R.A. Heeze, Leende en Zesgehuchten

 

HLZR 1617 (1553-1554)

 

  0v                              onleesbaar (te donker)

  1         8-6-1553        ………

  1v                              ……..

  2       14-6-1553        Andries Daemen Dries (v Dommelen) zoon verkoopt Franssen Peter Wouters zoon groese de Hoge Sandt over Eijmerikkerdijk.

           22-6-1553        Die kijnder Joesten van Gastel zaliger  welke hij verwekt heeft bij Geertruijden Willem verVlaessen dochter zijn vrouw, te weten Peter, Wouter, Jan/ Peter Coppen als man ende momber Annen uxoris/Anthonis Henrick Raessen zoon als man ende momber Jennekens uxoris ter eenre en Anthonis Francis Wouters van Meel zoon afgekocht hebbende Meeussen Aert Reijmen zoon de helft vanden erve naebeschreven, scheiden en delen groese de Mannenbeemd aan Geldropper paal in Heeze

-           Anthonis krijgt de zijde Geldropwaarts

-          de kinderen krijgen de zijde Heezewaarts

  2v      28-6-1553       Thijs Goeijaert Goeijaerts zoon vertijgt op zijn tocht.

                                    Goeijaert en Marten, Tijs voorscr. zonen welke hij Tijs verwekt heeft bij Thonissen Martens zijn vrouw verkopen Matheussen Goeijaert Theeus zoon in stuk land Ginderover in Heeze.

  3        28-6-1553       Goeijaert en Marten voorscr. confirmeren dat de kinderen die Thijs hun vader verwekt heeft in den nabedde bij Lijsbetten Willem Vorsters dochter zijn vrouw zullen zo diep delen in al die goeden die Tijs voorscr. bezittende is en na zijn dood achter laten zal als zij Marten en Goeijaert voorscr.

            28-6-1553       Goeijaert voorscr. verkoopt Tijs ende Marten allen zijn goeden die hem verstorven zijn en nog vesterven zullen.

  3v        5-7-1553       -     Willem Wouter Joesten Coecx zoon

-           ende Anna zijn zuster

-            en Jenneken Thonis ^Lipijn susteren cum tutoribus

-            Corsten Delis Wouter Joesten zoon met Jannen Joesten als momber Corsten voirscr. gelovende voor Wouteren zijn broer en ook voor zijn zusters

kennen dat

Kaerel Moerslach hun zwager als man en momber Marien Wouters Joesten voirscr. dochter is te deel gevallen in een erfdeling een stuk land van i3 vaeset in Heeze aan dat Kasken genaam de Spoelhoelvel.

Kaerel gelooft met Marien zijn vrouw dat zij nooit meer zoeken op de goeden die Hilleken Wouter Joosten vrouw nu besittende is.


  4           5-7-1553      Kaerel voorscr. met Marien Wouter Joesten dochter zijn vrouw verkopen Jannen Jan Lenarts zoon het voorscr. stuk land.

               6-7-1553      Jan Henrick Zenders zoon welk hij verwekt heeft bij Oden Jans van Lil dochter zijn vrouw verkoopt zijnen zwagers en ^susters al zijn versterf dat hem verstorven is door de dood van Henricken zijn vader en Oden zijn moeder in Heeze.

  4v       29-7-1553      Anthonis Anthonis Korstens zoen en Job Henricx Hellincx zoon als man en momber Lijsbeth Anthonis Korstens dochter zij vrouw scheiden de goeden

-           Anthonis krijgt een dries …

-           Job krijgt het huis en schuur metten gelage tot den palen ter tussen beide staande, nog …

  5          3-8-1553       Heer Michiel Jan Michiels zoon verkoopt heer Tielman Jan Tielkens zoon een huis en hof in Heeze aan geen Voirt.

  5v        7-8-1553       Wilbert Everts van Doerren zoon verkoopt den deservitor van den missen die heer Jan Fijen zaliger gemaakt heeft en gefundeert een jaarlijke zijns van  xii st. uit huis en hof aan de Moelen.

  6          6-6-1553       Claeus Janssoen van Gael als man ende momber Heijlkens heer Jans Fijen off Borsmans zuster #ende Heijlken met hem Claessen kennen hen vol betalinge gedaan te wezen vanden legaat hem gemaakt van heer Jannen Borsmans off Fijen in zijn testament. En en nog voorts Claeus en Heijlken voorscr. zonen en Joesten Willems als man ende momber Anne uxoris en Daemen  Keijmps als man ende momber Katherijnen uxoris beiden Heijlkens Claeus en Scijlbers(?) dochteren.

  6v      11-8-1553       Jan Jans van Moll zoon verkoopt Marien Willemen Diericx dochter huis, hoff en erfenis zo groot hij t ontvangen heeft van Aechten Woijten meten kijnderen tot Strijp onder Leende

            17-8-1553       Marie Arien Diericx dochter weduwe wilener Peters Zwoesten met Henricken haar zoon haar momber verkoopt Marten verHoeven, Lamberten van Gastel en Ghijsbert Joesten Cocx zoon als meesters des Heiligen Geestes van Heeze een cijns van 6 gl. uit een stuk land aan t Heilig Kruis onder Heeze.

  7        22-9-1553       Aert Goeijaert Loeffs verkoopt Rijmen Lijskens een huiske met nog 2 roeijen erfs in Leende tot Strijp.

  7v      22-9-1553       Peter Willem Heijnssen verkoopt Lijsbetten weduwe van Wouter Willem Wouters een cijns van 2 gl.ut en groese in die Bercken genaamd de Duerencoop.

            22-9-1553       Peter Heijnssen voirscr. kent dat hij ontvangen heeft van Grieten van Zoemeren uxoris haeven tot … gedragen tot de somme van 36 gl.

  8         4-10-1553      Willem Peters zoon vanden Hulsbosch, Goeijaert die Sceper als man en momber Heijlken uxoris en Anna en Hilleken hen susteren allen kinderen van Peter en Katherijnen Jans van .. Rijsingen ende hen sterk makende voor Jannen hun broeder, Peteren den vader vertegen hebbende op zijn tocht, verkopen heer Tielman Jan Tielkens zoon 3 roeijen erf onder Hees aan de Voirt.

  9         5-10-1553      Jan Henrick Claeus zoon en Jan Dierick meester Jans zoon als man en momber Annen uxoris ook Henricx voorscr. dochter verkopen Jannen Jan Claeus zoon xviii roeijen land in Hees over Eimerikkerdijk.

              4-9-1553       Willem Boelen maakt den Heiligen Geest van Heeze met wil en consent Henricken zijn vrouw 6 mud rogge uit al zijn erven na de dood Willems voorschr. Dezelve maakt Jannen zijn broeder of zijn kinderen een mander rogge eens.

  9v       5-10-1553      Lauwreijs Michielen Willemen Gielenssn verkoopt Matheeussen Goijart Theeussn en Aerten Jacoppen Theussn een groese van xv roeijen in de Weerd onder Hees.

             5-10-1553      Alzo Jan Goessens had in handen gezet Jannen zijn natuurlijke zoon 2 stukken erf, de een een torfvelt en de ander een groese in Leende genaamd het Vratenbroek d.d. 1550 ….

11         3-10-1553      Henrick Lamberts van Gastel zoon als man en momber Engelen zijn vrouw dochter Zanders Henrick Beelen zoon en Margrieten zijn vrouw

                                    En de kinderen Henricx Jan Genen zoon verwekt bij Katherinen zijn vrouw ook dochter Zanders en Margriet voorscr. delen de goeden hen verstorven door de dood Zanders en Margrieten voorscr.

-          Henrick krijgt het gelag tot Eimerik

-          …

11v       14-10-1553    Jan Jan Berchmans de jonge verkoopt Jannen van Hoechten een stuk groese in Leende inde Binnenbeemd

12         14-10-1553    Jan van Hoechten voorscr. verkoopt Jannen Berchmans voorscr. een cijns van 14 gl.

             17-10-1553    Jan Henrick Berchmans zoon de oude vertijgt op zijn tocht. Henrick Jan Berchmans verkoopt Joesten Wouter Boijens zoon een groese in Leende aan Leenderdijk.

12v       17-10-1553    Henrick voorscr. verkoopt Jacoppen Vriesen een cijns van 4 gl. uit groesen het Molenscut in Leende.

             20-10-1553    Henrick Delis Goeijens soon en Katherijn Ariaen Delis Goijens dochter welke hij Ariaen heeft verwekt bij Anna Michiels van Vijen dochter uxoris ^cum tutoribus scheiden de goeden hen verstorven door de dood van Delis en Katherijn

-          Henrick krijgt het gelag

-          ….

13          4-11-1553     Michiel Jacops (Engelen) verkoopt Peteren Henrick Lemmens zoon tot profijt van Jenneken zijn dochter, na uitwijzen van een testament gemaakt bij Peteren Wouter Stijnen zijnen leste een cijns van 6 gl. uit het Boxkens ekkerke 4 vaetset in Hees a/d Rul. Den los 100 gl.

14          4-11-1553     Stoffel Peter Zwoesten verkoopt denselven een cijns van 9 gl. uit groese de Scerpdonck onder Heeze, groot ii vaeset xxxii roeijen

                                    gelost 13-1-1605

              4-11-1553     Delis meester Jans verkoopt den screven Peteren een cijns van 6 gl.  uit een groese a/d Venderdijk in Hees, genaamd het Klein Beemdke i3 vaetset en xii roeijen.

14v        13-11-1553   Anthonis Willem Diericx kent dat hij schuldig is Henricken Henrick Goijens zoon 84 gl. en gelooft daar jaarlijks 4 gl. voor te geven.

15          17-11-1553   alzo heer Jan Bormans of Fijen zaliger in testament had gemaakt heer Michielen Michiels pastoer van Heeze, Marten Aertssn verDoijenbraecken, Tielman Nelis Ghijben en Henricken Jan Phs. zoon zijn huis en hofstad en een stuk land  genaamde de Haeze met al zijn andere goeden.

                                    Staan voor ons schepenen dezelfde Michiel, Marten, Tielman en Henrick dragen op Margrieten heer Jans voorscreven natuurlijke dochter welke hij verwekt heeft bij Aleijden Jan Gerits dochter. Maar indien zij sterft zonder wettige nakomelingen, vervalt het aan de erfgenamen van Claeussen van Gael en Heijlken zijn vrouw en iic gl. aan de kerk van Heeze.

16          23-11-1553   Jan Wouters (Schavers) de jonge met bijwezen en consent van Annen Wouter Boeijens dochter zijn vrouw ter eender

en zijn voorkinder te weten Wouter en Eelken gelovende voor Goeijken hun broeder en voor Emken en Mariken hun zusters/ met nog Jannen Wouters den ouden, Peteren Peter Tielkenssoen, Francken Goeijaerts van Best, Goessen van Hoechten en Aerden zijn broeder als omen en mombers der kinderen voorscr. ter andere zijde

zijn veraccordeert dat Jan voorscr. uit de gemene goeden zal hebben 550 gl. en Anna Jans voorscr. nahuisvrouw krijgt een mander rogge welke geldt jaarlijks Goijaert Everts, te lossen met 20 gl.

Als Jan voorscr. sterft zonder wettige nakomelingen bij haar Anna zal Anna anderhalf honderd gl. krijgen en de kinderen alle ander goed dat Jan voorschr. bij het leven Lijskens zijn eerste vrouw gehad heeft.

18            3-2-1554     Wouter Ghijsen van Kan zoon verkoopt Jannen Peter Willemssoen een heijtvelt in de Oevelsvelden in Heeze.

              10-12-1553   Goeijaert Henrick Goeijaert Stoepkens zoon als man en momber Libbekenen uxoris

                                    Jan Willem Ercken zoon als man en momber Heijlken uxoris

                                    Goeijaert Jan Gerits zoon als man en momber Mechtelden uxoris

                                    allen dochteren Henrick Zenders

Jutteken, en Vmet Joerden haar momber Marie ook dochteren Henricx voirscr. welke hij verwekt heeft bij Oden Jan Ghijsel Rijcken dochter uxor

                                    Anthonis Ercken, Michiel Ariens en Henrick Phs. als mombers Oijken en Engelken Henrick voirsr. dochteren welke hij verwekt heeft bij Annen Michiels van Uden dochter, Anna die moeder vertegen hebbende op haar tocht

                                    verkopen Uman Uman sMolders zoon een akker op de Nieuwe Hoeff in Hees.

18v        10-12-1553   Idem verkopen Anthonissen (Ercken) en Michielen Ariens een dries a/d Molen onder Heeze.

