.A. Heeze, Leende en Zesgehuchten

 

HLZR 1614 (1520-1521)

 

  2         4-10-1520      Hanrick die Woest tot Eimerik, Michiel Jan Vaes sn, Jan Enggelen en Willem Scheers …. van Heeze geloven te betalen iiii Rijnse gulden jaarlijke rente ..

  4        15-10-1520     alzo Goeijaert Gobben ………

                                    Joest Claeussn gelooft …

  4v       20-2-1520      Pouwels van …en  als man en momber Dingen zijn vrouw, dochter Peter Ghijsels en An Peter Ghijsel dochter met haar momber verkopen Gerijten Peter Ghijsels een stuk dries a/d Oude Molen geheten de S…

             20-2-1520      Heijnen Meeus Vrancken vscr. als man en momber Jenneken zijn vrouw dochter Dircken verkoopt Ghielen Wilm Genen zijn erfbrief van van enen mud erfrogge, welke brief gecoft en verkregen heeft Goeijaert Goeijaert Peter sn van Goeijaert van Thoren uit een stuk land in de parochie van Geldrop rn fr heerlijkheid van HL, geheten den Houwenberche

  5v         8-3-1520      Heijn Meeus Vrancken als man en momber Jenken zijn vrouw, dochter Dirck Bormans, draagt op Heijnen den Woest tot Boshoven tot behoef zijner wettige kinderen en Aerten zijn zoons kinder zijn tocht zijn leven lang een brief van een mud erfrogge dat Goeijaert Goeijaert Peters gekoft heeft van Ghoeijart van Thoren ….

  6v       25-2-1520      Arien Tielemans sn van Stercsel en Joest zijn zuster met heur momber verkopen Heijnen Dircken Bax sn 3 gl. uit een stuk land aan genen Bosch.

  7           5-3-1520      Ghijs Ghijben als macht hebbende van zijn vrouw …

                                    Heijn Heijn sn van Roen (?) verkoopt Goijaert van Achael (?) een stuk groese


  7v         7-3-1520      1.    Tielman Jan Tielensn en

2.    Jacop sijn broeder en

3.    Henrik van Eijndhoven als man en momber Aleijten zijn vrouw, dochter Jan Tielens en

4.    Dirck Jans sn als man en momber Lijsbetten zijn vrouw, dochter Jan Tielens en

5.    Alijd (?) en Herman, kinderen Peter Herman Pouwels sn en Peter vertijt op sijn tocht, en

6.    Gerit Peter Gerits (?) als man en momber Marije dochter Jan Tielens

verkopen Goeijaert Jan Tielens soon, hun broeder, huis, hof en schuur met erf daarbij tot Riel.

  8v         7-3-1520      1.    Tieleman Jan Tielens sn ende

was 5v                         2.    Goeijaert sijn broeder ende

                                    3.    Jacop sijn broeder ende

4.    Henri van Eijndhouve als man ende momber Aleijten sijne huijsvrouwe, wittige dochter Jan Tielens

5.   ende Dirck Jans soen als man ende momber Lijsbethen sijnder huijsvrouwe, wittige dochter Jan Tielen, ende

6.    Grentis Peter Grentis sn als man ende momber Merije sijnder huijsvrouwe, wittige dochter Jan Tielens

ende geloeven voert voer al diegenen die der met recht aen cleven mogen ende hebben, also samen erfelijc verkocht. 

-            …. Willem Wilms Vervlasen een stuck beemts geheijten den Hulsbeempt tot Riel gelegen, 1. ..

-            noch een stuck grosen dat Elstuck gehijten, 1. ..

-            noch enen ecker geheuijten den Ruigsecker, 1. ….

-            noch een stuck land geheijten den Hau, de helft daeraf, 1. ..

 9           -3-1520         Willem Lemmen Gobbels soen heeft geloeft als sculd principael op hem ende allen zijn goed hebbende ende vercrijgende Hendrijk Gerijts soen van Roij goed XXX Rijns gl. stuck twintig sts.

  9v        8-3-1520       Peter Heijnen Delen heeft opgewonnen ende af doen gebieden al die geen die sijn onderpanden breder nae inhout sijnen scepen brieven daeraf, heeft Jan Janss zn van Mat daarover geweest.

              8-3-1520       Reijnder Jan Beck zn als man ende momber sijnder huijsvrouwe, wittige dochter meester Delis Wespen ende heeft opgedragen ende overgegeven enen brief van enen mude erfs roggen, welcker brief H. Jacop Box als recktoer der capellen van sint Joe.b tot Heeze tot Eijmerick gelegen, ende voert alle recktoers na hem comede welken brief voertijt heeft gecoft …. Jan Aert Wespen soen tegen Jacop Lemmen Box zn ……

10                                Jan Peter sWoesten heeft overgedragen ende overgegeven Francijs Wouters sn van Meel een huis ende hof metten erve daerbij ende aen gelegen tot Eijmerick, 1. …..

10v

11           8-3-1520      Ghijs Ghijsberth Wouters, macht hebbende van zijn vrouw verkoopt Delis Delis Craendoncks en stuk land van een vaetset in Heeze op geen Rensoe.

11v           -3-1520      Daem Jan Claeus sn verkoopt Ghielen Wilm Genen sn xiiii st. jaarlijke rente uit een stuk land tot Euvelwegen geheiten den Vos.

