R.A. Heeze, Leende en Zesgehuchten

 

HLZR 1616 (1549)

 

1 nos Gerard Knijft et Jacob vanden scabini in Buscoducis notum facimus vimersis(?) in nos quassiam(?)bras scabinorum de Buscoducis non rasas non abolitas non cancellatas nec in aliena parte viciatatas sed verus et integris sigillis scabinorum in eijstenbris contenterum(?) rite sigillibus vidimie legias . Qui sequitur un hunc modum cont..

septiam die mensis februarii ao

1v Joost Willem gelooft t gelt op deze andere zijde ..

3-4-1549 Mechtelt Gerit Willems dochter weduwe Goeijaert Henrick Maes sn met haar momber draagt op Ghijsberten Joesten Coecx zoon al haar goeden, behoudelijk dat Gijsbert haar zal onderhouden in noodruft en klederen.

2 14-1-1549 Tielman Ghijben, Jan Zegers, Michiel Vaes, Henrick Loefs, Jan Joest Wouters, Geraerdt Zwoesten en Henrick Jan Phs. zoon, scepenen in Heeze ende Leende, tuijgen dat voor ons comen zijn Joest Vaes, Jan Vaes zoon en Goeijaert Henrick Siers zoon en dragen op Joesten Jan Willems de erfkoop van een beemd in Heeze a/d Rulderdijk, als zij gekocht hebben van tegen de kinderen meester Gielis Wespen.

2v 20-1-1549 Henrick Jan Delis Craendonks zoon krachtens testament welk Grietken zijn vrouw gemaakt had, verkoopt Lonissen Meeus Delis een cijns van 30 st. uit huis en hof met de rene daarbij in Hees a/d Molen.

Lonis voirscr. kent Henricken den los met 25 gl.

3 11-1-1549 Lonis Meeus Delis verkoopt Willemen Joesten Hoebos een huis met erf daarbij a/d Molen in Hees.

7-1-1549 Henrick Willem Boelen heeft gegouwen meester Henrick Jan Corstens en zijn ^vier kinderen, te weten Willemen, Wouteren/ Thomassen (v Breugel) en Willemen (Diericx) als mombers haarder vrouwen een mud erfrogge welke Henrick voirscr. gegouwen heeft uit zijn huis met erf daarbij, daar Henrick nu woont. Meester Jan Corsten gaat af zijn zijn tocht in en Willem Diericx zoon als momber Heijlwigen zijn vrouw verkoopt Henricken Willem Boelen zoon dit mud rogge welk eertijds meester Corsten gehanen heeft, en Willem voirscr. gelooft dat hij na dood meester Jans zijns zweer niet beuren en zal van zijn kindsdeel voordat die ander, te weten Wouter, Willem en Thomas elk zal hebben zoveel in recompens vooruit als Willem nu gebeurd heeft van de mud rogge.

3v 31-1-1549 Geraerdt Willem Geraerdts zoon verkoopt Henricken Wijntkens een cijns van 3 gl. uit de Zilpreterder groese in Hees.

4 Henrick Wijntkens kent Geraerden den los met 50 gl.

4v 31-1-1549 Margriet wedue Jan Henrick Boelen met haar en haar kinderen mombers, krachtens testament welk Jan haar man gemaakt heeft, Henricken Boelen, Jans vader, afgaande zijn tochjt, verkoopt Marten Aerdts zoon verDoeijenbraecken een cijns van 3 gl.uit halve beemd de Zil in Hees.

5 Den los met 50 gl.

1-2-1549 Ghijsbert Henricx van Tongelre verkoopt Fransen Diericx zoon verBeeck als man en momber Jenneken Diericx dochter verBeeck, Fransen voirscr. zuster al zijn goed en alle renten die hem verstorven zijn in Hees.

5v 1-2-1549 Frans Dierickx verBeeck verkoopt Geraerden Heesterbeecks een cijns van 12 gl. uit huis en hof met erf daarbij in Hees aan die Voirt.

Den los met 220 gl.