19          10-12-1553   Idem verkopen Henricken Jan Wouterssoen de Geritsakker a/d Molen in Heeze

              10-12-1553   Idem verkopen Delissen Dierck mr. Jans zoon groes het Broecxke in Heeze a/d Bulder


19v        10-12-1553   idem verkopen Henricken (Jan) verHoeven een dries a/d Hofstad in Heeze

              10-12-1553   Claeus Jan Claeus zoon vertijgt op zijn tocht. Peter Claes Phs, Henrick, Jan en Gerit, Claeus voorscr. zonen verkopen Henricken Jan Wouters zoon, hun zwager, alle goeden die hen aankomende zijn van Claessen hun vader in Heeze.

20          10-12-1553   Henrick Jan Wouterssn voorscr. belooft Claessen Phs. voorscr. zijn heer te geven jaarlijks 8 gl.

              14-12-1553   Mechtelt weduwe Tielen Wollens cum tutore vertijgt op haar tocht.

                                    Sijmon Tielen Willem Wollens, Pauwels zijn broer en Anna hen zuster cum tutore allen kinderen Tielens en Mechtelts voorscr. verkopen Bartholomeeussen Tijs Loeffs zoon dries den Straetecker in de prochie van Geldrop en heerlijkheid van HL.

20v        14-12-1553   idem verkopen Rueven Tijs Loeffs zoon akker het Haegven te zelfder plaatse.

21          14-12-1553   idem verkopen Wouteren Engels huis, hof met erfenis tot Hout

21v        14-12-1553   idem verkopen Diericken Willem Diericks zoon groese de Sceepsstal te zelfde plaatse

22          14-12-1553   Sijmon Tielman Wollens en Dierick Willem Diericks zoon mangelen …

                                    Idem verkopen Joesten Jans van Kessel de Stockecker tot Hout

22v        14-12-1553   Wouter Everts verkoopt Mechtelden wedue van Tielman Wollens een cijns van negendalve gl. uit his en hof.

              14-12-1553   Joest Jans van Kessel verkoopt Mechtelden voorscr. een cijns van 3 gl. en 10 st. uit het stuk land voorscr. dat hij…. Den los 58 gl.

23          14-12-1553   Dierick Willem Diericx zoon verkoopt Anthonissen Willem Diericx zoon zijn broeder land den Hoff een vaetset aan de Wollenshorck in Hees.

              14-12-1553   Anthonis Willem Diericx zoon en Sijmon Tielman Wollens zoon mangelen

              21-11-1553   Pauwels Tielen Wollens zoon verkoopt Willem Jans vander Doeijenbraecken zoon een cijns van 3 gl. uit land de Camp op Hoog Geldrop

23v       22-10-1553    Wreijs Goeijaert Aerts verkoopt Peteren Gielen Scipers zoon een heijtvelt tot Hout in de prochie van Heeze

             16-12-1553    alzo de Heilig Geestmeesters van Heeze … een mud rogge ut de erfenis Goeijaerden Balemans ……

24v       16-12-1553    Heer Michiel (pastoor van Heeze) voorschr. verkoopt (aan) Marten Aerdts

was 23v                        zoon Verdoeijenbraecken, Lambert van Gastel en Ghijsberten Joesten Koecx zoon als Heijlig Geestmrs van Heeze een jaarlijkse cijns van 2-10-0 op de voorschr. erfenis, te lossen met 50 gl.

             27-12-1553    Voorlopige erfdeling door de dochters van Katharina Henrick Delen na de

dood van haar man Henrick v Gael:

1.   Jan v Vechelen, man Geertruij krijgt het huis en de Braeck, 1 vaetset

2.   Henrick Aert Hoegertssoen, man van Roelke krijgt de Coppenbeemd, 70 roeden met een weg van 7 voet breed door de beemd van Jan Peter Delen en geeft 18 gulden aan Jan v Vechelen

Katherijn mag nog zoveel turven als zij nodig heeft, en na haar dood zal Jan de helft 35 sts per roede uitgestoken turf vergoeden aan Henrick.

26       31-12-1553      Jenneken wede Henricks van den Hulsbosch ziet af van tocht.

1.    Jenneken Henricks, Jennekens voorschr. dochter, mondig

2.    en Jacop haar broer, nog onmondig, met Jacoppen Jacop Tijs hun momber

verkopen wat van hun is in het Hoog Eeuwsel Ginderover (aan) Vaessen Henrick Vaes Genen zoon.

26v                              Willem Delis Joesten sn als Wer als man en momber Geerten zijn vrouw en noch als gemachtigd van heer Corstiaenen zijn zwager vekoopt  en mits weigeing achter rugge gevest Jannen Want (houdt plotseling op !)

27           4-1-1554      Michiel zoon Wouters Temps van Breugel verkoopt Philips Henricx zoon vanden Scoet een huis met een hoeve met erfenis in Nuenen ter plaatse genaamd Boert.

27v       17-1-1554      Henrick Ghijsberts Wouters dochter (v Can) wedue Ariaens Meeus Vrancken vertijgt op haar tocht.

                                    Gijsbert Ariaens voorscr. zoon en Mari zijn zuster en Anna hen zuster verkopen Peteren Willem Diericks zoon als Bitters een cijns van 5 gl. met huis, hof en erf a/d Molen tot Heeze.

               8-1-1554      Peter Peter Loeffs zoon verkoopt Tielmannen Jan Bosmans een cijns van 6 gl. en denselven Tieleman … tot Nederweert, uit huis met erf te Leende tot Strijp in de Doolegge. Den los 100 gl.

28v         8-1-1554      alzo Delis Henrick her Henricks zoon heeft tot eender achter huijsvre Mariken Delis Herbrechs dochter welke hij Delis verwekt heeft bij Lijsbetten Martens vanden Zande dochter en want deze Lijsbet heeft nog verkregen in den nabedde kinderen bij Henricken Jutten, zijn deze Delis en Lijsbeth geaccordeerd: Delis voorscr. als man en momber Marikens uxoris vertijgt helmeling op allen goeden gekomen van der selver Lijsbetten als van haar ouders tot profijte derselver Lijsbetten en haar nakinderen. En zij Lijsbet met Delissen haar zoon als momber van haar hebben vertegen op alle goeden gekomen van Delis Herberchs wegen.

29           8-1-1554      Henrick Jacop Heijnselmans zoon, Willem Tuck(?)Wevers, Aert Bax zoon en Peter Tielens als kerkmeesters van Leende geloven jaarlijks een jaargetijde te doen voor de sielen Jacops Jacop Heijnselmans zoon en Aleijden Aerts verOver dochter uxoris …

30           8-1-1554     Jan Bartholomeeus van Mol zoon, Tijs, Peter zijn broeders en Anthonis Jan Stevens zoon als man en momber Kathelijnen uxoris ook Bartholomeeus voorscr. dochter, Willem en Henricxken onmondig met Jan Jacops van Moll zoon hun momber verkopen Henricken .. als kerkmeesters van Leende een cijns van 6 gl. uit een stuk land van 6 vaetset tot Oisterick in Leende. Den los 100 gl.


30v       9-1-1554        Jan Jacops verVlaessen zoon mondig wezende en Kathreijn Jacops voorscr. dochter ook mondig wezende met Franssen Henrick Goeijens zoon haar oom als momber, gelovende voor hennen broer en zusters onmondig wezende, vertijgen helmeling op een vaetset land in Heeze a/d Ven, alszo dat Jacop dit vaetset lands zal hebben.

             9-1-1554        Alzo Jacoppen verVlaessen was aangestorven door de dood Ariaens zijns zoons het zevende deel van de goeden den kinderen Jacops voorscr.  heeft dezelfde Jacop helmeling vertegen op alle goeden denselven kindreen toebehorende.

31       11-1-1554        Peter Tielens zoon verkoopt Henricken sHaezen tot Nederweert een cijns van 3 gl. uit groese de Berck tot Strijp in Leende.

31v     11-1-1554        Henrick Jans verHoeven zoon verkoopt Jannen Stappers, zijn erve of helder des briefs een cijns van 5 gl. en 10 st. uit huis, schuur en erfenis te Heeze a/d Molen.

32       11-1-1554        Thijs Dierick meester Jans zoon en Delis zijn broer en Jan Michiel Vaes als man en momber Elizabethen zijn vrouw ook dochter Diericks voorscr. en Henrick Jans verHoeven en nog Thijs voirscr. als momber der onmondige kinderen van Henricken Diericken mr. Jans zoon en Delis voirscr. nog als momber der kinderen Tijs voirscr. verkopen Henricken Henricken s Haesen zoon van Nederweert zijnen erve of helder des briefs een rente van 15 gl. uit de onderpanden nabeschreven in Heeze …

33v    17-1-1554         Aleijt Tielens vertijgt op haar tocht en Dierick en Ghijs haar zonen gelovende voor Heijlen hun zuster, kinderen Gerit Tielen Diericks zoon welk hij bij haar Aleijt verwekt heeft, kennen aan hen gelost te wezen een mander erfrogge wezende de helft van een mud rogge welke verkocht had Goeijaert Willem Ghijsen sCraendoncx zoon d.d. 18-5-15..

34     17-1-1554          Willem Neesen verkoopt Wouteren Kuijlen een dries tot Boshoven onder Leende.

         19-1-1554          Henrick Dries Jan Dries zoon welke Dries heeft verwekt bij Marien Henrick Loeffs dr. uxoris draagt op Marien zijn moeder donatione die men noemt inter umos al zijn goeden die hij heeft en die hem versterven zijn door de dood Dries zijns vaders en draagt nog op zijnder moeder de goeden die hem versterven zullen door de dood van haar Marie in welke goeden Marie eerst vertegen had op haar tocht om de kinderen te helpen en voorts hem Henriken en zijn broeder ….


34v     19-1-1554        die kinder Jan Zenders (sHazen) welke hij verwekt heeft Aleijden meester Gerits dochter, de portie afgekocht hebbend waar Bernaerden haar broeder helmeling had vertegen, scheiden de goeden hen verstorven door de dood van Jannen en Aleijden hun ouders.

-          Jan Peter Willems zoon als man en momber Aleijden krijgt het Hoefken, nog het Haegenicken, nog den Wijbosch

-          Zander en Henrick zijn broeder krijgen groese het Rietbeemd …

-          Gerit hun broeder krijgt het huis metten gelage

-          Aert krijgt ….

-          Libben  met haar tutor krijgt …

                                    Zender, Heijn, Aert en Libbeken gelden de jaarpacht van lxxv gl. vooruit, zodat Jan Peters daar niet in zal zijn gehouden.

35v     20-1-1554        Aert Jans Verbraecken zoon verkoopt Jannen Jan Goessens

was 34v                        -     een turfveld in de Strijperbroeken te Leende

-          groese het Fratenbroeck in Leende dat Jan zijn vader (aan) dezelfde Jannen in handen had gezet voor een zekere gelofte die hij Jan voor zijn vader had gedaan aan de wede van Henrick sRoesers blijkens de brief van 20-7-1550 ende (dat) hij Jan voirschr. vercoft had denselven Aerden voirschr.

36       21-1-1554        de kinderen van Goeijaerts Lobben en Lijsbeth Delis Delen: Willem, Delis en Thonis Jacop Wouters als man van Marie belenen het land de Vos 5 copset te Leende voor 0-36-0 per jaar aan Reijnder Tijs te Antwerpen.

36v     23-1-1554        Jan Berchmans de Jonge, Jacob Pompen en Henrick Lenen als Heijlig Geestmrs van Leende …… verkopen Goeijaerden Goeijaert Gobben zoon een erf in de Hulsbroek te Leende

37       23-1-1554        Goijart Goijart Gobben verkoopt een erfcijns van 5-12-0 per jaar aan voirschr Heilig Geest mrs (van Leende) uit

-          voorschr onderpanden

-          een stuck groesen, 130 roeijen  in de Scaveijen te Leende

te lossen voor 93 gl.

            22-1-1554       Jenneken sRaets cum tutore verkoopt een groese tot Strijp in Leende Lijsbetten Jacop Heijnselmans dochter, wede Frans Raets, haar ter tochte en haar kinderen ter erfelijkheid

            25-1-1554       Ghijsbert Jans soen Rueven als man van Marien Goeijaerts van Gael verkoopt Jannen Stijnen tot Nederweert zijnerve of helder des briefs een cijns van 3 gl. en 12 st. uit een hoge kamer en een halve schuur met erfenis over eimerikkerdijk in Heeze.

38        26-1-1554       Wouter Ghijsberts zoon van Kan verkoopt Henricken Jan Horckmans een cijns van 30 st. uit het Noulandt of Vlaes, 1 vaetset in Hees.

              2-2-1554       Aerdt Aerdt Reijmen zoon vertijgt op zijn tocht en Bartholomeus Aerdts voirscr. zoon welke hij Aert verwekt heeft bij Margrieten Jans van Gastel dochter uxoris verkoopt Geertruijden Willems verVlaessen dochter weduwe Joost van Gastel de helft van de nabeschreven erven: …


38v        2-2-1554       Alzo Geertruijden voorscr. is gevest deze voornoemde stukken erfs, bkent Geertruijt met haar momber dat den Grieten ecker Gertruijt zal hebben tot haar tocht en haar 3 nakinderen ter erfelijkhied, welk Roelen Janssoen van Gael bij haar Geerten verwekt heeft vide reengenoten, en die Ren zal hebben en erfelijk behouden Jan Joosten van Gastel zoon bij Joosten van Gastel van verwekt.