12         10-3-1520      Ghielen Wilm Ghenen kent dat Dingen Goeijaert Stoepkens dochter met haar kinderen zal mogen lossen een mud erfrogge en xiiii st. jaarlijke rente: dat mud rogge met xxx Peteren van xviii st. en den xiiii st. met xiii gelijken Peteren.

12v       10-3-1520      Jacop Gerit Vaes verkoopt Thonis en Wilmen gebroederen Jan Daemen zoon anderhalve gl. of xxx st. voor jaarlijkse rente uit een stuk land in Heeze in de Rulse ecker, geheten den Bos…

13          7-3-1520       Goeijart Jan Tielens zn en Wilm Wilmen verVlaessen, Jan Matheeus Heresens en Wouter Teunis (= Reijmens?) sn van Lanbraken verkopen samen Bastiaen Jan Gerit Wouters sn met zijn zuster Margrieten een stuk moerveld met putten tot Ghisenrooij geldgen in die Vroenbroken.

13v        7-3-1520       Daem Jan Claus zn gelooft Jan Gerit Tiellens zn xx Peters zoverre dat ze Ghijs Ghijsberth Wouters zn vander Capellen niet en betaalt, en dat bij deze … Jan Gerit Tiellenns heeft Ghijsen voorschr. laten vekopen van zijn onderpande die hij begrepen heeft in zijn erf tot xx Peteren toe en daarom heeft doen …

14         13-3-1520      Korsten Jan Goeijaerts verkoopt Jexken Peter Achten (?) zn een huis en hof met erf daaraan gelegen in Leende tot Oisterick.

14v       13-3-1520      Jexken Peter Achten vscr. gelooft te betalen Korsten Jan Goeijaerts 125 gl.

15          2-4-1520       Naet Aert Smoucks zn verkoopt Merten Sijmon verLocht 3 gl. jaarlijks rente uit een stuk land in de prochie van Geldrop en d heerlijkheid van HL.

              2-4-1520       Merten Sijmons sn verLocht kent Naten Aert Smoucks den los met xlviii gl.

15v        1-4-1520       Peter Achten als man en momber Hilken zijn vrouw, dochter Jan van Boert, draagt op Korsten Jan Goeijaert sn een erfbrief van 10 vat erfrogge welke brief willeneer Aert Jan Bax sn heeft vercoft Peter Achten voorscr. en men jaarlijks heft uit huis en hof tot Strabrecht.

16         10-4-1520      Henrick Goijen Vonsn(?) sn verkoopt Jannen Wouter Goeijarts sn 2 Rijnse guldens jaarlijk ….

17           9-4-1520      Gerit Peter Jan Peters sn Lijn zijn zuster verkopen samen Neesken Gerit Heijnen dochter en haar kinder voor haar tocht een huis met erf daarbij a/d Oude Molen.

17v       10-4-1520      Neesken Gerit Delis Heijnen dochter met haar momber en Lijsken haar moeder (?) met haar momber als op haar tocht vertegen hebbend gelooft te betalen vier vaet en een half …..

18         17-4-1520      Wilm Wilms sn verVlaessen verkoopt Merije Wilm Jan Peters vrouw 3 gl./jaar uit de Cruijs ecker tot Riel.

18v       17-4-1520      Merij Wilm Jan Peters vrouw kent dat Wilm Wilms sn verVlaessen mag lossen 3 gl./jaar met li gl.

             17-4-1520      Claus Jan Claus sn verkoopt Aleijt de weduwe van Matthijs Loefs met haar kinderen drie Peters van xviii st. jaarlijks rente uit een stuk dries a/d Molendijk.

19         17-4-1520      Aleijt de weduwe van Mathijs Loefs met haar kinderen kent Claus Jan Claus sn mag lossen 50 Peteren.

19v       18-4-1520      Goeijaert Jans sn van Ghael verkoopt Peter Gerit sWoesten sn onze medeschepen een stuk land omtrent Eimerik.

             15-9-1517      Katelijn Otten met haar momber verkoopt Peter Gerit sWuesten onze medeschepen land de Ottoman in geen .. Leur akker

20           4-2-1520      Reijnder Jan Beck sn als man en momber zijns wijfs dochter meester Delis Jan Wespen draagt op Peteren Gerit Swosten onze medeschepen een brief van een mud erfrogge welke heeft gekocht Jan Aert Wespen sn van Damen Heijnen Scroven (?) was en Jacop sijn zoon ..

20v       31-1-1520      Jacop Thijs pacht die vorsterij iix tot Leende tegen Wilm Heijmeriks en Aerten zijn zoon, 6 jaar lang t/m ’26

21                                Michiel Dielis sn van Oeijen verkoopt Heijnen h Heijnen 2 stukken land tot Leende, dat een geheten het Swertland, dat ander …. eckerken

21v        6-5-1520       Heijn Vaes Genen zn verkoopt Franssen Wilm Scoemekers sn tot Ei(nd)hoven 3 gl. jaarlijks uit uit huis en hof met erf daarbij over Eimerikkerdijk, 1. Delis Jan Delen metten zwager

             10-5-1520      Fransijs Wilm Scoenmekers sn van Eijnhoven kent Heijn Vaes Genen sn de los met liiii gl.

22         10-5-1520      Wouter Reinners (?) sn van Lanbraken verkoopt Jasper Merten Belijen sn een stuk land omtrent Hout.

22v       11-5-1520      Engel Tielmans sn van Stockijn (?) als man en momber Margriet dochter Arijaen Ghisen Wouters sn en Geert Arijaen Ghisen Wouters dochter met haren en Alijt haar moeder vertijt op haar tocht, verkopen samen Peter Heijnen den Woest, en Jan van Velthoven en Jaeck Vaes als heilig geest meesteren .. Peter jaarlijks rente uit een stuk land op de Houbraak.

