R.A. Heeze, Leende en Zesgehuchten

 

HLZR 1620 (1562)

 

  1                                Scepenen vanden jaer

                                                Tielman Ghijben

                                                Jan Hanssen

                                                Gerardt Zwoesten

                                                Henrick Philips

                                                Peter Vriesen

                                                Jan Ruevens

                                                ende Henrick van Gastel

  1v

  2          8-1-1562       Henrick Gerardt Goeijaert  Meeusen zoen verkoopt Willemen ende … Willem Pompen sn … een stuck dries in Hees tot Ovelwegen

            12-1-1562       Jan Henrick Diericx sn verkoopt Philipssen Henrick Maes zijn achte gedeelt van den lande en groese soe sij Henrick Diericx kijnder dat landt ende groese in achten gedeijlt hebben

12-1-1562       Anthonis Henrick Diericx verkoopt Cornelissen Diericx zijnen broeder zijn achtste gedeelte van landt ende groese soe sij Henrick Diericx kijnder dat landt ende groese in achten gedeijlt hebben

  2v      12-1-1562       Anna Henrick Diericx dochter met haren momber verkoopt Cazijnen Henrick Diericx haar broeder haar achtste gedeelte van landt ende groese soe sij Henrick Diericx kijnder dat landt ende groese in achten gedeijlt hebben

            12-1-1562       Philips Jochim Phs verkoopt Aerten Henric Diericx een cijns van ses gulden uit een halve dries aan die Haege om Hees

                                    den los met hondert dergelijke gulden

               22-2-1651            desen cijns is gelost bij Frans Gerits aen Willem van Brugge?.

   3       13-1-1562       Jacop van Hal als momber ende volmachter van Jannen Claeus Nellen soen ende met Hein Jacobben, Peter Henrick Lemmens sn, Ghijsbert Joesten Cocx en Theeus Goeijaert Theeus sn als Heilig Geest meesters van Hees verkopen Aerdten Jan Wespen sn een huis staande Ginderover.

  3v      13-1-1562       Aerdt Jan Wespen verkoopt Jannen Claeus Nellen sn een cijns van drie gulden uit land het Breetven bij sint Job in Hees.

            13-1-1562       Jan en die Heilig Geest meesters voorschr. kennen Aerdten den los vanden voorschr. cijns met vijfig gulden.

  4        17-1-1562       Adriaen Willem Gielens sn met wil en consent van Willemen zijnen vader en sijnen broeders en susters verkoopt Marten Aerdt verDoijenbraecken een cijns van ses gulden uit groese de Hoelenberch over Eimerikkerdijk in Hees.

Marten kent Adriaenen den los met hondert gulden


  4v      20-1-1562       Jozijntken Peter Maes dochter met haar momber verkoopt Diericken Gerart Tielens sn haren oom haar vierde gedeelte van allen den goeden die zij liggende heeft tot Ovelwegen in Heeze en haar verstorven door de dood van Henriken Maes ende Heijlwigen zijnder huijsvre, Peter Maes haars vader vader ende moeder.

  5        22-1-1562       Jan Meeus IJewans verkoopt Peteren Jacop Theeus sn een cijns van drie gulden uit huis en aangelag met een halve dries samen drie vaetset en een copset in Hees

Den los met vijftich gulden

  5v      22-1-1562       Franck Ceel sHaezen voor hem selven

ende noch gelovende voor zijn kijnder

A Henrik Franck Ceelen sn, Weijndel ende Neesken Francken dochteren cum tutore

Jacop Henrick Aechten sn als man Anna uxoris

Ariaen Ghijsen (v Waelre) als man Geertruijden uxoris beijde dochteren Jan Willems A die hij Jan bij Geertruijden Ceel sHazen dochter

ende dezen noch afgekocht hebbende Ceelken Jan Bussen sn welck Jan heeft verwekt bij Mechtelden Ceel s Haezen dochter

verkopen Anthonissen Henrick Jan Claeus een groese gelegen in de elsen in Hees

  6        22-1-1562       Adriaen Jaspers die oude verkoopt Jasparen ende Engelken kinderen Joost Jaspers zijns broeders een cijns van 3 gl. uit een groese in de Houter gemijnte.

  6v      30-1-1562       Adriaen Jan Nijs Hoeben sn verkoopt Jacoppen verHaegen een cijns van 3 gl. uit huis schuur en aangelag aan de Ven in Hees.

  7        29-1-1562       Henrick Joest Heijnselmans vertijgt op zijn tocht en Jan Jan Lenardts sn als man Anna Henricx voirscr. dochter met Joesten Henrick Heijnselmans zoen ende Jacoppen Jan Lenardts als mombers der kinder Jan Bernardts voirscr. verkopen Jannen Henrick Aerdts sn zijnen zwager een vaetset landts geheijten den Hotsert aen die Laerijnde in die Rulder ecker in Hees.

            29-1-1562       Henrick Joest Heijnselmans sn voirscr. vertijgt op zijn tocht en Jan Jan Lenardts verkoopt Jannen Goeijaert Boijens zijnen zwager zijn vijfte gedeelt van alle den eckerlande dat Henrick Joest Heijnselmans sn zijnen kijnderen heeft overgegeven uuijtgenomen een vaetset dat Jan Henricx voirscr. zoen van hem Jannen Lenardts gekocht heeft in die Rullsche tiende gelegen.

    7v    29-1-1562       Jan Goeijaerdt Boijens sn verkoopt Jannen Jan Lenardts sn ter tochte en zijn kinderen die hij verwekt heeft bij Anna Henrick Aerdts dochter zijn vrouw ter erfelijkheid een cijns van 6 gl. uit huis en aangelag a/d Rul.

    8      30-1-1562       Anna Michiels van Uden dochter met haar momber verkoopt Marien weduwe Dierick Bax ter tochte en haar kinderen die Dierick bij haar vrewekt heeft in erfelijkheid voor d een helft en Jacopen en Henricken Jan Aert Bax zonen voor d ander helft een stuk groesen groot 70 roeden in die Langstraat.

            30-1-1562       Henrick Jans verHoeven verkoopt Anna Michiels van Uden dochter een stuk groesen a/d Venderdijk.

  8v      30-1-1562       Mari Jan Vesters dochter met haar momber verkoopt Adriaenen, Willemen, Marie ende Jannen Claeus Vesters kijnderen eenen hof vanden ouden huijse dair Jan Vesters placht te woenen gelegen aen den Bosch in Hees.

  9        31-1-1562       Anna Willem Heijmericx dochter met haar momber verkoopt Marten van Weerdingen een cijns van 3 gl. uit huis, schuur en aangelag tot Kreijel.

             4-2-1562        Aert Aert Gerits zoen verkoopt Henricken Tielen Willems sn erf den Laer som groesen som landt aen die Moelen in Hees.

  9v       4-2-1562        Uman Lenart Smolders sn die oude verkoopt Ghijsbert Adriaen Meeus sn eengelag als huis, schuur en aangelag aen die Moelen onder Hees.

             4-2-1562        Joost Jan Martens sn krachtens konde ^van … bij hem beleid vest Jannen Jan Claeus sn zijnen zwager een stuk akkerland a/h Kruis in Hees.

