesten Peter Joest Delis sn een stuk land t Oesterick in Leende

44        31-1-1575       Eerken van Hal en Peter Bax verkopen Jacoppen Jacops verBraecken een akker in de Broekekker in Leende.

            31-1-1575       Thijs Hannen en Eerken Jans van Hal soen als mombers der kinderen van Jannen Hannen, Mariken Jans van Hal dochter vertegen hebbende ophaar tocht uit kracht van testament verkopen Jacoppen Wouter Thijs soen een huis met aangelag 5 copset aan de Doolegge tot Strijp in Leende.

44v      31-1-1575        Bastiaen Seskens verkoopt Gerarden sBruijnen een groese aan Strijperdijk

            31-1-1575       die mombers van Henrik IJewaens kijnder te weten Pouwel Pompen en Wouter Didden verkopen Gerarden sBruijnen een his met aangelag gelegen tot Strijp in Leende.

45        31-1-1575       Jacop Wouter Thijs sn verkoopt Gielen Thonis Tielens een groese over Leenderdijk.

            31-1-1575       Henrick Maes mits weigering van ontfangen achter rogge verkoopt Jannen Hoeben Smeets huis, schuur en aangelag aan Strijperdijk in Leende.

            31-1-1575       Elizabeth weduwe Henrick Bax met haar momber verkoopt Thijssen Hannen een groese in de Buenrebeemd in Leende.

            31-1-1575       Willem Wouters vertijgt op zijn tocht. Jan Willems sn dien hij verwekt heeft bij Frensken Jan Michiels dochter verkoopt Jenneken Delis Hannen dochter een cijns van 9 gl. uit de Scoerhorst beemd in Leende.

            31-1-1575       Frans Henrick Pompen consenteert Jannen Henrick Pompen sn en Jannen Jan Scoemekers dat zij zullen hebben een gebruikweg te bruiken tot allen tijden van den jaar, over een stuk groese over de Leenderbrug, genaamd de Dijkbeemd.

46        31-1-1575       Jan Pompen en heer Jacop Pompen en meester Jan Pompen dragen op Franssen Henrick Pompen en Jannen Jan Scoemekers zoen een stuk groesen in die gemeijn eeusel.

            31-1-1575       heer Jacop Henrick Pompen sn verkoopt Jannen Henrick Pompen sn een cijns van 12 gl. uit een groese in de Coeijbroeken in Leende

46v      31-1-1575       heer Jacop voerschr. verkoopt Jannen Jan Scoemekers een cijns van 12 gl. uit een groese over de Renbrug in Leende.

            31-1-1575       Jan Scoemekers consenteert Franssen Henrick Pompen een gebruikeliken weg te gebruiken over een stuk groese in de gemeijn eeusel.

47        31-1-1575        Peter Bacx ende Aerdt van Hal ende verkopens samen ….

47v      31-1-1575        Jan Vaes Deelen ende Henrick Vaes Delen hebben vercocht Jannen Fransen

van Zoemeren een huys met aengelaech tot Boshoven inde prochie van Leende.

            31-1-1575       Herbert Peter Joesten voor hemzelf en voor het onmondige kind van Jacoppen Moersen / Jan Joesten Scepers zoon / Peter Joosten Scepers zn hun sterk makende voor de kinderen van Jan Maes verkopen Jacoppen Diercks van Hall een huis met aangelag tot Strijp de prochie van Leende.


48       31-1-1575        Joost Jacop Hanssen zn, Frans en Peter zijn broers, Frans Pompen en Frans Wouters als mannen en mombers hender vrouwen, Jacop Hanssen dochteren, Libbeke die moeder vertegen hebbende op haar tocht, verkopen Peteren Henrick Bacx zn uitgetorft veld de Paeleeuwsel in Leende.

            31-1-1575       Henrick van Gelder en Henrick Scepers verklaren dat Elsken Vuijlbens Henrick Scepers huisvrouw haar testament heeft gemaakt gelijk Henrick Leernen geschreven heeft.

 

Rekeningen en geloften

48v      23-5-1574       Frans Zwoesten rekent van 16 ruijtersbeden 1.600 gl.

            10-6-’56          data lrarum vanden xviii k gulden

                                                                        secretaris Grooters

14-12-’55        supportatio lrarum de xvi renten sunt

                                                                        secretaris Grooters

             15-11-1574    Jan Eijmberts gelooft Gerarden van Gastel 100 gl.

             18-11-1574    Meester Jan Corstens verhuurt Reijmen Bussen de Bussenbeemd nog 3 jaar te gebruiken vooor xii gl.

 

vervolg verkopen f.48 d.d. 31-1-1575

49         ut supra          Mari weduwe Thonis heer Jans met Jannen haar zoon en Marie haar dochter verkopen Goeijaerden Gobben een stuk land in de Pas in Leende.

             ut supra          Delis Jan sVerwers en Jenneken sijn suster gelovende voor hen broeders en susters onmondig verkopen Willemen Jacops verBraecken soen groese den Bosch te Oisterick.

            ut supra           Jan Aert Stappers sn verkoopt Wouteren Reijnen Vaes sn een akker inde Speel in Leende

49v      1-2-1575         Henrick Jan Zenders sn verkoopt Jannen Wouter Tielens een ecker a/d Laerstucken in Heeze.

            1-2-1575         Frans Goeijaerts Jan Goeijaerts (v Can) sn verkoopt Jannen Hennesen van Gratum (?) een cijns van 8-10-0 / jaar uit een erf van vierdalf vaetset te Heeze, geheten die Nijen Hoeff.

50        2-2-1575         Wouter Everts en Henrick Goeijaerts als gezworenen der buitenparochie of Zes gehuchten onder Geldrop verkopen Gerarden Geraerdt Wouters sn een cijns …

50v      2-2-1575         Willem Dircx Willem sn verkoopt Gerarden Gerardt Wouters sn een cijns van 13 gl. / jaar uit een huis en hof met schuur en aangelag tot Hout.

            4-2-1575         Peter Henrick Lemmens voer Driessen van Heerle als momber van Joostken Henricks van Heerle zoon verwekt bij Lijnen Gerardts van Dommelen dochter

                                    en Eijmbert van Oerschot als momber van Henricxken dochter van Henricken Eijmberts die hij verwekt heeft bij Lijnen Gerardts van Dommelen dochter

verkopen Cornelissen Diericx een groese aan het Buelenven in Heeze, geheten het Ruls Eeuwsel.

51         4-2-1575        Peter Henrick Lemmens sn, Wouter Peter Lemmens soen en deze Wouter gelovende voor zijn andere broeders en susteren verkopen Jannen Jan Lemmens soen van Gastel groese t Husbroeck a/d Venredijk.

51v       4-2-1575        -     Sal Botteliers

-          Cornelis Botteliers als man ende momber van Katherijnen Botteliers

      Jan Hoemens als man ende momber Weijndelen Botteliers

-          Geertruijt Philips Dingens dochter

      en Marie Jan Philipsen huijsvrouw met Henricken Bruijnen hun momber

-          voorts gelovende voor de kinderen van Jacoppen Weelen en Marijen Botteliers

                                    verkopen Willemen Wouters ter tochte en Jannen zijn zoon die hij verwekt heeft Fransken Jan Michiels dochter ter erfelijkheid alle goederen hun aangestorven tot Leende van Anneken Jan Michiels dochter, hun moei.

            5-2-1575         Henrick Jan Zenders verkoopt Aerdt Joerdens (v Lil), Ghijssen Teusz Meeijens sn ende Marten Henssen als … van … Peter broederscap een cijns van xxx st. uit het Rietbeemdke tussen Rul en Hout.

52        7-2-1575         Peter Jan Wouter Phs. sn en Dries sijn bruer verkopen Gerarden Henricks verHoeven sn een ekker in Heeze a/d Bosch.