23       11-5-1520        Engel Tielmans sn van Stockijm (?) als man en momber Margrieten zijn vrouw, dochter Arijaen Ghisen kent dat hij heeft ontvangen xx gl. als van goeden die hem versorven zijn van zijn vrouw wegen voerscr. en Engel gelooft voor die 20 gl. weer in te brengen …

23v      14-5-1520       Steven Dirck Cupenbijnders sn ende heeft erfelick vercoft Katelijn Hanssen

was 20v                      Cselletwre huijsvrouw al twe gl. van XX sts ’t stuck jaerlijcken rente te gelden ende te betalen op Onzer Liever Vrouwen dach Lichtmis, ende die te heffen ende te boeren in ende uit enen huijs ende hof metten erve daerbij ende aen tot Leende gelegen, 1. …

23        14-5-1520       Katelijn Hanssen Cselletwre huijsvrouwe was kent ende lijt dat Steven Dricks Cuppenbijnders sn sal mogen lossen ende quijten twe gl. jaerlijcken renten met XXX gl. van XX stst stuck gelt geλvaluweert …

            14-5-1520       Jacop Jan Pouwels sn heeft erfelick vercoft Josten Jan Wouters sn een stuck Beemd tot Leende …….


24v      16-5-1520        1.  Heijn Heijnen Delen (sr) zn ende

2.   Rut Wilmen Heijn zn ende

3.   Pouwel Heijn Pouwelszn ende

4.   geloven voert voer die ander kijnderen (van Heijn Pouwels)

gesamenderhandt ende elck een voer al ende hebben tesamen erfeliick vercoft Jan Berchmans den jongen een stuck groesen tot Leende in die Driesteende gelegen, 1. …..

25        31-5-1520       Jan Matheeus Hercsens sn die aude heeft erfelijck vercoft Claus Jan Claus sn een stuck erfs an den Molenberch gelegen, gehijten den Dul, 1. Ieven Meeus Everards zwager, 2. …..

25v      20-6-1520       Thielman Jan Tielkens sn en Dries zijn broeder en Lijsbet zijn zuster en ^Jan Jan Tielkens sn en Copken Pompen momberen voor … van Peter Jan Tiekens sone kijnderen geloven samen jaarlijks Heijlen Jan Tielens dochter haar zuster elk een mander rogge, en voorts zal Jan Tielkens haar vader haar overwijzen een brief van een mud erfrogge aan Heijnen den Woest ………

26v      20-6-1520       Tielman Jan Tielkens zn en h Wilm Lemens als momber voor Heijnen zijnen broeder kinderen en Lijsbet Jan Tielkens dochter wede van Heijnen Heijnen Lemmens zoon en Jan Jan Tielkens sn voor hem en voort met Copken Pompen voor Peteren Jan Tielkens zoons kijnder geven over Drijesen Jan Tielkens sn in stuk land in Leende, geheten den San ecker.

27v      20-6-1520       Tielman Jan Tielkens sn en Dries zijn broer en Lijsbet zijn suster met haar momber en Wilm Lemmens als momber Heijnen zijns broeder en Copken Pompen als mede momber voor Peteren Jan Tielkens zijns zoons kinderen dragen samen op een stuk land in Leende geheten den Aleiten akker in de Breetven.

28        20-6-1520       Tielman Jan Tielkens sn en Jan sijn broeder en Dries sijn broeder en Lijsbeth hen suster met haar momber en h Wilm Lemens als momber Heijnen sijns broeder kijnderen en Jan Jan Tielkens sn en Copken Pompen als momber Peteren Jan Tielkens soens kijnderen geloven Jan Tielkens hun vader zal behouden de schuur met toebehoren ..

29        20-6-1520       Dries Jan Tielkens sn gelooft dat hij zal betalen over een jaar de 100 gl. aan Wilmen Pompen en de 50 Phs gl. in toekomende tijd.

29v

30        27-6-1520       Wilm Mathijs Hoers soon en Jan zijn broeder geven tesamen over Dircken Heijnen meester Jans sn een erfbrief van anderhalve mud rogge, welke brief de verkoper is aangestorven Gebellen Ghiben Maes dochter hun moeij, welk Ghebel voorscr. heeft gekoft en verkregen aen Mathijs Peter Hoers soon was en men jaarlijks heft uit zijn huis en hof metten aangelag daarbij en aan aan gelegen.


30v                              Dirck Heijnen meester Jans sn verkoopt den dekenen van de broederschap van sint Jacob in de kerk van Heeze een mander erfrogge te heffen uit groese den Boller in Heeze

            11-7-1520       Dirck Heijnen meester Jans sn geeft over den dekenen van broederschap van sintr Jacob in de kerk van Heeze een brief van 18 vat erfrogge, welke brief Dirck voorwscr. heeft gekoft van Wilmen Mathijs Hoers sn en Jan zijn broeder.

31v      15-7-1520       Jan Heijnen Beckmans sn oft Baerlo verkoopt Goeijaert Goeijaert Stoepkens sn 2 gl. jaarlijks uit een stuk land in geen Houter ecker geheiten den Hogen Smeel.

                                    Goeijaert Goeijaert Stoepkens kent dat Jan Geijnen Beckmans de 2 gl. mag lossen met xxxv gl.