6 9-9-1549 Michiel Henricks van Zoemeren verkoopt Dierick Henricks van Zoemeren oft sHaeijen haar broeder al haar erfenis tot Soerendonck.

6v 1-2-1549 Die kijnder van Henrick Maes en Heijlwigen zijn vrouw scheiden de goeden hen achtergelaten door hun vader en moeder

1.      Dierick Gerit Tielens zoon als man en momber Aleijden Henrik Maes dochter zal hebben vooruit tegen hetgeen de andere kinderen Henrick Maes hebben gehad bij den leven Henricken het huis, schuur en aangelag en metten hout, behoudelijk dat hij daaruit gelden zal s Heeren cijns te weten xiii st. en vii st. Brabants. Voorts is dezelve Diericken te deel gevallen de halve Tielensbeemd in die Rosetten gelegen .

2.      Vaessen is te deel gevallen de halve beemd in die Rossetten voirscr.

3.      Anthonis Joordens als man en momber Machtelden Henrick Maes dochter is te deel gevallen .

4.      de vier kijnder van Peter Maes metten moeder is te deel gevallen

7v 2-2-1549 1. Willem v Bruessel, Dierick Delen, Lemmen sRoesers, Marike sRoesers,
Willem Bitters en Henrick Vervlaessen (de laatste twee hebben Dijen van Heijnsberch haer portie afgekocht, enerzijds

2.   Willem Jan Nellen, Peter Jan Nellen, Michiel v Nuenen namens Jenneke, zijn schoonmoeder, anderzijds

inzake twist over de erfenis van Gerard Broeckmans oft Nellen, van Marien ende Jenneken Broeckmans zijnder huijsvrouwe

zijn dese partijnen van beijden zijden overcoemen ende Peter ende Willem Nellen ende Michiel van Nuenen hebben helmelinge vertegen op alsulcken verserf als hen versorven is van Geraerden haeren oem tot behoef Willemen van Bruessel cum suis, behoudelijcken sij reserveren haer actie op huis en andere goeden desen Willemen van Bruessel niet aengaende en sijn met sijnen adherenten.

8 3-2-1549 Daem Jacops van Hijncken zoon als man ende momber Joesten uxor, dochter Aert Dierics (Reijmen v Tongelre?) en Anna Joesten Heijnselmans dochter uxoris en Thonis en Goeijart en Katherijn kijnderen tesamen Aerts en Anna voorschr., verkopen Henricken Joesten Heijnselmans al hun versterf binnen de prochie van Hees, dat hun verstorven is aangaande Anna hun moeder succederende van Joesten Heijnselmans en Agneesen (Aarts) zijn vrouw. En Jan Diericx en Goijart Aerts of Heijnselmans gelovende als principaal dat ze alle deze onmondigen brengen zullen tot hun mondige dagen te vertegen. En ons schepenen is kennelijk dat deze erfenissen den kinderen vercoft waren om mede uit te kopen Anna hun moeder en Delis Jan Delis zn als man en momber haarder moeder

8v 4-2-1549 Wouter Jan Scavaerts verkoopt Jacoppen Jacops verHaegen zoon een cijns van 3 gl. uit een groese aan Venderdijk onder Hees.

4-2-1549 Daem Jan Henrick Daemsn verkoopt Jacoppen Jacobs verHaegen zoon een cijns van 30 st. uit eenbeemd van 1 vaeset onder Heeze aan Venderdijk.

9 6-2-1549 Wouter Jan Wouters (Schavers) zoon verkoopt Jenneken Jan Gijsel Rijcken vrouw een cijns van 2 Peter/jaar uit een groese onder Hees in de Elsen.

Voldaan bij Willemen Maes aan Aert Aert Wespen zoon en Goeijaert Peter Roubos 14-4-1597

9v 7-2-1549 Jacop verHaegen scheidt tegen zijn kijnder alle samen.

Jacoppen valt te deel gevallen een beemd in de Kermans Elsen

De kinderen is te deel gevallen de schuur met de schaapskooi

10 7-2-1549 Henrick Tielen Willems zoon verkoopt Tielman Ghijben onze medescepen een cijns van 2 gl. uit een akkker in de prochie van Hees geheiten den Groeten ecker.