            7-2-1575         Dries Jan Wouter Phs. sn verkoopt Peteren Jan Wouter Phs. sn zijn broeder al zijn goederen hem verstorven door de dood van Jannen Phs. zijn vader en Mechtelden Peter Logers dochter.

52v      7-2-1575         Peter Jan Wouter Phs. sn en Dries Jan Wouter Phs. zoon zijn broer verkopen Jannen Jans soen een akker a/d Bosch in Heeze.

            7-2-1575         Peter Meeus van Hamont als man ende momber Lijnen Adriaens verVlaessen dochter verkoopt Willemen Henricks verVlaessen soen een stuk dries en groesen a/d Ven.

            7-2-1575         Jan Happen heeft gekocht een akker van Henricken Henrick Geenen sn. Jan voorschr. geeft dezelve koop over Marten Michiel Vaes zn. Henrick Henrick Boelen dochter weduwe Henrick Geenen met haar momber vertijgt op haar tocht en Henrick Henrick Geenen soon die Henrick verwekt heeft bij Henricken Henrick Boelen dochter voorschr. met Lamberten Willemen Boelen zoon en Willem Aert Geenen zoon zijn mombers verkopen Marten Michiel dat stuk land a/d Rul.


53       7-2-1575          Gerardt Peters van Doerren verkoopt Henricken weduwe Henrick Genen ter tochte en Henricken, Henrick Geenen en haar zoon ter erfelijkheid een groese tussen Rul en Strabrecht geheten de Berchbeemd.

           7-2-1575          Peter Thonis ende Mari weduwe wijlen Goeijaert Teeuwens met haar momber, te weten Claus Delis Rutten zoon hem sterk makende voor de twee onmondige kinderen van wijlen Goeijaert Teeuwens, te weten Aerdt ende Peterken verkopen Goijaert Jannen Vrancken een huiske met aangelag tot Strijp in Leende.

             7-2-1575        Jan Vaes Delen en Henrick sijn broeder verkopen Peteren Wouter Daems een groes tot Oisterick inde Kortstraet.

Peter Bax, voer hemselve ende oijck voor de onmondige kijnderen wijlen Henrick Bax, en de weduwe van Ariλn Tijmmermans, verkopen Henricken Vaes Deelen een groes tot Strijp in die Doolegge, aan de A, met conditie, dat deze coper ende Mari Bacx sijn huijsvrou afflijvich worden sonder wittige gebuerte achter te laten, dat alsdan dit erve voorschr. sal comen tot Mari Bacx voerschr. wittige erffgenaemen, aangesien ‘t selve nu met den penningen haer aengecomen betaelt wordt.        

54         7-2-1575        Aerdt van Halle ende Henrick Vaes Delen hebben gedaen erffmangelinge:

1.   Henrick Vaes Delen krijgt:

-  huys met aengelage tot Strijp

-  hoff ter selver plaetsen gelegen                                                      

-  erve oyck aldaer gelegen

-  een copset landt ‘het Cuijlberg’

2.   Aerdt van Hall krijgt:      

   -   huijs met aengelage tot Strijp in die Doolegge

     -   stuck landt ter selver plaetse

54v        7-2-1575       Peter Thonis IJewens zoon heeft tijdens zijn leven verkocht Adriaenen Thonis IJewens zoon zijn broer een akker, maar niet gevest. Adriaen Aert Wouters gelooft als principael voor Thonissen en Jannen, onmondige kinderen van Peteren Thonis IJewens en vest Adriaen voorschr. ’t selve stuk land in de Speel te Leende, 1. Henrick Deelen, 2. ..

55          9-2-1575       Dingen Jan IJsbouts dochter als Stijntkens verkoopt Tielen Jan IJsbouts zn haar neef een groese a/d Rul te Heeze.

              9-2-1575       Jan IJsbouts verkoopt Dingen Jan IJsbouts dochter, zijn moei, een cijns van 11-10-0 uit het groese voorschr.

              9-2-1575       Vaes Diercx draagt op Wouteren Reijnen Vaes zn. de koop van een stuk als hij had gekocht van Herman den Snijder te Boshoven.

55v      17-2-1575       Jan Adriaen Siers soen, Goeijart ende Casijn sijn boeders verkopen Aerden Jan Wespen een groese bij sint Job in Heeze.

56        11-2-1575       Jan Adriaen Siers sn, Goeijaert sijn broeder en Jan van Gestel voer Casijn Adriaen Siers, als daaraf procuratie hebbende, verkopen Jacoppen en Lamberten Adriaen Siers, hun broers, huis, schuur en klein huis met aangelag a/d Ven.

            12-2-1575       Aardt Jan Wespen verkoopt Aerdten Peters Verhoeven sn een stukske land bij sint Job in Heeze genoemd den Biscop.

56v      16-2-1575       Jan van Gastel verkoopt meester Peteren Peter Goeijaerts een cijns van 6 gl. te heffen uit huis, schuur en aangelag a/d Rul.

  20-2   14-3-1575         Goeijaert Jans van Asten leent van Jannen Henrick Dieriks tegen 50 sts /jaar op zijn deel in de heer Willem Verrijsbraecken beemd a/d Ven.

57        23-2-1575       Jan Jans van Asten belooft aan Ghijsen Joesten Coecx dat hij 6½ Peter (van 18 sts) / jaar zal betalen aan Adriaenen van Velthoven. Hij stelt hiervoor groese de Holenberg te Ginderover.

            25-2-1575       Jan Peeter Deelen de jongste verkoopt Willemen Horckmans een cijns van 2 gl. te heffen uit een dries Ginderover, te lossen met 50 gl.

57v      25-2-1575       Frans Goeijaert Jan Goeijaerts zn (v Can) verkoopt Jannen Deelen den jongsten een half groes ’t Hoelberghs Ven, gelegen Ginderover.

            28-2-1575        IJda weduwe Henrick Lomans met haere momber Aerdten Verhoeven.

verkoopt Delissen Peter Deelen een eeuselvelt aen ‘t Hoech Scoer Ginderover aan de A.

              2-3-1575       Goeijaert Peter Zwoesten zn ziet af van zijn portie van de goeden hem Goeijaerden verstorven door de dood van Peteren Zwoesten zijn vader en Marien Adriaen Diericx dochter zijn moeder, tot profijt van Henricken, Ranssen en Driessen zijn broers en tot profijt van Margrieten en Dingen zijn zusters.

58          3-3-1575       Goeijaert Jan Dircx verkoopt Joosten Goeijaert Aerts een zijns van 3 gl. uit groese ’t Goor a/d Rul, te lossen met 50 gl.

                                    Willem Arien sGroven verkoopt Goeijaerden Jan Diercx zn stukske driesgroese a/d Molen in Heeze, groot 10 of 11 roeijen.

58v        8-3-1575       Henrick Henrick Corstens verkoopt Aerdten Diercx van Loevendael sn zijn negende deel van alle goeden hem Henricken aangekomen door de dood van Gerarden Jans als Heijlen en Hilleken Loenis zijn vrouw.

              8-3-1575       Thonis Willems Salemans zoon en Willem Willem Salemans zoon zijn broeder verkopen Lijntken Wreijssen Gielens dochter hun negende deel van alle goeden hen verstorven door de dood van Gerardt Jans als Heijlen en Hilleken Lonis zijn vrouw.

59        11-3-1575       Lonis Janssoen vander Capellen geeft weer over Wijnen Henrick Wijntkens soen de koop van een huis en aangelag met de schuur daarop staande als diezelve Lonis gekocht had Wijnen voorschr., gelegen a/d Ven.

            12-3-1575       Lambert Goeijaert Gobbels sn verkoopt Adriaenen Gobbels een akker a/d Haagstraat in Heeze.

            12-3-1575       Lambert voerschr. verkoopt Jannen Goeijaert Gobbels zijn broeder groese de Geluckdries a/d Hage in Heeze.