32        15-7-1520       Heinen Heijn Achten als man en momber Lijsbetten dochter Jacop Thonis en Luijten Jacop Thonis dochter en met haar zuster met haar haar momber kennen hen wel betaald van Lemen Jan Claus sn voor een mander erfrogge

32v      18-7-1520       Jan Matheeus Hendrijcs verkoopt Ruelen Zeger Lemens sn land de Hoge Smeel groot iii lopen saet in de prochie van  Geldrop en heerlijkheid van Heeze en Leende ter plaatse Geen Nieuwen Huijs

33        18-7-1520       Roelen Lemen Segers sn verkoopt Goeijaert sn van Lenen een mander erfrogge jaarlijks uit huis en hof aan Geen Nieuwen Huijs daar Goeijaert Korsten Belien zoon te wonen plach.

                                    Jan Goeijaert sn van Lenen kent dat Roelen Seger Lemens mag lossen met xix gl.

33v      20-7-1520       Peter Heijnen Roelens sn vrk. Claus Claus sn van Doeren een huis en schur met erf daaraan aan de Ven.

            20-7-1520       Peter Heijnen Roelens sn verkoopt Heijnen Peters sn verHoeven erf den Oijen a/d Ven.

34        20-7-1520       Peter Heijnen Roelens sn verkoopt Heijnen Jan Siers sn groese dat sMersmans beemten in de Elsen.

                                    Peter Loefs als navolger wilner Aert Loefs sn wint op ….

34v     10-8-1520        Heijnen Meeus Vrancken verkoopt Wilm Delis sMollers een stuk land a/d Aude Molen.

35             8-1520       Heijn Lijpkens ^of Ghisels verkoopt Jans Selen Blaken sn een stuk erf op de Ovels, geheiten den Boeijser.


35v      16-8-1520       Goeijen Rolens zn van Ghael heeft erfelijck vercoft Heinen den Wost

was 32v                        XXXIIII st jaerlijken renten, jaerlijcks te gelden ende te betalen op Onser Liever Vrouwen dach Lichtmis ende die te heffen ende te boeren uuijt huijs ende hof over Eijmerickerdijck gelegen, 1. …..

                                    die daer inapt is gelost ende gequeten

36        20-5-1520       Francijs Heijnen sn van Lenen als man ende momber Geertruijt sijnder wittiger huijsvrouwe, wittige dochter Goeijart Korsten Belien ende heeft erfelijck vercoft Wouten Wauters een stuck lants tot geen Ulvenhuis gelegen, geheijten den Wotecker, 1. ……..

36v      16-8-1520       Diggen (?) H Heijnen dochter van Vehen met haar momber verkoopt Moerssen Korsten …  soon een groese in Leende in de Jansberg.

            16-8-1520       Wouter Nelis sn van Hoeschot verkoopt Jenken Jacops sn verHaegen een heiveld a/d Bos aan ‘t … Ven.

37        19-8-1520       Goeijaert Jans sn van Ghael verkoopt Heijnen den Woest tot behoef Lijnken Jacop Thonis dochter enen Peter jaarlijks uit een stuk land in de eijmecker akker geheten den Groten Mispelteer.

37v      20-8-1520       Francijs Heijnen sn van Loemen verkoopt Wouter Wouters sn een stuk land tot Geen Neiuwenhuis geheten den Wilecker.

            28-8-1520       Meester Adaem Seijllich (?) als man en momber Aegten zijn vrouw, dochter Dirck vanden Bor en Ariaen Mathijs Elsen sn als man en momber Merije dochter Dirck vanden .. en voorts gelovende voor Aegten dochter van den Bor verkopen Jan Phs Goeijaerts 2 stukken erf in de … geheten den Neren d’een en d’ander geheten den Hof in Heeze a/d Ven.

38         28-8-1520      meester Adaem Seijllich als man en momber Aegten dochter Dirck vanden Bor en Ariaen Mathijs Elsen sn als man en momber Merije dochter Dirck vanden Bor en voorts gelovende voor Ageijten dochter van den Bor verkopen geven over Jan van Lijl een brief van enen Mudde erfsrogge , welke Jan Jan tSasen zoon heeft gevest Heijlegen zijn zuster, Dircks vrouw vanden Borman en Jan voorscr. gelooft jaarlijks te betalen uit de Vet(?)akker

39                                Heijlich Jans tSasen dochter kent dat Jan die Haze haar broeder mag lossen met xxii Peteren.

            12-9-1520       Aleijt Heijnen heeft doen lezen Ariaen Dirck Wouters sn en Dries Dries sn van Arendonck nae inhoud haar scepenbrief die zij op hen heeft, daaraf die koper des … geweest Pexken Wilms sn.

39v      20-10-1520      Peter Ghisels draagt op Jan Anssijm sn van Baest een dries a/d Ven.

Jan van Anssijms sn van Baest als man en momber sijnder vrouw, dochter Ghijssen Ghisels vertijgt derop tot behoef Peter Ghisels en al de andere erfgoeden en have.

40            -2                 Aert Jan Lijnen sn en Lijn zijn zuster met haar momber dragen op Peter Jan Wilms sn een dries tot Creijel.

40v      15-10-1520     Jan Selen Blaken sn en Heijn zijn broeder verkopen Heijnen Aert Heijnen sn een stuk land in de drie Hoven akker.

            15-10-1520     Aert Delis Coppens sn verkoopt Peteren Aerten sn verOver ii gl. jaarlijkse rente uit huis en hof tot Creijel.