             4-2-1562        Thonis heer Jans verkoopt Jannen Jansen vanden Broeck een cijns van 6 gl. uit een stuk land van 2 vaetset a/d Heeserstap in Leende, noch …

10         4-2-1562        -     Goeijaerdt Aerts als man ende momber Frenssen Adriaens verVlaessen
      dochter

-          Katherijn Ariaens verVlaessen cum tutore ende dese mondig zijnde

-          Peter ^onmondig wesende

-          Dierick

-          ende Gielken onmondig wesende

-          Aelken

-          ende Mariken

allen kinderen Ariaens voirscr. die hij verwekt heeft bij Marie Peteren Zwoesten vscr. uxore met Henricken verVlaessen ende Peter Claeus Phs. sn hennen momberen en Geraerden Peter Zwoesten sn als toesiender der selver onmondiger

verkopen Joesten Peteren Joesten Goijarts sn een stuk groesen in de Langstraat tussen Heese en Leende

Aerdt Wespen en Jan Lenardts naeste buren tuijgen dat dit stuk groesen profijtelijker verkocht dan gehouden om de schulden te betalen en de pachten.

11          4-2-1562       Frans Jacops van Mol verkoopt Peteren van Breugel een stuk groese in t Rouven tot Strijp in Leende.

              3-2-1562       Jan Aerdt Costers sn verkoopt Jannen Janssn vanden Broeck een cijns van 3 gl. gelegen in Leende in de Scaveijen


11v        7-2-1562        -    Joost Jan Martens zoen,

-          Jan Joesten Cocx zoen als gemachtigd van Joosten zijnen zoon en Heijlken zijn dochter

-          Henrick Jan Boelen als man ende momber Jenneken zijnder huijsvre

-          Heijlken Jan Martens dochter met  haeren momber

-          Bernaerdt Jan Zenders  voor hem selven ende gelovende voor allen Jan Zenders kinderen

-          Frans Jan Happen zoen als man ende momber Heijlkens Jans Beeckmans dochter en Joost Martens voorscr. gelovende voor heer Jannen Jan Beeckmans zoon

-          Jacop Henricks van Hal sn als man ende momber Eelkens Aart Zenders dochter

-          Eerken Zenders

-          Dries Hoeben van Vinckelen als man ende momber Geertruijden Aert Martens dochter

-          ende voorts gelovende voor heer Corstiaenen zijnen zwager

allen erfgenamen Elisabeth sCorten

verkopen Cornelissen … een stuk land tot Strabrecht

12          7-2-1562       dezelve vercoperen verkopen Hanricken Jan Boelen sn groese de Scerpdonck

              7-2-1562       dezelve vercoperen verkopen Wouteren Tielen Willems sn groese de nederste Scerpdonk

12v                              -    aan Henricken Tielen Willems zoen een stuck groesen geheijten den
      Broeckhoff gelegen tot Strabrecht, 1. Henrick wedue Henrick Bouwen
      met den kijnderen, 2. ..

-          aan Jannen Peters 6 cop rogge, welcke 6 cop rogge jaerlijcks geldende zijn die weduwe van Meeus Thijssen met den kijnderen uut zekeren onderpanden

-          aan Eijmberten Jansen van Oirschot een stuck landts, groot omtrent 1 vaetset gelegen in de Eijmericker ecker, 1. Peter Gerit Zwoesten sn, 2.

-          aan Gerarden Jans van Dommelen een stucx .. groesen geheijten den Vischershorck gelegenin die Scerpdonck, 1. en 3 Franck VerLijnden, 2. en 4. ’s Heeren vliet geheijten die A

13        3-2-1562         Peter Delis Delen beleent de Ren in de Rulsche akker voor 3-10-0 per jaar

aan Joesten weduwe Lamberts van Gastel ter tochten ende Henrick van Gastel ter erfelickheijt. belendend Geertruijt, weduwe Roel Delen

                                     30-1-1686        afgelost aan Jan van der Boomen als lasthebber van Anthonis van Gastel

13v       6-2-1562        Peter Joesten van Gastel sn heeft erfelick vercocht Jannen Joosten van Gastel zoen sijnen broeder

-          4 roeijen erffs in een stuck groesen genampt die achterste Scerpdonck rontsomme in zijns copers erve gelegen

-          zijn gedeelte in een stuck groesen genoempt den Stert

-          4 roeijen landts in den Camp gelegen aen ’t Houter straetken


14        31-1-1562       Heer Joost Verbraecken, priester verkoopt aan Ghijsbrechten Aerdts van Lil zoen te maenen, te heffen ende te ontfangen alle alsulcken bosch, mudde roggen, goets ende geeffs corns als eertijts Henrick Adriaens van Lil zoen den selven heer Joesten Verbraecken vercocht ende gevest heeft voir die heeren scepenen van den Bosch te betaelen op OLV Lichtmis ende ten Bosch te leveren.

14v      11-2-1562       Jan Peter Stapperts verkoopt Grietten Geritten Heesterbeecks dochter een cijns van 4 gl. uit de Horst groot een vaetset in Leende aan de Oude dijk

                                    Den los met 70 gl.

15        11-2-1562       Dierick Jan IJsbouts zoon verkoopt zijnen anderen broeders en zusters zijn kindsdeel van alle goeden die hem verstorven zijn door de door van Jan IJsbouts zijn vader en Diericken zijn moeder

15v           2-1562       Jan Thonis Henricx als man ende momber Heijlke Peter Vesters dochter verkoopt (aan) Jannen Peter Vesters zn zijnen zwager die goeden die hem aengestorven zijn doer die doot (van) Peter Vesters ende Aechte sijnder huijsvre die gelegen zijn aen de Bosch in Hees

                 2-1562       Jan Peter Vesters leent tegen 3 gl./jaar van Jenneken JanVerbraecken dochter op

-          een stuck groesen van 1½ vaetset aen Venderdijck, 1. Jan Wespen kijnder, 2. Joorden van Lil, 3. Henrick Vaes Jan Vaes sn, 4. Adriaen Vesters

-          een half vaetset groesen aen Eijmerickerdijck gelegen , 1. …

16      11-2-1562         1.  Jan Meeus IJewan als man van Libbeke en

2.   Jan Peter Delen zoon jr als man van Mechteld, beide dochters van Goeyaert Zenders

verkopen een cijnsbrief  van 3-12-0 per jaar op groesen de Hoelenberch te Heeze uit erfenis Zenders.

16v     18-2-1562        Jenneken Wouter Everardts dochter met omthonisse Anthonissen Wouter Everardts sn haeren broeder ende Jannen van Son haeren mombers verkopen (aan) heer Tielman Jan Tielmans (Tielkens), priester

-          een mud erffs rogge, welke eertijds Willem Goeijaert Aerdts heeft erfelijk verkocht Jenneken wedue Wouter Everardts mette kijnderen, uit erf het Eeusel tot Hout d.d. 4-2-1559. ..

-          nog 6 vaten erffs roggen als Pouwels Tielen Boeijsers sn der selver Jenneken wedue Wouter Everardts met kijnderen vercocht en gevest hadde te betalen jaerlicks uit een stuk erfs som groes som land gelegen in de prchi van Geldrop en de heerlijkheid van HL, 1. ..   d.d. 31-5-1545

17                                -   nog een erfmander roggen welck Henrick Jan Henricx zn van Noirwegen heeft vercoft Janne Goeijaert Janssoen van Rijsinge te betalen uit huis ende hof met zijnen toebehoren volgens de schepenbrief uit Geldrop d.d. 1-2-1522


17v       19-2-1562      Dominicus Jacobs van Erp zoon ziet af van vruchtgebruik. Gerardt van Dommelen en Jan Vaes Vaes sn als voogden (van) Peterkens en Gerardts en Heijlkens en Lijntkens, ke die Dominicus verwekt heeft bij Anna Henrick Zwoesten dr., verkopen een weiland in Leende aan Henrick Peter Henssen.