59v      13-3-1575       Hanrick Lamberts, Evert Lamberts, Lemken Lamberts en de kinderen Meeus Lamberts geven over aan Henrick Peter Zwoesten 1/3 deel van 3 mander erffroggen, welcke 3 mander eertijdts (in 1480) Aert Henricks van Strijp erffelijck heeft verkocht Peteren Dircken Zwoesten soen.


60       16-3-1575        Goeijaert Willem Aerts (Erkens), Aert Willem Aerts sn sijn broeder en Jan Sijmon Wreijssen zoen als man en momber vanb Henricxken Willem Aerts dochter verkopen Peteren Peter Bouwen sn hun 3/8 deel van alle goederen hen verstorven door de dood van Willem Aerdts en Henricxken zijn vrouw, huis, hof, groese, land, etc.

            17-3-1575       de kinder van Willemen Goeijaert Aerts hebben hun goeden, hun verstorven gedeeld in twee

                                    Adriaen Willem Aerts sn, Peteren en Jannen Willem Eerkens sn en Jenneken Willem Erkens dochter met haar momber zijn te deel gevallen het huis met het halve aangelag daar Willem Erkens in bestorven is …..

60v                              Peter Peter Bouwen zn voor de helft is te deel gevallen de schuur met het halve aangelag …

61        21-3-1575       Mari weduwe van Willemen Scepers met haar mombers Peter Scepers zn en Jan Scepers verkoopt met Joosten haar zoon en Grieten haar dochter tesamen Wouteren Jan Wouters zoon een huiske met het aangelag daaraan in de Leenderstraat.

            21- 3-1575      1.  Peter Joost Scepers sn ende Jan Joost Scepers sn als mombers van den
     drie onmondigen kijnderen van Jacop Haengen ende

2.   Jan Vaes Delen sn gelovende voer dese drie onmondige kynderen als principael

vercopen Marien, weduwe van Willemen Scepers met haeren kijnderen huijs met aengelach inder prochien van Leende.

61v      22-2-1575       na veel verschillen die tussen Heijnen Coppen en Franssen Bol geweest zijn en ook Merten Naeten (?) aangaande de koop van een stuk groese dat Marten verkocht heeft Heijnen Coppen krachtens testament gemaakt bij heer Michiel Michiels (pastoor van Heeze 1550-1569), gelooft Jan Reijmen voor alle schade of hinder dat .. Heinen Coppen of zijn  nakomelingen kom en mag.

            23-3-1575       Mariken Peter Scepers huijsvrouw en weduwe met haar momber verkoopt Jacoppen …. zoon een huis met aangelag en schuur tot Oisterick

62        24-3-1575       Goeijaert Aert Molimans soon verkoopt Gerarden Gerardt Wouters sn een cijns van 6 gl. uit eengroese in de prochie van Geldrop en heerlijkhied van HL in de Aeckerman.          

            28-3-1575        Die kijnder van Annen Michiel van Uden dochter scheiden de goeden hun aangekomen van hun moeder en Engelken hun zuster

                                    Lijnken Annen dochter krijgt een dries a/d Ven

                                    Mariken krijgt krijgt een beemdke a/d Venderdijk

62v      29-3-1575       Goeijaert Meeus verkoopt Meeussen Peteren Henricx een cijns van 3 gl. uit een stuk driesgroese met een huis a/d Voort.


63          6-4-1575       Jan Boelen sn en meester Jacop Willemssn Torcket als man ende momber Peterkens Jan Boelen dochter scheiden een stuk groesen tussen Rul en Hout in de parochie van Heeze, genoemt het Eeusel.

              8-4-1575       Jacop Scepers verkoopt Willemen Engelen een stukske van xxxv roeij in de Craensetten te Leende.

              8-4-1575       Jan Daems verkoopt Willemen Engelen een groese Ginderbeneden in de parochie van Leende.

63v        8-4-1575       1.    Aerdt Diercx zoon van Henendael,

2.    Henrick Michiels Willems sn als momber van Lijntke Wreijs Michiels dochter

3.    Aert Claeus als momber der kijnderen Metten Corstens Jannes dochter onmondig

4.1 Marten Jan van der Capellen zoon

4.2 Lonis zijn broeder

4.3 Adriaen Hogerts sn van Waerle als man en momber Lijpken Jans van der Capellen dochter

5.1 Jan Dierck Heijnselmans sn als man en momber Henrickske Thonis Sijmons dochter

5.2 Sijmon Thonis Sijmons

verkopen Henricken Tielens een stuk land a/d Scaepwech tot Strabrecht.

64                                nog Goijaerden Claeus akker de Smeel tot Strabrecht

                                    nog Zenderen van Gastel de Laetsdriesen tot Strabrecht

                                    nog Jannen Wouteren en Thonissen Coppens groese de Dijkbeemd tot Strabrecht a/d dijk.


geloften

64v                              Wouter Jan Scaverts sn kent te hebben ontvangen van Arien Coppen xxxii gl. en belooft die met lichtmis a.s. weer te geven.

            16-3-1575       Peter Peter Bouwen gelooft Goeijaerden Willem Aerdts (Erkens) sn, Aerden Willem Aerdts sn en Jannen Sijmon Wreijssen sn eeniegelijk 335 gl.

              8-4-1575       Alle kopers van Gerard Heijlen erfenis geloven hen verkoperen te betalen ieder zijn contingent van zijn koop …

65        16-3-1575       Uman (Umans sMolders) en heer Willem zullen Henricken Zwoesten jaarlijks geven xxvi3 gl. en dat geloven heer Willem en Uman Henricken Zwoesten te betalen jaarlijks met Lichtmis.

                                    nog hebben Henricks kijnderen hem overgewezen aan Eijmberten van Oerschot jaarlijks 8 gl. des moeten die kijnder daar bij leggen dit jaar al dat vervallen is, elk jaar 5 gl. makende samen 10 gl.

aan Philips Koelen hun neef 11 gl. jaarlijks

aan Franssen Zwoesten x3 gl. sjaers

zullen alnog heer Willem en Uman Henricken geven xi3 gl.

            26-3-1575       Frens Zwuesten zet onder schepenen xv gl. t.b.v. mr. Adams (Snoex), te meerderen en te minderen vor achterstallige pachten.

            27-3-1575       nog v gl. en een stuijver en zullen de kosten betalen na taxatie van schepenen.

 

vervolg van verkoop op 63v d.d. 8-4-1575

65v        ut supra         nog verkopen deze verkoperen in de manier als voor Adriaenen Zweers een half gelag na uitwijzen van de palen, die zijde neven den Molenwiel tot Strabrecht.

                                    Nog verkopen deze verkopers Lijntken Wreijssen Michiels dochter een half gelag de zijde westwaarts, 3. de Scaepweg, 4. de dijkstraat

                                    Nog Joesten Zweers groese de Santsbeemd aan Strabrechterdijk.

66                                Nog Jannen Henrick Boelen zoon Nelissen Diercks en Gerarden van Gastel al hun rechten die Gerardt Heijlen en Hilleken uxor hadden tot een dijk genoemd de Tielkensdijk met de rog die zij daraf geboert hebben tot Strabrecht.

                                    Idem Eijmberten van Oerschot akker de Nijen hoef.


            13-4-1575       Thonis Jan Zweers heeft erffelick vercocht Jannen Ghijsen Diercxz (Tielkens) en Jannen Peter Nelis zoen twee stucken eckerlandts,

-          het een gelegen aen den Wollenshorck in der prochie van Heeze, tusschen erffenis die een zyde Jan Ghijsen Diercxz, coeper, dander zyde Jan Peter Nelisz, coper, het een eynde Henrick van Helmont, dander eynde Jan Bax,

-          het ander stuck groesen, gelegen ter selver plaetse, tusschen erffenis die een zyde Jan Ghysen Diercxz, coper, dander zyde Thonis Jan Wilhems, deen eynde Jannes Meeus, dander eynde Sijmon die Decker, los en vry, vuytgenomen 3½ vaet roggen aen die kerck van Hees en met alsulcken wegen alst heeft en daer over gaen met recht en Jan Ghysen sal hebben die braeck neven synen dries en Jan Peter Nelis neven Thonis Jan Willems.