39          2-2-1554       Geertruijt voorscr. verkoopt land die Nieuwe Hoeff Goeijaerden Thonis Claeus zoon vide reengenoten.

              7-2-1554       Aleijt cum tutore vertijgt op haar tocht. Jacop Henrick Box zoon welk hij Henrick bij haar Aleijt heeft verwekt met Jannen Jan Goeijaerts zoon zijn momber verkopen Peteren Henrick Lemmens zoon, Goeijaerden Claeus ende Anthonissen Jan Raessen zoon als kapelmeesters der capelle van sint Jans tot Eimerik in Heeze een cijns van 27 st. uit een gelag a/d Rul.

                      -2-1606         deze brief van 27 st. heeft Mathijs Joesten gelost aan Antonissen Gerit Francissen capelmeesters

39v        7-2-1554       Willem Jacops sBoijen zoon verkoopt Peteren Jacop sBoeijen zoon zijn broeder eem stuk land in de Broeckecekr in Leende.

              7-2-1554       Anna Willem Claeus dochter met Lamberten Nelis Tijs zoon haar momber verkopen Delissen Willem Claeus zoon haar broeder en cijns van 20 st. uit huis en hof a/d Bosch in Heeze.

40          7-2-1554       Jan Dierck meester Janssoen verkoopt Marien Henrick Zenders dochter een cijns van 3 gl. uit huis, schuur, hof en erfenis in Heeze aan Eimerikkerdijk.

              7-2-1554       Jan voorscr. verkoopt Joerden Janssoen van Lil een cijns van 3 gl. uit een groese aan t Hoech Schoer onder Heeze.

Deze rente is aan Willem Henrick Wouters en Joost Jan Geerits zijn zwager gelost.

40v        7-2-1554       alzo Jan Jacops verVlaessen, Katherijn zijn zuster met Franssen Henrick Goeijens zoon als momber gelovende voor hun broeders en zusters hebben opgedragen Jacoppen hun vader een vaetset land in Hees a/d Venne, d.d. 9-1-1554. Jacop draagt op hezelfde vaetset Wouteren Goijaert Boeijens zoon.

41          7-2-1554       Jan Goeijaert Boeijens zoon verkoopt Margrieten Goeijaert Boeijens dochter zijn zuster en Marten Vriesen haar man zijn deel van een gelag tot Boshoven in Leende.

41v        9-2-1554        Willem Jan Genen zoon verkoopt Ariaenen Lonis Meeus Delis zoon 7 vaet erfs rogge uit 2 vaetset akkerland geheten de Lochte Ginderover in Heeze.

            26-1-1554       Jacop Aert Bax zoon en Griet zijn zuster ^cum tutore verkopen Hilleken weduwe Goort Heijlen en Lijpken haar nichten, Hilleken die helft tot haar tocht en Lijpken Willem Saelmans dochter ^verwekt bij Claer Bax dochter(?) ter erfelijkheid een cijns van 20 st.  uit een stuk land in het Borchlandt in Heeze.

42         9-2-1554        Goeijaert Henrick Stoepkens (Roubosch) verkoopt Annen wedue Henrick Zenders ter tochte en haar 2 dochters welke Henrick voorscr. verwekt heeft ter erfelijkheid een cijns van 3 gl. uit zijn portie van huis en hof metten erfenis aan de Venne.

           12-2-1554        Jacop Oeijen en Arien zijn vrouw maken testament op langstlevende zonder tegenzeggen van hun kinderen

42v       15-2-1554      Henrick Jan Wouters zoon verkoopt Willemen Goijaert Aerts zoon 4 vaetset erfs in Heeze tot Hout.

43         15-2-1554      Willem voirscr. gelooft Henricken voirscr. jaarlijks 8 gl.

             10-9-1553      Goeijaert Goeijaerts van Leeuwen draagt op Marien Heesterbeecx wedue Marten Goeijaerts een  jaarlijke cijns van 2 gl. als eertijds Jan Lambert Jacobs zoon verkocht had denselven Goeijaerden uit huis, hof en erfenis in Geldrop, zoals vermeld in de schepenbrief van den Bosch d.d. 20-4-1551

43v      20-10-1553      1.  Henrick Henrick Delen zoen

was 42v                       2.  Delis Ulkens als man en momber van Aechten dochter Henrick Delen

2.   Lijpken Henrick Delen dochter met Dierick Wouter Boeijenszn als momber

3.   mede namens Cornelis Heijnrick Delen soen hun broer

verkopen Frans Dierick Zweers een akker in de Voirtbraeck te Heeze

44       21-2-1554        Jan Henrick Mennens zoen 23 jaar, die Henrick heeft verwekt bij Lijbken Wouter Lemmens dochter met Lemmen en Corsten Jan Mennens zonen, verkoopt zijn omen als mombers al het goed dat hij te Heeze van zijn moeder geλrfd heeft van Wouter Lemmens zijn heerken Peteren Nelis zijn oom.

            21-2-1554       Peter Nelis voorschr verkoopt een erfcijns van vijfdalven gl./jaar aan Jan (H Mennens) voorschr.

44v        1-3-1554       Lambert Lambertssn van Gael verkoopt Geraerten Heesterbeecx een jaarlijke cijns van xxxv st. uit een stuk groese tot Oisterick onder Leende.

              2-3-1554       Wouter Tielen Willems verkoopt Jacoppen verHaegen en Jacoppen zijn zoon een jaarlijkse cijns van xlv st. uit groese de Hoelenberch over Eimerikkerdijk onder Heeze.

45       10-12-1553      die kijnder Henrick Henrick Zenden scheiden:

-          Goeijken Henrik Stoepkens als man en momber Lijsbeth uxoris is te deel gevallen een stuk land in de Breetvennen, ..

-          Jan Willem Ercken als man en momber Heijlkens uxoris Henricx voorscr. dochter is te deel gevallen een stuk land in de Breetvennen, ..

-          Goeiaert Jan Geritszoon is te deel gevallen de Vorste ecker bij sint Job, nog een groese in t gelag …..

-          Jutken is te deel gevallen een stuk land in de Breetvennen ..

-          Marie is te deel gevallen een stuk land in de Vorste ecker

                                    Die schuur is Goeijaerten te deel gevallen staande op zijn erf. En Jutten en Goijaerten ^Jan Gerits  voorscr. is dat huis te deel gevallen op Jutken erve . en als Jutten bekenen(?) zal zal ze Goeijaerten mogen geven xxv gl. en dan zal Jut het heel huis hebben. En Goijaert Stoekens heeft Jannen en Marien tevreden gesteld aangaande de severen(?).

46          7-3-1554       Anthonis Henrick Jan Claeus zoon en Michiel Jan Ariens (Dircx) zoon verkopen Jacoppen verHaegen een cijns van 6 gl. uit de Grote Dries a/d Ven.


46v        8-3-1554       Henrick Knijff borger der stad Antwerpen als momber van Franssen en Mariken kinderen Geraerdts vander Nese welk hij Gerardt verwekt heeft bij Aleijden Nelis zijn vrouw, nog onmondig wezende, hebbende machtvan Jan van Scaeden zijn mede momber d.d. 27-2-1552 verkoopt Joesten Wouter Boeijens zoon de halve A(of N?)uwe beemd in Leende aan de Nijewen dijk.

47v        4-2-1554       Dierick Henrick Hellincx zoon verkoopt Goijaerden Thonis Claeus zoon een dries van een vaetset en een copset in Heeze a/d Voirt.

              8-3-1554       Joest van Tuijl gelooft alzover hem geen last in zal komen vande onmondige kinderen Geraerts vanden Nese dat hij voirder geen erfborgen zal egeren om t geld van de halve beemd.

              8-3-1554       Jan Arien Stijnen gelooft als vereikte schuld alle achterstelle pachten aan heer Michielen pastoor tot Heeze eer den talens dag van de halve beemd.

48        21-2-1554       # huis en hof tot Kreijel in Heeze

                                    den los mer met lxxvii gl.

            22-2-1554       Henrick Jan Wouters sn als Snoeijen gelooft Annen weduwe Henrick Zenders xviii gl.

48v predie Antonii 1553         Anna Jan Vos vrouw gelooft Jannen Michiel Vaes zoon als vereikte schuld 6 daadlers van xxix st.

            5-10-1553       Aert Aert Zanders zoon gelooft Delissen mr. Jans x gl. als vereikte schuld.

 

49                                protocoll van den jaar liii

49v

50        18-3-1553       wij Tijlman Gijben/ Jan Zegers/ Michiel Vaes/ Jan Joest Wouters/ Gerardt Zwoesten/ mr. Henrick Phs./ en Peter Peter Tielens scepenen in Heeze en Leende doen cond allen luijden dat voor ons comen is Wijlm Henrick sn vervVlaessen en heeft verkocht Sebastianen Andries sn verVlaessen een cijns van 45 st. uit een beemd achter de Rul in Heeze geheten den Wolfweert.

            31-5-1553       Henrick Gerijt Zwoesten zoon draagt op heeren Joesten verBraecken een cijns van 2 gl. en x st. als Gerijt Zwoesten, Henricken sWoesten zijn oom eertijds verkocht heeft d.d. 25-11-1531.

50v       6-6-1553        Bartelmeus Aerdt Reijmen sn welke hij Ardt verwekt heeft Margrieten Jans van Gastel dochter, en Ardt is afgegaan zijn tocht, verkoopt Anthonissen rans van Meel sn een stuk land een beemd in Hees aan de Rulle, nog een ….

             6-9-1553        Henrick Henrick Coppens zn en Aleidt zijn zuster ^met Peteren haar zwager als momber van en Jannen haar zoon, scheiden de erfgoeden van hun auwers die hen eertijds aangedeeld zijnvan de andere kinderen Henrick Coppens voorscr.

-          Henricken is te deel gevallen de Driesbeemd te Strabrecht, ….

-          Aleijden is te deel gevallen


51v      24-10-1553      1.  Hanrick Hanrick Deelen

2.   # Delis Ulkens, man van Agathen  uxoris

verkopen hun aandeel in huis metten hove ende den dries daerbij gelegen aen Eijmerickerdijk aan

3.   Elisabeth, hun zuster verwekt bij Margriet Henrick Pouwels dochter.

4.   Jan Peter Deelen zoon

            25-10-1553      1.  Lambrecht Nelis Thijs, man van Elisabeth dochter Claus Gijs Ardts

5.   Francis haar zuster absent

6.   Gielis en

7.   Anna ke Willem Claus (Gijs Arts)

8.   Rutken, Gijsen Claus vrouw doet afstand van tocht: Margrieten, Heijlken en Lipken, ke (van) Gijsen Claus en Ruckens voorschr.

verkopen:

–         huis en hoef metten erve daar aan gelegen a/d Heezerbosch Jannen Jans van Kessel

–         een akker van 3 vaetsaet op dezelfde plaats …..

–         dries de Troppe met dezelfde belending

–         akker op dezelfde plaats

52        25-10-1553     Jan van Kessel verkoopt Rutken Gijsen Claus vrouw met haar kinderen een akker a/d Heeserbosch.

52v      25-10-1553     Gielis Willem Claus zoon verkoopt Annen zijn zuster zijn gedeelte van het gelag nagelaten van hun vader en moeder aan Heeserbosch.

53        30-11-1553     Claus Claussn van Doeren en Goeijaert zijn broeder als procuratie hebbend van Anne sorore, en Claus van Doeren de vader is afgegaan zijn tocht, verkopen Gerarden van Dommelen een stuk dries in Heeze.

            30-11-1553     idem verkopen Uman Uman sMolderssn een groese inde zelfde prochie geheten de Leijnelsen.

              6-6-1553       Claus Jans van Gael als man en momber Heijlken zijn vrouw, zuster heer Jans Bormans of Fijen leiden vol betaald te zijn executoers en erfgenamen Jans voirscr. zaliger aangaande de legatien haar gemaakt van heer Jan Bormans voorscr. Hebben nog voorscr. Claus en Heijlken voirscr. geleden voir Ariaen en Wijlmen haar zonen/ voir Joesten Wijlms als man en momber Anne zijn vrouw en voir Damen Keijmps als man en momber Katharinen zijn vrouw, beiden Claus en Heijlkens dochters voirscr.

54         8-12-1553      Jan Gelis Goessen draagt op Henricken Wijlmen Pompen sn 2 erfbrieven, de een an 7 vat erfrogge gelijk … letteren van Zoerendonck en Maarheze dat breder begrepen zijn d.d. 1..