41       15-10-1520      Peter Aerts sn verOver kent Aerten Delis Coppens den los met xxvi gl.

           15-10-1520      Jan Jan tSasen sn verkoopt heer Jans sn verBraken 3 vaetset land en een half en 8 roeijen geheten den Teijlmans akker omtrent Hezerbos.

41v               -1520     waar zekere prasessen zijn gerezen tussen Jan Ghijsen Wouters sn ter eender en zijn zwagers en neven ter anderen aangaande die cavelen en versterf van Everart sijnen broeder bij spreken van goede mannen zo hebben partijen hen gevonden in volgende manier te weten dat Joest Delis Boxsn (Craendoncx) Wouter Ghijsen kijnder zullen hebben die Elsen en voorts zal Jan Ghijsen voorscr. bruiken die cavel van Everart zijn broeder zijn leven lang.

42           -11-1520      Heijn Peter Meeus en Wouter zijn zoon hebben samen gelooft en elk voor al Jasper Merten Belien sn gelooft te betalen xvii st. geld.

42v     22-11-1520      Jan Nelis Dircx als man en momber zijn vrouw …. Handrick Jans sn verBraken een beemd in Hees in den Buller.

43       28-11-1520      Franssijs Wouters sn van Meel en Merij zijn zuster met haar momber verkopen Jan Henrick sn vanden Eijnde en Dirck Mathijs verBraken sn erf die Grote Moelsheide in Heeze.

43v     28-11-1520      Franssijs Wouters sn van Meel en Merij zijn zuster met haar momber verkopen Jan Heijnen Beckmans soon een stuk land in de heerlijkheid van Heeze en Leende en de parochie van Geldrop geheten de Hoge Smeel.

44       28-11-1520      Franssijs Wouters sn van Meel en Merij zijn zuster met haar momber verkopen Selen Heijnen zoon vanden Eijnde erf den Groeten Dries in de heerlijkheid van Heeze en Leende en de parochie van Geldrop.

44v     28-11-1520      Franssijs Wouters sn van Meel en Merij zijn zuster met haar momber verkopen Aleijten de weduwe van Mathijs Loefs met haar kinderen … in de heerlijkheid van Heeze en Leende en de parochie van Geldrop.

           28-11-1520      Heijn Happen sn van Lanbraken verkoopt Jan Heijnen Ghiben zoon een groese in de heerlijkheid van Heeze en Leende en de parochie van Geldrop.

45       3-12-1520        Reel Meeus Delis zwager als man en momber Diggen dochter Meeus Delis

was 42                          verkoopt Jan Heijnen Jan Wilms sn zijn deel in een groese bij de Rul          3. Lijpken Sijmons Delis dochter met haren kijnderen, 4. Coppen Jacops

                                    En noch zijn gedeelte in een stuck grosen tot selver plaetsen gelegen, geheijten den Gemans (?) beemt

                                    Noch een stuck lans noch zijn gedeelte daarin omtrent Strabrecht gelegen.

46                                1.   Jan Goeijaert Korsten Belijen sn ende

2.      Roelen Seger Lemens sn als man ende momber Heilwich sijnder huijsvrouwe, wittige dochter Goeijaert Korsten Belijen

ende hebben tesamen erfelijck vercoft Aert Heijnen sn Verhoven een stuck erfs in de prochie van Geldrop ende in die Heerlijckheijt van Heeze ende .. op Hooch Geldrop gelegen, geheijten den Muchgenberch, 1. ….

46v      6-12-1520       1.   Jan Goeijaert Korsten Belijen sn ende

2.      Roelen Seger Lemens sn als man ende momber Heilwich sijnder huijsvrouwe, wittige dochter Goeijaert Korsten Belijen

ende hebben tesamen erfelijck vercoft Jacop Claus Anssijms soon een groese tot Geen Nieuwenhuis geheten den Tillen beemd

47      13-12-1520       Lemen Heijnen Lemens sn verkoopt Jacop Teeus Jans sn en Goeijaert zijn broeder een stuk land over Eimerikkerdijk.

          13-12-1520       Jacop Teeus Jans en Goeijaert zijn broeder geven samen over Wijlm Lemens in den naam van s.. alzulke erfcoop als Jacop en Goeijaetr gekocht hadden van Lemen Lemens, te weten een stuk land over Eimerikkerdijk.

47v    12-12-1520       Joost Delis Kox sn ende Tielen Nijsen ende Jan Daemen Heijnen sn ende

was 44v                        Peter Gerit tsWosten en Jan Mertens ende Heijnen Beckmans ende Joost Delis Kox sn als kerckmeesters nu ter tijt sijnde ende naemaels wesende. Dese voorgenoemde persoenen hebben die een den anderen geloeft wes last of commers dat iemanten van desen quaem op die goeden van Katelijn Otten met recht daerin en … niet  …………

48        6-1-1521         h Matheeus Wilm Ghielens sn met sijnen moeije ende Heijn Peters Verhoven als man ende momber Lijsbet sijnder huijsvrouwe, wittige dochter Wilm Ghielens ende hebben tesamen erfelijck vercoft Wilm Wilm Ghielens sn haer gedeelt in t gelag daar Wilm Ghielens zaliger te wonen plach.

48v      6-1-1521         Wilm Wilm Ghielens verkoopt h Matheeus Wilm Ghielens sn zijn broeder vier Peter van xviii st. stuk jaarlijke rente uit een stuk erf over Eimerikkerdijk geheten de Vossehoek.