66v       13-4-1575      Jan Ghijsen Diercx verkoopt Jannen Peter Nelis zoon een stuk land a/d Wollenshurk in Heeze.

             13-4-1575      Jan Peter Nelis verkoopt Thonissen Michiel Coppens sn, Adriaenen Zweers en Henricken heer Willems als kapelmeesters een cijns van 30 stuivers uit een groese in het Nouland te Heeze.

67         13-4-1575      Joostken Michiel Vaes dochter vertijgt op haar tocht. Peter en Aert haar zonen ook voor haar broeders en zuster verkopen Jannen Vaes hun oom een stuk land tot Kreijel.

             19-4-1575      Corsten Henrick Geven zoon als man en momber van Jenneken Gerardt Geenen dochter verkoopt Gerarden Francis van Meel sn de Engelbeemd tot Strabrecht.

             27-4-1575      Daem Jan Daems verkoopt Goeijaerden Vesters en Jannen Claeus Vesters sn alle erven zonder het huis a/d Bosch daar Jan Deenen nu der tijt in woont, met zoveel erf als daar die aesen druipende (?)

67v       27-4-1575       Daem Jan Daems geeft donatione inter umos Goejaerden Vesters ende Jannen Claeus Vesters soen een huis met de gronden daar ’t op staat a/d Bosch.

             21-4-1575      Uman Uman sMolders sn verkoopt Philipssen Henrick Maes sn het sevenste deel in de Coppensecker in de Houbraecken in Heeze.

             21-4-1575      Henrick Hermans verkoopt Willemen Bloijssen een groese tot Strijp in Leende


68         21-4-1575      Henrick Hermans verkoopt Mariken Jans van Hal dochter een gelag als huis en aangelag to Strijp in Leende.

             21-4-1575      Roland Matheus Engelen verkoopt Willemen Bloeijssen een groese in de Blokbeemd tot Strijp in Leende.

             21-4-1575      Goeijaert Goeijaert Gobben sn en Peter Bitters als voer die een helft

Vaes Loeffs en Jan ……voor sijn clocht

Joost Jacop Hanssen sn ook vor zijn klocht

Jan Janssoen vanden Broeck ook voor zijn klocht

en dat als erfgenamen van Hanrick Goeijaert Emen (?) sn

verkopen Henricken die weduwe van Jan Herbrechts met haar kijnderen, haar ter tochte en haar kinderen in erfelijkheid een hof tot Oisterick in Leende.

68v       21-4-1575      deze verkoperen voorschr. alsvoor verkopen Jannen Loeffs groese de Beijerluers beemd tot Oosterick in Leende

                                    Idem verkopen Goeijaerden Goijaert Gobben sn een groese in t Rosste in Leende.

69                                idem verkopen Jenneken Hannen de Steweg in Leende.

                                    idem verkopen Jacoppen Jan Bax een stuk land in de Hulshage in Leende.

             21-4-1575      Mathijs Maes verkoopt Bernaerden Peter Truijen sn een hoff in de Broekerhof in Leende.

             25-4-1575      Diercxken Jan Vaessen dochter met Jan Vaessen haar broeder als haar momber krachtens testament welk Willem Vaessen haar broeder haar gemaakt heeft voor meester Willem Joachijms (pastoor) sub stola d.d. 10-1-xv lxxv

                                    Henrick Henrick Cornelis sn als man ende momber Jennekens Henrick Delis die hij verwekt heeft bij Annen Jan Vaessen dochter

                                    en voorts IJken en Lijpken onmondig wesende

                                    Jan Vaessen voor Tielken zijn neef

                                    verkopen samen Vaessen Aerdt Goeijaerdts (Vaessen) soon huis, schuur en aangelag a/d Rul.

69v                              idem verkopen Diercken Jannes Meeus sn voor Jannessen Meeus sijnen broeder groese t Goer a/d Rul.

70         25-4-1575      Philips Jochijm Phs. sn verkoopt heer Willemen Joachijms en Adriaenen Gobbels als executeurs des testamentes heer Tielmans Jan Tielkens sn en tot profijt van de armen een cijns van 6 gl. uit huis schuur en aangelag a/s Voort in Heeze.

                                    Deze rente is afgelost aan Mathijs Coensen, Jacop van Velthoven en Henrick Tielmans 1-2- xvic 28

70v         2-5-1575      Jenneken Cop Pauwels dochter met haar momber vertijgt op haar tocht.

                                    Adriaen Maes en Henrick Adriaen Maes sn als mombers der onmondige kinderen van Cornelissen Adriaen Maes soon verkopen Thonissen meester Delis Joesten soon een stukske groese in de Paeleenselen in Leende.

               2-5-1575      Anthonis Delis Joesten sn voerschr. verkoopt Jenneken ter tochte en Engelken Cornelis Ariaen Maes dochter een cijns van 53 stuivers uit groese voorschr. nog uit …

71         17-5-1575      Adriaen Lenart Pompen sn met Lauwreijssen sijnen broeder/ Berbel Agneesken en Kathelijn dochteren  van Lenarden Pompen zaliger en Eelken zijjn huisvrouw dragen op Marien Lenarden Pompen dochter haar zuster alle goeden hen verstorven door de aflijvigheid van Jacobben Lenart Pompen hun broer om die af te delen tegen Jenneken, Jacobs voorschr. weduwe.

             18-5-1575      Peter Thonis Wouters ter eenre en Gerardt Dries en Goeijaerdt Claeus met den henne adherenten ter andere sijden mangelen

                                    Gerardt en Goijaert cum suis krijgen 2 vaetset land a/d Heeserbosch

                                    ….

71v       18-5-1575      Willem Joost Martens verkoopt Eijmberten van Oerschot een groese achter t Hooghuijs in de Heithorst in Heeze.

             20-5-1575      Jan Blockers gelooft Henricken Henrick Zwoesten sn 17 gl. als vereikte schuld.

             20-12-1574    Jan Corstens verlengt Thonissen Diericx de huur van de Smeel het meerse vaetset enen tijd van 3 jaar tegen 7 vat rogge / jaar.

72           1-2-1574      Deijlinge:

1.    Jan Jan Vaessen zoon 

2.    Henrik van Gastel en Peter Lemmens als voor Engelen Gerardts van Dommelen dochter, in haar tegenwoordigheid en met haar consent en de andere erfgenamen van Gerarden van Dommelen

hebben gescheiden de goederen gekomen van Henricken Zwuesten en Arien en Ariaenen zijn huijsvrouwen

                                    1. Jan Jan Vaes zoon X Thoenen Henrick Zwoesten is te deel gevallen

-      de Bussendries in de Eimerikker ekker

-      de Boontijt

-      groese het Vinckenveltgen

-      de Dijkbeemd

-      3 Peters te gelden aan de kerk van Heeze, staande in de Dijkbeemd

-      3 vaat roggen uit de Boontijt aan Corsten Zwoesten kijnder en een mauwer roggen aan Heijnen Zwoesten kijnder

-      daartegen zal hij boeren aan Theunissen Eerkens een mauwer rogge en van Heijnen Goedelen en Lemmen Jannen 8 vaat rogge

2. de kinderen als Engelen met den jongen kinderen is te deel gevallen

-      het huijs en de schuur met den aangelag daar Gerard van Dommelen plach te wonen

-      de Konincxbeemd

-      groese het Noulant

-      akker het Beemtgen

-      akker de Egelmortel

72v      27-4-1575       Jaecxken Wouter Haeijgen ende Lijntgen, haer suster, met Peteren den

Vriese schouthen, hen momber, verkopen Willemen Pauwel Deelen een huis met aengelaech, gelegen over Leenderdijck inder prochie van Leende

             27-4-1575      Vaes Aerdt Goeijaerts verkoopt Aerdten Marten Vaes zn een huis en aangelag a/d Rul.

