R.A. Heeze, Leende en Zesgehuchten

 

HLZR 1612 (1482-1483)

 

  1v

                                    Michiel Vaes sn van Lieshout gelooft Clauss Maes sn xxv Peters

                                    Jan Vaes geloeft A..

  2        21-9-1482       Lijsbet Jans wijf van Boert (?), Goetelt, Margriet en Jan met hen gekozen mombers, gelovende voor Hillegond haar zuster, dochteren de voorscr. Lijsbeth, verkopen samen Gielen … Dircs zoon een mud erfrogge uit een stuk land tot Strabrecht.

                 9-1482       Giel Mathijs Sraets sn verkoopt Willem Dries sn alle zulke mudde erfrogge als Jacop Giel Craend. zn denselven verkocht had uit zijn huis met toebehoren binnen Heeze.

            24-9-1482       Jacop Craand. en Everaet zijn sn kennen Wouteren Boijen xxv Peter te betalen.

  2v             -1482       Hendrick natuurlijke sn Jan(?) Gobbels kent scont Willem Achten … en zijn kinderen die hij verewk had bij Magrieten Gielen sMollers x Peteren

            19-6-1482       Aleit Jan Scaverts dochter was met haar gekozen momber verkoopt Wouteren Ghijsbrecht Wouters sn het versterf als haar verstorven is van Jan Scaverts haar vader of nog versterven zal van Agnes haar moeder, uitgenomen de Haeijen (?) dries.

            8-11-1482       Jan Gerit Vaes sn en Heijn Heijn Boelen kennen Willem Selen, Jan Selen sn tot behoef Marcelis en Hillegonden kinderen wilen Engelen Jan Selen dochter was xiii Peteren

  3        8-11-1482       Heijn Heijn Boelen sn kent Willem Jan Selen zoon tot behoef Marcelis en Hillegonden voorscr. xi Peteren.

            8-11-1482       Heijn Heijn Mickaerts sn als momber van kinderen Peter Heijnen Mickaerts zn, die hij verkregen had bij Lijsbet Peter Belen dochter was, verkoopt Willem Michiel Baetkens sn was een stuk beemd.

            8-11-1482       Merten Peter Belen sn en Daem Reijner hbrechts geloven samen Willem Michielen Beeck sn dat zij zullen brengen de kinderen Peter Heijnen Mickaerts sn denselven afkoop van een stuk beemd die hun momber dezelfde Willem verkocht heeft.

  3v                              Adam Reijner hbrechts sn gelooft Merten Peter Belen sn dat hem komt in … van de gelofte die zij samen gedaan hebben Willem Gielens (Clissen) als vanden erfveste van Peter Mickaers kijnderen, dat zij gelijk dragen zullen half en half.

            8-11-1482       Heijn Goeijaerts en Nick Gerits sn van Boert kennen Ruelen Goeijarts sn xxv Peteren en 2 mander rogge te betalen.

  4                                Jacop Craend. en Everaet zijn zn kennen Heijlwigen Jan Craend. dochter was xxviiii Peteren

                 2-1482       Jan Gerits sn van Laat verkoopt Henricken Naets sn van Riel viii vaat erfrogge uit een stuk land tot Riel

  4v      14-3-1483       Jan Thonis Erckmans sn heeft Geertruijd Maes en heur kinderen die zij verkregen had bij Gerits den Louwer een stuk beemd in de Heerlijkheid van Heeze tot Rul.

              5-1-1483       Jutte Willem sMersmans dochter, Aleit huer dochter en Heijn heur dochter elk met hun momber, Jan Janssen van Vaerle en Art zijn broeder, gelovende voor Willem hun broeder en Katelijne en Marij heur zusteren verkopen samen Anthoniss Dircx sn een stuk land in de prochie van Heeze.

  5        14-1-1483       Heijn Michielen Boelen sn verkoopt Jannen Aert Vaes sn alle versterf als hen verstorven is van Michielen zijn vader of nog versterven mag van Liesbeth zijn moeder.

                                    Jan Aert Vaessen kent Heijn Gielen Boelen zoon xlii Peter te betalen als Lijske Michielen Boelen wijf was van leven ter dood komen zal zijn ..

  5v                              Heijn Janssn van Hoeven verkoopt Raessen Roefs sn een groese in heerlijkheid van Heeze.

                                    Goeijaert Heijn Snoex sn verkoopt Goeijart Heijn Bouwen sn de 2 delen te weten van Art Bouwen en Boudewijn in een stuk land.

           18-1-1483        Jan IJewans sn van Thoren (?) verkoopt Goijart Gielen Meeus sn een stuk dries daar een erf waterlaat door loopt in de heerlijkheid van Heeze.

  6           -1-1483        Goeijart Giel Meeus sn als man en momber Heijlwich dochter Wilmen van Baerlo, Pouwel Sijmon Gielen sn als man en momber Mechtelden dochter des voorscr. Wilmen, kennen dat is te deel gevallen Lijsbet des voorscr. Willems dochter, een huis, hof met erf daaraan gelegen in de heerlijkheid van Heeze, nog een eeuselvelt

-          Goeijaert Gielen Meeus als man en momber Marij en Lijske Wilms dochter van Baerlo met haar momber kennen dat Pouwels Sijmon Gielen … als man en momber Mechtelden is te deel gevallen ..

  7v                              -     Pouwels Sijmon Gielen X Mechteld, Lijske Wilms dochter van Baerlo met haar gekozen momber kennen dat Goeijaerden Gielis Meeus is te deel gevallen een streep groesen ..


  8v      11-5-1483       Dirck Korstens als man en momber Marij dochter Korsten Bormans (?) kent Korsten Loefs sn xxiiii Peteren van Lichtmis eerstkomende.

            22-1-1483       Xpina (?) Jan sMarsmans dochter en Margriet

haar dochter als met haar gekozen momber, Bartho-

lomeus, Michiel zeunen Ariaenen Phs. Goeijarts

en de voorscr. Margriet met momber voorscr., Bartho-

lomeus en Michiel voorscr. als mondig te zijn

… en Goeijaert Goeijaert Phs. als geboden momber

van Arijens kinderen voorscr. hebben gelooft op hen

en op al hen goeden voor die onmondige

andere kinderen, kinderen Ariaens voorscr., te weten

voor Iten, Lijsbeth en Lijsbeth en Meus (?) en Goeijaert

en hebben tesamenderhand erfelijk opgedragen en

overgegeven heer Henricken Peter van Haeswinkcel

een stuk land met allen den ouden brieven

als Loijs Stijls als man en momber sijnder wijf dochter (?)

--- Jans dochter …. …. en Willem Ruelen

sn heer Thomas van Euwe priester verkocht hebben

Henrick van Oeteren en die selve hem voort

opgedragen heeft Willem Goeijaert Phs. sn en

dieselve Willem voort opgedragen heeft Ariaen

Phs. Goeijaerts sn gelijk allemaal die sen

scepenbrieven dat volmelic (?) iix en kommer

van ’s heren wegen af te doen

  9         23-1-1483       heer Henrick Peter zoon van Haeswinckel priester met zijn momber verkoopt Roeloffen sn Lauwreijs vanden Rulle een stuk land in de heerlijkheid van Heeze.

             23-1-1483      Een erfpand Jan Stapparts op Jacop Craend. erve. emptor Henri zijn broeder.

               5-2-1483      Art Goeijaerts sn verPorte verkoopt Art Peter Stapparts een mander rogge te heffen uit een dries.

  9v       10-2-1483      Henri Jan Nollens sn en Jan zijn zoon gelovende voor de andere kinderen des voorscr. Hendrick verkopen Aerden Jan Wespen 2 mud erfrogge uit een stuk land omtrent iii vaetset aan geen Venne. …..

10           5-2-1483      Art Peter Stapparts sn kent dat Lijsbeth Heijn Boelen dochter zal mogen lossen dat mud erfrogge dat Willem Jan Boelen denselven Aerdt gevest heeft, met xxv Peteren.

            16-9-1481       Kathelijn Peter Stapparts dochter kent dat Willem Jan Boelens mag lossen een mud erfrogge met xxv Peteren.

10v      10-2-1483       Dierick Jans sn vanden Broeck, Korsten Heijnen sn verHofstat als man en momber Lijsbetten, Jan Smolders sn vanden Groet eck als man en momber Janen, verkopen samen Jannen Jans sn vanden Broeck alle versterf als hen verstorven is van Jannen vanden Broeck en van Aleit …

              6-2-1483       Willem Dierick Theeus sn verkoopt Dierck den Wuest xxi vaet erfrogge uit een stuk land omtrent 3 vaetset tot Strabrecht.


11                                diezelve Dierck geeft los van de voorscr. xxi vaet met xxv Peteren

              6-2-1483       Gelis Mathijs sRaets sn draagt op Kathelijnen Art Wilmen dochter en haar kinderen de 4 mud erfrogge als Art Wilms denselven Gelissen verkocht heeft.

11v        6-2-1483       Kathelijn Art Willems dochter was Lijsken, Agnees en Aleit haar dochter met haar momber Goeijart haar zoon gelovende voor hem en Aleit zijn onmondige zuster verkopen samen Jan Vorstmans en stuk beemnd in Leende

12          8-2-1483       Korsten Art Hollarts sn verkoopt Jannen Wespen een mud erfrogge uit zijn huis, hof met erf daaraan in Leende.