49       31-1-1521        Wilm Jans verBraken zoon met zijn moeder Margriet vertijgende op haar tocht verkopen Wilmen Delis Haeijgen sn een stuk beemd geheten den Rheenkens beemt bij geen Rosaet bij Ovelwegen.

           10-1-1521        Heijn Jan Phs zoon verkoopt h Goijaert Daems Snox sn een jaarlijkse rente uit huis en hof met erf daaraan gelegen aan die Voert.

49v     14-1-1521        Weijndel Ghielen Wilms Ghielens dochter met haar momber gelovende voert voor haar ander broeders en zusters dragen samen op Wilm Wilm Ghielens sn als voer sellver schuld dat hij hen vader schuldig was hen versterf daar hun vader in gestorven was in t gelag daar daar Wilm Ghielens zoon te wonen plach over Eimerikkerdijk. Nog een stuk erf te zelfde plaatse geheten die Vossen hove.

50v    14-1-1521         Heijn Josten Heijnselmans zoon en Goeijaert zijn broeder en Reijnder Goeijaert Dirks sn als man en momber Aleijten dochter Josten Henselmans en Neesken hen moeder vertijt op haar tocht, verkopen samen Aert Wilm Dielis sn een groese over Leenderdijk, met een gebruikweg, geheten in dat Braiken.

51       14-1-1521        Dirck Heijnen meester Jans sn draagt op Korsten Korsten Smets sn en zijn vrouw alle erve en erfgoeden als Dirck voorscr. gecoft had van h Jacop Box.

                                    En desgelijken draagt Korsten Korsten Smeets op Geritten Box kijnderen denselven koop.

51v                              Heijn Happen zoon van Lanbraken verkoopt Wilm Heijmeriks tot behoef des dekens van Eijhoven x gl. van xx sts. het stuk jaarlijks uit een beemd in de heerlijkheid van Heeze en Leende en de parochie van Geldrop.

                                    Wim Heijmeriks inden naam en vanwege des dekens van Eijnhoven kent dat Heijn Happen van Lanbraken mag lossen met 161 gl.

52       15-1-1521        Wilm Wilms sn verVlasen verkoopt Tielman Gerit Tielens sn een stuk land tot Riel geheten dat klein Kruisekkerken.

52v     15-1-1521        Ghielen Jan Anpers (?) sn verkoopt Jan Heinen Jan Balemans (?) sn een erft tot Hout.

           15-1-1521        Jan Pouwels Sijmons sn en Mechelt zijn moeder en gelovende voert voor die ander broeder en susteren dragen samen op … een stuk moerveld in de Houter gemeint dat Pouwels Sijmons vaders geλrfd had van .. Wilm Drakens(?) sn.

53       15-1-1521        Heijn Josten Heijnselmans sn en Goeijaert sijn broeder en Reijnder Goeijart Dirks zoon als man en momber Aleijten dochter Josten Heijnselmans en Neesken hen moeder als voor haar tocht, verkopen samen Heijnen Heijnen zoon van Haechten een beemd in de parochie van Leende in de Craensint.

                                    Heijn Josten Heijnselmans sn vertijgt op alle erve en erfgoeden die hem aan zijn gestorven na de dood van zijn vader tot behoef

53v     26-1-1521        Hap Happen zoon van Lanbraken verkoopt Jan Meusen (?) soon een stuk beemd in de heerlijkheid van Heeze en Leende ter plaatse geen Rulle gelegen.

                                    Lambert (?) Jan Schooffs verkoopt Gielis Dirck Stapperts (?) een rente van 2 gl./jaar …. <erg donker>

54                                ….

54v     19-1-1521        Lijsbet Heijnen Coppen dochter met haar momber en Heijn Coppen haar vader vertijt op zijn tocht, verkopen Jan Jan tSnijers (?) sn een stuk land in de Scapper ecker aan de Molenpad omtrent 7 copsaet

55       19-1-1521        Lijsbet Heijnen Coppen dochter die hij verkregen had bij zijn vorste vrouw, dochter was Heijnen Jan Meeus, en Heijn Coppen haar vader met haar verkopen samen Jan Jan tSnijers zoon een stuk land in de Scapper ecker a/d Molenpad omtrent 7 copsaet.

55v     21-1-1521        Tielman Wilm Jan Mertens sn verkoopt Wilm Jan Genen sn 3 gl. en 5 st./jaarlijks uit huis en hof tot Rijel gelegen.

56                                Wilm Jan Genen kent den los met 55 gl.

          22-1-1521         Jan Goeijen Boeijens sn draagt op Jan van Gael een erfbrief van een mud erfrogge welke Goesen Claus sn van GhijsenRode voortijds heeft verkocht Boudewijn vanden Rul uit beemd den Nieuwen hof.

56v    22-1-1521         Hoeghaert Smets van Weerde als man en momber Lijsbetten zijn vrouw, dochter was Michiel Jan Michiels draagt op Jannen van Ghael huis en hof met erf daaraan gelegen als Hoeghaert voerscr. Jan van Ghael voortijds gemangeld heeft voor zekere erfrogge.

57      23-1-1521         Lijbben Michiels met haar momber draagt op Katelijn Jan Ghiben dochter een stuk erf tot Strijp daar h Michiel op gelijmart had

57v    25-1-1521         Rof Jans van Riel heeft Pouwels van Eersel 5 Peter van xviii st. jaarlijks uit een stuk land tot Hout.