73         27-4-1575      Aerdt voerschr. gelooft Vaessen voorschr. 120 gl.

                                    Jan Jans van Gael X Marike Jan Bax dochter ziet af van tocht op groese ’t Goor a/d Rul tot profijt van Jannen Jan Bax zn.

               4-5-1575      Jan Willem Thijs sn ontvangt van ons scepenen 60 gl. mijn 5 stuiver, die onder ons stonden, die Jannen hebben uitgereikt met consent van partijen te beide zijden, en iedereen onverkort maar blijvende staan op zijn vorstrecht. Jan voorschr. gelooft ons schepenen de penningen altijd tot ons verzoek weer in onze handen te stellen.

               4-5-1575       Jan Jans van Gael sn als man ende momber van Mariken Jan Bax dochter vertijgt op groese ’t Goer aen den Rul tot profijt van Jannen Jan Bacx sn. Des zal Jan Jan Bacx sn Jannen van Gael geven na de dood van Jannen Bacx zijn vader 6-2-0 eens, en dan zal hij dat Goer eerst aanverden en zal hij Jan Jan Bacx daaruit gelden 8 gl. pacht.

73v          4-5-1575     Jan Jan van Gael sn verkoopt Adriaenen Willemen Ariaens sn in die Vlaes een groesen van i vaetset en xviii roeijen. - Jan Bax den vader vertijgt op sijn tocht – geheiten den Happenbeemd.

              21-1-1575     Henrick Franssen van Tongelre heeft voordat Adriaen Goessens zijn zwager, zijn  borg was aangaande der tienden den Rulhorck ganamd, overgedragen denselven Adriaen al zijn hafelijke goederen, te weten beesten e.a. en ook zijn erfelijke goeden dat Adriaen die zal mogen verkopen zolang de heer van  de thienden betaald wordt.

74          17-6-1575      Jacop Meeus Thijssen sn gelooft Philipsen Peter Gielens sn liii3 gl.

              30-5-1575     Goeijaert Jan Thijs zoen en Wreijs Jan Thijs zoen maken de een den anderen al hun goederen die hun zijn aangestorven van vader en moeder.

              30-5-1575     Henrick Wouter Thijs sn en Jacop Wouter Thijs sn sijn broeder als mombers  der twe voorkijnderen van Jannen Wouter Thijs hens broeders consenteren dat die 2 voorkijnder die hij Jan verwekt heeft bij Henricxken Peter Maes dochter, en die kijnder die hij nog verwekken zal bij zijn vrouw die hij trouwen zal, zullen een kijnder wezen in die goeden  die hem verstorven zijn en nog versterven zullen.

 


Schulderkenningen

75v                              in die vaste ao

Frans Deenen sBruijnen machtigt Reijnder Deenen sBruijnen sn al zijn huur die joncker Jan Monincx hem schuldig is

76        7-5-1575         Jan Eijmberts heeft zijn appelatie verhaenen met silver ende gout, te weten een Horns gulden en een stuiver gezet.

              6-5-1575       Meester Jacop van Helmont kent ten volle betaald te zijn voor Geraerden Francissen en mij.

            10-5-1575        Jan Houben Smeets gelooft Henricken Maes van Hall 282-8-0

              7-6-1575       nog heeft heer Willem Goeijben gegeven 3 gl. nog heeft heer Willem Goeijben betaalt vierdalve gl. 17-9-1575, nog xxx st. 1-12-’75, nog ii3 gl. 17-7-1577

76v      13-4-1575       Frans Peter Zwoesten gelooft Joesten Michiel Vaes dochter met den kijnden 112 gl.met Lichtmis a.s. en nog 22 gl. …

            23-4-1575       Gerardt Francissen wordt borg voor Jannen Thomas van Bron sn aangaande de huur van Heijnen Hollarts goed

            23-4-1575       Jan Thomas van Bron zet in hand voor deze borgschap Gerarden al zijn scaer op t velt staande en voorts all zijn haaf dat Gerit indien hem laat …

            23-4-1575       Gerardt Francissen gelooft voor Jannen Tomas voerschr. dat hij betalen zal … xi gl.

77        26-11-1574     Margriet Jan Boelen dochter X Hendrik Tielen Willems vernadert een stuk groesen tot Strabrecht dat Cornelis Corsten Zwoesten zoon heeft verkocht aan Jan Wouter Tielens. Zij is gegaan naar het huis van Jan Wouter Tielens en hem niet thuis vindende heeft zij de naarderschap gedaan met klinkende munt en te borge gezet Henricken Jan Boelen en Corsten van Doeren voor alle gelasten dij hij Jan terzake van deze koop gedaan mocht hebben.

                                    En heeft terzake van dien geset 187 gl.

77v     27-11-1574      Ik heb Jannen ^Wouter Tielens van ’s Heerenwegen den aanvang verboden van den stuck groesen dat Henrick Tielens vernadert had

                                    en ik heb Jan daartegen dag gezet van ’s Heerenwegen.

           29-11-1574      meester Jan Corstens verklaart dat hij de Bussenbeemd heeft gekocht en ook betaald ten tijde doen hij Dierxken Willemen Heijmericx dochter heeft gehad tot huijsvrouw en dat hij de brief heeft Willemen Heijmericx daaraf doen maken en dat hij gemaakt is bij zijn consent.

           29-11-1574      meester Jan Corstens voerschr. verklaart voirts dat hij t gelt uuijt sijns vaders naerscap Corsten bijt had gehaald en doen deijlen sijn vader en hij t gelt ende met sijnder helft van de gelden heeft hij den beemd voerschr. betaald.

           30-11-1574      meester Jan Corstens heeft verhuurd gehad Thonissen Goijens het ekkerke dat hij heeft nog 3 jaar  waaraf de huur is overgegaan sint Maartensmis voorleden.


78       1-12-1574        Aelbert heeft de koop van het opgewonnen erf van Peteren Thonis en daarop staande gegaan zijn xvi st. heeft Peter Thonis hem gepresenteert in kloeke peningen een halve daalder van 16 sts. En hem gelooft schadeloos te houden ….

           12-11-1574      Gerardt de Laet gelooft Libben Joppen met haar kinderen dat hij de akker die hij van haar gehuurd heeft zal laten liggen to Maartensmis eerstkomende en  niet langer zal begeren te gebruiken.

           28-12-1574      Geert Delis Joesten dochter met Gielen Huijben haar zwager als haar momber vertijgt op alle goederen die Delis Joosten als Wars heeft achtergelaten te Heeze, huis, hof, groes en zand tot profijt van Eelken Wars en Willemen Wars haar broeder.

78v     29-12-1574      Heijlken Jan Michiels ter eenre en Sil (Boteliers) haar neef met zijn adherenten ter andere zijde hebben verschil gehad aangaande de goeden verstorven door de dood heer Michiels, pastoor tot Heeze in zijn leven. Dit is opgelost als dat Heijlken zal gebruiken haar leven lang alle goeden die vanwege heer Michiels verstorven zijn. Na de dood van Heijlken zullen haar zusters kinderen de goederen delen. 50 gl. jaarlijks gemaakt jongens daarmee aan de stoel te houden zullen hebben de kinderen van henen zusters kinderen , te weten kindskinderen. Cil Botteliers, Cornelis Scavers (?), Jan Hoemans als man ende momber van Wijnen Botteliers, Cornelis als momber van Lijnken Boteliers.