              8-2-1483       Kaet Meeus Jannen dochter met haar momber en Giel haar zoon gelovende voor Henrick hen broeder en Heijlwich hen zuster verkopen samen Mathijs hbrechts een mud erfrogge uit het Vlaslant.

12v        7-2-1483       Heijmeric Art sMeets sn kent dat Jan Peteren hem betaald heeft van de lx Peters die diezelve Jan gelooft heeft Jacoppen Henri sMeets sn xxxiiii Peters.

13        11-2-1483       Art Ghijsbrecht Arts sn verkoopt Claussn en Henrick Damen Bouwen sn al hen versterven van Mathijs Daemen Bouwen sn als momber zijns wijfs.

            12-2-1483       Heijn Daemen sn van Oerle verkoopt Diercken Janssn van Oerle viii vaet erfrogge uit zijn huis, hof met erf daaraan.

            12-2-1483       Heijn Heijn Claus sn draagt op Meeussen Jacop Heijnselmans sn de mud erfrogge als Jan Heijn Wollens denselven verkocht heeft in een stuk beemd binnen Heeze.       

13v      12-2-1483       Wouter Boijen kent scont Gielen Heijnen Heijn sn xxv Peters uut eem mud rogge behouwelijk de gelofte die de voorscr. Wouter Roelen Heijnen Heijn sn  van den selven penningen te niet zijn zal.

            12-2-1483       Jan Jan Phs. zoon draagt op Gielen Wouter Meeus sn tot behoef Wouter Meeus voorscr. de mud erfrogge als Meeus Everart Rutten sn als man Lijsbetten verkocht heeft Henricken wilner Heijn s Heeren (?) zoon in een stuk groese binnen Heeze en Leende.


14   st Paul 1482         Heijmeric vanden Borcharde bij den leven van

Joestken zijn wettige neve heeft geordineerd, gegeven

en verleent Lambrecht sijnen zoon wittige zn dat

derdeel uut zijn leengoed na zijn dood en

dat derde alle die nieuwe tijmeringe die die voorscr.

Heijmerick daar op gezet heeft en of de voorscr.

Lambrecht dat derdeel … voorscr. leen met behou-

den een weg met recht dat de voorscr. Lambrecht

als dan mede staan in die schijding als een van de

                                    anderen kinderen. En dieselve Heijmerick heeft

                                    geordineerd uut te bliven (?)

                                    mette honderd Peters en tachtentich die hij wa-

weg heeft of heur gelieft. En oft huer ende

den claest alzo niet en geliefde .. zo heeft

de voorscr. Heijmeric gemaakt in allen zijn

goeden den voorscr. Marien enen … grose

erfelijk

14v        23-9-1482     Art Heijn Jacops zoon verkoopt Jannen Gielen sn van Luijck een stuk land in de heerlijkheid van Heeze.

                                    Jan Gielen sn van Luijck kent dat schuldig is xviii vaet erfrogge en dieselve te erfbrief gezet.

15        13-2-1483       Claeus Goessen van Ghijsenrode en Lijsbeth zijn zuster met haar gekozen momber verkopen Heijnen Moels een stuk heitveld met een stuk groese aan … van een waterlaat tot Gijsenrode.

            13-2-1483       Heijn Goeijart Phs. zoon, Mathijs zijn zoon gelovende

voor hem en voor Lambrechte dochter Lambrechts

Heijn zn, Aert Goijarts zn verPorten als man en

momber Elsbenen zijn wijf en voor Lijsbetten

Heijnen dochter voorscr. en voor heur kinderen en

Marij Heijnen dochter voorscr. met haar momber en

hebben gesamenderhand erfelijk verkocht … Henrick

Art tSazen zoons soon een stuk land aen den Ven.

15v       14-2-1483      Goerd Jan sGerijts (?) sn, Jan zijn zoon gelovende voor hem voor … zijn kinder Achten en Lijsken zijn zusteren, Wouter Phs. zoon             als man en momber Mechtelden verkopen Willem Willems sn verVlaessen een stukbeemd met een bruikweg over Lijsken Jan Lemmen wijf met heur kinderen in Heeze.

16         14-2-1483      Art Goeijarts sn verPorten als man en momber Elsbenen verkoopt Mathijs tsRaets een stuk dries in de prochie van Heeze.

                    -1482      Theus Wilheijens (?) Peter Hoers zwager verkoopt Peteren Dierck Swuesten een mud erfrogge uit zijn huis, aan genen Bosch.


16v                              de los met xxv Peteren

              8-2-1483        Meeus Gielen Boelen sn verkoopt Pouwels Sijmen Gielen sn een stuk land tot Hout.

            15-2-1483       Iken Heijn Baten wijf was met haar momber en Willem heur sn verkopen Henricken Henricken Jan Peteren sn een stuk beemd in de prochie van Heeze.

                                    Engel Heijnen Arden (?) dochter met haar momber en Jan Jan Peters sn momber van

17        15-2-1483       Jan Peter Snijers kent dat hij jaarlijks zal gelden xii st. in de hertscappe cijns van Eimerik uit een stuk land tot Euvelwegen.

            17-2-1483       Dierick Dries Korstens sn kent Diericken Gerit Lambrechs sn v Peters.

17v      16-2-1483       Heer Jan Peter Lemmens sn met sijnen vercoren momber ende heeft erfelic

was 16v                        vercocht Henricken Jan Tielen een stuck eeusel inde prochien van Heeze aen genen Ven gelegen, 1. en 3. Henri den Cop, 2. den Kerckenwech, 4.  … los uuijtgenomen 1 st aen den Heer van Heze

            16-2-1483       dieselve consenteert denselven Henri Jannen twe mudde lijfrogge sijn leven lanck en dat vorschr. onderpant ende goet ende dogend .. ende als den vorschr. Henri ghel.. dat hij den vorschr goed samen sal mogen copen in enen anderen g.. onderpant die vorschr twe mudde rogge.

19-2-1483       Gerit Dierick Swoesten sn ende heeft erfelick opgedragen Peteren Dierick Swoesten sn all alsulcken xxv Peteren als als Thijs Hoirs denselven geloeft met enen mudde roggen te pachten sal kam principale ..…

19-2-1483       Jan Heijn Sanders sn kent wittigh scont Joesten Henri sn van Gail voerscr. xxv Peters stuck van xviii sts met enen mudde rogge elck jaer van Ligtmisse ierstcomende over drij jaer.

18             2-1483       Lenart Cranen ende heeft erfelic opgedragen aen Willem Dircx sn alle alsulcken mander erfs rogge als Jan wilner Jans Deric Hanricx soens zoon vercocht ende gevest heeft in een stuck beemts geheeten den Dijckbeemt binnen de prochie van Leende gelegen, 1. … gelijc scepenenbreve 2-10-1481

            20-2-1483       Dierick Pouwels Boelen sn ende heeft erfelic vercocht Gerit Ghisels sn een stuck beemts in de prochie van Leende gelegen 1. ..

            …-2-1483       Jan Janssen Vervlaessen ende heeft vercocht Willem Willem Arts sn ende Margrieten sijnen wive dochter Janss Vervlaessen twe mudde lijfrogge alsoe lange die voerschr Willem ende Margriet leven sullen in menseliker formen

18v      15-2-1483       Lambrecht Goijart sn van Vaerle verkoopt Lijsbeth Heijn dochter van Arendonck een mud erfrogge uit een beemd in …. in Leende.

            16-2-1483       Goeijart Nesen als man en momber Luijtgart dochter Jan IJsbouts van Alst en Luijtgart met hem hebben samen opgedragen Gerit Art Gerits sn alle versterf als Heijn Luets (?) en Engel zijn vrouw denselve Luijtgarden gemaakt hebben.


19          1-1-1483       Kaat Joerdens en Heijlken haar dochter met haar momber Meeus haar zoon Giel haar zoon gelovende voor Henrick zijn broeder verkopen samen Henricken en Thonis Giel tSazen zoon een dries in Heeze a/d Ven.

              15-4-1482     Jan van den Berge, Wouter Goeijaert Wouters zoon en Jan Andriaens sn van Someren gelovende voor hen als kerkmeesters nu ter tijd en voor kerkmeesters na hen verkopen Jannen Janssn van Aerle een stuk erf in de prochie van Leende Steenekker.

19v                              Heijn natuurlijke sn Lambrecht Wollens verkoopt Henricken Peters sn van Beeck 4 vat erfrogge jx uit zijn huis en hof tot Riel.

              28-2-1483     Heijn Hellincx kent Willem Willem Dircx xxv Peters te betalen.

                2-3-1483     Heijn Jan Peters sn heeft erfelijk Daems Korsten Heilen sn een stuk land over Venre dijk.

20                                Jan Heijn sn van Tuijl verkoopt Mathijs Dierck hbrecht sn een mud erfrogge jx uit een stuk land in Leende, nog uit ….

20v          2-3-1483     Claeus Korsten Heilens sn kent Heijn Jan Phs. sn xxv Peters te betalen.