                                    Pouwels van Eersel kent den los met …


58      28-1-1521         Heijn Gerit Genen sn verkoopt Ghielen Wilm Genensn xxv st. jaarlijks uit huis en hof aan genen Rul.

                                    Ghielen Wilm Genen sn kent den los met xxv Peteren.

58v    28-1-1521         Dries Heijnen tSertegen sn als man en momber Lijsbet dochter Jan Claus vermangelt Goeijen Heijnen Delis Craendoncks een huis en hof met aangelag daaraan gelegen aan geen Wollenshurck.

59                                Heijn Delis Craendoncks en Goeijaert zijn zoon verkopen Delis Dirk Stappers sn iii gl. van xx st. uit een stuk land aan genen Rul.

59v                              Delis Dierck Stappers sn kent den los met 50 Peteren van xviii st.

          28-1-1521         Ghijs Ghijsberts soon vander Capellen macht hebbende van zijn vrouw na inhoud ener testament dat wij gezien hebben, verkoopt Heijnen Gerit tSwosten sn een groese tussen Eimerik en Strabrecht, geheten het Nuland.

60      28-1-1521         Heijn Gerit Swuesten kent dat Ghijs Ghijsbrechts sn vander Cappellen of zijn kinderen mogen lossen dat Nuland voorscr. met 50 Peteren.

60v    28-1-1521         Claus Thonis Korstens verkoopt Jan Aerts verDoeijenbraken een dries aan genen Ven.

          28-1-1521         Claus Thonis Korstens verkoopt Merten Aerts soen verDoeijenbraken een stuk land omtrent sint Jobs capelle in Heeze.

61      30-1-1521         Jan Selen tSasen sn verkoopt Goeijen Heijnen Maes sn een beemd in geen Elsen.

61v    30-1-1521         Jan Selen tSasen sn verkoopt Jan Jacop Leijtens sn een stuk land achter aan Hezer Bos, geheten Gelacht.

          30-1-1521         Jan Vaes Genen sn verkoopt Jexken Jacops sn Verhagen xxviii st. jaarlijke rente uit een stuk groese op de Buller.

62      28-1-1521         Jexken Jacops sn verHagen kent de los xxviii gl.

                                    Jacop Jan Goessens sn ^Thonis Jan P..lis sn verkoopt een stuk erf in de parochie van Leende.

62v    31-1-1521         Heijn Jan Claus sn verkoopt Josten Dirck Bax sn anderhalve Peter jaarlijke renten uit een groese over Eimerikkerdijk.

63      31-1-1521         Jan mr Wouters verkoopt Wouter Heijnen Tijs sn erf de Hostat tot Oisterick.

                                    Wouter Heijnen Tijs sn verkoopt Jannen Wouters drie Peter jarrlijke rente uit erf de Hostat tot Oisterick.

63v                              Jan mr Wouters kent den los met lvii Peteren.

64       31-1-1521        Meeus Jans sn van Mol verkoopt Heijnen Peters sn van Weltwijck vi Peter jaarlijke rente uit huis en hof met erf daaraan tot Oisterick.

           31-1-1521        Heijne Peteren sn van Wetwijck kent den los met 100 gl. van xx st.

64v     31-1-1521        Korsten Heijnen Swuesten ende Heijnen zijn broer en Joost van Alfen, man

was 61v                        van Merij Heijn Swuesten verkopen Delis Delis Delen zn een beemd over  Ostericker dijk in de Cortbraken tussen zijden Heijn Loefs kijnderen en Heijnen Pouwels kijnder Verhagen, einden Goeijaert Gobben huijsvrouw metten kijnderen en de Aa.


65      31-1-1521         Heijn Heijn Hoers sn heeft erfelijck opgedragen ende overgegeven Heijnen Heijnen sWoesten sn een stuck beemds in die Loermans Elssen gelegen, welcke beemt Heijn voerschr. gecoft en vercregen heeft van Selen tSasen en Heijlwich sijn suster en sijnen broederen en sijnder kijnder moijen die gelegen is tussen 1. …

                 2-1521       Heijn Heijn Bollen zn kent dat hij ontfangen heeft 50 gl. ….. daar hem aan is gestorven van zijn vader en nog aansterven zal van …. en Heijnen geloeft voerts

65v      1-2-1521         Heijn Peters verHoven verkoopt Delis Thijs 3 gl. jaarlijks uit een groese over Venderdijk.

            1-2-1521         Jan Everaert Metren sn en Goeijaert zijn broder verkopen den rector meten dekens van de broederschap van onze lieve vrouw een mud rogge jaarlijks uit een erf Ginderover geheten dat Heitvelt.

66v      2-2-1521         Aert Heijn Loefs sn ende Jannen sijn broeder ende hebben tesamen

was 63v                        erfelijck vercoft Deelis Delis Crandoncks sn een stuck lans tot Heze in geen Roenlandt gelegen, gehijten Beuken, 1. …

            4-2-1521         Jan Wouter Thijsen ende heeft erfelijkc vercoft Ghijsen Josten Kox een stuck lants omtrent vijftalf (4½) vatset groet in die Bossenecker gelegen, 1. ….

67        4-2-1521         Joost Jan Mewens sn ende heeft erfelijck vercoft Korsten Jan Goeijaerts sn twe Peter jaerlijken renten, jaerlijcks te gelden ende te betalen op Onzer Lieven dach Lichtmis ende die te heffen ende te boeren in ende uijt huijs ende hof tot Strabrech gelegen, 1. …

            4-2-1521         Korsten Jan Goeijaerts sn kent ende lijt dat Joost Jan Mewens zn sal mogen lossen en quiten twe Peter jaerlijcken renten met XXXV Peter XVIII sts voern den Peter gelt ….