79        29-12-1574     Willem Goeijaert Keijmpkens ontvangt van Jannen Jan Claeus sn 19-5-0 als van zijn kindsdeel. Nelis Diercx en Jan Blockers geloven Jannen Jan Claeus sn dattet hem Jannen zal zijn betalinge.

 


            11-1-1575       Joest Bax ende Goeijaert Adriaens Meeus zetten onder scepenen 48 gl. in betaling van een erfmud rogge en voor 3 achterstallige pachten 9 gl.

            17-1-1575       Jacop van Hall en Jan Diercx zetten onder schepenen 48 gl. in lossing van een erfmud rogge en voor de achterstallige pachten van xxxiiii vaten rogge  pacht iiii3 gl.

79v                              # die xxxvi3 st. heb ik Adriaen Heesen gedaan van Jacop van Hal

            17-1-1575       Joest Gerit Wouters sn gelooft Ghijsberten Jan Rutten sn 7-6-0

                                    Jan Happen heeft Aelbert dag gezet tegen Diericken den Vlassen

                                    Jan van Bron heeft Aelbert dag gezet tegen Jan van Alphen

            21-1-1575       Anthonis Elsen kent te hebben ontvangen van Jannen van Wetten 19-5-0, waarvoor hij in handen zet Jannen groese de Rijt op die Oude Voert.

            24-1-1575       Peter Goessens zet onder schepenen 56-5-0 tot profijt van heer Willemen Zwoesten oft sint Annen altaar in lossing van 2 mud rogge.

80        27-1-1575       Marten Henrick Geenen sn gelooft Jannen Janssoen van Asten dat hij zal betalen aan Gerarden Coppen xxv gl.

            27-1-1575       Lijn Willem Jan Boelen dochter met Henrick Peter Lemmens haar man heeft in naarderschap van een stuk land welk Willem verHaegen tegen Delissen Zenders verkregen heeft, mits weigering van ontvangen onder schepenen gezet xx gl.

            27-1-1575       Gerardt Francissen zet onder schepenen 257 gl. in naarderschap des eckers genaamd het Bempken, bij Eijmerick, dat Marten Henssen (Genen) heeft gekocht van de erfgenamen Gerardts van Dommelen of hun mombers.

80v      31-1-1575       Jan Hoeben Smeets sn ziet hem af de koop van een huis en aangelag tot Strijp als hij Jan gekocht heeft van Thonissen Pouwels doordien …

                                    Thijs Hannen verzoekt behoorlijke veste van Elisabeth Henrick Bax huijsvrouw (weduwe).

            31-1-1575       Herman die Snijder draagt op Jannen Oerlemans 5 vat rogge die Thonis Reijmen schuldig zal werden met sint Maarten a.s.

              1-2-1575       Henrick Stijnen Willems sn kent te hebben ontvangen van Aerten Henricks verHoeven zoon, zijn oom, 25 gl. op zijn deel van t gelag dat Aart van hem gekocht heeft, en zet hem in de hand een vaetset land bij Marten IJsbouts ter tijd toe dan hij hem zal heben gedaan behoorlijke veste.

81          1-1-1575       Jan en Aerdt Zenders Jan Zenders sn kijnderen met Bernarden Zenders hun momber geloven Geraerdt Jan Zenders sn hun oom 61 gl.      

              ut supra         Thonis Thonis Elsen sn gelooft Gerarden Jan Zenders 26-10-0. Als hij niet betaalt zo zet hij hem in handen het erf dat hij gekocht heeft van Dierck den Ruijter. Bernaert gelooft voor Thonissen dat hij Gerarden aan zijn betaling zal helpen.

              2-2-1575       Jan Willems gelooft Thijssen Ceel Heesmans sn lxxxi gl.

              4-2-1575       Vaes Jacop Vaessen sn en Delis Wouter van Gastel (Bijnen?) soen hebben samen gelooft 75 gl. Peteren Jacop van Gastel zoon en Jannen Peters zoen.


81v        4-2-1575       Jan Goeijaert Siers zoen gelooft Peteren Joesten van Gastel zoen en Jannen zijn zoon 281 gl.

              4-2-1575       Jan Lamberts van Gastel gelooft Peteren Lemmens 200 gl.

              4-2-1575       Henrick Adriaen Siers huijsvrouw maakt Jacoppen haar zoon in haar testament 50 gl. en Marieken, Henricks dochter 10 gl. waarvoor die kijnder gelijk hebben gelaten Jacoppen haar aangedeelte dat men gelt tot vier .. nog erf het Tongsken ….

82          4-2-1575       Aerdt Jan Wespen draagt op Willemen Henricks verVlaessen zoon de coop als hij gedaan heeft tegen Claessen van Doerren scouth of tegen zijn kinderen.

              5-2-1575       Ghijs Lenart Horkcmans soen en Gijs Thonis Moeijans (?) sn geloven samen Henssen en Delissen (?) 26-10-0

              7-2-1575       Jan Goeijaert verBeeck sn gelooft Jannen Peters van Gastel sn 53 gl. als vereikte schuld. ....

82v        7-2-1575       Peter Jan Wouter Phs. gelooft Driessen Jan Wouter Phs. sn 14 gl. als vereikte schuld.

              7-2-1575       Thonis Thonis Elsen gelooft Raessen Henrick Raessen achtiendalve gl. als vereikte schuld.

              8-2-1575       Aelbert zet dag Jan Eijmberts tegen Stoffelen.

              7-2-1575       Jan Lobben gelooft Kathelijnen, heer Willem Kuijlen dochter 106 gl. als vewreikte schuld.

83        10-2-1575       Casijn Adriaenen Siers zoon, Jan zijn broeder en Goeijaert zijn broeder constitueren Jannen Hoers en Jannen van Gestel

Jan en Goijaert Jannen Hoers.

en Casijn Jannen van Gestel.

             10-2-1575      Aerdt Jan Wespen sn gelooft Goeijaerden Arien Siers sn 100 gl. als vereikte schuld.

             11-2-1575      Jacop en Lambert Adriaenen Siers zonen geloven Jannen, Goeijaerden en Casijnen Adriaen Siers zonen hun broeders 310 gl.

             12-2-1575      Jan Henrick Boelen gelooft Daemen Dries Tielkens sn 50 gl. als vereikte schuld.

83v       12-2-1575      Willem Wijntkens geloeft Damen Dries Tielkens 424 gl. als vereikte schuld.

             12-2-1575      Jasper Joest Jaspers gelooft Jannen van Wetten xx gl.

             16-2-1575      Thonis Jan Raessen sn met zijn zwager Jacoppen Henrick Box sn geloven Marie Aerdts van Zon dochter 20 gl.

             17-2-1575      Jan Jans van Zoemeren gelooft Briersten (?) Jan Snoeckx sn tot Geldropper merct  38 gl.

84         21-2-1575      Jacop Delis verVlaessen kent te hebben ontvangen van Henricken Peter Heijnsen sn 50 gl. …. Tot Leende

             23-2-1575      Henrick Zwoesten gelooft Jannen Jan Vlemincx zoon van Lierop 300 gl. als vereikte schuld en nog 55-12-0 met Pasen a.s.

             25-2-1575      Jacop Meeussen gelooft Philipssen Peter Gielens 53-10-0 als vereikte schuld.

             22-9-1576           Deze gelofte is verlengd bij consent van partijen 2 jaar


84v      26-2-1575       heer Willem Zwoesten heeft Goeijken bet. 3 gl. op de kapitaalsom …

            25-2                Peter Joesten van Gastel verkoopt aan Lauwreijssen Boermans ….

            26-2-1575       Arien Jan Goessen van Henrick Franssen wegen zet kosten van retardatie iii3 st. tegen Willem Goeijens erfgenamen.