10v 15-2-1549 Frans Jan Zwoesten zoon en Wouter Jan Scaverts zoon mangelen, Wouter zal hebben een land aan Heezerkerk, geheten den Mispelteren, Frans krijgt land aan de Lijkweg.

11 15-2-1549 Delis Smeets verkoopt Wouteren Jan Scaverts zoon een halve beemd in Hees aan Venderdijk.

21-1-1549 Frans Henrick Bol zoon draagt op Henricken Siers zoon alle koop van een huis, schuur, hof en erfenis als hij eertijds gekicht heeft van Henricken Jansen verDoeijenbraecken. In Hees aan genen Ven.

11v 24-1-1549 Mathijs Dierick meester Jans zoon verkoopt Joerden Jans van Lil zoon een cijns van 3 gl. uit den Neerenecker in Hees aan genen Bosch.

12 27-4-1549 Geraerdt Willem Geraerts (de Jong) zoon als man en momber Aleijden dochter Henrick Boelen en Margriet Henrick Zwoesten dochter met haar kinderen met haar momberen scheiden een dries in Hees aan geen Haghe.

13 28-4-1549 Michiel Willem Genen zoon draagt op Joesten Jasper Martens zoon en zijn andere broeders en zusters een groese in de Scerpdonck in Hees.

28-4-1549 Lijsbet Bormans hebbende goed verstand en haar vijf zinnen met haar momber zet in de hand pura donatione inter umos Bartholomeusen Henrick Vrancken en Jenneken zijn vrouw, haar dochter, zoon en haar neven een stuk land in Hees aan genen Bosch.

14 6-5-1549 Henrick van Hal verkoopt Ariaenen Thonis zijn portie van zeker versterfenis aangaande Willem Gielens en IJewen Aerts verSpreuen van Everten Boelen welk Willem en IJewaen voirscr. hebben gegouwen Everten in zijn leven zekere rente, en Henrick voirscr. vertijgt.

14-5-1549 Peter Stappaerts heeft geconcedeerd(?) Joesten (Thijs) zijn zwager het huis daar Joest nu in woont zal bewonen zo lang zijn rouw, Peters dochter, leeft.

14v 14-5-1549 Aert Aert Zanders zoon verkoopt Lamberten Nelis Tijs zoon een huis, schuur, hof met erf onder Hees tot Kreijel.


15 24-5-1548 Jan Jan Lemmens zoon als momber der kinderen Frans Jan Lemmens zoon en met hem Jan Frans Lemmens en Marie zijn zuster, voorts gelovende voor de andere kinderen zetten in de hand Jacoppen verHagen en Jannen Lenaerts Meeus zoon een vaetset land in Heeze a/d Bosch.

28-5-1548 Frans Diericks verBeeck zoon als man en momber Jutken zijn vrouw, dochter Reijm Diericks en Lijsbetten zijn vrouw verkoopt Thomassen Reijm Diericks zoon, zijn zwager, een halve schuur met een halve dries daartegenaan, zo groot als hem aangedeeld is in broeders en zusters deling, in Tongelre.

15v (29-5)1549 Henrick Willem Boelen zoon verkoopt Henricken Jan Goerts zoon een cijns van 5 gl. en 15 st. uit huis en hof tot Kreijel in Hees.

16 19-6-1549 Jan Henrick Beeckmans zoon die jonge verkoopt Henricken Jan Peters zoon 3 delen van een beemd gedeeld in 8 delen, en nog de helft van de andere 5 delen in Hees tot Hout a/d Rietbeemd.

19-6-1549 Er is twist geweest tussen Peteren Gerit Gobben zoon en Geritten Erckmans met zijn broeder en zuster ter eenre en Geritten Roevens ter andere zijde aangaande zekere goeden verstorven van Lijsbet Rovens hun moeder. Partijen zijn veraccordeerd dat Gerit Roevens geven zal Peteren Gerit Gobbens met zijn neven en nichten 35 gl. en daarmee vermecht van van het versterf Geerten Pouwels vanden huis en van een akker, zodat Gerard voirscr. zal erfelijk behouden die goeden voornoemd.