                                    Peter Jan Peters sn verkoopt Jannen Jan Gerits sn een mud erfrogge jcx uit een beemd in de Ge…

21          15-2-1483     Ghevart Willem Gevarts Henric Spellarts zwager als man en momber Kathelijnen draagt op Jans kijnder vanden Berge alle versterf als hem verstorven is van Aleiten Jans dochter van den Berge

                                    Jan vanden Berge, Weijn, Hubrecht en Heijn, Jans kijnder vanden Berge kennen Gevart Willem Gevarts xxiiii Peters te betalen binnen een jaar.

21v          2-3-1483     Willem Arts sn Verover verkoopt Hendrick Bruijnen een mud erfrogge jx uit zijn huis en hof in de prochie van Leende.

                                    Dieselve kent denselven den los over 6 jaar met xxvi Peteren.

                                    Willem Art sn Verover verkoopt Lijsbetten Jan Pompen dochter was met haar kinderen een mud erfrogge jx uit een beemd in de Jansborch.

                                    Dieselve kent denselven den los met xxvi Peteren.

22            2-3-1483     Peter Heijn Peters sn verkoopt Mette Mol Moellimans, Willem Moelimans dochter een mud erfrogge uit een stuk land omtrent iiii vaetset tot Creijel.

                7-3-1483     Goeijart die Sche(p)er verkoopt Heijn Arts een dries.

22v          9-3-1483     Hanes Janssn van Usincx (?) kent Aert Peter Stapparts sn xvi Peters met viii vat rogge op lichtmis naastkomende.

              20-3-1483     Jan Hubrecht Bax sn met zijn momber kent dat hem Art Jan Dircx sn verkocht en betaald heeft van alzulke gene pachtinge hoedanig dat die wezen mochte als Jan Daems gepacht heeft tegen Hubrecht Back zijn vader.


23          14-3-1483     Thonis Korsten Heijlen sn verkoopt Jannen Jan Gerits 18 vat erfrogge jx uit een stuk land geheten die Hoeve aan Venre dijk.

23v                              dieselve kent denselven zijn los na dood van hem elke mud voor xxv Peters.

              15-3-1483     Jan Claeus Baten sn verkoopt Jogen Willem Steenbecks sn een mud erfrogge jx uit een beemd geheten de Nuwbeemd tot Huls.

              15-3-1483     Jan Claeus Baten sn lijt dat hem Heijn Jan Heijnen sn betaald van xxvii Peters als diezelve Heijn denselven Jannen gelooft had van alzulke versterf als denselven Jannen nu gestorven waren van Jan Heijnen of alsnog versterven of aankomen mag van Mechtelden Art Jan Heezen wijf was jx

24          19-3-1483     Giel Aben sn van Thoern verkoopt Luijtgen wedue Lauwreijssen Willem Agnees (?) was om haar tocht … en haar kinderen een mud erfrogge jx uit zijn huis, hof met erf daaraan op Hoessont (?)

 

24v          4-2-1483     solvit Wolteren Box ………

              30-3-1483     Goeijart Heijn gelovende voor Elizabeth Peter Heijn wijf was en voor haar drie kinderen te weten Heijn, Kathelijn en Geertruijt en Saal Beck als man en momber zijner wijf, Goeijart Gielen Janss gelovende voor Lenart Lambregts sn als man en momber Kathelijn zijner wijf, dragen samen op alle versterf als hen verstorven is van Jacopen Goeijart Heijmans sn.

25                                Jan de Bruen draagt op Jannen Aert Wespen sn alzulke mud erfrogge als Willem wilner Jan sMarsmans sn verkocht heeft Jacoppen wilner Goijart Heijmans sn uit zijn huis, hof met al zijn toebehoren daar Willem voorscr. in woont binnen de prochie van Heeze.

                                    Joest Gielen Janss (?) solvit configurat cum sic suo alle …

 

24v                              kerkmeesteren, heilig geeste meesteren en een deel van nageburen en scepenen met hen machtigen in der zake tussen onze hoofdstad van s Hertogenbosch ter eenre en den platten lande t andere zijde …

                                    Gielen Giel Goessensn lijt dat hij Henrick vanden Boechoudt en zijn kinderen betalen zal die 4 mud rogge die Jan Wouter Snemicks (?) en Jans Goessen van Hal hebben (?) onderpand.

25         13-2-1483      Heijn Peter Hoers gelooft Jannen Janssn van Heze xii Peteren en een mander rogge. En Heijn Heijnen Hoers zoon gelooft denselven Henrick te ontheffen kosteloos te houden.

             28-2-1483      Jan Peter Pompen sn gelooft Henricken Hoghaerts Smeets zoon xxv Peteren.

                                    Kathelijn Joerden dochter verHaegen gelooft Jannen Janssn van Heze xiiii Peteren.

                                    Willem Willem Selen sn gelooft Wouteren Wouters sn xiii Peteren.

25v                              Lijsbeth Willems dochter van ….

             23-1-1483      Jan Jan Claeus sn en zijn … geloven samen … Willem Reijners xviii vat rogge.

                                    Jan Butten gelooft Everart …

                                    Aleit Goeijart sKrouwers dat heeft ….

26

26v

27         20-3-1483      Claeus Korsten Heijlen sn gelooft Henrick Jan Tielen sn xx vat rogge als s Heeren rog geld, zal nog een … na sint Jacob.

             20-4-1483      Heijn Gielen Maes sn gelooft meester Wilm Aerts 5 Peters en ii vat rogge.

             23-4-1483      Claeus Janssn gelooft Gielen Jan Meeus 20 vat rogge.

             24-4-1483      Dierck die Goeij consenteert Jannen Heijnen Heijn sn af te doen een schuld die Peter Jan Petersn toebehoort en zijn onderpand .. van zijn erfpacht.

                                    Meeus wijf Jan heeft gegeven i Peter xxi st. Daaraf is ontvangen .. i Peter en vis t., nog  heb .. ontvangen ….

27v            3-1483      Meeus Peter Sijmons sn tuicht dat Art Stappers ende Gerit Willems als scut

was 26v                        enen gehouden hebben, te weten Jan van Eersel, vanwege Gerart Peels ende de selve scut ontboden den Heer om hem den man in leven ende iii mudde van dien tuv soe seide Geerke Danckarts ‘hier en sal niemant sijn die lange in ener gelande houven sal’ ende hij(?) stont daerneve, soe is comen den vorster tot Dierick Willem huis ende Geerke Danckers spraeck hem aen ende seide ‘weusken weusken met auwen onrelike waen’ ende doen sloech hij hen voet op sijn hoeft met eenre h…, ende deselve tuijcht dat die vorster daer quam om recht te doen ende den gehouden man te ontfangen van den scut Gerart.

                 3-1483       Willem Henri Baten sn heeft geloeft Wouter Boux te ontheffen tot sint Jansmisse aen den heve van alsulcken rogge als voerschr. Willem aenskreven kan van den vorich jaer ende van desen jaer, met recht nae inhout s... scepenen brieve die hij op teselve Willem heeft bij, alsoe of Wouter vorschr den voerschr Willem enighe grane deroff doet, hij hem des dancken mach ende wes regge

28        15-3-1483       Jan Jan sn Vervlaessen ende heeft erfelic opgdedragen alle alsulcke xiii vat erfs rogge als Jan Goeijart prbr vercocht ende gevest heeft Jannen Willemen sn Verover uut enen stuck beemdt geheten de Molenbeemt 1. …

            12-4-1483       Korsten Art Hollarts sn ende heeft erfelic vercocht Willem Claeus Ruelens een huijs ende scure met gestat daeraen gelegen tot Oisterwijck 1. ..

10-9-1483       Wouter Snoex (de vorster) heeft gelijt dat Heijn Delen

gedaecht is tegen den ouden Peteren Somer die

kijnde, aenren in judicio

10-9-1483       In ‘t gedinge voir dit, soe heeft gekent Peter

die Huijmaker dat hij Henricken Delen vrij

waarde van den dat hij daer gedaecht was

nae iii weeken daervoer

28v                              Aert Dierick Swuste (?) sn verkoopt Dierck Peter sMans (?) sn op sijn lijf 3 mudde lijfrente jx uit de Hellmen beemd aan Eimerkkerdijk

                                    ……….


29        28-2-1483       Heijn Hoghart sMets sn draagt op Jannen Peter Pompen sn alzulke 18 vat erfrogge met 4 mud rogge … pachte en de mudde 4 Rijns gulden ..

              7-4-1483       Willem Jan sRaets sn draagt op Engelen Thijs Jutten wijf met haar kinderen alle Mudde erfrogge van de 3 mud erfrogge als als Jan van Vaerle en Aert zijn sn verkocht hebben Jacop Jacops sn van hun beijer huisinge     mette hofsteden mette landen en driese …

29v        9-4-1483       Heijn Ansems als man en momber Jannen zijn wijf, Jan Heijn Jacops sn als man Aleith zijn wijf, Art Janssn verHoeven en Belie des voorscr. Jans dochter met haar momber hebben samen verkocht Meeussen Everart Rutten sn een huis met een hove tot Geen Nieuwenhuis gelegen.

                                    Dieselve kent denselven xxx Peters met Lichtmis naastkoemende.