18        27-2-1562       meester Jan Corstens verkoopt Eijmberten Janssoen van Oirschot een groese bij die Haege in Heeze.

              7-2-1562       Wouter Janssn als man ende momber Lijskens uxor

                                    mr. Phs Adriaen Anssemsn sn als man ende momber Jennekens uxor, beide dochteren Henrick Mariens die hij verwekt heeft bij Heijlken mr. Delis Wespen dochter uxor

                                    dragen op Ghijsberten Aerdts van Lil de jaarlijkse erfcijns van 2-15-0 gevest d.d. 26-1-1524 op

-          de Bosscher akker te Heeze die van mr Delis Wespen was en die Gherit Jan sGruijters en Aleijt zijn dochter destijds hebben verkocht aan Margriet, wede mr Delis Wespen t.b.v. haar ke,

-          erf de Hol.

18v        5-2-1562       Peter Joesten van Gastel en Anthonis Francis v Meel borgen Peter Delis Delen voor alle last op de Ren in de Rulsche akker (hun laatste akker), die zij aan hem verkocht hebben.

19          2-3-1562       Wouter Jans Verbraecken sn verkoopt aan Joesten Willems ende Jannen Lamberts van Gael sn heijtvelt den Loer aen die Moelen 1. die copers, 2. Jan Bax met meer anderen, 3. Francis Wouters sn van Meel, 4. s’ Heeren gemeijnt

              4-3-1562        1.    Jan Joesten Coecx ziet af van tocht desen aengaende ende

2.    deselve Jan alnoch uuijt cracht van procuratie van Joosten zijnen zoene hebbende, welck ons scepenen be… is , alsoe dat hij macht heeft voer Joosten te vesten ende 

3.    Heilwich Jan Joesten dochter cum tutor

verkopen Corsten Zwuesten ende Henrick zijnen broeder een cijns van 30 st. uit een stuk land groot 2 vaeset in Hees aen den Bosch.

een rente van 30 stuijvers jaarlijcx is bij Lijsken van Dessel ende consorten afgelost ende gequeten aen Willem Thijs, Jan Geerits ende Geerit Goort Vesters op 7-4-1647 tot behoef van de Heilige Geest van Heeze ergo gecasseert

19v        5-3-1562       Ghijsbert Aerts van Lil sn verkoopt Anthonissen Henrick Claeus sn een stuk ekkerland bij sint Job in Hees

20          5-3-1562       Ghijsbert Aerts van Lil sn verkoopt Jannen Henrick Diercx ende Thonisken zijnen broeder eem stuk groese geheten de Elswinckel in Hees.

              6-3-1562       Uman Uman sMolders verkoopt Kathelijnen Jacop Thonis dochter een cijns van 3 gl. en 5 st. uit een akker an die Nijen(?) Horck in Hees

20v      26-3-1562       Theeus Goeijaert Theus sn verkoopt Francken Willems verLijnden sn alle koop van een stuk groesen als Joestken Goeijaerts van Gael dochter met haar mombaer heeft eertijds verkocht denselven Theeussen, gelegen in Heeze in t Scerpdonck.


21         3-3-1562        Anna Willem Heijmericx dochter achtergelaten weduwe Ruth van Werdingen met meester Lambert Heijmericx haar broeder als haar momber verkoopt heer Michielen Jan Michiels sn, priester, een cijns van vijftalve gl. uit huis, schuur en aangelag daar Claeus van Gael te wonen plach gelegen tot Kreijel in Hees.

           25-3-1562        1.   Tielman Ghijben onze medeschepen als man en momber Anna Thonis
      Jan Michiels dochter en als momber de kinderen die hij bij Anna

      verwekt heeft en krachtens testament daarin Anna voorscr. hem de

      macht geeft

4.   Corsten Maes Sanders sn als man ende momber Francisken Thonis Jan Michiels dochter

                                    verkopen Eijmberden van Oirschot een half groesen geheijten de Elswinckel in Hees.

21v                              Henrick Willem Pompen geloeft den naburen van Leende die hen wegen hebben door Pompen eeusel dat hij de cijns zal betalen.

22         7-4-1562        Uman Uman sMolders verkoopt Geraerden Corsten Daems een stuk groese gelegen op de Bulders in Hees.

             7-4-1562        Gerardt Corsten Daems verkoopt Uman Uman sMolders sn een cijns van 3 gl. uit het groesen voorscr., noch uit …

             2-9-1562        Alzo Henrick van Gastel onze medeschepen heeft gelost aan Elsken weduwe Jan Berchmans een mud rogge, welke Frans Peter Wouters had geworven aan Jannen Berchmans, heeft Frans voorschr. Henricken voorscr. in de hand gezet groesen den Hegbr… om dat te gebruiken 5 jaar / maar indien Frans Hanricken zijn penningen die hij voor dit mud rogge heeft verscoeten eerom weder geeft, zo zal Hanrick dezen beemd maar 4 jaar gebruiken ……..

23       21-4-1562        Jan Jan Peters als man ende momber Heijlwigen Jan Zweers dochter verkoopt Lijpken, Marien en Henricxken Jan Zweers dochteren zijn gezwijen allen die goeden die hem van zijns wijfs wegen verstorven zijn van Jannen Zweers ende Claeren zijn vrouw gelegen tot Hees.

23v     21-4-1562        Anthonis Jan Zweers sn, Lijpken, Henricxken ende Mariken Jan Zweers dochteren afgekocht hebbende Peteren Jan Zweers ende Jannen Jan Peters sn hen gedeelte hebben gescheiden en gedeeld hen goeden in maniere navolgende

-          Anthonis krijgt …

25        4-5-1562         Gerardt Jan Daems sn en Willem Joesten Goeijaerdts sn als man ende momber Jenneken Jan Daems dochter dragen op in erfmangeling Aerdten Aerdt Stapperts sn de mud erfrogge als eertijds Lambrecht Wilmen Lambrechts zoon verVoert had verkocht Jacoppen Daemen Heijnsselmans zoen uit zijn huis en hoive metten gelaege daartoe behorende in Hees.


25v      27-5-1562       Marten Jan Janssn vander Capellen verkoopt Lonissen zijn broeder/ Lijpken ende Heijlken sijnen susteren allen zijn goeden hem verstorven door de dood van Jannen hun vader en Engelen hun moeder.

            27-5-1562       Lijpken ende Heijlken Jans vander Capllen dochteren met hennen momber gelovende voor Lonissen hun broer, verkopen Marten Jans vander Capellen hun broer een cijns van 6 gl. uit huis, schuur, hof en aangelag aan de Molen in Heeze.

26        22-4-1562       Goeijaerdt Aerdts verkoopt Peteren Henrick Lemmens, Ghijsbrecht Joosten Cocx en Theeus Goeijaert Theeussen als Heilig Geest meesters van Hees een cijns van 3 gl. uit een huis met een aangelag aenden Ven.

            12-6-1562       Jan Vaes verkoopt Joerdten van Lil sn een cijns van 3 gl. uit het Meer eeusel ain die Voert.

                                    Den los met 50 gl.