16v 25-6-1549 Jacop Sijmon Claeus ^Meeus Jacops zoon, Bastiaen Goeijaerts zoon als man en momber uxoris Heijlwiden, Peter Henricks als man en momber uxoris Sophien dochteren Sijmons Meeus Jacops vertijgen op de goeden als Marij Goijen Wreijssen dochter eertijds bezeten heeft bij den leven haars eersten mans Sijmons voorscr. t.b.v. Arten Henricks zoon verHoeven.

17 1-7-1549 Henrick Coppens als man en momber Margrieten Corsten Zwoesten dochter verkoopt Bartholomeussen IJwan Aerts zoon een schuur in Hees a/d Voirt.

17v (26-5-1549) Tielman Nelis Ghijben verkoopt Peteren Jan Pompen zn een cijns van 5 gl. uit een groese in Hees a/d Rul.

3-8-1549 Henrick Tielen Willems zoon verkoopt Lamberten van Gastel een cijns van 11 gl. en 10 st. uit het eeuselken in Hees a/d Rul.

18 3-8-1549 Henrick voirscr. verkoopt Lamberten van Gastel voirscr. een cijns 3 gl. uit een heijtvelt in Hees.

Den los van de eerste cijns met 200 gl.

18v 10-2-1549 Jacop Willems verHaegen verkoopt Jacoppen Jacops verHaegen zoon en Jannen Lenaert Meeus zoon, zijn oomen en den kinderen van Fransen (Jan) Lemmens welk hij verwekt heeft bij Geertruijden zijn vrouw, dochter Henricks verHaegen, .

10-2-1549 Jacoppen en Jannen voirscr. samen de helft en den kijnderen voirscr. d ander helft, al zijn versterf van zijns vaders wegen, van Jacoppen verHaegen zij heerken en Aleijden zijn vrouw, zijn vrouken.

19 10-2-1549 Willem Tijs Peter Scepers zoon verkoopt heer Jannen Bormans, priester, een cijns van 25 st. uit huis en hof met erf daar Willem verkoper in woont gelegen in Hees a/d Venne.

19v 17-5-1549 Henrick Delis Goeijens zoon verkoopt Peteren Jan Pompen zoon een cijns van 30 st. uit huis en hof met erf in Hees a/d Venne.

Peter kent Henricken den los met 30 gl.

2-9-1549 Die kijnder Jans Aerts verDoeijenbraecken, te weten

-          Peter en

-          Henrick, zonen Jans voirscr.

-          Joerden van Lil als man en momber Heijlken zijn vrouw, hem sterk makende voor zijn kijnder

-          Frans Peter Wouters als man en momber Marien zijn vrouw

-          Hanrick Tijs verBraecken zoon als man en momber Heijlwigen zijn vrouw

-          Delis Dierck mr. Jans zoon als man en momber Ariaenen zijn vrouw

delen de goeden hen achtergelaten van vader en moeder.

21 2-9-1549 al deze voirscr. verkopen Henricken Jans verDoeijenbraecken aan half stuk beemd in Heeze genaamd Hoech Dotreij Ginderbeneden.

2-9-1549 Dierck Henrick sHazen van Zoemeren verkoopt Lijsbetten Jan Tijssen Hoers vrouw zijn erfenis hem verstorven van vader en moeder en ook dat hij gekochte heeft van Mechtelden zijn zuster gelegen tot Soerendonk, en vertijgt t.b.v. Lijsbets voirschr.

21v Dierick verkoper geloeft Lijsbeth koopster schadeloos en vrij te houden oft Anna zijn zuster weder geeven en op dit erf spreken woude en dat zij daar nog tot genen dagen last af hebben en zal.