30          6-4-1483       Ghijsbrecht Meeus sn Heijn verkoopt Willem Ghijsbrecht Arts (Ghiben)sn xiiii vat erfrogge jx uit een stuk land in Heeze, omtrent een copsaet.

                                    Dieselve kent denselven los met xxviiii Peteren

30v      10-4-1483       Jan Jans van t Zoch verkoopt Goeijarden Giel sMollers sn een mud erfrogge uit een heitveld met zijn toebehoren.

            11-4-1483       Jutte Jans wijf van Vaerle was Heijn nu en Aleit dochteren met haar momber en Art des voorscr. Jans sn en heeft gelooft voor Willem zijn broeder, verkopen samen Jans sn van Vaerle een huis, hof met zijn toebehoorten aen den Ven.

31                                Gherit Heijn sn van Boert draagt op Engelen zijn zuster alzulke versterf als hem verstorven is van Henrick zijnen vader of nog aankomen zal van Belen zijnre moeder in de heerlijkheid van Heeze … behoudens dat Bartholomeus haar man

                                    Beel Wouter dochter verHeeschback kent Gerart haar zoon lxi gulden tot Lichtmis over 15 jaar (14 jaar x 4 gl. + 5 gl. in het laatste jaar)

31v       31-3-1483      Jacop Dircx als man en momber Aleiten zijnre wijfs dochter, Jans dochter verHofstat verkoopt Hantelman (?) ….. Wouter sn een stuk dries in Heeze

               1-4-1483      Dirck Huben Nelis sn verkoopt Jannen Jan Gerits dochter een mud erfrogge iix  uit zijn, huis, hof met gelag daaraan.

                                    Diezelve geeft los viii jaar na nu met xxix Peteren.

32         22-3-1483      Heijn Heijn Wilms sn lijt dat hij schuldig is te gelden iix voor Goijart van Boshoven en zijn … erfgenamen 2 vat erfrogge iix uit den Boenhof tot Leend.

             19-3-1483      Geertruijt Jan sGruijters sn dochter met haar momber en Jan haar sn gelovende voor Jacop, Joerden zijn broederen en voor Lijsbetten zijn zuster dragen op Jacoppen Thonis alle erfrogge als Marcelis Peter Gobbels natuurlijke sn was derselve Geertruijt en heur kinderen verkocht en gevest heeft in huis en hof met gelag daartoe behorende.

32v       19-3-1483      Heijn Korsten Tielens sn verkoopt Heijnriken Roef Ariens sn een stuk beemd in de heerlijkheid tot Huls.

             19-3-1483      Dieselve Heijn verkoopt denselven Henrick alle erfrogge in ditzelve onderpand en nog uit zijn huis, hove met toebehoren in de heerlijkheid van Heeze tot Huls.

                                    Dieselve kent denselven van de voorscr. 2 mud rogge den los met li Peters

33         19-3-1483      Giel Aben sn van Thoren verkoopt Jannen Jan Belien sn een stuk land in de heerlijkheid van Heeze tot Huls.

33v       19-3-1483      Jan Heijn Jannes sn verkoopt Joesten Gielen Janssn een mander erfrogge iix uit zijn huis en hof met toebehoren bij Eimerik.

             19-3-1483      Goijart Heijn sn gelovende voor hem en voor de kinderen als gekozen momber van Peter Heijnen sn was, te weten voor Barthomeus en Geertruijt en Liesbeth des voorscr. Peters wijf was, dragen op Gerit Dierick Swuesten alle erfroge als Heijn Gobbens sn verkocht heeft Jan Boudewijns vande Capellen uit zijn huis en hof.

             19-3-1483      Diezelve Jan Boudewijns voort opgedragen heeft …. Heijmans.

34         13-4-1483      Andries Claeus Spikers (?) sn lijt dat Jan Pouwels, Wouter Goijart Wouter vanden Braken en Jan vanden Berge als kerkmeesters van sint Jans kerk van Leende hem betaald hebben …

             13-4-1483      Jan Pouwels, Wouter Goijarts zoon vanden Braken gelovende voor Jan vanden Berge als hen medekerkmeester jaarlijks te gelden Matheus Smersmans (?) zijn leven lang 5 Peteren.

34v       13-4-1483      Michiel hBrechts sn verkoopt Jannen Wouter Scrovels (?) sn een stuk land in Leende geheten den … (?)

                                    Jan van Weerdinge kent scont Henricken Peter Stapparts sn was xxx Peters

             14-4-1483      Willem Jan Elsen sn  kent dat Jan Wilms vanden Even (?) zal mogen bruiken een gebruikweg in t ….…

35                                Jan Heijn B… sn verkoopt Jannen Janssn van Heze een mud erfrogge  iix uit een stuk beemd op Horst gelegen.

             12-4-1483      Jan Jan Bruijnen draagt op Willem Henrick Thijs zoon en zijn kinderen te weten Jannen, Willem en Margriet alle mudde erfrogge als Peter Godevart sMollers sn was gevest en verkocht heeft Godevart … Heijn Gobben zoons zoon was uut zijn huis, schuur, hofstede en dries  aan d een geland Wouter Leiten sn en aan d ander zijde …

35v       18-4-1483      heer Willem Jan Smets (?) sn met zijn momber kent binnen een half jaar na zijn dood 300 Rijnse gl. Cristien … en haar kinderen

            10-9-1482       Jan Peter draagt op Jannen zijn zoon een stuk land tot Hout.

36        20-4-1483       Willem Willem Hoescont (?) sn verkoopt Jacopen Hoirs (?) sn een erf 2 mud erfrogge iix uit zijn huis, hof met een dreis daaraan gelegen.

             20-4-1483      Goijart die Sche(p)ere verkoopt Mathijs Dircx Herbrechts sn een mud erfrogge iix uit een camp … aan geen ….

36v       12-4-1483      Peter Matheeus sn als man en momber zijns wijfs en Wilm Henrick sn als man en momber Kathelijnen zijns wijfs verkopen samen hen gedeelt Gerit Gerit Heijnen sn een stuk beemd.

             23-4-1483      Agnees Ghijselen kent Jannen Vreijssen xii Peters

             22-4-1483      Lambrecht Claeus Baten sn, Peter zijn sn en Art Spruijt (?) als man en momber Marien zijn wijf, verkopen samen Agnees Ghijselen een stuk land geheten de Dellegend (?)


37         22-4-1483      dieselve kent denselven 2 mud erfrogge en een halve st. erfcijns in de voorscr. onderpanden iix en nog uit een stuk land geheten de Dellemid.

               8-4-1483      Claeus Henrick Libesoens (?) sn draagt op iix gelden Jan Meeus sn alle 20 vat erfrogge als Goessen Claus sn van Ghisenrooij was denselven Claeus sn gevest heeft uit huis met gelag daartoe behorende daar hij in woont tot Ghisenrode gelegen.

37v       23-4-1483      Jan Heijn Giben sn verkoopt Dirck Goijart Snoecx een stuk land in Heze in de Eimerikker akker.

             24-4-1483      Peter Peters verHofstat was en Korsten zijn broeder verkopen samen Jannen Jacop Gerits soen een eeuselvelt op genen Buller.

38         24-4-1483      Jan voorscr. kent in dit voorscr. onderpand te gelden een vat rogge den pastoer voor Peteren en Korsten, dat heur erven of erfgenamen daaraf onbelast zullen blijven.

             24-4-1483      Dieselve Jan kent denselven Korsten xxxvii Peteren voor Lichtmis eerstkomende.

                                    Gerit Tielman Jan Tielkens sn

             23-4-1483      Joest Michielen Huerk (?) sn kent scont Meeus Peter Somers sn xxviii Peteren

                                    Jan Jan Snijers sn, Willem Lobbenz Wouters kent Thonis Heilen Wouters Uden sn ….

38v       23-4-1483      Goessen Goessen sn van Ghisenrode kent Wouter meester Wouters sn xxiii Peters.

             25-4-1483      Hillegont Heijn Peters wijf met haar momber en Peter heur sn verkopen Henrick Tielman Smidts sn een stuk land in Heeze tot Creijel.

            27-4-1483       Henrick meester Janss verkoopt Gheritten Janssen van Riel een stuk land inden heerlijkheid van Heeze.

39                                En nog een stuk in denselven heerlijkheid omtrent samen 5 copsaet.

                                    Jan Janss vanden Broeck verkoopt Henrick Goijarts sn vanden Usmeeren (?) een stuk heitvelt in de heerlijkheid van Heze tot gheen Nieuwen huijs

39v                              scoutet ……….

                                    Claeus Goessen sn van Ghisenrooij verkoopt Happen Janssen van Langbraken en Goeijarts vanden Straten een stuk maaivelts sonder den gront en dien denselven Clauessen t bliven met een gebruikweg en een stuk beemd .…

                                    Heijn Goijarts sn van Someren verkoopt Goeijart vanden Straten een mander erfrogge te heffen uit zijn huis, hof met erf daarbij en aan gelegen tot gheen Nuwenhuijs.