            24-6-1562       Jan Wouterssn vander Assdonck(?) als man en momber Margrieten Goijaerdt Gobbels dochter geloeft Mechtelden Ghijsberts oft Creijnens(?) 50 gl.

27        13-7-1562        Willem ^Willem Michiels vertijgt op zijn tocht.

                                    Die kinder Willems voirscr. delen hun goeden

1.        Delis Willems krijgt

-    de Hotadts beemd met 2 stuiver commer

-    in de Hoeff te midden na uitwijzen den paal die zij daar steken zullen ….

2.    Kathelijne met haar momber, Willems voirschr. dochter krijgt in de hoef, het land op ’t Horcxken en in de Evertsakker neven Henricken Vincken kijnder erve, nog de helft van groese de Hoeijmeker, die zijde neven Jochim Phs.

3.    Ariaen krijgt in de hoef naast de dreijboem, ook het Horcx, nog in de Evertsakker neven Goeijen Everts kijnder erffenis, nog de halve Hoeijmeker neven Goeijken Boiejens

4.    Jan Peter Delen als man ende momber Weijndelen Willems voirschr. dochter krijgt:

-   in de hoef langs neven de hei

-   nog zijn deel in de Weerd naast dengene dat hij tevoren had, 3. Henrick Gobbels, 4. Henrick Zwoesten kijnder erve

5.    Gerard Jacop Theeus ut tutor Anna uxor, ook Willems dochter in de hoef naast Jan Delen erfenis, nog in de Weerd naasst Gerard Gobbels kijnder, 3. Peter Lemmens erfenis, 4. Jan Delen erfenis

Jannen Deelen en Gerarden Jacop Theeus is tezamen aangedeeld het … gelag

6.    Willem die vader heeft voor hem onbedeeld gehouden het oude gelag met den aangelag zo ´t daar ligt, nog in de hoef 3 vaetset neven de Coeijtenstraat…

Ariaen zal Lijnen in den Hoeijmeker wegen en Jan Delen moet Gerarden wegen in de Weerd.

28        13-7-1562       Jan Peter Delen (sr) namens zijn vrouw Weijndel (Gielens) en Gerardt Jacop Theeus namens Anne verkopen een huis met een aangelag over Eijmerickerdijk te Heeze aan Henrick Jan Genen sn 1. Henrick Aerdt Bax kijnder erve, 2. Wilem Gielens erve het oud gelag, 3. de straat, 4. de Bacx hof. Aldus is in deling Jannen en Gerarden aangedeeld en de gemeijn kinder hem Henricken koper niet te engen op de mesthof voorder dan zij daar geëngd zijn geweest.

            17-7-1562       Phs Henrick Maes Sterders sn verkoopt mr. Gerarden Willems, priester een cijns van 2 gl. uit een dries tot Strabrecht, groot 1 vaetset

28v        6-8-1562       Jan Peter Delen zn (sr) koopt huis aan de Haege te Heeze naast een stuk land van hemzelf van Jan van Veghelen, man van Geertruij Henrick v Gael

29          6-8-1562      1.    Huijbert Henrick Thijs sn welck hij (Henrick Thijs) wittig verwect heeft bij Mechtelden Deelen Verbraecken dochter

5.      Peter

6.    Thijs

7.    Jan zijn broeders

8.    Gielis Diericx sn van Bessel als man van Marie

9.    Adriaen Aelberts van Bercx zn als man van Henricken

10. Dierick Deenen sn als man van Heijlwich

11. en Jenneken Henrick Thijs dochter met hr Joesten Verbraecken haeren momber,

allen wittige kijnder Henricx ende Mechtilden voirschr, verkopen een gelach als huijs ….. aan

9.  Delis Henrick Thijs sn, hennen broeder

29v      19-8-1562       Jan verVlaessen verkoopt Fransen Jacobs van Mol sn een cijns van 25 st. uit huis, hof en aangelag tot Strijp aan die Doolegge in Leende.


30        19-8-1562        Michiel Vaes vertijgt op zijn tocht. De kinderen Michiel voorscr. delen:

1.      Jan Michiels voorscr. zoon

-        het gelag, te weten huis, schuur schaapskooi metten erfenis daarbij en aan gelegen tot Kreijel

-        het Gaels gelag of dries met den gelen vander schuur aan Gielen den Smet sraande, te weten xxix gl., des zal Jan jaarlijks betalen de rente als Michiel zijn vader haarlijk heeft gegonden

2.      Marten

-       een stuk groesen geheten het Bouwen eeusel ende dit mede als afgekocht hebbende van Anthonissen zijn zwager xijn kavel in die Bouwen eeusel

-       voor hem en als afgkocht hebbende Thonissen zijn kavel land het Streepken gelegen aan de Laerstcuk

-       een stuk land daarbij gelegen gehten den Thijsecker

3.      Dries Michiels voorscr. zoon

-       1/3 van een stuk groesen gehten den Dasmis

-       den halven Bijsterman

4.      Nelis van Kessel als man en momber Coenkens Michiels voorscr. dochter

-       1/3 van groese de Dasmis

-       d ander helft van de Bijsterman

5.      Joesten Michiels dochter

-       1/3 van groese de Dasmis

-       de Hagenakker

-       de Willen akker

deze deling zal eerts effect sorteren na de dood van Michuiels voorscr.

want Jan zal Michiel oderhouden zo lang hij leeft.

Wat iemand van deze deelders tevoren heeft gehad zal hij na de dood Michiels voorscr. weer in brengen.

In t huis voorscr. zullen blijven die sitkens en doe mostertmoelen tbv Jannen Vaes voorscr.

32        22-8-1562        Michiel Vaes vertijgt op zijn tocht

                                    Jan Michiel Vaes en Cornelis Jans van Kessel zoen als man ende momber Coenkens Michiels Vaes dr. verkopen Marten Michiel Vaes zoen en Driessen zijn broer een stuk eeusel aan t Ruls Heiken in Hees

32v       22-8-1562      Anthonis Jan Willems sn als man ende momber Heijlwigen Michiel Vaes dochter verkoopt Marten Michiel Vaes sn, Michielen vertegen hebbende op zijn tocht, al zijn kindsdeel van alle goeden die hem verstorven zijn door de dood van Katherijnen Michiels huijsvrouw was ende nog versterven zullen door de dood Michiels voorscr.

             22-8-1562      Joestken Michiel Vaes dochter met Marten Michiel Vaes sn haeren broeder ende haeren momber met noch Peteren haeren zoen verkopen Jannen Michiel Vaes sn hun broer haar seste deel van van alle goeden haar Joestken aangekomen door de dood van Kathelijnen Michiel Vaes huisvrouw ende nog vesterven zullen door de dood van Michiel Vaes.


33         10-10-1562    Anthonis Hanrick Jan Claeus zn als hebbende verkocht heer Jannen Mathijs Bitters als rector des altaars van onze lieve vrouwe ter Noot in de  kerk van Heeze een cijns van 6 gl. uit een groese in de Elsen in Hees.

33v       30-9-1562      Jenneken Jan Phs Ceelen (Colen) dochter die jonge met haar momber verkoopt Jaecken Henrick Vaes Geenen sn haar zwager al haar erfgoeden haar verstorven door de dood van Jannen haar vader en Marie haar moeder tot Heeze.