              8-3-1575       Aerdt Diercx zoon van Lievendael gelooft Henricken Henrick Corstens zoveel zijn negend deel van allen den goeden van Gerardt Heijlen verstorven …

 

85       13-1-1574        Frans Goeijaerdt Jan Goeijaerdts sn (v Kan) met Aechten zijn moeder gelooft Willemen Henrick Horckmans zoon namens Peter(?) Horckmans zijn broer 50 gl.

           14-1-1574        Jan Goeijaerdt Siers zoon gelooft Jannen Wouters sn derdalf honderd gl. en 14 gl.

           19-1-1574        Juth weduwe Frans verBeeck met haar momber gelooft Joesten Wouter Looijens 150 gl. als vereikte schuld.

85v     19-1-1574        Joest Joesten van Asten gelooft Jutten Reijmen ^zijn moei te ontheffen van deze gelofte voorschr.

           29-1-1574        Henrick van Gastel gelooft alle percelen van Gerardts van Dommelen erfgenamen, die hij heeft helpen verkopen, daaraf te helpen vesten.

86        1-2-1574         Henrick Coppen geeft procuratie Thijssen Ansom Thijs sn zijn laat, in al zijn zaken.

            1-2-1574         Jan Daems nome heer Joosten verBraecken zet onder schepenen t.b.v. Peters Coppen 25 kruisdaalders van 32 st., te meerderen en te minderen met alnog xviii st. ook te minderen of te meerderen voor de schade van recht met 3 verlopen pachten.

             1-2-1574        Henrick Thijs gelooft Joesten Wouter Boijens 106 gl.

                                    is te niet

           16-2-1574        Thonis Zweers gelooft Loefen Ariens 21 gl. als vereikte schuld.

86v                              Peter Goeijaerts en Zeger Ruelens zetten onder schepenen Peter xxxii gl. en Zeger lix gl. xi st. ipso purificationis ao lxxiiii tot behoef Henricks Peter Pompen sn.

           16-2-1574        Peter Goeijaerdts zet onder schepenen xxvii3 gl. en vii st. tot behoef Marieken Coensen.

             3-2                 Peter Thijssen gelooft Jennen Maes 32 gl. 4 st.

                                    Joest Willemsen gelooft voor Peteren.

             4-2-1574        Thonis Marten Coppens gelooft Jannen Jan Vlemincx zoveel penningen als bevonden wordt de maat van land de Boontijt.

           13-3-1575        Goeijaert Hanrix kent ten volle betaald te zijn van Wouteren Peter Lemmens sn van den belening (?)


87         4-2-1574        Lambert Goeijardt Gobbels sn gelooft Henricken Zwoesten 21-10-0 als vereikte schuld.

             4-2-1574        Geraerdt Bitters en Hilleken Henricks verRoeten dochter zijn huisvrouw vertijgen op de goeden gekomen van heer Jan Duisens en gedevolveerd op Jannen heer Jans voerschr. zoon, geloven op die goeden niet meer te suecken.

             4-2-1574        Henrick Jan Zenders sn gelooft meester Geritten Jan Zenders zoon zijn broeder 89 gl.

87v       7-2-1574        Delis Jan Gerits zn van Zoemeren gelooft te betaelen Delissen Peter Delen zn zijnen zwager tot Lichtmis eerstcomende 25 gl., met den pacht van 106 nae Advendt.

             7-2-1574        Willem Hermans (v Someren) en Wouter Peter Lemmens zn geloven de kinderen Francissen Dannebroecks 100 gl. met 6 gl. pacht als vereikte schuld.

             8-2-1574        Henrick Francissen gelooft Thomassen Gerit Maessen zn 53 gl. als vereikte schuld.

                                    Henrick Francisssen gelooft Henricken Bax elfdalve gl. als vereikte schuld.

88       19-2-1574        Dries Peter Zwoesten zoon en Peter Henrick Lemmens zoon geloven samen Willemen Joesten Delis zoon 186-10-0 als vereikte schuld. En deze gelofte doet Peter voor Engelen Gerardts van Dommelen dochter.

           20-2-1574        Daem Jan Daems Theeus zn ontvangt van Ghijsen Scepers en daarmee heeft hij hem be… van alle actie die hij te spreken heeft Ghijsen voorschr. uit de Rietbemden de Scaeptuin.

           26-2-1574        Goeijaert Michiel Ariens (v Velthoven) gelooft Thomas Reijmen 53 gl. als vereikte schuld.

88v      1-3-1574         Henrick Zwoesten verhuurt een opgewonnen onderpand, te weten huis, schuur en aangelag toebehorende Henrick Henrick Lemmens sn een jaar lang, welk hij opgewonnen had voor een pacht van i mud rogge/jaar.

            1-3-1574         Aangaande de zaak tussen Henricken Zwoesten en Peteren Lemmmens aangaande de penningen aan de Heilig geest mrs. van Heeze, heeft Peter de gelofte die hij met zijn kinderen gedaan had geratificeert en gelooft de verlopen pachten te betalen binnen 8 dagen.

89        2-3-1574         Jan Jans van Gael gelooft Thijssen Diercks verBeeck soen 9-6-0 als vereikte schuld.

            3-3-1574         Aelbert zet dag Delissen Zenders tegen Peteren Philips

            3-3-1574         Aelbert zet dag Adriaen van Duijsel tegen Jan van Vaerle.

            3-3-1574         Jacop Wouters gelooft Thonissen van Veghelen 175 gl.


89v    17-3-1574         Aelbert zet dag Goeijaerden Tielkens tegen t verkoop van der Weerden en tegen de opwinning daaraf.

          17-3-1574         Goeijaert Claeus protesteert dat zij erfgenamen van Libben Goedelen hem vorden tegen het mandement van den Coninck te doen.

                                    De erfgenamen van Libben Goedelen leggin in onthout van ons schepenen dat zij op huiden hun verkoopdag hadden en door het dagnemen van Goeijaerden Claeus niet hebben mogen volbrengen.

          19-3-1574         Adriaen Stijnen (Jan) Thonis soen heeft ons geleid bij jonker Jannen Monicx, hebbende in een schotel wat koren, dat ons verdacht te wezen goed …. koren, en heeft nadien staal gepresenteert hem jonker Jannen te doen … van al het koren dat hij hem schuldig was, en heeft ons geleid op zijn zolder, daar wij vonden twee grote hopen koren, daarvan de ene hoop was gelijk de staal die hij Monicxken gepresenteert had en nadien staal te betalen. En heeft onder schepenn gezet 4 stuiver voor kosten, te meerderen en te minderen na taxatie van schepenen.

90       19-3-1574        Henrick Heijmans presenteert jonker Jannen Monicx gelijk voorschr. Arien Stijnen Thonis sn en ostendeert ons bij octrooi  4 stuiver voor kosten van recht.

                                    Adriaen Gobbels heeft van elken een staelken in een doersken gebonden mede gedragen.

           31-3-1574        Gielen van Huechten gelooft Gerarden Francissen tot Tongelre markt a.s. 10-4-0 als vereikte schuld.

            3-4-1574         die kijnder Peter Loeffs met hun mombers kennen ontvangen te hebben van Francissen Peter Zwoesten soen 40 gl.

            5-4-1574         Margriet Henrick Zwoesten dochter met Wouteren haar zoon als haar momber gelooft Francissen Zwoesten 70 gl., of zo men na rekenschap bevinden zal dat het 7e deel van een stuk groesen beloopt geheiten den Voortbeemd op den pacht van 106 als vereikte schuld.

90v    14-4-1574         Jan Wouteren Vaessen zoon gelooft Adriaenen Thijssen 6 gl. als vereikte schuld.

          16-4-1574         Willem die Molder koopt van Joosten Bax een koe voor x3 gl. …

                                    Engel Sijmons weduwe Adriaens verVlaessen zet onder schepenen xxvii gl. en 4 st. tot profijt der kapelmeester van Riel in lossingen van ix vat roggen.