21-9-1549 Aerdt Matheus Bricken (v Duijsel) zoon X Margrieten dochter Jan Gelis verkoopt JannenJan Goeijaerts zoon een akker tot Strabrecht, 3. de Rensoe, 4. de Kerkweg

22 20-9-1549 Henrick Jan Phs. draagt op Marten Aerts Verdoeijenbraecken een cijns van 2-7-0 die in 1524 is gevestigd door Peter Henrick Delen zoon op Anthonis Joerdens, te heffen uit de Coppen Beemd.

22v 1-10-1549 Emondt Ariaen Zwuesten zoon draagt op Peteren meester Jan Coensen zoon een cijns van anderhalve gl. als eertijds verkocht hebben heer Ghijsbrecht Wouter Ghijsen zoon en Jan zijn broeder Ariaenen Peter Zwoesten uit een dries aan Heezerbossche gehieten den Canstdries dd. 6-2-1523.

10-10-1549 Goeijaert Henrick Siers zoon als man en momber Claeren zijn vrouw dochter Vaes Jan Vaes zoon verkoopt Eijmberten ^Jans zoon van Oirschot een halve beemd in Hees genoempt in die kerk


23 16-10-1549 Aleijt Joesten Heijnselmans dochter huisvrouw Reijm Goeijaert Diericks gaat af haar tocht.

Jan Reijmen Goijaert Diericks zoon, Goeijaert en Aert, zijn broeders en Jan van Meel als man en momber Joesten uxoris ook dochter Reijmen voirscr. , hen sterk makeneden voor Jannen Peter Hoers zoon als man en momber Lijnen uxoris, ook dochter Reijmen en Aleijden voirscr. en voor Grieten en Mariken ook der vooriscr. dochteren

verkopen Henricken Joesten Heijnselmans een 5e deel van een gelag en erf daarbij in Hees a/d Rul.

23v 16-10-1549 die kijnder Henrick Zenders zaliger scheiden hen goeden hen achtergelaten van vader en moeder

-          Jannen Henrick Sanders zoon is te deel gevallen

-          Henricken Senders is te deel gevallen

-          Goeijaerts kinderen ^cum tutore is te deel gevallen

24v 17-10-1549 Aert Aert Gerits verkoopt Wouteren Aert Gerits dochter zijn zuster een cijns van 22 st. uit de Laer a/d Molen in Heeze.

25 18-10-1549 Anthonis Jan Scoemekers zoon verkoopt Henricken Willemen Pompen zoon een groese in Leende in de Driesbeemd.

17-11-1549 Katherijn Henrick meester Jans dochter cum tutore verkoopt Willemen Goessens Volders zoon al haar goeden die ze heeft in Heeze.

25v 22-11-1549 Hillegondt wedue wilner Peters verOver gaat af haar tocht met haar momber.

Meester Aerdt Peters verOver zoon en Goeijaert zijn broeder verkopen Peteren Goeijaerts haaren oom een groese in Hees tot Hout, geheten den Hou.

26 22-11-1549 Peter Goeijaerdts verkoopt Hillegonden wedue wilner Peter verOver een cijns van 8 gl. uit den erf voirscr.

Hillegondt voirscr. kent Peteren voirscr. den los met 133 gl.

26v 11-12-1549 Willem Wouter Joesten zoon verkoopt Jennen wedue Mathijs Scepers een vaetset land in Hees aenden Bosch.

27 16-12-1549 Marten van Werdingen verkoopt Peteren Jan Dries zoon een, hof met erfenis in Hees tot Ovelwegen.

27v 20-12-1549 Jan Jan Bax zoon verkoopt Marten Aerts zoon verDoeijenbraecken een cijns van 3 gl. en 12 st. uit een groese in Hees a/d Rul omtrent 2 vaetset.

20-12-1549 Lenaert Jan Horkcmans zoon verleent Mechtelden Henrickx sHazen dochter van Zommeren een roeij erfs bij Lenaerts voirscr. huis, dat Mechtelt daarop zal zetten een huiske, dat Mechtelt haar leven lang gebruiken zal.