                                    En nog een can 3 vaet erfrogge gepasseerd voor de zelve schepenen d.d. 4-10-1430


54v       12-1-1554      Joost Jacop Elsen sn verkoopt Gerarden Jannen Hesterbeecx sn een cijns van 3 gl. uit een groese in Leende in de Berck. Den los 55 gl.

             14-1-1554      Michiel Wijlm Ghenen zoon, ziek liggende in zijn bed, maar van gezond verstand vult zijn 1e testament gemaakt voor Michielen Vaes en Tijlman Ghijben van 8-12-1546, aan dat Heijlwich zijn vrouw zal hebben x vaetset  lants .. van Eerken Senders met zijn kinderen. Haar eigen vrije wil mee te doen na de dood Michiels vscr.

55        17-1-1554       Henrick verVlaessen verkoopt Anthonissen Dries sn van Arendonck een groese in Leende tot Strijp.

55v        1-2-1554       Wouter Henrick Ardtssn als momber en mede gelovend voor Lucas Peter Lucassn welk hij verwekt heeft bij Lijsbetten Arden Joesten dochter, en Henrick Henrick Boelen sn ^en Henrick Jacop Boelen sn en gelooft voor die tocht(?) van zijn vader / en Jan Henrick Huben zoon ut tutor uxoris Aleijdis dochter Henrick Boelen en .. verkopen samen Ariaenen Henricks verVlaessen zoon en Joesten Jan Wijlms zoon een erf in Hees a/d Rul.

56         1-2-1554        Jan Janssn van Kessel verkoopt Jannen Daems een akker in Heeze a/d Bosch.

           12-2-1554        Thomas Cornelis van Hoechten als van Maarheeze verkoopt Jacobben Wouterssn van Langw..ken een cijns van 4 gl. uit huis, hodf en erf, x vaetset in Maarheeze.

56v       6-3-1554        Michiel Wijlm Gheenen sn verkoopt Wouteren Jan Scaverts een akker in  Hees a/d Egelmortel.

57       28-2-1554        Ardt van Brouhuijs/ en Adam Wijlms beiden van Nuenen verkopen Arden Ardt Reijmen sn tot zijn tocht en Bartelmeussen sijn zoon ter erfelijkheid, welk hij verwekt heeft bij Margriet Jans van Gastel dochter, een cijns van 9 gl. uit een stuk land onder Nuenen geheten t Biesenstuck 2 vaetset.       

57v      28-2-1554       Ardt en Bartelmeus voorscr. stellen de los op 150 gl.

            28-2-1554       Jacop Henricx van Hal sn ut tutor uxoris Aleijdis dochter Ardt Senders verkoopt Jacobben Everts zijn zwager een stuk land in Hees in ed Hoersbraeck.

            22-3-1554       Thonis Wijlm Geritsson verkoopt Geaerden zijn bruder een akker in Hees Ginderover geheten de Hove.

58                                Jan die Bros heeft ook vertegen op zijn t selve erf gelijk Thonis zijn broeder

                                    Jan mr. Corsten draagt op Jannen Roeff Janssn de rente van 3 gl. s jaars/eertijds verkocht heeft Ruth Meus Rutten sn denselven mr. Jannen voorscr. gelijk schepenlittera van Geldrop.

            25-6-1554       Anthonis Jan Raessen en Anthonis Frans Wouters vanden Meel erfdelen het gelag hen aangekomen van Gertruijden Joesten van Gastel huisfre/ en voorts van zusters en broeders.

-          Anthonis Wouters vanden Meel is te deel gevallen het huis a/d Rull met de erfenis rechuit gaande

-          Anthonis Jan Raessen is te deel gevallen de schuur ook met erfe rechtuitgaande …

 

 

schulderkenningen

59                                Dit prothocol helt xxvi brieven

 

            17-3-1553       Pouwels Tielen Willems gelooft Sijmen Tielen Willems zijnen broeder te ontheffen en schadeloos te stellen van de 50 gl. als Sijmen gekregen heeft van Willemen Boelen voor hem Pouwelssen voorscr. en te betalen daaraf jaarlijks 3 gl. tot hij Pouwels zal hebben de hoofdsom gelost aan Willemen.

59v

60          7-2-1553       Jacop Aert sMulders gelooft Jenneken Dierick Elsen dochter als vereikte schuld 74 gl.

            12-2-1553       De schout publiceert dat de tienders den rog betalen 14 dagen na sint Jan.

              6-3-1553       Wreijs Eerkens gelooft als vereikte schuld dertiendalve gl.

60v        6-3-1553       Sijmon die Decker gelooft Henricxken Besselen als vereikte schuld xvii gl.

            12-3-1553       Teus Joesten van Weers zoon doet Geertruijden zijn moeder 4 gl. en daarvoor zal deze Teus hebben haar part van een rente die men geldende is op t goet daar Jan van Erp plach te wonen.

           16-3-1553        Willem sDonckers belooft aan Anthonis Box te betalen met sint Jansmis a.s. in de zomer als principaal de som van 19 gl.

             2-5-1553        Daem Jans Wouters zoon gelooft Jacoppen verHaegen den ouden 18 gl. en vii st.

61       16-5-1553        Willem Pouwel Deelen zoon heeft hem becroent dat Jacop van Erp heeft afgebroken twee posten en twee gevaercken waaraf wij hebben gezien uitgegraven twee posten en de derde post is ons kennelijk dat ook uitgegraven was, en wij hebben een gevaerck gelijnts gezien en van de andere is ons kennelijk.

             8-2-1553        Wreijs Boermans geloeft Jacoppen Henricx van Hal zoon voor Jacoppen Everaers zijn zwager 25 gl. en 5 st.

           18-5                 Janiek Jan Jennen zoon constitueert Gerarten zijn zwager in causa contra Jannen Zweers

           13-6-1553        Aert Aert Zanders gelooft Jannen Vaes Genen 5 gl. als vereikte schuld.

61v       5-7-1553        Jacop Roeffs gelooft als vereikte schuld Bastiaenen verVlaessen viii v rogge en nog 8 vat.

           30-7-1553        Jan Wouter Boeijens zoon heeft doet Goeijaerden Thijs Hannen zoon 28 gl., waarvoor Jan voorscr. zal hebben een groese in de Beempde.

62       13-8-1553        Jacop Vriesen doet beslaan die goeden in de heerlijkheid van Heeze toebehorende Rutten Rovens(?) zwager voor de somme van.

           13-8-1553        Jasper Hubrechts van Helmont doet beslaan al de goeden toebehorende Rutten voorscr. gelegen onder Heeze.

           13-8-1553        Jan Berchmans doet beslaan alle die goeden voirscr. voor zii gl. en vii st.

           10-8-1553        Libbeken weduwe Aert Wespen met Henrick haar zoon en Daemen haar zwager als man en momber Joesten uxoris dochter Aerts en Libbekens voorscr. gelovende voor Aerten zijn broer, Grieten en Jenneken zijn zusters, verkopen Anthonissen Henricken Claeus een heijtvelt in de Hulsbroecken in Heeze.

62v        4-5-1553      Delis heer Henricx gelooft Goeijen Willemen Goeijens als t hem Delissen believen zal, 27 gl.

            11-10-1553     Die navolgers van Henrick Zenders hebben gemeten veld den Poet om te leveren Anthonisen Box, en is gemeten 3 vaetset en 8 roeijen en een vierdel.

            9-11-1553       Arien Haeijgen gelooft Marten Vriesen als vereikte schuld een mander rogge

            14-12-1553     Anthonis Willem Diericks zoon gelooft #Annen Tielen Wollens dochter 60 gl.

            14-12-1553     Sijmon Tielen Wollens gelooft Mechten Tielen Wollens zijn moeder jaarlijks 3 gl. zo lang zij leeft.

63        14-12-1553     Willem Goeijaert Aerts geloeft Peteren Gielen sCupers zoon dat indien iemand hem Peteren zou willen vernaerdescapen een stuk heijtvelt, dathij t weder zal vernaerderscappen en denselven Peteren diezelve naerdscap wederom overgeven.

            17-12-1553     Jan sVerwers geloft als vereikte schuld Uman Uman sMolders zoon 4 gl. en 5 st.

              2-1-1554       Alzo Lambert Joerdens heeft doen arresteren en in banden van ijzer zetten Wouteren Teeukens van Broegel, willende deselve opleggen dat Wouter hem zou schuldig wezen 180 gl., en Wouter wou sustineren dattet en waar maar 160 gl., is voor ons gestaan Philips Henricxs zoon vanden Scoet van Broegel en worden borg voor Wouteren voorscr.

                                    In t geen dat voorscr. is hebben Henrick Jan Phs. zoon en Joachem zijn broeder gelooft voor denzelven Philipssen en zijn worden zijn borge.

63v        8-1-1554       Jan Meeus van Mol zoon presenteert Anthonissen Stevens zijn zwager de veste van 27 roeijen land.

            11-1-1554       Leenart Zenders gelooft Delissen Jan Henricx zoon lv gl.

64        17-1-1554       Jan Henrick sCosters zoon van Aelst gelooft Willemen Wars xxxviii st. als vereikte schuld.

              4-1-1554       Dierick meester Jan Korstens zoon kent ontvangen te hebben van Jannen zijn vader Sophien zijnder moeijen 25 gl.

            18-1-1554       Peter Gielens gelooft Henricken Daniels van Strijp als vereikte schuld 15 gl.

64v      20-1-1554       alzo Jan Jan Goessens had verkocht Aerten Scepers 2 stukken erfs welke Jans voorscr. vader had in handen gezet Jannen zijnen zoon terzake dat hij had had gedaan zeker veste voor Jannen zijnen vader aan Willemken wedue Henrick sRoesers gelijk de brief daaraf d.d. 5-10-1553, zo heeft Aert voorscr. ….

            23-1-1554       Lijsbet Jacop Heijnselmans dochter cum tutore gelooft als vereikte schuld.

                                    Lambert die Sceper gelooft den dekens van sint Aechten viii Peters.

65        23-1-1554        Aert Henrick Gerit Genenzn belooft met lichtmis over een jaar 20 gl. te

was 64                           betalen aan Diericken Deelis Deelen zoon

            26-1-1554       Jan van Leenen doet beslaan zekere penningen aan Thonis Geerkens zoon hebbende Jan weeckgoet voor 5 gl.

             2-2-1554        Jan Goeijaert Gobbels zoon gelooft Jannen Wouter Woeijten zoon de jonge als vereikte schuld liii gl.

65v       7-2-1554        Jacop verVlaessen kent ontvangen te hebben van Wouteren Goeijaert Boijens zoon 10 gl. op een vaetset land welk Wouter voorscr. gekocht had van Jacoppen voorscr. voor 50 gl. en zal de leste 40 gl. ook betalen.

Henrick Jan Wouters zoon gelooft Annen wedue Henrick Zanders xviii gl.

             4-2-1554         Geraerdt Bitters gelooft Uman de Molder de jonge als vereikte schuld 56 gl.

66         1-3-1554        Claes Goessen gelooft meester Laureijssen en Meelis(?) zijn broeder vijfdalve gl.

             2-3-1554        Lijsbet wedue Teeus Daemen Theus zoon verhuurt Jannen van Kessel een groese op de Bulder, haar leven lang voor 2 Peters/jaar.

66v                              Woensdaech Creijel ende Rul

                                    en Donderdaech Eijmerick

                                    en Brijdaech Ven ende den Bosch

                                    memoria Jan Geraerdts zou hebben verhuurd voor 1 mud rogge

           26-..-1553        Aerdt Stappaerts oud omtrent l(50) jaar, Delis Hannen de jonge, oud omtent xxxvii jaar, Jan vanden Sandt oud omtrent xxxvi jaren

           26-..-1553        Henrick Loeffs bekent dat Wouter op die Brug schuldig is Ariaenen Danckers bleven die sc.. van 10 gl.

 


HLZR 1618 (1554-1557)

 

  1                    scepenen van desen

                                    Tielman Ghijben

                                    Jan Zegers

                                    Michiel Vaes  

                                    Jan Wouters

                                    Geraerdt (P) Zwoesten

                                    Henrick Philips

                        ende    Peter Peter Tielkens zoen

 

den Rullhoirck uitgegeven ao liii voor xv mud rogge en geslagen 18 slagen waaraf zullen gelden xvi slagen. Komt .. betalen xxxi mud en 4 vaat rogge

 

den Rullhoirck uitgegeven ao liiii voor 24 mud rogge en geslagen 10 slagen waaraf gelden ix slagen. Belopen daarom die tiende te batelen xxvii mud rogge

 

die kijnder Neelen sVerwers willen … (erg donker)

 

  1v      erg donker

 

  2          9-3-1554       Henrick Maes als man en momber Elizabeth dochter Jan .. verkoopt Delissen Janssoen van Brug zijn deel dat hem verstorven is van Ariaenen Lemmens in een stuk erf en putten in de Broecken in Leende.