34         2-10-1562      Peter Willem Michiels sn als man en momber Lijpkens Peter Jan Willems dochter verkoopt Loeffen Jan Ariaens sn, Peter Peter Willems soen ende Anna Peter Willems dochter zijn zuster akker de Hoersbraeck groot anderhalf vaetset en ses roeijen tot Creijel in Hees.

             2-10-1562      Bernaert Peter Hoers krachtens procuratie van Peteren Peter Hoers zijn broer, gepasseerd voor ons schepenen

                                    Cornelis Corsten Zwoesten voor hem zelf en voor hen andere broeders en zusters onmondig wesende,

                                    verkopen Goijaerden Peter Vesters sn een gelaech: huis, hof met den aangelag en een ekkerken aaneen gelegen aan ’t Kruis in Hees.

34v        1-9-1562       die kijnder Jacops verVlaessen scheiden hen goeden hen verstorven door de dood Jacops verVlaessen hens vaders:

-          Jan Jacops de halve Nevendries, 2. Lijntken Jacops nae huijsvrouw met Ariaen haeren zoon

-          Lijntken Jacops voirdochter een kavel in dat oude gelag, 1. Henrick verVlaessen, 2. Ariaens vervVlaessen kijnder

-          Eelken de halve Bulder

-          Mariken de ander zijde van de Bulder, nog het land aan den Bosch

-          Lijnen Jacops nae huisvrouw met Ariken haar zoon: de ander helft van de Nevendries

35       12-10-1562      Peter Willem Hobosch zoon als man en momber Marien Goeijen Theeus dochter welke Goeijen verwekt heeft bij Jenneken Gielen Neesen dochter verkoopt Marten Deenen ende Heijlken Dierick Sw..(?) dochter zijn helft van huis en erfenis daarbij en aan gelegen aan de Molen in de Hollers straat in Heeze.


35v      14-10-1562     Jan Anthoenis Woeijten Corstens zoen

-          Dierick zijn broeder

-          ^ende Henrick hen broeder

-          Goeijart Theeus Daems sn als man en momber Marie uxoris Thonis voirscr. dochter

-          Herman Theeus Wouters sn als man ende momber Mechtelden Thonis voirscr. dochter

-          Henrick Thonis Woijten sn

-          Ariaen en Peter Henrick Jan zoon in die Laeck welke Henrick verwekt heeft bij Eelken Thonis voirscr. dochter onmondig met Jannen ende Diericken voirscr. als hennen momber

-          Henrick Thonis vorscr. zoon

-          ende Jenneken Corsten Thonis voirscr. dochter

allen kinderen Thonis Woeijten welke Thonis heeft verwekt bij Aechten Henrick Hoers dr. zijn huisvrouw

verkopen Peteren Thonis Woijten zoen henne broeder alle de goeden gekomen van vader ende moeder.

36          3-1-1562       die kijnder Ariaens verVlaessen welke Ariaen verwekt heeft bij Marien Peter Zwoesten dochter scheiden hen goeden hen verstorven door de dood van henen vader en moeder:

1.      Peteren Ariaens zoon
-     40 roeden in de Neerendries

-     de andere kavel naast de hof

-     het half heijtvelt de zijde noordwaarts

2.      Goeijaerdt Aerdts als man ende momber Frenskens Ariaens en Mariens voorscr. dochter
-     40 roeden in de Neerendries
-     het Hoechdriesken daarnaast gelegen
-     de hele Boschecker

3.      Mariken
-    
de schuur metten hoeff en boogaert en halev misthoff
-     het half heijtvelt, de zijde zuidwaarts
-     een vaetset op de Haes

37        16-10-1562      -     Wouter Jan Wouters (Schavers)

-      Willem Pouwels als man ende momber Aleijden JanWouters dochter

-      Jan Peter Vesters als man ende momber Aleijden ook Jan Wouters dochter

-      en Marieken Jan Everts dochter met haar momber

                                    verkopen Lamberten Thijs Scepers zoon dries het Eeuselvelt Ginderover.

37v      17-10-1562      Aleit Willem Tielen dochter verkoopt met Thonissen Jennen haar momber Peteren Peter H..el Herberts zoon een huis met een aangaleg anderhalf aetset a/d Rul in Hees, met conditie dat Aleit haar woning zal behouden in de voorkamer haar leven lang. En dat Peter aan die kamer een goede deur zal zetten met twe gelaesen boven die deur, noch …

38        27-10-1562     Delis Henrick Thijs zoon verkoopt Marten Henricks van Werdingen een cijns van vierdalve gl. uit huis en aangelag 4 lopen sait tot Ovelwegen in Hees. Den los met 60 gl.

            27-10-1562     Ariaen Martens van Werdingen sn krachtens procuratie van zijn vader Marten verkoopt Henricken Aerdt Wespen sn akker den Truijen(?) vier vaetset min 1 roij tot Ovelwegen in Hees.

38v      27-10-1562     Henrick Aerdt Wespen verkoopt Marten van Werdingen een cijns van 3 gl. uit huis, hof en aangelag tot Euvelwegen onder Hees.

2-11-1562        -    Jacop Aert Bax sn vertijgt op zijn tocht

-          ^Griet Aerdt Bax dochter zijn suster cum tutore

-          Evert Jacops voorscr. zoon

-          Dingen en Jenneken Jacops voorschr. dochteren met hun mombers

                                    verkopen Wouteren Tielen Willems sn een akker groot anderhalf vaetset tot Strabrecht in Hees.

39        4-11-1562        Margriet Henrick Claeus Phs dochter met Peteren Claeus Phs haar oom en momber en met Joorden van Lil haar heerke als haar toesiender gelovende voor Jenneken Anna haar zusteren en voor Diericken haar broeder onmondig wezende verkopen Henricken Corsten Zwoesten sn een huis met aangelag vier vaetset min een copset aan de Ven in Hees.

39v      7-11-1562        Jacop Henrick Moerssen zoen verkoopt als man en momber van Jenneke

dochter van Henrick Delis Deelen en Agnes Delis Verrijsbraecken dochter alle erfgoed te Heeze aan heer Willem Verrijsbraecken

40        12-11-1562     Willem Verrijsbraecken ziet af van sijn tocht. Mari, Jenneken, Henricxken, Lijntken en Libbeken, kinderen heer Willems voorschr. die hij wettelijk  verwekt heeft bij Cornelissen Henrick Meeus vrouw, verkopen Franssen Peter Swuesten sn een huis, schuur en aangelag in de Voort.

            16-11-1562     Wouter Jan Scaverts verkoopt Diericken Gielis Hanssen van Rul een huis, schuur en brouwhuis met het erf daaraan gelegen, bij de Heezer kerk, belast met 100 gl. schuld aan Geert Lonis, 50 gl. aan Jan Frans Zwuesten en 150 gl. aan Thonis Frans Zwuesten.

40v      7-12-1562       -     Goeijaert Peter Vesters als man en momber Eelken Wouteren Wouters
      dochter

-          Marten Daniels Aerdt Neelen sn als man en momber Lijsken Dierick sBlancken dochter

-          ende Heijlken Diericks voorscr. dochter met haar momber

                                    verkopen Ghijsberten Aerdts van Lil zoen een grose een vaestet en een copset in Hees a/d Ven.


41        16-11-1562     Kathalijn Corsten Zwuesten dochter met haar momber heeft vertegen haar tocht.