40        28-4-1483       Ida Aert Moels dochter was met haar gekozen momber en Willem H….ps van Tongelre een stuk paijment …. …

            28-4-1483       Ida Aert Moels dochter was met haar gekozen momber draagt op iix Goessen wittige kijnderen Claeus Heijn Balden (?) soens soen van Meel alle gedeelte als haar aangestorven is van denselven 3 mud rogge als Jan Jans van Ghisenrode verkocht en gevest heeft in een ecker geheiten den Waterlaetsecker gelegen tot Ghisenrode.


40v        1-5-1483       Lambrecht Jan Arts sn kent wittige scont Aert Henri Dirx sn x Peteren t

oud 39v                         stuck te xviii st. te betalen van Lichtmisse naestcomende over vier jaer, ende elck jaers vijf vait rogge te pacht

              3-5-1483       Dierick Dircx sn van Tuijl ende heeft erfelic vercocht Arien Jan Wespen XX vaet erfs rogge iix die te heffen uut een stuck beemt in de parochie van Leende in geen Coeijbraek, 1. Delis Delen, 2.Dierick Bax, 3. Henri Gerit Bax, 4. Goijart van Boschoven.

              1-5-1483       Wouter Reijners sn van Tuijl en Jan Heijn Claeus sn ende hebben gesamenderhandt erfelic vercocht Eijmerick(?) Jan Willems tot sijnder tocht in den  ….recht ende sijnen wittige kijnderen dewelcke hij vercregen heeft bij Mechtelden Willem L…. dochter,

-            een huijs mette gelage dar dat van Henri te wesen plach aen den Boss gelegen, 1. en 3. Jacop Daems, 2. Jacop Willem L.. sn, 4. der Heren straet

-            noch een stuck lants aan(?) Jacop Daems voorschr., 1. en 3. Henri L….

-            noch een stuck lants aan(?) Jacop Daems voorschr., 1. en 3. Hans Willems, 3. ..

41         2-5-1483        Jan Lambert Bacx sn, Henri Ghijsbrecht Maes sn, Henri Michielen Vrancken sn, Lijsbeth ende Willem des vorschr. Michielen dochteren cum tutore ende hebben geloeft voor …. ende hebben gesamenderhandt erfelic vercocht Jacopen Hoers(?) een stuck dries met enen stuck lants op de oude Voort gelegen, 1. Henri ende Korsten …….

41v     26-4-1483        Heijn Heijnen Nollens sn en Jan .. Vaes Heijnen sn gelovende voor hun zusteren en kinderen verkopen samen Goijart Giel sMollers sn een stuk land in Heze.

                                    Jacop Janssn van Hout, Lijsbeth Jacop Gerits dochter, Margriet, Haewich en Lijsken, der voorscr. met haren gekozen mombers verkopen samen Goijart Giel sMollers een stuk dries.

42                                dieselve gelovende …. voorscr. denselven Goeijart  gelooft te gelden 4 vat rogge aan Heijn Wouters …

             5-5-1483        Gerit Jan Meeus sn als man en momber Kathelijn zijnder verkoopt Gerit nat. sn Wouter v Heesterbeeck een stuk land in de heerlijkheid van Heze.

42v                              dieselve kent denselven xxiii Peters.

             2-5-1483        Mathijs hbert Scosers (?) sn kent scont Lijsken Heijn Dien (?) dochter en haar kinderen xxxviii Peters.

             7-5-1483        Art Heijn sn van Strijp kent Joesten Heijn sn vanden Gaelsvoert xxv Peters.

             8-5-1483         Jacop Damen Hein sn, Jan Heijn Claeus sn tutor Lijsken, Wouter Reijners sn van Tuijl Lipken tutor iix … en diezelve Wouter gelovende voor Lambrechten naegebuer … Luijtgart iix .. en Hilleken ..verkopen samen Heijnen Loeijens een stuk beemd met een gebruikweg.


43         9-5-1483        Jan Heijn sn van Noerwege verkoopt Jacoppen Wreijnssn Vinckelmans een mander erfrogge iix uit zijn huis, hof met erf daarbijin de heerlijkheid van Heze tot Huls.

                                    Diezelve kent denselven den los met xii Peteren.

           16-6-1483        Hedart (?) van Straten en Goijart zijn sn kennen samen Matheeus Jan Gerits xviii Peteren.

43v                              Jan Phs. een erfpand

           29-5-1483        Wouter Buelken kent Jannen van Heze x Peteren.

                                    Wouter Leunis kent Jan Heijn … sn xiiii Peteren

                                    Dieselve kent nog ix Peters op Lichtmis a.s.

44       17-6-1483        Marcelis van Lanbraken (?) verkoopt Jacoppen Thonis sn een mud erfrogge uit huis en hof iix. Dezelve kent denselven den los met xiii Peters

44v                              Herwilm(?) Jan sRaets sn cum tutore verkoopt Henrick Janss vanden Broeck een huis met gelag daaraan.

                                    Heijlwich die dochter Tonissen Capellen (?) kent wittige

scont Jannen Henrick Drijes de Willen sn zij vertegen heeft

bij  Michielen 300 gl. …. te betalen

45                                Michiel kent wittige scont die voerscr. Jannen lxx Peteren.

                                    Jan Ghijsbrecht Jacops verkoopt Lamberten Heijnen Lauwreijns sn een mud erfrogge iix, te heffen uit den ….beemd

45v        4-7-1483       Jen Heijnen dochter vande Laet emptor Dierick haar broeder

HeijnWillen een erfpand, emptor Wouter Snoeijen

Heijn Swuesten een erfpand, emptor Aleit die weduwe

Willem van Erp een erfpand, emptor Jan Jacop Theeus

            31-7-1483       Gerit Rutten heeft gevest Heijn Gerit en Wouter Laets alle die verkregen goeden iix Arndt pi

                                    Idem …. lxxv Peteren van … naastkomend

                                    Wolteren en Heijnen …..

46                                Jo. Promisit … debtor principal ;xxv Peteren van Lichtmis naastkomend en elk jaar die mud rogge en ….

            14-7-1483       Heijn Peter Hoers sn verkoopt Willem Wilms sn verVlaessen een mud erfrogge te heffen uit zijn huis, hof met erven daarbijaen den Bos.

46v      22-7-1483       Everaet Jacop Craend sn als man en momber Mechtelden verkoopt Matheeus Jan Gerits een stuk land over Eimerikkerdijk.

                                    ….. in heur husige ……. en in dieselve husinge, inden mesthof hennen wille te gebruiken …. en den halven bogart dat op t hout wassen zal, die  …..


47          3-8-1483       Everart Jacop Craend sn als man … en heeft verkocht Heijn meester Janssen land de Laeck.

              3-8-1483       Sije Art Gerits dochter, Heijlwich en Lijsken voorscr. Sijes dochteren als met heur geλde momboiren hebben samen opgedragen Henrick Vrancken kijnderen alzulk versterf als hen verstorven is van Henrick Vrancken en Lijsbetten zijnre huijsvrouw.

                                    Margriet Jan Zweers dochter, Ariaen en Henne des voorscr. Margrieten dochteren met hun momboiren hebben samen verkocht Goijart Giel sMollers een mud erfrogge iix uit een stuk beemd in geen Elsen.

47v                              dieselve Goijart geeft den los met xxv Peteren.

            17-7-1483        Jan Jan sRaets verkoopt Willem Wilm Dezen sn 10 vat erfrogge iix uit een stuk beemd in de prochie van Leende

                                    Dieselve geeft denselven los van Lichtmis naastkomende over 6 jaar met xx Peteren

                                    Goijart vanden Braken kent dat hem Margriet zijn dochter wel gelost heeft van alzulke borgtocht als Goijart van haar man en voor haar verborgd had.

48        17-8-1483       Willem Heijn Baten verkoopt Jan Wespen een mud erfrogge te heffen uit een stuk beemd … a Venderdijk

            25-8-1483       Jan Goessen sn van Ghisenrode verkoopt Henrick Henrick Ghiselen sn 5 vat erfrogge uit een eusel geheten t Helnijct (?) tot Ghisenrode. Dieselve kent denselven den los met x Peteren

48v                              die …..

                                    Jan Jan Klaessen wijf met haar geλde momber en Jan haar voor hem en voor zijn zusteren en kinderen hebben opgedragen iix Mathijs Dirck Herbrechts sn alzulke mud erfrogge als Jan Jan Lemmens sn Henrick Henrick Anthonis sn verkocht en gevest heeft in een stuk erf met een …

49                                dat Willem Bijnen een ….gegeven … dat Wouter dien ontvangen zal in afkorting en zo weder Heijn Jan Peteren Wouteren voorscr. geloven Willem Jan Willems ….

                                    Aert Heijn sn van Strijp verkoopt Dierick den Gaij (?) een mud erfrogge uit huis en hof.

49v     28-1-1483        Art Heijn sn van Strijp heeft erfelijk Geritten Art Aleiten sn een mud erfrogge iix uit sijn huse tot Strabrecht.

           10-9-1483        Pouwel Pouwels Leijten sn kent scont Meeus Peter Sijmons sn xiii Peteren

                                    En nog uit een stuk land dat gelegen is tussen ..

50       12-9-1483        Lambrecht Jan Lemmens sn verkoopt Lambrechten Genen Theeus sn een stuk land.

           14-9-1483        Lambrecht Genen Theeus sn verkoopt Ghijsen Arts (Ghiben) een stuk land geha.. den Saecker.