            21-3-1554       Goeijaert Boeijen Jan Boeijens verkoopt Henricken Geraert Zwoesten (Eelkens) een cijns van 6 gl. uit een dries a/d Ven in Heeze.

  2v      21-3-1554       Corstiaen Willems zoon, Lenaert Pompen en Willem Denen als mombers van Jenneken, Willem en Dierick onmondige kinderen Corstiaens voorschr. welke hij Corstiaen heeft verwekt bij Libbeken Henrick Loeffs dochter zijn vrouw verkopen Anthonissen Jacoppen Pouwels zoon groese de dijkbeemd aan Leenderdijk.

  3        22-3-1554       Anthonis Willemen Gerits (de Jong) zoon verkoopt Gerarden zijn broeder zijn deel van groese de Boeijser aan de Voirt in Heeze.

  3v                              Henrick Wijntkens verkoopt Henricken Jans verHoeven zoon groese de grote Dries in Heeze.

  4          2-4-1554       Goeijaert Tijs Emen(?) zoon verkoopt heer Peteren Willemen Diericks zoon als Bitters een cijns van 25 gl. uit 3 lopen saet akkerland tot Oisterick in Leende.

                                    heer Peter Willemen Diericks zoon als Bitters …

 


4v        13-4-1554       Uman Uman sMolders draagt op Henricken Jan Wouters zoon de koop van een groese als deselve Umans eertijts gekochte had van Claeus Claeus zoon van Doerren en Goeijart zijn broeder en ook als hebbende procuratie van Anna hen zuster d.d. xvc liii den lesten dach novembris

            26-4-1554       Alzo eertijds Anthonis Henrick Tielen en Dierick Henricx en Marie Henricx hen zuster, allen kinderen Henrick Neesen welke Henrick verwekt heeft bij Katherijnen van Kesteren zijn vrouw hadden gegeven donatione inter umos achtervolgende den bescede daaraf zijnde Heilwigen Haedewigen natuurlijke dochter, welke Hadewich verkregen had bij Melchioren van Vrijborch, hender nichten en dat tot medelijden hebbende haarder natuurlijkheid.

                                    Is deselve Heilwig voor ons gekomen en heeft verkocht met haar momber Jannen Joesten Wouters zoon onze medeschepen een turfput in de gemeen Reusele.

  5           5-5-1554      Alzo zeker twist is geweest tussen

1.      Geertruijden Willems verVlaessen dochter wedue van Joesten van Gastel en Roelens Jans van Gael zoon ter eender

2.      en haar voorkinderen die Joost van Gastel bij haar verwekt heeft ter ander zijden,

oorsprong nemende van de goeden die zij Geertruijden in tochte heeft bezeten, zijn deze partijen overkomen dat die voorkinderen zullen aanverden alle goeden gekomen van Joesten van Gastel, en Geertruid zal tochtelijk gebruiken alle goeden gekomen van harentwegen haar leven lang, met ook de 100 gl. die met haar geloeft waren in huwelijkse voorwaarden Joesten van Gastel, en na de dood Geertruijden zullen de voorkinderen verwekt bij Joest en verwekt bij Roelen voirscr. evenveel delen de voorschr. goeden harentwegen gekomen, en alle hafelijke goeden zal Geertruijt behouden tot haar wil en profijt van haar nakinderen, uitgenomen de erfhaaf gekomen van Joesten wegen.

Zij wijzen als arbiters aan heer Michiel, pastoor van Hees, mr. Lambert Heijmericx en Lambert van Gastel # Gerith Jacop Vaes zoon en Henrick Jan Phs.

  6v           7-3-1554    Jan Michiel Belien zoon verkoopt Jannen Baeten den jongen een cijns van 3 gl. uit een groese met een hoeve groot samen 100 roeijen in Leende.

  7             7-3-1554    Alzo eertijds Kathelijn Jans v Eijck dr. cum tutore heeft vertegen op haar tocht

en Jan Mathijs Bruijnen zoon met zijn adherenten hebben verkocht Geraerden Heesterbeecx een cijns van 6 gl.

en Wouter Michiel Belien zoon heeft gevest Jannen Baeten den jongen 3 gl./jaar …..

  7v         22-5-1554    Mari Jan Luijten dochter ziek wezende ende liggende, nochthan goed verstand gebruikende maakt haar testament ………

  8v         25-5-1554    Pouwels Willems zoon ^met bijwezen en consent Henrice uxore verkoopt Sijmen Willemssn zijnen broeder een gelag als huis, schuur en erfenis uitgenomen de voorste kamer metten zolder boven en 6 roeien hoeffs en nog zijnen verkopers torf te leggen in t bakhuis .. gelag gelegen tot Hoog Geldrop

  9           25-5-1554    Sijmon Willemsen verkoopt Pouwelen Willems zijnen broeder een cijns van 21 gl. uit voorschr. gelag

               25-5-1554    Sijmon voorscr. verkoopt Willemen Jan Belien zoon zijnen vader een cijns van 3 gl. uit den onderpanden voorscr.

               25-5-1554    Pouwel Willems kent dat Sijmon Willems de cijns van 21 gl.  mag lossen met vierdalf honderd gl.

  9v         25-5-1554    Pouwel Willems verkoopt Peteren Goeijaert Corstens de helft van een torfvelt onder Geldrop in HLZ ter plaatse tot Geen Nouwen huijs.

10           25-5-1554    Jan Willemsen en Lauwreijs Willemsen zijn broeder maken testament op langstlevende.

               27-5-1554    Corsten Willem Smeets zoon en Jacop Willem Smeets zoon zijn broeder dragen op Henricken Peter Leenen zoon een cijns van derdalve Peter of xlv stuivers daarvoor als eertijds Michiel Vaes, onze medeschepen en Henrick Jan Phs. zoon als dekens der gilden van onze lieve vrouw ter nood in de kerk van Heeze verkocht had mr. Delissen vander Hofstadt priester uit versceijden onderpanden dd. 18-2-xvc 35

10v        30-5-1554     Alzo Jen van Gastel en Lib haar zuster hebben gemaakt hen testament waarin zijn Thonissen Jans Raessen zoon en Jenneken zijn vrouw hadden gemaakt zekere legatie nochtans metten anderen condividenden even veel mede te delen al naar teneur des selven testaments, staan voor ons Peter Joesten van Gastel zoon en Anthonis Frans van Meel zoon ut tutor uxore Grieten Joesten van Gastel dochter en houden van werde hetzelve testament.

11           2-5-1554      Lijsbeth Vriesen wedue van Wouter Willem Wouters cum tutore Willem haar zoon met haar/

                                    Gielen Baeten X Goedele

                                    Jacop van Heeze X Henricken

                                    Tielen Peters zoon X Jenneken

                                    en Heijlken hen zuster

                                    allen dochteren Wouteren en Lijsbetten voorscr., verkopen Jannen Joest Wouters hen deel van een stuk land in Leende geheten dat Lemmens ekkerken.

12         28-6-1554      Jan Willem Boelen zoon verkoopt de kinderen meester Willems van Craenenbroeck een cijns van 3 gl. uit een erfbrief van 10 gl. en 1 oirt en dit tot zijn helft gedragen welke 10 gl. Jan Henrick Happen zoon en Jan zijn zoon denselven Jannen en Dierecken zijn broer eertijds gevest hebben d.d. 24-1-1551. Den los 50 gl.

12v       28-6-1554      Eeff weduwe Wilmen Jans van Leeuwen met haar momber en bijwezen en consent van Tielmannen en Peterken haar zonen verkoopt den kinderen van meester Willemen Craenenbroecks een cijns van 9 gl.uit huis en hof inde prochie van Geldrop en heerlijkheid HL.

                                    Den los anderhalf honderd gl.


13          4-7-1554       meester Roeloff Henricx zoon van Veen vertijgt op zijn tocht. Dijonijs Vrenen(?) als man en momber Margrieten meester Roeloffs voirscr. dochter en hij Nijs gelovende voor Lijsken sijnder vrouw zuster en ook meester Roeloffs voirscr. dochter verkoopt Jannen Joest Wouters zoon onze medeschepen een groese in Leende

13v        4-7-1574       Dionijs voirscr. gelooft meester Roelofs zijnen zweer te betalen jaarlijks de rente van 50 gl., te weten 3 gl.

14          3-7-1554       Aert Loeffs en Elisabet zijn vrouw bekennen schuldig te zijn den convent sint …. binnen Maeseijck regularisse ordens van sinte Augustijn 50 gl. na de aflijvigheid van Aerden en Elisabeth voorscr. En dat vanweg hen beijder dochter Elijsabeth Loeffs welke inden voorscr. klooster geprofesseert is.

14v       23-7-1554      Anthonis Willems van Erp dochter cum tutore vertijgt op zijn tocht.

                                    Bartholomeeus Henrick Diericks als man en momber Margrieten uxore verkoopt Jannen Joest Wouters sn onze medeschepen een cijns van 55 st. uit een half gelag over Leenderdijk.

15         24-7-1554      Moers Smeets,

Henrik Janssoen verWerdingen en Aert zijn broeder

Henrick Henricx zoon van Veen, Goessen zijn broer

Ieuwen Engelen als man en momber Jennekens uxor, ook Henricx van Veen dochter

Goessen voorscr. gelovende voor Dielissen zijn broeder

vide(?) Frans Rodolphi

en Moers gelooft te wegen op Henricken zijnder vrouwen goet ut in meliori forma

verkopen Jannen Joest Wouters zoon ut in sijne lrarum vanden siggen

15v        23-7-1554     Wouter Rombouts verkoopt Geraerden Heesterbeecx een cijns van 21 st. uit een erf aan t Rouevn to Strijp in Leende

              24-7-1554     Goeijaert Thijs Hannen zoon verkoopt Geerarden voorscr. een cijns van .. st. uit groese de Scaveijen

16           1-8-1554      Frans Peter Wouters zoon verkoopt Henricken Bax een cijns van 3 gl. uit de Emmen beemd aan Eimerikker dijk.

             16-6-1554      Gerit Aert Nelen zoon verkoopt en vest mits absentie achter rugge Matheusen Jacops zoon huisinge met erfenis in de Leenderstraat

16v         2-8-1554      Wouter Henrick Aerts als gemachtigd van Lucas Peter Lucas zoon welke Lucas wettelijk verwekt heeft bij Lijpken Aert Jacops dr. zijn vrouw verkoopt Joesten Willems heijtvelt het Langer Ven in Heeze aan de Moelen.

17          12-8-1554     Marie weduwe Ariaens verVlaessen, Peter Zwoesten dochter met bijwezen en consent van Henricken verVlaessen als momber van haar kinder en Geraerden Zwoesten haar broeder als toesiender der selver kinderen verkoopt heer Henricken Peter Zwoesten zoon priester haaren broeder een cijns van 3 gl. uit de Voortbeemd in Heeze in de Langstaat.

17v          9-9-1554     Lenaert Pompen draagt op Jannen Jans zoon vanden Broeck een cijns van 6 gl. welke eertijds Dierick mr. Gerits zoon heeft verkocht densleven Lenaerden uit een groese te Oosterik 250 roijen, nog uit ..


18          11-9-1554     Wouter Jan Goeijen Merie sn verkoopt Goeijen Willem Goeijens sn een cijns van 3 gl. uit een akke in Leende te Boshoven. Den los 50 gl.

              19-9-1554     Sever Jan van Oepen zoon verkoopt Lonissen Meeus Delis zoon een cijns van xviii st. uit huis en hofstad a/d Molen in Heeze.

18v        27-9-1554     Aerdt Goeijaert Loeffs zoon verkoopt Peteren Scermars tot Nederweert een cijns van xxxvi st. uit een groes tot Strijp in Leende.

              29-9-1554      Alzo Jan Jacops zoon van Moll heeft verkocht Merien weduwe Marten Goeijaerts een huis tot Strijp ….

19          29-9-1554     Meester Jan Corstens als man en momber Sophie uxor en Sophia met hem dragen op Jannen Ruevens .. Hout en Francissen zijnen broeder de cijns van 3 gl. als eertijds Ruthgaert Meeus Rutten zoon heeft verkocht derselver Sophien uit huis en hof in t gerecht van Geldrop a/d Grote Heuvel d.d. 24-5-1551

19v        8-10-1554     Willem Everaerts consenteert Diericken meester Jans zijnen kinderen of degenen die een groese zullen hebben genaamd de Sandt over Eijmerikkerdijk, dat zij dat groese mogen wegen

              8-10-1554     Lucia Ariaen Diericks dochter cum tutore verkoopt Mechtelden Jans Wouters van Meel dochter ^der ouder een cijns van 3 gl. uit een akker tot Strabrecht groot ii3 lopen saet. Den los 50 gl.