-          Henrick Kathelijnen voorscr. zoon voor hemzelf

^ende noch met Henrick Coppens ende Gerardt Bonerts

gelovende voor Diericken Henrick sijnen broeders

-          Gerardt Bonerts als man ende momber Mechtelden Corsten Zwuesten dochter

-          Henrick Coppens als man ende momber Margrieten uxoris ook Corstens voirscr. dochter.

-          Heijlken, Jenneken, Marieken en Lijntken Jacops van Hal dochteren welke hij verwekt heeft bij Heilwigen Corstens voirscr. dochter cum tutore

-          Henrick ende Cornelissen Corsten Zwoesten zoenen ^met Lijpken Corsten Zwuesten dr. … behoefte voor hen selven

-          noch gelovende voor hen ander susters ende broeders onmondig wesende

verkopen ^Ghijsberten Ariaen Meeus zoen een huis, schuur en aangelag aan de Molen in Hees.

Hendrik Janszoon Verbraecken en de minderjarige Dirk Janszoon verBraecken vrijwaren deze verkoop.

41v                              Idem verkopen Jannen Jan Claeus sn ^den jongen een gelag als huis en aangelag aan de Voirt

42                                Idem verkopen Jannen Henrick Diericx zoen de Vincken ecker in de Eimerikker akker aan t Kruijs in Hees

                                    Idem verkopen Jannen Meeus IJewaens zoon een akker op de ouwe Voort onder Hees

42v                              Idem verkopen Franssen Peter Zwuesten sn den Paepenbeemd in Hees

                                    Idem verkopen Henricken Corsten sn een groese a/d Ven

43                                Idem verkopen Jannen A voor Hanricken Corsten Zwuesten Peter Hoers het Eeusel a/d Molendijk in Hees

                                    Idem verkopen Cornelissen Corsten Zwuesten sn het Moeleneckerken

43v    11-12-1562      Willem Jan Boenen verkoopt Willemen heer Willem Cuijlen zoon een akker in de Heijspeel in Leende.

                                    Anna Willem sMeijers dochter weduwe Willem Jan Goeijens zoon met haar momber vertijgt op haar tocht.

                                    Dieselve Anna met Willemen, Delissen, Jan ende IJken haar kinderen onmondig met Jannen Jan Goijens zoon der kinderen voorscr. momber en Jan Jacops van Boshoven als toesiender verkoopt Henricken Ariaen Maes zoon eeen groese xxviii roeijen tot Oisterick in Leende.

44v    11-12-1562       Joost Wouter Boeijens heeft Willem Pouwel Deelen een stuck dries vercoft te Oijsterick in die Cortstraet.

          11-12-1562       Goeijaert Goeijaert Gobben sn verkoopt, mede krachtens procuratie van de erfgenamen van Mathijs Goessens een stuck groesen in ‘t Rosset aan de A Willem Pouwel Deelen zn.


45      10-12-1562       Claeus Claeussen van Doerne ziet af van tocht,

1.    Goijaert Claeus voirschr. zoon die hij verwekt heeft bij Marien Willems verVlaessen dochter

2.    Sijmon Thonis Pellegroms zn X Anneken, ook Claeus en Marien voirschr. dochter

verkopen Henricken Aerdt Wespen de mud erfs rogge die eertijds Jan Meeus Wijnesoens zoon verkocht heeft gehad Henricken Pouwels zoon verHaegen, uit land de Geritshof te Heeze d.d. 4-3-1453.

45v      13-12-1562      Willem Meeus Pompen sn vertijgt op zijn tocht.

                                    Meeus Willem ^Willem Meeus Pompen zonen verkopen Henricken Aerdt Wespen een cijns van 30 st. uit som groes en land tot Ovelwegen in Hees. Den los met xxv gl.

           13-12-1562       Ghijsbert Adriaen Meeus sn verkoopt Diericken Henricken Boelen sn de koop van huis, schuur en aangelag a/d Molen als hij eertijds gekocht heeft van Uman die Molder.

46       13-12-1562      Dierick Henrick Boelen zn verkoopt Ghijsberten Ariaen Meeus sn een cijns van vijftalve gl. uit huis, schuur en aangelag voorscr. , nog uit een stk groese aen Runtvoort in Hees. Den los met 75 gl.

           21-5-1562         Anthonis Frans Zwoesten sn draagt op Ghijsberten Aerdts van Lil zoon alle cijns van 9 gl. als eertijts Wouter Jan Wouters (Schavers) heeft verkocht Jannen Joesten ende Zweeren Zweers als mombers der kinderen Frans Zwoesten ende Anna sijnen uxor uit huis, schuur en hof met aangelag in Hees a/d kerk d.d. 1-8-1556.

47        23-12-1562      Jan Wouters Vaessen van Meel sn

                                    Jan Willem Willemssn als man en momber Margrieten Wouters voirscr. dochter

verkopen Wouteren Vaes van Meel sn hennen vader hen 2/3 deel van allen den goeden hen verstorven door de dood van Jenneken hender moeder en dat hun nog aan zal komen van Wouter voorschr.

            23-12-1562     Dierick Gielis Hanssen sn van Mil verkoopt Willemen Willems een huis met aangelag tot Kreijel in Hees

47v      26-12-1562     Willem Henrik Jan Genen zoen verkoopt Kathelijnen Henrick Bax dochter een cijns van 2 gl. uit huis, schuur en aangelag tot Hees aen die Haege omtrent vierdalf vaetset. # de peningen van desen cijns zijn gekomen van Kathelijnen Henrick Bax dochter van haar vaderlijk goed. Den los met 36 gl.

 


49                                            annis lxi lxii ende lxiii

                                                exposita pro scabinis

4-2-1561

            in judicio annali iiiia va et sexta februarii expendi summe                 iiii gl. ende iii3 st.

            noch betaelt voir Gerarden (Zwuesten), (H L v) Gastelen ende mij

tsaemen                                                                                               ses gl.

            bet. den xxvien februarii                                                                      xix st.

            bet. den ijersten martii voer Gerarden, Gastelen en mij tsaemen       iii st.

            betaelt voir die scepen doen wij die porcessen visiteerden

den viii martii                                                                                      xxviii st.

betaelt den xixen martii scabinis                                                          xxx st.

betaelt in die Paesheijlige dagen voir Geritten,

Peter Vriesen (schout), Gastel ende mij                                              viii st.

betaelt den xvien aprilis                                                                        xxiiii3 st.

betaelt tot Geldropper mert voir Gerarden, Vriesen ende mij rm(?)  vi3 st.  i oirt

betaelt den lesten dach aprilis ao xli                                                    xxvi st.

betaelt den iiiien junii ao xli                                                                 xxiiii3 st.

betaelt tot Gielen Jacops (herberg) voir Gerriten, Peteren Vriesen

ende mij                                                                                               vii3 st.  i oirt

betaelt doen den slacg vanden thienden uijt ginck

voir Geritten, Tielen (Gijben) ende mij                                              ii3 st.

beatelt voer Tielen, Jan Ruves, Geritten ende mij opte

Geldropper mertdach                                                                          ix st.

                                                                                                            xiiii3 gl.  ii st.