50v     23-9-1483        Arien Matheeus verPorten verkoopt Henricken Wilms sn verVlaessen een stuk dries aan genen Ven.

           2-10-1483        Maes Korsten Maes sn (v Helmont) en Heijn Jan Boelen zoon kennen wittige scont Meeus Peter Sijmons xxiiii Peteren.

51       20-11-1483      Heijlwich Ruth Everaert dochter was wijf meester Willems Arts met heur geλde momber en Heijn Heijn Arts sn als momber der kinderen meester Willems en Heijlwigen voorscr. hebben samen verkocht Willem Alen sn van Ever(?) een half huis met zijn toebehoren.

           20-11-1483      Willem Alen sn van Ever(?) en Heijn Heijn Arts kennen scont Heijlwigen voorscr. en heur kinderen die zij verkregen heeft bij meester Willem voorscr. xlii Peteren.

51v       5-2-1484         Dirck Huben Nelis sn kent scont Jannen Jan Gerits sn xiiii Peteren

52         8-2-1484         Wouter Janssn van Craend kent scont Aerden den Meer x Peteren.

                                    Goeijart Heijn Buellen sn gelooft Claeus Goessen v Peteren.

            22-2-1484       Kana vanden Sluijs … Henrico enen (?) omnia bona sua et omnes … sua ad scriptum sal onderpant ...

            22-2-1484       Gerit rentmr en Jan Wouter sn van Gastel geloven Willem Heijn sn van Woensel xxiiii Peteren met een mud rogge.

                                    Jan Wouters sn van Gastel gelooft …….. vanden selven Willem Willem Heijn Thijs soen xii Peteren

52v      24-2-1484       Jan Meeus Everaets (Leijten?) sn …. super omnia bona sua

              4-3-1484       Jan Peter Hoers sn als man en momber Belien sijns wijfs gelooft Reijnen Janssoen van Rul xxiiii Peteren

Dieselve Reijner gelooft den voorscr. Jannen ende Belien voorscr. heur costeloos en vredelic te laten en blijven wonen in die husinge daar zij in woont …. leven lang  zonder enig

53        12-3-1484       Wouter Lemmens gelooft Jannen Jan Goijarts soen vi Peteren.

            11-3-1484       Heijlwich Jans wijf van Thoren heeft in handen Jacop verHagen gezet een eve (?) en alle huur tot Geldrop markt na Pasen.

            12-3-1484       Jan Heijn Jannen sn gelooft Jan …….. Rijns gulden op Geldrop markt naastkomende

              3-2-1484       Jan Leijten gelooft Claeus Korsten Heijlen sn vii Peteren

                                    Goeijart Giel sMollers sn gelooft Jacoppen Smeij (?) 100 Peteren

53v      12-3-1484       Jacop Jacop Engelen sn gelooft Jacoppen Thonis sn xx Rijns gulden

            24-3-1484       Mechtelt Silleken Dries wijf was gelooft Willem Wilms sn verVlaessen viii Peteren en een half …

            18-3-1484       Everaet Jacop Craend sn gelooft Goeijart Dirx iiiii Peteren en ii st.

                                    Beel Wouters dochter v Heestbeeck gelooft Jannen Heijn Boelen sn xii Peteren en ix vat rogge

                                    Peter Heijnen Peters sn gelooft Wouter Meeus sn xii en een mud rogge


54          2-4-1484       Jan Heijn sn van Vaerle gelooft Joesten Lambrecht Claeus (Baeten?) ii Rijns gulden en een Peter

              7-4-1484       Herman van Aldenhoven draagt op Goeijart Gobbels alzulke vii gulden en een ort als Mathijs Lambrechts sn van Tuijl denselven Herman gelooft heeft voor scepenen te betalen.

              9-4-1484        Heijlwich Jans wijf van Thoren en Seijken haar dochter gelooft Claeus Korsten Heilen sn vii Peteren op Bamis naastkomende uut zijnen rente die hem versrven zullen.

              9-4-1484        Jan Jan Malborch gelooft Dierick Bormans xviii gulden op Lichtmis naastkomende.

                                    Dieselve kent Dierick Gerit den Woest vi Rijns gulden opten zelven dag.

54v      20-4-1484       Jannes die Coster gelooft Heijlwigen Tielen ix Peteren en vi st. op sint Jan naastkomende en diezelve gelooft nog xxii vat rogge en elk vat iiii st.

                                    Goeijart Hedarts sn gelooft Goeijart Gielen sMollers sn xi Peteren.

                                    Ruelen Heijn Roelens sn lijt en kent dat hij opgedragen heeft IJken Heijn Heijnen dochter, wittig wijf Theeus S…er een stuk beemd voor de pacht als hij daarin …. beemd gelegen

55        10-5-1484       Joest Willem sF..es sn verkoopt Margriet Jan Jacops dochter en haar kinderen die zij verkregen had bij Gielen Jacops een mud erfrogge iix uit een stuk land in de Coeijbraeck.

                                    Dieselve kent denselven den los met xxvi Peteren.

              1-2-1484       Willem Claeus Ruelens sn en Jan .. sn verkopen Art Jacop S..ens soen een stuk land.

                                    Wouter Wouter Thijs sn en Giel Thonis sn vanden Kerckhof kennen wittige scont Hansen 100 Peteren.

55v        2-5-1484       Henrick meester Janssn en Jan Heijn Wouters gelovende voor d onmondige kinderen Heijn Sillekens die hij verkregen heeft bij Katherina meester Jans verkopen Wouteren Jans een stuk land in de heerlijkheid van Heeze tot Hout.

                                    Dieselve kent denselven xx Peteren

              9-4-1484       Heijn Heijlwigge verkoopt Willem Janss vanden Broeck een mander erfrogge uit een stuk beemd in geen Coeijbraeck.

                                    dieselve kent denselven den los met xii Peteren

56                                Daem Reijner hbrecht sn verkoopt Jannen Janssn verVlaessen en mander erfrogge uit een zijn huis en hof tot Strijp.

                                    Dieselve kent denselven den los met … Peter

                                    Daem …. hbrecht verkoopt Heijlwigen Heijn Vesters van Arendonck ii mud erfrogge uit de Dijkbeemd

56v        7-4-1484       Joerden Jan Tempelers sn en Kathelijn zijn dochter met haar geλde momber dragen op Heijlwigen Henrick Tielen wijf was en haar kinderen alzulke mudde erfrogge als Jan wilner Janss van Back denselven Joerden verkocht heeft en zijn zesde deel in huis en hof met alle erven daartoe behorende. Op geen oude Voort gelegen.

                                    Gielis Lemmen draagt op Daemen Jannen zoon alzulk versterf als hen staat aan te komen van Engelen verVlaessen.

57       13-3-1484        Margriet Dries Naets dochter met haar geλde momber en al haar kinderen met haar en Geertruijt haar zuster ook met haar gekozen momber hebben samen verkocht Henricken Andlic (?) sn alle versterf als hen verstorven is aan erfenis dat dieselve Heijn bezittende was tot Leende (?) gelegen.

            10-5-1484       Geertruijt Sijmon Scepers dochter met haar gekozen momber verkoopt Margrieten Jan Zweers dochter en haar kinderen een vaetset land met een gebruikweg van de straat ….

57v        8-8-1483       Heijn Art Hellincx sn was verkoopt Gerit van Dommelen een stuk land omtrent 3 copsaet groot.

              2-9-1483       Jan Naten (?) sn verkoopt Migielen Loef Jannens sn een huis, hof met erven daarbij gelegen.

              7-5-1484       Jan Heijn sBruijnen kent scont Jan Heijn Vransen dochter met heur kinderen xx Peteren.

58                                Heijn Vrijsbraken een erfpand van heren Willem zijns broeders wege

                                    Emptor Everaet Reijner ...

             15-8-1483      Goeijart Janss verRennen kent scont Jannen Goessen dochter van xliiii Peteren

                                    Dierick Pouwels Beeck (?) sn verkoopt Willem Daemen Gerits een stuk land

 

58v                              Henrick Phs                             i st       i oirt

                                    Heijn Geerten wijf                   iiii st

                                    Henrick Boeijens                     vii st

                                    Giel Heijmans                          vii st

                                    Gis Peters met Willem             i st

                                    Ghijsel sMersmans                  ½ st

                                    Ghisel sMersmans vader         ½ st

                                    Willem Selen                           ½ st

                                    Thijs Hoers                              iii st

                                    Thonis Kaerts                          i st

                                    Heilwich sMollers                    ii st

                                    Thonis die Sceper                    ½ st    

                                    Heijmerick                               xxiiii st

                                    Giel Lemmen Delen (??)        ix st

                                    Adriaen Jacops                        ½ st

                                    Henrick Lemmens …              ii st

                                    Herman Hellincx geit              i st

                                    H….                                         v Peteren

... sculdich xvi gulden ii st.

 


59        Anno lxxxiiii

             10-1-1484      Jan Heijn Heijnen sn van Huls verkoopt Jannen Heijn sn van Noerwege een den Boschecker in de heerlijkheid van Heeze.