20          9-10-1554     Willem Coppens verkoopt Geriten Heesterbeecx een cijns van 2 gl. in de …. onder Leende

20v        9-10-1554     Jan Scepers als man ende momber Anna Wuijtkens dochter draagt op Jacoppen Scepers zijn broeder 5 vat erfrogge, wezende het derdeel van xv vaeten rogge, welke xv vaten rogge eertijds Henrick Henricx zoon van Hoechten heeft verkocht Jacoppen Jacop Aertssn van Leende uit een stuk land bij de Willichskens weg in Zoemeren d.d. 24-2-1520.

21         9-10-1554      Henrick Vaes Genen zoon verkoopt Jacoppen zijn zoon eeen vaetset land over Eimerikkerdijk.

             9-10-1554      Jan Henrick Zanders verkoopt Jan Willem Ercken zoon zijn zwager zijn deel in een stuk groese in de Elsen in Heeze.

21v                              nog zijn vijde deel in de Vlaesmans ecker in dezelfde prochie.

             16-10-1554    Alzo bij tussenspreken van de vrienden met consent van bruigom en bruid toekomende is getracteerd en gesloten het huwelijk tussen Henricken Jan Peters en Mechtelden Jan van Meel dochter die jonge, hebben Sijmen Peters aan Henricks voirscr. ende Jannen Jan Peters en Tijs zijn broeder gelooft tot consommatie des huwelijks voirscr. Jannen van Meel vader der bruid voirscr. tot profijt Henricks en Mechtelden voirscr.

1.      Sijmen voirscr. gelooft 75 gl. …


22v       16-10-1554     Heijlwich Jan Phs. vrouw vertijgt.

-          Henrik Jan Phs. zoon onze medesechepen

-          Anthonis Henrick Jan Claeus zoon als man en momber Mechtelden uxoris

-          Jan Goeijens als man en momber Anthonia uxoris

-          Wouter Willem Genen zoon als man en momber Agathen uxoris

-          Henrick Jans verHoeven zoon als man en momber Marien uxoris, alle dochters van Jan Phs. zaliger welke hij verwekt heeft Heijlwich Jan Michiels dochter zijn vrouw

-          en Berbera

-          en Aelijt ook Jans en Heilwigen voirscr. dochteren hebben vertegen op hun tocht

o   Jan Jan Louxxkens zoon welke hij verwekt heeft bij Berberen voirscr. en deze gelovende voor zijn andere broeder en zuster

o   en Thomas Henrick Maes zoon, en hij ook gelovende voor zijn ander broeders en zuster

verkopen allen tesamen Joachijmen Jan Phs. zoon hun broeder, huis, schuur en bakhuis metten erfenis daarbij in Hees tot Eimerik.

23v        22-10-1554   Marie Willem Tielen dochter wedue Jan Henricks vertijgt op haar tocht. Willem, Jan en Peter gebroeders, allen kinderen Jan Janssen Ven Marie uxoris voorscr. en Jan Jan Baeckermans zoon als man en momber Belien, Jans en Marie voorscr. dochter, verkopen Wouteren Jans verBraecken zoon en zijn broeders en zusters groese de Start in Heeze a/d Rul.eeze a/d RUl.HeeH

 

24          29-10-1554   Anthonis Matheus Daems zoon en Claes Delis Rutten zoon als man en momber Jennekens en Geerlijck Lenaerden Dries zoon als man en momber Lucien uxoris, beiden dochteren Matheus voorscr. welke hij Matheus verwekt heeft bij Lijsbetten Jans verHofstad dochter en Anna hen zuster en Goeijaert hen broeder en Aleijt hen zuster nog onmondig wezende verkopen samen Peteren Jacoppen Theus een akker groot 4 vaetset a/d Bosch onder Heeze.

                                    Anna cum tutore heeft vertegen 4-2-‘52

24v         8-11-1554    En Wout Jan Daemen Theus zoon woude seggen dat hij naarder was van bloede, desen verkopers willende t recht van naarderschap gebruiken, heeft Peter verkoper vscr. hem Jannen voirscr. denselven koop van den akker voirscr. met vriendschap overgegeven.


25         21-11-1554    Jannes Jan Boelen zoon verkoopt Geraerden Henrick Genen zoon als momber Lijpken Jan Boelen dochter uxoris en Ariken Jan Boelen dochter zijn zuster al zijn goeden hem door de dood Jans zijns vaders en Aleijdis uxoris zijn moeder.

             21-11-1554    Gerit Henrick Genen zoon als man en momber Lijpken uxoris Jan Jennen off Boelen dochter et Aleijdis uxoris en Jannen Arien Diericks zoon en Henrick Jan Boelen zoon als mombers Ariken Jan Boelen voorscr. dochter en deze mombers nog gelovende voot dieselve Ariken en voor Mariken haar zuster verkopen Heijlwigen weduwe Henrick Aert Diericx haar ter tochte en haar kindern bij Henricken en haar Heijlwigen verwekt ter erfelijkheid een akker in Heeze a/d Laarstukken.

25v       1-12-1554      Dierick Henrick Hellincx krachtens testament bij hem Diericken en Margrieten zijn vrouw d.d. 27-6-1540 draagt op Aerten Aert Zenders zoon, zijn zwager, al zijn goeden die hij nu ter tijd heeft, waarvoor Aart voorscr. gelooft Diericken voorscr. te onderhouden in kleren en kost zo men soesten ouden man behoort te onderhouden, en of hij Aart sterff eer Dierick, dat in dien geval Marij Aerdts voorscr. vrouw Diericken zijn leven lang zal onderhouden. Uitgenomen het bed daar hij Dierick op slaapt, welke hij en zijn vrouw hebben gemaakt Marieken haar nicht voor haar huur.

26         15-12-1554    Willem Jan sVerwers zoon verkoopt heer Peteren Willemen Diericks zoon als Bitters een cijns van 4 gl. uit zijn deel van een groese te Oisterick. Den los met lxvii gl.

26v        28-12-1554   Jan Goeijaert Zenders zoon hebbende procuratie van Jutteken en Tanneken zijn zusteren onmondig wezende gepasseerd te Antwerpen, met Gielissen Snoex hun oom en momber, allen kinderen Goeijaerden Zenders en Margrieten Snoex zijn vrouw verkopen Henricken van Gastel een stuk land in de ecker van Eimerik genaamd de Mispelteren.

27          29-12-1554   Agatha Jan Eessen dochter weduwe Pewters Jan Vesters zoon met Jannen haar zoon, krachtens testament bij haar en Peteren gemaakt, en Jan haar zoon bij Peteren voorscr. verwekt, mondig wezende, en gelovende voor zijn ander broeders en zusters mondig en onmondig wezende, verkopen samen Henricken Lamberts van Gastel zoon een halve akker in de Eimerikker akker onder Heeze, genaam de Mispelteren.

27v          9-1-1555     Mariken verStraeten met haar momber als voor een cloest

en Willemken Jan Willemssens dochter met Anthonissen Aelberts haar man en momber, welke Willemken was dochter Jan Willemsen, ook broeder Heijlwich verStraeten

en Katherijn Jan Beets dochter en Heijlen uxoris ^cum tutore, welke Heijl was zuster Heijl verStraeten

allen navolgers en erfgenamen Heijlwigen verStraeten, verkopen Anthonissen Thonis Corstens zoon een huis, hof met erfenis onder Heeze a/d Venne.


28v        11-1-1555     Peter Henrick Coppen zoon verkoopt Henricken Jan Phs. zoon als momber Geertruijden Willems verVlaessen dr. tot profijt der selver Geertruijden een cijns van 6 gl. uit de Rijthovensbeemd over Oisterickerdijk.

              ….                 Jan Joesten van Gastel en Anthonis Jan Raessen zoon verkopen Geertruijden voorscr. een cijns van 6 gl. uit groese de G…. a/d Rul …

 

29            4-2-1555     … en Aleid hun zuster onmondig, en zij verkoperen voor Aleijden

bovenste nummer            gelovende, samen verkocht Wouteren Jan Scaverts zoon de helft vanden Achterbroecxken a/d Bulder in Heeze.

                6-2-1555     Anthonis Francis van Meel verkoopt Peteren Joesten van Gastel zoon zijn zwager een cijns van 2 gl. 10 st. uit huis en hof met erfenis.

29v          6-2-1555     Jan Henrick Beeckmans verkoopt Geraert Bastiaenen Andries verVlaessen zoon een groese tot Hout  in de prochie van Heeze.

                7-2-1555     Joerden Philips zoon als man en momber Peterken Francis Jan Zwoesten dochter welke hij Frans verwekt heeft bij Anna Thonis Jan Engelen dochter zijn vrouw

                                    Zweer Cazijn Zweers zoon, Jan zijn broeder en Jan Joesten Bocx zoon als mombers van Jannen, Thonissen en Geertruijden, ook kinderen Francis en Anneken voorscr.

verkopen Dominicus Jacop Jacops van Erp zoon een ‘gelach als huijs, schuer metten erfenis daarbij ende aen gelegen’ naast de kerk van Heeze en noch 3 stukken land. Want ‘de erffenis most noede vercocht wesen omdat het huijs verviel ende dat die erffenis den kinderen soude te nijet hebben gedaen ende dattet den kinderen mitte licker ende profijtelicker was verkocht dan gehouden’.

30            7-2-1555      de koper gelooft dat hij de verkoop zal onderpanden met 200 gl.

31            7-2-1555     Anthonis Thonis Jan Michiels zoon verkoopt Goeijaerden Theus Claeus zoon een vaetset op die Nijeu Hoeff inde prochie van Heeze.

                7-2-1555     Geraerdt Henrick Jan Genen zoon verkoopt Janussen Jan Boelen zoon een cijns van 3 gl. uit huis, schuur en erf in Heeze tot Eimerik.

                7-2-1555     Thijs Dierick mr. Jans zoon krachtens zeker testament welk Heilwich  revide perden(?) en Delis Dierck mr. Jans zoon als momber der kinderen van Tijssen voorscr. verkopen Aechten Luijtkens een stuk land in Heeze in de Bosscher ecker.

31v          8-2-1555     Leenaerdt Jan Zenders zoon verkoopt Marten Aerdts verDoeijenbraecken een cijns van 3 gl. uit een dries in de Langstraat onder Heeze a/d Venne.

32          14-2-1555     Joest Wouter Boeijens zoon verkoopt Henricken Knijff als momber der onmondige kinderen Frans en Merieken kinderen Geraersdts vanden Nese welke hij verwekt heeft bij Aleijden Nelis zijn vrouw een cijns van 6 gl. uit een beemd welke hij Joest gekocht heeft van dezelve mombers der kinderen aan de Nieuwendijk in Leende.

               16-2-1555    Adriaen Ghijsberts zoon verAsdonck verkoopt Willemen Janssoen verDoeijenbraecken een cijns van 3 gl. #uit huis, schuur, hof en erfenis  in Heeze aan die Haege.

31v        27-2-1555     Jan Goessens zoon vanden Bracht als Moels verkoopt Jannen Berchmans den jongen een cijns van xxxv st. uit het Manbroeck in Heeze aan die Haege.

32          27-2-1555     Anthonis Jan Raessens verkoopt meester Geritten Willems, priester een cijns van xxx st. uitd e Dijckhoff a/d Rulderdijk in Heeze. Den los met xxv gl.

                6-3-1555     Jacop Willem Elsen zoon en Joest zijn zoon verkopen Aert sMolders een huis met erfenis tot Leende.

33v          7-3-1555     Jacop Lucas van Antwerpen als man en momber Cristijnen Aerdts van Lil dochter verkoopt Ghijsberten Aerdts van Lil zoon zijn zwager al die goeden hem of zijn vrouw verstorven door de dood van Jenneken Jans van Lil vrouw.

               …..               De kinderen van Dierck mr. Jans scheiden hen goeden hen achtergelaten van denzelven Diericken

-          Delis is te deel gevallen groese het Broecxken, …

-          Tijssen is te deel gevallen het Papenbeemptke ….

-          Jannen (M) Vaes en Marie wedue Henrick mr. Jans cum prolibus is te deel gevallen het heel huisinge zonder die achterste twee gebonden op de Neren …

-          Jannen Diericx voirscr. zoon en Ariaen Gerit Heijnen ut tutor uxoris is te deel gevallen de 1/3 kavel in de Bulder …

35         12-3-1555      Henrick Diericks van Put zoon verkoopt Goeijaerden Willemen Goeijaerts zoon een cijns van 3 gl. uit groese de Streep oner Leende aan Oisterickerdijk. den los met 54 gl.

               6-3-1555      Everart Smulders en Jenneken Geraerts sMulders dochter zijn vrouw maken testament op langstlevende.

35v       13-3-1555      Jan Dierick mr. Jans zoon en Ariaen Gerit Heijnen zoon als man en momber Henricke uxoris verkopen Jannen Michiel Vaes zoon hun vijfde deel in t gelag et uitwijzen den scheijbrieff

36         13-3-1555      Jan Herbrechts verkoopt Lamberten Herbrechts zijnen vader een cijns va 3 gl. uit een groese in Leende aan Oisterickerdijk.