 

49v      betaelt den xxvi junii ao xli                                                                 xviii st.

            betaelt to Leend den speelluijden tsamen                                           v st.

            betaelt voir Tielen, Jan Ruevens, Gastel, Gerritten ende mij

den xx julii                                                                                          vi3 st.

bet. den xxiii julii                                                                                xviii st.

daerna noch bet. voer Aelberten (vorster) ende voir die scepenen    iii bl.

betaelt voor Tielen, Gastelen, ^(Michiel) Vaes ende mij doen men

gedingt soude hebben ende men nijet en dingede tot Peters

ende Eijmberts (Pappen herberg)                                                        v st.    

bet. den xx 1e augusti                                                                          xxxi3 st.

bet. den iiien septembris                                                                       xxii st.

bet. den xen octobris ao xli                                                                   xviii st.

bet. tot Gielen Jacobs voer Gerritten, Peteren Vriesen ende mij

t samen op twe dagen                                                                         viii st.

noch betalt den xxixen octobris                                                           xxii st.

betaelt den xen decembris                                                                    xix3 st.

betaelt voer Gerriten, Gastel ende mij doen ick een certificatie

coenen zegelde                                                                                    iii st.

doen wij zegelden                                                                               viii3 st.

bet. doen Jan Ruevens die prothocollen bracht                                  viii st.

noch eens voer Tielen, Gerritten ende mij                                          iiii st.

bet. voir Gastelen, Jutten ende mij bij die scoelkijnder                      vi3 st

                                                                                                                        ix3 gl. iii st.

 

50        noch betaelt voer Vriesen, Gastel ende mij                                        iii st.

            noch betaelt voer Gerritten, Gastel ende mij doen wij coenen die    

            certificatie zegelde                                                                              v st.

            bet. aen t jaergeding den ven februarii ao xlii                                      iii gl.

            bet. voor Tielen Gijben ok                                                                  iii3 st.

            bet. tot Geldrop voer Ruevens, Vriesen ende mij den kleriken          iii bl.

            bet. den xviiien februarii ao xlii voer Woest, Vriesen, Gastel

ende mij                                                                                               vi st.

bet. den xixen februarii                                                                        xxviii3 st.

bet. den ven ao xlii                                                                                xx3 st.

betaelt voer Gastel ende mij                                                                vi st.

betaelt den xixen martii ao xlii                                                             xxv3 st.

betaelt den xxii aprilis ao 63                                                               xviii st.

betaelt den xven maii ao xlii                                                                 xviii3 st.

bet. den xxixen maii                                                                             xvii st. ende i oirt

noch bet. tot Gerardts van Dommelen voor Peteren Vriesen,

Gastelen ende mij                                                                                vi st.

bet. den xiien junii ao xli         

            bet. tot Geldrop voir Tielen, Jan Ruevens en mij tot pastoers            ii st.

            bet. tot Leende in die kermis                                                               iiii st.

            bet. tot Gielen Jacobs voir Peteren, Gaste lende mij doen Coenen

            op die chijns sat                                                                                  vi st.

                                                                                                                        xii3 gl.  vis t.  i oirt

 

50v      bet. den ven augusti ao xlii

            bet. den xvien septembris                                                                    xxiii3 st.

            bet. tot Gerards van Dommelen voir Tielen, Gastel, Jan Ruevens

            ende mij da.. Gastel getuijge leijde                                                     iii3 st.

            bet. tot Stratum voer Gastel ende mij                                                 iiii3 st.

            bet. den 1en octobris ao xlii                                                                  xviii st.

bet. den xxix octobris ao xlii                                                               xxiiii st.

bet. den xii en novembris ao xlii                                                           xix st.

noch bet. voer Tielen, Jan Ruevens ende mij altera Martini              v3 st.

bet. den xxvi novembris ao xlii                                                           xxv st.

bet. den xxviii novembris                                                                   viii st.

bet. den xen decembris                                                                         xxi st.

noch denselven dach nae                                                                    iiii st.

noch bet. den xxiiii dec.                                                                     xv st.

noch bet. voer Gastelen ende mij bij die scoelkijnder                        xii st.

noch bet. aen t jaergedinge den xiii, xiiii ende xv januarii ao xliii      xxvi3 st.

noch betaelt den xviien februarii                                                          xxvi3 st,

noch bet. den xen martii                                                                       xxxii3 st.

bet. den xxiiii martii                                                                            xxi st.

bet. voer Gastelen ende mij administratoirs                                       vi st.

bet. den xx aprilis doen wij die presse visiteerden ende den

xxi aprilis tsamen                                                                                xxxvi st.

 

 

51                                annis lxi lxii ende lxiii

                                    excerpto nome scabinorum

4-2-1561

            in judicio ad .. iiiia va et sexta februarii recepti ao xli                                     viii st.

            ontf. den xxvien februarii                                                                     ix st.

            ontfangen den xixen martii                                                                  xv st.

            …..

 

52           2-1-1562       Peter Henrick Lemmens gelooft Aerten Thonis vanden Raem xix gl.

52v       26-8-1561      Anthonis Raessen, Jan Joesten va Gastel ende Anthonis Frans van Meel autoriseren Peteren Joesten van Gastel sn ende Peteren Coppen gesamenderhandt om te vervolgen hun geschil tegen hen moeder met haren naekijnderen.

                                    Ariaen van Gael als momber en Henrick Peters als toeziender der onmondige kinderen Willem van Gael zaliger verhuren Goeijarden Jan Diericx sn een huis met aangelag daar Willem in te wonen plach te Kreijel aen de Wollenshurck, en nog …

53v        13-2-1562     Embert van Oirschot staat borg voor Jannen zijn zoon voor 50 gl. die Jut van Tongelre Jannen zijn zoon heeft gedaan , en belooft haar Jutten deze 50 gl. met Lichtmis a.s. te btealen met 3 gl. pacht.

54          30-2-1562     de navolgers van Jan verHoeven zaliger doen beslaan de penningen als Henrick verHoeven schuldig is h Hermans capellaens wegen / aende toecomende souwen te ontf. Thonissen Gerits ende muijteren voer zeker sculde die de oude muijter Jan verHoeven sculdich was.

                1-2-1562     Jan Jan Claeus sn zet onder schepenen 63 gl. / nog 10 st.

                1-2-1562     Wouter Scaverts doet beslaan de penningen als Gerardt Bolerts heeft staan aan de kinderen Ariaens verVlaessen, niet uit te reiken op een boete van 20 gl.

                4-2-1562     Henrick Tielen Willems gelooft Aert Aert Gerits sn 95 gl.

54v                              Willem Henrick Zwoesten sn inzake naarderschap zet onder schepenen lxvi gl. nog xxv st.

                4-2-1562     Aerdt Meeus gelooft Thonissen h Jans zijnen zwager honderd gl.

                5-2-1562     Peter Henrick Coppen sn en Vaes Jans van Zoemeren geloven Jannen van Hersel 102 gl.


55            8-2-1562     Jan Jan Aerdts sn zet onder schepenen xxii gl. en 5 st. tbv Marten Henrick Henssen sn

                7-2-1562     de erfgenamen Lijpken sCorten geven procuratie Joesten Martens en Janne Peter Willems           

             12-2-1562      Ceel Frans vanden Beeck kent hem betaald van Jan Michiel Jacops en Driessen Michiel Vaes sn van de xiiii gl. van de uitkoop die Michiel Jacops tegen zijn vrouw met den hennen.

             19-2-1562      Heer Tielman heeft van de kinderen duden van Erp 50 gl. in lopenden gelde welke 50 gl. Henrick Peter Lemmens gelooft den mombers der kinderen voorschr. weder te geven. En dat geld is den kinderen voorschr. komende van hennen huis dat de mombers verkocht hebben.