                                    Dieselve Jan kent denselven …

                                    Dieselve gelooft Jan geloeft denselven Henricken op al zijn goed hebbende en verkrijgende …

             10-1-1484      Jan Heijn sn van Huls\ verkoopt Jannen Heijnen sn van Noerwegen een stuk land in de heerlijkheid van Heeze

59v                              Jan Heijn sn van Noerwege gelooft Jannen Heijn sn van Huls te gelden  vii vat rogge

             10-1-1484      Jan Heijn sn van Noerwege kent wittige scont Jannen Heijen Belen sn v Peteren.

             15-1-1484      Tilman Tilman Joerden zn en Wouter meester Wouters sn kennen scont samen Everaet sMollers, Henricken Loefs en Willem Lobben die twedeel van 200 Rijns gulden op sint Jansmis naastkomende

60         30-1-1484      Aleid Gerit Theeus dochter met haar gekozen momber heeft verkocht en vertegen op alle tocht tot behoef haar kinderen die zij verkregen heeft bij Dierck Genen, te weten Lijsken, Gerit, Agnees en Jannen iix

                                    Lambrecht Gerit Theeus kent scont Gerit, Agnees en Jannen, kinderen wilner Dierick Genen xxi Peteren

                                    dieselve vertijen tot behoef Marij voorscr. van alle die haven, levende en dood die zij heden ten dage bezit en die zij gerecht zijn en Gerit Genen gelooft voor Jannen voorscr.

                                    Lambrecht voorscr. als gekozen momber van Diercken Theeus Genen sn van zijn wege kent scont Dierick Genen kinderen te weten voerscr. xii stuk te xviii stuvers  als Gerit Theeus … leven en zal

60v       10-2-1484      Wouter Phs Gevaerts sn als man en momber Mechtelden zijns wijfs en Jan Jannen sGevarts (?) zoon hebben samen verkocht Willem Willem Lobben sn xv vat erfrogge uit heuren huis en hof, en nog uit een stuk dries, en nog uit een stuk land

                                    Dieselve gelooft den los van dezen dag over zes jaar met xxxviiii Peteren

61           1-2-1484      Engel Heijn Uden dochter met haar gekozen momber en Jan Peters sn gekozen momber van Joesten, des voorscr. Engelen dochter hebben samen verkocht Jannen Jan Ruelen (?) een stuk land aan de Eimerikdijk, 1. Dierick die Wuest, 2. Willem van Hulsbos, 3. des Heeren vliet, 4. Jan Delen kijnder

               2-2-1484      Heijn Dircxs van Eijck, Jan Gielis en Loef ……en … Janss verMeermaal als man en momber Lijsbeth zijn wijf geloven voor Diercken hennen sn voorscr. hebben samen verkocht Art Art Gobben sn en seven wetige kinderen een stuk beemd in de prochie van Heeze, nog een stuk land in de prochie van Leende

61v                              Jan Michiel Jannen sn verkoopt Jacoppen Giel sMollers sn een mud erfrogge, uit zijn huis, hof met aangelag t Eijmerick

                                    Dieselve geeft den los met xxiiii Peteren.

62          10-2-1484     Matheeus Goeijart Gobben kent scont IJken Art Loefs wijf was lii Peteren.

              10-2-1484     Jan van Veghelen kent scont Willem Willem Bax xiii Peteren met Lichtmis naastkomende

              13-2-1484     Jacop en Jan Herbrecht Jacops … Mari Wouters dochter van Hoescont met haar gekozen momber en Nijs haar zoon gelovende voor zijn twee zusteren hebben samen als gerechte erfgenamen Jacop Jacops zoon van Strijp gelijt dat Henri Giel Craend sn gelost heeft dat een mud erfrogge uit een stuk beemd geheten den eeusel beemd, gelijc als Meeus van Velthoven en Heijn vanden Hofstat den voorscr. Jacop Jacops soen verkocht hebben twe mudde erfrogge, te weten dat een in dat voorscr. stuk beemd en dat ander uut een ecker geheiten den Huigenecker, gelijc scepenbrief volkomen inhoudende, welke geloeft voorscr. mudde erfrogge aankomende is den voerscr. Jacop Jannen en hun kinderen ….

63           5-2-1484      Lambert Heijn Wollens zoon en Jan Dierck Rutten sn hebben samen verkocht Willem sKorsten kijnder een mud erfrogge uit huis en hof

               5-2-1484      Maes Korsten Maes sn als man en momber Thonis zijns wijfs en Heijn Jan Boelen sn als momber Stijnen zijns wijf hebben samen verkocht Jannen Janssn van Rijsingen en Henrick Marcel Habraken kinderen een stuk land in de heerlijkheid van Heeze.

               5-2-1484      Lambert Gerit Theeus sn als man en momber Aleiten zijns wijfs en Mathijs Goijart Lambrecht hebben samen verkocht Lambrechte sijnre zuster en haren kinderen al dat hen verstorven was van haar vader of nog versterven mag van haar moeder

63v         6-2-1484      Michiel Loef Jannes sn verkoopt Jan Gerits sn twe mud erfrogge iix uit zijn huis en hof dat Jan Nate sn Heijn Janne ste wesen plach

               5-2-1484      Wouter Heijn sn van Luer en Heijn zijn sn Geertruijt en Jan zijn dochteren, elk met hen gekozen mombers hebben samen erfelijk verkocht Jannen Willem Leiten sn een huis, hof met erven daarbij en aan gelegen

                                    Jan Willem Leiten sn verkoopt Wouteren van Luer en zijn kinderen een stuk beemd in de prochie van Heeze aan genen Ven.

64v                              Art Ghijsbrecht Arts sn verkoopt Marien Arts dochter van Velthoven 2 mud erfrogge uit zijn huis en hove mette erven daarbij gelegen.

               8-2-1484      Art Ghijsbrecht Arts kent scont Marien Jan Tielen wijf met heur kinderen viii Peteren.

               8-2-1484      Heijn Ansem Peters sn verkoopt Dierick den Wuest een mud erfrogge iix uit een stuk beemd geheiten Luttelant tot Hout.

65                                Jan verScuren(?) en Jan zijn zoon, Jan Jan Luten sn als man en momber Marien zijns wijfs lijden dat Jan Heijn sBruijnen gelost een mud rogge van de vierdalf mud rogge als heer Willem vande Sande verkocht heeft Jan … sn vanden Broeck, die men jaarlijks schuldig sijn te gelden uten goeden vanden Hezemud aen dorp …..


65v        24-6-1483     Merten Daemen Daems sn constitueert Tielman Wilms sn verVlaessen een gebruikweg ten tijden van een jaar over een stuk … tot Lijsbeten Broeckmans erve, dat dieselve Tielman diezelve Merten verkocht heeft …. aan zijn zelfs erf dat hij verkocht heeft tegen Goeijart Jan Broeckmans sn

                                    Tilman Wilms sn verVlaessen als man en momber Stinen zijns wijfs verkoopt Merte Daem Daems een stuk dries in de prochie van Leende.

               8-2-1484      Daem Giel Lemmen sn verkoopt Wilmen Wilmen sn verVlaessen een stuk land in de prochie van Heeze. 1. Jan Peters, 2. ..

66           2-2-1484      Heijn Heijn Arts sn gelovende voor hem en Willem Gielens en voor Gerit Aert Coppens sn als Heilig geestmrs. kennen dat Jan Erkens van Woensel als gerecht gekozen momber van de kinderen Henrick Ercken die hij verkregen had bij …. Goijart des ….. dochter hen wettig betaald heeft alle mudde erfrogge en daar xxii Peteren voor als voorscr. Jan Ercken gelooft had van den voorscr. Heijn en Sijmon kinderen der tafelen des Heilig Geestes van Heeze.

66v         9-2-1484      Heijmerick Lambrechts sn vanden Borchart en Jan Thonis sn vanden Steen als momber zijns wijfs en Daem Jan Tielen sn superie(?) tutor iix gelovende voor die andere Heijmericks kijnderen dragen op Jan Wouter Alarts sn alle mudde erfrogge als Dierick en Wilm Wilm Dirx soen en Gerit Goijart Danckers sn huer zwagers als die voorscr. personen den voorscr. Heijmerick gevest hebben in een stuk beemd binnen de prochie van Leende.

dieselve Jan grenteert den los denselven Heijmerick en sijnen kinderen over 2 jaar met xxv Peteren.

67         15-11-1483    IJken Goeijart Stoepkens wijf was met haar gekozen momber en Jan haar sn met haar hebben samen verkocht Goeijart Jacop Stoepkens sn een stuk land met eenen … in de prochie van Leende gelegen.

             12-2-1484      Peter die Moller als man en momber Kathelijnen zijns wijfs, Geertruijt Jan Gobbels dochter cum tutore en Goijaert dochter voorscr. Janssen verkopen samen Jannen Jan Gobbels sn tot hun gedeelt een huis en hof mette erven daarbij en aan gelegen dat Jan Gobbels te wesen plachen Heijns zijns zoens, 1. Michiel Henrick Delen, 2. Goeijaerdt die Moller

67v                              Dieselve Jan kent scont Katelijnen zijnre zuster xiii Peteren

                                    Dieselve Jan kent scont Goeijart zijnen broeder xviii Peteren

             17-2-1484      Jan Heijn Scombaers (?) sn als gekozen momber van de kinderen Heijnen Danckarts die hij verkregen heeft bij Jutten Claeus Tielens dochter was Willem Claeus Tielens sn en Heijn Heijn Scombaers sn met hem hebben samen verkocht Jannen hbrecht Scombaers sn een stuk beemd in de prochie van Leende.