             14-3-1555      Geraerdt Heesterbeecks verkoopt Peteren Goijardt Loeffs zoon een groese gelegen den Doolegge sandtberg onder Leende genaamd het Blijtervenneken.


36v       21-3-1555      -     Jan Beeckmans die oude en Jan Beeckmans die jonge en deze
      gelovende voor die cloft van Henrick Beeckmans/

-          Thonis Wreijs Gijben zoon ut tutor Dijmpna uxoris en deze gelovende voor die cloft van Jan Tielman Zanders

-          Peter Celen en deze gelovende voor …. van Sijken Tielmans/

-          Willem Joesten Willem Peters zoon en deze gelovende voor die cloft van Joesten Willem Peters zoon

-          Jan Jan Wouters zoon en Henrick Hoeben als voor die cloft van Lijpken Peters

-          en Geraert Jan Scepers sn en dese gelovende voor die cloft van Jan Scepers

en houden van werde het testament als Willemken Zander Tielmans dochter eertijds gemaakt heeft.

                                    Des heeft Heijlwich Nelis Ghijben dr. met haar momber (gelooft) de erfgenamen voorscr. iic gl., waarin zullen dood wezen die 150 gl. in den testamente gespecificeerd staande.

37         3-3-1555        Berbel Willem Gerits dochter wedue Wilmen Thomas Claeus Maessen cum tutore vertijgt op haar tocht tot profijt Thomas Jans Beckers en Nelis Maes Goessens kinder en Claeus Langens twe kijnder.

           17-4-1555        Frans Henrick Goeijen Wreijssen zoon verkoopt Ariaen Jasp Martens zoon een groese onder HL inde prochie van Geldrop

37v     17-4-1555        Peter Loeffs zet Geraerden Heesterbeecx een stuk land in de hand in de Strijper akker te Leende.


           19-4-1555         Erfdeling door de kinderen van Peter Stapperts:

1.   Willemen Engelen Pauwel Delen zn, man van Katherijn krijgt:

-       de Streep voor 30 sts/roede met een weg over het Nou gelag

-       het Neuland, 35 gl., ongemeten voor 2 vaetsaet

-       een malder rogge aan Henrixke Koecx

2.   Jan Gobben, man van Heijlwich krijgt

-       de Rij voor 22 sts/roede

-       de Tuijnt voor 40 gl./vaetsaet, ongemeten voor 2 vaetsaet

-       een mauwer rogge aan Vranckrijck en zal toe hebben 7 gl.

3.   Peter Peter Stappers krijgt

-    ... voor 26 sts./roede de .. akker ..

-       1 mander rogge aan Henrixke Koecx

4.   Henrick Peter krijgt

-       het grote Braeck voor 18 sts/roede

-       de smithof, 50 gl./vaetsaet

-       een mander rogge aan Vranckrijk

-       en zal toe hebben 7 gl.

5.   Joseph krijgt

-       de Jansberg ....

6.   Joesten Tijs als mombe Jenneken uxoris ..

7.   Tijssen Peters voorscr. zoon …

8.   Thonissen Peters zoon …..

9.   Geritten Jans ut tutor uxoris Libbeken …

10. den schouth van s Heren wegen in plaats van Jannen Peter Stapperts zoon

11. Jutken Peter Stappers

En de schot met een vonnis van scepenen daartoe gewezen zijnde heeft verwacht Jans kavel en welke hij Jan weigerde te ontvangen.

39v      21-4-1555       Henrick Janssoen verDoeijenbraecken verkoopt Joachim Jan Phs. zoon een cijns van 6 gl./jaar uit alle goed dat hij bezit.

40        29-4-1555       Henrick Lamberts van Gastel onze medeschepen als man en momber Engelen uxoris dochter Zander Beelen verkoopt Willemen Pompen twee delen van een eeusel aan t Hooch scoer bij Runtvoort in Heeze.

            29-4-1555       Willem voorscr. verkoopt Henricken vooirscr. derdalve gl./jaar uit huis en hof tot Ovelwegen gelegen,

41v        2-5-1555       Nijs Meeus Henrick Boelen zoon en Jenneke zijn zuster met haar mombers verkopen Jannen Henrick Hoeben zoon al hun versterf hun verstorven door de dood van Henricken Boelen.

           17-5-1555        Bartelmeeus Aerdt Reijmen zoon verkoopt Anthonissen Jan Raessen zoon alle goeden als dezelve Bartholomeussen verstorven zijn door de dood Cornelis van Gastel en Jennen zijn zuster, en nog versterven zullen door de dood Lijsbetten van Gastel, zijn oom en moeijen.


42v       17-5-1555      -     Peter Joesten van Gastel zoon

-          Peter Coppen als man en momber Anna uxoris

-          Anthonis Frans van Meel zoon als man en momber Margrieten uxoris, dochteren Joesten van Gastel

-          Wouter (Jans) van Gastel en Wouter Joesten van Gastel zoon

                                    verkopen

-          Anthonissen Jan Raessen zoon

-          en Jannen Joesten van Gastel zoon

hun delen van alle levende have. Te weten beesten, schapen en paarden voor 138 gl.

                                    En de andere niet in den testament gespecificeerd staande na de dood van (tante) Libben te delen, zo dat voor beschreven is in 9 delen. En indien zij dat niet doen, zal (oom?) Henrick van Gastel na hem mogen nemen. Noch reserveert Henrick van Gastel voor hem een vaetset land om daarmee te doen tot profijt van Libben

43            2-5-1555     Marie van Mill cum tutore, wedue Andries Andries sn van Arendonck draagt op Geraerden Heesterbeecx een cijns van 2 gl. asl eertijds Delis Janssoen van Brug verkocht heeft Andriessn Dries zoon van Arendonkck haar man uit een stuk land in de Langackker in Leende.

43v        18-12-1555   Jenneken Corstens met haar momber draagt op Corsten Goeijaert Corsten ^haaren neef  een cijns van 3 gl., welke cijns eertijds verkocht heeft Henrick natuurlijke zoon wijlen Henrick sLeeuwen/ meester Jannen Coensen Jans zoon uit vierdalf lopen saet in prochie Geldrop en heerlijkheid van HL te Huls. d.d.11-12-1508

44v          1-6-1555     Anthonis Jan Raessen verkoopt Henricken Joesten Heijnselmans zoon een cijns van 4 gl. en 10 st. uit een schuur met een half gelag a/d Rul in Heeze. Den los met 75 gl.

45          19-6-1555     Jacop Henrick Boelen verkoopt Jannen Henrick Hoeben zijn zwager alle goeden hem aangestorven door de dood Henrick Henrick Boelen, zijn broer.

              26-6-1555     Alzo Anthonis Francissen van Meel en Anthonissen Jan Raesen zoon te deel was gevallen een galag a/d Rul in Heeze, heeft dezelve Anthonis helmeling vertegen en machtig gemaakt Anthonissen Francissen zijn zwager zijn gedeelte.

45v        10-7-1555     Jan Peter Henrick Maes zoon verkoopt Henricken Peter Maes zoon zijn broeder al zijn versterf hem aangestorven door de dood Henrick Maes zijns grootvaders, te weten zijn vierde deel vanden selven goede tot Ovelwegen onder Heeze.

46          10-7-1555     Henrick voirscr. verkoopt Jannen zijnne broeder een cijns van xxx st.

              11-7-1555     Jan Henrick Genen zoon verkoopt Goeijaerden Jan Didden zoon 13 roeijen land Ginderover in Heeze, 1. ke Jan Rucken.


45v        11-7-1555     Claeus Jan Vesters sn verkoopt Jacoppen verHaegen den ouden een cijns van 2 gl.het Roelensbeemptke in Heeze de Elzen.

                                               Gelost 25-1-1606 aan Jacop Willem verHagen, per me Ardt Melchiors

              11-7-1555     Sijmon Tielen Willem Wollens zoon verkoopt Henricken Geraert Zwuesten sn als Eelkens een cijns van 3 gl. uit een stuk land van 4 lopen saet tot Kreijel in Heeze. den los met 50 gl.

46          10-8-1555     Be(r)naerdt Jan Zenders verkoopt Lijsbetten Jan Hoers dochter ter tochte en haar kijnde welk Aert Jan Zenderssn bij haar verwekt heeft ter erfelijkheid een cijns van xx st. uit dries de Snoexhof a/d Bosch in Heeze.

46v        10-8-1555     Anthonis Dries sn van Arendonck als man en momber Anna Michiels verVlaessen dochter,

                                    Jan Heesterbeeck als man en momber Heijlken uxoris ook Michiels voorscr. dochter

geven donatie inter umos Henricken verVlaessen hennen zwager al hun rechten die zij hebben tot groese de Wekenshorst welk Jan der Kinder en Lijpken zijn vrouw samen hebben verkregen.

48          12-8-1555     Peter Jans verDoeijenbraecken verkoopt Jannen Peter Pompen een cijns van 5 gl. en 10 st. uit een groese over Vendrdijk in Heeze. Den los 100 gl.

48v          6-6-1555     Eercken Henrick Siers dr. cum tutore geeft Geraerden haar broer procuratie te vervolgen alle schuld als haar schuldig Anthoenis Anthoenis Moeijans sn of Jen van Kan schuldig is.

                6-6-1555     Henrick Jan Wouters zoon gelooft als vereikte schuld Goeijaerden den Sceper als Vlemincx 20 gl. en vi st.

                9-6-1555     Francis Wouterssoen van Meel appelleert het vonnis tussen Jannen van Meel en Francissen  cum suis ter eender en die kinder Wouter Phs. ter andere zijde en heeft geld gezet.

              13-3-1555     Jan Michiel Vaes gelooft Arien Gerit Heijnen zoon als vereikte schuld de helft van lxi3 gl.

49            2-3-1555     Dries Herberts van Vinckel zoon gelooft als vereikte schuld Lijpken van Dommelen een gl. en ….

              16-5-1555     Jan vanden Broeck consenteert Willemen vanden Broeck dat hijde weg die plach te gebruiken zal mogen opzanden …

              18-5-1555     Die costen van Meeussen zijn nu getaxeerd x st.

              18-5-1555     Rijtken heeft geboert van Meeussen xlix3 gl. en 6 gl. van kosten,  resteert xvii gl.

              18-4-1555     Frans Jaecken gelooft Geerten Jan IJsbouts dr. xxiii3 gl. en ii st.

49v        19-4-1555     die kijnder Peter Stappaerts vertijgen op elkaars kavels, en Ghijs Peters voorscr. zoon gelooft den drie onbescaede kinderen te geven elk 300 gl. (!)  …

pres. Ghijben, Vaes, Wouters, Gastel, Phs.

              19-4-1555     Ghijs voorscr. heeft noch in manieren voirscr. gelooft Josephen zijnen broeder te betalen 100 gl. en Ghijs zal die iiic gl. ijegelijcken vanden drieλn voirscr. mogen betalen ….

50v        19-4-1555     Jan Peter Stappaerts zoon al weigerde hij met zijn zusters en broeders te delen, heeft nochtans Thiemseen Hoers verkocht verkocht vanden hoen bij Peteren Stapperts achtergelaten.

              16-5-1555     Heijn Pompen begeert aanden schout aangezien hij als navolger …

 

schulderkenningen

51                                Goeijen Everaerts gelooft als vereikte schuld Tonissen Box t.b.v. Anna Jan Dierick mr. Jans vrouw 2 gl. en 3 st.. of zoveel als hij schuldig bevonden wordt.

             13-11-1554    Jan Daemen Theus zoon verhuurt Peteren Jacop Theus zoon, die hem Peter uit vriendschap heeft overgegeven door t recht naarderschap een tijd van 6 jaar, het vaetset voor 5 vat rogge.

             28-11-1554    Heijl Bitters gelooft Thonissen Box xvi st. als vereikte schuld.        

             28-11-1554    Aerdt Zanders gelooft Wouteren Scavers als vereikte schuld 6 gl.

51v       20-6-1554      alsoe Godt ontberms Peter Knoep heeft van lijve ter door gebracht Henricken Wijntkens ende Wout die vorsters in t goet waeren van Peteren voirscr. zijn voir ons scepenen coemen Gerit Henrick Siers zoon ende Taem Jan sMarsmans zoon ende zijn worden borge als men dies pleech.

               5-9-1554      Peter Loeffs die oude en Gerit Henrick Zwoesten zoon en gelovende voor voir Anthonissen Broeckmans geven procuratie Peteren Peter Loeffs zoon den jongen in causa contra bruer Boecten.

               5-9-1554      Lambert Keteler van Weert geeft Jacopen Claeus procuratie om te vervolgen in causa contra Jacoppen van Erp.

             22-7-1554      Tielman Ghijben als gemechtigd van Henrick van Eijck doet contradictie aangaande het vonnis ten voordeel van Willemen vanden Broeck.

             19-9               de schout zet Goeijaerden Claeus dag tegen dat aangericht van Peteren Lemmens omdat hij niet met loupen en sack zijnen rog versocht en heeft.