             20-2-1562      Ghijsbert Joesten Cocx gelooft Jannen Hubrechs van Helmont 50 gl. als vereikte schuld

55v       20-2-1562      Jan Willem Boelen sn gelooft Jannen Hubrechs voorschr. 15 gl.

             20-2-1562      Jan Willem Boelen sn zet in de hand Ghijsbert Joesten Cocx sn zijn oem drie brieven

de ene van 3 gl. aan Peter Wouters

de ander van 2 gl. aan Willem Peter Lijntkens sn

de derde van 2 gl. aan de kinderen Daemken Willems,

dat Ghijsbert die in handen zal houden tertijd toe dan hij Ghijsbert vanden voorschr. geloften zal hebben ontlast.

               5-2-1562      Aerdt Aerdt Zenders zoon gelooft Corsten den Sceper van Weerdt als vereikte schuld 24 gl.

56         27-2-1562      meester Jan Corstens meet en levert een stuk groese geheten t Manbroeck groot 2 vaetset en xxxvi roeden en een vierdel. Noch 2 koeien.

             27-2-1562      Joerden Phs. ..(Jan?) Wouter Phs soon verkoopt Jannen Henrick Hoeben sn en Wouteren Josephs al zijn have als beeste, paard en schapen en kent hem daaraf betaald. Des geloven Jan en Wouter voor Joerden te betalen ter stond die staan in t panden van de beesten daarop gegaan is, zo aan Michielen Jacops (Engelen) zo aan de schepenen en de nadere kosten te weten getaxeerd op xiiii gl. iiii st.  i oirdt ende Aerdt Hoeben ter vakatie tot Eijndover maerckt die komt om palmen.

56v        25-2-1562     Willem Hermans van Zomeren gelooft Willemen Joesten Goeijaerdts den ketelbueter van Maris 34 gl.

                5-3-1562     Anthonis Box gelooft Ghijsen van Lil voor elk vaetset land dat hij Thonis van Ghijsen gekocht heeft 5 gl.

              11-3-1562     Jan Jan Claeus die jonge geeft procuratie Jannen zijn vader cum potestate.

              20-3-1562     Dierick IJvaerts van Zanderen kent te hebben ontvangen van Jannen Eijmberts van Oirschot zoon 35 gl., waarvoor Dierick Jannen in de hand zet een akker op de Nijen hoeff ii3 vaetset opdat hij Jannen te gebruiken een tijd van 6 jaar. En t einden die 6 jaar wanneer Dierick Jannen alsdan weder geeft deze xxxv gl. zal hij zijn akker weer mogen aanvaarden.

57          26-3-1562     Eijmbert van Oirschot gelooft Tielman Ghijben 55 gl.

                                    Eijmbert voorschr. gelooft Corsten Maes Scerves zoon 53 gl. als vereikte schuld.

57v         17-4-1562    Gerardt Zwoesten verhuurt Jannen Vaes zijn helft van de goeden zo hem die na de uitspraak die gedaan zal worden, zullen aangedeeld worden. Te weten zijn helft van het huis voor 9 gl. en en het vaetset van het alnd voor vijfdalf vaat rogge en het vaetset van het groese 3 gl. en dat gedrieën een tijd van 3 jaar. En of Peter Zweers bewijs had van het huis, zo zal Jan Vaes de huur trekken van Peteren.

              22-4-1562     Gerardt Zwoesten verklaart dat hij heeft gekocht in weduwlijke staat 4 teenen scotelen, 6 sansierkens, 2 bedkleden, en verklaart ook dat hij na de dood Grietkens zijn vrouw heeft bet(aald) van de gecoste erve 200 gl., welke hij wil dat Jut tochtelijk zal gebruiken haar leven lang. Na d dood zal Gielken daaraf hebben 100 gl. en die ander 100 zullen Peter zijn zoon/ Frens zijn dochter en Evert zijn zoon

58         12-4-1562      Jacop Henrick Achten sn kent te hebben verkocht Henricken verVlaessen 3 roeijen erfs aan de Ven in Henricks voorschr. erfenis en kent daarvan te zijn bet(aald).

             22-4-1562      Goeijaerdt Aerdts gelooft Peteren Henrick Lemmens sn, Ghijsberten Scepers (Cocx) en Theeussen Goeijaert Theeus sn 18 gl.

             22-4-1562      Reijm Bussen huurt van de Heilige Geestmeesters voirscr. groese het Broecxken voor vii3 gl. en een stater.

58v       29-4-1562      Adriaen sGroven verhuurt Wouteren Jan Wouters (Schavers) zoon een heijtvelt buiten Venderdijk een tijd van 25 jaar voor 5 stuiver sjaars.

             29-4-1562      Jan Eijmberts van Oirschot gelooft Peteren Jacop Theeus sn 24 gl. als vereikte schuld.

             15-6-1562      Peter Joesten van Gastel sn, Jan zijn broer, Thonis Raessen ut tutor uxor Jenneken Joesten van Gastel dochter en Peter Coppen ut tutor Anna geloven Geertruden Willems verVlaessen dochter 15 gl. als vereikte schuld.

59         18-6-1562      Eijmbert van Oirschot, Thijs verBeeck en Peter Wijntkens met Willemen haar zoon en met hun momber hebben hen verpeent te onderhouden de deling als zij zullen doen op een peen van 50 gl., hoewel Vroncken op haar tocht niet heeft vertegen, voor en na de dood van Vroncken van Moersel. En elk zal jaarlijks Vronck geven 4 gl. en 3 vaat rogge en een boeterwegge van 5 pond.

              4-8-1562       Michiel Henricx zoon van Exel gelooft Henricken Aerdts als vereikte schuld xxvi gl. min 5 st.

59v        4-8-1562       Wouter Scaverts geeft Jannen Peter Vesters zoon zijn zwager procuratie in al zijn zaken

            22-8-1562       Marten Michiel Vaes sn gelooft een jaar na de dood van Michiel te betalen Anthonissen Jan Willems 129 gl. en betaalt intussen 6% rente.

            22-8-1562       Jan Vaes gelooft Joestken Michiel Vaes dochter zijn zuster een jaar na de dood van Michiel 129 gl.

                                               verandert ende op een ander geset daerom doerslagen

            22-8-1562       noch gelooft Marten Vaes als voor Anthonissen (Jan Willems) 18 gl.


60        24-8-1562        Jan Eijmberts van Oirschot gelooft Willemen Henrick Zwoesten 25 gl.

            24-8-1562       Wouter Scaverts vertijgt op zijn tocht op zijn rechten in erf de Loer dat Henrick Tielen Willems gekocht heeft tot profijt Henricks voirscr.

            16-9-1567       Dries Peter Zwoesten verklaart dat de wond die hij heeft op t hoofd hem heeft gedaan ^in zijnen besten Zander Henricks van Gastel zn, en indien hij sterft zo langt hij Zenderen in den dood. En de sceper van Strabrecht heeft hem den hoet vanden hoofde geworpen met een stoel en voorts Goeijken Vaessen en Aerdt zijn broeder hebben hem ook geslagen tot screwens toe te wethen Gerardt Henrick Vaessen en Heijman Jennen sn op t Laer ende Cazijn Henrick Diercx sn, Aerdt Vaessen smit op 9 novembris eer hij die kwetsuur kreeg op t hoofd

En t geen dat hij op de lippen heeft, heeft gedaan Aerdt Vaessen of de sceper van Strabrecht.