68                                Heijn Heijn Scombaers sn als man en momber zijns wijfs verkoopt Jannen zijn wettige kinderen (?) een stuk land met een halve schuur, groot omtrent iii vaetsait

                                    Diezelve Jan gelooft denselven Henrick sijn voorscr. erven was om los over te geven gelijc als hij t van Heijn ontfangen heeft zo wanneer die kinderen Heijnen voorscr. vorscr. Jannen ontlast heben als  ..

68v                              Jan Heijn Skombaers sn lijt dat Heijn Heijn Scombaers sn …

             13-3-1484      Aleit Daemen Theeus dochter met haar gekozen momber verkoopt Aerdt Heijn sn van Strijp een stukland in de Boenten ..

                                    Jan Meeus Everaets (vV) sn verkoopt Jannen Willem Leiten sn een stuk land t Velt geheten den …boer acker

69                                dieselve Jan kent denselven Jannen x Peteren van Lichtmis eerstkomende

             24-2-1484      Jan Goijart Danckarts sn als man en momber Lijsbeth zijns wijfs Mathijs sRaets dochter was en erfgenaam desselfs Mathijs draagt op Henricken Wilms sn verVlaessen alle mander erfrogge als Heijn .. sn den voorscr. Mathijs sRaets verkocht had in huus en hof met al zijn toebehoorten daaraan gelegen

69v       26-2-1484      Jan Jan sRaets sn verkoopt Willem Wilmen Even(?) sn xv vat rogge iix uit een stuk land geheten den Dijkbeemd.

                                    Deselve kent denselven den los met xxvii Peteren

70           8-2-1484      Jan Jans van Houssont verkoopt Henricken Wilms sn verVlaessen een mander erfrogge uit een stuk land.

                                    Art Goijarts sn verPorten verkoopt Willem Michiel Baeten sn en Giel Art Jacops tbv der tafelen des Heiligen Geestes van Heze een mander erfogge, te heffen uit een stuk dries aan genen Ven.

70v       24-2-1484      Dierick Dries Korstens sn en Met zijn zuster met heur mombeer verkopen samen Henricken Wilms sn verVlaessen een mander erfrogge uit een stuk dries aan genen Ven.

              1-3-1484       Jan Geritssn van Boert verkoopt Tielen Tielens sn een mud erfrogge ii te heffen uit een stuk land geheten den Woenckelbeemd (?)

71          1-3-1484       Heilwich natuurlijke dochter Happen van Langbraken verkoopt Jannen Belien een halve kamp tot Huls gelegen.

                                    Dieselve Jan kent denselven xxiiii Peteren

71v        3-3-1484       Heijn Jan Wilms sn verkoopt Henrick Wilms sn verVlaessen 2 mud erfrogge te heffen uit zijn gedeelt van zijn huis en hof dat Jan Wilms te wezen plach ….

              3-3-1484       Heijn Art Willems verkoopt Diercken den Wuest een mud erfrogge iix te heffen uit zijn huis, hof meterven daarna gelegen.

            12-3-1484       Giel Jan Meeus sn kent scont Goijarden van Langbraken .. Peteren met Lichtmis eerstkomende

72        10-3-1484       Heijn Jan Wilms sn draagt op iix Alert Jan Wespen sn alle Mudde erfrogge als Heijn Snboecx gevest heeft Willem Heijn eren…. ? in een stuk beemde in de Elsen, dat Jannen van Gastel te wezen plach.

72v      12-3-1484       Jan Jan Phs. sn als man en momber Lijsbeth zijns wijf Heijn Scheren (?) dochter was draagt op Henrick Jan Goeijarts sn alle mudde erfrogge als Gerit Wilm Jan Jacops sn gevest heeft Henrick Wilmen Heijn Scheren sn in een stuk beemd binnen de heerlijkheid van Heze en Leende tot geen Nouwen huis gelegen.

            12-3-1484       Heijn Amsoen (?) Peter sn verkoopt Goeijart …. een stuk land tot Hout

73                                Dieselve Goijart gelooft denselven Heijn te gelden Henrick Wilmen verVlaessen een mud erfrogge uit de voorscr. .. stuk land dat Heijn voorscr. en zijn erven ten eeuwigen dag af ongelast zullen blijven.

            12-3-1484       Jan Lambrecht Koex kent scont Jacoppen Goijart Giel sMollers sn xiiii Peteren van Lichtmis eerstkomende

            14-3-1484       Heijn Wouters sn vanden Ende verkoopt Margriet Heijn dochter verHagen was een stuk land in de heerleijkheid van Heze.

73v                              dieselve Margriet kent scont Goijart Giel sMollers sn xxvi Peteren

                                    Jan natuurlijke zoon Heijn sBruijnen sn kent scont Aerden Jan Wespen xxviii Peteren. Daarvoor zet de voorscr. Jan een onderpand dat Jan van Eijck te wezen plach inde prochie van Leende.

                                    Jan Heijn Coppen sn kent scont Henrick Jan Belen sn xxv Peteren van Lichtmis naastkomende

74                                ….

              14-3-1484     Maes Korsten Maes sn (v Helmont) kent scont Margriet zijn zuster l Peteren van Lichtmis naastkomende.

                                    Margriet Korsten Maes dochter was cum tutore verkoopt Maessen haar broer een helf gelag dat Korsten Maes te wezen plach aen geen Ven.

              14-3-1484     Jan Art Wespen zoen verkoopt Heijn Dierick Swoesten sn een stuk land in de Eijmerick gelegen.

74v        21-3-1484     Willem Smeets kent scont Agnesen vanden Berge xxiiii Peteren van Lichtmis  naastkomende

               2-4-1484      Heijn Daemen sn van Oerle (?) kent scont Zeger Lemmen Claeus sn xxiiii Peteren met Lichtmis over een jaar.

               2-4-1484      Tielman Ruevens kent scont Dirck den Woest xxvi Peteren

                                    Heijn Roef Agnees sn verkoopt Zeger Lambrecht Claeus sn een mud erfrogge uit een stuk land geheten den Strijpecker in de heeerlijkheid van Heze.

75                                dieselve kent denselven den los over 10 jaar met xii Peteren

               4-4-1484      Jan Jacops verOvels draagt op Goeijart Giel sMollers sn alle mudde erfogge als Giel Jacops sn verOvels verkocht heeft denselven Jannen Jacops sn voorscr. uit een dries binnen de prochie van Heze.

75v         4-4-1484      Everaet Jacop Craend sn als man en momber zijns wijfs verkoopt Jannen Jan Claeus een stuk land en heitvelt geheten dat Scoermans(?) velt over Eijmerickerdijck.

             25-1-1481      Willem Heijn Ruelen sn verkoopt Henrick Jacop Daems sn een stuk beemd geheten den Pubenbeemd (?) in de Jansborch gelegen, los uitgenomen den cijns vanden grond

                                    Jacop Jacop Daems denselven gelooft een mud erfrogge iix te heffen uit een stuk beemd in de Jansborch.


76                                Dierick Giel Bax sn als gekozen momber … somme 116 Peteren

                                    Mathijs Goijart Gobben sn verkoopt Jacoppen Jan Heijnselmans sn 3 mud erfrogge jaarlijks iix uit een stuk beemd geheten de Gelaeij tot Leende.

                                    Diezelve kent den los van Lichtmis naastkomende over een jaar met lxxv Peteren

               9-4-1484      Willem Heijn Baten sn kent scont Wouteren Lenen (?) xxix Peteren

76v        21-4-1484     Daem Reijner Herbrechs sn kent scont Henrick Heijn Lemmens sn xxvii Peteren te betalen na de dood van Marien Giel Craend dochter en af die voorscr. Daem den voorscr. Henrick ….

                                    Mathijs Peter Hoers sn verkoopt Geelken Ghijsbrecht Maes dochter was ii mud erfrogge iix uit huis en hof metten erve daartoe behorend aen den Bos.

77                                Dierick Gielen Nelis sn verkoopt Jacoppen Thonis sn een stuk dries in de prochie van Heze op de Oude Voort.

              24-4-1484     Jan Jan Heijn Claeus sn kent scont Jannen Jansen van Riel x Peteren

77v        25-4-1484     …. Jan Hazen dochter met haar gekozen momber verkoopt Marcelis tZasen een halve akker aan den Bosch

              25-4-1484     Everaet Jacop Craend verkoopt Goeijart Giel sMollers sn een stuk heitvelt aan de oude Molen gelegen.

                                    Peter Jan Peters sn verkoopt Henrick Henrick Lijpken sn een stuk land.

78                                Ana Damen Gielens dochter vertijgt op haar tocht ..

                                    ……….

78v                              Jan van Gael                            i brief

                                    Jacop die Moller                      iiii brief

                                    Willem van Woensel               i brief

                                    ……….

 

                                    Heijn mijn zwager heeft van mij xx st. en iiii st. vanden beden ao lxxxxiii en 2 brief en nog iiii st. ao lxxxiiii

                                    …….