28 17-12-1549 Gelis Daemen Snoecx draagt op Jannen Jan verBraecken zoon den jongen een cijns van 2 Peters van 18 st. als eertijds Jan Servaes Jan Vaes zoon denselven Delissen verkocht heeft uit een groese in Heeze geheiten den Start(?) d.d. 4-5-1519.

28v 10-2-1550 Jan Jan Heijmans zoon en Geraerdt zijn broeder verkopen Jannen Goeijaert Boeijens zoon een stuk land in Hees a/d Rul.

29 15-1-1550 Michiel Vaes onze medeschepen verkoopt Willemen Claeus van Gael zoon groese de Laeck in Hees.

29v in dit prothocol zijn xlvi brieven mij aengaende

30

30v -1549 Jan Henrick Beeckmans gelooft Willemen Boelen als vereikte schuld 37 gl.

19-1-1549 Henrick Zwoesten en Francis van Meel geloven te voldoen t geen Henrick Aert Diericks zoon cum suis zal comen met recht gewonnen op Heijlken (diens vrouw?) als aengaende den goeijen die Els Diericx bezeten heeft. Heijlken zet hen cum tutore al haar goeijen in de hand.

31 2-9-1549 in der deijling van Jans verHoeven kinderen is ondersproecken dat Henrick Tijs verBraecken zal bijleggen 100 gl. rn xxvii st., Frans (Peter Wouters) 24talve gl/ en Joerden ook xxiiiii3 gl.. Dat geloven deze drie den anderen te geven als vereikte schuld.

(10-10)-1549 Eijmbert van Oerschot belooft Goeijaerden Henrick Siers zoon van 2 lichtmis naastkomende te weten in t jaar 52 het geld van de halve Laeckbeemd welke Goijart Eijmberten verkocht heeft, de roe voor 18 st.

7-11-1549 Anthonis(?) Woeijten en Henrick zijn zoon geloven Geritten Dries 4 Peters van 18 st.

31v 15-6-1549 Wouter Phs. zoon belooft Bastiaenen Andries verVlaessen in 53 14 gl.

3-7-1549 Peter Delen heeft gelevert Fransen enen ecker ende met xxxvi roeijen ende i3 vierdel

31-7-1548 Goeijaert Gobben gelooft Geraerten Willems als vereikte schuld 3 gl. en 5 st.

29-8-1549 Dries van Arendonck geeft Geritten Zwuesten procuratie om te ageren tegen Driessen van verdict

12-9-1549 Vaes Heijnen Maes zoon geeft Tilen Gijben procuratie in casua contra fratres sancti Jacobi.

7-11-1549 Andries Woeijten gelooft Lamberth de Sceper als vereikte schuld xlviii gl. en ii st.

32 27-4-1549 Henrick Henrick Zwoesten zoon en Margriet zijn dr. beloven Geraerten Willemen Geraerts (de Jong) zoon 7 Peters van 18 st.

27-4-1549 Henrick Boelen belooft Geritten Willem Gerits (de Jong) zoon zijn zwager op hem en zijn portie als die helft van den goeden dat Griet (H Zwuesten X Jan H Boelen) met haar kijnder houden zal alzulke deling vanden erve als Gerit en Margriet gedaan hebben, en nog dan zullen uitgenomen de dries bij Aert Sanders daar meer mentie(?) af gemaakt is.

14-5-1549 Willem Willems zoon verVlaessen gelooft Vrancken Geraert van Asten 25 Peters van 18 st.

19-9-1549 Lemmen die Sceper gelooft Henricken Snoex en Peteren verHoeven als dekens van sint Aechten broederschap iiii pachten te weten viii Peters als vereikte schuld

32v 2-2-1549 Peter Claes Phs zoon, Henrick zijn broer en Henrick hen zwager geloven Willemen Boelen 24 gl.

3-2-1549 Henrick Aerts gelooft Delissen Jan Delis zoon 50 gl.

3-4-1549 Jan Delis Delen zoon bekent schuld van 9-9-0 aan Henricken Henrick Zenders

5-4-1549 Anthonis Bax geloeft Heijntken Sanders als vereikte schuld 47 gl.