91        7-5-1574         Aerdt Goessens gelooft Peteren Martens verOver zoon 69 gl. als vereikte schuld.

          10-5-1574         Aerdt Peters verHoeven sn die jonge gelooft Jannen Peter Pompen zoen 50 gl.

            6-4-1574         Frans Goeijaert Jan Goeijaerts soen en Aecht van Kan zijn moeder kennen te hebben ontvangen van Jennen van Kan met haar kinderen 34 gl., waarvoor Frans en Aecht voorschr. in handen zetten Jennen van Kan met haar kijnderen een half stuk groese geheiten het Nouland in Heeze ….

91v     21-6-1574        de schout zet dag Sijmon den Decker tegen Dielis Ariens.

           23-6-1574        Goeijaert Jan van Asten gelooft Adriaenen Aert die Porters zoon 50 gl. als veriktes schuld.

92       12-7-1574        Jan van Deventer die jonge gelooft joncker Jannen Monicx na de oogst alle rogge die hij hem schuldig is, voor het vat xiii stuivers, of zoveel Aert zijn zwager geeft zal hij Jan ook geven als vereikte schuld.

           12-7-1574        Willem verHoeven gelooft jonker Jannen Monicx een mud rogge tot onzer Lieven Vrouwen dag, tot Bamis daarna nog een mud en tot Allerheiligen nog een en tot sint Driesmis nog een/Hij mag het mud betalen achtalven gl.

            8-1-1575               Meester Jan Corsten verhuurt Henricken weduwe Arien Gerits de Coeijrs ekker 3 jaren voor 7 vat rogge

92v     28-7-1574        Henrick Zwoesten allegeert dat hij die geloften niet heeft gedaan als vereikte schuld.

                                    Aelbert de vorster zet hem dag tegen Goris Claeus kijnder.

             2-8-1574        Aelbert zet dag Wouteren (Fr) Jaetsen tegen Jannen Hoers.

             2-8-1574        Lipken ende Lijntken Jan Heijmans dochteren bekennen ten volle betaald te zijn van Willemen Wijntkens van alle verschenen pachten.

                                    Wijn Henrick Wijntkens sn gelooft Lijpken Goeijaert Nijssen dochter 106 gl. als vereikte schuld

             2-8-1574        Wijn voorschr. met Peteren zijn moeder geloven Lijpkens voorschr. en Adriaen Vesters samen 29dalve gl. en 2 st.

93       11-8-1574        Jacop Aechten verkoopt Goeijaerden Peter Vesters sn een stukske land in de Bosser akker. Goeijaert gelooft Jacoppen daar jaarlijks uit te geven xx st. om te betalen 1/3 mud rogge aan Franssen Zwoesten.

           11-8-1574        Goeijaert Peter Vesters gelooft Engelen Gerart Dries dochter 28 gl. als vereikte schuld.

           16-8-1574        Jan Eijmberts zet onder schepenen 4 st. voor kosten van retardatie tegen Gerarden Goijens.

           20-8-1574        Die kijnder Goeijaert Gobbels en Emken zijn huisvrouw scheiden hun erfbrieven.

93v     26-8-1574        Jan Goeijaert Gobbels sn en Henrick zijn broeder geloven samen Jannen Jan Vlemincks sn het derde part van het land daar Jan Gobbels nu woont aangaande de verkoop eertijds geschied.

           30-8-1574        Dierick Dierick Gielis Hanssen sn van Mil als man en momber van Libbeken Thonis Elsen dochter kent te hebben ontvangen van Thonis Thonis Elsen sn zijn zwager xxv gl., waarvoor hij Thonissen in de hand zet al t geen dat hij Dierick en Neesken tot Heeze hebben, huis, schuur, hof en land om twee jaar te gebruiken, met een optie op twee jaar verlenging.

           22-9-1574        De mombers van Jaexken Wouters kijnderen zetten onder schepenen xxix gl. en 5 st. t.b.v. Thonis Martens.

94       23-9-1574        Lambert Goeijaert Gobbels verkoopt Adriaenen Henrick Gobbels sn een cijns van 3 gl. uit het 1/3 deel van de Gelucksdries aan die Haege in Heeze. Te lossen met 50 gl.

           8-10-1574        Peter Thonis zet onder schepenen 7 st. t.b.v. Aelberts dat hij Jannen Eijmberts in banden van ijzer zou zetten.

           20-10-1574      Henrick Heijmans gelooft Peteren Coppen 27 gl. als vereikte schuld.


94v     25-10-1574       Geert van Vechelen heeft van Jannen Deelen den ouden 10 gl. ontvangen,

waervoor Jan sal gebruycken omtrent een vaetset landts in de Voertbraeck bij Jans verpoerten gelaech. Ende dat sal Jan gebruycken soo lange sij Geert leven sal, ende sal daer aff jaerlijcx geven acht vaet roggen. Ende die 10 gl. heeft Jan haer geleent, ende naer haer doot sal Jan deze 10 gl. van erffgenaemen ontfangen.

            1-11-1574       Joosten Goijaert Joosten zn procureert heer Joosten Verbraecken in omnibus suis consig.. cum postestate substitutio.

           4-11-1574        Peter Peter Marcelis zoon gelooft Jannen en Peterken Jan Janssen kinderen als zij mondig worden 25 gl. en aangezien deze schuld komt van hun vaderlijks verkocht goed geeft hij 30 sts. pacht per jaar.

95       4-11-1574        Marcelis van de Nouwenhuijs verhuurt een opgewonnen huis en erf daar Jacobs van Boert kinderen wonen a/d Heezerbosch en houdt het zelf.

           5-11-1574        Thonis Wouter Dielis zn van Genouchten erkent schuldig te zijn Henrick Pompen 75-5-0 en zet hem Henricken daarvoor in handen 3 koeien.

95v     8-11-1574        Jan Jan Coppen verhuurt de Berchbeemd dat Jan Happen cum suis gebruiken, en Aelbert heeft de huur voor een jaarpacht.

                                    Aelbert zet Henricken Franssen dag in 5 zaken tegen Aert verHoeven, Jan Box, Jan Daems / Henrick Thijs / Dierck Wouter Boeijens.

           10-11-1574      Henrick Franssen gelooft Henrick Goeijaert Thijs sn 34 gl. als vereikte schuld.

           17-11-1574      Gerardt van Gastel, Nelis Diercx, Evert Zwoesten en Aerdt Heesen als versueckers van den weecks (?) en daartoe gecommitteerd bij de schout / die uit den schoutet van ’s heerenwegen op den Hooch broeck die men broeken mag en Peter als altijd met de vorster gaan om te panden die broeckig zijn.

96       8-12-1574        Jan Box neemt aan de bede te heffen als Koningsbeden en ruiterbeden tussen dit en sint Jans Baptisten dag komende zomer, en zal hebben van elke bede van 100 gl. derdalve gl. onder conditie dat Jan borg zal zetten. Des zal Jan nog betalen alle lasten van den Bosche komende / alle ruitergeld tot Eindhoven te betalen en op 3 blokhuizen. Borg is Aerdt Peters verHoeven zoon.

Wouter Frans Jaetsen sn verkoopt Jannen Eijmberts 14 schapen onder de volgende conditie / bij zoverre Wouter bruidegom is tussen dit en Vastenavond, zo zal Jan gehouden zijn te geven voor het stuk 2 Rijders en mits hij niet bruidegom is op die tijd  zo zal Jan de schapen niet hebben. En zo Wouter bruidegom is en Jannen 2x manen moet, zo gelooft Jan dobbel gelt te geven.

 

97

           13-12-1533      

           12-3-1574        Thonis van Veghelen die jonge, oud omtrent xxxiii jaar verklaart dat Thonis van Veghelen, zijn vader, met Peteren van Broegel als Heilig geest meesters samen tot Wijnegem te Antwerpen zijn geweest om …. Heilig geest …