52         28-11-            Lib van Gastel komt voor scepenen aangezien Lambert van Gastel dezer wereld was overleden, welk in zijn leven haar momber was geweest, en begeert vanden schout dat hij van s Heeren wegen haar wou geven tot momber Henricken Lamberts voorscr. zoon, en zij Lib allegeerde datse Wouteren haar broeder niet en begeerde tot eenen momber, en dat zij bij niemand begeerde te wonen dan bij Thonissen Raessen, daar ze nu bij woonde.

           2-12-1555        Geertruijt van Wetten verklaart dat zij twee maal daarbij is geweest daar Peter haar zoon en Sijmon de Decker zouden hebben gerekend, Peter ziek liggende te bedde, en tot beide malen en consten zij niet gerekend omdatter Joestken Peter vrouw tegenwoordig was, en Peter bekende dat hem nog quamen van heure comenscappen van Sijmon xii gl.

51v     27-11-1554      Dierck Lemmen Sceps gelooft Geritten van Dommelen xxx st. als vereikte schuld.

           12-12-1554      Jacop verVlaessen gelooft Arten van Werdingen als vereikte schuld vierdalve gl.

           29-12-1554      Jan Goeijaert Zenders hebbende procuratie van Antwerpen voor Jutteken en Anneken zijn zusters, geeft procuratie Tielmannen Ghijben in causa contra die kijnder Henrick Zenders en Jan Zenders.

           29-12-1554      Henrick van Gastel gelooft Jannen Goijaert Zenders zoon xli gl.

53       29-12-1554      Agatha Eessen cum tutore met Jannen haar zoon geloven Jannen Goeijaert Zenders 42 gl. over 3 jaar.

           29-12-1554      Jan Goeijaert Zenders gelooft Libbeken en Metken zijn zusters als hebbende procuratie van Jutken en Tanneken zijn zusters uit Antwerpen, dat hij Jan Jutken en Tanneken zolnag stil zullen staan in de deling tenzij Libbeken en Metken zoveel zullen hebben als hij Jan, Jutken en Tanneken tevoren hebben gehad.

           12-1-1555        Peter Wijntkens cum tutore geeft procuratie Goeijarden Tielkens in causa contra Johannen Beeckmans.

53v     22-1-1555        Anthonis Jennen erkent een schuld aan Michielen Jacobs (Schaften)

           31-1-1555        Lambert van Doerne belooft als ban de vereikte schuld van 20 sts. op het volgend gerecht aan Jannen Goeijen Boeijens te betalen

              7-2-1555       Domincus Jacops van Erp belooft de mombers Francis Zwoesten kijnder dat hij binnen een jaar de penningen zal  betalen die hij schuldig blijft van het erfgoed dat hij van die mombers gekocht heeft.

            22-1-1555       Jan Peter Delen zoon gelooft aan zijn moeije Katherijn Henrick Delen
8 gl.

Voorts mag Katherijn een roede moer turven uit een groes dat Jan van Katherijn en Henrick haar zwager heeft gekocht.

54        13-2-1555       gerekend uit de bestedingen gekomen van de weesmeesters en overgebracht bij Henricken Knijff als alles betaald is zullen de ke de goederen gekomen vanwegen Aleijt Cornelis vrij hebben en behouden behalve 5-9-0.

54v      14-2-1555       Henrick Delis Goeijens gelooft ^Willemen Jacops verHaegen als vereikte schuld 4 gl. en 10 st.

            14-2-1555       Ariaen Sijmons gelooft Peteren Nelis xl gl. als vereikte schuld.

            14-2-1555       Aecht Eessen cum tutore gelooft de Heilig Geest meesters en Jacoppen Vriesen xiiii gl. als vereikte schuld

            14-2-1555       Jan Arien Stijnen zoon gelooft Henricken Knijff x gl.

            13-3-1555       Jan Vaes gelooft als vereikte schuld Ariaenen Gerits 31 gl.

55        14-3-1555       Frans Peter Wouters gelooft Geriten Jan Boelen dr. 24 gl. als vereikte schuld.

           15-3-1555        Peter Wouter Boeijens geeft cleveren procuratie in causa contra Judocus Fremm et Johannen Wokers Geveken (?).

           14-3-1555        hebben bijeen gezeten heer Joost verBraecken en Bartholomeus Bormans ten huize Gerardts (P?) Zwoesten. Bartolomeus kende dat hij geen woorden had gehad tegen Diericken den konfessien aangaande der revelatie confessien, en verklaarde nog dat hij daar te weten in die Lacken tot Eijndhoven bij Diericken voirscr. niet en waer geweest, en doen hij Joest hem Bartholomeussen vraagde of hij Bartholomeus hem tegen heer Joesten had gebiecht, zweeg hij en antwoordde daar niet op, desgelijks toen Peter Vriesen hem vraagde of hij anderswaar bij Diericken was geweest, zweeg Bartholomeus.


54v        3-4-1555       Marten Vriesen gelooft Theus Willemen Erckens als vereikte schuld 4 gl. en v3 st.

              4-4-1555       Jan die Sceper van Strabrecht gelooft als vereikte schuld Lamberten Nelis Tijs xxiii gl.

              6-4-1555       Peter Claeus Phs., Henrick verVlaessen en Frans Goeijens geloven Gerarden R(?)eijntkens 40 gl.

              7-4-1555       Bartholomeus Aerdt Reijmen zoon gelooft Anthonissen Raessen en Jannen Joesten van Gastel xv gl. indien zijn kinder vernaderen het erfenis dat hij verkocht heeft.

56          2-3-1554       Jan Vos is Tijssen mr. Jans schuldig een pacht van 2 gl. welke vervallen was bij de tijd dat Tijs de brief had. acte te Geldrop

            15-3-1554       Willem van Hautertbegeert te beuren een Peter en wil het niet onder scepenen hebben, aangeizen hij borgen heeft gezet.

            15-3-1554       Goeijen Emmen belooft als verrijkte schuldenaar, met alle recht verwonnen, te betalen aan Willem Donckers de som van 48 gl. min 3 stuivers tot Lichtmis a.s.

            15-3-1554       Eijmbert van Oirschot gelooft Heijlken Goeijen Lijssen dochter 40 gl.

56v      22-3-1554       Geerit Willem Gerits zoon gelooft Anthonissen zijn broeder 66 gl.

                                    Willem Jan Willems gelooft Wreijssen van Zoemeren xxvi3 gl.

              9-4-1554       Goeijaert Jan Goeijaers zoon gelooft Wreijssen voirscr. xxvi3 gl.

57                                Henrick Jan Wouters zoon gelooft Uman Uman sMolders zoon als vereikte schuld (staat niets ingevuld)

            13-4-1554       Henrick voirscr. gelooft Uman voirscr. als vereikte schuld 200 gl.

              5-5-1554       Peter Jacops, Jan Joesten van Gastel zoon en Thonis Francissen van Meel zoon geloven Jannen Roevens(?) als vereikte schuld 6 gl.

            11-5-1554       Bartholomeus Bormans kent dat hij bewezen heeft Henricken Jans verHoeven zoon zekere 6 gl. en ii st. aan Annen Jans .. wedue, en is daarmee tevreden dat Henrick die daar beuren zou in afkorting van de schulden die Meeus hem Henrick schuldig was.

56v     25-5-1554        Josijn vander Moelen, wedue Peter verBeeck geeft procuratie Ariaenen en Truijken haar dochteren om te beslaan al de goederen des pastoors van Geldrop.

           30-5-1554        Bartholomeus Bormans gelooft Henricken verHoeven 8 gl. en iii3 st. als vereikte schuld.

           30-5-1554        Meester Jan neemt dag tegen het aangericht dat Heijn Zwuesten aan hem heeft doen doen als borg van Willemen zijn zwager


57       30-5-1554        Henrick Wijntkens verkoopt Lambert Zegers een hoet rogge Heezer maat voor 16 gl. te leveren met Lichtmis a.s.

           11-6-1554        Anthonis Henrick Jan Claeus zoon draagt wederom over Henricken Jans verHoeven zoon de koop van een akker groot 3 vaetset gelegen rondom de hoeve van Middegael welck Henrick eertijds denselven Thonissen verkocht heeft.

# met conditie dat wanneer Henrick zal Thonissen zal weder hebben gegeven zijn ….

           11-6-1554        Henrick Geraert Zwoesten en Dierck ^Henrick meester Jans zoon geven procuratie Gerarden van Dommelen en Delissen meester Jans om met recht te vervolgen zulke schulden als zij hebben aangaande hun comenscappe vander wollen

57v     28-6-1554        Eeff weduwe Jan van Leeuwen met haar momber en Jan willem Boelen zoon geloven de kinderen van meester Willem van Craenbroeck 24 gl.

58       28-6-1554        In t verleden jaar heeft heer Servaes van Weers pastoor van Geldrop ter eender en jonker Willem die Roever ter andere zijde differentie gehad aangaande de Hulster tienden ………

58v       30-6-1554      meester Gerit Willems maakt Engelen zijn nicht al zijn hafelijke goeden.

59           3-7-1554      meester Roeloff Henricks van Veen geeft procuratie Geraerden Zwuesten,  Jannen Wouters, Henrick Phs, Peter Vriesen, Tielmannen Ghijben en Goessen van Veen om in zijn naam al zijn goed tot Leende te regeren.

               3-7-1554      Anna Aert sCosters dochter geeft Jannen Clevers een oude groot, welke Jan voirscr. ontvangen heeft en heeft gepresenteerd Annen van Haechten 2 st. voor d oude groot, welke Anna weigert te ontvangen.

59v        29-6-1554     Bartholomeus Bormans had gekocht van Lambert Willem Gielen zoon als van Loesen een aantal schapen waarvoor Bartholomeus Lamberten nog xliii gl. iii st. schuldig is, waarvoor hij Lamberten een brief in handen heeft gezet van zekere donatie welke Lijsbeth Bormans, Barthelmeeus vrouken dezelve Barthelmeeussen gegeven had. Barthelmeeus mag de brief lossen binnen een jaar met 44 gl.

60          10-8-1554     Wouter Vaes van Meel zoon gelooft Franssen Peter Wouters zoon zevendalve gl.

              16-8-1554     Lijn van Vaerle gelooft Thonissen Box 4 gl. en iii st.

60v        23-8-1554     Anna Aert sCosters dochter lijdt zij en begeert niet dat haar vader en moeder haar borg worden

                                    Doen Clever seijde: ‘Ghij hebt vader ende moeder’ doen seijde Anna ‘ick en begeer se nijet’

60           30-8-1554    Marten Vriesen gelooft Wouteren van Gastel als vereikte schuld xlix st.

60v         30-9-1554    Jan Ruevens en Frans zijn broeder geloven Jannen Corsten en Sophien zijn vrouw 34 gl. en 5 st.

               11-10-1554  Lijn van Vaerle gelooft Michielen Ariens als vereikte schuld xxii st.

                                    Gerit Bitters gelooft als vereikte schuld ^Bernaerden Hoers 18 gl.

               11-10-1554  Peter Gielens verhuurt Peteren Henrick Wijntkens vrouw een dries welk Henrick Wijntkens eertijds selve heeft gehad een tijd van 6 jaar durende, waarvoor zij Peter hem Peteren doet 30 gl.


61          4-11-1554     Uman die Molder die oude gelooft als vereikte schuld Jannen Proest van Thuernout 53 gl.

61v        17-11-1554   Jan Gerit Bussen zoon doet beslaan zulke penningen als Jan Henrick Zenders zoon heeft staan aan zijn zwagers van de goeden die ze hem afgekocht hebben.

              22-10-1554   De kinder Jan Janszoon hebben verkocht groese de Start, van welk de kinder zullen beuren de helft van de penningen daaraf komende, en de andere penningen zullen blijven staan te pacht ter tochte van Marien die moeder der verkopers.

              22-10-1554   Michiel Jacops, vorster, doet richten Bartholomues Borsmans vanwege .. ende molck vanwege Henrick verHoeven en Claes Eeskens van Hamont

62                                Bartholomeus heeft gezworen aan de roede in te komen als hij vandenvoirscr. gemaand zal worden.

                                    Mathijs vanden Hoevel ….

              29-10-1554   Aert Henrick Zwoesten zoon geeft mr. Jannen Corstens procuratie in al zijn zaken die hij in Heeze te doen heeft

62v          2-4-1554     Jan Janszoon die jonge voor hemzelf

en nog als momber Lijskens zijn zuster

Jan Ruevens als man en momber Lijntken Janssens uxoris

Kinderen Jans Jan Janszoon en Goeijken Wouter Boeijens dr. verkopen al hun versterf en dat nog zal versterven door de dood Gerit Wouter Boeijens vrouw

63          3-2-1554        Roeff Janssoen van Riel gelooft Joesken Peters dr. verOver 53 gl.