67v      4-2-1521         Jan Anssijms zoon van Baest als man en momber zijnder vrouw, dochter Ghijsen Ghijsels en Geertruijt Ghijsen Ghijsels was heeft vertegen op haar tocht, hebben samen verkocht Heijnen Jan Phs. zoon een stuk dries aan genen Ven.

68        5-2-1521         Jan Heijnen zn vande Eijnde en zijn broeder verkopen Jannen Wouters 2 gl. uit een stuk land van 4 vaetset groes tot Hout. ………..

68v      7-2-1521         Jan Pr sWuesten zoon verkoopt Francissen Wouters sn vanden Meel huis, hoft met zijn toebehoren t Eijmerick, 1. de Kerkweg aan de Kapel, 2. ……

                                    (het huis blijkt belast te zijn 15 vat rogge per jaar. Daarom stelt Jan P Swuesten xlv Peters als zekerheid en hij zal de erfcijns zo snel mogelijk aflossen)

69v      5-2-1521         Thonis die Sceper verVoer verkoopt Korsten Jan Goeijaerts sn 2 Peter jaarlijks uit huis met erf daarbij aan t Kruijs gelegen.

70                                Korsten Jan Goeijaerts kent den los met xxxv½ Peter

            5-2-1521         Aert Aert Gerits sn verkoopt Aerten Heijen Delis sn een stuk erfs …

70v      6-2-1521         Jacop Wouters sn van Boshoven verkoopt Pouwels van Eerssel 3 Peter jaarlijks uit een beemd te Leende geheten Strijp.

                                    Pouwels van Eerssel kent de los met liiii Peteren.

71      30-1-1521         Jan Goeijens Roeff van Achel of Straten geeft over Jennen Kerris de erfkoop als Jan voorscr. gecoft had van Goeijaert Korsten Belijen sn saliger, te weten een stuk land van 3 vaetset aan geen Nieuwen Huijs …

71v    23-1-1521         Lijsbet Michiels met haar momber draagt op Katelijn Jan Ghiben dochter een erf ehn hostet in de Strijperbeemd

72      15-2-1521         Delis Delis Crandoncks sn verkoopt Dirck den Vos 3 gl. jaarlijks uit perdeland in t Roeijland.

72v                              Dirck die Vos kent dat Delis Delis Crandoncks sn mag lossen met liiii gl.

          15-2-1521         Gerit Lemen Claus sn verkoopt Jan Lemen Claus sn zijn broder xx st./jaar uit zijn huis en hof met aangelag a/d Wollenshurck

73      16-2-1521         Jacop Wilm Smeets sn verkoopt Wilm Wilm sMeets sn zijn broder als zijn versterf hem aangestorven van zijn vader en moeder tot Leende

          18-2-1521         Fransijs Heijnen sn van Lenen verkoopt Jannen Heijnen Ansijms sn 2½ Peter jaarlijks uit huis, hof met aangelag daarbij tot Heeze.

74                                Jannen Heijnen Ansijms sn kent dat Fransijs Heijnen van Lenen mag lossen met xl Peteren.

74v    20-2-1521         Wout Jan Tielmans sn ende Jan zijn broeder ende Rut hen broeder ende geloven voert voer hen susteren en Cristijn hen moeder veritjijt voort op haer tocht, ende hebben tesamen erfelijck vercoft Lauwerijs Gevaerts sn van Ruijset ende sijnen twe susteren drije Peter van xviii st ’t stuck jaerklijcken rente ……..

75                                Lauwerijs Geveraerts zn van Ruijsset kent dat Wouter Jan Tielemans zn zal mogen lossen met li Peteren.

75v    23-2-1521         meester Michiel Gerits sWoesten sn met zijn moien (?) verkoopt Goeijen Matheeus Jans sn een groese over Eimerikkerdijk, geheten  dat Scoor eeuwsel.

          26-2-1521         Aert Heijn sn verHoven verkoopt Aleijten de weduwe van Mathijs Loefs net haar kinderen 3 Peter jaarlijk uit een stuk land op Hoog Geldrop.

76      26-2-1521         Lemmen Mathijs Loefs kent Aert Heijn sn verHoven den los met 50 gl.

76v      1-3-1521         Wilm (Claus?) Delis Jan Delen zwager verkoopt Jacop Teeus Jans sn vier

was 73v                        vaet rogge jaarlijks te gelden en die te heffen uit herd ende hof metten erve daer bij ende ain, die helft daer af Ghijnderover gelegen, 1.Jan Vaes Genen, 2. Heijn Vaes Genen sn, 3. Hillen van den Hulsbet metten kijnder, 4. der geboer .., uitgenomen een mud erfrogge in’t heel een vaetsaet.

77        4-3-1521         Heijlwich Jan Machts dochter met haar momber verkoopt Goeijen Wilm Goeijens zn een dries in de Steenakker.

                                    Delis Jacop Aleijten zn verkoopt Wim Goeijen Janszn 3 gl. en een halve jaarlijks uit een groese a/d Ven

            6-3-1521               Willem Heimericks verkoopt Willemen Jan Martens, Jan M Willems en Peter

78                                Wilm Goeijen Jans sn kent dat Delis Jacop Aleijten sn mag lossen met lx gl.

                                    Brief van Delis Jacob Aleijten …